leert U »p alad! lsfi8i"JÉ NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. KERK a. d. U-. OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER. REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WAUDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 11 w Vrijdag 26 Mel 1922. A FEUILLETON. 61. Jaargang üse» BUITENLAND. DE GENEZER TIJDGEEST'. FL3i 10316 59 15249 17902 i?13U S S i 1M1,31S153® i 10509 9915435183*»^ Iis-j H I Urko mei ERTENTIëN: Ijcs te Rome. vaa het tweedaagsch I 14 45 02 a «F (Word: vervolgd^ over de Sinn treft, leek a l door ROBERT HERRICK. 10, 5, ■ohoor Merna: JJb" houdii femar legen bare i F mevrouw Goodnow en rilde maar bij zijn sneeuw en ijs blij- B.) De besprekingen coalitiepartijen '(leiders bleken Mandpunt van rw te zijn met k. o m e, a tot de leden de paus die dc herstel 86 20C2Ü commissie van her ring worden gevoerd, dedeelingen deed om- budgetairen toestand Rome, 24 Mei. (B. T. A.) In een toespraak van het eucharistisch congres weer i op de noot^cakehjkheid van den vred* eerste voorwaal de is voor elk sociaal gezanten- i de inter- •TBBRICHTEN. 1 liniersvereenigfag 1 en Omstreken". /an 24 Mei 1922 kw. 17—20.20, id 2p J ƒ9.90, Bloemkool ie gAj 2e soort 11.70-18 id J sla le soort .1 per 100 stuks; Króón1 Zuring /O.28-A).30 nJ W4.20, Postelein /(l'iftj een 15.80—27.60, ii snLJ r ƒ0.105, Radijs/o inj 0.10-0.40, Peterselie /01 140—4, Sjalotten /3.90 w rJ(s; ,;Art!2-" 97 85 45 14207 1653219029 12 6 37 63 42 71 51 88 16651I9H1 - 16703 24 fö to 2616801M' 31 53 S 45 78 51 55 169# 5» 6617061 bl 73 89 14404 I7276I931-. 22 78 2' tolNXVEEN. e Rechtbank heeft gigt,^ erkman alhier, wegiT? eld tot 60.— hoeb. echtenis. DE EGyPTISCHE KWESTIE. Een Engelschman vermoord, KaTro, 24 Mel (R.). Een Engelsche on- derinspecteur vnn politie is door revolverscho ten gedood, toen hij vanmiddag per fiets huis* waart» keerde. Wat maakte Nel toch zoo rusteloos al vóór het aanbreken van den dag Zij stond op en sloop .zachtjes nanr de deur waar zij in het on zekere schemerlicht een man zag zitten bij het smeulende kampvuur, dat hij ijverig oprakelde. Zij keek eenige oogenblikken naar de eenzame, gehurkte gestaltetoen ging zij zacht, over den met bruine dennenaaldon dik bedekten grond, naar hem toe. De/ „Wilde" keek op van zijn werk en in het rosachtige schijnsel van het vuur zag zij hoe bleek en mager zijn gelaat was. Zijn handen beefden terwijl hij de houtblokken op de vlammen gooide. Zij begreep, dat hij in een hevige spanning verkeerde, en zij wilde hem helpen als 't mogelijk was. Maar zij zei niets. Zoo zaten zij een poos naast elkander bij het vuur, terwijl de grauwe morgennevel de hoo rnen, het meer, de heele wereld rondom hem, omhulde. Hij was opgehouden, zei hij eindelijk, maar niet daarom alleen was hij weggcbloven. Hij had met zichzelf gestreden, want hij was gaan twij felen of hij komen mocht, of zij beiden nog lan ger mochten drinken van dien opwindenden drank, waaraan zij de lippen hadden gezet. Met i een blik vol wanhoep, vol verlangen an strijd keek hii haar aan; zij was nog «on tong, zoo I ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, mei Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging par looper geschiedt Franco per post per kwartaal /U5, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT II. GOUDA* bü ome agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administratie Tel Int. B2j Redactie TeL 546. zou dat stellig niet moeilijk vallen. De| begreep dadelijk, dat menig brokstuk van den tekst in een werkelijke conventie van dezen aard er anders uit zou moeten zien. De Frankfurter wenscht, dat het Duitsche Piesseamt tegen den laster den vijand niet alleen met den naom Anspach optreedt; de internationale ophit- singspers was er als de kippen bij geweest om te beweren, dat het geval-Anspach door de Dtritschers als camouflage op touw was gezet. Het Duitsche blad besluit in dit verband dan ook: Neen, zakelijk De Senaat heeft jllaties van de litsche socialisten Fan sancties jegens enandelen met de de- n|erkfaring op 31 Mei. tiawchen Duitsche repen. Nel bewonderde den kristalhelderen nacht. Iets, dat veel op een zucht leek, trof haar oor. Vroeg'in den morgen opende Vera even haar oogen en was zich bewust dat er zich iemand in de kleine hut heen en weer bewoog, maar spoedig was ze weer in diepen slaap. Toch jvas er heel wat gebeurd in die koude grijze schemering, terwijl de kolonel rustig snorkte onder zijn berg van dekens en Vera, bedolven onder haar bont, rustig lag te sla pen een zakelijke weerlegging is nood- en wel thans noodzakelijker dan ooit. Het verdrag van Rapallo moge goed of slecht zijn, in elk geval is het voor onze vijanden een middel geworden om ons aan te vallen. De rijkskanselier en de heer Rathenau, die te Genua, rekening houdende met de conferentie, wellicht niets mochten uitlaten, mogen daaraan denken, wanneer zij eerlang verschijnen voor den rijksdag of in de commissie voor buitenlandsche zaken. Het komt erop aan om helder en duidelijk te bewijzen, dat het Duitsch-Russische ver drag geen werktuig ter bedreiging, maar een instrument voor den vrede is en wel ten bate van heel de wereld. Jim,” snoof •*n. „Laat hij i •enl" «Nel zou geloof ik wel graag probeeren hoe •en winter hier haar beviel.” Jfel!” In dat ééne woord werden heet wat verschil lende gevoelens uitgedrukt argwaan Trad de Verhand. „Vera, denk je -r" Maar wat ze dacht, kon zij niet onder woor- &n brengen. «Wat heeft het voor nut om er over te den ken, Tantetje," zei de jonge vrouw kalmeerend, •aar een slim lachje speelde om haar lippen, terwijl ze weer voortging met inpakken. «Gaat hij mee F vroeg mevrouw Goodnow. iPe kolonel heeft hem toch niet gevraagd V «Nel heeft het gedaan. Hij zei, dat hij bij ons komen aan .het Herten-meer hij heeft een l patiënt of iets waar hij eerst heen moet.” „We zullen den dag na jullie terugkomst ver- bekken," was alles wat mevrouw Goodnow zei. I De glimlach op het gezicht van de jonge Ifrouw breidde zich uit y®°r het oogenblik sprak haar huishoudelijk **nt sterker dan al het andere. Ze stond maar t®ogen over de groote mand en gaf de bedien- tolkens weer order totx te halen voor GUI IISIIIL C0H1ANT nummert ten overstaan a A. G. Muite, g 24 Mei 1927 72 15113 16213 1685219ht 0117 20699 120 11312 1225313493 P308 )6 10526 13433 17784 '09 6800 7677 11267 12106 4623 17596 17893 ^846 ?5« f 90.— eiyen jjüd. U0429 50 5617330 58 13215 15248 n»196? I 74 13486 97 17556 82 10574 13518 15396 58I9M 110735 13671 1554917» 33 110830 13790 15698 95 »9814 36 98 15853»# 57 I I? 47 13853 15958 132X83 11025 13928 6518» 8 11192 81 16025 fit 13 H1214 14074 3418410 3) 11450 1410916129 5820151 53 14213 91 18577 20294 11712 40 16380 9920351 11931 14305 164461865120455 9214605 65 9920531 95 73 165041871420712 1205014740 5 4720650 12197 41 23 72 59 12388 148Q2 16688 87 5191 12674 57 1679718942 12848 77 1691319033 1293014913 27 91 79 18 46 «1 van zou ze hier in de bosschen getuige kunnen zijn. Maar toen het gezelschap de helling van den berg bereikt had, waar midden tusschen de heuvels een klein meer lag als een kom met helder water, was eó niemand om hen te begroe ten, dan de eekhorens, die bezig waren hun laatste oogst binnen te halen. Terwijl de kono- nel met een van de gidsen op de jacht ging, hielp de andere man de twee meisjes om de ruwe hut voor den nacht gereed te maken. Als Nel teleurgesteld was, dat ze haar Wilde niet vond, toonde ze het nietmet denzelfden vroolijken klank in haar stem maakte ze de bedden klaar en beklom ze later op den avond den top van den berg. Terwijl ze haar blik liet gaan over het noor delijk deel van het bosch, zei ze alleen maar „Daar achter is niets dan de ongerepte wilder* nis.” Toen keerde ze zich om en keek naar Sanguishine een zwarte stip in de verte beneden haar. Haar gezichtje had een peinzende uitdrukking. Maar evenmin als later toen ze ’s avonds om het groote vuur zaten, kon de pla gende Vera eenige ontroering bij haar opwek ken. Als Nel vervuld was van haar liefde, had ze al echt vrouwelijk geleerd die te verberger. De naam van den dokter kwam niet over haar lippen. Ze deed zelfs of ze zijn afwezigheid niet opmerkte. Terwijl de kolonel het zich makkelijk maakte bij het groote vuur, dat een rookkolom nanr den sterrenhemel omhoog zond, maakten de jonge meisjes zich klaar voor den nachten bab belden als echte vrouwen over al die onbedui dende dingen, die op dit uur bij haar opkomen. Het laatste wat Vera zich herinnerde was de omtrek van een meisjesachtig figuurtje in de d*ur van de hut PEN n. d. LBK. de Rotterdamache Ik Tl/’» eigenur alhier, twee nuun(]en •eht wegens diefstal ten nadeele van de klein en teer I Zij kon niet begrijpen waarom h| streed met zichzelf, om zijn hnrtewonseh t< overw innpn. Voor haar was het leven zoo een* voudig 1 Toen het onzekere licht eindelijk door de» mist drong, stond hij op en gaf haar een tea* ken om hem te volgen nanr het bosch. Zij lie pen van steen tot steen op den rotsachtige^ oever om het meer heen. Toen zij don andere» kant van het water, tegenover het kamp, be* reikt hadden, stond hij stil. Over den waterspi» gel hing een dikke mist: een diepe stilte om ringde hen. Het meisje rilde en trok haar doel vaster om zich heenzij wachtte af, haar hari klopte onrustig. Plotseling dook uit don grijze» nevel de kop van een herthet boog zich voor* over en clionk uit het meertoen kwam er nog een, en nog een. Een vogel fladderde uit de stilte op en vloog suizend weg. De twee tos< schouwers op den oever schenen in de kill» grauwe morgenschemering als éën met het ele mentaire leven van de wildernis i kud de herten verdween, toen ze gixlr^Mteo had den. De nevelwolken werden llchter.\ Hwr brak plotseling uit het oosten een rose w(pnl door den mist, toen nog een en nog een, steeds meer Het werd morgen I De man stond met over .elkaar ge*’«gen ar men cn zag hei kleurenspel aan. Het meisj» naast hem haalde gejaagd adem. Door hun stiU zwijgen heen, trachtte zij in zijn ziel te lezen. De morgenschemering was het leven, de hoopi^ tot hen komend in blijden glan% 14083 >,»h WH 58 14100 22 3) 69 1175914 11808’ 15 30 69 12005 14315 37 17 57 12104 geallieerde commissie in Opper-Slexi» tijdens den duur van haar mandaat Hij heeft kennis genomen van den tekst van het Duitsch-Pool- sche verdrag van 15 Mei en zich bezig gehouden met verschillende kwesties betreffende de afba kening van de Oostenrijksch-Hongaarsche grens. Warschau, 2 4 Mei. (B. T. A.) De Pool- sche Kamer heeft de Duitsch-Poolsche conventie inzake Opper-Silesiö geratificeerd. De Engelsche crediteuren van Rusland. L o n d e n, 2 4 M e i. (N. T. A. Draadloos). De vereeniging van Britsche crediteuren van Rusland, die de belangen in Rusland vertegen woordigt van alle Britsche beleggers, hande laars en industrieelen, heeft aan Lloyd George hnar wnardeering betuigd voor de pogingen, door hem te Genua aangewend. Zij heeft zijn politiek goedgekeurd en beloofd het werk der commissies te 'sGravenhage te zullen verge makkelijken. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 24 Mei. (R.) Omtrent den toe stand in Ierland verklaarde Chamberlain in het Lagerhuis, dat de regeering geen mededeelingen kon doen, vóór zij een onderhoud had gehad met de vertegenwoordigers van de voodoo- pige regeering, die morgen te Londen zouden komen. Op 29 Mei zou een uitvoerige verkla ring over den toestand worden afgelegd. Londen, 24 Mei. (R.) Eemstige onlusten hebben gisteren te Belfast plaats gehad, toen een aantal arbeiders naar huis terugkeerden. Er werd hevig op hen gevuurd, waarbij gebruik werd gemaakt van bommen, geweren en revol vers. De menigte werd door een paniek aange grepen en nam in allerijl de vlucht De politie en de troepen beantwoordden het vuur met machinegeweren en wisten het tot zwijgen te brengen. Tot dusver zijn drie personen gedood en twintig gewond. Londen, 24 Mei. (R.) De toestand In Ier land blijft zeer ernstig. Groote bezorgdheid heerscht te Dublin. Door verdere arrestaties in Ulstei van leiders van 't lersche republikeinsche leger is 't totaal op 348 gebracht. Griffish en Duggnn gaan vanavond nasr En geland om met Churchill te praten over de schikking tusschen de Viijsteters en Feiners. Collins volgt later. Spannsch stoomschip vergaan. Valencia, 24 Mei. (B. T. A.) Het stoom schip Cabra heeft in den Atlantischen Oceaan schipbreuk geleden. Het schip had een lading sinaasappelen aan boord. Nadere bijzonderheden ontbreken. Eucharistisch congres. Rome, 24 Mei. (B. T. A.) Vanmiddag is het eucharistisch fongres plechtig geopend. De deken van het Heilige College heeft de con gressisten aan den paus voorgesteld en zeide: Op de eerste plaats van die dingen, die wij moeten afsmeeken, staan de eenheid en de tij delijke burgervrede, waaraan dit geteisterde Europa zoozeer behoefte heeft, opdat de weder- zijdsche hartstochten en jaloerschheden kunnen bedaren. Wij zullen die eendracht afsmeeken voor alle volken, die, welke van de katho lieke gemeenschap zijn afgesneden, inbegre pen, opdat deze eindelijk één enkele kudde on der één enkelen herder zullen vormen. TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE GENUA. Lloyd George’s rede in het Lagerhuis. Londen, 24 Mei. (R.) Men heeft het nu zoo geschikt, dat Lloyd George morgen in het Lagerhuis de besprekingen zal openen. Wanneer zulks noodig is, zal hij daarom van repliek die nen op eventueel© kritiek. De Russische delegatie. B e r 1 ij n, 2 4 Mei. (W. B.) Naar de bladen melden, is het lid der Russische delegatie te Genua Litwinol uit Genua te Berlijn aangeko men. Krassin wordt daar nog lin den loop dezer week verwacht, terwijl Tsji‘->rins vertrek uit Genua vertraagd is. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Berlijn,24Mei. (W. B.) De besprekingen van het rijkskabinet ovei; de onderhandellngen van dr. Hermes met de leden van de commissie van herstel te Parijs zijn voorloopig geëindigd. Men is het eens geworden over nieuwe opdrach ten voor Hermes, die onmiddellijk naar Parijs zijn gezonden om den minister van financiën als richtsnoer te dienen voor zekere verklarin gen aan de commissie van herstel. Oneenigheid in 't Berlijnsch kabinet Parijs, 2A MeI?(B. T. A.). De Petit Pari- sien meldt uit Berlijn, dat Dinsdag dr. Wirth zijn ontslag wilde indienen. Rathenau wist ech ter te bewerken, dat geen enkel besluit werd ge nomen voor den terugkeer van Hermes, die in werkelijkheid te Berlijn is ontboden wegens zeer ernstige geschillen, die verband houden met het verschil tusschen zijn houding te Parijs en d» instructies van den kanselier. De kanselier lig vast te verwijt Hermes zich niet aan zijn opdracht te «inig baten, nebben gehouden en te Parijs een persoonlijke 1 politiek te hebben gevoerd, waarbij hij aan de commissie van herstel concessies toezegde, waarvoor het kabinet-Wirth de verantwoorde lijkheid niet op zich zou kunnen nemen. KERK a. d. OUDERKERK a. d. LI., OUDEWATER, REEUWDE, SCH00NH0.VEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen advbrtsntieprijsi uit Gmid« «nutreken n-hoorwd. ut dn bw>rxkrin()i 1-5 regela 1.30, elke regel meer 0.25. Van bulten Gouda en dan hezorgkring: 1—45 regel* 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën In het Zaterdagnumnj» 20 bijslag op den prijs. Liefdadlgheids-advertentiën de helft van den prija. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: t-4 regels ƒ2.05, elke regel meer /0.50. üp de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bQ contract tot »ear gereducear- den prija. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusechenkomst van soiled* boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daag* vóór de plaatsing het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te sün. OVERZICHT. Door de Daily Mail worden de bewoordingen dgedrukt van een zoogenaamd Duitsch-Russi- sche militaire overeenkomst. Deze tekst is ont leend aan het Parijsche blad Eclair. Men herin-' nert zich, dat van Duitsche zijde het bestaan van een dergelijk verdrag meer dan eens is ge loochend. Een ander Northcliffe-Had, de Ti- mes, had achter de z.g. onthulling aanvankelijk een vraagteeken gezet, maar thans zegt deze Btmelsche krant, dat zij de onthulling kan be vestigen. Het spreekt vanzelf, dat deze onsmake lijke historie een vinnige perspolemiek heeft uit- plokt; de Duitsche bladen doen talrijke atta ques op de Engelsche organen, die met het sen- tetxmeele belicht zijn gekomen. Van de Duitsche krenten is wél de kritiek der Frankfurter Zei- W een der meest belangrijke oordeelvellingen 0 dézer zake/ het blad vindt het door en door knuner, dat de talrijke lezers der Engelsche ptaden op zoo misleidende wijze worden inge- Mit en zoodoende het wantrouwen jegens Duitschlnnd wordt gevoed en bestendigd. De laak vindt het blad zou belachelijk zijn, wanneer de gevolgen ervan'niet zoo ernstig wa- Nn. „Waar rook is, is ook vuur”, zegt een En- Mtech spreekwoord. Althans iets bleef bij de lezers hangen en werd gemeengoed van de En- felsche publieke opinie. Het doel van deze lystematische bronnenvergiftiging acht de Frank- toter tweeledig: er moet door worden bewerkt, brt Engeland zich voegt naar de tendenzen der Pransche machtspolitiek en dat Lloyd George’s positie op binnenlandsch-politiek gebied er door wordt bemoeilijkt. Het onjuiste bericht van Wickham Steed, den Times-correspondent te Genua, volgens hetwelk de Engelsche eerste mi- Ater Barthou zou hebben gedreigd zich van hank rijk te scheiden en toenadering te zoeken tot Duitschland en Rusland l»ad in Engeland totetwolge gehad, dat thans in verband met de ftwger of later komende verkiezingen geen bur- ftrlijke partij zich aan 't verwijt mocht blootste!» ten, dat zij de Engelsch-Fransche entente nietl •ooveel, als zij kan, steunt en behartigt, „of- ■Choon", aldus voegt de Frankfurter Zeitung Merann toe, „de Engelschen, die hun verstand jAruiken, heimelijk zeer wel ervan verzekerd dat zulks de Engelsche politiek door de ing van Frankrijk blikslagers moeilijk wedt takt." Het blad wijst er verder op, dat de i Duitsch’and gerichte verzinsels in vrucht- aarde vallen. En in zoo’n geval baat een •chnaisch en kort démenti niet. In de politiek hebben de leugens lange beenen. De Frankfur ter schrijft letterlijk: Onze wederpartijders zijn hardnekkiger dan wij en deinzen er niet voor terug zooals blijkt uit het optreden van EVaily Mail ei) Times telkens weer voor den dag te komen met hun laster. Hier moet de officieele persdienst rekening mee houden. Het is inderdaad zoo, als onze Londensche correspondent onlangs heeft gezegd: de praatjes omtrent een Duitsch-Russische mili taire conventie kunnen niet vaak genoeg worden tegengesproken. Eenvoudi; stellen: „Es ist nicht wahr” zal wei: Het blad zegt, dat het bewijs moet worden feleverd, dat het niet waar kan zijn en dat er quake moet zijn van een veryalsching. Wat den |kst, die de Eclair en Daily Mail brachten, be- haar toebereidselen voor tochtje. Daar kwam de kolonel aan met den gids om de kostbare mand te halen. Dik en rood en vleeschig tilde hij de mand met de flesschen zoo voorzichtig en teeder op alsof het een kind was. ,^Je hebt mijn sigaren toch niet vergeten, Ve ra Waar is Nel riep hij nog uit de ver te. „Het is tijd, dat we gaan Eindelijk verscheen Nel, een vol uur hadden ze op haar moeten wachten. Ze zag er frisch uit na haar slaap en haar bad, ze neuriede een liedje en in Imar oogen flikkerde een dansend lichtje. Zelfs, jÖe djkke kolonel, die zat te brom men te midden van al de heerlijkheden, keek met pleizier naar het jonge meisje. „Ja ziet er beter uit dan ooit I" riep hij. „Wat ziet ze er gelukkig uit," fluisterde Vera de moeder in. „Ja," gaf deze brommend toe. Er was in Nel een onzichtbare bron van vreugde. Iedereen die haar zag, merkte het en voelde de warmte, die ze uitstraalde. Ze gaf haar Moeder een kus, wipte vlug de trap af naar de landingsplaats en wist het zoo in te richten, dat Vera en zij in één kano en de ko lonel en de gidsen in de andere gingen met de reusachtige mand met proviand. Ze roeiden met lange slagrtl, zoodat de kano vlug voortgleed. „O schoonste dag der dagen T zong ze. Haar vriendin, die moeite had gelijken slag met haar te houden, vroeg „Wanneer denk je, dat hij komt F „Wie F vroeg het meisje zedig. W „Och, Nel Nel,” plaagde Vera. De jonge vrouw met den scherpen blik en de verstandige glimlach, genoot al van een moge lijk liefdesdrama - «n <en klein gedeelte ar r aflcMboar. 923511632 1 9325 39 67 84 88 M08 9533 40 62 78 92 9603 18 10 28 30 33 72 92 88 b 9612209 - 97 35 1450217311 9728 60 5 18 l* 42 93 10 25 48 12313 40 31 IMG 52 18 56 37 v 70 2714612 52 9858 29 34 72 Ir, 68 42 61 17440 M 99 55 14738 41 9901 73 86 54 7 12404 14805 70 G 32 50 26 941872' 50 67 74 17513 94 1256614912 3Ü 10115 68 39 531^1' 3812668 92 90 i'< 46 89 15011 17624 4712715 42 752C&y 10207 12813 1512517727101^ 10654 88 15522 S 10725 B 61 SJ 74 88 33 91 J llini 35 158w 5> S 36 55 64 1 11606 67 16409 1 d 2977“0 ja.,. 2974* De internationale leening voor Duitschland. Londen, 24 Mei. (N. T. A. Draadloos). De eerste bijeenkomst der flnancieele deskundi gen, benoemd door de commissie van herstel ter overweging van de mogelijkheid eener inter nationale leening voor Duitschland, had heden te Parijs plaats. De voornaamste leden van het comité, die alleen als financiers aanwezig zijn en in geen verband staan tot de regeeringen hun ner landen, zijn Sir Robert Kinders ley (Groot- Britannië), Seydou* (Frankr-k), Pierpont Mor gan (Ver. St.), mr. Vissering (Nederland) «n dr. Bergmann (Duitschland). De conferentie van bankiers. Pa r ijs, 2 4 Mei. (B. T. A.) De commissie van herstel publiceert een communiqué, waarin wordt medegedeeld, dat de commissie, belast met het bestudeeren van het vraagstuk inzake het opnemen van een buiteftlandsche leening door de Duitsche regeering, heden is bijeengekomen. Nadat de voorzitter Delacroix de gedelegeerden had verwelkomd, besloot de commissie, dat de besprekingen strikt vertrouwelijk zullen zijn en dat de te pubticeeren communiqués beperkt zul len zijn. De gedelegeerden Stfrgent, Vissering, Kin- dersley en Pierpont Morgan gaven achtereen volgens een uiteenzetting van de punten, die h. I. bij de behandeling van dit vraagstuk van het meeste belang zijn. Bergmann begon een over zicht te geven van de ohderhandelingen, die op het oogenblik tusschen stel en de Duitsche reg in den loop warvan hij i trent den tegenwoordig4 van Duitschland. Par ij s, 24 Mei. (B. T. A.) Minister Hermes is uit Parijs naar Berlijn Vertrokken. De ■aderende vervaldag. Berlijn, 24 Meis(f. B.)De van den rijkskansefïar met de. zijn gisteren voortgezet. De parm inzake de schadevergoeding het 8 den kanselier te deelen en het ee: de instructies aan Hermes. Praag, 2 4 Mei. (W. B.) besloten de dringend* intert Duitsche burgerlijken en nopens de toepassing i Duitschland tegelijk te be batten over de regeeringsq Noodlottige botsing tl oorlogsschi Ber 1 ijn, 2 4 Mei. (W.IB.) In den nacht van 23 op 24 Mei heeft nabij Sassnitz bij een ma noeuvre der Duitsdie vloot een botsing plaats gehad tusschen het slagschip Hannove' en do torpedoboot S. 18. De boeg van de torpedoboot werd beschadigd. Tien leden der bemanning werden gedood. Ontploffing in een dynamietfabriek. Schlebusch (bij Keulen), 24 Mel. (W,- B.) Hedenmorgen had in de dynamietfabriek Schlebusch een ontploffing plaats. Vijf arbeiders werden gedood en één licht gewond. De oorzaak kon nog niet worden vastgesteld. OPPER-SILEZIB. Parijs, 24 Mei. (B. T. A.). De raad heeft de uitgaven onderzocht van Rel Rome, 24 Mi. (B. T. A.) In den loop va» incidenten, die volgden op de begrafenis va» den held Toti, werd één persoon gedood en wen« don 20 personen gewond, van wie een officies en veto rgenten van politie. Italië en Zuid-Slnvil. Londen, 24 Mei. (R.). Reuter verneem^ dat Schanzer en Nintsjitsj te Genua een ont* werp-overeenkomst hebben getcekend, wuarbfl feitelijk alle Adriatische kwesties tusschen ltall| en Zuid-Slavië, die voortvloeien uit hot verdrag van Rapallo, zijn geregeld. De Itnliaansqhe e» Zuid-SInvische regieringen moeten de overnen» komst nog bekrachtigen. to B e 1 g r a d o, 2 4 M e i. (B. T. A.) In de buurt van Kastav heeft een groep fascisten <h Zuid-Slavische grens overschreden en da gren» post aangevallen. Twee uurfeter weiden de fas* citer echter verdreven. Evc^cns trokken twes compagnieën Italiaansch voetvolk over ds grens; zij openden ’t vuur op den post, die te- rugweek en met de bajonet werd aangevallen. Het geluid van 't schieten deed een andere Zuid* Slavische petrouille te hulp snellen. De Italianen werden met de bajonet aangevallen en over de grens gejaagd; zij lieten vijf dooden en tal van gewonden achter op Zuid-Slavisch gebied. Italië en Rusland. Rome, 24 Mei. (B. T. A.) Verdaag werd het Italiaansch-Russische handebaccoord order» teekend. De Oostenrijksche kabinetscrisis. Wenan, 2 4 Mei. (B. T. A.) Kanselier Schober kondigt het ontslag aan van kabinet in verband met de uitspraak van 't lemcnt, dat hel credic tont werp heeft vetw»-| Pen. Het communisten-proces te ReveL y R o v a 12 3 Mei. (B. T. A.). Heden is hie« het communistenproces begonnen, waarbij 115 communisten betrokken zijn. Men verwacht, da' het proces een week zal duren. HET NABUE OOSTEN. De Turkeche wresklheden, Londen, 2 4 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Daily Telegraph meldtNa de Franadteto te hebben gewaarschuwd, da», als Frankrijk bij zijn houding tegenover Angora volhardt inzakt de Turksche wreedheden, de concessies ingevol ge het verdrag van Angora wel eens Boude* kunnen worden geannuleerd, trachten de ngeito ten der Kemalisten thans de Ameriknansche con* cessionarissen in Klein-Atiö te intimideeren, op dat er op hen een beroep zal kunnen wor’en gedaan om de berichten van de Amerikaonschs rellefwerkers in het nabije Oosten tegen te spre. ken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1