4 EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN “bïnnèn landT 14934 a. d. D„ OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, )it blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen JITENLAND. EUILLETON. E GENEZER A AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- enz. vtmpwnoK BKmoNTn. Aan de orde is het wetsontwerp tot wijziging te verleenen. geel die dingt gevt dat (Wordt vervoltd.) met de met Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daa; Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzeker.: tegen het te plegen >n vakvereenigingen van verzekc i dat deze zon- i* ze het brengen uur. de men schikken door ROBERT HERRICK. 1.111 list 111; UHJBAN grootste rerkweeb een witte lap op van i zeidei I toen 1 ïgarand'eerd en i in faciliteiten en andere delegat e d'at enkele den aangebracht. Vergader» Geopend Voorzit Igens de laat- al dooden bij den H. Geest ze in de g ovei a I hebben ron." ven onder de schaduw van de groote en keken vandaar naar het blauwe >n het meer langs den oever van wit e dokter, die om zich heen keek als e boschbewQner, ontdekte de verteerde ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken behoorttd» tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Goudh 1 en den becorgkring: 15 regels ƒ1.55, elke regel meer /p.30. Advertentie»» in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pnj« INGEZONDEN MEDEDEELINGENt 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer fOJiO. O» de voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceer- den prijs. Grooto letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentie»» kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. regeering lie vraag- ‘allieerden rakend, die zich voot oij de uitvoering van het verdrag niet de bedoeling heeft hande len, behalve in overeenstemming ut, oat minister - nls overgangsmaats de mogelijkheid Spreker thans 56 uur laten werken. X n de conferentie dan weer normaal wordei weder kunnen terugkeeren tot den k beidsdag. Voorts komt Spr. op overleg met de betrokken werkgevers en werknemers bij het verleenen van overwerkvergunningen. Dit overleg komt hem weinig doeltreffend voor. Ten slotte verzoekt Spr. don minister de pro ductie zooveel mogelijk te helpen bevorderen, door aan de bedrijven alle vrijheid welke de wet maar eenigszins toelaat. De heer Vliegen (S. D.) merkt op, dat In bonden bij de onderhandehfl|ien met de pattoon» De besprekingen tusschen de bonden en de patioons zijn vanochtend hervat, maar kort daarna verdaagd tot morgen. Het schijnt, da’ de vertegenwoordigers van de A. E. U. hebben medegedeeld, dat zij hebben besloten het rap port van het onlangs ingestelde hof van on derzoek te verwerpen als grondslag voor de on- derhandelingen en dat zij hebben geweigerd deze voort te zetten. De 47 overige bonden overwegen thans den daardoor ontstanen toe stand. Het meisje raapte sen op, c stek het „Het is ...4 een vroolijken vit. meer glimlach, alsof haar slanke meisjesfiguur die i laar er gedacht* hij hem had opgewekt, ■g van legatie verga- i het der republikeinen. Op ook officieren van bei- Later kwam de vredescom- il Eireann, welker onderhan- femeld, mislukt ijdig hadden Col- rhoud, dat enkele i dezen gang van •n Dail over het DE ENGELSCHE ARBEIDSMOEILUKHEDEN. Londen, 18 Mei. (R.). De tot dusver hoop- wekkende onderhandelingen inzake een oplos sing van het geschil in het machinebedrijf, heb- ,c..v?nd; ben vanochtend een grooten tegenslag onder in den I vonden, doordat de Amalgamated Engineering on der ge- Union zich heeft afgescheiden van de 47 andere van het jaar blanken ge- zei hij. „Een gezelschap, of misschien iemand, die ron van de Indianen heeft ieper aardig veró. mn stemmen. ?isje voelde met vrouwelijke gevoelig- physieken invloed van deze plek. Zo ir de donkere blokhutten en zei„He< pas verlaten zijn.” ■mt hier bijna niemand tegenwoordig," Dit nieuwe beginselhet overlaten van d» aan het georganiseerd be- van harte toe. Hij is zelf» artikel zal blijken te zljlt. OVERZICHT. erentie te Genua zal deze week haar jgen; het resultaat, na al de weken ;ns, is minder groot dan de gecste- der conferentie, de Engelsche eerste- loyd George, er van had gehoopt: tot eene overeenkomst met de Russen is runnen komen, ten eerste omdat de nde mogendheden, aan hun Wester- italistische" principes te stijf en strak en anderzijds de bolsjewisten te ren in hun communistische leer; ten mdat de eensgezindheid tusschen de Groote Entente onderling en haar ie Kleine Entente, te veel te wenschen tegenover de meer verzoenlijke, tot en schikkingen, tot geven en nemen ngelschen en Italianen stonden de ers van Versailles: Frankrijk en Bel- eze laatsten sloten zoowel Japan als e overwinning der geallieerden gebo- bond, die Kleine Entente is genoemd, riet eenige vérstrekkende resultaat der e is eigeit.jk het accoord, dat Rus- uitschland zoo onverhoeds zijn aange- economisdhe alliantie, die kan vol- >t een inniger, op den duur misschien ondgenootschap; de onwelwillende an een goed deel van Europa, zoowel ite van Rusland als ten aanzien van td dreef de verworpenen in elkanders Eerste Kamer. ing van Donderdag 18 .Mei. 11.25 uur. itter mr. Reekers. Wijziging Arbeidswet. van de Arbeidswet 1919, De heer Van Houten (V. B.) ach» de aan gebrachte wijzigingen van geringe beteekenis, welke evenwel dankbaar door Spr. worden aan vaard. Spr. betreurt dat de regeling nog niet veel soepeler is gemankt. De tot nu o1’ van bestuur hebben Spr. in vredigd en zijn ver beneden zijn gebleven. Zij belemmeren de vrije van de verschillende bedrijven, do bedrijven treurig uitziet, kunnen i in de couranten lezen, terwijl daarbij ding wordt gemaakt van welke de Arbeidswet aan de j De bestaande malaise moét bestreden. De productiekosten verlaagd en An .-1» A 1 uitvoering der wet drijfsleven, juicht spr. van meening, dnt dit de „kiem des doods" van de Arbeidswet. Niet van de arbeklsverkorting, maar vnn de belrm» mering, welke deze thans nnn de ontwikkeling van de bedrijven oplégt. Ook in de Tweede Ka- mer is dit nieuwe beginsel met erkente!ijkh*»f«f ontvangen, en spr. is er vnn overulgd, dnt nle- POLITIEKE BERICHTEN. DE CONFERENTIE TE GENUA. Amerika en Den Haag, emps schrijft, dat de laatste illusie, n.l. de irking van Amerika, thans vervlogen is. sagero merkt op, dat het antwoord van de Fransche en ook de Belgische op- ondersteunt en de positie van Frankrijk conferentie te Den Haag versterkt. ■ns de Chicago Tribune is de weigering terika voor Den Haag definitief. Het mi- TELEGRAMMEN. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Berlijit, 8 Mei. (N. T. A. Draadloos). Ha vas bevestigt, dat de Commissie van Herstel wij zigingen wenscht in het Duitsche voorstel en spreekt tevens de hoop uit, da; veranderingen zullen worden aangebracht en men dan tot een bevredigende oplossing zal komen. In officieele kripgen te Parijs wordt het grootste stilzwijgen bewaard over de bijzonderheden van het Duit sche voorstel. Het antwoord erop zal pas bin nen enkele dagen orden bekend gemaakt. De kwestie der internationale leerling. Berlijn, 18 Mei. (N. T. A. Draadloos). Volgens het Journal te Parijs zal behalve Mor gan ook de Amerikaansche bankier Kahn deel nemen aan de zitting van de leeningscommissie; hij zou met Morgan in de meeste punten van dezelfde meening zij-t, behalve in «kp kwestie, wie het grootste deel der leening zal ohtvangen, Duitschland voor de stabilisatie zijner valuta, of Frankrijk om zijn begrooting in evenwicht te brengen. OPPER-SILEZIË. De voorzitter du arourage- commissie. G enve, 18 Mei. (B. T. A.) Kaekenbeeck, die benoemd is tot voorzitter van de gemengde arbitrage-commissie voor Opper-Silezië, is niet van Nederlandsche nationaliteit, zooals werd ge meld, maar een Belg. De aanslag te Petersdorff. Oppel n, 18 Mei. (Havas). De geallieerde rechtbank heeft een der deelnemers aan den aanslag te Petersdorff bij Gleiwitz veroordeeld tot levenslange eenzame opsluiting, 15 anderen tot van 8 tot 15 jaar eenzame opsluiting of gevangenisstraf. De voornaamste daders zijn naar Duitschland gevlucht en kunnen volgens de Duitsche Wet niet bij verstek veroordeeld worden. kering is gegeven of verkregen, omdat deze niet vereischt was. Mccht de commissie van herstel melden, dat Du' schland in geo.cke is geble ven, dan zouden alle geallieerde regeeringen met elkaar overleg moeten plegen over de stap pen, die gedaan moesten worden. Chamberlain voegde hieraan toe, dat na bezetting van Frankfort a^d. M in April 1920 de Engelsche regeering van de Fransche <ie volgende ver klaring heeft ontvangen Dat, wat de toekomst aangaat, de i der republiek herhaalt, dat eij, bij all stukken alle gea"‘ mochten doen br van Veisoilles, lend op te tred» met haar bondgenooten. Het Kapp-proces. Het Rijksgerechtshof te Leipzig heeft besloten het Kapp-proces uit te stellen tot begin Oc tober. toe uitgevaardigde maatregelen geenen deele be- zijn verwachting ije ontwikkeling Dat het er in <len we dagelijks j tevens mel de knellende banden productie oplegt. krachtig worden i moeten worden het valt niet te ontkennen, dat daarbij de loonen een belangrijke factor vormen. Voor hetzelfde loon moet meer arbeid worden gepraesteerd en nis overgangsmaatregel wil Spreker thans 56 uur laten werken. Wanneer en, zou men korteren ar- Komeet ontdekt. Een B. T. A.-bericht uit Brussel meldt, dot het observatorium te Ukkel van dat te Greenwich een telegram heeft ontvangen, volgens hetwelk door het observatorium aan de Kaap op 17 Mei een komeet oj^deki is. llieerden daarentegen gaan voorloo- eege handen naar huis, al mag niet vtkend, dat Lloyd George, de ziel der e en de Urheber van 't plan harer bij- L een groot moreel succes kan boe- lijn bedoelingen inzake de reconstruc- usland en langs dezen weg het :h herstel van Europa (o. a. Enge- dadehjk werden gerealiseerd, doet aan enis yan zijji stap, welke werd gedaan md als hij, die de internationale sa- n begrijpt, nhts af. Is laat Lloyd George dezen draad van >t glippen; in den Haag wil-hij trachten nader te bereiken op de wijze, die wij overzichten reeds uiteenzetten. Het iddels nog al veel voeten in de aarde Russen er toe te bewegen de Ncder- residentie als conferentiestad te aan- maar men heeft in de telegrammen ■zen, dat ten slotte de Russen hun fel bben laten varen. Den Haag kon i en de züren maar matigjes bekoren: natisch zich afzijdig-houden van Rus- officieel Nederland en het absolute dezerzijds van ook maar eenige po- met de Russen de laatste vier jaren ?en aan te knoopen, was voor de Rus- notief zich t<»gen de keuze der confe- te verzetten. En dat Nederland een s van de tweede Intematationale, kan richt in de schaal hebben gelegd. Maar, m, de Russen zwichtten ten slot- hun immuniteit en bescherming zij mede de verzekering Den Haag te kunnen rekenen voorrechten, die ook i raties worden verleend; wijzigingen in den die van c palen van een tent, ook eenige blikjes en geworden couranten. „Er schijnen hier kompeerd te hebben,” dat uit visschen ging, de geneeskrachtige br< willen probeeren.” Hij stond stil en raapte den grond. „Een stuk verband IDus dan is er toch zeker iemand geweest, die vertrouwen had in het water," zei hij glimlachend, terwijl hij de lap weggooide. De zware oude boomen, ver van elkaar, n daaronder een bruin tapijt van dorre bladen, verlaten hutten zonder deuren of ramen, n hun invallende daken en vooral die doodsche stilte, waarin hun stemmen vreemd weerklonken, benauwden het meisje. Ze glimlachte, niet meer. „Hot is of het hier spookt l” zei ze en rilde even. „De dooden konden best door het bosch sluipen naar de bronWaar is die? „Hier vlak achter," zei de dokter terwijl hij om de hutten heen liep. Er bestond een pad, maar het was dichtge groeid door de welige takken van de wilgen en schitterende espeboomen en de halmen van lang geel moerasgras. Het kleine beekje kabbelde onder al dat gebladerte door, en vond zijn weg van de bron naar den oever. De dokter hield de takken van het kreupelhout wat op zij en zei fluisterend„Kijk, daar is de bron.” Ze keek door de bladen en grassen heen. Een onregelmatig poeltje vol groenarhtig water lag vlak tegen den loodrechten rotswand, die het eind was van de rotsencirkel om de kleine baai. Aan den kant van den poel lag een geel achtig schuim, en een aromatische geur van moerasplanten scheen uit de vochtige diepte op te stijgen. Op den rand van een overhan gend rotsblok had etn krachtige bergesch wor- De Ten medewer. De Messi Hughes vatting op de Volgei van Am< nisterie voor buitenlandsche zaken te Washing ton moet officieus hebben verklaard, dat Europa zich vergist als het aanneemt, dat minister Hughes de Russische kwestie en van deelneming der Ver. St. aan »«.- te Den Haag nog open laat. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Chamberlain over den verval dag op 31 Mei. Op de vraag of de Engelse ie tegeering de irg heft van de Fransche regeering, e deel zal nemen aan een bespreking van het vratgstuk •"'ei Duitsche schadevergoeding, alvoiei.s militaiie maatregeler tegen Duilsch- land te nemen, reeft Chambe-ut’n in hel Lager huis geantwoord dat er geen vr’dere ve ze- toch goed doet. Door het water keeten d< zieken terug tot de natuur. Het water zelf komt binnen uit de narde, het hart vnn de natuur de diepste bron yan leven, waar alle mMlsche* uit üvstinct gelooven, dnt gezondheid )igt -• rust voor lichaam en geest. En terwijl 4c htu „kuur” doen, keeren ze min of meer terug lot de eenvou'liger gewoonten vnn het leven z? reinigen het vleescb." Hij boog voorover om een beetje schuint weg te vegen, dat het groene water binlekte. „Kijk, het water borrelt op uit den grond net zoo warm als bloed, uit de schuilhoeken vnn moeder aa’de. Het is zoo dwaas niet om t« gelooven, dn' he: iet* van di«* levenwekkend» oerkracht heeft. Misschien is dat wel zoo!” liet hij er zachtjes op volgen. Het meisje liet haar hand gaan over de rood» bessen op hanr borst. Toen zei ze „Maar u zei toch, dat er bestanddeelen in waren van die dingen met lange Latijnsch» namen.” De mnn lachte toen hij merkte hoe de lij» van zijn ‘redachten te eenenmale aan haar po sitieven geest was voorbijgegaan. „O jn, een klein beetje lythia, een beetj» bicarbonassoda, een panr percent zwavel el missch: n wat ijzer Zulke chenü* sche krachten aan het werk in de chemise»u I riemen ten van „De Christenwereld nam de tradities van de heilige plaatsen over, net als ze alles gestolen heeft van haar heidensche voorvnd«rs. De kerk wees heiligen aan om patroon of beschermvo- der van het geneeskrachtige water te zijn. Hebt u niet wel eens gehoord van de Heilige Anna en de Heilige Nazurius i Die zijn niet ver van hier, meer naar het Oosten. Ten slotte heeft onze moderne wereld ze ontdekt op haar eigen manier ze ontdaan van hun legenden en hun geheimzinnigheid, hun water geanalyseerd, het een werking toegedicht van zuiver chemisehen aard, baden en herstellingsoorden om die bron nen gebouwd ja ze deden het geneeswater zelfs in flesschen en lieten het contant beta len als alle andeco dingen l Tegenwoordig is d>' wonderdoende bron een goudmijn voor den eigenaar.” Het meisje d<t DE IERSCHE KWESTIE. Dublin, 18 Mei. (R.). Heden zijn verdere belangrijke stappen gedaan ter bereiking den vrede. Des morgens woonde een dele; van nationalisten uit Noord-Ierland een dering bij van leiders der voorstanders van verdrag van Londen en der republikeinen, deze vergadering waren ook officieren van bei de zijden aanwezig, missie van den Dail delingen, naar gisteren werd ge waren, opnieuw bijeen. Gelijktijdif lins en De Valera een onderl uren duurde. Met het oog op zaken zijn de debatten in dei rapport der commissie uitgesteld. De brand in het ziekenhuis te Rome. Rome 1 8 M e i. (B. T. A.). Volg ste vaststelling bedraagt het aantal den brand in het ziekenhuis van 16 en niet 19. DE MÜNWERKERSST^KING IN AMERIKA. Washington, 18 Mei. (R.). Hoover heeft de instemming verkregen van 8e voornaamste eigenaars der andere dan bruinkoolmijnej» voor een plan om de stijging jjer kolenprijzen tijdens de staking tegen te gaai^door het instellen van distric^-commissies, bestaande uit vertegen woordigers der - mijneïgenaars, regeering en verbruikers en waardoor alle orders moeten worden behandeld. Te Washington zal een cen trale commissie worden gevestigd. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad ;r kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, ranco'per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.} Administratie TeL Int, 82; edactle Tel. 545. luisterde naar zijn gepraat :p! belang in te stellen. Toch zich vaag bewust, dat zijn denkbeelden anders waren dan men van hem zou verwncb'en on dat hij zelf anders was en ze was bl'j, dat hij haar toeliet in de intimiteit von zijn denken. Ik geloof, dat ze de menschen toch goed doen”, zei ze toen hij had uitgesproken. „Moe der heeft een heeleboel van die Duitsche bron- waters gepiobeerd; ’.e denkt, dat ze haar hel- ammonia, pen voor haar jicht,” sche kraci..... -- De dokter Inchte spottend. i elementen van hut menschelijk lichaam zo» „O, ze doen nog wonderen I Maar het is dat het wonder teweeg brengen meer het goede geloof, dnt ze mee brengen. Het m?lsje richtte haar lief gezicht naar del can de samenstelling van het water, dat in- hemel, die zich blauw en zonnig verhief bovo» yloed heeft.” de donkere rots. En al* wilde hij haar onuitge* ïisje raapte een takje met roode bes-snroken rednchte onder woorden brengen, zo dat van dpn boom was gevallen en de dokt, t op baar borst.’ i eigenlijk altijd het geloof I” riep bij tegen zichzelf, dan tegen het meisje. is roden voor cat min of meer ge- g geloof, dat b t menschelijk hart I rachtig I” riep het meisje opgewonden, oen ze dichter bij de verlaten hutten voegde ze er zacht bij„maar zóó zoo verlaten." ;e door de donkere takken keek was figuurtje op deze eenzame plek als elinge zonnestraal. De volkomen stilte zelfs dan de stilte van het bosch, dige stilte' die komt daar, waar alle rd wenen, kwam over hen en ver- metgezel. „Soms ah ik langs de baai ik het witte zeil van een tent onder de en soms kampeeren de Indianen hier omen visschen in het meer. Soms ook hier hun zieken. Ze hebben nog ver- geneeskracht van de bron Er irblijfselen van hutten, die ze hier ben voor dampbaden dichter schikte beteekenis zijn, aanvaardden de Russen gisteren de oorspronkelijke voorstellen der mo gendheden, zoodat Rusland genoegen zal moe ten nemen met de voorgestelde conferentie-pro- cedure en zich zal moeten houden aan de be palingen van het non-agressieverdrag, dat zich eveneens uitstrekt tot alle ijjet Rusland verbon den republieken en van kraéht zal blijven tot vier maanden na 't sluiten van de zittingen der commissie, waardoor dé vrede de eerste acht maanden zou zijn verzekerd. Op 26 Juni begint in Den Haag dus een nieuwe fase der onderi-. indelingen; het is te hopen, dat in onze residentie, waar, vol gens Lloyd George’s woorden de noodzakeHjke internationale atmosfeer heerscht, waar groote internationale vraagstukken kunnen worden on derzocht, de reconstructiepogingen met gunsti ger uitslag worden bekroond en een heilzaam compromis tot stand komt tusschen het Russi sche systeem en het stelsel, dat in de andere landen der wereld wordt aangehangen. tel geschoten in een klein plekje aardehij strekte nu zijn takken, die vol bloedroode bes jes zaten, over den donkeren poel uit. Het meisje keek onverschillig naar de bron, alsof ze teleurgesteld was. Maar de dokter, die niets van die stemming merkte, maakte het pad vrij, dat naar den voet van de rots voerde, haalde een fleschje te. voorschijn, vulde dat met het groenachtige water en reikte het haar over. „Probeer het water eens I” zei hij glimla chend. Ze zette het fleschje aan haar lippen, trok een leelijk gezicht en gaf het hem terug. „U hebt ook geen medicijnen meer noodig”, lachte hij. Hij vulde het fleschje opnieuw en dronk het langzaam leeg. „Het is geneeskrachtig, net als het water van andere warme bronnen en er zijn genoeg zou ten on zwavel in om het een naren smaak te ren en daardoor de zieken te laten gelooven, het een genezende kracht heeft. Dat geloof is het voornamelijk dat hun goed doel.” Hij lachte nadenkend, terv^Lhij het fleschje liet leegloopen, toi*n knield^Niij neer bij h<*t poeltje en staarde in de groene diepte, waaruit een ijle damp op«eg. Hij mompelde alsof hij inkeerde in zichzelf en zijn metgez^lle geheel vergeten was: „Er zijn zooveel zoogenaamde „genezende bronnen" in elk landEr is bijna geen dorp of het heeft zijn wonder-bron. Ze zijn verspreid over het heele land, er zijn duizenden en du:- zenden beroemde bronnen. In de oudheid hadt je ze ook al en toen bouwden ze er tempel» omheen. En ieder had zijn eigen godheid die hem beschermde of de een of andere half god of lieftallige nimf I" Hij keek het meisje aan met Wel knn spr bezwaar niet is van 45 op 48 Dit is niet de hoofdznak, omdat daardoor niet hot beginsel wordt aangetast. Manr wnt wel een bezwaar is, dot is dé’om* Mondigheid, dat het mogelijk wordt een gemld* dolde 8-urendag, verdeeld over het heele jaar, in te voeren na overleg tusschen arbeiders en patroons. Dit is een groot Muk afbrokkeling, Spr. zal dan ook tegen <Ht ontwerp stemmen, De heer Diepenhorst (A. R.) ncht de op positie tegen dit wetsontwerp door en door on- w>aarachtig en onrechtvaardig; onwnarachtig omdat eenzijdig de nadoelen voor de arbeider» aan dit ontwerp verbondon, worden overdreven, en onrechtvoardig, omdat men daarbij de oogen sluit voor de harde noodzaak der feiten. Spr. merkt voorts op, dat de 45-urige werk* week een vooruitgeschoven sociale post was, waarbij de verwachting werd uitgesproken, dat ook de andere landen in deze lijn zouden vol gen. Uitdrukkelijk heeft toen de minister daarbij vooropgesteld, dnt deze post niet zou zijn te handhaven, wajircor zou blijken* dot de cotwru»* renrie met het buïtcnlaivd niet is vol te houden. Verder wijst Spr rbiarbil op de povere rrsul* taten van het te Washington gesloten verdrag De meeste landen welkeren dit verdrag t< ratificeercn, terwijl in an 'ere landen de invoe< ring van de 48-uren weck slechts in uitzicht i» gesteld. Geen land is nonr Spr.'s oordeel aan te wij- dat met Nederland geliikgestnld kan wor« _„i inzake de wettelijke arbeidsbescherming. Ook me’ deze wet blijft Nederland dus zijn gunstige positie inrv men. ien aanzien vnn den mogelijk grmaakten ge» midde’ 1 >n 8-urendag over een geheel jaar merkt Spr. op, <>nt we hierbij voor een zeer belangrijk» beslissing Maan, waarbij een geheel nieuw be ginsel in de wet wordt gebracht. Het gaat dan ook niet nun om, zooals de heet Van Houten deed, te spreken vnn „pietluttig ge peuter". Naar Spr.’s oordeel wordt daardoor het beste middel geschapen voor een waar arbeids recht, dat bij ovct'eg vnn arbeiders en patroon, rekening houdt met de behoeften van het be drijf. deze tijden steeds het bedrijf te veel wordt ge steld boven don mensch. De machines moeten rendeeren en schen moeten zich daarnaar manr Tegen een dergeliike mentaliteit wenscht Spr te protesteeren. Voor de arbeidersklasse is d< 8-urendng een soort heilig ideaal geworden, da in het leven ingrijpt. Voorts merkt spreker op, dat we nog slecht* het begin van de Arbeidswet hebben moege- maakt en dat bovendien de 8 urendag en d< 45-urige werkweek nog slechts voor de minder heid van de arbeidersklasse toepamolijk zijn verklaard. Wat nu reeds weder wordt voorgesteld, is ce» afbraak van de bestaande wet en daarant» wenscht «preker niet medë te werken. preker zeggen, dat zijn van de w< tl •il

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1