I I I JUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Donderdag 8 Juni 1922. it blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ITENLAND. n. UILLETON. GENEZè'IR 61e Jaargang I IMW i AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GGUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER» a. d. IJ., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Frankrijk ;n door ROBERT HERRICK. (Wordt vervolgd}. dat tgen had •nzen Ikere' leven als P a r ij dat in ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en 1—5 regels 1.30, elke regel meer ƒ0.25. 15 regel» 1.55, elke regel nat t de Time1 •genstellin- itieki van het blad, on als Hughes. van wilde bijen hij heeft die ge» verweg in die bergen.” me eens hoe je hier gekomen bent,’’ •ven. Wan- m, dan dat de naar Killinger, moord op dagvaard. als op over- Volgens nieuwe dat het van de overgeleverd ioenen Duitschers, Oe- de 1 heden-vootmid- tein-li.itenarvt b.d. den ge- geschiedea ichrcven in daar- inzake 'j de ge- België zich van de de commissie tester gemaakt in de strf as was verdwenen. Terwijl het roge hout verteerde en dden op haar jonge lippen, voor haar in het niet. Ze was d en al, net zooals hij dat 7 Juni. (W. BVoor ffenburg begon den kapiit ms medeplichtigheid aan >erger. Er zijn 87 getuigen klefn, was er nog heel wat te zien e huis. De vloer van groote stee- rorden door het water, bedekt met Voor den haard was een breede i hertevel er overheen en een zwa- 1 stond onder de ramen aan den ige groote stoelen van teen, zoo- en maken, kasten en rekken vol- imeublement van de kamer, alles k van den man zelf grof en lateriaal kwam »ooi irit, en had bewerking geleden. ge- ‘waagt, vindt, dat de Ier gaan in verband over blad we» r in zijn jken ij weten ABONNEMENTSPRIJSper kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, nco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. bonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. nze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie TeL Int. 82; actie TeL 545. Parijs van Kerst den met het antwoord een vas meent te wet geerde Dubois haaft en motie, die d van verlatenheid, dat zich van renge, em- jl het vuur haar man's zonk i de ge sierde ze met gejaagden adem. Ze handen op zijn hoofd, keek hem >ogen en zei nog eens„Erik fiOÜDSCHE (OIJRAVI. omstreken (behoorende tot den bezorgkrtng) v Van buiten Gouda en den bezorgknng: I meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 80 bjjslag op den prijs. fJcfdadlgheids-advertentiön de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEEMNGENt 1-4 regela ƒ2.05, elke regel maar OJWL Op de voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeellngen bij contract tot zeer gereduceer* den priia Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomrt van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing aan het Bui eau ziin ingekomen, teneinde vaa opname verzekerd te zijn. gaf een kleine deur toegang tot een andere kamer, één trede op. Hier, waar een kamer ger mer die vobruit spi er dien eersten kee de stralen van geslaagd was juist naar binnen. Higr kon ze op Jioning haold daar „Vertel zei ze. „Dat is een lang verhaal,” zei de oude maï\ terwijl hij nadenkend zijn witte snor opstreef „De dokter heeft me gevonden in een van <W houtkampen. Hij heeft mij het leven gered, Mes vrouw, dat heeft hij.” „ïk heb hem over je hooren spreken." „Er is niet veel goeds te vertellen van dea grijzen Jack,” zei de oude man vroolijk. „Mot ken in de kampen en dertig jaai lang drinken, dat is alles tot de dokter me te pakken kreeg. Hij is een prachtman, de dokter." Het gezicht van de jonge vrouw werd verheh derd door een gelukkigen glimlach. „Dat is hij." „Hij heeft me meegenomen naar zijn hc' daaft in de verte en heeft me genezen. Het is nu af meer dan een jaar en ik ben nog geen enkele^ keer naar het meer en beneden naar de neder, zetting geweest. En vroeger deed ïk dat elk< week, geregeld." „En heeft het water van de bron Je geneze» van je rheumntiek „Misschien is het *t water geweestmist schien ook niet,” zei de oude man met eeiw knipoogje. „Wie tal het zeggen Daur J komt de dokter aan." DUITSCHLAND. De internationale leening. s, 7 Juni. (B. T. A.) De commissie stel heeft zich vanochtend bezig gehou- aan de commissie voor internationale leening aan Duitschland. Ha sten, dat de Fransche gedele- zijn vroeger standpunt hand- weigert in te stemmen met eenige aan de commissie voor ou toestaan een vei mindering van de Duitsche schuld onder de oogen te zien. ij s, 7 Juni. (B. T. A.) De Temps meldt, de hedenmorgen gehouden zitting van de commissie van herstel deze, na het rapport van de verschillende gedelegeerden gehoord te heb ben, met drie stemmen tegen één als haar mee- ning uitsprak, dat het aan de commissie van bankiers gegeven mandaat moest worden uit gebreid, d. w. z. dat geen enkele overweging de leden van de commissie er van terug moest hou den uiting te geven aan hun meening omtrent de voorwaarden voor een internationale lee ring aan Duitschland. De commissie ging na over tot stemming over het voorstel ii de uitbreiding van het mandaat, waarbij delegeerden van Engeland, Italië en Bek voor uitbreiding uitspraken. Het besluit commissie van herstel werd aan van bankiers in een brief medegedeeld, dat het antwoord vormt op de door de bankiers gestelde vragen. B e r 1 ij n, 7 Juni. (N T. A. Draadloos.). Omtrent het antwoord van de commissie van herstel is nog niets bepaalds bekend, maar uit enkele bladen, zooals de Gaulois en de Times, blijkt, dat in de commissie sterke tegenstellin gen heerschen en er een uiterst ciitieke toe stand is ontstaa- daar alle vertegenwoordigers, ook België, vermindering der Duitsche schuld als een onvermijdelijke vooiwaarde eener inter- de rots iéts hooger was, had hij •maakt voor haar alleen, een ka- °nrong boven het meer. Toen ze «.eer binnenkwam, vielen de roo- de ondergaande zon, die er in door de wolken heen te breken. „Erik,” fluisterde ze. Hij keek haar vragend aan en ze zweeg. „Wat is er „Je moet nooit van me weggaan,” zei ze aarzelend. „Jk ben bang alleen.” „Bang Zijn stem klonk hnd in de stille hut. „Bang Waarvoor Ze beefde, ze wist niet ho-' ze het gevoel on der woorden moest brengen dat, nu haar eigen wereld zoover achter haa*- lag, hij nltijd bij haar moest blijven om haar een nieuwe wereld te maken. „Zeg dat niet,” zei hij zacht berispend. „Jij en ik hebben d**n moed gehad om de vrees van ons af te schudden. Vergeet dat toch nooit 1” Hij raakte liefkoorend haar hoofd aan met zijn vingertoppen. Zijn trekken, die zoo sterk uitkwamen bij het licht van hot vuur, hadden de kalme zekerheid van iemand, die na veel strijd zijn koninkrijk is binnengegaan. De top van zijn hoogste wenschen, tintelend in het zonlicht of licht omfloerst!, was bijna bereikt. Het bruine haar viel terug van haar wenkbrauw en het lange litteeken dat hij gemaakt had, werd zicht baar. Hij legde zijn vinders op de wqpd. In zijn oogen zag zij den zaohten gloed van de bewon dering en den eerbied, die hij voor haar had. „Levensvuurfluisterde hij. „O Erik,” riep ze en baar kinderlijk gezicht werd plotseling ernstig. „Als ik eens niet alles ben wat je verwacht alles wat je noodig hebt I Ik ben zoo klein zoo nietig." Hij sloot haar mond met een kus en fluis terde „Klein I Je hebt me de gave gegeven, de ga ve,” zong het haar in de ooren. „De gave „Mijn gave de gave van het leven* - -tas door de Britsche regeering geopperde punten 1 (1.) dat de goedkeuring van de kroon vare eischt zal zijn, op alle wetgeving door het pare lement vnn den Vrijstaat (2.) dat de voon rechten, die ann Ierland wore den toegestnan, worden gegeven met diidcHjkf erkènning ervan, dat Ierland tot het Rijk blijft behooren, hetgeen duidelijk en beslis» in de grondwet zal worden vermeld (3.) dat elke eed vnn trouw «al f in de bewoordingen die zijn voorgescl het Engolsch-Iersche verdrag en opgenomen in de grondwet. Naar over de gisteren met Churchi’l gehotte den besprekingen wordt gemeld, hebben deze in hoofdzaak geloopen over de wijze om tegemoet te komen aan het bezwaar der vertegenwoon* digers van den Vrijstaat, dat het juridische comité Van do Britsche Privy Council zal fvnct tionneeren als de hoogste instantie in kwesties, de grondwet van den Vrijstaat rakende. Br verluidt, dat er op dit stuk van zaken moei* lijkheden rezen, maar dnt aan het slot van de bijeenkomst de stemlhing optimistsch was. Vcrkiezings-tcrrorfame. London,? Juni. (R.). Een cnndldaat van den onafhankelijken boerenbond voor de verkies zing in het graafschap Tipperary is gisternacht door gewapenden doodgeschoten. London, 7 Juni. (R.). Nog een enndidaat van den boerenbond werd te Carlow aangevallen door gewapenden, maar slaagde er in te ontkos men. Een man, die in Mayo het formulier overn bracht, waarbij iemand werd candidant gesteld, is opgelicht, waardoor de candidaatstelling moest achterwege bljjven. Men verwacht, dat van de 47 candidal en, die niet tot de conljli® behooren, velen zich vóór den dag der verkies zingen zullen hebben teruggetrokken. De Engelsche troepen in Ierland. Londen, 5 Juni. (R.) Nadat op 4 Juni Pettlgo door Britsche troepen werd bezet, hebs ben thnns 200 man Britsche troepen infanterie met artillerie gisteren de opmarsch aanvaard naar Ellock op de grens van Ulster, dnt vers leden week door Vrijstaatsche ongeregelde troew pen werd genomen. ITALIË. Uit «Ie Knmer. Rome, 7 Juni. (StefanI). De Kamer hooft de buitenlandsche politiek besproken. Schans zer, de minister vnn buitenlandsche zaken, heeft in antwoord op verschillende sprekers gezegd dat er eenige tijd zal moeetn verloopen, voor* dat men een definitief oordeel zal kunnen uit* sproken over de conferentie vnn Genua. D< werking ervan op den economischen en politie» ken toestand van Europa zal pas in de toes komst beoordeeld kunnen worden. Toch kan reeds worden gezegd, dat de conferentie enkcl< belangrijke resultaten opgeleverd heeft. De mos ties van de financieels, economische en trans* port-commissie bieden belangrijk materiaal voor verbetering van een toestand van Eurona, Echter zal dit materiaal nog in de praktijk uit* gewerkt moeten worden en dit zal slechts kuns nen gebeuren, nis er een vredespolitiek gevolgd wordt. Engeland en Italië hebben op de conferentie een zelfde lijn gevolgd. Hun belangen gaan ooï samen. Zij hnngen beide voor hun levensmidde* lenvoorziening van het zeeverkeer en den huk i OVERZICHT. -Zondag zijn de raticicatie-oorkon- iveptie v. Genève betreffende Op- tusschen Polen en Duitschl. uitge- »r een tijdje voordien en even daar- rd, dat door de insurgenten de laat- jo geducht heeft geleden, opnieuw g gebracht door allerlei terroristi- die de intergeallieerde commissie lebben gegeven in tal van gemeen- t van beleg te proclameeren. In steê st en orde in Ópper-Silezië worden adat de Polen en Duitschers te Ge- w verzoenende wijze onder leiding ir tot een vergelijk waren gekomen, me bericht omtrent daden van ge- anderede Polen beschuldigen de lezen de Polen. Allg. Ztg. schrijftdat even voor- ïrm over het laatste bedrijf van de sche tragedie zal vallen en een deel ude Duitsche land, waarin 400.000 zonen, zal worden opgenomen in t latsverband, een nieuwe beproeving over het zwaar bezochte land, die rerschilt van de gebeurtenissen uit ijd Poolsche benden, met gummi- weren en handgranaten gewapend, iderend en erop-los-slaand door hef Duitsche ambtenaren van hun post sn Duitsche boekdrukkerijen en ar>- en, dringen de huizen van vreedza- binnen, mishandelen, bedreigen en bewonersduizenden vluchtelingen Jatteland naar de steden gestiooind en weg naar 't Westen. De ellende, tikel, waaraan zij sinds jaar en dag resteld, hebben hun werrstandsver- >ken. Het artikel vervolgt i niet van belang, of aan de ge ssen in Oostelijk Öpper-Silezië ook deelnemen, die het tijdstip van andering der staatssouvereiniteit achten om aan dwaze sociale revo- ikbeelden of zeer persoonlijke la- itincten zich over te gevei.. ergelijke elementen bestem t jongste verleden bewezen, iigbare Poolsche begeerte en als de beste bondgenoot en heeft wd. De buitensporigheden der ben- op groote Poolsche organisaties rstrekkende politieke doeleinden zijn op touw gezet om een zoo ogelijk deel der Duitschers uit hun d te verwijderen, teneinde het werk stmatige verpoolsching van Opper- die op natuurlijke wijze geheel on- is, te voltooien om voor de wereld te verheimelijken, dat dit Duitsche echts door bedrog en rechtsbreuk and kon worden afgenomen. Hel is gegeven om niet eerder te rus- jrdat de laatste Duitscher uit he* dat aan Polen wordt gegeven, is rd en voordat de bloeiende indus- landbouw van hun bezitters en ge- serden volkomen zijn beroofd, op- eren zich kunnen verheugen in do i van hun arbeid. maakt dan voorts de opmerking, iitloos maken der minderheden in Dien avond haalde hij zelf hun eten te voor schijn en kookte het handig als een boschbewo- ner op het open vuur terwijl zij op de bank naar hem lag te kijken. Ze hadden vergeten om lam pen of kaarsen mee te brengen en alen bij het flikkerende licht van het vuur, terwijl ze gezellig op den grond voor den haard zaten. Ze begon zich thuis te voelen in die stile hut, met de diepe schaduwen van de flikkerende vlammen op de houten zoldering en die kleine stille ka mer daarnaast. Van af dit oogenblik zou zij haar leven hier leven. En de man, die naast haar geknield lag bij het vuur, zijn gelaat verhel derd door den gloed, was heer en meester van haar geest, hij had haar weggevoerd uit de we stkant - tapenover den haard s— reld, die zii kende, naar zijn koninkrijk Toen ze wakker werd, lag ze alleen fn de klei ne stille kamer en ze bleef liggen nadenken over de gröote verandering in haar leven. Ver in de diepte? sloegen de golven zacht te gen de rots. „Brik, Erik," riep -e. Toen ze geen antwoord kreeg, snelde ze naar het raam. Het was alles schitterend blauw buiten het meer, de hemel, het bosch en de heuvels. De kano lag beneden op den zandigen oever. ïn de kamer daamnnst lag op den haard de grijze asch van hun eerste vuur. Toen ze voetstappen hoorde, deed ze de deur open en zag een kleinen man met een rood gezicht, met sneeuwwitte snor en haar, die eèn buiging voor haar maakte. „Morgen Mevrouw," rien hij. „De dokter h naar de bron. Ik mnak uw ontbijt klaar.” Hij wees tusschcn de dennen, waar ze het dak van een klein keukentje ontdekte. „En jij bent „Oude grijze Jack I Ja, Mevrouw, oude grijze Jack, zoo heet ik. Grijze Jack, die voor niets nut is." Hij lachte, knikte met zijn hoofd en verdween tusschen do denren. Toen hij terugkwam met het ontbijt en het op de tafel had neergezet, bleef hij staan in militaire houding en begon „Ziet u, zoo noemden ze me twintig jaar ge leden in h«t leger. Oude grijze Jack. Ik kook te voor de offk’-»--tafsl. Ik was toen niets dan een dronken gek. En dien naam heb ik later bij de houthakkers ook gehouden. Daar was ïk ook een oude dronkenlap.” Hij üeld even op om een blikje honing uit de kast te halen en het tusschen de koffie en het spek te zetten. een breede bank met dieren veren naar het meer liggen kijken en naar de wolken boven den heuvel en in stormachtige nachten den wind hooren ruischen door de deu ren en het water hooren slaan tegen den rots wand beneden. In een inham in den muur daar tegenover stond een bed gevuld met versch zee gras. Van onder de witte lakens steeg de lucht van kruiden op. Hij had aan alles gedacht en alles voor haar klaargemaakt. Dit was het kleine heilig dom waarin hij haar bewaren wilde, ver weg van de wereld. Het Engelsch-Fransche garantie-verdrag. - Reuter verneemt, dat van Engelsche zijde niet het initiatief is genomen om de onderhen» delingen over het Fransch-Engelsche garantie- verdrag opnieuw te openen. Het Engelsche standpunt is steeds geweest, dat het sluiten van een garnntieverdrag logisch moest volgen op de regeling van verschillende vraagstukken, die op het oogenblik tusschen Engeland en Frank rijk nog hangende zijn. De toestand in de mnehinenijverheid. Londen, 7 Juni. (N. T. A. Draadloos). Berichten uit de centra der machine-nijverheid toonen onn, da' de arbeiders, die bij het geschil in die industrie betrokken waren, algemeen het werk hervat hebben. In sommige districten, tno- als Mhnchester, waar zii r-m heele week Pink- stervacantie plegen te r n, laat de hervat' ting alleen op zich wn’iuen. De uitsluiting bij de scheepsherstellingswer- ven van de Mersey, die elf weken geduurd had, is nu ook geregeld. Er waren 1O/XX) man bij dit geschil Letiokken. De werkloosheid. Op 99 Mei bedroeg het aantal workloozen In Gioot Biitaniiië* 1,471,600. Hot is sedert meer dan ven jaar voor de eerste maal, dat het aan tal tergden de anderhalf millioen is. In Juni van 1921 was hot nog meer dan twee millioen. IERLAND. Eng eist h-Iersche besprekingen. Bteuter’s bizondere dienst meldt d.d. 7 Juni uit Londen Griffith is hedenmorgen met twee zijner col- 'lega’s uit Dublin te Londen aangekomen met de gewijzigde lersche grondwetsvoorstellen. Hij had een voorbereidende bespreking van twee uur met Churchill. Er zal heden geen verdere bijeenkomst zijn. Lloyd George keert morgen naar Downingstreet terug. Op hot Engelsche departement van buiten landsche zaken heeft gisteren een conferentie van twee uur plaatsgevonden van Churchill met Griffith en andere vertegenwoordigers van den lerschen Vrijstaat. Griffith had zich verbonden om de bezwaren van de Britsche regeering tegen het eerste ont werp der grondwet van den lerschen Vrijstaat dat de vorige week was ingediend weg te nemen. Naar de bladen vernemen, is Griffith be reid toezeggingen te doen inzake de volgende litiek, di1 ten opzichte van de Sovjet-rcgeering moet worden gevolgd. De Engelsche en Ita- liaansche regeeringen kunnen slechts uit do im passe geraken door haar te Genua gevolgde politiek op te geven. De World geeft uiting aan 'den wcnsch, dat de andere mogendheden zich bij het Fransche standpunt zullen aansluiten Indien de sovjets zich erkend willen zien en be langrijke credieten- wenschen te ontvangen, moeten zij er wel aan denken, dat de in het Fransc he memorandum vervatte denkbeelden betreffende de schulden, den particulieren ei gendom en de internationale verplichtingen niet alleen het Fransche standpunt weergeven. De Brooklyn Eagle schrijft over de jongste ge- spiekkcn tusschen Hughes en Jusserand, dat de Fransche en de Amerikaansche politiek thans denzelfden weg volgen. ENGELAND. nationale leening erkend hebben schijnt dus overstemd te zijn. De Gaulois merkt Op, dat Frankrijk slechts in schuldvermindering zal toestemmen, als zijn eigen schuld bij Engeland en Amerika eenkomstige wijze verminderd woicit. de Chicago Tribune heeft Poincaré echter de commissie van herstel reeds dooi Dubois cate gorisch laten verklaren, dat Frankrijk in geen vermindering van het schadeloossteliiiigsbedrag zal toestemmen. De Parijsche berichtgever van de Times deelt mede, dat de bankiers waarschijnlijk een com promis zullen voorstellenin plants van ver mindering der Duitsche schadeloo^stellingssom een vermindering der jaarlijksche betalingsver plichting voor ongeveer 20 jaren. In zulk een geval zou naar de iheen’ng der bankiers op een aanzienlijke emissie wellicht kunnen worden ge rekend. Parijs, 7 Juni. (Havas). In de commissie voor buitenlandsche zaken van den senaat he ft Poincaré de hoop tritgesprokon, det de ondcr- handelingen over een internationale leening zul len worden voortgezet, hoewel er nog niet spoe dig resultaten te verwachten zijn. In afwachting van de mogelijkheid van betaling in goud, wat alleen op voldoende ruime schaal mogeliik kan worden door een leening, moet de Fransche in dustrie zich wennen aan betaling in nntiira. Poincaré bevestigde de verklaringen, die hij in de Kamer afgelegd;had over de sancties. Of de toepassing ervan nl of niet noodig zou zijn, alle noodige maatregelen waren voorbereid voor verschillende sancties op liet oogenblik, dat de commissie van herstel zou constateeren, Duitschland ten aanzien van zijn verplichtinj In gebreke bleef. De Fransche regeering 1 aan de Fransche delegatie duidelijke instructies gegeven voor de organisatie van een toezicht op de financiën, den tritvoer en de pnpiergeld- omïbop in Duitschiemd Poincaré zeide ook nog, de leening dat hij zoo spoedigmogelijk aan den senaat zou vragen een wetsontwerp over een voorschot aan Oostenrijk aan te nemen. Het Duitsch-Deensche verdrag. Het verdrag tusschen Duitschland en Dene marken betreffende de regeling van de door de overdracht van Noord-Sleeswijk ontstane kwes ties is thans geratificeerd. De uitwisseling van de ratificatfe-oorkonde vopd gisteren te Berlijn ge- plaats. Het verdrag is thans vnn kracht worden. Het moordproces-Erzberger. Offenburg, rechtbank te Off dag het pioces tegen weger Erzbr FRANKRIJK. Amerikaonsch oordeel over 't memorandum van Poincaré. De New York Times wijdt, blijkens Havus, een lang artikel aan het memorandum, dat door Poincaré aan de tot deelneming aan de Haag- sche conferentie uitgenoodigde mogendheden is gezonden. Het blad roemt de helderheid en kracht van Poincaré’s argumentatie, die, zegt. mgeveer hetzelfde standpunt inneemt Frankrijk schoort zich aan de zijde der Ver. St. ten aanzien van de a'gemeene po- rappor uitgebn gescheven, d«i reldpolitiek bekrompen ti: vervolgt D- dat grcótv. k.u Poolscl nog nooit in de geschiedenis kon handhaven, de ig in belachelijk lijk< id maar w i ’t werk zijn Polen, zooals besloten werd door de kieswet, een verder bewijs ervoor is, Poolsche volk in weten zich bewust is onwaarachtigheid, waarop het worden van zoovele millioei-.. L Vainiërs en Litauers aan de Poolsche knoet be rust. De Deutsche Allg. Ztg., die vnn Poolsche provoceerde excessen gei Poolsche plnnnen nog verdr met het rapport, door minister Skirmunt Genua uitgebracht had een Poolsch dat Polen actief aan gaat deelnemen. Het maj aanmatiging belachelijk lijl vervolgt het Duitsche blad maar wij weten, rooter krachten aan ’t werk zijn om den :hen staat, die door eigen middelen zich te steunen en als trawant van zijn imperialisme te gebruiken. Natuurlijk, al worden geen na men genoemd, bedoelt de Deutsche Allgemeine Zeitung met het imperialistische land Frank rijk en in 't slot van 't artikel merkt het blad nog vinnig op, dat Polen zijn gebied ook uitstrekt naar gebieden die aan gene zijde van zijn nieu we grenzen liggen „Met de naïeve brutaliteit van volkeren, die aan het begin staan van hun eigen staat, is Polen onverzadigbaar in zijn streven naar machtsuitbreiding en zijn streven om zich meer te doen gel<Jen.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1