gen Hemelvaartsdag Goudaoha Courant NIET ihijnan. :erste blao? EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NJEUWER- K a. d. OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, er.i 14938 61. Jaargang 4 lommir bestaat IUITENLAND. EUILLETON. vn. k Woensdag 24 Mei 1922. E GENEZI bladen. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon* en Feestdagen •ld voor (Worn rer.olpL> A bimtot V. G De b«cl n»itin ABONNMMSNTSPRUSi per kw.rt.al ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondni-sbl.d per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau] MARKT 31, UOUDA« - bij onze aeeoten en loQpers, den boekhandel on de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9-4 uur.j Administratie TeL Int 82 j Jtedactie TeL 645. Pau! Deschanel herdacht ijs, 2 3 Mei. (B. T. A.). In de Kamer 1 Senaat hebben de voorzitters hulde ge gooi»! „Er wordt 1 aanhoudingen 1. De regeering irdigd, dot het door ROBERT* HERRICK. IkU ooeeiy verlicht »U het iryicjj' gekomen was, ze bewoog zich rvyld was van den een ofrande- \fe, dat hij haar beinvloed g,feest, haar eigenlijke ziel in lettige pd viool ijk onpoë- |iaar liefheeft dan is Ivrouwen st hoort aan da <ftuh een groote tocht op touw gezet het laatste knaleffect van ons avontuur. De ko lonel heeft het in orde gemaakt We zullen de Macqtawa bekKmmen en bij het Herten-meer tpèeren tegen de helling van den berg, waar houthakkers aan het werk zijn. Ik denk dat j mef ons mee Ml gaan, ofschoon de kolonel en hij niets op elkaar gesteld zijn. dokter, als aartsvijand van alle beschaving, ciouwt hem natuurlijk ,afsl iemand, die ris •«Ar aanlast. ichrift ligt to rusten is ze er Genezer. De „Wilde" is de- 01 van 1 1 hekel non hernl^an den dafc 1 maanden geleden, dat Nel Ai ertrouwde, heeft hij haar ge/n ie, toen Nel scheen weg en bewonderénswéardig in onbepaald vertrouwen in zichzelf te «rwijl wij pns hart vasthielden vöor dat ronde kind, met die vreeselijke snede ioofd. (B: tril zelfs nu nog terwijl ik I). Maar de „Wilde" wist wat hij deed I noemt Tante het, een vooruitziende ik liever zeggên. Terwijl wij rilden en fing, hij kalm voort alsof hij alles met overeengekomen too bracht hij terug tot het leven. Het was prachtig, haar aan dat vreeselijke noodlot ont ren keer,als hij kwam, scheen hij een maar'bij haar aan te raken en zij re« loer een nieuw teeken van zelfbeheer- gezondheid. «1 we«r de oude Nel werd met lachen s t en stilletjes ongehoorzaam was >eveWn, werd* hit «en tiran. Als ze niet in haar eentje vagere fp uit _>erbe- het kamp geworden.’Wfi heeft - j__ jJj. 8f 'te verzetten, wai}t deze.man odfent een soort ich aan wue, neen mj naar geen OOgen-, Die eerste vreeéelijkaf wekerf na zinken in poel van zwakte en wanhoop, is hij geweest. Hij wat ze hom geven zouden. Tante en de kolon-l zijn nogal onfijn in geldzaken. Tante zei, dat zo 'wachten zou, tot de dokter zijn rekening stuur de, en als die „onredeHjk" hoog was, zou ze haar terugzenden met een wissel van vijfhon derd dollars. „Maak er duizend van," zei de kolonel. Ad zou je In stad vijf maal meer gekost hebben!" „Later kwam het Uit, dat Nel een romantisch plan op haar eigen houtje had gemaakt, ze wilde hem het stuk van het bosch ‘cadeau doen waar de Genezende bron is, waar hij zobveel van houdt, en het noordelijk gedeelte van hat meer een koninkrijk I ^Het hoort aan de houtaanknp-maatschappij ^looflk en ze zijn van plan het van den winter Onderhanden te nemen.” „De kolonel lachte haar uit, maar zei dat ze de bron mocht hebben en nog een 5000 M. er bij, genoeg voor een dokter, die als een hout hakker in een hut leeft. „U kunt het van mijn geld afnemen," zei ze luchtig. 4 Je Moeders geld.” verbeterde de kolonel. Dio Goo^nows zijn altijd zoo vreeselijk bour- T TElEfiRAMMEH. DE CONFERENTIE TE GENUA. Besprekingen in 't lagerhuis. L o n d e n, 2 3 M e i. (R.) Naar men weet is het Besluit van Lloyd George om de besprekingen over Genua op 25 dezer niet te openen zeer gegispt. De arbeiderspartij en de onafhankelijke liberalen hebben heden ochtend besloten, dat geen van hun leden Donderdag zal spreken, voordat de premier gesproken heeft. DE CONFERENTIE IN DEN HAAG Frankrijk’s standpunt. P a r ij s, 2 3 M e I. (B, T. A.). De Kamer be gon het debat over de interpellatie inzake de buitenlandsche politiek. Tardieu ontwikkelde een interpellatie op hetgeen hij het Engelsche standpunt noemde en drong daarbij aan op een herziening der vertragen. Vervolgens legde hij uk op het ernstig karakter van het ver- Rapftllo. Z. i. was Frankrijk te Genua geheel vrij geweest wat betreft het voeren onderhandelfagjen met de Sovfet-regeering. dat Frankrijk geheel vrij was, waarop Tardieu de. vraag stelde ,3a, maar Pari en don bracht aan de nagedachtenis van Paul Descha nel. Ten teeken van rouw werd de zitting voor een uur geschorst. DE IERSCHE KWESTIE Londen, 23 Mei. (R.) D^ te Ulster loopen in de honderden, heeft een bekendmaking uitgebaat Icische re.publikeinsche léger, de lersche repu- blikeinsche broederschap en dergeh'jke organisa ties van Sinn Fein onwettig zijn in de zes graaf schappen van Ulster en dat zij, die lid worden blijven van de organisaties, zich aan aanhou ding en vervolging bloot stellen. Wbf I f a st, 2 3 Mei. (R.) Sprekende in hot pnwment van Noord-Ierland heeft Craig, de eerste-minister van Noord-Ierknd, gezegds Het verdrag van de Valera en Collins heeft den heelen toestand veranderd. Craig was voor bereid op onderhandelingen met de voorlooplge' regeering, maar niet op ondei handelingen mat de nieuwe samengestelde regeering, waarvan do eens helft voor en de andere tegen het venjag was. De Noordelijke regeering had met meene stemmen beslotfta, dat zij thans elke jriening van da grens zou weigeren. Wnt zij thans had, zou zij houden tegen alle combinaties in. iet tweede resultaat was, dnt de Noordelijke regeering in staat was gestekt positie te kiezen G0UD8CHE COURANT. hadden wij hun nooit meer gezfegd en nooit hadden wij een geste willen onder nemen of een woord willen spreken, die den loop del dingen zouden hebben kun nen verhaasten. Toen de Elzas bevrijd was, kende ons geluk geen grenzen. Thans, nadat,aan de langdurige onrecht vaardigheid, waarvan het Duitsche rijk het afsohuweHjke voorbeeld gaf, een einde Is gekomen, zullen wij niet gedoogen, dnt het verleden uit het graf verrijstDe oudstrijders bewaken trouwelijk den* Elzas, zooals zij dit de rechten ene het vredesverdrag schenkt aan cthze verwoes te streken. Het overwonnenk^Duitschland heeft beloofd ons schadeloost^fstellen voor het kwaad, dat het te onzent heeft aangericht. Gif, die getuigen der verwoes tingen zijt geweest, zult niet gedoogen, dnt deze belofte niet wordt gehouden. Uit deze woorden spreekt niet de verzoenings gezindheid, die had mogen worden verwacht, nu pas de reconstructie-conferentie van Genua geëindigd is, een conferentie, die op den vrede heette te zijn gericht en waarvan een der uit vloeisels het niet-aanvals-pact is geweest. Poincaré’s rede daarentegen ademt een wan trouwenden en dreigenden geest, of er nim mer een Genueesche conferentie is gehouden. Voor het officieel© Frankrijk besthat slechts de orthodoxe exegese van den bijbel van Ver sailles. Hij dreigde haar, dat hij haar en de zusters naar een plek verder aan het meer zou brengen en haar daar zou houden tot ze heelemaal beter was. Dat deed bij Tante de deur dicht! Giste ren waren ze uren uit om een plek te bezoeken, die ze de Genea^nde bron noemen. Het was al donker toen ze terug kwamen en Tante, die dapper geworden was door de aanwezigheid van deq kolonel begon tegen „den Wilde” over „yoorzichtigheid” en .welvoegelijkheicL" N9I vond het %eeselijk. „Toe Moeder, laat u dat nu,’ en Tante gaf boos toe. Maar eens zullen zit en de Wilde het^ameiOfcoeten uitvechten, en zoo- als je weet Tante kt^wiiet malsch zijn. Maar ik vind, dat re nu reden heeft om zich De 31ste Mei staat zoo voor de detrr; er be hoeft nog maar een goede week te verloopen, of de kritieke vervaldag is aapgebroken, waar op Duitschland zich het toezicht moet laten welgevallen door de Entente op zijn financieel systeem en tevens een nieuwe last op zicjj zou moeten nemenhet zou n.l. van het volk nieu we belastingen moeten heffen ten bedrage var 60 millia*d papieren marken. Men kent de verschillende standpunten: Duitschland is van meening, dat een dergelijke last onmogelijk knn worden gedragen, terwijl de Franschen vnn ge voelen zijn, dat de belastfngschroef in Dirftsch- land nog best een weinigje meer kan worden aangezet In allen gevalle: Duitschland heeft tot dusver de eischen nog niet aanvaard en naar mate de 31ste Mei meer in zicht komt, nemen de geruchten omtrent door Frankrijk eventueel te nemen strafmaatregelen bedenkelijk toe. In Engeland ziet men lievar van deze paardemld- delen af en wenscht nften liever met Duitsch land tot overeenstemming te komen door re- °4k delijk overleg- en minnelijke schikkingen. In Wij "Frankrijk echter, ziekeliik-verliefd als het is op ’t tractaat van Versailles, is men geneigd, wanneer Duitschland niet bereid is de eischen der En tente in te willigen, tot nieuwe sancties over te gaart. Zeer duidelijk blijkt dit uit een brief van Poincaré aan Klotz, een Fransoh oud-minister, waarin de minister-pnes'dent met niets te wen- srthen overlateride helderheid verklaart, dat Frankrijk, wanneer Duitschland opzettelijk in gebreke blijft, bij voorkeur met de pndere geal lieerden te zamen, maar, wanneer dit niet an jers kan, desnoods alleen het verdrag van Ver sailles zal uitvoeren en tot sancties wergann. Met een reprise van de onstichtelljke^pzetting van nieuw Duitsch gebied, een geste, die de volkerenverzoening opnieuw voor onbepaalden tijd uitstelt, kan dus inderdaad rekening wor den gehouden. Maar het feit, dat de mogelijk heid door PJlncaré onder oogen wordt gezien, Berlijn, 23 Minister Hermes 1 onderbreken en d keeren. Volgen* O_ onderhandelingen over loosstelling pas na worden hervat. Vandaag zijn de voorbereiden de brsprekingén van de bankiers-epmmissie be gonnen. Par ijs, 23 Me!. (B. T. A.). Pierpont Mor- jjnn is hier hedennamiddag uit Londen aange- l»men. De houding van Amerika. Ber 1 ijn, 23 Mei. w. B.) Frank Vanderlip, de New-Torksche financier, heeft een artikel ge schreven, getiteld: Amerika’s hulp, waarin hij zegt: Het groote vraagstuk van het economisch her-* of blijven van de stel is te Genua niet behandeld. De conrtfrentie is verhinderd de belangrijkste kwesties aan te snijden, y/aardoor alleen de oplossing van de Europeesche moeilijkheden kan worden -gevon den. Déze punten zijn: (1). de herbepaling van de Dpitsche oorlogsschuld in een voor het Duitsche volk draaglijken vorm; (2). beperking der bfe wapening; (3). herziening en definitieve vast ster- ing van de grenzen, die, zooals zij thans zijn, voor een deel /Onjuist zijn; (4). de gezamenlijke schuld van zekere regeermgen tegenover andere bedraagt thans fi5 milliard dollar. Deze sèhul- den^moeten woraen geconverteerd in practisch draagbare lasten; (5). ten slotte moeten credjef ten worden geopend. Verder zegt Vanderlip nog het volgende: ADVERTENTIEPRIJS: Uit Goods «n omstreken (behoorende tot den bexartfcrtn»)i 1—5 regels 1.3ü, elke regel meer 0.25. Van buiten Goud* «n den bexonrknn i l—5 regels ƒ1.55, elke regel meer ƒ0.30. Advertentiön in het Zsteniagnummet 20 beslag op den prijs. IJefdadighteids-advertentiën de helft van den prHn. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi h-4 regels flM, elke regel meer OM O* de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentlën en ingezonden medsdeelingen bfl contract lot aser gsreduceer. den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van solieds boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten «laags vóór de plaat&log aan het Bureau »ün ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. -■>-2-.-...-- -X van een bewonderend krijgsman op een Itali- aansch altaarstuk, of hij heeft de uitdrukking van iemand, die 's morgens een straal van hoop ziet na een nacht van sombere wanhoop. Hij heeft een vereering voor haan «dnt is duidelijk genoeg. Vereert onze kleine inpe Nel' met haar st£rk gevoel voor al de prettige kleine weelden van het leven, een huppeld tisch jong kindAls hij het* de liefde waarvan wij Ivrouwen altijd droo- men en die wij niet vinden eerbied, veree ring, hoogachting! „Misschien laat ik mijn verbeeldingskracht te ver gaan. Het is misschien eenvoudig een ge val van een dokter en een patiënt de triomf van de behendigheid en de vreugde van gezond heid. Het is 'ten minste niet verder gegaan dan een blik, een intonatie van stem een alpha bet, dat alleen een vrouw goed kan lezen. De patuur leert ons. Ik geloof, dat ze zelf niet we tten waar zij naar toe zweven in die aparte at mosfeer waarin te leven. „Als hij zijn oogen eens'sloeg op de dochter van* John Graham Goodnow, vroeger presi dent van de Nationale Bank enz., zal hij nog een harden dobber hebben. Van morgen werd de atmosfeer b.v. ruw verstoord"toen Oom Nel toeriep „Zeg Nel, het was een geluk, dat die dokter van jou. uit dr wildernis geen zaag in zijn be-1 reik had, toen hij je hersenpan moest klieven ^De taal van den kolonel is altijd nog al ru\ 'kpm| Jat weet je. >3e houtnoKxers „Nel kreeg een kleur en keerde zich om zon- „de Wilde” wel der iets te zeggen, tyi-'de kolonel ging voort: „In ieder geval heeft hij het nétjes gedaan kind, en we zullen zorgen, dat hij er voor betaald ■Ir^ren/hi/jooP' rechtop al, wordt, - M zal er een Jaar hetheertje een siL En zijn geachtj wordt als hij jMnen uitlWigcn I” jTpen gingen Tante en hij een het orerieg^en SCHADELOOSSTELLING. De bankiersconferentie. iï e I. (N. T. A. Draadloos), il de besprekingen te Parijs 25 Mek naar Berlijn’terug- Chicego Tribune zouden de de kwestie der schade- de bankiers-conferentie» betoovering uit op onze juchthartige Nel. Ze is he*elemaal veranderd na haar aekte, dat komt telkens uit in elk gevpl is ze ouder ge worden. Meestal is het alsof haar gedachten ver weg zijn. Je weet vroege^ was ze» altijd zoo jongensachtig. Nu is ze heel ernstig. Het is net of' ze leèft in een wereld, die een klein «aindje buiten de onze «ligt,- ze is nooit heelemaal zich zelf behalve als hij bij haar is. Toen ze gister avond binnenkwam lette ze ternauwernood op, dat de kolonel alsof ze nog vervalt ren droom. Denk heeft, toen hij haar w zijn macht had Hypnotisme need die alle- daagsche uitlegging past hier niet. Liefde dan Als dat het antwoord is, dan döet liefde een rhensch opnieuw geboren worden. En de invloed van Nel op hem is ook hoogst eigenaardig. Ze heeft hem heelemaal veranderd. Hij is niet lan ger een boer. Zelfs uiterlijk heeft hij een soort waardigheid gekregen; hij loopt rechtop als ker van zichzei' naar haar Wikt dat Frankrijk eventueel genoodzaakt is tot een afzonderlijke actie over te gaan, illustreert in middels nog eens te meer, dat het met di« ver maarde entente cordite tusschen Frankrijk en Engeland nog zoo'n erge vaart niet neemt, De schuld aan den oorlog. Ha 11 e a. d. S., 23 M ei. (W. B.). Hier heb ben vijf groote vergaderingen plaats gevonden» die door duizenden bezocht waren, om te pro- testeeren tegen de bewering, dnt Duitschland al leen schfuldig zou zijn ann den oorlog. OPPER-SILEZIB. Warschau, 23 Mei. (W. B.). De minister raad maakt een ontwerp openbaar nopens de toekenning van amnestie ter gelegenheid van het ovememen van het bestuur in het aan Po» len toegewezen deel van Opjjer-Silezië. België en de interparlementaire unie. Brussel-, 23 Mei. (B. T. A.). Na een seer levendige discussie heeft de Belgische groep van do interparlementaire unie met 20 tegen 13 stemmen een motie aangenomen, waarin wordt vastgehouden aan het verleden Jaar geonmen besluit om niet deel te nemen aan de conferen tie, die einde Aug. te Weenen zal plaats vin den. De laatste gouden’ herfstdagen waren geito« men. Om het 'stille water van het Snngukhine» m«ser waren A* vlammende hoornen ver bleekt KX een donker geel en roodbruin, dnt overging tof aschgrauw. Overdag was de Macatawa go» kleed in konlnklljli purper en op den morgen van „de groote experfitie” was de top met een mantel van schitterend wit. Vera TOO dllfflr, «Be bezig was allerlei in do kano’s to brengen, die het kleine gezelschap over hot meer zouden vo^rep, wees naar de witte punt „De eerste sporeji van'&n winter," riep M y vrooüjk tegen mevrouw Goodnow. 9 Je het wordt tijd, dat we heengaan, afH ders sneeuwen we nog in." In «edachhm had te prettige visioenen van de eigen auto vdn den kolonel met rijn verwar-, mh>ï, rtfn ploch. kuwp» en ni>k-l=» with ningm van de beschaving. „Dr. Holden zegt, dat de winters hier praA* tig \iijh,” zei Ver» ondeugend, terwijl *0 ijverig kaviaar en gndere lekkernijen in den boek vat een groolo mand pqkte. herziening den nadruk drag van I.. riet l van onderhandelingen foincaré verzekert», \.—r .r T—*" B wanneer wij naar Den Haag gaan Ppincaré antwoordde„De regeering, die vol komen vrijheid win handelen heeft, zal haar verantwoordelijkheid aanvaarden en zal slechts naar Den Haag gaan met de goedkeuring van het parlement." DE DUITSCHE] OVERZICHT. hen Duitschland en Frankrijk wil het teds niet boteren: op hetzelfde oogen- t van Duitsche zijde cijfers worden ge- ;rd over den stand der ontwapening op 1922, die natuurlijk openbaar worden t om aan te toonen, hoeveel ernst land maakt met deze aangelegenheid, da Fronsche minister-president te >urg op het congres van vroegere com- in een rede, waaruit weinig vertrouwen schland's mentaliteit spreekt. Want al oincaré ook tot zijn toehoorders hebben dat niemand hunner zou wenschpn, dat :kkingen tusschen Frankrijk en Duitsch- jven vergiftigd, niettemin heeft hij ver dut de Elzas nooit het sprookje van 'apening van Duitschland ah waarheid houwen. De Duitsche politiemacht acht ischb premier nog steeds een ver ier in wording en ter'staving van zijn is door hem wederom gewezen op de 1 in Duitschland van verstopte wapens, c van de moreele ontwapening van and gelooft Poincaré geen zier. Qm den irder aan te duiden, die de Duitjschers gelangde de Fransche minister-presi- n fen Duitsch© propeganda-campagne ■ika ten gunste van de autonomie en de eit van Elstas en Lotharingen. BIn assage doet don geest der rede bovenal innen; het is^een bondige schets van •onschuldige Frankrijk en het wolf-boo- chland 'e Elzas heeft te goed gevoeld van ke zijde reeds voor Aug. 1014 de geest verovering en aanval is gekomen. Acht zeertirf jaar lang heeft Frankrijk de be- lijjg van den Elzas zien Bjden. Wan- wij tot u kwamen, vroegt gij 01 neer zal Frankrijk ons bevrijden T twoordden heelembal niet of zeiden: bt geduld, hoe kunnen wij een re- che-oorlog voeren Wij kunnen ’t niet r ons krifgenz een dergelijke cata- phe te ontketenen? Hebt geduld. Er misschien een dag konjén, dat Duitsch- rin dén roes van zijn macht er toe - zal gaan om ons aan te vallen, zoo- het daaraan heeft gedacht^ 1875 en 7. Wanneer deze dag aanbreekt, zul- wfj bereid zijn niet alleen om ons te etten, maar om' te ovèrwinnen en u te ijden. Alleen daarom blijven wij ge- nnd en alleen daarom hebben wij Igenóotschappen en vriendschappen aten. Hebt geduld." Blzas en Lotharin- hadden geduld erk beide hoopten idvastelijk en desniettegenstaande De poging van Frnnkrijk om tot eiken prijs van Duitschland oorlogsvergoedingen te krijgen, zelfs vnn een geruïneerd Duitschland, dnt niet tot werken in staat is, is even dwaas als het bolsjewisme. Thans moet men de productie krachten vnn Duitschland redden. Alleen wan neer deze gered worden, kan Duitschland ooit de groote schadevergoeding betalen, die noch door de bezetting van het Roergebi«»d, noch door vast houden ann het verdrag van Versailles kan won den verzekerd. Slechts als de oorlogsvergoeding draaglijk is gemaakt, knn men tot een behoorlijk resultattt komen. Het gevaar, dat Duitschland rich ann wraakzuchtige gedachten zal overgeven, znl minder zijn, als het gevoelt, dat het fair be handeld wordt dan als men tracht het te ver brokkelen erf te ruïneeren. Een blind nationalis me heerscht in Europa. Amerika kan de moreele leiding op rich nemen van dè bestrijding ven dit nationalisme. tegen hen, die wandaden beraamdr n. Vur.ochs tend waren te zamen 202 personen gearresteerd Londen, 23 Mel. (N. T. A. Draadloos! De regeering vnn Ulster heeft in de vroege och, tenduren van heden T500 Sinn Feiners getint resteprd te Belfast en in andere deelen val Noord-Ierland. Er zijn vele welbekende lelderf onder. Naar wij vernemen, zullen de mnnnefi in intemeeringskampen worden geplaatst e» streng bewaakt. De vlucht om de wereld. Londen, 23 Mei. (N. T. A. Diuodloosk Den Britschen vlieger, die morgen zijn groote jx»ging zal beguuw-n voor een vliegtocht om de narde, werd gisteren een lunch aangeboden wuaraan Lord Monlngne, die zelf een groot werktuigkundige is, voorzal en vele vooraar» staand© mannen in de vliegerswereld deelnam** om hem succes te wenachen. Majoor Blake, de leider der expeditie, zal op zijn vlucht vergezeld zijn van kapitein Macmillan en kolonel Biuonw; zij guan allen vol goeden moed den tocht on dernemen en zijn optimistisch, wat het welslagen betreft. Montagne deelde mee, dat het gei de expeditie verschaft was door particulieren, gedeeltelijk anonieme personen en zij werd niet ondernomen met eenig hnndehdoel. Het was louter een taak vnn sport, teneinde te toonen» dat .een Engelschman de dingen evengoed knn doen als iémand van welk volk ook ter wereld. Blake en zijn metgezellen trokken uit op avon tuur als vroeger de pioniers; zooals Ross Smith gedaan had in zijn wondere Australische vlucht en Alcock en Brown in den ©enigen vliegtocht over den Atlantischen Oceaan, nu drie jarew geleden. De tank van Blake eist ht grooten moed en volharding, maar die eigenschappen hebbel deze drie vliegers wel. „Mannen als dezen heb benwe nopdig”, eindigde Lord Montagne en luide toejuichingen volgden. De leider der burgerlijke luchtvaart, generad Francker, besprak het merkwaardige feit, dat binnen een mannd na de tiagwlic vnn den dood van Ross Sshirh, Blake bereid was om den groos Wi ten tocht te beginnen. Dit feit zou aan elk den kend menschelijk wezen duidelijk maken, dat een nieuw tijdvak wns begonnen in do gc'.thledenfil der wereld, dot hier een nieuwe factor was, dis het oorlogvoeren verschrikkelijker zou maken dan ooit te voren, rnnur die ook in staat «on stellen het behoud van den vrede gemakkelijket te maken. In zijn antwoord jerklanrde Bink*», dat tut* schen de 1500 en 2Ö00 personen gevraagd had den om aan de expeditie deel p» ©■'men als pas sagier. |Wij gaan heen om ons doel te bereiken", Voegde hij «r bij, „wij gnan niet om gevaren W zoeken. Wij meenen, dat, als wij teruggekeerd zijn, getoond zal zfjn, dnt een luchtvaartdienst om de anrde nirt tot d« onmogelijkheden be hoort. Hoe het zal afloopen, moeten wij nof zien." Broome en Macmillan hielden korte en b» scheiden toespraken. De eerste merkte op: „WI volgen alleen den weg, «He mijn di-rbare "vrieTK Ross Smith ons heeft gewezen. WIJ hebbel slechts de fakkel van zijn vallende hand en zij» edele, onzelfzuchtige zie! zou de eerste zijn ont ons succes te wenwhm bij onze poging." M De ramp met dr Egypt. 'Loonden, 23 Mei. (N, T. A. Draadloos). De Egypt, die Zaterdagavond door amwafin* zonk, Ead, naar gemeld is, good en zilver aas boord ter waarde vnn meer dan ren mll'loet pond sterling; het was een der kostb-cste Ind’n»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1