rr IG w< .Ujr/ NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BUITENLAND. EN FEUILLETON. DE GENEZER met n /sen NB8KS riBLET iLETTEfc V* al- 'INMNy I nrscMiit ui Cradietei iA iww.m" 61. Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOl*DERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- teerin BLADX KERK a. d. U-» OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDE,SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, Dit Had verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 14941 Maandag 29 Mei 1922. Ingezonden Mededeelingen. letterdam, air. 23 Rotterdam, arr. 24 2096 27 terdam, p. 24 Mef i naar Rotterdaq* te Freetown val laar New-York, jy Rotterdam, verfrol Soortgelijke verdragen EMERSON. weer te vrouw, dat hij die r. was hij in de wil** het M CWecdt wmiaU. y 58 RL it het 20S7 71 nooit een i Amsterdam naaf Genua. naar B.-Ayrea, v< FABRI- r KANTEN VAN SUNUGHiZEEP DEV LEVER'S ZEEP-MU I jloor ROBERT HERRICK. tslagen kok, een verslaafd kind van ?d heeft van een el- tan de oude hutten e van W.-Indtë. I isterdam van Rofc I ar Rotterdam, safe HOOIT ZOT1DER ~7 .DAT HAAR TEERSTC. \SroFFENAL5 X NIEUW Xhouot aar B.-Ayres, vent ieiro. naar Marseille ea Gibraltar. m Rotterdam naar, Iterdam, p. 23 Mei 3i Rotterdam, jP*W r Java, vertrok <M( Amsterdam, vw< naar Amatecdaity dei nam. van Sa« r x gestaakt zonder dat de reden h;; koortsachtig over i schitterende sterren ■lij was weer tei van Punta Arena< ir Java, p. 24 Me| f LOON I dc Co. ngel 29. f 1 vanaf 50*—vi rantiekantoofti 2051 10? Geschenk voor het ziekenhuis te I Jeidelberg. Vooraanstaande Zweden, onder wie de be kende radioloog Forse!, hebben drie honderd duizend mark gegeven voor het ziekenhuis te Heidelberg, als bewijs van hun dankbaarheid en bewondering voor de Duitsche radiologie, voor al voor den baaribrekenden arbeid van het He-i delbergsche instituut. Een kerk nfgebrend. D u 1 n k e rk e n 2 7 M e i. (B. T. A.) De kerk van den Heiligen Johar.nes den Doopér alhier is door brand verwoest. De kerk bevatte schil derijen van groot" waarde, alsmede tal van kunstvoorwerpen. Bomontploffing. R ij s s el2 7 M I. (B. T. A.) Alhier Is een bom ontploft, doordat deze van een vrachtauto viel. Er werden vier personen gedood on twee zwear gewond. ENGELAND. LLOYD GEORGES JONGSTE LAGERHUISRFDE. De irdruk in Amerika. Washington, 27 Mel. (Havas). De meeste bladen wijzen in hun bespreking van Lloyd George’s rede jn het Lagerhuis op der» terugkeer van het juiste begrip van zaken, blij kende uit het feit, dat hij rndrukkelijk de nood zaak betoogde van een samengnan van Frank rijk en Engeland. 4j' renende bewaking®» ting der Russische t vereischen. De meindbewerkcrsstakjng in ZuH-Duittdv* land geënv’igd. Mannheim, 27 Mei. (W. B.) De metaal* bewerkers van Mannheim en Ludwigshafen heb* ben zich met het te Karlsruhe gesloten atvoord eens verklaard, zoodat de arbeid in vollen om vang kan worden hervat. Stuttgart, 27 Mei. (W. B.) Volgons de tot dusver bekende resultaten van de stemming over de compromls-voorstellen inzake de mes taalbeworkersstaking zijn deze voorstellen'aan- genon n. De arbeid tal Maandag a.s. worden hervat. ■1. Hn.,1 IO* i*« Hl iferenüe ul 55 delegMj». k> fn tdud „fa. GOWHE (OIRA\ den, zoolang de daling van de mark iaat dan de rijzing in loonen. Middtder- onze eigen toestand hoe langer hoe rden itfet door Üm fies kunnen bespre* elangen behartigen^ bnrike van de buM lemecum” uitgeveq itrent verkeersmidd Ugheden, uitstapje» tz. en ook een vok| k ook met opgavq e consumptie erbij# iet onwaarschijnlijk iar intrek nemen im je-hotel. Zij zou uit OPPER-Sfl.EZIB. Berlijn, 2 7 Mei. (N. T. A. Draadloos.). De commissie voor buitcnlandschr zaken uit den Rijksdag hoeft vanmiddag nut groote meer derheid van st’romen het DuitscL-Pcolsehe vew drag inzake Oppi i 'lileziö aangenomen. FRANKRIJK. Frankrijk en Genua. New-York, 27 Mei. (Havas). De vrofr* gere Amerikaansthe gezant te Rome, Under wood Johnson, verklaarde aan een verslaggever van de World, dat hij de Fransche Genua-poH- tiek goedkeurde. Hij voegde daaraan toe, dat men een groote fout zou begaan, wanneer meft hoopte het vertrouwen der Ver. St. te kunnen w winnen met onrechtvaardige criliek op Frank rijk, dat, naar Johnson zei, niet alleen strijdt om zijn eigen bc tnan, maar ook ter vei krijginjf vnn den wereldvrede. Frankrijk en de Vereenigde Sinten. Londen, 27 Mei. (Havns). De Daily Muit verneemt uit New-York, dat Bush, voorzitter van de Kamer van Koophandel, In een reda verklaard heeft, dat Engeland naar Genua was gegaan met de vriendschap van Amerika, dia versterkt was door de conferentie te Washing ton. Maar toen de conferentie van Genua geëin digd was, had de openbare meaning in de Ver. St. een zwenking ondergaan ten gunste van Frankrijk. De Ver. St. hebben vastgeateld, dat Frankrijk opkwam voor de beginselen van in ternationale eerlijkheid en rechtschapenheid, terwijl de Engelsche c "L legeerden geneigd le ken te transigeeren op het stuk vnn de funda- menteele beginselen van bet Internationale leven. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda an omstreken (beboerende tot den benorgkringji 15 regels ƒ1.80, e'ke regel meer ƒ0 25. Van bulten Gouda en den bezorgkring» 15 regels ƒ1.66, elke regel meer ƒ0.80. Ad verten tién in het Zaten lignnmmar go bij lag op den prijs. Llefdadlgheids-advertantiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEEUNGENr 1-4 regel* ƒ2.06, elke regel meer /MO. de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiin en ingezonden mededeelingen bij contract tot sear geraducaar» den prijs. Groote letter* en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertcntiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van «oliede boculian- delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daags vóór de pjaateung het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. hij meer op hen kon letten, hun betere huis vesting kon geven en meer kans zou hebben hen te genezen. Er sprak trots uit zijn brieven over zijn werk, ‘dt> triomf van den schepper over het werk zijner handen. ,Jk zal het er druk mee hebben, op al le mogelijke uren van den dag zal ik uit moe ten Ik heb al moeten vragen om meer me dische hulp. Je zult een heel ziekenhui* vinden onder aan den rots, dicht bij Je woning I" „Necl dat niet,” zei ze bij zichzelf. Hij moest zich niet zoo opofferen voor een paar half wilde hout hakkers, hun wonden hechten, hun ziekten ge nezen en dergelijke, dat was gewoon werk vooi een gewoon man niet voor hem. Toch, in haar hart, was zij trotscher op de gave vah haar geliefde, dan Vera kon zijn óp de fijne uiteen zetting van de Balkanquacstle door haar diplo maat. Haar held had zichzc'f gevonden en in haar verbeeldirg tng zij hem de onherbergzame oorden verlaten, zich in een der groote steden vestigen waar zijn naam bekend zou worden en zijn roem tot over de zeeën we-rklinken. „Ik heb mijn tent opgeslagen bij ons steenen huis bp de plaats waar wij den tuin zullen aan leggen daar beneden bij Jack leek het mij nog eenzamer.” Hij wilde dus hun huis niet binnen treden vóór dén grooten dagDien dag, dat zij samen den lagen ingang zouden doorgaan en samen zouden binnentreden. Haar oegen werden vochtig. Zij sprak met haar moeder over hun terugkeer Jsij had geen lust om al tijd door te blijven reizen door Europa en de ongemakkelijke oude dame stemde onver hoopt toe, daar zij in stilte ook wel verlangde naar de gemakken van haar eigen woning. Zij bepaalden den datum van vertrek en meldde hem dien hierbij niet aan gewelddadige middelen, maar slechts aan de middelen der diploma tieke overreding. Ook in de Middel landsche Zee is het doel der overeenstemming op 't oogenblik geenszins de vernietiging van 't bestaande evenwicht der drie groote mo- géndheden. Wel is door de ontwikkeling van ’t vllegwezen Italië s strategische beteekenis ter zee in zeer groote mate toegenomen; van het als een brug midden over deze oude centrale zee geslagen schiereiland uit be heer scht het Italinansche vliegwezen alle zeeëngten, havens, en kanalen van Klein- kiië tot Marokko. Met fdeze, door de ont- wftkeling der techniek in ’t leven geroepen grooter militair-politieke beteekenis der zee mogendheid Italië heeft Engeland ook door economische concessies vooral inzake de petroleumkwestie rekening gehouden. De correspondent gewaagt dan nog vah an- 8ere afzonderlijke verdragen, die de Italiaansche «egeering van Genua mee naar huis brengt: de mderhandelingen met de Duitsche regeering Wer ’t vraagstuk der Duitsche eigendommen in telië en de betaling der Duitsche schadeloos stelling in natura zijn zoover opgeschoten, dat zij •eer spoedig haar beslag zullen krijgen. Vooral Wordt er op gewezen, dat een en ander bovenal politieke beteekenis heeft: vergeleken bij de an dere enorme lasten, die nog niet zijn geregeld en die zwaar drukken op het Duitsche volk en rijk zijn de verplichtingen jegens Italië van heel feringe beteekenis; maar door de overeenkomst wn Genua werd de eenige steen uit den weg pruimd, die tot dusver de Duitsche vertegen- •oordiging te Rome het leven zuur maakte en »oor de diplomatieke overeenstemming tusschen feide landen een ernstig beletsel vormde. Verder had Italië een belangrijk handelsver- èfig met Polen gesloten, waardoor het deel kon nemen aan de exploitatie van de Galicische en Karpathische petroleumbronpen en een deel der Poolsche landverhuizing ovëf Triest werd geleid, taris Bergrot Soortgelijke verdragen worden besproken met 4-1J~' |Bg"ii ii ui ii i i i» I Andere menschen zijn lenzen, waardoor Blij in onze eigen geest lezen. Vereenigde Staten aan beide. Maar zeide het volk van de Veieenigde Staten, wij aanvaarden deze dingen nietwij zijn niet verantwoorde lijk voor het program dut onze president heef: vastgesteld. „Zooals het er thans uitziet zie ik niet hoe Duitschland te helpen is. Het is dwaas te praten van buitcnlondsche leeningendie zouden ons niet blijvend helpen zoolang de tegenwoordige toestand duurt. Wij kunnen de eerste schade loosstellingen betalen, erf gedurende enkele maanden de verplichtingen nakomen die de Londensche Conferentie heeft vastgesteld. Maar dat is dan ook alles. Ik voorave dat DultscWand de sweutshop van Europa wordt. Onze dalende mark zal ons tot verschrikkelijke concurrenten op allo markten van de wereld maken. Andere voiker-n zullen tariefmuren tegen ons bouwen. Daardoor zullen zij het ons onmogelijk maken te betalen. Dan zal de mark verder vallen, en onze concurrentie zal nog weder verschikkelij- ker woidcn, zoolang de daling snel'e. gi wijl zal t slechte: worden”. Finland en Roemenië. Met nuine echter Was door de conferentie van Genua het moreele aanzien van Italië toegenomen: Als gastheer te Genua heeft het een door allen op prijs gestelde rol gespeeld; door zijn handig bemiddelend optreden is het in moeilijke ©ogenblikken gelukt het uiteen vallen der conferentie te beletten en daar door het bergen van de oogst, die een goede toekomst voorspelde, te verzekeren. Hoe geladen de atmosfeer ook scheen, geen enkele van buiten komende stoornis heeft «ai mac de langdurige bijeenkomst doen mislukken begint. In parlemr itaire kringen verwacht en alle vrees, dat de aanwezigheid der Mos- - eovieten de fascisten er toe zou brengen daden van geweld te plegen, bleken onge motiveerd te zijn. Ondanks alle diepgaande verschillen is de eenheid der Entente niet verbroken en ten slotte hebben zoowel Lloyd George als Barthou gewezen op ’t gemeenschappelijke van hunne en» de Ita- liaanschc belangen. Zoo is in moreel op zicht tenminste Italië de spil der Entente geworden. De correspondent besluit met er op te wezen, dat een, door den remmenden invloed van „kameraden" niet meer in toom gehouden Frankrijk nog geheel anders tegen ’t weerlooze Duitschland te keer zou gaan dan wanneer Italië le8n> un «mi- e«n mm te werpen. en Enjclonri n«lieten Frankrijk «Ml te manen Natuurlijk denken de beide mogendheden re<^€lÜ* f®- z*jn* L schijnt de Engelsch-Ita - - liaansche overeenstemming voor de toekomst der Europeesche pacificatie veelbelovend, wanneer men zich er rekenschap van gaf, dat beide mo gendheden al vielen er nu en den tegensla gen te constateeren den weg gingen en zul len gaan, aan welks einde de reconstruct!3 van 't economisch leven der wereld en het herstel van ’t Europeesche „concert" staan. OVERZICHT. Omtrent de Italiaansch-Engelsche overeen- ■lomst is de Romeinsche correspondent lier Frankfurter Zeitung, van oordeel dat I ge politieke beteekenis dezer verdragen oneindig teel grooter is dan de economische? te Genua h het aanzijn gegeven aan een nieuwe samen werking tusschen Engeland en Italië zoowel op ’t jebied der Europeesche als der Levant-politiek. ,Wat de guropeesche politiek betreft, was alles taUmgevat in het woord met zijn wijde strek king: vrede. Te dezen aanzien no'eert de correspondent dan ook terecht, dat ’w«*de staten de ervaring hebben opgedaan, dat tegenwoor- dge richting der systematische vervolging en 't machteloos maVn van Duitschl-nd geen land ter wereld ten zegen strekt. Dit beteekende echter niet, dat de Engelsch-Italiaansche politiek zich tegen Frankrijk richtte: veeleer wilde men dit lend, van welks beteekenis op alle, voor de poli tiek belangrijke, terreinen men zich bewust is, er toe brengen, dat het zich bij Italië en Enge- lend aansloot Wanneer niettemin Frankrijk ver der den weg wilde bewan elen, dien het is inge- «lagen en waarvan 't dopl was Duitschland te vernietigen, dan moesten Engeland en Italië trachten tegen dit streven1 een dam te werpen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.26, per week 17 cent, met ZondagsbM per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar, de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 61, GOUDA^ bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.: Administratie TeL Int 82: Redactie TeL 545. 16 - Toen weer een week van i tilzwijgen. Het bou- ,w«i was weer g *«meld werd. Hij schreef “evige koude, ijsnachten en den donkeren hemel. !uj was weer terug de eenzame hut in het i fgelegen dal, op de Plek, waar hij haar nooit heen wilde brengen; ’«moedde, dat oude vi anden hem Pakken hadden, als hongerige wolven hem fcXRtjoegen in de eenzaamheid en haar ziel •akte er naar om bij hem t< zijn en toch voelde met de fijne intuïtie dei .•janden op zijn pad alleen moest bevechten om overwinnaar uit het strijdperk te treden „Genezer” I Daarvoor gebleven om die all<s verslindende wol** «n m zich te bestrijden. Hi moest ze allen over- I«innen, moedeloosheid, begeerten, verslapping alles I Als in antwoord op haar im-ouwen in hem deed hij nogmaals de jubel- van het steenen hus weerklinken, hun en zij glimlachte. Hij s weer terug aan de en heeft zijn ouden knecht Jack bij ach; een uit den dienst or aan den drank dien hij gen dood. Zij zijn een ven, maar Vera stond ver haar Nel in uiterlijk. Waarom werd niet haar dochter door een diplomaat het hof gemaakt Zij sprak er ronduit met haar over, maar zon- 1 der eenig succes. De tompelstemming ging spoedig voorbij, hoe kon het anders bij zoo’n jong meisje, en nu volgden rijtoertjes in de Campagna met een zekere Bertie Scales, die de moederlijke kritiek had doorstaan. Op die manier ging de winter voorbij met heen en weer trekken door Italië en langs de Riviera, in April bevond zich het gezelschap in Aix les Bains om uit te rusten en van alle mo gelijke kwalen te genezen. Hier lag weer de be kende, dikke brief op haar te wachten, die brief, die zij snel in haar blouse verstopte en alleenf geheel alleen op haar kamer las. Het steenen huis, nu onder dak, met sneeuw bedekt, naderde langzaam zijn voltooiing. Nu was het over haar eigen kamer, het vertrek op het oosten op den rand van de rots. Er was zwa re sneeuwval geweest en veel ziekte in de wil dernis. Hij had lange tochten moeten maken, aardig, dagreizen ver over het ijs in een slede of tien gebed, mijlen op stevige sneeuwschoenen om een of anderen houthakker te verzorgen, die, in een smerige kolenbrandershut, in zware koortsen lag te ijlen. Enkele patiënten vereischten meer verpleging, dan hij hun in hun afgelegen wo ningen kon verschaffen. Hij schreef dat hij ze wilde overbrengen naar de bron, als ze sterk genoeg waren om getransporteerd te worden. Jack zou hem helpen met de verpleging, en de verlat ”n hutten aan het meer zouden ge** makkelijk daarvoor ingericht kunnen worden. Zij zag in deze plannen het uitwerken vnn zijn oorspronkelijk denkbeeld, waarover hij al met haar gesproken had, toen zij bij do bron stonden, het plan nl. om zijn onbesebanfde ■’“—-i om zich heen te vcrzamalen. wa» I De Hamburg—Amerika-lijn. B e r I ij n, 2 7 M e i. (N. T. A. Draadloos). De HamburgAmerikalijn is heden 75 jaar geleden te Hamburg gesticht als een reederij van zeil schepen met een half millioen mark kapitaal, dat onder leiding van Albert Ballin is toegeno men tot een bedrag van 180 millioen, terwijl de handelsvloot van 65000 tot 3 millioen bruto- registertonnen toenam. De maatschappij zet geen feestelijkheden op touw. gaan bewonen, die in den winter half bedolven zijn onder de sneeuw, hij zal niet meer terug keeren naar het eenzame dal waar de wolven hem verscheurden, maar blijft bij het huis van steen kampeeren. En weer klinkt het als een tri omflied over hun huis. En nu begint hét langzamerhand voor haar duidelijk te worden, dat hij niet alleen in’die steenen muren hun groote liefde bouwt, maar dat hij ook opbouwt zijn wilskracht, zijn karak ter, de verwezenlijking van de hoop, waarvan dat stralende licht, dien morgen op de bergen, het symbool was. Zij kon niet ten volle beseffen wat dit alles omvat, verward als zij is door de mondaine drukte van haar reizend bestaan, het druk gepraat om haar heen, aanbidders, leegloo- pers, Veras jonge diplomaat, juist op 't too- neel verschenen, haar moeder en al de kleine >rug gfecompliceerde nietigheden van haar ledig le- de ventje. Zij kan niet geheel verwerken dien, woesten, geestelijken strijd in de verte, daar in het ruwe noorden, in het met sneeuw bedekte woud, dien reuzenstrijd van dien sterken jongen man om het onbereikbare van het bezit, niet van haar, maar van zichzelf. „De steenen zijn als met bloed gemetseld," schreef hij eens somber„en het licht van de zon kleurt ze vuurrood”. Is dit een beeld van de wolven die hem vervolgden of een herinne ring aan het roode morgenlicht, toen zij samen waren Het is 'n mooi visioen en haar wangen blozer. bij de gedachte aan de vereering, die er voor haar uitspreekt. Werd ooit een vrouw bemind als zij Dien nacht, alleen in haar kamer, stond zij voor het open venster te kijken naar de Si- ciliaansche heuvels met de kleine, grijze stee nen huisjes en vroeg zich af of het hunne daar op zou lijken. Neen ruimer, hooger opreiland van den rotsachtigen bodem tusschen de den nen, de trotach» woning van baar heer en mees- DUITSCHLAND. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. B e r 1 ij n, 2 7 M e i. (N. T. A.) Het rijkskabinet teren zijn besprekingen over de onder handel ingen van minister Hermes met de com missie van herstel voortgezet. De meerderheid der leden van het kabinet beschouwt de voor stéllen vaA Hermes als een geschikten grondslag voor verder overleg. Naar in een conferentie van den rijkskanselier met de regeeringspartij is gebleken, zijn de meerderheidssocialisten, het centrum, de democraten en zelfs de volkspartij, die gisteren een groepsvergadering heeft gehou den, van hetzelfde gevoelen. In den kabinetsraad is men het ten slotte eens geworden over een bemiddelingsvoorstel van den rijkspresident, waarin Duitschland zich be reid verklaart de bankbiljetten-circulatie naai den stand van 31 Mei te fixeeren, mits geen ver dere catastrofale daling van de mark zich voor doet. Staatssecretaris Bergmann heeft opdracht gekregen, de commissie van herstel te vragen, of Duitschland bij aanneming van den eisch tot stopzetting van de bankbiljetten-pers nieuw pa- pierengeld mag uitgeven, als bij een verdere daling der valuta deze aanneming niet gestand kan worden gedaan. Ber 1 ijn, 2 7 Mei. (N. T. A. Draadloos). In de positie van het Duitsche kabinet ten opzichte van 't vraagstuk der schadeloosstelling en de Pa nische besprekingen is heden helderheid geko men door het antwoord op de door staatssecre- w lann te Parijs gestelde vraag, of bij den ellendigen staat der Duitsche valuta Duitsch- ter. Zij sliep in met een glimlach op haar lippen den meer geld dan de Gooclnows, dat moest ze bij die gedachte, en 's morgens vroeg, toen het toegeven, maar Vera stond ver ten achter bij bloemenmeisje zingend de zonnige straat kwam afloopen, schreef zij hem: „Ik verlang toch zoo om je steenen huis te zien, kan je me er geen teekening van zenden Alsof hij hapr niet vele afbeeldingen gezon den had van den tempel, dien hij bezig was voor haar t© bouwen I Het antwoord bereikte haar in Rome, waar het gezelschap, dat langzamerhand een groote af meting had aangenomen, was heen getrokken. ^Zie in je eigen hart, mijn liefste schreef hij met een lichte teleurstelling in zijn toon, „daai zal je het levende beeld van alles vinden.” Hoe kon ze inkeeren tot zichzelf, met al dat heen en weer vliegen in auto’s, onder het einde- looze gebabbel in salons, dien stoet van vreem den, die voorbij haar trokken en die ook van haar iets verwachtten Zij antwoordde niet. Tot dat zij een oogenblik van helderziendheid had te midden van de stil te in een verlaten, ouden tempel. Hij was bezig zijn eigen wil, zich zelf voor haar op te bouwen, zich zelf rein en vrij te maken, harer waardif Zij knielde neer en luisterde naar het dat uit haar hart naar haar lippen rees. Daar na tiok zij zich eenigen tijd van de anderen te rug, weigerde tpchten mee te maken en snauw de haar aanbidders af. „Romantische stemming," noemde Vera Councillor dat, die d© dikke brieven met het Sanquishine poststempel had opgemerkt. Zij had haar eigen moeilijkheden in die dagenZij werd bescheiden het hof gemaakt door een jon gen diplomaat met een knap gezicht, goede ma nieren, met een schijn van levenswijsheid en een indrukwekkend monocle. Zij sprak ernstig over de„Balkanquaestie” ook over de politieke vooruitzichten in hun vaderland en maakte me- vrouw Goodnow jaloersch. De £ou«\ciljoi» had-1 Dniiönten land gerethtigd za' zijn het algemeen geldende ’•echtsprinclpe van yermaclit in te roepen. Daar het, nadat Bergmui'voeling heeft genomen met de leden der comnvtsie van herstel, vanzelf spre kend schijnt, dat </wrmacht ook voor de Duit sche verplichtineer'geldt, zijn de laatste beden kingen aan Duits he zijde opgeheven en he’ rijkskabinet zal nu ten definitief antwoord op de laatste nota van 1 commissie van herstel als mede Duitsche v orstellen kunnen vaststellen. De besliss:ng zal e< ter pas vo'gen na het groote politieke debat in den Rijksdag, dat Maandag dat de houding vi i het kabinet door de groote meerderheid van een rijksdag goedgekeurd zal worden, daar <fe besluiten van het kabinet liggen in de lijn, die ret 'ts sedert meer dan een jaar gevolgd is onder wortdurende goedkeuring van den rijksdag. Berlijn, 27 Mei. (N. T. A. Draadloos). Poincaré zelf bevestigde in een gesprek met Fransche journalisten het bericht van een Pa- rijsch blad, dat de commissie van herstel een verlenging van den termijn voor Duitschland met veertien dagro of zelfs met een maand zal toestaan ten behoeve van de onderhandelingen over de schadeloosstelling, ten einde tot ovpi- eenstemming te komen. Naar de Duitsche pers meldt, heeft dit'uitstel vermoedelijk in hoofd zaak betrekking op de besprekingen van het Morgan-comité. De toestand in Duitschland. De bekende Amerikaansche bankier Frank Vanderlip heeft, na zijn reizen door nagenoeg allo landen van Europa, zijn herinneringen te boek gesteld. De Haagsche Post drukte er reeds een paar hoofdstukken uit af. Ditmaal geeft Vanderlip in het thans gepubliceerde hoofdstuk zijn indrukken ovej den toestand in Duitschland weef. Van zijn onderhoud me» Ratnenau vertelt hij o.a. het volgende ,fie groote moeilijkheid bij het lechtzetten der wereld", ongeveer sprak de heer Rathenau, „ligt in de diepe nationale en ras vooroordelen van groote menschen-mnssa’s. Enkele lieden denken internationaal, en zijn vol doende objectief b om tot juiste internationale conclusies te komen. Maar de mentaliteit der groote massa is be vroren door vooroordeel. Zij herinnert aan sommige gedeelten van waar de aardkorst door de winters vele voeten diep hard bevroren is, maar des zomers aan de oppervlakte tijdelijk enkele centimeters diep ontdooit. Dat bevriezen der mentaliteit is het gevolg van de propagan da der laatste zeven jarenen het is thans de groote hinderpaal op den weg die ons moet terugvoeren naar een geordende samenleving. De wereld gelooft dat Duitschland schuldig is, dat het den oorlog ontketende, en dat het de gehee’e veiantwoordelijkheid draagt voor zijn verschrikkelijke gevolgen. Het ware te wenschen dat een soort wereld gerechtshof deze aanklacht eens liet onderzoeken door onbevooroordeelde rechters, die eerlijk uitspraak zouden doen. Van de zestig millioen menschen kunnen toch niet allen schuldig zijr, ofschoon een goed deel van de wereld dit schijnt te gelooven. Moeten wij, en onze kinderen, en onze kindskinderen geduren de geslachten de gevolgen dragen van hetgeen enkelen onzer leiders hebben gedaan, soms te gen onzen wil en onze protesten Toen presi dent Wilson naar Europa kwam stelde hij zekere beginselen op en een programma. Hij bond de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1