ilatorla s wiogil" 14 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 14947 Dinsdag Juni 1922. KERK a. d. IJ-, OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en* WIJ K. aansohe A DE GENEZER menten ourant doog KOOP in, voor verken an leder len. RDEN KLEIWEG BUITENLAND. t FEUILLETON. rstHLAND. Gouda SOINOIOKl URION Fen nieuwe blouse in ruil voor een oudé Kies Uwe meest óeliefde kleur uit de lö JWlnK- Hntenkoop een pakje en vol<5 de gebruiksaanwijzing Dat is talles. De Level ANN. w, om den overwonnen tegenstander niet te laten dood bloeden. De i, A. Z. noteert ifaama: BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, G0UDERAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPEUJC, NIEUWER- Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 61» Jaargang Ingezonden Mededeellngen. CW ervoor vyn. van •fi 2213 41 te rich- ik 4 êXEND door ROBERT HERRICK. tevens wees hij politiek, die na tegenover Frankrijk was ge nooi t weik- wcrd te Kassei een Jonge man r verdenking, bij den «UHWlaff dat ver- •dei> om verschillende re- zijn, dat hem tenge- 'lligheid der Duitsche /en is woorden te tot dusver meer londen dan Duitschland had be- «pmmissies van toezicht. politiek der ver- Versailles binnen ’t i Maatachv jen r r >un //^Mentor f 9»S 1O7S 1810 1S0S 1450 1650 •streden, werk- der ge- te hoog igegaan Engel- R^rikxxni ig.de cn door root wer- ut Lloyd >or de ver- ze niet langer ver geld. Niets dan er op, iiligen aan de Europa en de mis voelen. Aan den ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt; Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT 31, GOUDA» by onze agenten en loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux zijn dagelyks geopend van 9—5 uur.; Administratie Tet Int. 82; Redactie TeL 546. n klein, k vereerd aanbeveling» kader van het Duitscho prestatievermogen, het wilde aansporen tot matiging en terughoudend-^ heid en rekening houden met de moeilijkheden van Duitschland, die gelijk Lloyd George erkende door de buitenlandsche bezetting werkzaamheid der contróle-commissies de afscheiding van Duitsch gebied vergrot den. Maar daar stond tegenover, dat George, naar C\ kiezing welker vervulling wat Duitschland m ren. Daar stond veel meer staat was tegenover, George wel-is-waar in Maart 19tf9 in memorandum aan Clemenceau schuwde zulke bepalingen in ’t verdrag op nemen, die een tot rust komen van Duitschla maar «Hij is een persoon," gaf Nel met veel waar digheid ten antwoord en meteen was ze weg, ons d.ieën alleen latende om de onaangename jesc’üedenis te verwerken. «Als je denkt dat dit mij moest treffen,” snik te Tante, „dat mijn eenige dochter zich zoo zou ’«nederen, enz.Je kent de stemming. Als het ““fere geslacht gaat merken, dat de jongeren *n eigen wil hebben en een eigen inzicht in }evenz en zij het beter vinden om tegen hun *>l in te gaan De kans op de lunch was verkeken, dus liet de beleedigde familie maar aan haar lot over tot bedaren te komen. Dien zelfden avond, ^zult het niet gelooven, hield het rijtuig van Goodnows voor mijn huis stil en dapr feadr F N?l mét een taschje in haar hand. hoeft niet te wachten, Clem,’ ’zei ze tegen koetsier en meteen vroeg ze: „Mag ik van ’jacht hier blijven Ik kon Aagen met hun gepraat over hW, geld en nog eens geld.” Ze zag doodsbleek en had een dun zomerja- f®*»etje aan, dat ze altijd gedragen had aan meer, toen ze wel genoeg was om met de 7®? te gaan. .*~at f9 mijn trousseau," zei se, het kleine *HUé in d« hoogte houdend. Ik sloot haar in Vera Councillor’s’ verslag van den volgenden i dag aan een van haar intieme vriendinnen is het beste, dat wij kunnen geven. „Ik zal het nooit ten volle begrijpen, dat Nel dien stap heeft durven wagen. Nel I Als het nu nog een andere vrouw was geweest, die sentf- menteeler, dwazer of geëxalteerder was. Maar Nel is practisdh en gezond in haar denken, meer1 dan Tante of iemand anders vermoedt. Ze is ook niet, wat ik zou noemen, beredeneerd, in staat om heelemaal te leven volgens eeh theo rie volstrekt niet ook is ze niet onver schillig voor die duizend kleinigheden, de weef den en gemakken van haar leven, evenmin als voor de kleine rol, die ze in haar wereldje speelt. Het was of ze dien dug in een soort geestver voering verkeerde, of ze leefde in een onwer kelijke wereld. Ik geloof, dat die man iets met haar gedaan heeft haar geest veranderd heeft toen hij haar hersens in zijn macht had. Waar om ook niet? Tot zulke vreemde dingen zijn dokters tegenwoordig in staatDat is zeker, 'dezen heelen winter in Europa is ze niet zichzelf geweest, ze zat te peinzen en was verlegen, ze kon zoo vreemd doen en was fneestal met haar gedachten ver weg. Misschien ook is het de kracht van zijn liefde, die haar karakter veranderd en haar ten slotte heelemaal ver vormd heeft. In ieder geval heeft hij een nieu ws Nel geschapen dat is zeker I Maar nu vdrvolgt me steeds de gedachteZal die nieuwe DUIT! De kosten der B e r 1 ij n, 3 Juni. (W. B.). Volgens een be sluit van de financieele commissie van den ge- zantenraad, dat generaal Nollet een paar dagen geleden aan het ministerie van buitenlandsche aiken heeft meegedeeld, ontvangen, naar de bladen melden, van 1 Maart tot 30 Juni de le den der commissies van toezicht behalve hun salaris in vreemde munt, dat Duitschland ook moet betalen, voorts nog de volgende toelagen pe maand: een generaal tevens voorzitter 71.950 mark; generaal-kolonel of luitenant-ko- lonel met leidende positie 37.875 mark, majoor 34.100 mark, kapitein en luitenant 32.200 mark, onderofficieren 17.500 mark, soldaat 10.600 mark. Thomas over de Duitsche schadeloosstelling. Berlijn, 3 Juni (W. B.). Thomas, de be kende Engelsche leider der LaLourpcrtij, heeft in een artikel in het Berl. Tageblatt over En geland en de schadevergoeding verklaard, dat Duitschland’s betaling in natura voor Enge land een ernstig probleem is. Want hoe meer Duitschland, ten gevolge van zijn lage valuta, zijn prijzen brengt onder de in Europa gelden de prijzen, des te beter kan het de Engelsche fabrikanten onderkruipen en daardoor worden de Engelsche arbeiders, die voor Engeland in den grooten oorlog hebben ge: loos. De oorspronkelijke vorderingen allieerden zijn reeds meermalen nis herzien rn moesten steeds opnieuw nag worden. Intusschen is de toestand in de sche industrie door de Duitsche concurrentie steeds slechter geworden. Maar wanneer Duitschland schadevergoeding moet betalen, die zoo hoog is als nog te voren, danm oef het zijn commercieels zaamheden in gelijke mate ontwikkelen. Fran krijk heeft zijn deel in de schadevergoeding noodig om solvent te blijven. Maar ook insol vent kan het leven, omdat het een zeer ont wikkelden landbouw heeft. Engeland daarente gen produceert slechts 2/7 van de noodige le vensmiddelen en de toestand wordt steeds slechter in plaats van beter. Wanneer Duftsch- land failliet mocht gaap, dan volgen Italië en Frankrijk onvermijdelijk en waar zal dan Enge land een afzetgebied voor zijn goederen krij gen om zijn levensmiddelen te betalen Het doel van Engeland is dus verzoening van ge heel Europa, stabiliseering der koersen, beta ling van een behoorlijke schadevergoeding door Duitschland, zoodat Duitschland nipt tot een werkplaats van loondrukkers gemaakt ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende lot <len baxorgknnjrh 1—5 regels 1.30, elke regel moer ƒ0.25, Van builen Gouda en den be/orgkrmg: 1—5 regels ƒ1.55, elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën In het Zatexi ignummer 80 'A bijslag op den prijs. I.lefdadiglu ids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELiNGKN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer fQ.M. O» dr voorpagina 50 hooger. Gewon* advertentiën en ingezonden mededeellngen b-j contract tot zeer genxtueaar» den prfya. Groote letters en randen worden berekend naar plaatarunnie. Advertenties kunnen worden ingezonden door tuMchenkomst van «oliede boekhan- «klaren, Advertcnticburcaux en onze Agenten en moeten daags vóór do pluabóng n het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opnama verzekerd te xfin. Daar zaten we dan met ons drieën in die volle zaal. Opeens sprong hij op, hij nam zijn pak in de ééne hand cn haar tnsdi in de andere dat zelfde malle kleine taschje, waar ze mee bij mij was gekort^n. „Waar wachten we eigenlijk op?" riep hij. .^Binnen een uur gaat de groote dag-expres we moeten ons haasten I” Ik geloof, dat ze er maar zoo met hun beidjes „van door" waren gegaan naar de wildernis, zonder te trouwen, zonder eenige plechtigheid of iets, als ik er niet geweest was. Daar dachten ze heelemaal niet aan. Misschien doet het er weinig toe of je den vorm ook overboord gooit als je niets vnn conventie wil weten. Maar ik kon niet laten een woordje te zeggen over fatsoen, fk drong er op aan dat ze zoo niet heen zouden gaan. Hij gaf dadelijk toe, maar het scheen Nel niet te kunnen schelen. H'j naar h^ bureau en vroeg waar de dichtstbijzijnden dMinee woonde, krabbelde het adres op het bruine pak en toen vlogen we de straat weer op om te „trouwen." Heb je ooit zoo Iets gehoord Natuurlijk, je hoort van massa menschen, die hetzelfde doen, maar dat zijn een soort menschen, <He je niet kent, die bij toeval geboren worden en bij toeval sterven. Zelfs on ze bedienden trouwen naar behooren. We ren den dus de straat af hij dacht er niet over om een rijtuig te nerten en ik was zoo opgewonden over het heele geval, dat ik er ook niet aan dacht. Hij droeg nog steeds het bruine pak in zijn ééne hand, en Nel’s taschje in de andere. De menschen op straat bleven slaan om ons na te zienhet was of ze op onze gezichten kon den lezen, waar we heen gingen. Het had veel van een tooneel voorste Hing, wij waren tet» minste net een acteur en twee actrices I Wij kwamen aan het opgegeven adr*s in een De toestand In Opper-SilczfS. Berlijn, 3 Juni (N. T. A. Draadloos) Eckhardt, de Duitsche gevolmnchtigtd» in Op* per-Silezië, heeft tot de commiseie der gcallk eerden te Oppeln een ver’oog gericht wtgene den dreigenden toestand In Opper-Silezië. Naaf men uh Breslau meldt, spa U de cpinmlsrig zich ernstig in om orde en msl te herstellen- Gisteravond zijn reeds 300 Italinansche solde» ten naar Rybnik vertrokken. K a 11 o w i t f, 3 Juni De nacht h nistlg vorloopen maar er worden uit Bobrel en Morgenrot storjpgen var. het spoorwegver keer gemeld. Personeel cn passagier: in dr treinen zijn door len-le* lastig gevallen. Van» ochtend is Bob rek bez rt door Engelsche troe pen. Beu then, 3 Juni |P. T. A.). Ie Gleiwits hebben Duitsche benden Polen aangevallen, t j wierpen granaten in den turn vnn den pastoor, waarbij een Pool werd gedood en diens «oon ernstig gewond. De Org'Mtn heelt ren arnval gedaan op de dorpen Kaïpowice, Zawtida en SJerpno, wnnr twee huizen in brand zijn getto* ken. Sosnowltz, 2 Juni. (Orient). Pr h'ijvcn oniustbnrende berichten uit Opper Sl’ezië ko men. De Duitsche benden cn militair* organi* wordt. Heel het continent heeft r®0 welvarend Duitschland noodig. dat knopen en verkoopen kon en de welvaart van Europa is een voor waarde voor de welvaart in Azië en vooral indië. moest men hem nanr zijn woning vsrvowen. Nadat hij Weer tot bewust rijn was gekomen, deed hij nnn den commissaris van politie, dl* zich aan zijn bed bevond, een omstandig ver- haal van het gebeurde. Onmiddellijk dan: op worden een aantal rechercheurs met politie* honden uitgrstuurd om een onderzoek In te stel* len. Tot diwvcne was alle moeite evenwel te» vergeef sch. Hedenmiddag we gearresteerd orwbr betrokken te zijn. Men «noest hem later echter weer op vrije voeten stellen. Volgens het oordeel van de doktoren bevindt Schddemann rich niet in levensgevaar. Volgen* hen is het meer de groote ♦‘motie dan wel de uitwerking van het vergiftige gas, dio het slachtoffer op het ©ogenblik nog dóet lijden. Het proces-Frzbergcr. Woensdag bngint" volgens Wolff te Often* burg het proctMS-Ei zberger. Er zijn 80 getuigen gedagvaard, nlsmede 3 deskundigen. Do ba* klaagde KilUoger wordt ervan beschuldigd mei voorbedachten rade do mootdenaars v< n B:x». beiger te hebben geholpen zich aan de stint l* onttrekken. - Staking te Hamburg. Te Homburg hebben het bedrijfspersonoel van de viaduct-spoor en de tram en dat van do Alstaibooten het werb ntergclcgd. Het rischt hoogero loonen. Een b middelingavoorstal Is op het laatste ©ogenblik door het personeel de: betreffende ondernemingen met 6880 tegen 151 stemmen verworpen. Bomaanslag te Frankfort. In den nacht van Vrijdag op Znterrlag Is to Frankfort a. d. Mnin een nieuwe bomaanslag ontdekt. Een politieagent ontdekte in een com munistische boekwinkel een glimmend'* bom, waarvnn de lont bilna opgebrand was. Hij wierp het helvche werktuig op straat, waar het dodo* lijk ••«wlor meer «trhndw nnn tv .L-L-' ten. schepping van hem blijven bestaan Wat óen vreeselijko verantwoording voor hem I Het is natuurlijk niet het huwelijk, dat ik me voor Nel had voorgesteld. Evenmin zou ik het zelf wenschen. Van alle meisjes, die ik ken, is Nel zeker gevoeligr voor de gewone dingen van het levenze is dol op mooie kleeren en had moeten trouwen in satijn en met een bruidssluier en met bloemen, en cadeaux en een kring van goede vrienden om zich heen, een volle kerk met orgelmuziek en alles *wat er bij een bruiloft hoort. Dat komt een vrouw toe en Nel is een echte vouw 1 In plaats van dat alles, stapten Nel en F ’s morgens in den trein van acht veertig naar de stad en gingen naar het ziekenhuis. Ik hnd al mijn best gedaan om te maken, dat hij bij óns kwam om op die manier ten minste een schijn van fatsoen aan de zaak te geven, maar ze luis terde heelemaal niet naar me. Het zou mij ook wel in een lastig parket hebben gebracht, dat moet ik bekennen. Nu dan, we moesten wachten in een wachtkamer, te midden van zusters en patiënten, een zaal waar het allerakeligst rook terwijl «den Wilde" gingen zoeken. Hij kwam haastig binnen met een pak in een bruin papier onder zijn arm ,zijn hsele „uiteet" denk ik, of was het zijn chirurgische uitrus ting? Hij merkte ternauwernood, dat ik er bij was ,maar zijn oogen begonnen te schitteren toen hij Nel zag. Ze stonden tegenover elkaar en blikten elkaar in de oogen, ze merkten niets van het nieuwsgierig kijkende publiek, ze keken en keken o hij houdt van haar, hij vereert haar. Er ging een rilling door mij heen toen ik het zag I Maar ik vraag roe afkent hij ‘haar, weet hij wie ze eigenlijk is diep in haar ziel, dat echt vouwelijke in haar, dat ze nooit verliezen zal. Ik hoop het De veiligheid der l.czettingstroepea De intf-rgenllieerde RijnlandcommlMie tacit, volgens Wolff, een nieuwe verordening kondigd, met betrekking tot de toepassing van art. 15 van het DinKhe wf'haek vnn strafvor dering in het beze’' gebied. De commissie be houdt zich het recht voor om een op grond van dit artikel genomen beslissing van een Duitsch gerechtshof opnieuw te onderzoeken en eventueel de uitvoering er vnn te verhinderen, nl. wanneer een zaak, die voor een rechtbank in het bezette gebied nnnhnnglg is gemaókt, nanr een rechtbank in het onbezette gebied word» verwezen ert wanneer de commissie meent te kunnen aannemen, dat daardoor b.v. da veilig heid der bezettingstroepen bedreigd zou kunnen worden. De Amswtaansdro tazet tings troepen. Washington, 5 Juni. (R.) Het ministe rie van oorlog leeft meegedeeld, dat twee ba taljons Ai\\èrik/LnHche troepen langer te Ko- blentz zullen blijven dan tot 1 Juli, den datum, die aenvankdijk'wns vastgesteki voor de alge- heele Amerikaansche ontruiming. P r ij s, 5 J u n i. (B. T. A.). Uit Koblenz wordt ann de Chicago Tribune gemeld, dat ge neraal Allen, opperbevelhebber der Ameriknan- sche bezettingstroepen, gemachtigd f* het brug- gehoofd van Koblenz met duizend man voor ren onbepaalden tijd te blijven bezetten. Mislukte aanslag op Sch'-ldcmann. Gisteren werd uit Berlijn nan de Tel. getele foneerd Op den leider der sodaal-democratische par- tit. den opperburgemeester van Kassei Philip öcheidemnnn is een aanslag gepleegd. SoKwJ. mann bevond zich op een wandeling naar zijn familie te Wilhelmshöhe, toen plotseling een good geklcede jonge man op hem toesprong en hem een blauwe ballon, welke met een vergiftig gas was gevuld, die ann zijn wandelstok was bevestigd, in het gezicht wierp. Scheidemnnn raakte door het uitstroomende gas bedwelmd, mnar kon nog de revolver, die hij sedert den moord op Erzberger, steeds bij zich drnngt, twee schoten op zijn aanvaller lossen, die echter bei de misten. Toen Scheidemann lichtelijk be dwelmd neerviel, zag hij nog hoe de aanvaller zich uit de Moeten maakte. Verschillende perso nen, <Üe ziclpop den weg bevonden, achtervolg den den vluchteling. Ook een afdeeling der Schupo zette hem na. Scheidemann zelf werd naar een gasthuis ge bracht, waar hij eenlgen tijd in bewustelo zen toestand verkeerde. Hij kwam echter spoe dig weer bij. Hij heeft geen letsel bekomen. Tot nu toe is de aanvaller, die in de richting Wabern met het spoor vertrokken is, nog niet aangehouden. I In de straten der stad verscheen heden een bekendmaking van het gebeurde en de aankon diging. dat een hoo-e belooning op nadere me- dedeelingen is uitgeloofd. Telefonisch wordt nader aan de Tol. bericht Omtrent den aanslag op Scheidemann kan nog worden gemeld, dat zijn zenuwen door het voorval danig zijn geschokt. Per draagbaar mijn armen ze leek zoo teer en kinderlijk, zooals ze daar met haar taschje op de stoep stond. Denk je eens,in, dat Nel op die manie: het groote avontuur ging beginnen IIk houd mijn harfivast. XI. laar stond tegenover, Clynes uiteenzette, doe. rgen van 1918 verwachtingen had gewekt, vergde dan te prestee- dat Lloyd «1 een waar- «p te >- v»...vnland i duurzaam verhinderden, maar desniettegen staande steeds wéér toegaf aan de Fronsche wenschenb.v. in de Opper-Silezische kwestie, het vraagstuk der schadeloosstelling en op alle conferenties, waar hij Fransche staatslieden optmoette. Het artikel der D. A. Z. besluit Lloyd George mag - denen erover tevreden volge van de bereidwiliigh regeering bespaard gcblev< krijgen met Poincaré naar aanleiding van den Sisten Mei, mnar 't is buiten twijfel, dat deze „Auseinandersetzung" in de toe komst niet kan uitblijven, wanneer het doel der Engelsche politiek, een werkelijke en duurzame vrede in Europa, moet worden bereikt. De meeningsverschillen met Frank rijk, die op 't oogenblik naar Lloyd Geor ge's zeggen niet bestaan, zullen noodzake lijkerwijze aan den dag treden, wanneer het met Engelsche hulp in *t leven geroepen imperialisme van Frankrijk opnieuw den anm opheft om toe te slaan. Het kan zijn, dat Duitschland tegenwoordig er geen be lang bij heeft, dat de Entente ophoudt te bestaan. Maar ’t blijft een open vraag Juist na de verklaringen van Lloyd George, of de Duitsche regeering het tijdstip, psycho logisch en tactisch, juist heeft gekozen om tat Parijsche dictaat onvoorwaardelijk aan te nemen. donkere zijstraat. Nooit zal ik édn enkel onder deeltje van de heele goscModeni* vergeten d* achterdochtige dienstbode, <be de deur open deed, en hoe te ons eenvoudig in de gang liet staan, terwijl ze het aan den dominee ging zeg gen. Toen dat kleine kale mannetje, dat hall slaperig verscheen en ons niet eenz aankeek. Ik denk, dat’ hij dagelijks dozijnen van die geval len behandelt. Hoe noemen ze het: „Wettig, geregelde hartstocht" We gingren met hem meo naqr de voorkamer, en daar in die benauwd* kamer met zijn armoedige leelijke meubels en vieze gordijnen, met het lawaai van de men schen op het trottoir vlak onder het raam en het gestoot van de aschkarren tegfen den trots toirband, had de plechtigheid al nat*. Helen Gocwinow werd de wettige vrouw van „den Wilde" - Mevr. Prederik Holden. Denk een* even I Om uit die volle straat waar ieder een ti$j met de moeet gewone dingen bezig houdt, n»et een man naar binnen te gaan en n* een paar opgvdveunde zinnetjes van een domi néé weer terug tj/keeren als h(41 iemand an der», zelfs tondef den na»m, <Men Je *ltfjd ge dragen hebt. HA is grappig en vree*elijk tegelijk N*en, ik zou dat nooit kunnen doen voor «enigen man te r wereld^ hoe veel ik ook van hem hield. Ik geloof, dat fk dan nog liever zonder die heele plechtigheid met het» zou gaan I Ja werkelijk I Ik kon wel tien, dat ze mij nipt meer noodig hadden, zoodra de taak was beklonken. OVERZICHT. De Engelsche eerste-minister heeft den laat- jten tijd twee redevoeringen gehouden in 't Lagerhuis. In de eerste rede sprak hij over de conferentie van Genua en in de volgende breekt hij de kwestie der schade loosstel- bng almede het vraagstuk der Engelsch- Frunsohe relaties ter sprake. Terwijl hij eerst Duitschland en Rusland aanduidde als twee mogendheden, die nog niet in de laatste rede viel te beluisteren, aanmer kelijk vriendtlijker voor Djiitschland. De Deutsche Algcmeine Zeitung, die zich met de aargelegenheifd bezig houdt, wijst var. de discussies, die voorofgi?--- klaiingen van den premier, vcoral van belang b de vaststelling van Kenworthy. Deze merkte «p, dat de bezettingslegers, die de Entente in Duilschlartd op de been houdit, kiddt-n verslonden dnn Duit taald Het Duitsche bind vindt hierin aanleiding op te merken, dat dit stellig niet nieuwe feit, waneer men daarbij in aanmerking neemt, dat lelfs volgens Fransche opvattingen voor het herstel der verwoeste departementen tot dusver bijna niets is gedaan, tot vervelens toe bewijst, dat het er bij het nationale blok alleen maar om gaat de economische vernietiging van Duitschland, waartoe het verdrag van Versail les den weg heeft gebaand, volledig te maken. Lloyd George verklaarde in zijn rede niet aan hanger te zijn van een politiek, die aanstuurde op een .zicli afzijdig houden Waarvoor; vele Engelsche kringen na lidding Genua schenen te aderen kant achtte hij Engeland gebonden door ’t verdrag van Versailles, maar te."?"" hij op do traditioneele Engelsche jaterloo ook Wanneer hij ook bij deze gelegenheid er zijn spijt over te kennen geeft, dat de Ver- eenigde Staten weigeren voor 't oogenblik mede te werken aan de Europeesche poli tiek, dan ligt daarin onuitgesproken de re den, waarom Engeland zich thans niet iso- leeien kan. De Engelsche handel heeft de Europeesche afzet-markt vannoode. Vol gens een statistiek, die de moeite waard is en die de Economist dezer dagert heeft gepubliceerd, bedroeg het aandeel van Europa in den Engelschen totalen uitvoer m 1921: 47.6 tegen 40.4 in 1913. Engeland heeft de Europeesche markt noo dig om zijn economische crisis te boven te komen en het aantal zijner werkloozeiuje verminderen. Van Duitsch standpunt be zien, is de vrees maar al te zeer gerecht vaardigd, dat de voorloopige schikking ten aanzien van de kwestie der schadeloosstel ling juist op dit punt de Engelsche belan gen buitengewoon zal bevorderen, terwijl ze het Duitsche economische leven leidt naar een catastrophe. De zeer vriendelijke woorden voor de Duitsche regeering verlie- zen zoodoende helaas bijna alles van haar waarde. H Engeland kwam op'voor een vulling v^n 't verdrag van I GOUDSCHE 1'011! 1 1 1 2191 204 22

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1