JWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BAOHT, BERWW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- >32 Woensdag 17 Mel 1922. PENLAND. I Lï.ETON. fi I ni SENEZER 61» Jaargang d. IJ-, OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, lad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Éjffl A Spf Wi H men niet den nnrkant wu nrlataai da <l«w» dm g«n««h«er «n den vil vut a|n t»d«n<e. nterespant. allee *a Jrettig mijn baantje er aan te „Wilde” we*rl Tante Wt De zomer ging over in een xonnigen windstil len herfst. Dar aan dag lag het meer stil, bewe gingloos als een floweelen vijver, zacht klotsend tegen de rotsen terwijl de zware boMchan hun schaduwen wierpen op zijn oever*. Het hotel aan door 1ERT HERRICK. ‘-volgiU de duistere levensvijanden waar reeds Dr. Jenks op ge- delegatie in het verdere verloop der bespre- hier in de wildernis wel moeite kosten. „Ik, voor mij, vind het hier heerlijk, de zachte golfslag tqgen de rotsen beneden, de diepe stilte der bosschen rondom en het luie, rustige leven. De kleine Japanse he kok van den kolonel is even goed als een Parijsche chef de cuisine.' Binnen veertien dagen zal het hotel gesloten worden en zullen wij Dr. Percy moeten missen. Maar de jongen wordt vervelend. Hij is nu eigen lijk vrijwel een nul. Nel zal nooit meer naar hem omkijken. Wat de andere betreft, de „Wilde", vraag je misschien, dat gaat anlfs mijn wildste fantasie te boven. licht populair, indien nu.. fouten gemeen heeft. THORBECKE. De Duitsche delegatie. B er I ij n, 16 M e L (W. BVolgens de Berli ner Zeitung am Mittag worden voor den terug keer van de Duitsche delegatie uit Genua nog geen maatregelen getroffen, omdat nog niet vast staat, wanneer de besprekingen zullen eindigen. De minister voor economische aangelegenheden, Schmidt, znl evenwel reeds Woensdag vertrek ken om bij de discussie* over de begrooting voor economische aangelegenheden tegenwoordig te zijn De Fransche begrooting. Parijs, 16 Mel. (Havas.). De Lasteyri* heeft in de Kamer de ontwerp-begrooting laten ronddeelen. De uitgaven bedragen 23.180 mil lioen, die gedekt zijn tot ren bedrag van 18.060 millioen door de gewone inkomsten, tot ren bedrag van 1225 millioen door de buitenge wone inkomsten en voor het surplus, ten bedra ge van 3950 millioen, door leeningen. Dezo 3900 millioen deficit vertegenwoordigen de in terest van de tot 1 Januari 1022 veischuldigd* ■ommen op rekening der Duitsche schadeloos stelling. De uitgaven over 1923 vertoonen, vergeleken met die voor 1922, een vermindering van 1508 millioen, hetgeen voortspruit uit d« balans van vermeerdering en vermindering van uitgaven. De vermindering heeft m^t name bettekking op de openbare schuld (075 millioen) en de ver- w mindering van den duurtetoeslag met 154 mil lioen. Het deel van de toelichting betreffende d* militaire lasten wijst op de snelle vermindering van deze uitgaven, die in 1013 op 1908 mil lioen waren geschat en die in 1918 36100 mil- •n onverstandig ook als je het oogpunt beschouwt. Ik kan len, dat hij van plan is zich wildernis te begraven, en Dr. nan in de stad, met zijn groote rmecties. in het hospitaal en n de medische school. Hij zou Wilde" kunnen doen, als hij rd dus de taak van Dr. Percy n geleerde afleiding te bezor- iet zooals alleen Dr. Percy dat Blies in orde als voor een ko- gidsen, kano's. Indianen, usschien zorgde hij ook nog eritelijk die jongen moest gé- 1 worden of anders secretaris dere beroemdheid root succeszij brachten ten- e hoeveelheid vreeselijke vis- kaalhoofdige had een rooden lijn bol. Vanmorgen zijn zij i de gediplomeerde verpleeg- hem opgewachtik kan haar hier op ijzigen toon hooren zeggen „Zij zullen het zeer vreemd gevonden hebben, dat u weg gebleven bent." Hij Verontschuldigt zich niet eens, en zegt ver der ook niets. Nel roept. Zij zal ze wel binnen kort geen van allen meer noodig hebben. „Dus zijn wij hier voor onbepaalden tijd op geborgen, minstens nog acht weken Septem ber zeker en nog wel een groot gedeelte van October ook. De „Wilde" zal hier het opper bevel voeren totdat Nel de teugels zelf in han den neemt. Wat zal Tante doen? Zij was vast van plan naar het buitenland te gaan in het eind van September en Tante laat zich niet graag in haar plannen storen. De Goodnows zijn altijd almachtig geweest, moet Je weten, d. w. z. zij zijn zoo verstandig geweest altijd daar te blijven waar zij almachtig zijndat zal Tante jjreigen, ingehaatdhet vroolijke verkeer van de vacan- tiereizigers op het water was geheel verdwenen. De kampen waren alle gesloten behalve de ,Eyri’, waarvan de eene bewoonster steeds mop perde over haar gedwongen oponthoud in de wildernis. De zieke was opgestaan, zat in de zon, op de beschutte veranda, of voor het knappen de houtvuur. Maar de vreemdsoortige „Wilde," zooals Vera hem noemde, had de teugels van het bewind nog niet losgelaten. Nadat hij in den eersten strijd om het leven overwonnen had, met trompetgeschal als het ware, had hij nu een anderen strijd aangebonden in de herfststil te, een stillen strijd om het evenwicht der ziel, even noodig voor haar genezing. De patiënte en de dokter moesten samen gaan door het dal der wanhoop, daar waar ^Jreigen, een strijd zinspeeld had. Gedurende dezen scherpzinnigen stillen strijd, om volkomen gezond te worden, hield de dokter zooveel mogelijk zijn patiënte van de anderen verwijderd. Hij nam haar in zijn boot mee op kleine tochtjes over het meer, waar zij in stilte en ongestoord de frissche lucht en het genezen de zonlicht kon inademen. Bens op een middag stonden de twee vrouwen op de veranda de kleine kano van den dokter na te staren mevrouw Goodnow fronste het voor hoofd in nog dieper rimpels dan gewoonlijk met een uitdrukking van diep misnoegen op haar ge zicht. Zij keurde alles af wat de „Wilde" deed, en als zij maar gedurfd had, dan zou zij die tochten op1 het meer zeker verbóden hebben. De jonge vtouw naast haar, glimlachte in stilte, toen «ij het bootje zag verdwijnen in het goud gele licht der namiddagzon. Zij begreep gedeel telijk dien stillen strijd tusschen den wil van NNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25. per week 17 cent, met Zondagsblad irtnal /2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ3.80. aementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT 31. GOUDA^ i agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. bureaux zijn dagelijks geopend van 9—uur.j Administratie Tel. Int. 82} B Tri. 645. Mil IISIIIE (III K VVI de bosschen, als het tenminste waar is, dat hij zoo knap is als dokter Savage zegt. Percy doel de ook op zoo iets, toen hij laatst over hem sprakhij heeft zich uit de voeten moeten ma ken. geloof ik I" „Denkt u, dat hij Nel zal vermoorden I" spot te Vera Councillor. „In alle geval ben ik er niet op gestel^ dat mijn dochter onder den Invloed van zoo’n-man komt," hield mevrouw Goodnow vol. „Ik weet niets van hem af, absoluut niets." „Behalve, dat u overtuigd bent van zijn macht, zei Vera dat Nel verliefd op hem zal worden voegde zij er ondeugend aan toe. „Verat" protesteerde de oude dame onthutst, „U kunt nooit weten hoe hij zijn tooverkiacht gebruikt l" „Nel weet goddank, nog Vel of Iemand rt» gentleman is of niet." „Zij zou de eerste vrouw niet zijn, die vav- liefd werd op iemand, die geen gentleman, is," antwoordde Vera. „Waar gaat hij nu vanmiddag met haar heen V vroeg de moeder ongerust. „Naar de een of andere warme bron, geloof ik. Hij noemt 't „de Genezende bron" ’t b hier niet ver vandaan,” en geeuwend nam de jonge vrouw haar roman weer op en vleide zich i® een gemakkelijken stoel. Een twistzieke, owk dame plagen, amuseerde haar op den duur maat matig. JHjj zal wel meer geld krijgen, dan hij zijn 1 heel* leven bij elkaar gezien heeft Ik ben I er niets op gesteld, dat Nel zooveel met hom j samen is, vooral nu niet, nu zij nog niet rich- zelf b. Niemand maakt mij wijs, dat er niet iets mb h met dien man. die zich hier begraaft in „Wat ziet Nel er vandaag veel beter uit I" zei zij opgewekt „Zoo veel gelukkiger, vind ilt Wat is zij mooi geworden, ik heb haar nog nooit zoo gezien, in de laatste weken is zij hoe langer hoe mooier geworden I" De moeder trok ongeduldig de schouders op. „Ik vind, dat zij nog erg zwak en bleek b,” zei ze bits. „Ik hoop maar, dat wij haar de vol gende week kunnen vervoeren. Ik heb aan den kolonel gevraagd of hij zijn auto wil zenden. Als wü dien ellendigen weg naar bet station maar kunnen berijden I Voor mijn part hoop ik dit oord nooit weer te zien.*' w’t Is nu een beetje saai," stemde de jongere vrouw toe, met een ondeugend glimlachje. „Haast u maar niet te veel, tantetje’t doet Nel zoon goed. Eiken keer als de „Wilde” komt, bloeit zij op als een ontluikende roos. Die man bezit tooverkracht I" „Wat zien Nel en jij toch voor bijzonders in hem Misschien is hij een goed dokter, maar hij b door en door een ongelikte beer. De gids heeft werkelijk nog beter manieren 1” „Nel heeft op 't oogenblik geen behoefte aan goede manieren om heelemaal gezond ie wor den Zij heeft alles aan hem te danken," voegde zij er met nadruk bij. „Nu, we zullen hem goed betalen voor zijn diensten I" antwoordde mevrouw Goodnow, met echten parvenutrots. Vera Councillor trok minachtend de lip op. „Sommige dingen laten zich niet betalen met een cheque, tantetje." Washington, 16 Mei. (Havas). In de Amerikaansche weigering om deel te nemen aan de conferentie van Den Haag, wordt nadruk gelegd op de noodzakelijkheid voor Rusland om zelf de noodzakelijke voorwaarden voor zijn economisch herstel voor te bereiden, «onder welke geen ernstige grondslag voor credieten mogelijk is. De Amerikaansche regeering zal met aandacht alle voorstellen in dien zin over wegen, maar is van gevoelen, dat het onderha vige voorstel de noodzakelijke bepalingen niet bevat voor het medewerken van Amerika. Washington, 16 Mel (R.) Op het Witte Huis werd heden verklaard, dat de nota, waarin de deelneming aan de besprekingen te Den Haag wordt afgewezen, de bedoeling heeft de moge lijkheid voor het houden van verdere bespre kingen open te laten. VERZICHT. op onze vorige overzichten van het Russische antwoord op het ?r geallieerden, wijzen de Rus ting tot de voorwaarden van t in juridisch opzicht Rusland in At verplicht is schulden uit het alen, goederen terug te geven e geven voor vroegere eigen? in als het verplicht is vergoe- voor andere schade welke is derdanen van vreemde mogend- Ige van de wetgeving welke >e, in de uitoefening zijner sou- ►ven heeft, of tengevolge van Ine gebeurtenissen. Desondanks uit verzoeningsgezindheid en overeenkomst met de mogentk- a, het in de derde bepaling van Cannes vervatte bginsel onder reciprociteit aangenomen. Ove- wederkeerigheid, d. w. z. de t iedere ne<ne»*ring, vergoeding de schade, welke veroorzaakt is gedaan of na^eteten b?“ft, hare e officieele interpretatie, welke ■paling van Cannes gegeven is Is in het eerste Russische me- le was. Onder uitsluiting der die een zeer specialen oor- ?n die door het feit, dat Rusland ft gestaakt, aan de verdeeling it deelnemen kon en zoodoende n zich kon nemen, zim geannu- Russische dclegtgie zich bereid j stemmen in de betaling der ■n, onder voorwaard? dat de aan e Cortra-revoflutionnaire inter- ■n'iheden- en door de blokkade ade erkend woidt. Vanuit juri- «ifn de Russische tegeneischen htvaardigd dan de aanspraken gendheden. De praktijk en de rover eens, dat de verantwoor- Je schaden, welke door de in- jendheden of door de blokkade opgelegd moet worden nan de er de oorzaak van zijn. Om rbeelden aan te halen, bepalen Russen ons er toe te herin-, slissing van het scheids gerecht 14 September 1872, waarbij veroordeeld werd aan de Ven- \5% miMioen dollar te betalen welke dezen door het kaper- i« toegebracht, dat tijdens den schen de Noord “lijke en de Zui- ?ze laafcsten had geholpen. De blokkade der geallieerden en en zich voor als officieele oor- De documenten w?lke in bij- e Russische memorie gepubM- zen duidelijk, dat de aanvoÊr- •revohrtionnaire legers slechts en en dat hunne werkelijke lei- he generaals waren, die tot dit »r bepaalde mogendheden wer- eze mogendheden hebben niet ik aan den burgeroorlog deel- j hebben hem ook veroorzaakt, r den wensch een j. te bereiken, is de Russische gevendheid aan den dag leggen. uir bezet duitschland. DB CONFERENTIE TB GENUA. B.rHjn, 16 Mel. (N. T. A. DroodloMj. Volgens de Cologne Post bedragen de totale De Amenkumch. «.«erin». Bi,Rnven yoor hM den Rijn van 1922 to 1923 2.225.000 pondi sterling, dus voor elk der manschappen 252.460 mark. De Duitsche spoorwegtarieven Ber lij n, 16 MeI. (W. BDe laatste ver* hooging ven do prijzen der materialen en vnn de ioonen van het personeel hebben de spoor* wegdirecties er toe gebracht reeds met 1 Juni de tarieven voo; goederen, dieren en ijlgoede* T^n me 25 pCt. te verhangen. De risking in Zuid-Dultschland- Frankfort a/d. M., 16 Mei. (W. B). D« staking in de Z. W. Duitsche metaalindustrie heeft zich uitoebreid, doordat de nrbeiders- vnrecn>gingen de 48-urge werkweek niet er* kennen. In verband daarmee zal de door den patroonsbond eangekondlgde uitsluiling van de metaalarbeiders in de districten Frankfort a/d. M., Darmstadt, Hanau, Offenbach en Ober Ur* sd te sluiting worden ongeveer 30.000 arbeiders ge* troffen De moordenaar van gen. Von Eichhom ter dood veroordeeld. Be11 ijn, 16 Mei. (N. T. A. Drnadloo*) Het Hooggerechtshof te Kief heeft den links sociaal-: evolutionnail Pnsjoetinsky, die bekend heeft den moord op den Duitschen veldmaar schalk von Eichhorn te Kief te hebben ge pleegd, ter dood veroordeeld. OPPER-SJLEZIB. Oppeln, 16Mel (P. T. A.). De Poolsche consul-generanl alhier telegrafeerde aan minis ter Olszowski te Genève, dat tijdens de bespre kingen, die de onderteekening vooraf gaan van het verdrag omtrent de nationale minderheden te Genève, Duitsche benden 10 dagen lang te Beu then demonstraties organiseerden voor het Poolsche consulaat ,fn hfttel Lomnltz en kreten uiten tegen Polen. Het personeel van het con sulaat kan 's avonds niet uitgaan, omdat het dan wordt aangevallen., De politie houdt rich neutraal. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den besorgkrtngli 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en dan Iwzorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0 30. Advertentiën in hot Z»ter»lagnwrnm«r M bijslag op den prjja. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjja. INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1—4 regels ƒ2.05. elke regri maar ƒ04». Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeehngen bij contract tot zeer gereducaar* den prjja. Groote lettor* en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuwchenkomst van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór ds plaataing aan het Bureau zjjn Ingekomen, teneinde van opnam* verzekerd to zün De socialisten en Genua. Londen, 16 Mei. (R.) De arbeidersafge- vaardigden Arthur Henderson en Tom Shawr als mede het oud-lid van het Lagerhuis Ramsay Macdonald, zullen morgen naar Brussel gaan om daar te confereeren met de vertegenwoor digers van de-Fransche en Belgische socialisten over kwesties, die op de conferentie van Genua betrekking hebben. Daarna zullen «ij zich voor de internationale socialistische conferentie near Keulen begeven. De Volkenbondriaad. Berlijn, 16 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Raad van den Volkenbond te Genève heeft gisteren een commissie van 12 leden benoemd voor de bestudeering van de mogelijkheid van een internationale intellect ueele samenwerking. Onder de leden bevindt zich ook prof. Einstein uit Berlijn. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Be r 1 ij n, 16 Mei. (N. T. A. Draadloos.). Met betrekking tot de eerste besprekingen, die te Parijs door den Duitschen minister van fi nanciën, dr. Hermes, met de commissie van her stel zijn gevoerd, wofdt bericht, dat men den toestand thans beter kan overzien ten gevolge van een uiteenzetting van Hermes inzake Duitschlands standpunt ten aanzien van de cischen voor de toekenning van een moratorium. De Matin meldt, dat de verklaring van den minister van financiën in het algemeen een be vredigenden indruk maakte. Men verwacht he den een beslissing over de kwestie, of de com missie van herstel officieele onderhandelingen met Hennes zal aanknoopen, of dat in verband met de tot dusver gevoerde officieus^gedach- tenwisseling eerst nog nieuwe instructies door de Duitsche regeering zullen moeten worden gegeven. - - -r langen die van een groot aantal buitenlandse he kingen in d* villa Alberti tot vérstrekkende kapitalisten opgeofferd hebben, welke van de hen concessies overgegaan en heeft ze zich bereid door Rusland toegekende facilitetcn en waar- haar tegeneischen borgen, wanneer ze naar Rusland terugkeeren om er te arbeiden, gebruik moeten maken, en eveneens de belangen van een groot aantal kleine bezitters van Russische fond-.en en kleine buitenlandsche eigenaa.s, wier bezittingen ge naast en genationaliseerd werden en aan welker aanspraken, indien ze als juridisch gerechtvaar digd worden erkend, de Russ. regeering voorne mens is gehoor te verkenen. De Russische delegatie kan zich niet onthouden hare verwon dering er over te uiten dat mogendheden als b.v. Frankrijk, die de meeste kleine bezitters van Russische fondsen onder hare inwoners tellen, zich Aet hardnekkigst hebben betoond in de vraag om teruggave ven eigendom, en de be langen van die kleine bezitters ondergeschikt maken aan de belangen van hen die bedoeld eigendom terugeischen. In haar conclusies en eindvoorstellen zegt de Russische regeering dat ze hare vertegenwoor digers naar de conferentie heelt gezonden In de hoop om te komen tot eene overeenkomst welke, zonder te raken oan de resultaten der revolutie en aan het, na de zegerijk afgeslagen contra-revolutionaire interventie, opgestelde so ciale program, zou leiden, niet tot eene verer gering, doch tot eene verlichting in den eco- nomischen en financieelen toestand van Rus land, en tevens tot eene vrijmaking van den weg naar eene verbetering van den eco- nomischen*toestand van Europa. De Russische delegatie zet echter uiteen dat ze niet wenscht behandeld te worden als een overwonnene Rusland is niet overwonnen. En voorts herhaalt ze dat tegenover concessies harerzijds conces sies der mogendheden moeten staan. Een andere uitweg welke als gevolg van de bestaande moei lijkheden zich opdoet, ware de wederzijdsche nnnuleering van de in het verleden tusschen Rusland en de andjfre mogendheden ontstane aanspraken en tegen-aanspraken. Doch ook in dit geval is de Russische regeering besloten de belangen der kleine eigenaars te respecteeren. Wenschen de mogendheden echtpr rich toch te blijven bezighouden met de oplossing der tus schen hen en Rusland bestaande financieel* ge schillen, dan stellen de Russen de instelling eener gemengde commissie van deskundige voor, welke een onderzoek zou kunnen instel len naar aard en omvang van de aanspraken der mogendheden en tevens de aan Rusland te verstrekken credieten in overweging zou kunnen nemen. De grootste hinderpaal voor een gunstig verloop der onderhandelingen te Genua noemt de Russische delegatie de omstandigheid dat het denkbeeld der wederkeerigheid nog altijd niet door alle mognedheden voldoende wordt gedeeld, al kan ze niet ontkennen dat die on derhandelingen den weg hebben geopend tot een toenadering tusschen Sovjet-Rusland én de mo gendheden. De Russische delegatie geeft dan ook uiting aan haar meening dat de meeningsver- schillen welke gerezen zijn bij de behandeling van de tusschen hen en de mogendheden aan hangige financieele kwesties, niet mogen ver hinderen, dat de andere voor alle mogendhe den zoo gewichtige vraagstukken, en wel het allereerst, dat van het economisch herstel van Europa in het algemeen en Rusland in het bi- zonder, worden opgelost. Rusland is ter confe rentie gekomen met verzoeningsgezinde voor nemens en koestert de hoop dat zijn streven in dit opricht met succes zal worden bekroond. verklaard, voorwaardelijk van af te zien en de door de vorige regeeringen aan gegane verplichtingen na te komen, in ruil voor een reeks concessies der mogend1'eden, waar van de voornaamste is de beschikbaarstelling van reëele credieten aan Ruslnnd tot een vooraf vast te stellen bedrag. Ongelukkigerwijs is aan deze verplichting der mogendheden niet de hand gehouden. Ten aanzien van de particuliere belangen zoo vervolgen de Russen begint clausule 7 met een fraaie inleiding, welke aan Rusland het souvereinteitsrecht toekent om, binnen zijn gren zen, zijn eigendomsvorm, zijn maatschappelijk stelsel en zijn regeering te organiseecen zooals het zelf wil. Doch de tekst van d/tfe clausule zelve is in strijd met hare inleidjp^ De souve- reiniteit van den Russischen staat ïtardt spel des toevalsze kan door de besluiten van een gemengd hof van arbitrage schaakmat gezet worden. Het hof van arbitrage wordt gevormd door vier buitenlanders en één Rus, welke in laatste instantie beslissen of de belangen der vreenfBelingen hersteld, teruggegeven of ver goed zullen worden. Hierbij moet de Russische delegatie opmerken, dat bij het onderzoek van dergelijke twistpunten de afzonderlijke mee- nlngsverschillen op fatale wijze er toe kunnen leiden dat de eene bezitvorm wordt gesteld tegenover den andere, waarvan het contrast juist thans voor de eerste maal in de historie een reëel en praktisch karakter aanneemt. Onder deze omstandigheden, kan er niet van een on partijdig opperste gerechtshof sprake wezen, en, naar de strekking van clausule 7, zou de rol der scheidsrechters op noodlottige wijze door de andere belanghebbende partij gespeeld worden, wat onvermijdelijk zou voeren tot het ingrijpen van vreemden in Rusland’s binnenland- sche aangelegenheden en in de praktijk erop zou ineerkomen dat de in den aanhef van bepaling 7 erkende onschendbaarheid van de in Rusland bestaande eigendomsvormen zou worden onder drukt. Voor het overige ontzegt de Russische delegatie aan meergenoemde bepaling alle prak tische waarde. De vreemdelingen die zich, niet als gevolg van een vrendschappeh'ik accoord met de Rus sische regeering naar Rusland zouden begeven teneinde-en onder de bescherming der Russi sche wetten te arbeiden, doch krachtens een ge mengd hof van arbitrage, zouden spoedig de algemeene vijandschap tegen hen gericht voe len. De Russische regeering harerzijds heeft, om voor de voormalige eigenaars der genatio naliseerde eigendommen de mogelijkheid te openen, hunne technische kennis en hun kapi taal bij het economisch herstel van Rusland tot him eigen voordeel aan te wenden, hen een recht van voorkeur toegekend, in el die gevallen, waarin hun voormalige bezittingen in concessie zullen gegeven worden, hetzij in den vorm van pacht, hetzij in den vorm van een gemengde vennootschap, gevormd door den staat en door het buitenlandsche kapitaal, hetzij onder iederen anderen vorm, waarbij in de deelname van het buitenland wordt voorzien. Evenzoo constateert de Russische regeering dat de belanghebbende staten, waar ze al hun bezorgdheid concentree- ren op een kleine groep buitenlandsche kapita- practische listen en een onverklaarbare hardnekkige ontoe- ---«»• - r aan deze be-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1