ÏÊUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN «AMBACHT, BEKKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- tK a. d. OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, er.z. 61. Jaargang 5 14948 Woensdag 7 Juni 1922. UITENLAND. 1UILLETON. l GENEZER i Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen tSK.’ in haar nieuw tehuis in zijn dat (Wordt vervolgd^ ikken opnemende, gin# hij het langs de rots naar boven en zij ft van 't verdn te Londen geen kleeren noodig?" en, die kan ik daar todi niet gebrui- door ROBERT HERRICK. rekt. De En- juden en ook verder troe- den vrijstaat rede, van werd •ruimen tijd waarvan hij dan wapen ook Z< De van Kassei politiek o’ Morgen zul rt ik alleen haar lievelingshond stu- tn sieraden, geen kleeren, geen boe- d!ft op beschaving lijkt Ze doet het ve. „En val Moeder vooral niet hard, niet helpen, het goede mensch I” terwijl ze even hun hoofd bogen, gingen ze naat j binnen. Er was een groote vierkante Iummc s»t in haar lot Wie zal het wordt onrustig als ik aan zooveel verborgen ze gekozen heeft Ik hoop het zoo het zoo voor haar I Ik heb nog van haar gehouden als vandaag. Mr het nooit kunnen nooit 'Conventie is veiliger voor een gewone ster veling als ik ben. En ik ben in mijn hoedanig heid van vrouw een heel gewone sterveling, dat weet ik. En dat is Nel ook, maar ik ben bang, ze het niet beseft, evenmin als hij. Blind, blind vuur en vlam I Ze zeggen, dat zoon soort vlam uitdooft en de wereld onmeedoogen- loos kaal en grijs achterlaat. Hij is geen gewone sterveling, daar tben ik zeker van. Maar dat is het juist wa<t mij ang stig maakt. Zal er geluk of ongeluk van komen? Ik ben het voor dezen eenen keer roerend een» met Tante, als ze zegtik houd niet van pro beersels. En we staan nu aan het begin van een nieuw probeersel. ABONNEMENTSPRIJS t per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad SAO. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 11, GOUDA; bij onze agenten en loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administratie TeL Int. 82| Redactie TeL 545. heid van dit nieuw tehuis. Zr voelde die als de kilte van een Aprilavond. Gebouwd op den rand van de rots, met het «rezicht op de heuvels bo ven het meer, vnn achteren staande tegen een dicht boschje van dennen, stond het huisje daar geheel alleen. Eenzaam en verlaten I .’4fo1- dcn legde de pakken neer en wachtte even met de deur open te doen, een wonderlijke glimlach op zijn gelaat. Hij sloeg haar gade, terwijl ze haar nieuw tehuis het werk van zijn eigen handen bekeek. Het was door hem gebouwd In storm en hagel, met strijd en moeite. Hij had den eenen steen op den anderen gelegd vol lief de en verlangen^- zou ze dat begrijpen? Ze beantwoordde dapper haar mans 'glimlach. Als deed ze haar best om te begrijpen wat deze'hut voor hem1 was. „We zullen er wingerd overheen laten groei en”, zei ze. Langzaam duwde hij de zware deur open en ramen aan beide kanten op het Noorden .en op het Zuiden. Aan deri oostkant een groote haard die den heelen wand besloeg. Hij was monument tnal opgebouwd van verweerde grnnieUieeneq» waarin het ijzerhoudend water roes‘plekken had nagelaten. In dien grooten haard rustte op twen zwarte basaltblokken een brandstapel van oud hout met droge jeneverbestakken er overheen» Holden stak een lucifer nan en gaf die aan zij* vrouw. Ze knielde neer op de ruwe steenen ca raakte even de uiteinden van de jeneverbestak* ken ann, die dadelijk vlam vatten en ze zag ho* de vlam speelde om het oude grijze hout en aromatischen «eur deed opstijgen. Op eens net, een weinig gerookt te hebben vloog de hrcl«| brandstapel in vlam en verlichtte de groote ka^ mer tot boven nan de balken. De rossige vlam* men beschenen de neergehurkte gestalten var de vrouw en van den man die naast haar «tont en haar aandachtig gadesloeg. Een paar mmu ten bleef zij geknield liggen, ze staarde maa in de vlammen als betooverd door hun gloec Toen als 't ware getrokken door zijn glinsteren de oogen, keek ze naar hem op en met ec zachte kreet van vreugde lag ze in zijn armer Hun bevende lippen ontmoetten elkaar. Nu wit ze het, dit was het sacrament, dat hij gewenad had, op het altaar van hun nieuwen haard, e niet die andere vertooning en die koitfte opg< dreunde woorden in de voorkamer van den <k minee OVERZICHT. steeds bestaat de lersche kwestie, al i de optimisten reeds omstreeks begin jaar, toen het Verdrag van Londen weid dat de Engelsch-Iersche moeilijkhe rindelijk en ten laatste definitief urt den iiden zijn geruimd. Men heeft echter ien waard van De Valera gerekend, [jublikeinsche leider heeft sinds het ver st de Engelsche regeering werd geslo telijk nooit stil gezeten en het compro- irfjij Ierland den staat van een dominion heeft hem, extremist in merg en been, innen bekoren. Hij wenschte kort en dat Ierland een republiek zou zijn, vol- Mtafhankelijk dus. Volgens hem mocht zelfs niet met de dunste zijden draden, M>t-Brittannië zijn verbonden. ?n bewijs van haar goeden wil te geven »onen, dat het haar ernst was met het 'rag van Londen, had de de macht overgedragen 'oorloopige regeering van den lerschen Ook haar troepen had zij voor een ri naar Engeland laten terugkeeren. De tij was evenwel niet slechts minder end, wat de tenuitvoerlegging betrof artikelen van het Londensche verdrag, ■kte tevens het wantrouwen der En- regeering door, een tijdje geleden, een ;omst aan te gaan met de Valeristen. •ord tusschen de extremisten en tus- gematigde Vrijstaters, contra-treaty-mannen dus, eking, die betrekking L_ t. Terwijl de extremister gering gedeelte uitmaken van liking, is niettemin in de overeen- ;„jschen de partij van Griffith en Valera anderzijds partijen bij de In een te vor- dat ze mij niet te hard zal vallen om ik er m gespeeld heb,” zei ik. allee wat we tegen elkaar zeiden, dien daar alleen zaten. Ik vroeg haar nog dadelijk schrijven zou, maar ze ant- 30? rrO ja, zoo nu en dan eens.” Het b overging in een ander leveh en geen »p wet het «ode meer verwachtte» gaat zeer spannende moor den en brandstichtingen zijn weer sche ring en inslagmaar het ernstigste feit is wel, dat aan de grens tussclien de graaf schappen Donegal en Fermanagh een treffen heeft plaats gehad tusschen opstandelingen en Engelsche troepen, die Pettigo binnenrukten. Er werd een formeel» ring geleverd, waarbij van artillerie gebruik werd gemao' gelschen hebben de overhand behoi uit nadere berichten blijkt, dat er penvervoer uit Engeland naar plaats heeft. Het heeft er allen schijn van, dat de lersche kwestie verder aanleiding zal geven tot een nieuwe bezetting van het eiland, dat pas zijn staat van dominionschap had verwor ven. hut naar den mnn, die de zware boot op het Zand trok. Het was alsof ze zich wilde overtui gen, dat ook hij niet was ingekrompen onder den toets der intimiteit. Hij was bezig de boot vast te maken en het weinige er uit te halen, dat ze van de nederzetting 'hadden meegebracht, hij hnd zooals altijd al zijn aandacht bij zijn werk. Eindelijk keerde hij zich om met een glimlach op zijn somber gelaat, nisof hij haar welkom wilde' herten land. Toen, de pal steile pad op It volgde hem. Toen ze voor de ruwe houten deur van het kleine huisje stondm, voelde ze opnieuw een lichte teleurstelling over de ongezellige kaal* ien de stad in en hielden stil bij een om wat te eten. Niemand kon een binnen krijgen, natuurlijk f (Hij had steld). Hij ging een spoorboekje en slen of zoo iets en Nel en ik bleven r zitten. Ze leek heel kalm, veel min- terd dan ik, maar haar gedachten wa- Bg- Peggy voor me halen en me sturen?* toeging der arbeidersbevolking plaats Nader meldt de correspondent De recherche te Kassei heeft alles in bewi ging gezet om den dader te vatten. Reeds woi den verscheiden sporen gevolgd. Het ambtelijk onderzoek van de opScheidt man uitgespoten vloeistof heeft optfeleverd dl deze uit een opgeïost gashoudend blauwztn bestond, welks uitwerking doodelifk is, zelfs wanneer slechts een uiterst geringe hoeveelheid er van wordt ingeademd. Dednder is dus klaalW blijkelijk een man, die een goede chemisch# kennis bezit. Daarom vermoedt de rechter val instructie dat de daad door een student is g* pleegd. Naar verluidt wordt het spoor van «et bcnanlden student uit Marburg gevolgd. Ook de Vorwürts is Van oordeel, dat do aan* slag met blauwzuur het voorloopt# slot Is va» een jarenlange syst- mntlsch georganiseerde pos litieke vergiftiging. De aanslag op Scheid»» man, zegt het blad, is een aanslag op de rept» bliek, die in den persoon van onzen kameraad moest worden getroffen. Daarom is hij een sein hetwelk de republikeinen oproept tot een krach» tig verzet tegen de nntionnlistisch-moparclu» tische moordenaarsbende. Berlijn, 6 Juni. (W. B.J. Nnnr de blnde» uit Kassei berichten, heeft het parket thans d« overtuiging, dat de aanslag op Schrideimn» zeer zorgvuldig Is voorbereid. Alle nnsporiturc» naar den dader bleven tot nu toe vruchteloos De Opper-Silezisch* conventie. B e u t h e n, 5 Juni. (P. T. A.) Te Oppc heeft de uitwisseling plaats gehnd van «Je ratii cetie-oorkonden der te Genève gewkmute Op* per-Silezische conventie, alsmede v«n de *ddi* tioneele overeenkomsten. Bovendien hebben de gevolmachtigden ov<*r<etdtomsiig den wensck van den gezantenrnad een verklaring geteekend betreffende art. 1 par. 3 der conventie. Deze verklaring zal moeten worden geratificeerd. Opper-Sih-dV. Warschau, 6 Juni. (W.-B.). De Pookchs regeering heeft den afgevaardigde Josef Rym?» benoemd tot stadhouder van Poolsch Silezië es den regeerlngscommissaris te Teschen Von Zo» roski tot zijn plaatsvervanger. Berlijn, 6 J u n I. (W. B.). Voor het una Polen komende deel vnn Opper-Si'ezjë is eg wojwodcn-rnad bennemd. Onder de 10 gekoze* nen zijn 15 Polen. De Dultschers zijn personen, die geheel obnekend zijn in df^ politiek. Ze zij» benoemd, zonderdat met de DtiTTstjiers rugga* spraak gehouden is. Ongeveer lO.OfXl Duits» hs arbeiders moeten het Poolsch wordende Opper* Silezië verlaten. FRANKRIJK. Frankrijk en de Haagsche conferentie. HavaS meldt, dat de Fransche regeering zi'h! weldra zal uitspreken inzake de Huagsche con* fe ren tie. Het is waarschijnlijk, dat Frankrijk dood financioele en economische deskundigen verte* genwoordigd zal zijn op de bijeenkomst van 15 tot 26 Juni tusschen geallieerden en neutraho, met uitsluiting van de sovjrt-gedelegeerdcn. Frankrijk zal echter niet aan de daarop volger J< besprekingen met de Russen deelnemen, als 'ief in «len loop der preliminaire bijeenkomst be* merkte, dat de voorwaarden vnn *t memoranduHf van 1 Juni,'die het als onontbeerlijk voor het succes der nieuwe bespn kingen beschouwt, niet in acht genomen worden. hebber van de Ajnerikannsche troepen nan den Rijn order gegeven in het bezette gebied dui zend tot twaalfhonderd man troepen bij hot bruggehoofd Koblenz achter te laten. De Rijnlandache kwestie. s, 6 J u n i. (W .B.). Na ten door d««n minister-president •sen, Braun, over de Rijnktndkwestie 2 stemmen tegen ten motie aangenotnen, ubij wordt geprotesteerd door de ter ver- „.Jering aanwezigen, die behooren tot alle par tijen, zoowel uit het bezette als onbezette Rijn- Irnd, tegen de politieke zoowel als economi sche losmaking van Rijnland van het Duitsohe rijk of Pruisen. Tsjitsjerin te Berlijn. Volgens het Berk TageWatt moet TsjRsjerin Pinkster-Maandagavond te Berlijn zijn aange komen. H o n n e ehoyjlen Pruisen, met waarbij wordt gade ring aanw< van Churchill, den Engelschen minister van bui- fenlandsche zaken, die eveneens in het Lager huis de kwestie ter sprake bracht. Dit was op 31 Mei. Bij zijn uiteenzetting van de redenen, die Collins er toe had bewogen het accoord met De Valera te sluiten, wees Churchill erop, dat onder de omstandigheden, zooals zij tot dus ver waren, van vrije verkiezingen, die over eenigen tijd in Ierland zullen worden gehouden, geen sprake zou zijn; de overeenkomst van Collins met «ien leider der extremisten nu zou er toe kunnen bijdragen, dat gevechten en inti midatie bij de verkiezingen achterwege bleven en zoo’n toestand werd geschapen, dat de ver kiezingen inderdaad vrij zouden kunnen zijn. Indien deze lezing inderdaad juist mocht zijn, zou tevens vaststaan, dat Collins’ macht niet bijster groot is en dat hij dus feitelijk zwicht voor de Valera's extremisme. Een andere reden, die Churchill vermeldde, was, dat een overeen komst met de republikeinen de extremisten en rooversbenden zou isoleeren en leiden tot hun onderwerping. M. a. w., wanneer de situtatie aldus naar waarheid is weergegeven, zou Col lin's accoord met De Valera, volgens hetwelk 57 van de 120 zetels zonder oppositie aan de republikeinen worden toegekend, terwijl de coalitieregeering zou bestaan uit 5 pro- en 4 anti-verdrag-ministers, de prijslijke strekking hebben om een toestand van kalmte en orde te scheppen. Maar, zooals gezegd, in Engeland vat niet elkeen de zaak zoo gemoedelijk op. Terwijl iemand als Churchill openlijk heeft uitgespio- ken, dat z. i. de voorloopige regeering niet te kwader trouw handelt, zijn ,er meerderen in Groot-Brittannië die in tegenstelling met den minister van koloniën van oordeel zijn, dat Collins en «hens geestverwanten in werkelijkheid één lijn trekken met hun republikeinsche tegen standers, met de bedoeling door een daad van verraad om Churchill’s woorden te gebrui ken het Engelsche vertrouwen te beschamen en een smet te werpen op lerland’s goeden na«m. Hoewel de minister van koloniën harde noten van zijn politieke tegenstanders heeft te kraken gekregen over zijn h. i. te slappe hou ding, heeft hij er op gewezen, dat Griffith, Col lins en andere miiysters herhaaldelijk hadden verklaard, dat de weg, die zij hadden ingesla gen, de kortste was om het verdrag blijvend van kracht te maken en door’ «ien minister van koloniën werd er den ook op aangedrongen, dat him alle gelegenheid zou worden geboden het verdrag tot een ware daad van verzoening te maken. Natuurlijk hebben er den laatsten tijd in ver band met het accoord tusschen «Ie leiders der voorloopige regeering en De Valera conferen ties plaats gehad met de Engelsche regeering. Tot dusver zit er bizonder weinig schot in de onderhandelingen met de Vrijstaatsche minis ters en dezer dagen al was er geen sprake van onmiddellijk en «lefinitief afbreken der on derhandelingen werd don ook reeds ge meld, dat «ie toekomst van 't Engelsche verdrag ernstig werd bedreigd; zoo kon men het met name niet eens worden over de ontwerp-consti- tutie vóór den lerschen staat, welke grondwet, naar het oor«leel der Engelsche regeering in gebreke bleef het lersche verdrag naar den geest en de letter te vervullen. Tot de lersche ministers werd dan ook het verzoek gericht het ontwerp-grondwet aan een revisie te onderwer pen, opdat het harmonieerde met het verdrag van Londen en opdat zoodoende de noodzake- De aanslag op Scheidemann. Wolff meldt nog, dat in aansluiting op het bericht over den aanslag op Scheidemann nog wordt medegedeeld, dat volgens het oordeel van deskundigen de aanslag met blauwzuur is gepleegd. Het onderzoek der vloeistof <loor een beëedigd chemicus zou in den loop van <len nacht op 7 Juni geschieden. s Pos laat gisteravond kwam Scheidemann, die intusschen naar zijn woning was vervoer»^ weer tot volle bewustzijn. Cassel, 6Juni. (W. B.) Het offlcfeele on derzoek der vloeistof naar Scheideman g«> spoten, heeft uitgewezen, dat men hier te doen heeft met opgelost gasvormig blauwzuur, weL ker uitwerking bij de geringste inatieming doo- delijk is. Naar de dokters medodeeJ«len, heeft Scheidemann zijn behoud te danken aan «Ie In- geodemde boschlucht, zijn Jrra htige longen, als ook aan zijn sterk hart. De Berlijnsche Hbl.-coi respondent meldt d.d. 6 JuniIn een onderhoud met vertegenwoor diger» der pers heeft Scheidemann er «Jen na druk op gelegd, dat de motieven welke «Jen da der tot zijn aanslag kunnen hebben geleid, al te doorzichtig zijn, dat daarover een woord be hoeft te worden gezegd. In «ien laatsten tijd heeft hij tal vnn dreigbrieven gekregen, waar in op meer of minder duidelijke wijze werd aangekondigd, dat hem eenzelfde lot als Erz- berger wachtte. Op bitteren toon verklaar«ie Schekieman, hoe reeds sedert jaren de reactionaire kringen in de stad Kassei de bevolking tegen hem ophitsen. Bijzonder heftig is door de reactionair getinte bladen na zijn terugkeer van zijn verlof tot her stel van gezondheid tegen hem opgehitst, zoo- dat een verband tusschen «leze onverantwoor delijke persoonlijke „Hetze" en den aanslag niet te loochenen valt. Wegens deze dreigementen draagt Scheideman sedert geruimen tijd een i ter Verdediging bil zich, '.ondag heeft gebruik gemaakt. aanslag heeft bij de arbeidersbevolking >1 groote broering gewekt, welke in opzicht nt>g zou kunnen nawerken, zullen de arbeiders in een beto«>ging tegen den aanslag protestveren en «Jen burge meester hun sympathie en hun voldoening over het mislukken ervan betuigen. Van 12 tot één uur zal in alle bedrijven te Kassei het werk stil- Fgen, alhoewel de arbeder» in de werkplaatsen zullen blijven. Om vier uur zal de groote be- lijkheid eener Engelsche bezetting van Ierland zou kunnen wor«ien voorkomen. In d«ze laatste toevoeging «Ier Engelsche regeering schuilt, naar men ziet, een zeer duidelijk dreigement. En tevens is hiermee van Engelsche offideele zijde uitgesproken, dat zij de overeenkomst van de vrijstaters met «ie Valera ten scherpste ver oordeelt; immers haar kritiek op het concei der constitutie brengt «Ut onvermij«ielijk mede, omdat deze grondwet natuurlijk zal zijn ont- w«jrpen met goedkeuring van De Valera en de zijnen en «Jen geest zal ademen van 't accoord tusschen de vrijstaters en de Valeristen. De Vrij st»atsche regeering zit «Jus tusschen twee vuren: eenerzijds doet zij groote concessies aan «Je re publikeinen met wie zij heimelijk zekerlijk sympathiseeert anderzijtis zou zij gaarne in pais en vreê blijven leven met «ie Engelsche le- gcering. De situatie is dus zeer moeilijk, omdat «Je Vrijstaatsche regeering ónmogelijk twee heeren, «Me zulke uiteenloopentie belangen heb ben, kan dienen; is zij De Valera en «le zijnen te zeer ter wille, dan komt zij in «xmflict met de Engelsche regeering, doet zij groote concessies aan het Britsche gouvernement, «Jan valt een herhaling van de republikeinsche excessen to duchten. De zaak en en Als deze verstandige jonge vrouw, die «ie we reld bekeek met buitengewoon heldere oogen, in het «iiepst van het hart van de twee men- schen had kunnen zien, die op dezen April-och- tend de groote proef begonnen, als ze hun blijde zekerheid gevoeld had, hun stralende kalmte, «iio deed «lenken aan de stille oppervlakte van een diep water, dan zou zij minder bang zijn ge weest, wetende dat het lot evenveel goeds als bitters in zijn schoot verbergt. En wie zou zeg gen of dat goede niet zou opwegen tegen al het bittere, dat misschien nog komen kon Dnt goede was misschien veel bitters waar«^— voor hen die er om smeekten. Twee menschen, «Me de drukke stad vaarwel zeiden om de groote proef te wagen. TWEEDE DEEL I. De lewte van het Noorden bad ternauwernood de aartle ontdooid toen het jonge paar op dien «Lig in April het meer bereikte. Het kale land schep werd nog beheerscht door de donkere dennen en op de ontginningen tegen de heuvels lage heele bergen soeeuw. De zon Mie door wa terige wolken over «Jen schouder van de ou«i» Macatawa keek, kon de avondkilte niet verdrij ven. Toen hun boot lantkle ann tien oever van d* kleine baai voor do wonderbron, keek de wjnge vrouw vol bel^pgstelling naar de klrine sfjjmen hut, daarboven op de punt van de rots. Ze leek klein en grijs, net een stuk van de rots zelf, waarop zij rustte. In luiar verlreelding was m veel grooter geweest bijna een mooi gebouw-' tje «Jat zich vrooli)k verhief naar tien blau wen hemel toe. Ze had zich die lage grijze hut met he< ver overhangend «lak niet voorgeeteld. Onwillekeurig ging haar blik van de steenen GonisdiE tuii;i r 1—6 1.65. elite reitel meer 0.30. A.lverUoüën In het Zutonlagnummer 30 W bil,leg op den pr(je. LleWa.llKlwi<l«-odverUntiSn d. helft ran de» pril*. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENt 1—4 r.(dn ƒ106, tik. re«el BMt fOM. Op de voorpagina 60 hooper. Gewon» advertentië.n en Ingezonden mededeellngen bfj eontraei tot zee»1 gereduceer» den prÜ». Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuswhenkomitt van soiled» boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daag» vóór de plaatsing het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opnam» verzekerd te zijn. DUITSCHLAND. De internationale leening. B e r 1 ij n, 6 Juni (N. T. A. Draadl<>os). Het nieuwe oponthoud in «ie besprekingen «Ier lee- ningscommissie schijnt, volgens «ie berichten uit Parijs, van ernstiger aard dnn eerst werd ver moed Fransche bladen mekten, «lat «ie zitting op heden von de commissie van herstel ter be raadslaging over «ie mogelijklieid eener leeing is afgezegd en «lat zij voor onbepaalden tijd is uitgesteld. De Fransche zeg owing houdt «ie zaak voor afgedaan en «Je leden «Jer leenings- commissie zullen waarschijnlijk on«ier «leze om standigheden verdere besprekingen voor doel loos houden. Morgan, die te Londen vertoeft, zou reeds hebben verklaard, «lat hij zijn terug reis naar Parijs voor nutteloos houdt. Van Duitsche zijde wortlen «leze berichten echter met groote omzichtigheid aanvaard en als tentten!ieus bescJvouwti, voortkomende uit Fransche kringen, die van «ie leeningskwestie gebruik willen maken om annuleering der Fran sche verplichtingen tegenover «te boodgenooten te verkrijgen, en als dat niet gelukt nieuwe dwangmaatregelen tegen Duitsland voor te bereiden De Amerikaansche bezettingstroepen. Volgens de Chicago Tribune heeft het Ame- ligt rikaanscJie departement van oorlog den bevel- Toen kwam hij terug en vertelde, dat er nog 1 vroeger een trein ging, dan hij gedacht had. We haastten ons naar het station Het laatste wat ik van hen zag, was, dat zij de straf over staken naar het station midden door de drAke mensohenmassa heen. Hij, een paar stappen vooruit, met zijn pak en haar taschje. Nel wuifde me nog even toe met haar hand, toen ze veilig aan den overkant waren gekomen en zich omkeerde om hem te volgen. Hij liep trotsch vooruit. En «lat is nu het lot van een vrouw. Een toe val doet haar tegen één bepaalden man aan bonzen. Er gebeurt iets tusschen die twee wij noemen het liefcle of natuur of toeval En dan is de heele wereld plotseling antlers, ten minste voor «le vrouw. Zal ze gelukkig zijn zeggen mijn hart i haar «ienk. Er zijn klippen in het vaarwater, dat o, ik hoop nooit zooveel laar ik zelf zou ip he heb tusschen «te us, behelsde o. f had op de a.s. isten slechts een *T van de :hikkii gen. ijk ra- - (evolking, is niettemin in de ie tusschen «Je par ener-, die van De m, vastgejegd, dat belde yen zullen samengaan. 1 litie-regeering aldus werd voorts - zoutten heel wat zetels ten deel val- le lérsche jusqu' auboutisten, in allen eel meer dan hun getalsteActe wettig- geland zag men dit verloop van zaken azing, ontstemming en vrees aan en lan ook al spoedig opgemerkt, dat de >mst, «lie de Vrijstaters en de repu- waren aangegaan, indruischte tegen 't fte verdrag, wijl aan een opvallend m Feiners, «Me tegen het Londensche varen, gelegenheid werd gegeven de szaken van Ierland te leiden. In Enge- m de vrees te overheerschen, dat de ?n, door hen zoo openlijk te steunen, jp bedenkelijke wijze de overhand zou- en krijgen en wie weet, hoe spoe- ■t Londensche verdrag ongedaan ma- ijn in Engeland dan ook al verschil- nmen opgegaan, die Griffith en Col- ?ten, dat zij heimelijk met De Valera i h«>edje speelden en men heeft hun uvel geduid. Zij, die het voor Griffith s opnamen, wisten de houding, die namen, te motiveeren «Joor erop te it «ie leiders der voorloopige Vrij- regeering tot het accoord met de ler- misten zijn overgegaan ter wille van Men herinnert zich ook, dat wij dezer uitvoerig exposé hebben opgenomen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1