ïuws- j I II i EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. aro’43 Woensdag 31 Mel 1922. 61. Jaargang >it blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen JITENLAND. ■UILLETON. GENEZER k AMBACHT. a. <L IJ- OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUVVUK, SCH00M10VEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Nederlaag t„voor de verdediging van den vrede. Wij zullen het dan met vreugde begroeten”. II BELG1E. nederland-bei.gië. ""luffir’. 50' Met. (W.JIl Do Cmftmn- afgevaardigde Srdzoponik zeide den ï?lfltsdag ovè/ de Mschéïdrn'r van Oppet^SiltziëWij hebben vilt vaderlandsliefde vódz-, Duitschland gestemd. De Volkenbond heeft «ndeni geoor deeld en het levend organisme van Opper- Silezië, dat één geheel vormde, vernield. Meer dan 400,000 Duitschvoelende mannen worden door willekeurig getrokken grenzen tot Poolsche staatsburgers gemaakt. Wij zullen onzen plicht als staatsburgers vervullen, maar geen bevel kan onze Duitsche gevoelens uit het hart ban nen. DUITSCHLAND. V fSB, om de han- van de Entente erscht. „Maar' .8 bonder een prac- Het antwoord aanvaardt in beginsel de door maken I" en zij (Wordt vervolgd.). Goodnow begon heftier te proto- openlijk anta- en Lloyd George kring, loogend door ROBERT HERRICK. heeft op 10 Juni plaats, die van Grybnik op 19 Juni. van en van OVERZICHT. belangrijkste Enge sche Zondagsbla- i een lang Engeland geno- /an de straat met am. papier hebb ;n I" orakelde hij der Engelschen -■•1. op fatale l gebid; eenvoudigweg t te zien, dat Lloyc George, wat zijn ile politiek betreft, door de overwel- t Engelsche volk jund. Het blad ad t het dan ook ten Entente bijeen te Igens de richtlijner, die Poincaré te mee- der „entente cor- er tan- president van de jij'lachte goedhar ig en antwoordc eeldspraak terwijl japon met zijn grove vingers •lan heeft haar pi rasiet ng zijn minnaar ei en het Foreign twee jaren volg- gegeven en dat nieuwe, op de discussie moest van Versailles” uit te sluiten. De van Groot-Brit- een afzonderlijk gesloten, dat de 't Oosten een zwaren werden aanj scheiden, i moet deze 1 protest, »r dit hier geld te is tóch niet noodig,” Antwoordde en weer dacht bloemetje kunnen mevrouw Goodnow streng. >nel werd bepaald lyrisch toen hij iet thema van aan de srale Observer, beh indelt in een lanj 1 de betrekkingen tusschen Fr. ijk. In bedoeld artikel wordt o de Parijsche bladen, die door de tal- kbuizen van Nortlicliffe en tuin worden (iOURSUIE COURANT. ij„Hij had toch jenden I” ijp volstrëkt niet, wat het jou aan- Goodnow streng. meterieele ontwikke- werken. Als terloops merkte hij op, p-maatschappij dertig percent divi- trde en dramatise! i wees hij naar een yen op den hoek anten onder den e 1 zich daarop tot zin zuster. e moest je paard-n nu maar gauw en een auto daarvoor inplaats nemen, roudt tegenwoordig meer paard en ABONNEMENTSPIIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad r kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, anco per port per lAvartaal ƒ3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen won en dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA; onze agenten en 1 lopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux sjjn dagelijks geopend van 9—5 uur.; Administratie TeL Int 82; dactle TeL 545. Duitsche handel met Rusland. B e r 1 ij n, 3 0 M e i. (W. B.). Naar de bladci melden, is gisteren te Berlijn een vennootschaf opgericht met 30 tnillioen mark kapitaal, waip legde aan een groote bank, die bij het vim moest staan en bedekt werd met een hertenveL De winter was nu bijna voorbij, schreef hij, al leen de geel-witte sneeuwplekjes op de helling der bergen, als ivoren ornamenten, de beken kabbelden luid, de heuvels glinsterden van het druipend water. De zuidenwind, die door het bosch tot hem kwam, bracht hem de geuren var ceders, dennen en sparren, een feest van geuren was het nu. O, mooie woorden, maar zoo wei nig voor haar hongerig, verlangend hart I Toen verder over de zieken in de barakken bij de Genezende bron. Zooals hij haar al eens ge schreven had, daar had hij de zwakkerefi onde< zijn patiënten heengebracht, zij, die in hun nW we omgeving niet beter konden worden. Nu waf er een vrouw, een arm schepsel, die hij in d< vreeselijkste ellende in een kamp van jagers had gevonden „Eerst, toen ik haar ontdekt had dacht ik zeker, dat zij sterven moesteen prod van de menschen en van 't noodlot, ’t was een hopeloos geval. Maar langzamerhand heb ik haar overtuigd, dat zij kon blijven leven, en nu beginnen wij werkelijk wat te winnen," en half spottend vervolgde hij„en zoo zie je, dat ik mijn hospitaal al geopend heb, met deze zwer- velinge en ouden Jack als verpleger. Wij zulle» de Bron weer nwuwe wonderen laten verricht ten.” noordelijke pulp- 1de hij de fijne kant aan- Nadat het verdrag was aangenomen, spral president Locbe enkele woorden over het verliet van Opper-Silezië, die door de meesten staand® 'ge hoord. Hij zeide: Jif nood ge in trouw vereenigdonvergefelijk eze trouw zijn, onvergankelijk ook he< r. dat de Duitsche regeering tegen de ven deeling van Opper-Silezië inbracht.” Het Duitsch-Poolsch verdrag aangenomen. Berlijn, 30 Mei. (W. B.) In den Rijksdag is heden het Duitsch-Poolsch verdrag met meerderheid voor (tegen rechts en de commun nisten) m tweede en derde lezing aangenomen Motie van wantrouwen in de regeerinf. j B e r I ij n 3 0 M e i. (W. B.) De Duitsch-Na- tionale Volkspartij heeft in den Rijksdag de vol gende motie voorgesteldDe rijksdag ontzegt de regeering haar vertrouwen. ren, heeft ten doel het harde lot van de Oppen Silezische bevolking te verzachten en de rech» ten der minde rheid en der arbeiders te bescher men. I I en elk ge dichten EMERSON aan behalve Stlnnes en Krupp ook andere groo te fabrikanten uit de metaalnijverheid deel^- met Rusland. De vennootschap is gevestigd t« Berlijn en Moskou. Uit de Belgische Kamer. Lxin „iwvuqpie pcisuu>uijKi<uiu iicni acui ut Parijsche editie Vten de New-York Herold ver klaard, dat Pierpoint Morgan het slagen van een internationale leaning voor Duitschland afhan- kelijk acht van *en eerlijke ententej^^efep Groot-Britannië en Frankrijk. Het is hoorfenkê- lijk, dat een leehing wordt gewaarborgd door een Fiansch-Engëlsch verbond. De regelingen te Parijs en Lon-Ien zouden reeds do besprekin gen over een Fransch-Britsch verbond hervat hebben. Mr. Vgfeering, Nette rlarwJvh gedele geerde bij de conferentie, is naar Berlijn ver trokken. Hij zou zich aldaar persoon’-fk van den financieel-politieken toestand op de hoogte gaan stellen. De overgave van Slceswijk. De Duitsche rijksraad heeft’gisteren een ver drag met Denemarken goedgekeurd betreffende de regeling van de in verband met de overgave der bevoegdheden in Noord-Ste-swijk afi$ De nemarken ontstane kwestie». De vertegenwoordi ger van Sieeswijk-Holstein verklaarde, dat reke ning moet worden gehouden mot de in deze pro vincie bestaande toestanden, doch dat hij de bij het vredesverdrag aan Duitschland opgedrongen grenzen niet erkent en een dienovereenkomstige verbetering eischt. Ook zijn de rechten der min derheden op geenerlei wijze verzekerd. OPPER-SILEZIË- B*r e s 1 a u, 29 Mei. (V. D.) De bezettings- plannen voor Opper-Silezië zijn thans bekend. De overname der spoorwegen zal op 5 en 6 Juni plaats vinden; het poslbestuur wordt op 8 en 9 Juni overgenomen; de andere besturen gaan 10 Juni aan Polen over. Het door de politie van Opper-Silezië uitgeoefende bestuur wordt op 15 Juni overgenomen. Het eerst zullen de Fransche troepen aftrekken, daarna de ItaHaansche en ten slotte de Engelsche. Van het Poolsche leger zullen de 3e, 8e en 23e divisie O.-S. binnen rukken. De militaire bezetting van Kattowitz i wijziging van zijn lingen in Oost- -t «o- WwAreld. vrede jeten en overwegen ien invloed che’ politiek voor ie vijftig jaren geer, andere president in." sche politieke kringen was men van lat de „van-de-I and-in-den-tand"- e de Quai d'Orsa r dezelfde wijze sind- ivijld moest worden opgegeven en dat he regeering op een feiten berustende Poincaré's steevast gezegde „strik- ng van 't verdrag v—nt— ter elke concessie «i d van de bevolking Vereenigde Staten, Italië en alle neu- n echter op voor een herziening van g van Versailles. orming van zijn fimnrieele bepalin- n vèr-strekkende ritoriale wen-bep lingen in i het evenwicht in Europa niet ld en met den Europeeschen vre< Ónmogelijk ft opgesteld en sprjekt als zijn at een voortduren der „enieuie o >als zij op 't oogenblik bestaat, zou leiden, dat bei< o volkeren elks aatten dan welke volkeren ter wereld Jbserver schrijft de Quai d’Orsaj j mef Turkije had che politiek in oebracht, antwoordden wij zelf ter- maar legden er de n nadruk ijk de vrijheid had oo te handelen als [einden, die het ziel --*- i—- vereisohten. Maai itenlandsche zaken te zijn, telkens slechter werden, tot zij het schouwspel van en e tusschen Poincart den, doordien Poir caré trachtte een feto uit te spreken tegen de politiek, ►r 't herstel van de Engelsche nijverheid volstrekt kelijk is. de vooruitzichten artikel de meening uitgesproken, dat te kiezen viel tussthen een^compro- Het doel der vennootschap Is de hancW I ïtrslnnd. De vennootschaD is ge vestigd W .’4a Engeland genoopt L*3ibi?her pFi| fctv „permanenten raaavan geheel Europa" in te stellen in stee van voortdurend conferenties te houden, waar de geallieerden alleen het woord konden voe ren. Het artikel eindigt! Onze innige wensch is het Frankrijk nW Duitschland te verzoenen en eveneens de verzoening tusschen Rusland en het overige Europa naderbij te brengen. Maar in allen gevalle is het Engelsche volk vast beslo ten een constructieven vrede naderbij te brengen. Wanneer al het streven naar een verzoening schipbreuk zou lijden, zal En geland nooit weer een man of een shilling voor een eontinentalen oorlog toestaan. »n, dat wan en Duitsch ma- rwoeste streken kunnen worden. >imt beschouwt de acht het blad deze vroolijke zonneschijn in de zonnige kamers, de uitnoodig$nde diepte der .wijde, gemakkelijke stoelen, de zachte kleedjes, de heele gevoelloo- ze stilte von het groote huis, wekten in het jonge meisje een onverklaarbare ontevreden heid. De overdreven comfort om haar heen drukte haar loodzwaar ne«.T. 't Was het ver vloekte „fatsoen" van haar bekrompen dat daaruit tot haar sprak, haar onmeedt naar bededen haalde van de stralende, roman tische hoogte waarin haar geest den laatsten tijd had vertoefd. „Had hij maar een énkel bloemetje gezonden Binnen enkele dagen, misschien uren, zou ze weer een deel uitmaken, opgenomen worden in de familie atmosfeer en ze zou er in verzin ken als een stuk steen in een poelze zou de luisterrijke traditie der Goodnow’s in een ande re generatie voortzetten. Mevrouw Goodnow, ruischende in haar zijden reismantel, keek den stapel brieven na, die op de tafel in de hall uitgespreid lagen. „Van wie is dit?” vroeg ze plotseling hield een witte enveloppe met den welbekenden postzegel van Sanguishine in de hoogte. Door haar lorgnet bestudeerde zij het flinke, duide lijke handschrift op het adres. Nel greep snel naar den brief. „Voor mij als 't u blieft I" „O, van den „Wilde?” vroeg Vera ondeu gend. ,Jieeft hij je al meer geschreven?” vroeg de moeder. Maar het meisje was met haar gedachten reeds ver weg van haar omgeving. „Tr Begrijp volstrekt niet wat die man je te schrijven heefthet verwondert me^ dat hij zijn rekening nog niet gezonden heeft I” -Misschien komt hij hem wel zelf brengwm Sn Opper-Silezië in den Rijksdag. Berlijn, 30 Mei. (W.-B.). De Rijksdag hield een buitengewone zitting ter bespreking van de te Genève gesloten Duitsch-Poolsche overeenkomst inzake Opper-Silezië. Van het rijksdaggebouw woei de vlag halfstoks. In de zittingzaal was tegenover de plnats van den pre sident een groote banier nnngehracht in de Sile zische kleuren en met den Silezischen adelaar en behangen met rouwfloers. Als rapporteur trad op de heer Hoetsch, die den Duitschen onderhandelaars dank zegde en er op wees, dat zij voor de Duitsche minderhe den in de Poolsche gebieden alles hadden ge- dnan om hun rechten te waarborgen en hun ver blijf in het nieuwe Polen mogelijk te maken. Het is, zeide spr., gewenscht dnt de Duitschers In hun woonplaatsen blijven. (Toej.). Spr. richtte hartelijke afscheidswoorden aan de van Duitschland losgescheurde bevolking, daarmee Duitschland steeds geestelijk zal ver bonden blijven. Do commissie van buitenland- sehe zaken, aldus de rapporteur, stelde voor het door „ons in Genève in de Rijksraad uitgespro ken rechtsprótest tegen de losscheuring van Opper-Silezë te herhalen." (Toej.). Daarna sprak rijkscommssars Schiffer, die betwijfeld,, of hét verdrag wel door juridische geneermddelen de bloedende wc"de kon heelen die Duitschland is toegebracht. Ook twijfelde hij. of het voortbestaan een gezond economisch teven in de losgesciirurde gebieden mogclijk is. Hij verklaarde verder nog, .dat onrefeht geen lecht mag worden .en dat de krasse gewelddaad niet znooht vergetanX (Levendige toe- Okonszy sloot zich bij dit protest aan en ver zekerde, dat deze menschen, die losgerukt zijn van hun vaderland, steeds verbonden zullen blijven met de Duitsche cultuur. Ulitzka protesteerde ook tegen de scheiding, die een rechtsbreuk is, een politieke dwaasheid en een economische misdaad. Wij verwachten, dat de Entente ons vergoeding zal geven voor de schade, die tijdens de Entente-bezetting over de Opper-Silezische bevolking is gekomen. De rijkskanselier bedankte de Duitsche ver- tegenwoordingers voor hun arbeid en hun ge duld. Niemand kop het den Opper-Sileziërs euvel duiden, dat zij in den Poolschen opstand hun land verdedigd hebben. De wetgevende arbeid, die thans vóór ons ligt, zal ten dienste van den vrede in Opper-Silezië en van het denk beeld van verzoening in geheel midden-Europs zijn. Hij verzocht de wet aan te nemen, opdat geen nieuwe ramp over de Opper-Silezische be volking worde gebracht. Verschillende afgevaardigden protesteerden nog tegen deze scheuring, o. a. mevrouw Sen der (onafh. soc.) en de communist Hoellein. de commissie van herstel voorgesteldc contröle, onder voorbehoud, dat de souvereini'teit der re geering zal woiden gehandhaafd en dat het ge heim aangaande Duitschland's Jortuin niet zal worden geschonden. Een waarborgcomité zal de ontvangsten en uitgaven controleeren. Voorts kondigt het antwoord maatregelen apn om den terugkeer der kapitalen te bewerkstel ligen en de exodus er van te verhinderen. Het herinnert ten slotte a^n de wet, die de autono mie der RiiksbaA verzekert en kondigt de as. hervatting van de publicatie der statistieken aan. Gunstige vooruitzichten inzake de schadeloosstelling. Berlijn, 30 Mei. (N. T. A. Draadloos). De commissie van herstel heeft aart de Duitsche regeering een vraag gericht betreffende de gis teren tot baar gerichte notaechter geldt deze nota, zooals reeds js gemeld, als grondslag voor verdere onderhandelin^en. De Parijsche pers meent, dat de spanning aangaande 31 Mei voor goed gebroken iszij acht het ook vanzelfspre kend, dat het voorloopig moratorium tot 31 Mei dofnitief tot het einde des jaars wordt verlengd. Ook de Engelsché pers meent, dat de crisis voorbij is. De Times zegt, dat van gebruik van dwangmaatregelen tegen Duitschland in Juni geen sprake meer zal zjjn. Men verwacht nu morgen de publicatie der Duitsche nota. De leaning aan Duitschland. Een „bevoegde persoonlijkheid” heeft teeren als een echte conservatief, tegen iets dat toch onvermijdelijk zou zjjn. Zoo reed de kleine familiegroep door de groote stad tot ze hun weelderige woning ein delijk bereikten. De aanblik van dit paleisje zou den opmerkzamen beschouwer niet alleen de Goodnow familie, maar de ziel van een heele natie openbaren kunnen, ’t Stond breed en wel gedaan op een kort geschoren grasveldde muren waren van rooden steen met veel blin kende ramen de tuin was door heggen van den stoffigen straatweg gescheiden. Een oprij weg met grint, die eiken dag zoo netjes werd ge veegd alsof het de vloer van de salon was, voer de met vee! kronkelingen en bochten langs bloembedden en goed geschoren struiken tot aan de breede veranda. Wat de beschrijving van het inwendige betreft, daarvoor zou de pen noodig zijn van een verhuurder van gemeubi leerde huizen of van een behanger, met zijn veertien kamers, tien badkamers, verschillende kleedkamers, mahonie betimmeringen, parket vloeren, muziek en ontvangzalen, hall, biblio theek en zitkamers, telefonen, centrale verwar ming, met zijn vlekkelooze reinheid en orde in één woord „comfort." De godin der behaag lijkheid zwaaide haar scepter jn de woning der Goodnow’s, zij heerschte daar in haar gebied. Nel zuchtte onwillekeurig toen de auto voor reed en de kiezelsteentjes met zijn breede wie len deed opstuiven. Dit was nu haar „thuis,” de plaats waar zij behoorde te zijn, en toch was het haar of haar hart werd toegeknepen. Zij bleef in de hall achter, terwijl haar moeder op gewonden door de kamera dribbelde, scherp uit kijkende naar mogelijke veranderingen en het dienstmeisje kort haar bevelen gaf. De geur der afgemeden bloemen in de vazen, het zachte tik ken >r klokken, de milde, weeke warmte, de Hubin (Waalsch socialist) in den grond met el* kander overeen. Poullet is geen tegenstand» intemationaliseering der groote rivierex Ik ben er van overtuigd, dat ten aanzien de Wielingen het door Nederland verte genwoordigde standpunt niet kan worden aan» vaard". Minister J a s p a r zeide daarop „Ik heb, gelijk men weet, met minister Van Karnebeel te Genua een hartelijk onderhoud gehad ia den geest van toenadering. Een communiqué werd dienaangaande uitgegeven, in overlef met den Nederlandschen minister en men be- grijpt, dat ik daaraan moeilijk iets kan to* voegen. Wij hebben gesproken over de verdnw gen van 1839 en over de Wielingen. Verschil” - lende zienswijsen werden daarbij naar voren gebracht en wij moeten daarover nog verder confereeren”. De leider der Katholieke PlaminganfA, Van Cauwelaert, interrumpeerde hlerinet de woorden Niet spreken, maar doen Ten slotte sprak ook de socialist^ minister Destrée met enkele woorden derland. Sprekende over de beteel Entente zeide hij,Jk hoop, dat tot hot westelijk bloc zal toetreden eigen persoon," opperde Vera met haar fijn 1 lachje. i Nel was reeds met haar veroverden schat de 1 breede trap opgehold waar zij in de eenzaam I heid van haar eigen kamer, achter dubbele deu- ren, dezen brief verslond. Geen woord van wolkom was er echter in te vinden. Was zij niet drie duizend mijlen dichter bij zijn wildernis gekomen en nu maar twee dagreizen van hem verwijderd Geen enkele ver ontschuldiging over zijn afwezigheid. Maar denk toch, wat zijn mijten, drieduizend meer of min der voor zulk een liefde als de zijne? Had hij haar niet, door de tooverkracht van zijn liefde aan zich verbonden gehouden heel dien langen winter Met toenemend ongeduld las zij de be schrijving van al de kleinigheden van het stee nen huis, dat hij nu afmaakte met al de zorg, die zijn teedere liefde hem ingaf. 't Was bijna een sprookje I Hij had zich in timmeren be kwaamd, om zelfs het hout zelf te bewerken. Zij zou het wel wat ruw vinden, hij was geen schrijnwerker van beroep, maar 't was flink in orde alles, stevig als de eeuwige rots aan hun voeten. Alsof zijn werk maar in de verste verte te vergelijken zou zijn met alles wat haar hier in haar huis omringde. Eerlijk gezegd, die bouwe rij begon haar te vervelen. Wit zijn woorden klonk haar een kalmte tegen, een vastberadenheid nis van een man, die ein delijk zijn doel bereikt heeft en die zijn levens- schip voor altijd de ‘veilige haven heeft inge stuurd en het anker laat vallen. Zij kon zich hem duidelijk voorstellen, daar heen en weer loopend in het kleine huis, dan terwijl de eerste warmte van de noordelijke lente door alle ramen naar binnen drong, ter- wijl hij hamerde, zaagde en de laatste handt ADVKRTENTIEPRIJSi Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den basorgfcring)l 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.26. Van buiten Goudn en den beznrgkring: 1—5 regelt 1.55. elke regel meer 0.30. •Advertentie in bet Zatardagnununw 20 bijslag op den pry». LicMadigheids-advertontiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEBEELINGEN: 1—4 regelt ƒ24», alke regel near MO. O> de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en Ingezonden mededeellngen bQ contract tot zeer geredueear* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tusnehenkomrt van solleda boekhan delaren, Ad verten tiebureaux en onze Agenten en moeten daags vópr ds plaatsing aan bet Bureau zijn ingekomea, teneinde van opname verzekerd to sün. Het Duitsche antwoord aan de commissie van herstel. Pa r ijs, 3 0 Mei. (Havas.). Het antwoord van Duitschland aan de commissie van herstel geeft een uiteenzetting van de ontvangsten en uitgaven van het rijk en verklaart te zullen trachten een vermeerdering der vlottende schuld te verhinderen. Deze pogingen kunnen échter alleen door middel van een buitenland- sche leehing slagen. Indien dit resultaat niet wordt bereikt, zal het belastingstelsel worden Bij de voortzetting van het debat in de Belgk scho Kamer over de buitenlandsche politie) werd igister weer met enkele woorden stilge staan bij de kJederlandsch-Belgische kwestie De fcider der Vbamsche socialisten, Kami el Huismans, zeide, volgens de TeL, daarovot het volgende: „Wat Nederland betreft, stemmen de stand punten van Poullet (Vlaamsch Katholiek) en ens. Wanneer zij elkaar niet beter grijpen, dan moe'ten zij maar vnn iden. De Fransche Kamer werd op 't nog twee jaren oor 't „nationale srscht. „Maar", sc'rijft de Observer „achter de idéés lixes van Poincaré ■esident der republ ek Millerand zelf, op de zich opeischt als zou het naar alle waarschijnlijkheid de eerstvol gende jaren verkeerd uitkomen. De Observer breekt er daarna een lans voor, dat „de drie verboden onderwerpen" der confe rentie van Genua van dh standpunt uit bespro ken worden, n.1.:1 lo. De schadeloosstelling. 2o. De ontwapening. 3o. Die territoriale wijzigingen in Oost- Europa, waartoe onvoorwaardijk moet worden overgegaan, wanneer men een duurzaam en solied vredespact na afloop van den tegenwoor- digen godsvrede wil sluiten. Alleen wanneer Engeland en Frankrijk*— al dus laat de Observer gespatieerd drukken over deze drfè onderwerpen het eens kunnen worden, kunnen zij nog eens tot beter overen- stemming komen. De Observer erkent, dat de herbouw van Noord-Franhrijk absoluut noodig is, maai Frankrijk oordeelt het blad weet thans even goed als heel de verdere wereld, dat het nooit de bedragen toegewezen kan krijgen, die het verdrag van VeTsailles het toewijst. Letter lijk schrijft het blad: Zal de Entente blijven bestaan, dan moet 't bedrag der schadeloosstelling eens vooral op een reëel cijfer worden gebracht en dit cijfer moet van dien aard zijn, dat het, zoo wel naar de schatting der Amerikanen als der neutralen, rechtvaardig is. Maar dan moet Duitschland met klem er toe worden aangespoord zijn verplichtingen te vervul len. Het blad is voorts van gevoel ei neer Duitsche arbeidskrachten teriaal werd gebruikt, de ven spoedig weer hersteld zonden 1 Maar als 't belangrijkste pi Observer de ontwapening, al a moeilijk, daar Frankrijk weigerde zijn leger te verminderen. Dientengevolge wilde ook Rus land niet ontwapenen en was eveneens zijn /bewypeniyg oj meerderheid van op, dat teler voorstelde te be- ons departement leeft bewezen im- Het resultaat was, dat de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1