UWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN lMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEI.LE, NIEUWER» a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. r d. U., OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. t blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen JILLETON. GENEZER ITENLAND. 6b Jaargang I Dinsdag 30 Mei 1922. .V Wran- EMERSON. DL (WmA.MMK van deze uitdaging was, dat den f reeds de communistische leiders jen tot staking over te gaan. Des door tOBERT HERRICK. ti-gamizoenen te bevrij- t Onr officieren aan den ten. genegenheid rdeel, gen. van de regeeringsverktaring ward tot hedenmiddag verdaagd. illeerv’ zij ze tot zichzelf vol ver- g hem voor zich opgesloten in nt, dqor de wekenlange stormen, de verleidingen, die hem ten on ril len brengen. Zij zag hem bleek zij voelde, dat zij de macht zou troosten en te steunen, tij tracht- •rden uiting te geven aan de aan haar overstelpten. „Ik zie de vbedekte bosschen voor me" „de zon schittert op de sneeuw oedt, jij bent op weg naar je zie den in. Wat een heerlijk gevoel, dig heeft, dat je helpen kunt. Be» wat een buitengewonen dokter ze het is te eenzaamhet maakt ils ik bedenk hoe alleen je bent, te gav®daar eigenlijk wordt weg- regeering slechts versterken het land vari de „onvrijwillige" Wrangel-1- *- 1- den en door uitwijzing druk een einde te mek< voor anderen schept een macht, als niets anders woord daarop kwam met onver- d alsof twee machtige zeemon- samengespannen om de gedach- e geliefden uit te wisselen. Hij verwierp het denkbeeld als eschuldiging. „Benzoon I en de BONNEMENTSPRIJSr per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* ico per posteer kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 3.80. tonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA* nxe agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. izo bureaux afin dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administratie Tel. Int 821 ctia TeL 545. OVERZICHT. enen vertoevend Bulgaarsch politi- ïgeving van den minister-president i, met wien hij tot de stichters der m Bulgarije overmachtige boeren- heeft aan Karl Lahm, den Ween- pondent der Voss. Ztg., uiteenge- en onaangename positie Bulgarije >or de aanwezigheid van een be~ van 't vroegere leger van ven tegemoet te gaan, niet in woorden van gloeiende liefde maar in een vèrreikend besluit. Daarover peinsde zij ernstig al de lange da gen van hun overtocht. Nu moest zij over haar levenslot beslissen. Iemand wachtte haar daar ginds aan den overkant van de zee, een ma gere, lange man, zijn oogen vol verlangen. Reeds had hij als heer en meester ten volle be zit genomen van haar ziel. fiOÏDSKHE 101 KIM hun groot, detti, HM, In do roorstnd, aoehtM haar oogen nog steeds naar alle kanten naar eeM langen magercn man, bruin verbrand van d* buitenlucht ,Jk hoop, dat John voorzichtig rijden «al, wordt ieder jaar voller in de straten," zucht»! mevrouw Goodnow. Vm, die fuUt haar )o<<m diploma» ha4 vaarwel geaegd, na nog een laatste afafraakla glimlachte toen se Nel', betatkt gertdit sa*l maar wendde dek tot haar angatfgw taste- _Kon, he—e tante, we— wd w» dh 1 dfcht bij den hemel in eew rato l* BioaA-t li heb hem toA' geeefces®, dat W*->■[ men, en geen woon! geen llo-sC ge mefeje weer In ndueK. Plotseling boog dl ddt eooroeer *1 M den van bet onbelangrijk heem w«r gepr» der anderen, ad «4 «matig, terwijl ha» Md. hand rustte op de dikke kde va- dter Maai -Waarom hakt d da bcaackan omt* .Wat a» waarT atamaU. da ■- SangrdaMn. mMariWI U* «MC beweh op do bergen.” „Hoe weet datr waa» buil MMilN "v^aoolte uAt 3M no. van V- wisje aan. Maar inplaats van de „Wilde” uit Ket Noor den stond aan de aanlegplaats de kolonel hen op te wachten, de kolonel als altijd bedrijvig, dik en welgedaan en achter hem Dr. Percy don ker en klein met een breeden glimlach van wel kom op zijn gezicht. Toen,'de gewone drukte Wj thuiskomst na een verre reis: bloemen, brta* ven, telegrammen, vragen en antwoorden. Me vrouw Goodnow en de kolonel waren dadelijk al slaags met de douanenbeambten toen de kof fers der Goodnow familie onderzocht werden en zij uitten luide hun verontwaardiging over de wetten van hun land, die hen en hun soort toch gemaakt hadden tot de welgestelde lieden, dte zij nu waren. „Ja, ik ben blij dat ik weer thuis ben, natuur lijk,” hoorde zij zichzelf zeggen tot Dr. Percy. „Ja, wij hadden een goede reis, maar dat heen en weer trekken begon mij toch te vervelen." En terwijl zij sprak gleden haar blikken tanga de menigte van vreemde gezichten en «ocht zij iets iemand. „Ik heb hem tod» geschreven welken dag wij zouden komen," zei een steal binnen in haar. Toen zij eindelijk weg konden rijden in dm I nieuwen auto van den kolonel, en ssdht m mei zich yoortspoedden door da voll. strmm mm* ski had, niet dan na tegenkanting, der Entente, erin toegestemd, on- 0 man van de Wrangel-forma ties laten en in oude, sinds de ontwa- ïulgarije leegstaande kazernes op niente onderdak te verschaffen, was, dat de Russische soldaten is over de grenzen zouden komen, niettemin aan sommige afdeelin- jeweren en munitie Bulgarije hin kelen of zich later in Bulgarije wa- haffen, dan was dit niet de schuld arsche autoriteiten. he soldaten aldus de uiteenzet- Iden zich in 't algemeen zeer goed huis en gaven nauwlijks reden tót de discipline in de kazernes te toest men natuurlijk het bevel der lieren toelaten. In verloop van tijd echter telkens meer Russen in tigen, die slechts een doorrei»* onstantinopel bezaten, maar te So- verzochten om toestemming een blijven, maar daarna weer ver- verblijf vroegen, omdat zij thans and waren en voorgaven in Bul- e willen leven en sterven. Zoetjes- ze Russen echter hun terughou- en en de regeering merkte, 'dat »t kader-der Wmngel-troepen vast n formaties vormden en dat door kolome een steeds actiever poli lijk met steun der vroegere pro- ulgaarsche politici, werd gevoerd, -president Stamboelinski was tot 7 gekomen, dat de pan-Russische ulgarije een binnenlandsch gevaar len. Men moet zich aldus liet an den Weenschen correspondent g. zich uit de parlementaire in ons land in herinnering bren- maal te begrijpen, van welken ge it Stamboelinski het vraagstuk selen. Toen na de verkiezingen oi> nmunistische afgevaardigden in de m gekomen en telkens duidelijker voordeden, dat met steun der ■jets een omwenteling werd voor- zelfs een groot gedetailleerd plan estond, waarin was aangegeven nen, telegraaf-inrichtingen, enz. de op een gegeven oogenblik wilden <de Stamboelinski de communis- irdigden uit den strijd te wagen; den man af, dat zij hun tijd wel -ekomen achtten, maar te laf waren openlijk en eerlijk de krachtproef heele wildernis om mij heen is vervuld van joul Hoe zou ik eenzaam kunnen zijn I" Onwillekeurig glimlachte zij in zichzelf en haar adem ging sneller. „Mijn dagen zijn vol werk, mijn nachten vol droomen van jou." O, wat had hij haar lief I „Mijn donkere oogenblikken verdwijnen, als ik maar aan jou denk. Jij hebt overwonnen f Het huis wacht op zijn meesteres en ook ik ben gereed Ja, ik zal ééns, maar ook slechts ééns naar de stad komen.” En dit beteekende, zij begreep het, dat de lange beproeving van den winter voorbij was een karakter was opgebouwd zoowel als een steenen huis, de slavernij was verbroken, zijn wil was sterk geworden zooals de stevige muren van rotssteenen en zijn hart eischte ontstui- mig zijn belooning. Maar wat beduidde die op merking terloops „ééns, maar ook slechts ééns ga ik naar de stad?" Haar gelaat stond ernstig toen ze verder las bij het sombere licht van het Londensche hotel. „Zeg toch niet, dat de menschen hier mijn gave niet waard zijn’t zijn menschen van vleesch en bloedop ’t ziekbed, onder het mes van den geneesheer zijn alle menschen gelijk." Zij lette nauwelijks op deze overdreven uiting doordat haar aandacht getrokken werd door wat volgde: „Onze lange winter is nu bijna ten einde, ’t zijn de laatste heldere sneeuwdagen. De zon is al te hoog en schijnt al te lang om het spoor over het ijs nog begaanbaar te doen blijven. De zon is al zoo hoog gestegen in het zuiden, dat de stralen, om twaalf uur, door den breeden in gang van ons huis vallen, 't h vandaag beslist zachtde temperatuur ia zoo mild, bijna als de zuidelijke lucht, die je nu inademt. De sneeuw gaat smelten, 't water druipt naar beneden, de lente staat op uitbreken. Nog maar enkele da- kanselier Wirth sprak in zijne rede niet over de Parijsche onderhandclingen, maar slechts over de confeierrtie van Genua, herinnerde aan hot feest, dat het vorige jaar in geheel Duitschland gevierd werd ter herdenking van den Italiaan- schen dichter en patriot Dante, die tevens ge golden heeft voor een groot algemeen men- schelijk denker. In dit jaar nu heeft Italië op zijn grond de vertegenwoordigers van alle Europeesche natiën laten vergaderen, om het denkbeeld der solidariteit van Europa te die nen. De rijksdagkanselier betuigde den Italia nen den oprechten dank van het Duitsche volk voor de waardige wijze, waarop het geheele Italiaansche volk en zijn staatslieden zich van de gioote taak der conferentie hadden gekwe ten. Op de conferentie zelf ingaande, betreurde de rijkskanselier de afwezigheid van Amerika cn de uitschakeling van belangrijke kwesties, vooral die der scliadeloosstelling, uit het offl- cieele deel. Ondanks alle pogingen tot sabotage viel er een groote vooruitgang te melden, wat de behandeling van Duitschland als gelijkge rechtigde'betrof. De kanselier ging nogmaals de geschiedenis van het Rapallo- verdrag na en wees op de noodzakelijkheid van dit verdrag voor Duitschland. Wanneer Lloyd George het verdrag een misslag van Duitschland genoemd heeft, dan ligt de fout bij hen, die de stemming, welke tot het sluiten der overeenkomst met Rusland noopte, door hun gedrag hebben ver oorzaakt. Met de bewering, dart het verdrag ge heime militaire afspraken bevatte, belasterde men het eerste vredeswerk, dat edert den oor log in Europa tot stand kwam. Het verdrag be vatte geen geheime aanhangselen. Duitschland zou ook in den Haag zijn bemiddelingswerk- zoamheden eerlijk ter beschikking stellen, maar alleen als zij gewenscht werd. De zg. gods vrede was slechts beperkt, daar hij Duitsch land ook verder aan sancties blootstelde en aan een politiek, waaruit niet de geest van Genua, maar een geest van verwoesting sprak, De verdere dfocussfee. Na den kanselier sprak in plaats van den rjjksminister van buitenlandsche zaken Rathe- nau de vroegere rijkskanselier Müller-Pranken, die het Versailles-verdrag als een oorlogsver- drag tegenover het werkelijke vedesverdrag van Rapallo stelde en den wensch te kennen gaf, dat de overige landen het voorbeeld van Ra pallo mochten volgen. Een socialistisch spreker betoogde eveneens, dat bespreken van geheime militaire overeen komsten een uitvloeisel was van kwaadwillig heid en dat de Duitsche arbeiders nooit voor het nationaal-bolsjewisme te vinden waren, maar vasthielden aan den eisch„Nooit weer oorlog.” De Entente kon bovendien de moge lijkheid tot militaire geheime overeenkomsten verhinderen, wanneer zij geen volk uit den vol kenbond sloot. De centrum-afgevaardigde Mant sloot zich uan bij den dank van den rijkskanselier aan Italië en herinnerde inzonderheid aan de be langstelling van den aartsbisschop van Genua en den paus in het vredeswerk der conferentie. De spreker begroette als resultaat der Duitsche bemiddelingswerkzaamheid tusschen West- en Oost-Europa het verdrag van Rapallo wegens gen wachten op het volle voorjaar, evenals ik wacht op jouw. I Je zult enkele droevige veranderingen zien; ze hebben groote open plekken gehakt op de helling van den Macata- wa, 't zijn als afschuwelijke wonden in het prachtige woud, en zoo wondt het hartebloed van het bosch afgetapt om papier te mnken voor millioenen drukpersen. Maar mettertijd zal het bosch weer opgroeien, en in alle geval kun nen ze geen slachting houden rondom de Ge nezende bron, noch hier rondom ons huis. Dit wacht op zijn meesteres. Koml” Klonk dit niet als een bevel Zij begreep zijn bedoeling en de brief stemde haar onrustig. Langen tijd zat zij onbewegelijk, peinzend en trachtte in de donkere toekomst te lezen, hun beider toekomst. Tot nu toe w?s die gehuld geweest in rose wolken van liefde en vereering. Zijn woorden hadden haar ontroerd en wat haar het meest had bekoord was het bewustzijn van zijn aan bidding, ’t gevoel van zooveel te zijn voor - ie mand. die zoo hoog stond, haar groote Genezer zooals ze hem noemde. Zij begreep den invloed niet, die van haar uitging, ’t Was als een oud dichterlijk sprookje. Zij was als een licht voor hem geweest, dat hem geleid had terug uit de hel naar de aarde en verder naar den hemel. Het steenen huis op de rots van graniet was slechts een symbool, een gedicht Een tempel, dien hij ter barer eere had gebouwd, een schrijn ook om haar, zijn heilige, in te plaatsen. Hoe lieflijk klonken haar zijn woor den van liefde en van vurige vereering ze voer den ook haar op naar ongekende hoogten, zij twijfelde er aan of de jonge diplomaat dergelij ke gevoelens bij Vera zou kunnen opwek ken maar nu was de droom vervaagd en stond zij voor iets anders 't leven. En de vrouw in haar i^racst fid» ojxnakea om dit !•- tijds hadden enkele ministers in het kabinet- Stamboelmsld een deelneming van andere par tijen aan de regeering geëlscht, opdat niet de boerenpartij alleen de verantwoordelijkheid voor dezen beslissenden tijd zou hebben te dra gen. Zij wenschten ten minste de medewerking der democratische partij; maar omdat Stam- boelinski.hier niet op inging, traden verschillen de ministers af, die inmiddels hadden ingezien, dat Stamboelinski gelijk had, omdat de burger lijke partij blijken gaf van bangelijkheid en later door hen den leider der boerenpartij noch be grip noch dank ervoor werd betoond, dat hij aldus de zegsman van den journalist met ste vige vuist de redding van het land van het bolsjewisme had afgedwongen. Wanneer hier en daar destijd een radenregeerinkje op trad; lukte het toch overal zonder te groote of fers, dank zij ’t vastberaden ingrijpen van Stamboelinski en zijn boeren, binnen enkele maanden de rust weer te herstellen. De minister-president aldus gaat het be toog voort behoort niet tot de politici, die niet onderzoeken, wat de oorzaak is, dat de be dwongen tegenstander zoo gevaarlijk sterk is geworden. Hij nam uit het communistische pro paganda-programme datgene over, wat hij daarin voor gerechtvaardigd hield. Dat hij het.nl te groote landbezit liet verdeelen en in een wetsartikel liet vastleggen, dat alleen hij een landgoed kon bezitten, die het ook zelf beheerde, was bijna een vanzelfsprekendheid in de oogen der boerenpartij. Gezien de overgroote ellende, die ook in den Bulgaarschen staat na den ver loren oorlog ontstond, vond hij, dat het niet aanging, dat de O.-W.-ers hun buit behielden; ook hier bepaalde een heel bondige wet, dat de rijken slechts hun vermogen van voor den oor log mochten behouden en dat hun oorlogswinst aan den staat verviel Wanneer zijn conflict met de intellectueelen aldus werd in 't gesprek opgemerkt ook in ’t buitenland mag worden afgekeurd, moet men het hem toch tan goede houden, gezien de Bulgaarsche bevolkingsstruo- tuur, wanneer hij verklaart „dat wij genoeg in- tellectueelen hebben en bovenal moeten zijn be dacht op het doen toenemen der productie." Klaarblijkelijk achtte Stamboelinski het ook thans nuttig den communisten van een hunner voornaamste argumenten te berooven en tijdig een einde te maken aan het zich ontwikkelende I reactionaire Russische gevaar. Er is geen Bul gaar, verklaarde Stamboelinski's vriend aan Karl Lahm, die niet bereid is eiken Rus gast vrijheid te verleenen en rekening te houden met de oude vriendschap jegens Rusland. Stamboe linski kon Tsjitsjerin er op opmerkzaam op maken, dat zich onder de Russische vluchtelin gen, vooral ook onder de Russische soldaten, talrijke personen bevonden, die graag weer naar Rusland terug zouden willen gaan, wan neer zij er zeker van konden zijn, dat zij in hun vaderland niet blootstonden aan vervolgingen. Velen hunner waren als krijgsgevangenen ge dwongen bij de troepen Van Wrangel ingedeeld en waren niet in srtaat geweest naar Rusland terug te keeren, waar zij in vrede wilden leven en werken. De sovjet-regeering zelf kon het meeste eraan doen, wanneer zij aan deze onge vaarlijke Russen den terugkeer mogelijk maak te en zich daarbij humaan betoonde. Intusschen heeft generaal Wrangel een drei gend ultimatum tot Stamboelinski gericht De ze dreigementen, aldus besluit Lahm s corrés pondentie, kunnen het besluit der Bulgaarsche DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING Het Engelsche standpunt Londen, 20 Mei. (N. T. A. Draadloos)!» De bladen uiten hun voldoening over het bos richt, dat het Duitsche kabinet er in heeft toet gestemd de gewijzigde schadevergoedingsvoont waarden, die gedurende de afgeloopen veertien dagen tusschen Hermes en de commissie va» herstel te Parijs rjjn overeengekomen, te aan* vaarden. De Daily Telegraph zegt Door het bestaande politieke probleem det schadevergoeding terug te brengen tot een praot tisch leeningsproblecm, is de geheele atmoM feer veranderd. De wijziging is waarschijn I ijl definitief. Het leeningsprobleem is er oenvowhg een van het krijgen van geld uit de zakken da volken door hen er toe te brengen Duitschland sta een goed betalende belegging te beschocM wen. In dezelfde gevallen heeft de politiek wek nig te beteekenen «n doet het gepraat ovo! goed of slecht niets ter zake. De wereldbank kiers, die de kwestie bespreken, zijn zich daad ten volle van bewust. Tot dusver heeft er ver» schil van opvatting bestaan tusschen de Belget^ Franschen en Dultschers aan één zijde en da Britten, neutralen en waarschijnlijk de Amerf-s kanen aan de andere zijde. De eersten wenschten; een meer of mipder voorloopige beslissing, <L w. z. het verstrekken van een leaning aan Duitschland, die over enkele jaren loopt, waarx door Frankrijk in de gelegenheid zou zijn da schadeloosstelling te incasseeren, die het zoa zeer vannoode heeft. De laatsten twijfelen aa* het practische van zulk een gedeeltelijke oplos» sing en dringen aan op de noodzakelijkheid eener volledige en definitieve regeling. Het meea ningsverschil is niet van po Utleken aard of kwestie van gevoel, maar een zaak van het bas palen der diagnose van de mentaliteit der ges wone geldbeleggers. Zal de belegger, hetzft* Pranschman, Brit of Amerika zijn geld niet o| wel risheeren, indien hij reden heeft te geloovea dat over vier jaar alles weer opnieuw In dg smeltkroee zal zijn en of de van zijn geld ta hekken interest door nieuwe twisten en bedrelt gingen in gevaar zal worden gebracht In ellt geval is het schadevergoedingsprobleem thana In handen van de eenige mannen, die het kuM nen oplossen. Uitbreiding van het draadlooze statfoai te Nauen. Naar do „Telefunkenzritung" meldt, wor$ het draadlooze station te Nauen uitgebreid. b| plaats van de vier afgebroken masten, zulleS zeven nieuwe masten van 210 M. hoogte wort den opgericht. LUXEMBURG. - De Kamerverkiezingen. Luxemburg, 20 MeL (B. T. At) Gfetoraa hebben de verkiezingen plaats gehad ter vervaar ging van de helft van de Kamerleden (24 zeteta| Hierbij werd het stelsel van het algemeen ktea» recht toegepast De stemming is verpbchrten^ voor mannen zoowel als voor vrouwen. Waart schijnlijk zullen de Hbenaten 2 zetels winnen rt de partij van Prüm één. De Katholieken val' zen een zetel en de socatieten twee, FRANKRIJK. Een rede va» PofawarA Parlfs, 29 Mei. (Havas). Sprekende «4 hot feestmaal van de burgemeesters in <W> ADVERTENTIEP' US: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bewrgkrfngh 1-4 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van bulten Gouda en deo basorgkruir: 1—4 regels L55, elke regel meer 0.80. Advertentiün in het Zatardagnunmer 20 0X0. O, de voorpagina 50 hooger. Gewone advertenttën en ingezonden mededeelfngen bfl eontract tot «eer gereduceen- den prtfs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van sollede boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten at moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau züd Ingekomen, teneinde van opname versekerd te «tin. DUITSCHLAND. UIT DEN DUHSCHEN RÜKSDAG Wirth over Genua. Berlijn, 29 Met (W. B.). In de zitting van heden van den Rijksdag verklaarde rijks kanselier dr. Wirth o.a,, dat hij over de bespre kingen te Parijs nog geen verdere mededee- lingen kon doen. Heden zou alleen aan den rijksdag de mogelijkheid worden gegeven te genover de politiek der regeering op de confe rentie te Genua positie te kiezen. Het program van Genua was zoo verkort, dat niet eens de Europeesche crisis hl haar geheel kon worden behandeld. Toch moest men het een succes noe- regeering voor den eer» fiferentie der regeetingen l verschenen. Het belang- ronferentie was juist dat t de conferentie niet offi- n.L de kwestie der scha- te zeker geen ongewone Kanselier, Enge lands lei» ar z»jn volharding niet al» I het Duitsche volk, maar I de verdrukking zitten, en, die het resultaat der voor kttr politiek vormen. Door- |k mogendheden een actie ÉMider ons met Rusland te Mn wij gedwongen onze m zelf uit te maken. Het was geen vergissing der Maar een eerlijk en op- ML die tegen geen anderen itorgissing ligt niet bij hen, Wrt, maar bij hen, die een drag tot stand moest komem Het Rapallover- drag zuiyert de atmosfeer tusschen twee vol ken, wien het steeds goed ging, zoolang zij el kaar hebben begrepen. Het sal weer een brug tusschen beide slaan, in economisch en sociaal opzicht. Het bevat geen geheime clausules en wie beweert, dat er geheime militaire bepalin gen bijgevoegd zijn, lastert Het verdrag is het eerste vredeswerk, dat in 't geheel sedert den oorlog in Europa is verricht Wat te Genua begonnen werd, zal nu in Den Haag worden voortgezet Wij zullen echter al leen, als het gewenscht wordt, onze bemidde lende werkzaamheden ook verder voort zet ten. De pogingen om een Godsvrede voor alle vol ken tot stand te brengen, zijn niet ten volle ge slaagd, want de wereld is er nog niet rijp voor. De politiek der dwangmaatregelen is niet over eenkomstig den geest van Génua, maar over eenkomstig den geest van verwoesting. Indien ook de resultaten betrekkelijk bescheiden wa ren, wij verwachten van deze conferentie toch een stap vooruit op den weg der pacificatie van Europa en daarmede van den vrede ook voor bet Duitsche volk. (Levendige toejuichingen van de meerderheid). De Duitsche draadlooze dienst meldt nog, d.d. gisteren t Bij de opening der rijksdagzitting van heden zijn groote economische beteekenis. De verdere deelde de president Löhe mede, dat er een Wit- bespreking boek zou verschijnen over Genua. De rijksdag- men, dat de Duitsch sten keer op een als gelijkgerechtigde, rijkste vraagstuk del geweest; hetwelk d cieel werd besproken deloosstelling. Het j zaak, als hij, de rifl der dank betuigde vl leen uit den naam vj van alle volken, die] De officieels besltL„._, conferentie te Genua beteekenen, zullen ons de beginselen dat de uitnoodigeni op touw zetten om onderhandelen, wel kwesties met Ruslui verdrag van Rapall Duitsche regeering recht werk des vred staat is gericht De die het. iterdrag aldroi, maar O«J n«n, «e dergelijke stemming schiepen, waaruit het drag zuiyart de atmosfeer tusschen twee vol- nut jiccin goeu ging, kaar hebben begrepen. Het zal

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1