IWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN JACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER* d. IJ- OUDERKERK a. <L U., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, I Donderdag 18 Mel 1922. 33 61* Jaargang id verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen EN LAND. ILLETON. f SENEZER V A 4 1 één arm en liet haar hand in wootdige voorstel heeft voor Amerika weinig aanlokkelijksvandaar zijn afwijzende hou- ding. sndaag heelemaal beter F zei k later met een blijde trilling NEMENTSPRIJSj per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad taal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* er post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. menten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI, GOUDA^ agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. mreaux z|jn dagelijks geopend van uur.j Administratie TeL Int, 82j TeL 545. "eloste ae ra- verder gevol- door BERT HERRICK. Deze heeft eenige voorstellen gedaan met name betreffende het toezicht op de financiën van Duitschland en op de nieuwe belastingen. Duitschland en Rusland. Berlijn, 17 Mei. (N. T. A. Draadloos). De volgende week wordt het Duitsche consulaat- generaal te Petersburg weer bezet door geheim raad Von Kessler. De Sovjct-regeerlng is voor nemens een consulaat-generaol te Hamburg in te stellen. gleed snel over de onbewege- van het meer, voortgedreven korte slagen van den „Wilde", renmanier telkens met een ruk eindigde. De dokter zag er ze- gentleman" uitzooals hij daar met sandalen gehurkt zat; met hoed laag over het voorhoofd s mouwen van zijn flanellen ellebogen opgestroopt, leek hij die halfbloeden, die in de ne- i hangen, in de hoop, dat een semdelingen hun diensten zou i. Zijn blik rustte op het jonge en reisdeken gehuld voor hem den hoofd was bedekt met een larüit het golvend bruine haar itn en om haar voorhoofd krul- iwegelijk, met' gesloten oogen, uit de warme, gouden atmos- >ven indronk. Toen de kano de viel de schaduw van de zware haar bleek gezicht, en sloeg zij keek naar den stillen roeier OPPER-SILEZIË. B e r 1 ij n, 1 7 M e L (B. T. A.) Wt Kattowlti wordt gemeld, dat de F ran scha en Engelsche troepen erin zijn geslaagd de aanvoerders der bandieten te arresteeren, die sinds eenigen tijd de streek van Antonienhütte terroriseerden. Oppeln, 18 Mei. (W.-B.) In het Peters- dorfsche proces werd tegen 3 der beschuldigden de doodstraf en tegen 3 anderen 15 jaar tucht- De Russen aanvaarden de voor stellen der mogendheden. Genua, 17 Mei. (R.). De Russen hebben vanochtend de voorstellen der mogendheden aanvaard, behoudens enkele wijzigingen, die van middag behandeld zullen worden. De Volkenbondsraad. Genève, 17 Mei. (B. T. A.) De Read van den Volkenbond heeft de kwestie van de man daten in het Oosten, oa Palestina, besproken, welke aangelegenheid een onderwerp van alge meen© bespreking in de voltallige vergadering van den Volkenbond zal vormen. v De Gezantenraad. P r ij s, 17 M e i. (B. T. A.) De gezanterwaad heeft als zijn meening uitgesproken, dot er geen reden is tot verzet tegen het zich vestigen van ex-keizerin Zita in Spanje. Vervolgens heeft hij zich bezig gehouden met de organisatie van de politie in de neutrale zóne van Albanië en roet den bouw van enkele spoorwegen van strate gische ■belang in het bezette gebied van het Rijnland. Er zal daarover een mededeeUng aan Dujpschland worden opgesteld, dat de werken in aanleg zal moeten staken en zekere strategi sche lijnen zal moeten opheffen of wijzigen voor den afloop van den tijd van de bezetting. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING Par ij s, 17 Mel. (Hnvas). De Pransche ge delegeerden bij de commissie van herstel, Du bois en Nauclère, heben Poincaré verslag uit- 601IkM'lii: COURANT. het water hangen, dat door de beweging van de kano golfde. „Wat een vreemd gevoel om weer gezond te zijn,” mompelde ze als in zich zelf, „om je weer heelemaal levend te voelen in deze goede, oude wereld.” Een tevreden glimlach gleed over haar lief gezicht en uit haar blauwe oogen straalde warmer licht, „’t Is of ik dit alles pas voor het eerst zie,” zei ze en ze strekte haar arm uit naar het meer, de met bosschen begroeide heuvels, de zon, den hemel en het geheele, beeld der schepping, dat zich voor hen uitspreidde. „Dat is de menschelijke veerkracht," merkte de dokter op. „Als u niet zoo dichtbij den dood was geweest, zoudt u nooit geweten hebben, wat’ het beteekent te leven." Zij haalde diep adem. „Ja, ik zal zelfs in de grootste ellende nu al tijd weten hoe heerlijk het is om te leven I" „Dat hoop ik,” zei hij langzaam. De blauwe heuvels in het noorden werden aan den horizon zichtbaar. Het was alsof de wolken zich voor den nacht tegen de toppen opstapel den en de zon ze langzamerhand met haar gou den stralen kleurde. Het meisje staarde een poosje naar de heuvels, maar plotseling, alsof zij toch nog meer vervuld was met haar eigen klein persoontje, draaide zij zich om zag den man over haar, ernstig aan „U hebt het gedaan»— u hebt me mijn leven weer gegeven I” Zij knikte met kinderlijke be slistheid. Jn die eerste dagen daarna, toen ik maar altijd door weg zonk, al maar dieper in een groeten maalstroom, waaruit ik me ónmoge lijk alleen kon redden, hebt u me een sterke hand toegestoken en me teruggetrokken, mij uit die diepte opgehaald." Zij sidderde nog toen zij aan die donkere diepte dacht, die zoo angstwekkend dicht bij was geweest. De dokter hield de roeispaan in en zag ia gedachten naar de droppel*. die lange I (W.nU rerralHJi gekozen zou worden als plaats van bijeenkomst voor de commissies van deskundigen. De Ne- derlandsche regeering had reeds laten weten, dat zij de keuze van den Haag zou aanvaarden. Verklaringen van Joffe. Warschau, 17 Mei. (Orient). Joffe ver klaarde bij zijn terugkomst uit Genua, dat op de conferentie aldaar duidelijk bleek, dat Europa kan noch wil financieele hulp verleenen aan Rusland, alsmede dat tusschen de bourgeoissta- ten antagonisme heerscht. De Duitsche (Wegwtia. Berlijn, 17 Mel. (N. T. A. Draadloos). Uh Genua wordt gemeld, dat de Duitsche rjfkskan- seller en de minister van buiteniandsche zaken, te tegenstellingmet het oorspronkelijk plan, pas na de slotzitting van de conferentie zullen ver trekken. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda omstreken (baboorande tot dai beaorgkrtag)l 1—A regels 1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van bulten Gouda an dan besorgkrtngi 1ft regels 1.55. elke regel meer 0.30. Advertentltfn te het Zatardagnummer M bijslag op den prijs. Llefdadighelds-advertentlën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi 1-4 regels ƒ2.05, elke regel naar /MO» O| do voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en Ingezonden mededeeltegen b|j contract tot sear geradnoeag- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tuaaehenkomrt van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten an moeten daags vóór da plaatste* het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te s(jn. TKlEORAMME*. DE CONFERENTIE TE GENUA. De besprekingen met de Russen. Genua1 7 Mei. (B. T. A. De subcommis sie voor Russische aangelegenheden kwam van half elf *s morgens tot kwart over oenen biffeen. De Russen waren aanwezig, de Franschen en Belgen niet. Tsjitsjerin protesteerde tegen de gevolgde procedure, tegen de keus van Den Hang, waar bij hij verklaarde de voorkeur te geven aan Ri ga, Stockholm, Rome of Londen en tegen het feit, dat het non-agressie-pact nid! gelden zal voor Azië. In principe aanvaardde hij evenwel de bijeenkomst te Den Haag en ten slotte be paalde hij zich tot het indienen van vier amen dementen, die alleen betrekking hebben op het wijzigen van eenige Woorden. Lloyd George ver klaarde dat de keus van Den Haag niet defini tief is. Hij handhaafde echter zijn standpunt ten aanzien van het non-argessie-pact en het sta ken van de bolsjewistische propaganda in het buitenland, hetgeen ook geldt voor Azië, het gebied der Britsche dominions en Indië. De zit ting zal om half vijf hervat worden. Men ver moedt, dat Lloyd George intvsschen een onder houd zal hebben met Barthou en Jaspar. Genua, 17 M e L (B. T. A.). De ochtendver gadering van de sub-commissie voor de Russi sche zaken heeft geduurd van half elf tot kwart over een. De Russen waren aanwezig, de Fran schen en Belgen waren echter niet present. Te half vijf zou de avondvergadering beginnen. Men verwachtte, dat Lloyd George in den tusschen- tijd een bespreking zou houden met Barthou en Jaspar. Genua, 17 MeL (B. T. A.). De avondverga dering begon te 5 uur en duurde tot half acht Na een lange gedachtenwisseling over de ’s ochtends voorgestelde Russische amendemen ten is de oorspronkelijke tekst nopens de bij eenkomst der commissies van dekundigen en het niet-aanvalsverdrag vrijwel geheel behouden. De interpretatieve uiteenzettingen zijn in het proces-verbaal opgenomen. Het non-agressle- verdrag strekt zich uit tot alle met Moskou ver bonden republieken, wat wel te verstaan geen erkenning meebrengt, maar alleen slaat op den thans bestaanüen toestand. Japan aanvaardde hef inbegrip van de republiek van het Verre Oosten, maar ad referendum. In de bespreking over de plaats van samenkomst van de com missies van deskundigen namen ook Schanzer en Motta deel om Tsjitsjerin te bewegen den Haag te aanvaarden. De Russen aanvaarden Den Haag. Gemia, 17 Mei. (Havas). In de avondzit- ting der subcommissie voor de Russische aan gelegenheden deelde Tsjitsjerin mede, dat Rus land de keuze van Den Haag als vergaderplaats der commissie van deskundigen nzake de Rus sische kwestie aanvaardt De keuze van Den Haag. G e n u a, 17 Mei. (B. T. A.). In een langdu rig onderhoud tusschen Lloyd George en Bar thou zijn beiden overeengekomen, dat Lloyd George er op zou blijven staan, dat Den Haag VERZICHT. eds in een onzer laatste over- jn de gedelegeerden der mo- iet uit Genua vertrokken, de jk reeds is geëindigd. Het m een algemeene overeen- issen te sluiten, is mislukt en len wat te redden valt en de eheel vergeefsch te doen zijn, e op eenigszins anderen voet >rden voortgezet De Neder- ie had voor de Russen niet ide geologische ligging id haar bezwaren. Bovendien t eenig gewicht in de schaal ie omstandigheid zoowel, dat afgevaardigden te Genua de iog al hebben gemeden als Nederlandsche offideele zijde hijnt te zijn gedaan om met eer, zij 't niet dadelijk in di- t>ch in handelsverkeer te tre- zij de Russsen voelden niet renhagemaar uit de laatste af te leiden, dat zij misschien lan ’t verlangen der mogend- loen. itwoord aan de Russen, dat door de subcommissie der (voor Russische aangelegen- meene stemmen is aangenomen, lere bizonderheden bekend ge- uit, dat de vijf uitnoodigende ben besloten, dat een commis- dt om de nog niet op ere' m tusschen de Russisch» de andere regeeringen e te brengen en met de lussische commissie samen te 20 Juni zullen de namen van die in de niet-Russische com- i vertegenwoordigd, tezamen n de leden der commissie aan Bering worden meegedeeld. De ■den der Russische commissie lan 20 Juni ter kennis van de jn worden gebracht. De kwes- ze commissie zich zal hebben zullen alle vraagstukken om- 3 de schulden, het particuliere jten de leden van de geheele op 26 Juni 1922 in Den Haag zijn en de commissies zullen te streven gemeenschappelijk te komen met betrekking tot loemde kwesties (paiticylierer en en credieten). De uitnoodi- len wenschen, opdat het moge- erkzaamheden der commissies rden verricht en opdat het we- ►uwen worde hersteld, dat ver in aanvaard, volgens welke de merzijds, de overige deelnemen- anderzijds zich van alle agres- n hun gebieden en elke revo- anda moeten onthouden. De rich van eiken aanval te ont- len grondslag van den tegen- quo berusten en van kracht g niet opgeloste grenskwesties ;ld zijn of wel voor een be- Zij keek hem verward aan, alsof hij ruw een r deur had dichtgesmeten, die zij, in een oogen- a blik van intimiteit voor hem had geopendtoen wendde zij haar blik af. 1 De kanö schoot dicht langs den oever, langs een donkere klip, waar bovenop eenige pijn- boomen stonden als schildwachten. „Het is hier net een sprookje er konden wel Indianen zitten onder die boomen. Ik houd i het meest van dit gedeelte van het meer net is veel wilder dan het andere.” ,J)ie houtaankap-maatschappij van uw Oom heeft er de hand nog niet op gelegd.” Ze keek hem peinzend aan. „U houdt van wilde natuur I Daarom woont u ook zoo alleen hier in de bosschen, aan het eindje van de wereld zooals moeder zegt." Het was de eerste rechtstraeksche poging tot een persoonlijk naderkomen en de vreem deling schrikte even. „Ja, ik houd van bossdten,” zei hij ontwijkend. Op de lippen van het meisje branden nog andere vragen, maar zij zei alleen maar: „De winters zullen hier wel eenzaam zijn.” „De winters zijn het heerlijkst van allemaal. Dan begint pas het echte leven in de wildernis, in de diepe sneeuw I" En hij begon haar te vertellen van het win terleven aan de meren en in de bosschen en in de hout-kampen van de jagers die nog rond zwierven op de grens van de oude wild-mis. Hij schilderde haar de stilte, die geen eenzaam heid is, de bevroren bergen in al hun diamanten pracht van ijs en sxweuwde schitterende zon nedagen, de sterrennachten, de lange, lange tochten op sneeuwschoenen door wouden en over meren. Zijn stem klonk zacht en wellui- r, nei mooie' dend, toen hij sprak over de wildemb. Het iltijd zoo V I meisje luisterde met open mond, een glimlach. I van verrukking op haar gezicht, alsof hij hear I de schoonheid Het voelen van een endera w«» halsstraf geëischt. De uitspraak zal vanniddM plaats hebben. r AntibotejewtaM. Brussel, 17 Met (B. T. A.). De afgemM» na raad der arbeiderspartij besloot zich te ven zetten tegen de bijeenroeping van een plenalrf internationale socialistische nrbeidorsbjjeeM komst met de bolsjewisten. -‘jw-JiT. DE NEDERLAAG DER W ENGELSCHE REGEERING 11 Londen, 17 Mel (R.) Het Lagerhuis wig stampvol, maar er heerschte geen opwinding^ aangezien men verwachtte, dat de regeering nederlaag niet ernstig zou opvatten. Chambers lain las een korte verklaring voor, waarin, ho«< wel er den nadruk op werd gelegd, dat de regeer ring elke weigering door het huis om haar tt steunen bij de maatregelen, bestemd om ve« mindering der uitgaven te verzekeren, als enw stig moest beschouwen, er op gewezen werd da^ wat ook de betoekenis mocht zijn van do stern* mlng van gisteravond, bedlsslng van het Huil gegeven was op een motie tot verdaging, waant bij over de mérites van het geval niat kon won» den gesproken. Onder deze omstandigheden had de regeering besloten zich te onderwerpen aan den wensch van het Huis en een commi* aio in te stellen, teneinde te onderzoeken, of da regeermgsvoorstellen trouwbreuk tegenover da onderwijzers beteekenden. Deze handelwijze zog aanzienlijke vertraging brengen in het aannek men van de onderwijswet en daar de voorgeno men bezuinigingen in de wet voorloopig niet te werking konden treden, zou de regeering go» noopt zijn een suppletoire onderwijs-begrootin* van 600,000 in te dienen. Daarna werden mm kele vragen aan Chamberlain gesteld en werd verder niet meer over het onderwerp gesprot ken. DE ENGELSCHE ARBElDSMOEk t LUKHEDEN. Londen, 17 Mel. (R.) Hedenmorgen hëb< ben de vertegenwoordigers van de werkgevers in het machinebouwbedrijf hun voorstellen ast de vertegenwoordigers der arbeiders overhaiw digd. De voorstellen worden geheim gehouden, maar naar verluidt, bevatten zij enkele aanzien* Hjke concessies, zoodat zij zeer waarschijnlijk een grondslag voor een voorloopige overeet* komst kunnen vormen. De ver tegenwobrdigerl der arbeiders kwamen heden namiddag in een jr.braeht v.» d. on<krh.nd.Hn,™ m.< Hem». '’,’7°O™'ÏÏZ Dw. M eenlff. voordellen Jednon met rvrm. D- d. vers zal daarna hervat worden. De haven van Southampton. Londen, 17 MeL(N. T. A. Draadloos). D< London South Western Railway Company heeft aan het gemeentebestuur van Southampton grootsche havenplannén voorgelegd. De maat* schappij vraagt vergunning voor den aanleg van een aantal hoofden zooals New-York heeft en van een of twee havendokken, waar do groots sta schepen kunnen binnenvaren. De kosten van uitvoering bedragen verscheidene millioenee pond sterling. DB IERSCHB KWESTIE, Dublin,17 Mel. (R.) De vredes-commbh sie uit de Dail Eirean, die tot een compromis heeft getracht te komen tusschen de voor- en tegenstanders van het verdrag, maakt heden be< kend, dat de onderhandclingen zijn mislukt. reld dan die zij kende en toen hij ophield, rle| ze vol meegevoel uit „Geen wonder, dat u ven dat alles houdt.1' Maar het volgende oogenblik voegde ze er bij l „En toch zal het soms wel eenzaam zijn hebt u nooit behoefte nan menschen en aan gewoM dingen „Neen,” zei hij even glimlachend. „Ik hek' nooit behoefte gehad aan „menschen en aan gewone dingen” sinds ik in de bosschen ben gekomen. En na een oogenblik stilte, vroeg hij 1 „Hoe zou u het vinden F Jk weet het niet,” zei ze ontwijkend, alsof et gedachten door haar hoofd gingen, die haar is de war maakten. „Geef mij de riemen eens. Ik heb zoo’n zll om ook eens te roeien." Tot antwoord stuurde hij de kano met vluggw slagen de kleine baal in. Ben zandige kreek vormde hier een volmaakte verbinding tusschen twee rotsachtige berguitloopers. Boven dis kreek tusschen twee rotsen, was een klein bosd, van oude beuken en eiken, die een dichte schar duw wierpen, en tusschen de boomen dooi stroomde een klein beekje naar den oever va» het meer. Naar de uitmonding van dat beekje roeide de dokter de kano. J)it is die plek waarvan Ik verteld heb «w de bron is daar achter.” De dokter wees naar een paar boomen was» onder de overblijfselen stonden van twee vete weerde blokhutten. paalde periode. Do verplichting om zich van alle propaganda te onthouden, houdt voor alle onderteekende mogendheden in, dat zij zich niet in 't minst mogen mengen in de binnenlandsche aangelegenheden van andere staten. Evenmin mogen zij door financieels middelen of anders zins de activiteit van politieke organisaties in andere landen steunen. Voorts brengt bovenge noemde verplichting mede, dat bedoelde staten op hun gebied pogingen, waarvan het doel is daden van geweld in andere staten in 't leven te roepen of den territorialen of politieken status quo in andere landen te storen, te onderdruk ken. De procedure, die zal worden gevolgd is de ze de niet-Russische deskundigen, die zoo als wij reeds meldden niet door de conferentie van Genua, maar door hun regeeringen zullen worden aangewezen vergaderen half Juni reeds in Den Haag en in het tijdsbestek, dat verloopt tusschen deze voorafgaande beraadslagingen en 26 Juni (dus 10 dagen) mag deze of gene mo gendheid, wie zulks wenschelijk mocht voorko men, zich nog terugtrekken. Nadien echter,, vier maanden lang (van 26 Juni—26 October), moe ten de deelnemende mogendheden de verplich tingen op zich nemen geen overeenkomst met de Russen te sluiten, tenzij handelsaccoorden, welke worden toegelaten. Heel prettig zullen de Russen deze methode stellig niet vinden te Genua hadden zij de handen vrijer en konden zij met de verschillende staten afzonderlijk des noods onderhandelen over te sluiten arcoorden, hetgeen blijkt uit het verdrag, dat Rusland mnt Duitschland te Rapallo aanging. In Den Haag daarentegen zullen de Russen zich voor een eenheidsfront zien geplaatst, daar men het na tuurlijk vooiaf met elkaar eens zal zien te wor den over de ten opzichte van Rusland aan te o«men houding. Ondertusschen Is de hoop der mogendheden, dat ook Amerika zich in onze residentie zal la ten vertegenwoordigen, verijdeld. Het antwoord, dat de Amerikaansche regeering zond met be trekking tot de ultnoodiging. om aan de Hnog- sche conferentie deel te nemen droeg een afwij zend karakter. Zij wil naar zij zegt Rus land wel giaag practisch te hulp komen en zij s.elt bizorder veel belang in de pogingen, die annsturen op de reconstructie van Rusland en de ontwikkeling der productiviteit van dit land, maar de Russen hebben te Genua geweigerd de particuliere eigendom van buitenlanders te rug te geven. De Amerikaansche regeering is van oordeel, dat de Haagsche conferentie fei telijk niets anders is dan de Genueesche confe rentie. Alleen wordt zij op een andere plaats voortgezet. Daar de Amerikaansche regeering van de Haagsche bijeenkomst, als zijnde een verlengstuk van die te Genua, dezelfde moei lijkheden verwacht, welke zich te Genua voordeden, heeft het h. i. weinig zin en is het nutteloos er aan deel te nemen. Amerikaa wenscht, dat de Russen zelf de productiviteit weer gaan herstellen of althans gnrandeeren, dat deze in de hand wordt gewerkt en voelt veel voor een enquête door een deskundigen-com- missie, om een onderzoek in te stellen naar de economische situatie der radenrepubliek. Aan de hand van een dergelijk onderzoek zouden Rusland economische eischen moeten worden gesteld. Wanneer deze eischen, betrekking heb bende op.’t herstel van Rusland’s voortbren- ginsvermogen, werden aanvaard, zou Amerika wel aan credieten willen denken. Het tegen- het hout in het meer gleden. Hij schudde het hoofd. „Dat kan geen enkele dokter.” I ^Jawel,” hield zij ernstig vol. ,,’t Was mij 1 werkelijk of ik teruggetrokken werd tegen mijn wil, want ik was toen heelemaal bereid te ster- ven f Ik werd uit dat vreeselijke donkere oord, I weer naar het licht getrokken I” Zij maakte een kleine beweging met de hand. „Wat was het dan F vroeg ze en boog zich voorover terwijl ze hem aanzag. „Het was iets, dat sterker was i dan ik, iets buiten mij om, iets dat mij trok, mij riep, en me weer wakker maakte als ik op 't punt was in te slapen?” Het bleeke gezicht van den man kleurde en hij zei bijna ruw: „Dat is verbeelding F „Maar de operatie was toch geen verbeel ding,” hield zij vol, „die heeft toch mijn leven gered F „U hebt zelf gekozen, u hebt de kans ge waagd toen u nog de kracht had zelf te kie zen I” voegde hij er zachter aan toe. „Ja, anderen zouden gewacht en geaarzeld hebben totdat het te laat was." Hij knikte en mompelde „Dat zou bijna iedereen gedaan hebben I Maar u hebt goed gekozen en u werd er voor beloond 1" „Ik geloofde in u,” zei ze eenvoudig. De man dompelde de roeispaan krachtiger in het water en stuurde naar een kleine inham van het meer. „U hadt vertrouwen in mij, in een vreemde ling F mompelde hij. Misschien is dat het ge heele geheim van uw geluk” JBn ik had gelijk I Mijn vertrouwen werd niet beschaamd, ik kreeg het leven terug, het mooiex leven F fluisterde zij. „Gaat het al^2 Hij glimlachte om haar kinderlijken ernst. .Neen," Mi Ni .verre van dat F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1