v 1 i. 1 UWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 031 Dinsdag 16 Mal 1922. 61* Jaargang TEN LAND. ILLETON. GENEZER ABACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. A 0UDERKERK d- U- OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en», blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen 0NNEMENTSPRIJS1 pw Inrartuü f'lU, p«r werir 1T «mt, m- ZondwbM irartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper geechiadib o per poet per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ8.80. I i >fde gedaan geerden. IM door )?ERT HERRICK. wordt, draagt altijd estie, die voor Rusland van zoo oot belang is, wordt evenmin be lt ’t memorandum van 2 Mei. In de credieten voor de Russische' omt de inleiding van 't memoran- redieten op, welke de verschil- “ringen aan haar onderdanen be- e te staan, die met Rusland han- Wat de overige clausules van 't geallieerde memorandum betreft, merkt de sovjetdelegatio op, dat de eischen, die daarin worden gesteld, terue te brengen zijn tot de veranderingen, die door de revolutie in "i leven zijn geroepen. Zij herinnert hierbij aan het juridische principe, dat door revolutie, die een gewelddadig breken met het verleden beteekende, nieuwe juridische toestanden in de buiten- en binnenlandéche rela ties der staten geschapen worden. De aovjetde- legatie huldigt de opvatting, dat de regeeringen, die uit de revolutie rijn voortgekomen, de ver plichtingen der ten yal gebrachte regeeringen niet behoeven te eerbiedigen. Om haar bewe- f- ringen kracht bij te zetten, wijst de Russische af- a. vaardiging erop, dat 3e Fransche conventie, als een zware ziekte is opgestaan en nog niet hee- lemaal beter is. Alleen als hij opgaat in zijn werk, zorals toen hij bezig was met Nel, wordt hij een heel ander mensch en ziet hij er zelfs anders uit. Hét afstootend leelijke verdwijnt dan. Je zoudt hem zeker een suffe, lompe boschbe- woner noemen, als je niet zooals ik het licht van binnen bij hem had zien schijnen.” Weer waren er een paar dagen verloopen vóór Vera Councillor haar brief vervolgde en er was iets triomfantelijks in haar forsch hand schrift, zooals daar stond„Wij hebben over wonnen! Nel blijft leven! Alles is prachtig gegaan, juist zooals het moest f De groote Jenks is van morgen gekomen met nog een anderen chirurg, een hersenspecialiteit, geloof ik, en twee verpleegsters alles het gevolg van Tante's telegrafische wanhoopskreten aan de beschaafde wereld, maar alles vier dagen te laat „Onze „Wilde” was er niet toen zij kwamen, opzettelijk natuurlijk. Dr. Percy stond hen op te wachten. „Dat heb jij niet gedaan,” verklaar de de groote Jenks dadelijk bij het eerste on derzoek. Arme PercyMaar tot zijn eer moet ik zeggen, dat hij vol lof was over „den Wilde.” „Verwonderlijk mooi werk,” zei die ander toen welker rechtmatige èrfgenaam Frankrijk rich beschouwt, op 22 Sept 1792 heeft geprocla meerd, dat „de soevereiniteit der volkeren niet gebonden is door de verdragen der tyrannen.” Overeenkomstig deze verklaring had het revo lutionaire Frankrijk niet alleen de politieke ver dragen van 't ancien régime met het buitenland verscheurd, maar ook geweigerd zijn staats schulden te betalen. Alleen keurde het goed een derde daarvan te betalen om redenen van poli tieke opportuniteit. Dit was het z.g. „geconso lideerde derde deel”, waarvan de rente van het begin der 19e eeuw af regelmatig werd be taald. „Deze practijk”, aldus de Russen, „die door vooraanstaande kenners der wet tot een doc trine werd gemaakt, is door de staatsmachten, die uit een revolutie of een bevrijdingsoorlog zijn voortgekomen, steeds gevolgd. De Ver- eenigde Staten hebben de verdragen van hun voorgangers, van Engeland en Spanje, niet er kend. Op het vorenuiteengezette zich beroepend, kan Rusland niet verplicht zijn eenigerlei ver antwoordelijkheid tegenover buitenlandsche mogendheden en dier staatsburgers inzake het annuleeren der openbare schulden en de natio nalisatie van 't particuliere bezit op zich te ne men.” Een andere juridische vraag werpt de sovjet- delegatie nog opb de Russische regeering ver antwoordelijk voor schade, toegebracht aan het bezit, de rechten en belangen van buitenland- rich weinig verheugd en vroeg alleen maar kortaf„Ja, waarom niet F „O nergens om," zei de ander, „maar he\ wonder wordt nu «enigszins verklaard.” Het schijnt, dat die twee elkander vroeger ontmoet hebben in een of ander hospitaal in het buitenland; ik pro beerde Dr. Savage later wat uit te hooren, maar alles wat hij los wou laten was, dat hij Fred Holden als student gekend had en gehoord had, dat hij verdwenen was en de medicijnen er aan gegeven had. Tante kwam wat tot rust toen zij merkte, dat onze „Wilde” een werkelijken stads dokter kendemaar nooit zal zij hem zijn san dalen, zijn leeren broek, zijn zwarte pijp en zijn „Breng die vrouw de kamer uit,” vergeven. Zelfs een genie moet bij menschen als Tante in fat soenlijke avondk feeding verschijnen. „De Wilde” toonde geen de minste ontroe ring bij al den lof, dien de vee dokters hem toe zwaaiden, 't scheen hem i tegendeel te hin deren. Ais hij niet in actie is, heeft hij veel van een polyp of van een blok hout. Zelfs op Jenk’s luide kreet„En dat met zulke instrumenten, en niets, niets anders; wat een zenuwenI wat een handigheid I” antwoordde hij slechts brom mend: „Je moet je behelpen met wat je hier hebt” „Ja, maar ik zou er niet door heen gekomen zijn,” (brrr wat een woorden I) bekende de groo te man. „’t Was de eenige kans I" TEUEQMMMEB. DB CONFERENTIE TE GENUA. Do Ruaaiache kweodK Oenua, 15 MeL (Havas). Owe correeporw dent nrridt, det de Russen hebben verklaard, dat zij de artikelen der uitgewerkte note anima* men, maar zij verklaren, dat zij tegen een ven» bod zijn, waarin alle mogendheden zijn overeen gekomen, nJ. om afzonderlijke verdragen tg sluiten met Rusland tot 26 Juni, den «tetunt waarop de commissie van deskundigen moet bijeenkomen. Genua, 15 Mei. (B. T. A.) De eub-coow mitste voor de Russische kwestie hoeft een stemmig hot phn aanvaard, volgens hetwelk den 15en Juni te 's Gravenhage ben bijeenkomst z«S worden gehouden van de vertegenwoordig gen dar mogendheden behalve Duitschiand eet ua.r trv— zl— A. WWBT lOV «IV len worden «(tgenoodlgd. De bijeenkomst zal de opdracht vaststellen aan twee commissie» van deskundigen, de eene saamgesteM uit vertegen- woordigeni der mogendheden, de andere uit Russische vertegenwoordigers. De commissies zullen 26 Juni bijeenkomen en belast worden om gemeenschappelijke adviezen te geven over de kwesties der schulden, van de pnrtictdiero eigendommen en de credieten. ’«Gravenhage werd op verzoek van Barthou gekozen ab zetel der commissie van deskundigen in de Russische zaken, wegens zijn vredelievend karakter en do organisaties die het voor dit doei bezit. Fransche persstemsnom Berlijn, 15 Mel (N. T. A. Draadloos). Da Parijsche morgenkleden spreken bijna eenateow mig aan den triomf der Fransche opvatting; maar tevens wordt .opgemerkt, dat het Engelech- Pransthe compromis maar half werk ie, eene stemming van onzekerheid en onrust teweeg- brengt. De Echo de Paris spreekt van de geheimzin nige politiek ven Lloyd George, wiens groote tegemoetkomingen aan de Fransche wenecho* wantrouwen wekken. Volgens Pertinax maken slechts twee ornMan» digheden „de dreiging met nieuwe beraadsla gingen” minder bedenke lijk, namelijk, dat mis schien in Engeland de regeering»wisseling tus- ochen Mei en midden Juni ligt, en de beslissend» termijn inzake de schadeloosstelling. ar de landtong buiten het kamp.' hij de wond bekeken had. Toen overstelpten zij keerde, kwam Nel juist bij. Hij achter om te waken, gaf ons n en verdween weer. Tante zei, t om te blijvenJe moet weten, uit de bosschen, deze „won ds de onwetende bevolking hem ■lijk ver van knap is. Hij is een rel, zeker over de dertig jaar, gezicht, en wat vreemd is bij dat hij leidt, hij is bleek, kleur- Üi riet er rit alsof hfj self ywn zijn, geen uur mocht verloren gaan, u hebt van 1 de eenige kans gebruik gemaakt, die u hadt.” 1 Tante was eindelijk overwonnenzij zuchtte al- leen nog, dat zij altijd gewend was geweest aan beste dokters van goeden stand. Jenks lachte. I „Ik zou het door Savage, hier, hebben laten doen. Hij is een van die beroemde vijf, en nog 1 wel de beste ook.” Dat kleine kaalhoofdige ke- i relt je, stel je voor„Maar knapper dan degeen, 1 op wien u hier de hand gelegd hebt, is hij niet. Ik verlang er naar om hem te ontmoeten.” „O, hij komt en gaat maar net zooals hij zin heeft,” 1 klaagde Tante. „Je weet nooit vooruit wat hij 1 doen zal.” Percy legde uit, dat hij minstens tien mijlen ver woonde. „Maar waar heeft hij zijn praktijk'en hoe houdt hij zich op de hoogte?” vroeg de kleine hersenspecialiteit. „Zoo iets als i dit is geen operatie, die je maar op goed geluk kunt doen, ziet u.” Den grooten Jenks bleef het ook een raadsel en druk pratend over „den Wilde” gingen de dokters de kamer uit om deel te nemen aan een van Tante’s lunch’s, waar bij ze de menschen overvoert met*eten. De kleine dikke dronk maar champagne en deed zich te goed zonder een woord tot ons te spre ken. Het eenige, wat hij schijnt te kunnen, is hersens opcreeren. „Op eens, na de lunch, verscheen „de Wilder Een oude kleurling roeide hem over het meer en hij rookte zijn vuile zwarte pijp, gehurkt in de oude kano. Met de pijp nog in zijn mond liep hij op zijn oude sandalen zacht de trap op. Toen hij het gezelschap zag zitten, bleef hij staan en fronsde zijn wenkbrauwen. „Hallo!” riep de groote Jenks, „wie hebben we daar? „Hij is ’t de Genezer I” fluisterde ik. De hersenspecialiteit begon plotseling hysterische symptomen te vertonnen, let op mijn medi- schen stijl hij vloog op „den Wilde” af en stamelde; Jül Hier!” JDs Wilds” toonde ringen zullen mededeelen. Van 15—26 Juni U elke mogendheid vrij zich van de trsprekfngsa terug te trokken. Gedurende vier maanden, vanal 26 Juni, sullen de regeeringen, vertegenwoom digd in de conferentie van deskundigen, sfett verbinden geen afzonderlijk verdrag met Run* land te sluiten. Alleen Duitschiand Md Ei De* Haag niet worden uitgenoodigd. Van belang te nog te melden, dat door Bare thou het initiatief te genomen, opdat Amerika actief deel zal nemen aan ’t wedt der «teskwre dlgen. In verband hiermee b reedt aan daó Aroe* rikaanschen ambassadeur to Rome verzocht W Washington het verlangen der mogendheden te» kennis te brengen. Wel valt natuurlijk nog niet over 't Amerikaansche antwoord te beschikken, maar volgens ’n Havas-bericht uit Genua wordt in Amerikaansche kringen verzekerd, dat de re» geering der Ver. St bereid b mee te werken aa* 't herstel van Rusland, waarvoor een comml»* sie van experts pogingen zal doen. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda an omstreken (bahooreods tot «tew bes»rgkrtag)| 1—5 regel» 1.80, elke regel meer 0J5. Van buiten Gouda en dan bssorgkringt 1—5 regel» L56. elke regel meer 0.30. Advertentiëa in bet ZaterdagMMUMg M bijslag op den prijs. Liefdadighelds-advertontiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDKEUNGENi 1—4 regels ƒ2.05. elke regel maar Q| de voorpagina 50 booger. Gewone advertentifa en ingezonden mededeelingen bij contract tot neer geradneaar den prijs Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentltn kunnen worden ingesonden door tuasehenkonurt van aoUade boekhan delaren, Advertentiebureaus ea onze Agenten en moeten daag» vóór da plaatetag aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van apname venekerd te sü* art. 15 wordt behandeld. Daar deze aan gelegenheid tot het geheel der Russisch- Roemeensche politieke, economische en overige strijdvragen behoort, kan zjj niet afzonderlijk worden behandeld. Daarna brengen de Russen ah tweede punt het herstel van den vrede in Klein-Azië ter sprake en spreken zij er haar verbazing over uit, dat in 't memorandum een dergelijke kwes tie op 't tapijt wordt gebracht De Russen rijn te meer verbaasd, daar Turkijë, ofschoon Rus land had voorgesteld Turkijë naar Genua uit te noodigen, werd geweerd: h. i. zou juist de aanwezigheid van Turkije ter conferentie het herstel van den vrede in Klein-Azië in de hand hebben gewerkt. Rusland zou van zijn kant, in verband met zijn vriendschappelijke relaties met Turkijë, hebben bijgedragen tot het berei ken van het doel, dht nagestreefd werd. Op den eisch, vervat in geallieerde memorandum van 2 Mei en luidende, dat Rusland in den oorlog, die op Turksch gebied wordt gevoerd, stipt neutraal moet blijven, bepalen de Russen er zich toe te antwoorden, dat in dit geval al leen sprake kan zijn van de onzijdigheid, die het internationale recht en de internationale verdragen eischen. OVERZICHT. trzoek van de inleiding der geel- e van 2 Mei, wordt door de sovjet- astgesteld, dat deze inleiding de g probeert te doen vinden, dat tenomischo isolatie van Rusland d zelf zou schaden, terwijl het a steeds een middel zou vinden jn economische moeilijkheden te w de Russische opvatting is het dergelijke bewering om Rusland, economische reconstructie de er andere mogendheden vannoode e opofferingen zich te laten ge sze medewerking mogelijk maakt zeggen de Russen druischt penbare jneening, die bij monde m en door de herhaalde demon leiders te kennen heeft gegeven, oor geen surrogaat kan worden dat, zijn niet-verschijnen op de Brwarring doet ontstaan, die niet ge middelen kan worden wegge- lats van Rusland, heet het in 't antwoord, kan alleen door Rus- >zet en in ’t document wordt ver lat de isolatie van Rusland ver ban politieke verschijnselen, die aal zijn dan de economische ge- rdt dan ook op gewezen, dat de Europa en de wereldvrede een einde komt aan dezen on- sat van zaken. Nader wordt dit ngezet Rusland in een soort van eco- en politieke quarantaine blijft, ovisorium de militaire avonturen of verre buren van Rusland de hand werken, die, door zich te matigen van „gendarmen der ie civilisatie”, den vrede versto- van 't gebied en de rijkdommen d, alsmede vap de andere raden- trachten meester te maken." igatie concludeert dan ook, dat an 't Rqssische vraagstuk geen uiderbij zal worden gebracht, ie mogendheden, die te Genua komen doordrongen zijn van de ‘ers, <Ke zij van Rusland vergen, moeten worden door gelijksoor- rzijds. die de Russische delegatie op .k>yd George zond, zegt zij be- ssies te hebben gedaan, terwijl b de kwestie ter sprake brengt n en leenmgen, die aan sovjet- i te worden verstrekt. In de eer- commissie van deskundigen had ivaardiging deze commissie ver legenheid tot in de puntjes na >rstel werd echter door de oom- ■n- Het sovjet-antwoord gaat dan als een mooi marmer beeld, en ■k en streed voor haar di^Ti kor- jd met het lot. Toen alles voor lid gelegd was, en Nel nog sliep d van de narcose, kwam hij nog terug in de kamer, knielde bij i keek haar strak met zijn door- i aan, terwijl hij haar hartsla- c zal dit alles nooit vergpten. /orden fluisterde ik. Ik moest kon niet meer! „Dat kan nie- sggen,” zei hij kort, liep de ka- ween in de bosschen, terwijl hij oof, die hem in den weg wilde hem met groote stappen den GOIMHE COURANT del zpuden willen drijven. Deze kwestie, hoe interessant zij ook voor de particuliere kooplieden der andere landen moge zijn, heeft inmiddels niets te maken met het vraagstuk, dat door de Russische afvaardi ging is opgeworpen. Bovendien kunnen juist Jeze particuliere kooplieden en industriee- len van deze credieten niet in den ge- wenschten omvang gebruik maken, wanneer men niet de Russische regeering de benoo- digde middelen voor het herstel der pro ductieve krachten van 't land verzekert, het geen een onontbeerlijke voorwaarde is voor de handelsrelaties van eenige intensiteit tus- schen Rusland en de andere staten. In de lijn van deze uiteenzettingen wordt door de Russen verder er de nadruk opge legd, dat, wanneer het de Russische regeering aan financiëele middelen of credieten ontbreekt om nijverheid en landbouw nieuw leven in te blazen en voorts om het transport te reorga- niseeren en om voor de telkens meer gede precieerde papieren roebels een valuta in de plaats te stellen, die een stabiel ruilverkeer mogelijk maakt, een intensief ruilverkeer met het buitenland met de grootste moeilijkheden zal hebben te kampen. Het antwoord op de inleiding der geallieerde memorie eindigt dan ook met de woorden: Overigens kunnen* de maatregelen, die aansturen op 't herstel van Rusland, ’slechts door de regeering zelf volgens een vooraf opgesteld plan verwerkelijkt worden. Deze Russische delegatie had de bedoeling aan de conferentie dit plan, dat door de toon aangevende mannen van wetenschap en nij verheid is opgesteld, voor te leggen. Na de beantwoording van de inleiding der geallieerde memorie gaat de Russische nota over tot het bespreken der afzonderlijke arti kelen. Eerst komt het artikel aan de beurt .betref fende het verbod van revolutionaire propaganda. Het grootste bezwaar der Russen is wel, dat h. L men hier heeft te doen met een eenzijdige verplichting voor Rusland, terwfjl meer dan eens door de Russische regeering was aange toond, dat de werkelijke revolutionaire propa ganda door sommige buurstaten, die zelf» tot de onderteekenaars van 't memorandum be- hooren, door de organisatie en het uitzenden van benden, die gewapend waren, wend ge voerd. Nadrukkelijk stelt de sovjetdelegatie vast, dat, wanneer de mogendheden met hun eisch aan Rusland, dat dit op zijn gebied elke poging tot ondersteuning van revolutionaire be wegingen in andere landen moet onderdrukken, bedoelen de activiteit der politieke partijen of de arbeidersorganisaties te verbieden, zij dit niet kan gedoogen. Het geallieerde memoran dum had van Rusland eveneens geëisdit, dat het elke handeling zou nalaten, die den politie- ken of territorialen status quo in andere lan den zou kunnen storen. De Russische delegatie beschouwt dit voorstel als een verkapte poging om Rusland ertoe te bewegen de met andere staten gesloten verdragen te erkennen. Het Russische antwoord vervolgt dan: Dit is inmiddels een politieke aangelegen heid, die Rusland bereid is, op het gepeste oogenblik met de betreffende mogendheden te bespreken. Een verdere politieke vraag, die kunstmatig in het memorandum wordt ingelascht, is die, betreffende de betrekkin gen tusschen Roemenië en Rusland, die in Dr. Jonk» trad op Tante toe. „Nu, mevrouw Goodnow, er i» voor ons hier niets meer te doen» absoluut niet». Alle» staat prachtig. U kunt den hemel danken voor dit wonderJa een wooder- geluk is het. Ik moet u oprecht bekennen, dat ik nooit den moed zou gehad hebben om te doen wat Holden voor u gedaan heeft Natuurlijk, de jonge dame is nog niet heelemaal buiten gevaar, er zouden rich verschijnselen kunnen voordoen als de patiënte wat verder is. Maar u kunt goeden moed hebben, en u te i* even goede handen, als u in de stad zoudt rijn. Vertrouw uw „Wilde” maar, schenk hem uw geheele vertrouwen!” Dat wa» plezierig voor Tante, hè?” Wat een heerlijke plaat» hebt u hier voor een herstellende zieke, laat haar maar kalm aan genezen. En nu wij drie dagen tang gereisd hebben naar deze wildernis, komt ons een ‘Vacantiedag toe. Savage het moet hier een uitstekend vischwater zijn. Wat zegt Holde* daarvan?” „Maar Holden was weg. Ik had hem tien weg sluipen terwijl Jenks tegen Tante stond te oree- ren. De kano met den als uit hout gesneden In diaan bracv- hem het meer over in de volle middagzon 'at onbeleefd van hem 1” klaagde Tante later. ->e groote Jenks^ba» op zijn tee- nen getrapt, dat zag ik wel. De dikke chirurg schudde rijn kale hoofd. „Hij te altijd de snuiter geweest, hij geeft om God nod» ----- goed mensch.” En hij bleef weg ook gedurende „Ja, dat weet ik, maar ik zou onder deze om- de twee «tegen, dat da dokters in hetkamp lo* Percy en mij met vragen en eindelijk wendde Dr. Jenks zich tot Tante, die om ons heen draaide. „Mijn hartelijke gelukwenschen. Mevrouw,” zei hij, „ik weet geen vijf menschen aan «lezen kant van den oceaan, <lie deze operatie behoorlijk zouden kunnen «ioen. En u hebt het geluk gehad hier in «Ie wildernis nog een zesden te vinden. Het is wonderbaarlijk. Waar is die man?” Nel glimlachte ondeugend tegen mij en Tante stameldeJk had gewild, dat hij zou wachten tot u ar vmm” .Den SM hst te laat oswaeat sche onderdanen tengevolge van «ten burger-' oorlog, voorzoover deze «foor handelingen der regeering zelf (annuleering der schulden en na tionalisatie van den eigendom) veroorzaakt is? Ook hier weer pleit aldus «te delegatie de juridische doctrine ten gunste van «te Russi sche regeefing. Zij zet dit al» volgt nadar uit een: „De revolutie evenals alle groote volksbewe gingen wordt als force majeure beschouwd en geeft bijgevolg hun, die daardoor geleden heb ben, geen recht op schadeloosstelling. Toen de buitenlandsche staatsburgers met steun hunner regeering de regeering van den tsaar om ver goeding vroegen voor de schade, die hun door de revolutionaire gebeurtenissen van 1905— 1906 toegebracht werden, wees de regeering van den tsaar hun verzoek van «te hand met de motiveering, dat rij, aangerien zij haar eigen onderdanen in hetzelfde geval geen schadever goeding had betaald, de buitenlanders in «lezen niet kon bevoorrechten." Tot zoover voorloopig het Russtecbe ant woord, waarvan morgen het slot wordt ge plaatst. Thana nog een klein overzicht van den actueelen toestand: De conferentie van Genua zal weldra tot het verleden behooren en deze week stellig eindi gen. Of liever gezegdzij heeft feitelijk reed» haar beslag gekregen; alleen moeten nog en kele formaliteiten worden vervuld De Russische kwestie is echter niet opgeloet en vereischt een waarschijnlijk uitvoerig nader onderzoek, daar het Russische antwoord te onbevredigend was dan dat de aangelegenheid binnen kort tijdsverloop definitief afgedaan kon worden. De telegrammen hebben reeds eenigszins ingelicht welke procedure nu verder zal worden gevolgd gisteren zijn de mogendheden, die tot de deel neming aan de conferentie hebben utigenoodigd, het eens geworden over de regeling van het ein digen der conferentie. De bewoordingen, waarin het antwoord aan de Russen zal zijn vervat, Ml vandaag ter definitieve goe«fteurfng worden voorgelegd aan de commissie voor Russische aangelegenheden. Dit antwoord zal uit drie doe len bestaanin het eerste deel zal een scherpe afkeuring worden uitgesproken over de wijze van optreden der Russische delegatie, den toon van hun antwoord en hun critiek. In 't tweed» deel zal een voorstel zijn vervat tot de vorming van een tweeledige commissie van deskundigen, die de vier volgende punten zullen moeten be st u leeren 1). De Russische schulden. (2) . Het particulier bezit (3) . Het herstel der schade, toegebracht aan goederen en personen. (4) . Credieten voor Rusland'» herstel- In Den Haag zullen op 26 Juni twee commis sies bijeenkomen, waarvan eene uit niet-Russi- sche staten bestaat, de andere uit verteg«mwoor- digers van Rusland. Wanneer de eerstgenoemde commissie het noodig acht, zal de Russische commissie worden uitgenoodigd aan haar be sprekingen deel te nemen. Het derde deel van 't antwoord zal «te ver bintenis irrhouden om zich van eiken aanval te onthouden. Den Russen zal waarschijnlijk een etmaal tijds worden gelaten om van bescheid te dienen. De deskundigen zullen worden gekozen door de onderscheidene regeeringen en niet door de conferentie. De niet-Russische deskundigen zul len op 15 Juni een voorafgaande vergadering houden, waar rij de instructies van hun regee- nnamenten worden dage luk» aangenomen aan on» Bureaus MARKT 81, GOUDA^ ze agenten en loopers, den boekhandel en d» postkantoren. e bureaux zijn dagelijks geopend van 9-4 uur.j Administratie ToL Int. tti tie Tal 545. standigheden c’ - ander» kans gekozen hebben,” hoorde ik hem den „Wiltte” influisteren. Maar de ander zei snel-Zij heeft het zelf gewild." Dus ten slotte heeft Nel toch zelf bw slist, rij was bet dien den moed had en ook hem den moed gaf. jq8«tet «te dokter» nog eaM over Nel hadden geconfereerd, kwamen rit weer naar buiten ep* 4 i yjASpj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1