Gebr. DE JONG. Werkiaiskleeding SPIEGELS EN LIJSTEN Firma H. W. STEIN fPADOX UI Voor twee weken irimcer dan a.s. Feestdagen Koekjes, Gebakjes DEUREN 1 nette betrekking Koopt VrcicirtcmfMm Saroopwaffelen Thalia Theater PADOX I.0£0AR*0£0£~ KOLONIËN. BINNENLAND. STADSNIEUWST UIT DEN OMTREK. SPORT. Advertenflön on Zaterdag 3 Juni bet Drankbestrijdings Meubelopruiming liti.i.lBrNUMinqr.lDU'to VT 100 d£5sins. VRAAGT VOOR DE ■d-.onze diverse soor:cn"*> SIROOPWAFELEN PEPERSTRAAT 38. Telephoon No. 462. 80 7178 N. MIKX, Hoogstr. 156 ROTTERflAI MT Ook illu M't «oblai ui mIH*« VakklHélH JE ADRES voor Spiegels Schilderijen, Portret- lijsten en fluweelteksten Is bij C. KLARENBEEK. Tanaf Vrijdn 2 In M a nat Dwirf* I Jaai; LACHEN LACHEN Scheiden doet Lijden En Khti Ink* Intl. im Etn geeitlg verhaal ta ■en gold ilida. BANKETBAKKER l&SAfïi r P*Wf»d, PAorf. NoVOgTOd Oljenete «r red slechter voor staat dan in In versriiiHende ge- neenten van het gouvernement Petrograd is K> tot 75-procent van het gveaaid* verloren fffaan. In andere gouvernementen hebben K erstroumingen groote schade aangericht. Er s maar één middel, zegt het blad, om dese ramp le boven te komen: er moet dadelflk opnieuw fezaaid worden. Daarvoor moet echter een froote hoeveelheid zaaigraan naar dese gebie- len worden gevoerd, omdat er niets meer aan- Pezig is. f CHINA. Presidents-wisseling. Tokio. 1 Juni. (R.) Volgens berichten uk re'.ring is president Hoe-aji-tsang afgetreden en k ex-prtoHd-wt Li-yoro-hemg in ritn ambt her- WkL F De burgeroorlog. 1 Reuter meldt, dat Woe pei woe, die zich van JBen Oosterspoorweg bedient, de algemeene op- marsch is begonnen tegen Tsang-zo-lin. CANADA. Uitgebreide boschbrandeit Londen, 1 Juni. (N. T. A. Draadloos). [Veer honderd boschbranden uitgebroken. Ook in Britseh Columbia staan de bosschen langs Iden transcontinentalen spoorweg op vele 'plaatsen in vlammen. P. S. van Walsem, J. van Stappen, G. T. Hei- tink en Ch. C. van der Mis, allen van het korps; A. met behoud van bet recht of» pensioen een eervol ontslag uit den militairen dienst ver leend s lo. met ingang von 1 Jul? 1922, op home aanvragen, ter sake van langdurig en dienst, aan a. den luitenant kolonel E W. Klop, comman dant van het 18e regiment Infanterie b. den luitenant kolonel J. W. van Henniug, commandant van het 3e reg. Inlinterie; c. den kapitein N. J. L. Epkema van de mili- 1 taire administratie 2o. onderscheidenlijk met ingang van 16 Juni 1922, 2 Juli 1922, 25 Juni 1922 en 4 Juli1 1922, op hunne aanvrage, met verplichting ter beschikking te blijven a. de kapitein A. W. F. Gaan, van het 22ste regiment Infanterie b. den kapitein G. A. Visser, van het 7e regi men Infanterie c. den kapitein op non-activiteit O. L. Eschdti- sier, van het wapen der Artillerie, en d. den officier van gezondheid dfr le klasse J. C. PVhl, van het personeel van den genees kunde n dienst der Landmacht 5o. met ingang van 1 Juli 1922, ter zake van langdurig en dienst, nan den luitenant-kolonel bij den provincialen Ingezonden Bflodndeistlnaen. Rlmekzuchi, Dwtelighacl. ZwaJde. Rugpyn, Voortdurende vermoeidheid Neem MUMHARDTS STAAL-TABLETreti ren fhoen 90 c/ btjApoth endrogis/ei 2140 7 Jrn. ÏSugn \wjr\ V/«r Koor gemeld wordt oii»i er In Quebec oiw-e- t G j A vnn Hordenbrork too Am. merstol, provinciale-adjudant in Friesland, b. den majoor bij den provincialen staf J. Buys, provinciale-adjudant in Geldeiland B. met ingang van 1 Juli 1922, aan den ka pitein Eykema voornoemd, den titulniren rang verleend van majoor C. zijn benoemd by het reserve-personeel der landmacht, lo. tot reserve-kapitein a. bij het wapen der Infanterie, bij het 22sle regiment, met ingung van 16 Juli 1922, de kapitein Gauw voornoemd, bij het 7de regi ment, met ingang van 2 Juli 1022, de kapitein Visser voornoemd b bij het wapen der Artillerie, bij het 4de regiment Vesting-Artillerie, met ingang van 25 Juni 1922, de kapitein Eschauzier voornoemd 2o. bij het personeel van den geneeskundigen dienst, met ingang van 4 Juli 1922, tot reserve- officier van gezondheid der 1ste klasse, de offi cier van gezondheid der Iste klasse Diehl, voor noemd met ingang van 1 Juli 1922 aan den eerste- luitenant op non-activiteit W. R. Blankert, van het wapen der Artillerie, op het daartoe door hem gedaan verzóek, een eervol ontslag ver leend uit den militairen dienst en is hij tot 29 Juli 1923 benoemd totreserve-eerste-hritenant bij het korps Torpedirira is te rekenen van 1 Mei T922, de kapitein der Artillerie dr. W. P. Hubert van BÜjenburg, di recteur der militaire gymnastiekschool, be noemd tot directeur der militaire gymnestiek- en sportschool, zulks onder gelijktijdigs eer» volle ontheffing uit zijn tegenwoordige func tie. lie Jevabode meldt Mr. F. J. H. Cowan is benoemd tot directeur Van justitie. De h jofdingenieur J, W de Bruyn Kops is benoemd tot directeur van burgerlijke openbare werken. Mr. H. C. P. Duyfjes is be noemd tot advocaat-generaal. Japansch bezoek aan Java. Een vijftiental studenten ven de Handelsschool ie Formosa zal binnenkort een bezoek aan Java brengen. De Staatscourant van 1 Juni bevat o.a. de volgende Kon. besluiten: benoemd tot ridder in de Oranje-Nossau-orde A. tmn der Does, 1ste kassier en plaatsvervan gend gemeente-ontvanger te Rotterdam toegekend de eere-medaille der Oranje-Nas- Sa u-orde in goud bij bevordering aan G. Sterk, jthans brigadier-majoor en rijksveldwachter te Amsterdamin brons aan P. J. Tempelman, koetsier en chauffeur by Jhr. G. S. Bored ta |Wijk aan Zee en Duin op versoek eervol ontslagen M. van het VIie, hoofdcommies der telegrafie en B. H. C. Sddhrikas, directeur van het post- en telegraaf kantoor te BeverwijkD. van den Hoek, direc teur van het postkantoor te Leiden op verzoek eervol van het beheer ontheven de directeur van het post- en telegraafkantoor te St. Maartensdijk J. P. A. de Wade, en hij be noemd tot oommies der posteryen en telegrafie; idem de directeur van het poat- en telegraafkan toor te Gulpen C. Brug, en hij benoemd tot hoofdcommies der posterijen en telegrafie benoemd tot directeur van het post- en tele graafkantoor te Oosterbeek G A. Lei bb randt, thans te s-Giavenzande toegekend de zilveren eere-medaille der Oranje-Nossau-orde aan J. N. Stork, kassier bij de firma gebroeders Boissevain, commissionairs In effecten te Amsterdam. met ingang van 1 Juli 1922 benoemd bij het Napen der infanterie tot commandant, onder scheidenlijk van het 3de en van het 18de regi ment, de luitenant-kolonels J. H. de Haas en A. ran Lieshout, respectievelijk oonunandnnt van het 21ste en van het 20ste regiment, zulks om- der eervolle ontheffing uit hun tegenwoordig hevel; tot luilenant-kotonef, commandant on- ierscheiden lijk van het 20ste en van het 21ste wgiment, de majoors J. C. Wagner en F. J. Sa (dier, respectievelijk van het regiment jagers •n van het regiment grenadiers- tot luitenant- kolonel bij den staf van bet wapen, de majoor G. N. Hilwig, ven dien staf, toegevoegd aan den inapecteur der infanterie; L met ingang van 1 Juni 1922 aan den eerste- hiitenanf J. H. Bram lage, van het 10de regi ment infanterie, gedetacheerd bij de Topogra- phische Inrichting, op het daartoe door hem gedaan verzoek een eervol ontslag verleend uit den militairen dienst en is hij benoemd tot re» •erv*-eers:e-luite nant bij het 10de regiment in fanterie; 2. roet ingang van I Juni 1922 de heer J. H. Bram'age voornoemd tot cartograaf bij de To- pographtschr Inrichting; Is met ingang van 11 Juni 1922 aan den teerste-luitenant op non-octivhect F. A. G. Boek hout, van het wapen der infanterie, op bet daartoe door hem gedaan verzoek, een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend; is benoemd, bij het reserve»personael der landmacht, bij bet personeel van dm Genees kundigen Dienst, tot reserve-officier van ge-1 rondheid der 2e klasse, de beer P. vnn Pnassen, arts; is benoemd, bij het reserve-personeel der landmacht, bij het personeel van den Genees kundigen Dienst, tot reserve-ollicier van gezond heid der 2e kterae, de heer D. van der Sonde, erts; zyn benoemd: A. bij bet wept» der genie, tot kapitein: a. bij den staf van het wapen, de eerste-luite nants J. J. C P. Wilson an L. J. de Rugh, beiden VU» dien staf, werkzaam bij de Koninklijke Mili taire Academie; b. bij het regiment genietroepen, de eerste» luitenants J. J. Sparenburg en G. F. E. Kiers, beiden van bet kcips; B. rost mflang van 1 Juni 1922, bij het wapen DE REK VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE. De Batavier V is Woensdagmiddag te Loen, as n het Sogae-fjord, aangekomen, EEN GEDENKTEEKEN VOOR PRINS WILLEM V TE DIEZ. Diasdag bad «p den slotberg te Diez de feestelijke inwijding plaats van de drie voor dor toren van den burcht der Nassau's bestemde Oranje klokken. Deze klokken werden, naar de TeL ver neemt dank zij een gift vpn een in 1911 in verband met een te Diez gehouden Oranje-ten toonstelling gevormd Nederlandsch dames comité verkregen. Oorspronkelijk was gedacht aan de oprich ting van een gedenkteeken ter herin"Tityj aan den te Diez geliefden prins Willem V en diens gemalin. Door den oorlog is evenwel de uitvoering vnn dit plan verhinderd, zoodat toen het denk beeld rijpte de hulde te doen bestaan in de plaatsing van de drie klokken in den toren van den ouden burcht der Nassau's. De grootste der klokken weegt meer dan 1000 K.G. Zij draagt en relief het welgelijkend portret van prins Willem V en diens gemalin, benevens het volgende inschrift: Dankbare hulde van Nederland aan de ouders van ons regeerend Koningshuis". De inwijding der klokken vond onder gToote belangstelling der bevolking plaats. Als verte genwoordigster van het Nederlandsch dames comité nam mevr. Thomassen 4 Thuessink van der Hoop van Slochteren uit Sappemeer aan de plechtigheid deel. De predikant Schwar* sprank de inwijdingspreek uit. De om Zijn onderzoek naar de geschiedenis der Oranjes verdietwteHjke burgemeester vnn Diez, de heer Robert Heck, sprak woorden van dank jegens degenen, the de plaatsing van de klokken hadden mogelijk gemaakt. De spreker roemde bet menochlievend werk, dat Neder land ten opzichte van de Duitsche kinderen heeft gedaan en dat onvergetelijk zal blijven. In aansluiting aan de woorden van den heer Heek, volgde een betooging van dank van de zijde der kinderen uit Diez, die in Nederland voor herstel van gezondheid hadden vertoefd. Aan elk der leden van het Nederlandsch dames comité werd als gave der kinderen een étui met twee bronzen penningen, Willem V en rijn ge malin voorstellend, overhandigd. Des morgens werd het slot Oraniënstein, op het oogenbük zetel van het Fransche plaatse lijke commando, door de Nederiandsche dele gatie bezocht. De herren werden in het slot ont vangen door kolonel Du Mes nil en door den Franschen dtotrictsvertegenwoordigeT Bablon begroet. Onder leiding van kolonel Du Mesnil, een intelligent en fijn kunstkenner, werden de be zoekers rondgeleid. In verband met den bouwvalligen toestand van den thans tot tuchthuis dienenden burcht der Nassau's, wordt de vorming vnn een Dxutsch-Nederlandsch comité overwogen, welks taak het zal zijn bij de Pruisische josti- der genie, by het regiment genietroepen, tot j tieele autoriteiten pogingen aan te wenden om aerste-luiWruoü, de tweede-luitenants L. F. j het gebouw aan zijn tegenwoordige minder- Lier*. J. D. Backer en A. N. van Mill, allen van waardige bestemming te onttrekken en op het bar pa; j waardige wijze te doen restaureeren, te meer C met ingang van 31 Mei 1922, bij het re- wijl het historische gebouw in geen enkel op tel der landmacht, by het wapen zicht voldoet aan de eischen, welke het moderne tuchthuiswezen stelt. Nederland en Lithamn. Do Nederiandsche gezant te Kopenhagen* Ridder van Rsppard. onlangs tevens benoemd fcW gerant in de dusgenaamde Randstaten, heeft zijn geloofsbrieven fa» Lithauen overhsn- x en vertoeft^ thaaa^ ta Riga. wa»rWra hij1 Mr. Merchant over de kabinetsformatie. In een te Middelburg gehouden rede heeft mr. H. P. Marchant gewezen op het besluit van de R.-K. Staatsparty om niet alleen met de ao- ciaal-democraten een regeering te willen vor- I men, en tevens op de zinspeling, dat de vrijzin nig-democraten wellicht ook mee zouden kun nen doen. De heer Marchant verzekerde, dat de vrijzinnig-democraten er niet naar haken in het kabinet te komen en zeker niet een ministerie mee zullen vormen, als het niet een zuiver de mocratisch ministerie zou worden, waarbij de uitvoering van de vrijz.-dem. eischen verzekerd zou zijn. HULP BIJ DIENST VERLATING Ten einde officieren «n onderofficieren, die door inkrimping van het leger overcompleet ko men behulpzaam te rijn in het verkrijgen van een voor hen passende burgerbetrekking in Rijksdienst, wordt, in verband met de instelling van het bemiddelingsbureau onder de afdeeling Generale Thesaurie bij bet ministeri - van finan ciën, voor gegadigden in afwachting van de in voorbereiding zijnde bepalingen betreffende de dienstverlating de gelegenheid geopend hun verlangen te doen kennen om voor een rijksbetrekking in aanmerking te komen. Zij kunnen zich reeds thans daartoe laten in schrijven. Verzoeken om bemiddeling moeten, onder vermelding van deze legerorder op het adres, door tusschenkomst van de betrokken chefs wor den gericht tot het ministerie van financiën. Kneuterdijk 22 te 's-Gravenhage. Reeds tbans zijn rijksbetrekkingen vacant, die spoedig moeten worden bezet en die geschikt worden geacht om door sergeanten of wacht meesters te worden vervuld. Het vervullen van deze betrekkingen zal ge schieden op proef; aan hen die daarvoor voor» loopig worden aangenomen, zal verlof worden verieend, terwijl zij hunne militaire jaarwedde als bezoldiging ontvangen. In afwachting van de regeling der dienstverlating zal kunnen blijken of op overgang m vasten burgerlijken dienst zoowel door den betrokken rijksdienst els door belanghebbende prijs wordt gesteld. Pinksteren en de arbeid in broodbakkeryen. De minister van Arbeid heeft toegestaan, dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 35, zesde lid, der Arbeidswet 1919, op 3 Juni 1922 in alle deelen des Rijks deeg en brood, dat na 8 uur des namiddags van den vorigen dag gebak ken of opgewarmd is, het gebouw met aonhoo- rigbeden, waarin zich de broodbakkerij bevindt, verlaat na 7.30 des voormiddags en de verkoop of aflevering daarvan een aanvang neemt te 8 uur des voormiddags. DE KAMERVERKIEZINGEN. In de gisteren gehouden vergadering van het hoofdstembureau te Dordrecht rijn de drie lijs ten van den Nederl. Bond van belastingbetalers (de patriciërslijst, de radicaal-economische lijst en de huiseigenaren lijst) ongeldig verklaard omdat ze maar door één kiezer onderteekend waren. De Gereformeerde staatspartij had twee gelijkluidende lijsten ingediendeen dezer lijs ten is ongeldig verklaard, omdat geen candida- tenverklaringen waren bijgevoegd^ De naam J. Verburg is van de lijst der Nieuwe Katholieke Partij, en de naam G. Terbeek van de R. K. lijst van den Plattelandersbond afgevoerd, even eens wegens het ontbreken van de candklaten- verklaring. Het hoofdstembureau van den kieskring 's Hertogenbosch heeft gisteren de candidates lijsten voor de Tweede Kamer geldig verklaard. De naam van J. Verburg is van de Tïjst van de Nieuwe Katholieke Partij geschrapt. De voorzitter van het hoofdstembureau deel' de mee dat 26 Mei nog een lijst is ingeleverd waarop als candidaten voorkwamen Nine Min- nema, te Zandvoort, C. B. Minderhoud, to Rot terdam, A. Schwier-Sutters, t© Amsterdam en P. Roozendaal, te Wormerveer. Het hoofd stembureau besloot de lijst ongeldig te verkla ren, daar ze niet is ingeleverd op den dag van de candidaatstelling tusschen de bepaalde uren. Het Hoofdstembureau in den rijkskieskring Tilburg heeft alle op 23 Mei ingediende candi- datonHjsten goedgekeurd, behalve de drie lijs ten van den Bond van Belastingbetalers, wegens te weinig handteekeningen. Bezoek van Engelsche journalisten. Op Zondag 4 dezer zal de Haagsche afdeeling van he* Genootschap Nedertsnd-Engeland den Engeischen re» uitstapje naac.Delft aanbieden. Te Delft sarllen het mum—n, het Prinsenhof en de Niewwe Kerk bezichtigd wor den. Vervotgeng zal het genootschap een thee aanbieden in de studenten-aocieteit Phoenix. der genie: a. by den staf van bet wapen, tot it.senm- •erste-luitenant voor speciale diensten den re- serve-tweede- luitenant voor speciale diensten A. Koert», vnn dien staf; b. bij hst —ga— genietroepen, tot reserve- Nersie-luitemuus, de reserve-tweede-luitenants C. H. van ScboonevekU, A. N. M. Vilsma, J. P. K C. Hu*. JL Vrijheidsbond. Te Doesburg is een afdeeling van den Vrij heidsbond opgericht Tucht-Unie en dierenbescherming. Jhr. W. E Engelen, te Hilversum, algemeen secretaris van de Nederiandsche Vereeniging tot bescherming van dieren, zal voor deze ver eeniging in het algemeen bestuur van de Tucht- Unie zitting nemen. De nieuwste vereeniging. Te Amsterdam is de Nederiandsche vereeni ging van amateur-goochelaars Hands down op gericht. Zij stelt Jch ten doel de goochelkunst ta beoefenen en haar bemiddeling te verleenen voor liefdadige doeleinden. Het bestuur bestaat uit de heeren J. Verwey, voorzitter, Haarlem; D. Frenkel, secretaris, Amsterdam en J. W. Scho tanus, Purmerend. HULP AAN RUSLAND. Met het s.s. „Cari CkjeHberg", hetwelk op 31 Mei van Amsterdam vertrok, verzond het Hoofdbestuur van het Nederiandsche Roode Kruis een completen inventaris voor twee poli klinieken, welke onder leiding van een tweetal door dat Hoofdbestuur aangeworven Neder iandsche verpleegsters In de z.g. Hollandseh- Zweedscbe districten in den omtrek van Sai ra zullen geopend worden. De verpleegsters sullen zen, alwaar zij rich aanshaten bij het personeel Hoflnndsrh politiebeambte Uit Budapest wordt ons «Ld. 1 Juni geseind De Rotterdarasche hoofdinspecteur van poli tie W. Beeckman is te Budapest aangekomen om dc zedenpolitie aldaar te bestudeeren, een inter nationaal politiecongres voor te bereiden en oen internationaal politieblad in Holland te stichten, tot deelname waaraan hij ook Hongaarsche poK- tieoverheden wist te winnen. De heer Beeck man, die een aanbevclingsschrijven van den Hongaarschen gezant ip den Haag medebracht, werd vanwege de regeering en de kringen, waar mede hij in aanraking kwam, zeer vriendschap pelijk ontvangen. Het Vredespaleis. Het Vredespaleis wordt voorloopig niet meer voor de publieke bezichtiging opengesteld. Rozententoonstelling te Rotterdam. oVoor de door de Nederiandsche Rozenver- eenigïng Nos Jijngunt Rosae 14, 15 en 16 Juli te Rotterdam te houden nationale rozententoon- voerd. Het tram mfssaris den heer BesseHng wrQ der dc beruchte beroovingsperceelen in de SdW nozastraat, de Paher wa Pil msiMflutnei Adriaan Amptsstraat te den Haag, zijn thana 1 drie mannen en vier vrouwen ingesloten in hei Huk van Bewaring. Moedwil? Gisteravond ongeveer negen uur viel de 33, jarige stoker W. T. R. to Rotterdam op de West, zeedijk van een in beweging zijnde tram. HA werd roet een ernstige hersenschudding door den Geneeskundigen Dienst opgenomen en vera vermoeden bestaat, dat de man van it ou zijn geduwd. Proces-verbaal tegen anti-etcnuakg- propaganda. De politie te Leiden heeft proces-verhaal op* gemaakt tegen een Amsterdamsch anti-sten* mingcomité, hetwelk te Leiden prop^and# maakte met een nagemaekten ezel, dje op wielen door de sted werd gevoerd. Op den kop ervan was geschilderd: „Stemt niet", en op den romp: „Wie zijn eigen vilder kiest, is nog stommer don een ezel". Tegen de leden van het comité ml vervolging worden ingesteld wegens aansporing tot he> niet deelnemen aan de stemming. Kind doodgereden. - Een meisje van negen jaar, A. A. uit dtf stelling heeft het eerMomité zich «ls uol^t ge-Wstrniit te Voortmrs Is n.Kj fa _l - Broekstraat door den trein die 5.18 van Veen burg naar den Haag vertrekt overreden es «p slog gedood. Ooggetuigen hebben verklaard dit het meiijg dat bloemen langs de spoorbaan plukte nog juist de rails wilde oversteken toen dc Hok haar greep met het noodlottige gevolg. constitueerdMr. A. R. Zimmerman, burge meester van Rotterdam, voorzitter; dr. S. Birnie, voorzitter afd.Rotterdam,' Ned. Natuurhistori sche Vereeniging; H. A. Burgerhout, te Rotter dam; mr. H. H. C. Castendijk, voorz. afd. Rot terdam der Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plant kunde; mr. H. C. Dresselhuys, voorzitter Ned. Tuinbouwraad, 's-Gravenhage; Ph. Mees, Rot terdam; mr. R. Mees, voorz. van den Rotter- damschen Kring, Rotterdam; jhr. J. L. Mock, oud-voörz. Nos Jungent Rosae; A. RobeTtson W.Azn., voorz. der Ver. t. Bev. van het Vreem delingenverkeer, Rotterdam; W. Rueb, onder- voorz. bestuur Rotterdamsche Diergaardejhr. G. F. van Tets, voorz. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, te Zeist, en A. Voogd, voorz. der afd. Rotterdam von den Ned. Journalistenkring, Rotterdam. DE BEZUINIGING BU DE SPOORWEGEN. Het getal aan overcompleet treinpersoneel, waarvan in een vorig bericht sprake is, is niet geheel juist. Volgens de directie, bedraagt dit ongeveer 1000. De T e I. verneemt nog, dat hoofdconducteurs le klasse, reeds met de nieuwe dienstregeling van 1 Juni als remmers zullen worden gebe zigd. Alleen te Utrecht is reeds 127 rosn treinper soneel ter beschikking gesteld. Zitateun voor tramconducteurs. Zooals men weet, zijn alle tramwagens te Amsterdam tegenwoordig voorzien van een zit- steun voor de wagenbestuurders. Thans is door de betrokken organisaties de wensch geuit, ook voor de conducteurs een dergelijk toestel aan te brengen. De kosten daarvan worden geraamd op 5500. B. en W. stellen den Raad voor een crediet tot dat bedrag te verleenen. De Macht tegen prof. Taverne. De N. R. CL schrijft Eenigen tijd geleden hebben wij een bericht uit „De Tel." overgenomen, volgens hetwelk mr. J. R. Thorbecke, advocaat te 's Graven- hage, een klacht had ingediend tegen mr. Ta verne, lid van den Hoogen Raad, wegens belee' diping. Mr. Thorbecke was voor de gemeente 's Gravenhage als advocaat opgetreden in een onteigeningsproces over een stoep. Onder het arrest van den Hoogen Raad, opgenomen in de Nederiandsche Jurisprudentie (aflev. 7, bladz. 323), had mr. Taverne n.L een noot geplaatst, naar aanleiding waarvan de bovenbedoelde klacht was ingediend. Het bericht van „De Telegr." was echter onvolledig. Mr. Thorbecke heeft de klacht n.L na eenige dogen weer inge trokken, opdat zij aan een minnelijke oplossing niet in den weg zou staan. Diefstal roet geweldpleging." Voor de vijfde kamer der rechtbank te Am sterdam hebben terecht gestaan de 33-jerige koperslager K. L. en de 18-jarige Th. E., be klaagd tot poging van diefstal m vereeniging, voorafgegaan door en vergezeld van geweldple- De beklaagden maakten de afspraak om den 72-jarigen timmerman B. Helleman, wonende in het onderhuis van perceel 42 Nieuwe Spiegel straat, te bestelen, waërbij de eerste beklaagde den man door geweid weerloos zou maken. In den avond van 12 December 1921, om streeks 9 uur, begaven zij zich naar bet ondera huis, en nadat dit geopend was, ging de eerste bekl. naar binnen. Hij pakte Helleman met den rechterarm beet en greep hem bij de keel, terwijl hij de andere hand in Helleman s mond en diep n de keel stak. Helleman wist zich op een ge ge- zen oogenbük los te rukken, en riep tot driema len: moord! Op het gedruisch, dat de bovenbu ren toen maakten, zipi de beide beklaagden op den loop gegaan. De bovenbuurman, bij den ouden man, die uit de keel bloedde, komende, zag twee personen wegvluchten. In een dier per sonen meende hy Th. E., die vroeger bij den timmerman had gewerkt, te herkennen. Dat hij juist had gezien, bleek toen E. en zijn mede- beklaagden weren opgespoord. Beide beklaagden bekenden, maar gaven over 1 "er elkaar de schuld van het initiatief. Het O. M. eischte tegen K. L. veroordeeling tot 3 jaar en tegen Th. L. 2 jaar gevangenisstraf. Inbraak. Toen gistermorgen de koster van de Port. IsraëL Gemeente te Amsterdam een der poor tjes wilde openen, welke toegang geven tot de binnenplaats naar het Synagogegebouw en de Secretarie van deze gemeente, gelegen aan het Jonas Daniel Meyerplein, bemerkte hij dat het ilot verbroken was. Spoedig bleek, dat een of meer ongewenschte bezoekers een nachtelijke visite hadden gebracht aan de Secretarie. Daar was alles opengebroken en onderst boven ge haald. Voor zoover op het oogenbBk kon wor den nagegaan, is alleen een bedrag van 3500 gestolen. Op andere dagen is nooit zooveel geld aanwezig. Heden zouden echter de rissen worden uitbetaald, waarvoor gisteren geld was gehaald, hetgeen de dieven atwaar zy zmn aansnmm nq net perooneei tCTU fe poft* «ek «derroek k De ba- het Zweedsche Roode Knria. Dit msgetol-' schap zal zich over Revel, ander leiding van woners hebben niets bemerkt. Haagsche looihalen. Als gevolg toto do razzia, wel» JJ. Zatar» DE BRAND BIJ WERKSPOOR. Men meld ons uit Amsterdam: Gistermorgen zijn wy nog eens gaan kijken naar de fabrieken van Werkspoor, die grootendeels door het vuur vernield zijn, Inderdaad blijken nu de verwoestingen, door den brand aangericht, ontzettend te zijn geweest. De modelmakerij en het aangrenzend ninga» rijn liggen in puin. En het kopermagazijn, dc z4i- „koepel" en laschinrichting zijn eveneens to» den grond afgebrand. Van de cor.structiewerkplaatsen, waarin dfl locomotieven en turbines vervaardigd w01 den, is het belangrijkste deel vernield, terwijl de giea terij en de ketelmakerij eveneens ernstig geleoen hebben. Naar wij van de Directie vernamen, sal ge tracht worden het bedrijf intact te houden et( de werklieden zooveel mogelijk aan den arbeid te laten. Het bedrag der schade kon nog uiat worden vastgesteld. Marine-autoriteiten stélden gistermorgen eto onderzoek in naar den omvang van de beschot diging der turbines, die voor den kruiser Sojom tra bestemd waren. Men meldt ons uit Den Haag De inspecteur van den marine stoomvssrtu dienst, hoofdofficier-machinist le kl. J. de Winde en de schout-bij-nacht J. H. Zeeman, chef vb* de afd. materieel aan het departement van ma rine, hebben zich gister naar Amsterdam befte ven in verband roet den brand in de fabriek „Werkspoor", ten einde den omvang na te gaan ven de schade, beloopen door de turbines voor den m aanbouw zijn den kruiser „Sumatra". De directie van Werkspoor te Amsterdam deelt mede, dat hoewel de brand van Woens dagavond voor het bedrijf zeer ernstige gevolt gen heeft, deze toch nog betrekkelijk meeval len, in zooverre, dat het bedrijf in verschillend!! afdeelingen geheel of gedeeltelijk kan worde* voortgezet Werkspoor heeft ook uitgebreid* fabrieken te Zuilen, bij Utrecht, waair niet allee* een groot gedeelte van het bedrijf gevoerd wordt, meer ook een groot aantal modellen bet waard wordt, en wel juist die van de meest* waarde. Het percentage van de verloren ges gane modellen is betrekkelijk klein. Ln de groote ijzergieterij en de ketelmakerij, die niet door den brand aangetast zijn, liep het bedrijf gistermorgen als altijd. En naar óe <üh ree lie verzekert, is zij reeds bezig aan het tref» fan van maatregelen, welke het mogelijk zul» len maken het werk zeer spoedig in de door dé* brand vernielde afdeelingen te hervatten. D* modelmakerij zal voorloopig ondergebracht worn den in leegstaande lokaliteiten; de af te wew ken locomotieven zullen naar Zuilen wordeaf overgebracht, waarheen ook een gedeelte deü werklieden zal worden overgeplaatst Volgens de TeL is het bedrag waarvoor dl gebouwen, machinerieën en gereedschappen vb* Werkspoor verzekerd zijn, te «tellen op ongM veer 9,600,000, waarover de schade door de* brand veroorzaakt, geschat zou moeten, worde* op 10 15 procent. Aan goederen was bovew dien nog verzekerd voor een bedrag van tolto veer 3,000,000, waarover de schade «flf by benadering is aan, te geven. Het HbkL herinnert er aan, dat ha* waarop de fabriek van Werkspoor te Amstc" dam was gebouwd, op zichzelf een stukje Anw sterdnmsche geschiedenis is. Reeds in 1600'W pen dear de schepen van de Oost-Indische Com* pagnie te water, ongeveer ter plaatse waor brand hoeft gewoed. Het gebouw, met de van een meter dikte, dat de z.g. kleine rrvacttme» «telplaats bevat, is eerst later, naar ver1"'"1» va" het geld van de Zilvervloot opgericht. ALWEER TWEE BRANDEN IN DB J HOOFDSTAD. Der Amsterdsmschen brandweer laatste twee dagen geen rust te zijn Gistermiddag werd zy weder voor een uitslttanden brand, die than* etigew* hen was in de Keittoorboekenfabriek der N. to A. J. Nuss aan de Fakkstreert 51. Kort nadat het personeel de fabriek 1 had omstreeks half zes sloegen dei men uit de venteers der tweede emrtm Daar schijnt de brand te zijn ontotaan to I schaft'oksel. Het houten schot tussch» kaal en het magazijn brandde door tange*» waarvan het pepiermagezijn door hot vto Mas". Mot twee stralen op de motors den mechanische» ladder, wist de brto weer hot vuur spoedig meester'te worden. I schaftlokaal m geheel uitgebrand en de in 1 *t«i» opgeslagen balen popier Vedwdtoj door het vuur, deels door het water De oorzaak onbekend; da firma is tegen brandschade verzekerd. Eaoége ion daarna, des avonds ongeveer L 3—T pk-- Br M— der Firma Peter Ltihrs en Co„ gevestigd itraot 51, naast het gebouw ven het JUge- yen Handelsblad", doordat «rag «too cn an~ Ift^jns, dsf riah *9 kowtoi tot m toe «Aafctod» •otossk vetos. Da hranrh was spoedig teT plaatse en slaagde er in, et Huis «leed ijk gfnsti- tyd te blus- IdutirDoor fa «w a tmkifatfa M «ercecl aan wezig was, moesten de brandweer» nonnen ztch toegang verschaffen door de jroote ruk h\ de voted*» «fc dtofdoor her» 4» long te lolden. De scha«ie is niet groot Loods en hi Woensdagmiddag zijn een groote loods en kcutmole» bij de stootoH—*rfshrink usn Van Houtoma, te Hilversum, geheel al Sthool- en Kerknieuws. Mr. W. C. Mee» R.Aan. Omtrent den nieuwbenoemden koogleeraor m de LondbouwhoofiechooL mr. W. C. Mess LAzn. meldt men ons: De heer Mees is geboren te Groningen en Wudee-^é aan (Ie universiteit aldaar in de rech- >n. Hij slaagde cum lande voor zijn doctoraal jaarnen en promoveerde op stellingen. Na zijn romotie vestigde hij zich als .advocaat te Rot- •dam en is sedert T92T secretaris van de Broe rschap van Notarissen en woonachtig te Am. Verdam. Van zijn geschriften vermelden we het in 1915 uitgebrachte prae-advics aan de Vereeni- jing voor Staathuishowflcimde en Statistiek, jover de vraag: „In hoeverre zal de economische Ontwikkeling van Nederland worden bevorderd pi belemmerd indien een be Lasting politiek wordt jevolgd, waarbij ter voorziening in militaire, economische en sociale doeleinden door Rijk en jtmoenten san de ingezetenen lasten worden opgelegd zonder rekening te houtlm met wat in jrerbond met den wereldoorlog door hen zbu .moeten worden opgebracht", welk praeadvies teer de aandacht trok. In later jaren heeft hij in de Gids en in Eco- (omische en Statistische Berichte* meerdere jrtikeien geschreven over het inflatie vraagstuk m over geldcirculatie, in welke stadiën hij zich feed kennen als een scherp denker ia zake dese Jndenvrrpen. I Voorts schreef hij in Econom. en Stat. Bench- jm over de vooigestolde wetswijzigingen in toe het pacht con tract, waarbij hij in de bij- tondei e agrarische verhoudingen een zeer good kocht toonde te bezitten. Luchtvaart. LiKhtticiM Bruaari. M« iyuf m I cUwr be—t fa Kou. L**- «•rt-Mij. «n darrfljfcriwri dienst op Bussel (heen en term) seopeni Zij heelt de erpioitotie ven dez. .lichtlijn oveiÏCnomen van de Belri. sche tuchtvanrtmlj. S. N, E. T' A In Beu—el «.luchtlijn n.n *p de lijn ri Ti ,M1 M-». nes Aériannes. Oorspronkelijk was het voornemen de Neder, j"'Vh« «mt'fa, «oor t, l«ten .lieven n.»r I™' a T !T faT dieM °P de «Jn om de beurt met de Fransche toestellen der C. M. A. te lsten onderhonden. Overstappen in Brussel zou daardoor overbodig geworden zijn. Dit voornemen is echter niet kunnen worden uit een zeer groot deel hef gevolg is van het alco holisme. D. vlucht een fa wereld. Mhjoor Bink* wiens vliep-tuiir word* voorzien v» ren ni«»we -broei, hoopt Zotei d«r in stunt te 4ln #1 poging- om de wereld rond te vlie. f* te h-YMWrt. Hl) vertrekt dan vit (stres (een^vltegknmp in Zihd-Pr.nkrljk) rmnr Pome. ICncit cn Wetentchap. I Scfei? tlergctotiUPC—telltog rem JDe Amsterdammer". Zaterdag 17 Juai zal in het Stedelijk Museum h Amsterdam geopend worde* eene tentoon stelling van schilderijen van teekenaressen en teekenaars van „De Amsterdammer", Weekblad ^r Nederland. Er zullen ongeveer 150 schik- jen worden tentoongesteld van Rie Cramer, k Midderigh-Bokhorst, M. Woutersen-van Doesburgh, Felix Hess (Jantje), prof. J. H. ho les, Is. van Mens, Martin Monnkkendam, Jan foortenaar, George van Raemdondk, S. L. Wtwarz, J. H. Speenhoff, Felix Timmermans en B. van Vlijmen. Kies we t De Borgemsaster van Gouda maakt bekend, d*| kiezers voor de leden van de Tweede Ka- roer der Stoten-Genernal, die van de bij de Kieswet toegekende bevoegdheid om op 5 Juli a^. in de plaats van in de gemeente, op welker kiezerslijst hm namen voorkomen, m een an dere gemeente aan de stemming deel tc nemen, gebruik wenschen te maken, hiervan vóór 22 Juni ö.s. ter gemeente-secretarie alhier (Kamer 3) in persoon mededeeling moeten doen, onder opgave ojn, van de gemeente waar zij aan de stemming wenschen deel te nemen, en hur adres aldaar. Het bureau is geopend van 9 eer r.m. fot 2% uur n.m. fdes Zaterdags von 9 uur v.m. tot I2K uur njn.). Gosda, 1 Juni 1922. De Burgemeester, ULBO J. MUS. Prop. ex. clviel-iag enievr. Aa* de Technische Hooq-cschool is geslaagd voor het prop. examen civiel-mgenieur de heer J. A Veriioêf. Wijdingssamenkomst Blauwe Wee k-C o m i t Tot de actie wefce het Blauwe Week-Comfté ontplooit tot propaganda voor de geheelont houding behoorde gisterenavond ook een Wij- dtngazsmenkomst in de Remonstrantsche Kerk. I* deze samenkomst voerden verschillende sprekers het woord: de heer H. Ploeg Jr. sprak over de Neutrale Drankbestrijding. In een kernachtig en goed gedocumenteerd betoog wees spr. er op, dat vooral in dezen tijd van malaise het noodig is dat de roenschen wakker morden geschud, opdst zij niet alleen met het woord de drankbestrijding mooi noemen, maar zich met hart en hoofd aan de bevordering daarvan geven. Spr. betreurde de verwerping van het ontwerp-Plaatselijke Keuze door de Kamer. De heer N. J. van den Haven, officier van het Leger des Hrils sprak over de Reclasseering hl veiband met de drankbestrijding. Spr. toonde op grood van statistieken aan dat dit werk voor A, herzie uprrtter „erde Du. J. Lurinch fat Hu—woud, her woord Deo. |,™dlh»nt W« tót onderwerp gekozen „Wet urlj wilten," maor wijdde zijn geheeie rode aen *n hei» Ier hond g-lekle broefcure oner den ihnhkheiwlel. Spr. bestreed het daarin «etogevoerde cn ontkende jinstheid en de weerde van dm inkosri dmar brochure. Spr. verklaarde dat daarin grove es- wamheden worden vermeld. Met bezinning ver- Wfde spr. hef stand [Hint der geheolonthou- *>f. Tusschen de verschillende redevoeringen zong Mej. Aas Rlesz canige liederenMocg va* StooMurifsen. Dasr is aft 's-weiwMb duistere wolken van Bastiaana, het oud-Nederlandsch Lied, Heer Jeaus heeft een holksn, en Lente rat Julius Röntgen. Meé groote aandacht wende* deze liederen aangehoord, die door Mej. Rieaz op uitnemende wijze werden vertolkt, en waar bij de heer E. Lafeber verdienstelijk op het orgel begeleidde. Me* gemeenschappelijk gezang weid 4 goed geslaagde bijeenkomst beëindigd. Hedenavond 8 uur wordt op de Nieuwe Markt een buurt meting gehouden, Ds. G. Ver heul en de heer L". C. Lafeber zullen het woord voeren. Morgenmiddag 4 uur wordt op het schietter- refn aan den Rcftterdamschen dijk, een groote openluchtmeeting gehouden. A's sprekers zul len optreden de heer en Bern. S. Franke «it Amsterdam, P. P. Hnrtendorff uit Haarlem en B. Logeman uit N. Wetering. Aan deoe Meeting gaat een Optocht vooraf met muziek en ontplooide vaandels en banie ren, de stoet zal worden opgeluisterd mot praal wagens en zal gaan vanaf het Kazerneplein, langs Wilhelmmastreat, Lange Tiendeweg, Kor te Ticndeweg, Markt, Oosthaven, Westhaven, Markt, Kleiweg, Katten singel. Prim Hendrik straat, Buurtje naar het Schiet terrein. Verg. R.-K. Kiesvereeniging. Hedéfavond zal voor de R.-K. Kiesvereeniging alhier als spreker optreden de heer mr. A. ba- ion van Wijnbergen voorzitter der R.-K. Staats party in Nederland. De vergadering is alleen toegankelijk voor le den van de R.-K. Kiesvereeniging. AGENDA. 4 Juni. 7j< uur. Soc. Ons Genoegen. Bal ou de l'vUig van M. van i'ijn 7 Juni. 8 uur. Gebouw Daniël Cursus-oefe ning E.HB.O. 8 Juni 8K uur. Bovimzaal Café Schaakbord. Vergadering OnderL Brandverzekering Maat schappij „Gouda". 15 Juni 8V, uur. Soc, Vredebest. Ledenverga dering. Bodegraven. Kort verslag van het verhandelde fn de Openbare Raadsvergadering tsJMdegraven, op 31 Mei 1922. Voorzitter de burgemeester. Secretaris de ïer R. M. Laman. Aanwezig de leden: P. C. B. Bn. Batelaan; J. v. d. Marei; J. H. Rioting; P. Mouris, M. G. Stolwijk, J. Beijen. Nadat om nrim half. tien uur de voorzitter de vergadering geopend had, en 't gebeds for mulier was voorgelezen, heette de voorz. da* heer P. Batelaan welkom, die na zijn riekt* voor 't ceret weer een openbare vergadering bij woonde. De notulen werdan goedgekeurd. Tal van ingekomen stukken werden voor kenrasge- ving aangenomen. Ben adres ran exportslager» werd in handen ran B. en V. gwteld. De keer Bejj» kracht hulde aan het uitge breide verslag van de pi. comm. v. toezicht 0J1. lager onderwijs, en besprak meerdere punten uit dit veralag. De leden van stembureaus werden benoemd voor NieuwerbrugMeye; dorp-noord, «n dorp zuidzijde. Ben hooédatasabwren* word tevens ge kozen. Inzake de rageiing van ackoolgeldan en ver dere koeten voor school B. bleek dat Nieuw koop en Zegveld daarin hun aandeel zullen betalen. Aan den heer A. van Rairihoret werd ©p- nfetrw 200 toeslag verleend op zijn pensioen. Medegedeeld wordt dat de gunning van de aanbesteding electriciteit nog nset hoeft plaats gehad. De kabels kamen binnenkort aan, e* daarna zal de gunning plaats hebben. Op een vioag van den heer Beijen, of rekening gehou den zal worden met de belangen van vele werk- looaan in de gemeente, antwoordde de voorzit ter, dat bij de gunning zal bedongen worden, dat de bruikbare krachten uit Bodegraven de voor keur zullen moeten hebben bij andere werkne mers. De raad ging vervolgens over ka gei ting tot behandeling van de kohie»en voor den Hoofd, Omslag over het tijdvak Jam-April T922. Na heropening werd het hefflngsdjfer voor 1922 bepaald op 1,2 De Alg. Centrale Bankv. voor den Midden stand te Amsterdam heeft aangekoekt het poind in de Prins Hendrikstraat, bewoond door den heer Besier, (die per 1 Juli a.s. overgeplaatst wordt naar Apeldoorn) om daar het bijkantoor, dat thans ann de markt is gevestigd, in over te brengen. Het tegenwoordige lokaal werd te klein door de uitbreiding van raken. In het pas aangekochte pond ral de voorkamer inge richt worden als prhré-kantoor voor d teur, terwijl de achterkamer dienst 1 voor het personeel. Vermoedelijk zal rpet den bouw ran het nieuwe bankgebouw oog even gewacht worden met het oog op de nog steeds dalende bouwkosten. Naar ree* ragt, is 4e be grooting van het nieuwe gbouw thans reeds 40 lager dan 2 Jaren geleden I Tóch wil het hoofdbestuur KQf met bouwen wachten. Boskoop. Bij de gehouden aanbesteding voor den bouw van 22 woningen door de woni*fbouwvereen!- „Onze woning" alhier waa hoogste in schrijver P. Boaman te Boskoop voor 102563, an laagste J. von Wieringen to Alphen voor 78478. De gunning h aangehouden. Coop. Vereeniging „De Boafcoopoche Val ling". Er werden prijzen besteed olz volgt Rozen, in soorten, 18—90 ct., Lathyrus 10— 20 ct, Iris 6-ÖJf ct, Pyrethrum AH—12 et. Campanula 518 ct. Pioenen 2640 ct. Lu pinen 6^—9 ct., Sneeuwballen 1432 Ct, Spi rea v. Houtte 2% ct, Clematis 5 ct per boa. RhododendrentakitoB, po* tok 11 et, KolmfeK 20 ct., Hortensia 14 ct, lo pof en par te*... In de vergadering ran dm vereen' iato polder alhier tot dijkgraaf gekozen de hotel G. W. ran Ge Weren, aftredend. In de plaats van dm hoer W. v. dl Verf, niet mear bi aanmerking wenschla Ie Jkwm* m tot heemraad geko— do heer L. A. Mourfc* 18 cerrt voor dtel >r motorgas. Hot» 19W verlaagd ét - DeC loagd tot 17 cent per muntmeter en 15 cent tarief vat de wteerleJding, in met 50 pet verhoogd, to a aanvankdiPro mhongiag to 25 pet Het paroentsge voor de stenbelotebig voor het belaatingjaar' 1922-to 1923 ward voorgesteld op 3. Tot directeur van dan k*uru»g»dian»t ra* en vleezch is Wnoetmd dr. S. I. dorff, aider. AUTOMOBB.BME. »«fclri(d Dinsdag heeft op de automobirlbnan ven ItoP dtonapoito de groote Amerikaanoche auto \om over 500 mijl plaat» gehad. Deze wedstrijd, eate der belongiijkste van hef wedetrijdseisom, hwf niet minder dan 135,000 toaachouwers ge'iotot. hen, dank zfl het finale weer, dot een moakf race deed verwachten. Er waren 27 dwnhto* mera, bijna alle Amerikanen; alleen 5 Europeov ache wegens verschenen aim den start, to wuft 2 Ballots, aen Peugeot, een Bent hl ey en atop Benz. Winnaar werd Jimmy Murphy «*4 Murphy Special, een door hem zelf vervanrBf den wagen, m 5 uur 17 min. 50 nee., of tof oen gemiddelde van 151,262 K.M. per our, «tel een nieuw record ka; het oude record werd 44 1915 door Ralph de Patina rost Mercedes «te maakt, n.L 5 uur 33 min. 55 sec. Tweede werd Hartz op Duesenberg, en de«3kl Eddie Heerne op Ballot. Murnhy won het v*|« jaar den Fransehen Grand Brix. VlIRBbKBRKIfiR. (ML Kat. Kist Off. Nol I Juni 2 Juni 19 Londen 11.49 11.49}-lMO'fc Berlin. 0.95 0.96 Paria».r>9} 29.50 Brsaaal21.71 21.70 Zwitoartaad4BM 49-97» tjmo 0.03M M.00 94.40 44.50 44.14 Btaokhelro«'L40 44.90 Now-Ta*1JUPU SJW/a WoorborldM. to dra tooagra rat r Juni 1922 A 767.4 to Falduiorad. -IÉ Loagote stood 754.2 to Sis root. Verwachting tot dra «tod rao 3 JunL T Zwakke tot matige wbvd vti Zuidalyho, latei Westelijke richtingen, half lot onweer, weinig verandering in temperatuur. (e haur goyraagd een ktolne ruimte vaar hot toten van een aitvorkoop aan irakko straat. Brieven Mider No. 2174 bur. Gouscho Courant. 10 Twee In Holland zijnde Duitsche meisjes, 19 en 21 jaar, vragen tegen 1 Juli a.s. een als dienstbode te Gouda. Brieven fr. letter M. bur. Goud sche Courant. 2175 10 2184 10 Jongelui die gaan trou koo Blecfr. Uit wen. Zeldzame koopjes m Stoelen, Spiegels, Tafels, Schilderijen, Clubfau teuils. Complete Huis kamer en Salonmeuble menton. Groote party Theekastjes, Wollen dekens. Leerstoelen Maqu- tt eet el len enz. all dar waarde Wio komt zien, Koopt SHUHSIEUT Uli. hunkin niks to Baiianlra naai} a Binmwwimis Telefoon 12800. 2186 fijn.to /wits VOOR DE 1 1 li ui', t BLIJFT Pros flIJI 10 CENT V«rkr(i*ba»r b. dsn Bjjwi.1 LA BOLSA KAMPEN do importeurs Been uitgeputte batterijen, f 8, 1682 17 HCR5DUr«_gq RDBIAAK.JÏ en in Lux. v.rpakklng verkriigbaar ▲la aiea ta ROTTERDAM vrazet «star era adres veer WEBKMASSKLEEDIJiO, den keert men nltqd mear één seek noemen: - 2117 40 MS a Ren knltoacoween taebMieeee ha: een vreeltyke remedie ta 6 deelen. In dé keeddretlen de keraerade III maart tartan EDDIE LTOIÏ II LEE SOtil. Explleittl LQOIS 1HBRI0L* N.R. In de aeel is kei elt^jd I# graden koeler dan batfan. v.d. Takmraai 16- Klgatrnte et 1 8928 - Telefea 2188 Ruim* k.uzo Chocolade an Bonbon* I* kwaliteit Ko.kj*. on Qebakjoo e deuren, a etémcücr aeerd. Leveiaag zutor tee- kening ea (til voorcaad. Productie 1000 dcuzca per «eek. Vnmgt bAchÜnffen aan MOOfDKANTOOtt WARMOND AMBTESDAaa siNueiTs

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 2