lit* ïeren, rn plakwerk. nans mbellibritk NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a- d- u« OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. i. 14936 Maandag 22 Kiel 1922. 1 KERK a. d. U., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN. ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ijdingen. 3L® BUITENLAND. ner- en livanklee* neubelen. beien FEUILLETON. I DETAIL uncut tniti 1 Gouda DE GENEZER 61> Jaargang Sï 'ken jirU«. letten, enz. Input enr weg 77. 1st fleval—Koole. ontvanger <ieponee.de, als het noodig mocht Ingezonden Ut?:, J», II naw. 2007 25 liH-in de less >r i 11 V. (Wordt ▼ervclgd.) >RST Toen de Viel de koude ?ltno ten ver- steed* irijk af- jkendheid zijn vonken, ■laast, vanzelf uitgaan. BOERHAVE. Ei li< door ROBERT HERRICK. MAL, ibrikani st 15, Gouda*» 148. Dweilen, k it- en Kep- Pet- en ssem- en liOUffllE (01II l\1 198t zijn, de onderhandelingen beter doen vlot- - ten. a vertrok 13 Mei vat 'abello. m naar Buenos Ayre^ neiro aan. van Soe-abaya te Stol -.Co bedfel den ook ont gewone quantum zeep 1TWT moet S.AghtZ-pzspi. IX (wkn MJ» int dabdst mout «ooiuMiMKhinTjjekiiA ül Sunlightzzep avia, thuis, eis, voer H rmi. n naar Java, voer IQ un naar Buenos Ayrel ibon. Rotterdam naar New* I. van Plymouth. 1 est-Indië naar Arnstedt ivre aan. I na naar Rotterdam lan. r Amsterdam, kwam 19 taar Ja«a, vertrok 4 van Imminghaiu naar Ro’.erdam, Laster en kwaadsprak die, als men ze niet aanbh ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, par week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per eek 22 cent, overal -waar de bezorging per looper geschiedt, franco per post per kwartaal 8J5, met Zondagsblad 8.80, Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA* bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—B uur.) Administratie TeL Int 82j Bederti* TeL 54*. ge- oplossing i de li- :ument. naar Rotterdam, vo- doorschijnend, wel honderd voet of meer bene den de granieten rots. Het dichte dennenbosch reikte bijnn tot het eind van de klip. „Wat een prachtige plaats voor een kamp!" riep he: meisje, teiwijl ze voorzichtig een paar r.tappen vooruit deed en naar beneden naar het meer keek. De ernstige stemming die over haar was gekomen bij de bron, maakte plaats voor haar gewone vroo'.ijkheid. Ze haalde diep adem in deze zonnige lucht vol geuren, die haar zin nen streelden „Misschien zal Ik hier eenmaal een hut bou- wen", zei haar metgezel, „en bij de oude bron gaan wonen". „U zult bier niet altijd in de bosschen blij ven”, gaf ze haastig ten antwoord. „Waarom niet Ik heb gewoond op de grens van de 'wildernis daar «beneden, een paar mij! verder. Daar heb ik met mijn vader geleefd tot hij mij wegzond voor mijn opvoeding". de Frnnschen h bh- n b «vendien voorgef t'dd te» ven een cotnmi.wie te zenden raar Smyrna, ort na te gnnn, wat waar fa van de beschuldigingei( tegen de Grieken. Velleden zomer toch zoude* dezen in en bij Eskisjehk eveneens op bestral/ wiize zijn opgetredon tegen de Turken. In allen gevalle: er tal dus oen onderzo4 worden ingesteld. Het meisje, min of meer beangstigd door zijn houding, vroeg verlegen nZoudt u hier graag willen wonen en voor ziek" menschen wil'en zorgen?" Jk I" riep hij uit en hij lachte spotachtig. Jki" Toen ging hij langzamer voort„Het is een illusie, die ik soms heb een droom, niets dan een droom". Ze glimlachte. Vrouwen luisteren graag naar tiaar de geheimen van mannen. zon achter den heuvel verdween r-— .vmu,; van den najaarsavond over de kleine plek met de Genezende brond. De witte AamP steeg dichter uit den poel, de atmosfeer >erd doordrongen van een zwavellucht. Nel Wees naar den top van de rots, die nog verlicht Was door de zon. „Breng me daarheen”, zei ze. Met moeite klommen zij over de rotsblokken IA kwamen toen aan den zuidelijken uitlooper J» den heuvel, aan het eind van de baai, waar zonnestralen nog speelden. Het meer lag Itnliannsche opvattingen Berlijn, 2 0 M e i. (N T. A Draadloos). Het Italiaansche blad Paese merkt naar aanlek ding van 't resultaat der conferentie van Genug "p, dnt Lloyd George en N'ttli op ’t oogenblik Frankrijk de meest gehate personen van Europa zijn. ï)e conferentie betcekende ha* bankroet van 't systeem van Versailles. Mei van New-Orleeng ar Amsterdam, vertrolj raar Rotterdam, vertrolj sterdam naar Buenos rbij Dungeness, ran Rotterdam r 4ei njn. van Boulogne* West-Indië naar Am* i van Plymouth. Mei van Rotterdam tg Zij wachtte op wat hij verder vertellen zou, maar de man zweeg. Zijn blik o-l^ed naar het Noorden over de golvende bosschen naar de blauwe toppen en de lage bergketen, ook met hoornen bedekt, die langzaam hooger werd, en uitliep in een spitse piek, de stille beheerscher van.het omliggende landschep. „Ze noemen dien berg Macatawa vader der meren”, legde hij uit. „Aan den anderen kant begint de ongerepte wildernis." In de stilte weerklonk plotseling het knarsen van riemen en meteen zagen zij een groote boot naderen vól werklieden. „Daar heb je de worm, die op weg is naar het bosch de eerste ploeg die uitgezonden wordt om het kamp wet hooger op te slaan voor het werk van dezen winter. Als de sneeuw begint te vallen, knaagt de worm steeds voort, de helling op van den ouden Macatawa." 4 Ren kleine wölk van purper en rose en fijn een TELEGRAMMEN DE CONFERENTIE TE GENUA. Het vertrek »ler Franscht delegatie. Genua, 20 Mei. (Havas). Berthou rn Col^ rat on de andere Frnnscha afgevaardigden «ij* om vijf minuten voor elven vertrokken, uitgew lelde gedaan door Facta en Schanzer. Op hst oogenblik van vertrek ontving Barthou ea próchtigen ruiker bloemen in de Italiaansche e* Fransche kleuren, waarop handgeklap en krvtee „Leve Frankrijk' volgden. Het vertrek der Duitscherx Borljjn, 20 Mel (N. T. A. Draadloos), De Duitscheis zijn om half tien over Milna» Basel, Frankfort a.d. Main vertrokken. De Ite» lanen namen zeer hertelijk afscheid van hen. Wirth ann het woord. Berlijn, 20 Mei (N. T. A. Draadloos). In oen met bijval ontvangun afachetdstoe*praat tot de haimansche journalisten, hooit Wirth zich optimistisch uitgelaten over de ontwikkeling de< Duitsch-Itallaansche wlaties. Over de conferen» He zei hij, dat xij, als alle werk van menschetv handen onvolmaakt was. De belangrijkste vraag •tukken waren onbesproken gebleven, maar met groote letters aan het firmament geschreven Deze groote frnnncieel-politieke en economische vraagstukken kunnen elleen worden opgelost Ml een overeenkomst van aangezicht tot aangezicM en men kon slechts overeenstemming bereiken als men zulks wilde- Urika naar AmsterW iudan aan. 'an Amsterdam naaf ei v.iTu voorbij Prawif 16 Mei -b» Paviljoen dat yMj auer—Breitnw en geplaatst fa, raet dg' a Costa, komt Mjzondeg lende medewerking Va- i en Co. te Amsterdam s-Gravenhage, alsmede werd ran Batter etr collectie werken bijMn4 Breitner, behalve dook iriante werken, „erden tsmuseum, coll. Drucker eek te Dordrecht. Costa werd bijna all™ staan. Tentoonstelling worde. begrooting voor 1922 drag. iet de uitvoering belast nister van Ondenrih, ppen ingestelde Rege2 jderlandsche Kunsttent ritenland. Het meisje knikte. Ze voelde voor die soort verhalen van een eerzuchtige jeugd. „Daarom hebt u mij kunnen helpen I" „En daardoor hnd ik de instrumenten van mijl vak bij de hand." „Maar waarom hebt u het opgegeven toen i al zoo ver gekomen was?" De wenkbrauwen van den dokter trokken M men. „In do eerste plaats omdat ik tot de ontdek king kwam, dat het doktersvnk eigenlijk handd. was een middel om geM uit de menschel I te slaan." Hij zag haar verbazing en begon nu zoo dtdef delijk als hij kon uit te leggen het modemg systeem van genezen aan universheitei^ h( hospitalen en in de particuliere praktijk al d< valsche voorwendsels en kwakzalverij; de enoni me sommen, die in rekening werden gebrach^ de bedotterij van het beroep. „Ik had er schoon genoog van", zei Wj, het was me niet mogeMjk mijn uithangbord uA te hangen". In dien tijd dat zijn impulsieve koppig* auh verzette tegen de koopmana-manier vaA zijn jeugd genezen, die hij in elke operatie zag, deed hQ in de wil- in een hospitaal een geweldige infectie op «s^ was langer dan een jaar gevaarlijk ziek. vent gif, dat door zijn heele lichaam ging^ langzaam zijn leven op en verdoofde zijn gee«|( Het meisje gaf een lichte kreet van medeiifc den. „Het eind was, dat ik in leven bleef, >wak zonder een cent" 4 i hii. „Maar dat waa W ergste niet!" „Waarom bent u teruggekeerd naar de wil dernis?" Plotseling versomberde zijn gezicht.’Hij gaf geen antwoord. Teen vroeg ze weer, zacht aend innend „Toe, vertel rre waarom?" In de stilte van den wegstervenden dag scheen er iets tu-'-chen hen te komen, dat hen beiden verwarde. De gewone verhouding van dokter en nntfënt was voor goed voorbij, er was plotse ling iets anders voor in de plaats gekomen het stormachtig geheim verbond tusschen man en vrouw 1 Het. meisje sloeg haar oogen neer, toen ze den gloeien den blik van den man ontmoette, maar ze herhaalde zacht „Zeg het mij, miin Genezer 1" „Laat ik dat zijn”, riep hij. „Dat is bet.juist uw Genezer de Wilde zoon Is uw vriendin mfi noemt." Maar het meisje, nu wonderlijk voelend haar macht van vrouw, wilde niets hooren van uit vluchten. „Neen!” zei ze met zachten dwang. En toen onder den invloed van haar bekoring, begon hij te vertellen van zichzelf i in de nederzetting een kleine piek dernis. Zijn vader was koopman en dokter, min 1 of meer chirurg ook, en hij koesterde groote plannen voor zijn zoon. Toen hij achttien was, werd hij weggestuurd om opgeleid te worden voor het vak van zijn vader. Vol ijver, ondank* I vele bezwaren van geldgebrek en slecht onder- i legd zijn, bezocht hij achtereenvolgens de i school, de universiteit, het ziekenhuis, eindelijk k ging hij zelfs een poos naar het buitenland. i Jk was vast bcslotep om een groot chirurg te worden, net «al» de mannen v*n wie ik ge- r leerd had. De koopmanszoon uit de wildernis f zou beroemd en gezocht worden en hoog be- tnald voor ziin diemten." S D« geméente Gouda ie een teleurstelling 'S Kijker nu de Raad een der gemeentelijke CooldanVbtenaren wegens misbruik van ver- hwwen met onmldd ellijk ontslag heeft weg- ‘geeonden. Misbruik van vertrouwen, dat is wei het I ergste wat een ambtenaar op een zoo ver- mtwoordelijke vertrouwenspost, zijn ge- «neente kan aandoen. De feiten wijzen uit iot hetgeen de h eer Koole deed, niet anders ken worden geqóalif iceerd. Het is niet mo- geHjk om, na kennisneming van de feiten, M de aanvankelijke ontkenning van de ont vangst van het bedrag van 35,(XX).— uit boeide van een gesloten vdnstovereenkomst jnet den aannemer Bengeyk, een ontkenning, die slechts is teruggenomen omdat de be- irijsrtukken een loochening ónmogelijk maakten, goede trouw bij deze daden te kunnen onderstellen. Trouwens, het doen jeekenen van de kwitantie door een ander door zijn zoon hoe is het mogelijk 1 heeft elk begrip aan een niet opzettelijke daad weggevaagd. Voor hetgeen hier is geschied, is geen woord van verontschuldi ging te vinden. De zaak-Koole is afgedaan, daarover willen we thans niet meer spreken. Het bedrag, (koor hem gestort in de Gemeentekas, komt 'de Gemeente niet toe. Of het aan den heer Koole zal moeten worden gerestitueerd, is I een zaak waarover de aannemer Bergeyk I kellicht ook een woordje zal willen mee- ipreken. Maar dat is een zaak van het tweede plan. Waarop w-ij de aandacht wil len vestigen, is ditUit de feiten in de zaak- Koole is gebleken dat de gemeentebouw- I meester finantieel belang had bij het te ui f waken winstsaldo van den bouw der 104 n Wiingen in Kort-Haariem. Waar dit belang' zidi 'bepaalde tot een percentage van winst, I daar was de aannemer verzekerd> waar de begrooting van den Gemeen te-bouwmeester 150,000.— lager was dan des aannemers inschrijving, dat er winst gemaakt moest worden. En voor het geval er tegenvallers bij het werk zouden zijn gekomen, zouden deze toch al heel erg moeten zijn, dat er geen winst zou overblijven. Maar boven dien, het is duidelijk dat een Gemeente- bouwmeester in zoo'n positie niet meer vrij staat in zijn beoordeeling. En na de aan vankelijke ontkenning -van den heer Koole ten aanzien van het genoten bedrag, heeft zijn verzekering dat de besteksbepalingen strikt zijn nageleefd, al heel weinig waarde. Het is daarom bij de huidige situatie voor de gemeente plicht dat hiernaar een des kundig onderzoek wordt ingesteld, opdat wordt vastgesteld of inderdaad het bestek volkomen is gevolgd. Mocht dit niet het ge val zijn, dan zal de gemeente toch bij den aannemer Bergeyk, die voor den bouw aan sprakelijk is, haar recht moeten doen gelden. En wellicht kan het zitten op de gouden eieren, die de heer Koole bij den Gemeente- OVERZICHT. Op 19 Mei dan werd het laatste bedrijf van de conferentie te Genua opgevoerd men heeft een uitvoerig verslag der redevoeringen, die bij gelegenheid van de slotzitting der conferentie, welke op 10 April aanving, in onze jongste mid dag- en gedeeltelijk reeds in onze vorige avond- éditie kunnen lezen. Een beknopt overzicht van de verschillende stadia, die de Russische kwes tie bij haar behandeling door de desbetreffen de subcommissie heeft doorloopen, moge hier nog volgen Bij de overhandiging van het Russische des- kundigen-ontwerp werd allereerst een niet- openbare beraadslaging gehouden, waarin tracht werd die vraagstukken tot een te brengen, welke betrekking hadden op quidatie van 't verleden. Een kort doei waarin de principes voor de regeling der schuld- en eigendomskwestie was vervat, werd op 15 April opgesteld en den Russen toege zonden, die daarop met hun nota van 20 April antwoordden. Hierop werd een bizondere com missie van deskundigen gevormd om, op den grondslag van de Russische nota van 20 April de besprekingen voort te zetten. Daarmee begon de tweede periode der on derhandel ingen. In de zittingen, die vnn 22—24 April werden gehouden, bleek echter, dat de opvattingen der beide partijen aanmerkelijk van elkaar verschilden. Nadat daarop den 24sten April de Russische deskundigen een document hadden overhandigd, waarin zij nog enkele op merkingen maakten over de onontbeerlijke voorwaarden voor de hervatting der economi sche activiteit in Rusland, werd het memoran dum van 2 Mei verzonden. Het antwoord van Tsjitsjerin van II Mei werd als onaannemelijk beschouwdondertusschen werd, naar men zich herinnert, het denkbeeld van 't bijeenroe pen van deskundigen-commissies ter voortzet ting der Genueesche besprekingen, die Tsjitsje- ADVERTENTIEPKIJS: Uit Gouda en omstreken (behooreode tot da besorgkring)! 15 regels 1.30, elke regel moer 0.25. Va buiten Gouda en dca hezorgkring: 15 regels 1J55, elke regel meer f 0.30. A ivertentlèn in het Zaterdagnmnnw 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheid -advertontiën de helft van den prfjs. INGEZONDEN MF.DEDKELINGKNt 1—4 reg«te ƒ2.05, elk* reg«l mar /0A0. O> de voorpagina 50 hooger. Gewon* advertenti e n ingezonden inededeuloigeu bil eontnet tot teer g*r*dueeer> den prija Groote letiui» en randen wordeu berekend naar plaatsruimte. idvertentiën kunnen worden ingezonden door tussclionkomst van aoliad* boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten «o moeten daags vóór da piaataüig n het Bureau zijn ingekomen, teneinde ven epuiuna verzekerd t« rjn. nog niet hebben ge- Itnliaansche en Fran- dat oen aanvaarding i voorstel inzake een inderzoek naar de beschuldigingen, op, Turken zijn ingébracht inzake de in ileegd jegens •in-AzIfc. Maar Het is begrijpelijk det bij, d.t geval het s.-d. Gouds oh Weekblad terstond de gele genheid aangrijpt om te beweren, dat deze zaak weder bewijst dat aanbesteding uit den booze is, dut 'bouw in eigen beheer goed- kooffer zou zijn geweest, daar de winst dan nfer in particuliere handen zou zijn gevloeid en dat de bewuste woningen dan goed- kooper zouden zijn geweest voor de huurders. Dat is een fijne kluif voor dit orgaan Ó^in bij zijn lezers stemming te maken, ’t Is alleen maar jammer dat de cijfers aan het verhaal ontbreken om te kun nen aantoonen dat het inderdaad zoo zou zijn. En daardoor verHest het allow aarde. De ervaringen zijn wel iets anders. Eigen beheer werkt altijd heel duur. En bovendien, wat bij de zaak-Koole is voorgevallen, kan evengoed bij uitvoering in eigen beheer voorkomen. Dat is volstrekt geen garantie. Het roode stokpaardje kan gerust op stal worden gezet. Duitsche opvnttb<efe Berlijn, 20 Mei. (N^T. A. Draadloos^ Loehe, voorzitter van den jfejkwiag, beschouwt de conferentie te Genua nWf*pn voorlooper va» nieuwe conferenties en het verdrag van Ra pal 1* als een voorbe- ld, hoe de oude verwikkeling** kunnen wijken voor het herstel vnn de" ong»« stoorde economische betrekkingen. Hermann Milder, de socialistische ex-rijkskal>> selier, is van oordeel, dat bet resultaat va* Genua nog beneden de laagste verwachtingen b gebleven. Voor d«n herbouw van Europa zij» reeohities in plaats run steenen aangedragen. De democratische senntor Petersen is van ge voelen, dnt men te Genua nl he <t men tie eigen lijke ziektehnard ni*t besproken, doch belangrijk werk heeft verricht. Do contTumsufgevaardig Ie Bell vindt, da< noch de optimisten, noch de pessimisten gelijk hebbon gekregen. De wereld heeft tenminst* ingezien, dat regeering en volk vnn Duitschlant1 geen hinderpalen voor het herstel van Europi vormen. rin had voorgesteld, aangenomenzijn denk beeld leidde tot de jongste overeenkomsthet houden eener nieuwe vergadering in den Hang (26 Juni). De voorzitter der Genueesche con ferentie stelde ook de regeering der Ver. St. met de voorgenomen Hnagsche conferentie in kennis en uitte tevens den wensch, dat de Ver. St. eveneens te ’sGravenhage zouden verschij nen om aan de beraadslagingen deel te nemen. De regeering te Washington meende echter op ’t oogenblik hét aanbod te moeten afslaan. Terwijl de confenpntie te Genua, zooals wij boven zagen, heeft geduurd van 10 April19 Mei, heeft men voor de Haagsche conferentie een maximum-tijdsgrens van drie maanden vast gesteld. De sub-coprinissie voor Russische aan gelegenheden heeft, opk in het document, dat de vorming der Haagsche commissie bespreekt en haar vraagstukken opstelt, liet vredespact tusschen Rusland (en de met dit land verbonden republieken) en de andere moge: lin den, die het voorstel aannemen, opgenomen. Uit is geschied om de commissies in staat te stellen te werken in een atmosfeer van rust en wcderzijdsch ver trouwen en dit bovenal ook zooals in een rapport, dat Schanzer Donderdag aan de eer ste commissie heeft voorgelegd, wordt opge merkt „als een bekrachtiging van het pro gramma van den vrede en de pacificatie, dat de conferentie van Genua heeft geïnspireerd. Andere vraagstukken, die, op zichzelf be schouwd, belangrijk waren, maar minder aan dacht vroegen dan het te Genua behandelde Russische probleem, werden begrijpelijkerwijze in de overzichtrubriek den laatsten tijd meer of minder stiefmoederlijk behandeld. Wij denken b.v. aan de z.g. kwestie der Kemalistische gru welen de berichten daaromtrent doen sterk denken aan de vroegere omtrent het messa- creeren der Armeniërs door de Turken. Ujt onze telegrammen kan men zich wellicht nog herinneren, dat op een vraag vnn een En- gelsch afgevaardigde in ’t Lagerhuis minister Chamberlain mededeelingen heeft verstrekt onpt over de vervolgingen der Grieksche minderhe- die den in Klein-Azië door de Turken en op bevel der Kemalistische regeering van Angora. De bizondetheden waren nog al schokkend en er bleek uit, dat in de gebieden van Siwas, Kat- poet, Amasia en Iders duizenden Grieken naar 't gebergte wt den getransporteerd en on derweg afgemnakt door zoo lang hen heen en weer te transporteeren tot zij volkomen uitge put, afgemat en verhongerd bezweken en onder weg of in ’t gebergte stierven. Er zouden niet i minder dan 10.000 personen op deze wijze zijn I omgekomen. Bovendien zouden deze gruwelen zijn begaan als uitvloeisel van een systemati sche uitroeiingspolitiek de kwestie der minder- I heden zou er radicaal door worden opgelost. omdat men de minoriteiten gewoonweg door inoord en kwalijk behandelen van den aardbo dem deed verdwijnen. Wat nu het materiaal betreft, waaruit de En- gelsche regeering put, dit beslaat uit telegram men van den Engebchen hoogen commissaris te Constantinope!, die op zijn beurt zich weer baseert op rapporten van de Ameriknansche hulpcommissie voor het nabije Oosten. Een lid h’aivnn, dr. Ward, heeft zelf op den weg tua- schen Karpoet en Malntia 150 lijken van Grie ken zien liggen. Een ander lid van dezelfde com missie telde 1500 lijken op den weg van Kar poet en 2000 g-deportoenden stierven op den weg ten Oosten van deze plants. Over de Grie ken is de vorengenoemde hulpcommissie zeer goed te spreken: in het gebied van Klein-Azië, dat de Grieken bezet houden, moeten dezen rich onberispelijk hebben gedragen en tot groo~ te tevredenheid der Turken. Gezien deze opzienbarende berichten heeft volgons de uiteenzettingen ven Chamberlain de 3ngelsche regeering aan die van Frankrijk, Ita- ié en de Vereenigde Staten het voorstel gedaan om met Engeland exn uit vier leden bestaande enquête-commissie in te stellen, die van Trebi- zonde of van een andere haven der Zwarte zee uit een bezoek nan 't binnenland van Klein-Arië zou moeten brengen, om daar de gruwelen te onderzoeken. De heele affaire is nog al pijnlijk en men zal de plank wol niet al te ver «mis slaan, wanrteer men vermoedt, dnt de politiek met de znak ten zeerste verweven is en dat Engeland met bizon dere gretigheid een rol in <lez- zaak speel mers de Turken hebben het bij de Brilt* korven en de Engelschen kunnen 't nog niet goed verkroppen, dat Italië en Iwanki zonderlijke economische vordrngen hebben ge sloten, die hun natuurlijk geen windeieren lég gen en geenszins him oorsprong hebben in een filantropische gezindheid. De vriendelijkheid je gens de Turken van de zijde der Franschen en Italianen (vnn wie vooral de eersten de Turken, i toen dezen bondgenooten der Duitschers waren in den wereldoorlog, hebben uitgeschoklen voor alles wat leelijk was), heeft natuurlijk een zeer zelfzuchtigen k.nnt. Het Engelsche verzoek om een enquête in te stollen, waaraan Italianen en Franschen deel zouden moeten nemen, vormt een waarlijk verdienstelijke zoete wraak, omdat de geïnviteerden, vrienden der Turken, er in een piinlijke, heel delicate posite door worden geplaatst Hoewel de Amerikanen antwoord, is inmiddels het sche antwoord ontvangen, inhoudt van het Engelsche partijdig onderzoek naar v«ie tegen de gruwelen, die zij zouden hebben gepl de Christelijke minderheden in Klein J'oud zweefde boven den top van den berg, die zich onbewust van het lot, dat hem wachtte, aan den Wester horizon verhief als een beeld van stille eeuwigheid. Het heele dal daartus- sdhen met de golvende lijren d»r boomtoppen zonk langzaam weg in den avondnevel. Het meisje, ontvankelijk voor de schoonheid en het leven der natuur, fluisterde zacht „Het is toch een schande dat alles te beder ven", en met een vnoolijk lachje voegde ze er bij: „En Oom is het hoofd van die boschwor- men. Kolonel Blake is president fan de maat schappij, zooals u weet en daardoor zijn wij aan dit meer gekomen!” „Ja", zei hij kort. „Oom zegt, het land krijgt er een toekomst door, en het zal beschaafd worden." „Beschaving!" riep hij boos. „Weet u wat dat beteekent Eerst een bende dronken houthak kers, dan een nederzetting aks die van ons en dan ziekte en nog erger dan dat." „Dat moet alles aan de beschaving vooraf gaan", zcl ze. Ze amuseerde zich met steentjes in bet meer te gooien en ze zonder eenig geluid te zien ver dwijnen in het donkere water. Haar fijn gezichtje en smaakvolle Ideeren waren het symbool van dien toestand, die men beschaving noemt. De dokter, die met welgevallen zijn scherpen blik op haar liet rusten, kon niet laten dadelijk te protesteeren. „Verandering, altijd meer verandering, de In- diaan^ de koopman, de vrije bewoner van het bosch, don de houthakker, de toerist en zoo gaat het voort I Argwaan, dan vertrouwen, dan i wetenschap en dan niets meer. Mythen^ dan poëzie, dan zaken doen I De genezer aan zijn bron, de priester, de fakir 1" Alsof heel die vage opsomming haar weinig I belang inboezemde, deed het meisje plotseling een *k«rh» yraiur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1