J II i LUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN I 4946 ITENLAND. J1LLETON. GENEZER 11 61* Jaargang aeaaa» Vrijdag 2 Janl 1922. AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCA FELLE, NTEUWER- a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER. REEUWUK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. d. U., OUDERKERK a. <L IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. it blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen II •3 ^jgPERA kSTl EMERSON. X. nge prijs van een menschenleven van den dag. dpor ROBERT HERRICK. Ie kassen laten zien; we hebben zei ze «enigszins gejaagd, nu de warme en de koude kas- i en den bloementuin. Toen liepen langs andere merkwaanlge hut* OCTta^ Bgyend aan mooie pon» drag ring iitbr< fiOUDSCHE COURANT delaren, aan het 1 O IERLAND. De Engelsch-Iersche besprekingen, Londen, 1 Juni. (R.) De premier van Ul ster, Craig, en lord Londonderry hebben heden morgen in Downingstreet een onderhoud met Lloyd George had. Churchill en Lord Birken head waren eveneens bij het onderhoud tegen woordig. Naar gemeld wordt, heeft Lloyd George zijn vertrek naar Noord-Wales voor onbepaaldcn tijd uitgesteld, met het oog op het kritieke stadium der Engelsch-Iersche besprekingen. Het 's middags bijeen. Londen, 1 Juni. (R. Morgenochtend zal opnieuw een conferentie over de lersche kwes- Wat de moeder ook zeide, het had geen in vloed, hoe beleedigend en onaangenaam het ook was. De Wilde trok zijn schouders op en be keek met een lichten glimlach heel het huise lijk landschep van zachte stoelen en warme, dikke kleeden. Hij nam het inwendige even nauwkeurig in zich op als hij het uitwendige had gedaan en beantwoordde toen kalm de laat ste beleedigin^, die hem naar het hoofd werd geslingerd: „dat het wel leek of hij gek was geworden." „Ik zou zoo denken, dat het aan uw dochter is om die zaak te beslissen." Zijn ernstige oogen zochten die van het meis je, dat bij den haard stond. Ze keerde zich om,-rr.„--- ging naar haar moeder toe en liefkoosde haar I „We hel-ben een mooie pnrtij hout geveld." I even. Toen zei ze zacht, net als zij «Men keerl „Waarom zorgt u niet wat beter voor <e mra- gesproken had, toen zij over haar leven had| schen, «Ma daar aan he« w«A sün. Die pokken! ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt nco per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad ƒ8.80. bonnementen worden dagelijks aangenomen aan on» Bureau: MARKT 31. GOUDA« onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren, nze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—5 uur.; Administratie TeL Int 82: actie TeL 646. DUITSCHLAND. Het antwoord der commissie van herstel. Het antwoord der commissie van herstel is te Berlijn aangekomen. De tekst komt overeen met hetgeen reeds in de Parijsche bladen is medegedeeld. De commissie van herstel beves tigt het uitstel van betaling voor 1922, maar kabinet kwam behoudt zich voor, dit op elk elogenblik te her roepen. Poincaré heeft in een brief aan de van 31 af aan als het nor- verleden winter was een leelijke geichiedenK- „Och," zei de kolonel kortaf, „dat is onsa niet, dat gaat dra ondernemer aan.’’ „Die kerel," barstte mevrouw Gootinow !o<b „heeft de brutaliteit om hier binnen te stappen en Nel te vragen.* „Wat zeg je?" brulde de kolonel. „Hij Is niet gekomen om Nel te vragra," ver beterde bet meisje met era half ondeuger glimlach. „Hij is gekomen om met haar te t> »o* „Wnt wtr je r „En Nel doet het ook. Ben tweede bom barstte los met verdubbelde krachtde uitwerking daarvan wordt het bed weergegeven door Vcrn Councillor, die Juirf binnen kwam voor de lunch toen de sk>im op zijn hevigst was. Het schijnt, vertrouwde Vera haar jonge* diplomaat toe, dat onze kleine Nel kalmpjes gw» correspcndeerd heeft met haar dokter In d» wildernis en dat wel al dien tijd, «lat wij op reis zijn geweest, tra minste hij heeft haar voort durend geschreven en hij schijnt er op de een of andere manier op geantwoord te hebben. Ik had er soms wel eenlg vermoeden van, maar ik dacht eigenlijk dat «fit het staartje van den hee- len roman sou zijn. Ik vond haar heelemaal wM het soort mefsje om dra roman voort te zetten’ Zal ze het doen 1 Dat Is nu de groote vraag, dia de heele Goodnow-huishouding en mij er bij H* beroering brengt. In ieder geval hebben tij meet dan idioot hun best gedaan om haar den rome» te laten voortzetten moesten beslissen„Moeder, ik ga met hem mee, waar hij ook heengaat" De storm barstte opnieuw los, nu rane tegen den dokter, dan tegen de dochter. Zij bleven staan, elk aan een kant. De toon werd lang zamerhand zachter alsof de moeder zich begon te herinneren, hoe haar dochter eens getoond had,, «lat zij geen kind meer was, en door een wil, sterker dan den haren, de zaak had gewon nen. Maar dit keer vocht «ie moeder op een ter rein met al de aanhangels van traditie en heel «ie beschaafde wereld achter zich, om den vij and uit het veld te slaan en te overwinnen. Dien vorigen keer was zij van alle hulp verstoken geweest, zonder telefoon en zoVyicr telegraaf. „Moeder," zei het meisje zechK^het helpt al lemaal niets ik moet het doen." „Dat zullen we zien," klonk het uitdagend, „ik telefoneer dadelijk om je oom." Juist hoorde men het geluid van een zweren wagen op den oprijweg en een dikke man kwam de hal binnen en deed met veel drukte zijn pels af en zette zijn autopet af. Het was de kolonel, die juist op dit kritieke oogenblik verscheen. Zijn dik rood g«-zkht blaak te van gezondheid, toen hij meer in het licht kwamhij keek schuin naar den vreemdeling, die bij het vuur stond. „De dokter de dokter F mompelde hij ais in zichzelf, „de vijand van medicijnen. Te «from mel, hoe heet hij ook weer?" De Wilde ging rechtop staan en trok zijn handen uit de zakken van zijn wijdra pantaloh. „Wel, wel, net terug uit de wil«iernb? Hoe gaat het daar aan het meer V „Uitstekend uit het oogpunt van de houtaan** knpmaetschappij," zei de dokter achteloos. „We hel,-ben een mooie partij hout gev« „Waarom zorgt u niet w»t beter v«m>t de 1 binnenkwam met een „Moeder, «ie dokter komt ons eens opzoeken." dokter?" vroeg ze. Toen knikte ze even met haar hoofd. „Ja,” zei hij rad sprekerwl, „ik ben near de stad gekomen." Hij wachtte even, zocht de oogen van het meisje en toen, als gerustgesteld ging hij voort„Ik ben gekomen om uw doch ter te halen." „Wat zegt uf ,Jk ben gekomen om uw docher mee terug te nemen,” zei hij duidelijker. „Wat zei Nels moeder. „Hij wil me< me trouwen, Moeder," zei he» meisje. „Mijn dochter trouwen" De toon waarop de oude vrouw «lat zeide drukte de philosophic van een heel geslacht uit. Zó«5 barstte de bom los. een be- ont- com- srstel harerzijds heeft geantwoord I, dat zij de ernstige pogingen er- Duitsche regeering om te voltioen n der commissie en bijgevolg be et voorloopig uitstel van betaling, rt was toegestaan voor de in 1922 betalingen, van heden, 1 Juni af, erklaren. Maar dit uitstel zal wor- en, wanneer door de commissie iteld, dat Duitschland in gebreke ien van de voorgeschreven condi- zij ontevreden is over «ie bereikte >p het stuk van de regeling der «ties, of wanneer Duitschland de iet mocht idtvoeren, die op «ie be lettende schuld betrekking hebben, etde toon is veel aangenamer ent en er komt duidelijk de wil om tot overeenstemming te ko- arschijnlijk zal het Duitsche ant- geringe mate zijn beïnvloed «ioor nferentie, «lie op ’t oogenblik te- Parijs yrordt gehouden en waar- :hers het verstrekken eener vurig- mationale leening verwachten. Of ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende Ut «tam bezorgkring)| 1—6 regels 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den beznrgkring} 1—5 regels 1.65, elke regel meer 0.8a Advertentiën ia het Zaterdagnununrr 20 Bijslag op den prijs. Llefdadigheida-advertautiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel» ƒ2.06» elke regel meer /0AA Op de voorpagina 50 hooger. mwone advertentiën en Ingezonden tnededeelingan b(J contract tot sear gerertuceer* dra prijs. Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkonuit van rollede bnekh&n- A d verten tiebureaux en onze Agenten en moeten daag» vóór de plaaUüm Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. OVERZICHT. dan de 31ste Mei verloopen, lij naar aanvankelijk werd ge- fatale datum zou worden in de his- itschland in ’t bizonder, van Euro- dere wereld in ’t algemeen. Van de innee de heethoofden reeds dreig- tkig niets gekomen; in plaats, dat ‘g tusschen Duitschland en Frank- lechter op is geworden wat on- zou zijn geweest, wanneer Frank- lucht tot strafmaatregelen had ge- hijnt de verhouding tusschen beide de conferentie van Genua, waar- irect succes niet al te tast est, heeft misschien toch dit goede had, «lat het de partijen nader ?ef gebracht. De bijeenroeping tot e te Genua toch was een daad van een bijeenbrengen van overwonne- rinnaars, die, als gelijken, met el- n verbinding konden stellen. Maar zij, die stemming is verbeterd en geland als Frankrijk is men heel den aard van 't Duitsche ant- laarblykelijk vooral is geïnspireerd tschen minister van financiën Her- laatsten tijd te Parijs heeft onder- de c»mmissie van herstel en welk i bescheid dient op de nota der >eze vergde van Duitschland, dat Mei nieuwe belastingen invoerde I an 60 milliard mark in papier voor n diensttwee derde daarvan zou moeten zijn ingevoerd. Boven«lien mmissie op de autonomie van de er moest een eintie komen aan de lie voor den oorlog werden gepu- sr geregeld zouden verschijnen, rt zich uit vroegere berichten de van Duitsche zijde tegen deze ■n te berde gebracht. Er had plaats, die voorloopig haar kregen door Wirths' gunstig ord van 28 Mei, waarop de i lanen, alles even ordelijk en gemoedelijk, ter wijl in de verte de rook van de stad omhoog steeg. De ongewone omgeving vervreemdde ze van elkaar. Ze praatten op ingehouden toon over niets bijzonderszij wees hem de merk- waartfigheden van het plaatsje en hij bekeek al les met een spotten«ien blik. En hij vertelde van zijn eenzaam winterfort, van den moord, «lie gepleegd werd op het bosch, van de onontwikkelde menschen, die hij daar hielp in de wildernis. Hij vertelde haar van zijn grijzen ouden Jack, «ien dronken kok uit het kamp en door zijn onverschillig gesproken woorden heen voelde zij de zu«At tot overwin ning zijn vurige jeugd «Me hem «leed ar beiden onder die arme kleurlingen. De zieken waren voor hem het strijdveld, Waar hij won deren van bekwaamheid aflegde. De zieke menschheid te vervormen, «Ie menschen maar niet alleen geneesmiddelen toe te dienen in hun bedden, dat was het groote onuitgesproken doel van zijn leven. zullen denken, dat het de Genezende bron is, als ze beter worden," zei hij vroolijk. „Misschien is dat <x>k zoo F Ze luisterde vol bewondering naar wat hij ver telde^ maar haar gedachten dwaalden af. „Hoe kom Je aan die macht F vroeg zs. Hij zweeg en zette een boos gezicht zoudt m de stad zooveel goed kunnen doen," zei ze haastig. „In een stad kan je de menschen niet genezen, het b veel te veel handel en de belooning is veel te groot" Hij maakte een verachtelijke beweging met de hand in de richting van de stad. Eindelijk kwamen ze op de plaats terug en gingen het hub binnen. Mevrouw Goodnow, die zat te lezen voor een helder knappend vuur, deed of zij den nmdeftV iM hwtmk. Ma M tie worden gehouden. Ho<-wel Craig dehnliiel geweigerd heelt Collins te ontmoeten, heelt eerstgenoemde nochtans zijn vertrek naar Du blin uitgefltekL d® hoop, dat Craig op zij* besluit zal terugkomen. Londen, 1 Juni. (R.) Earl Cavon, chef van den genenden staf, heeft de heden g<*h<n»- den zitting van het kabinet bijgewoond in zijn h<M?danigheid van adviseur bij de bespreking®» over den militairen toevnnd in Ulster. Londen, 1 Juni. (R.). Hedennvorvl hebbe» de lersche gedelegeenien opnieuw met «ie le den van het kabinet vergaderi Een communiqué werd daaromtrent uitgegeven, wanrin verklaard werd, dat de onderahndelihgen nog niet zooda* nigen staat ht&ben bereikt, dat daaromtrent iel» te ïegg®n valt. In een interview verklaarde De ValeraNieu we «freigementen deren ons niet. Wij ontzeggen den Engelsclu-n h«H recht ons voor te schrijven, wat de elren moeten doen. De gevechten te Belfast. Londen,! Juni. (R.) Het hevige gevecht van gisteravond te Belfast, waarbij 10 person®* werden gedood, ging gepaard met vieeselijke tooneelen. Mennen en vrouwen wertien in hu* huizen vermoord, die daarna in brand werde* gestoken. Hedra zijn de gevechten herval waardoor nog drie personen zijn gedood. Gevechten. Reuter meldt d.«L heden, dat op de grras va* Ulster een botsing ontstond tusschen Ulster* sche politie en republlkeins« hc troepen. Het gei vecht werd geleverd over een mijl grond» lengs te. Zeven lorries met Brltsche troepen werden ter assistentie van de politie afgezonden. Hei gevecht duurt nog voort. Een wnpraMilsiwul. Londen, 1 Juni (PEr is een bestand ge sloten, waardoor het gisterenavond rustig was in de streken Van Strahane ra Lifiord, aan <b grens van Londonderry en Donegal. ITALIË. Staking b Lomlwdije. In geheel Lombardije brak gisteren een sta king van metaalarbeiders uit, waai in than» reeds 50.000 arbeiders zijn betrokken. ROEMENIE. Amnestie. Boekarest, 31 Mei. (B T. A.) De mini», terraad besloot bij gelegenheid van het huwelijk van prinses Marie amnestie te verleenen voot politieke misdrijven. RUSLAND. De strijd tegen de kerk. Volgens een telegram uit Rome heelt de paus zich tot de sovjet-regeering gericht in ve«bnnd met de vervolging tegen den patriarch Tichon Bovendien vermeldt ran Orient'telegram uit Charkof, dat de bolsjewistische autoriteiten in de Oekraïne hun vel«frocht tegen de orthodox» kerk voortzetten. De sovjet-pers »ou er hevig nan m«‘<*doen. De Russische oogst loopt grvear. Riga, 31 Mel. (P. T. A.) De Prnwda bevat een artikel, getiteW: „Een nieuwe ramp", waar in wordt geschreven, dat de herfstzaai in da wanneer Duitschland niet in voldoende mate wordt gesteund door een buitenlandsche lee ning. Op voorwnerde, dat de Duitsche regeering binnen behooi lijken tijd over deze steun kan be schikken, verbindt zij sich met de zaak op den volgenden grondslag bezig te houden 1. De stand der vhftende schuld Maart 1922 geldt van »u male maximumbedrag, v 2. W anneer op 30 Juni 1922 of op den laat- sten dag van een der volgende maanden het bedrag der vlottende schuld het normale maxi mum overschrijdt, dan zullen stappen worden gedaan om te garandeeren, dat de overschrij ding bil nen d* volgende drie maanden wordt terugbetaald en wel (a) öf door middel van inkomsten, die de uit gaven in de drie maanden te boven gaan, voor zoover over zulke inkomsten valt te beschik ken, of (b) door het opnemjm van credieten op an dere wijze dan bij de rijksbnnk en in een vorm, die niet de inflatie verhoogt. Wanneer niettegenstaande deze maatregelen het bedrag der vlottende schuld aan het einde der drie maanden nog 't normale maximum-be- overschrijdt, dan zal de Duitsche. regee onmiddellijk met voorstellen komen voor uitbreiding van het belastingsysteem en alles doen om de aanvaarding ervan op den weg d^r Duitsche wetgeving, te bereiken met het doel, dat nog in 't loopende begrootingsjaar, of wanneer daarvan meer dan de helft is verstre ken binnen zes maanden era bedrag wordt opgebracht, dat niet geringer is dan de reeds1 bestaande overschrijding van het maximum en evenmin geringer dan de vermoedelijk nog grooter overschrijding tegen 't einde van het begrootingsjaar. Te dezen aanzien zal als volgt te werk worden gegaan. (a) Zoolang nog gran inkomsten uit buiten- lan&che leening èn w>r beschikking staan om de betalingen ie deMcra, gedaan «fcor de Duit sche regeering, teneinde de verplichtingen te vervullen, voortvloeiend uk het verdrag van Versailles sinds 1 April in buitenlandsche be taalmiddelen, wordt ter vaststelling of en in hoeverre het normale maximum wordt ovei- schreden, een bedrag ter grootte van de papier- mark-tegenwaarde der voorloopig op deze wijze niet gedekte totale som der genoemde betalin gen toegevoegd aan den stand der vlottende schuld van 31 Maart 1922. (b) Alle inkomsten uit buitenlandsche lee- ningen zullen gebruikt worden voor de volle dige terugbetaling van «fit bij het normale ma ximum gevoegde be«frag en wel met voorrang voor alle andere bestedingstioeleinden onder voorbehoud van de op grond van het verdrag van Versailles in buitanlandsche betalingsmid delen te vervullen verplichtingen en zoodanige andere lasten, ten aanzien waarvan de commis sie van herstel op verzoek der Duitsche regee ring speciaal vergunmmg verleent. commissie van herstel allerlei bedenkingen te- >en de Duitsche nota ingebracht, vooral dat de Duitsche beloften niet duidelijk genoeg om schreven waren. De Petit Parisien noemt dezen protestbrief eene platonische «iemonstratie, daar de Fransche regeering, zooals zij zelf heeft verzekerd, zich niet kan verzetten tegen de be slissing der commissie van herstek ENGELAND. Uit de Engelsche politiek. Londen, 1 Juni. (R.). Elf peer» en dertig leden van het Lagerhuis hebben een manifest openbaar gemaakt „v«Wr de conservatieve en unionistische beweging". Diarin wordt ver klaard, dat het geneesmiddel voor «ien chaos in Ierland, de verkeerde leiding van de buiten landsche en koloniale politiek, den slechten toestand van den handel, do overmatige bureau- ciatie en den stortvloed van belas tuigen, be staat in de herleving van de wa-e conservatieve en unionistische beginselen, toegepast op een waarlijk nationale politiek. Hoewel tij de be doeling, om de conservat.ef-unionis’ sche partij uii elkaar te doen spatten, afwijsen, doen de on- derteekenaars van het manifest, aan wier hoofd lord Salisbury staat, een beroep op het ver strekken van gelden om de beweging te be vorderen. De schipbreuk ven de Wiltshire. Londen, 1 Juni. (N. T. A. Draadloos). Omtrent het Engelsche s.s. Wiltshire dat, gelijk reeds gemeld, aan den grond is geloopen nabij de kust van Nieuw-Zeelantl, wordt nog het vol gende gemeld: Er woedde een hevige storm en van het schip bleef niet veel meer over dan een wrak. Andere schepen trachtten hulp te bieden, maar waren niet in staat de Wiltshire te nade ren wegens de hooge zeeën. Hedenmiddag is het verongelukte schip In tweeën gebroken en men zag, dat de bemanning zich op den voorsteven had verzameld. Eén man trachtte naar de kust te zwemmen, maar slaagde er niet in. Op deze ontoegankelijke plek had men niet de beschikking over en vtmrpijl- toestel, maar ten slotte slaagde een afdeeling van de marine, die inmiddels was gearriveerd, er in een vuurpijl-toestel naar het schip te wer ken, zoodat de bemanning van het schip nog juist op tijd kon worden gered. Auckland, IJuni. (R.). De bemanning der Wiltshire is met veel moeite erin gestangd een lijnverbinding met den wal te krijgen en voor donker waren vier man aan land gebracht. Er zijn thans nog 100 personen «an boord van het schip, doch men heeft alle hoop ze te red den. Thans mogen wij ons bezighouden met de bi- zonderheden van 't Duitsche antwoord, waarin er op wordt gewezen, dat naar aanleiding van de nota d.d. 9 Mei «Ier commissie van hersto1 alsmede van de besprekingen, die inmiddels te Parijs hebben plaats gehad, de Duitsche regee ring een plan overlegt betreffende de inkomsten en uitgaven van 't rijk in 't begrootingsjaar 1922, dat is opgesteld op den grondslag der nota van de commissie van herstel van 21 Maart 1922 en de Duitsche nota van 29 Mei. De verhooging der inkomsten, vergeleken met het begrootingsplan, dat den Duitschen rijksdag i^yoorgelegd, berust op een nieuwe raming der BMtsche belastingen met inbegrip van die van 't belastingcompromis en met inachtneming der sedert de jongste schatting nog grooter gewor den depreciatie van het geld. Betreffende de uitgaven wordt opgemerkt, dat de subsidies voor de bedrijven zijn opgedoekt. Voor de prijsverlaging van levensmkldelen wordt voor 1922 de uitgave overwogen van slechts 950 millioen (tegen 17.2 milliard mark in 1921). Overigens zijn de bijslagen en subsi dies, voor zoover zulks met het oog op bestaan de verplichtingen en de verandering der orga nisatie mogelijk was, vervallen. Ook andere voorgenomen uitgaven zijn geschrapt. Zoodoen de zijn, wat de begrooting voor 1922 betreft, de uitgaven, vergeleken bij het vorige' jaar, met 24.5 milliard mark verminderd. Bij de buiten-1 gewone begroeting van 't algemeene rijksbe stuur en de openbare diensten is de Duitsche legeeiing van zins minstens 3 milliard mark te besparen. Ook naar verdere bezuinigingen wordt gestreefd. Om de uitvoering der ver- eischte maatregelen te verzekeren, heeft de Duitsche regeeung onlangs besloten een bizon- deren commissaris voor het ministerie van fi nanciën aan te stellen. Wat de vlottende schuld betreft, zegt de Duitsche regeerirg in haar antwoord toe zich ten zeenste te zullen beijveren een verdere stij ging dier schuld te verhinderen. Maar het staat bij de Duitsche rege ing, naar zij zegt, vast, dat al haar inspanning, gezien den tegenwoor- digen financieelen toestand, vergeefsch zal zijn, k ik heb mijn morgen in het irgebracht bij Jenks en Savage. Du 1 voor ze meegebracht, waar ze op mochten beproeven ik n met ze doorgegaan net als yroe- heeft voor mij te veel van een ien slagerij of een handel in effeo i het groot, zie je Ze> zeggen, wat een vijftig duizend dollars in t." raar zijn?" vroeg ze haastig, in Men bedenkende tegenover haar i kolonel. die het met zijn heele hart doet, in een Jaar maken,” zei hij, zijn md. p van den rand van «ie bron, als f meer ongeduldig over haar anb* Duitschland deze krijgt is niet heelemaal nog zeker en in dit verband is niet zonder beteeke- ni» het bericht van de Köln. Ztg., dat het re sultaat van de stemming in den rijksdag, waar naar wij in 't middagblad me«ledeelddh de door de Duitsch-nationalen ingediende motie van wantrouwen in de regeering werd verwor pen, niets verandert nan 't feit, dat rekening moet worden gehouden met een latente regee- ringscrisis in Duitschland omdat ook de an dere burgerlijke partijen zich pijnlijk getroffen gevoelen door de jongste ontwikkeling van den staat van zaken. Het zou hierbij niet slech s gaan om verschillen, wat de appreciatie betreft der Duitsche buitenlandsche politiek in 't al gemeen, maar mede om de behandeling van den rijksdag bij de bespreking in de commissie voor buitenlandsche zaken. Deze zou tot het einde toe in de meening zijn gelaten, dat de coiwessies aan de commissie van herstel afhan kelijk zijn gemaakt van 't verstrekken eener in ternationale leening en dat een financieele con- tróle niet kon worden toegestaan. Het bericht gewaagt dan ook van de meening in parlemen taire kringen, dat de rijksminister vap financiën Hennes mogelijk valt als slachtoffer der thans gevoerde discussies.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1