F Üo. 14960 iiss O NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA ÉN OMSTREKEN BERGAMBACHf,BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT. MOERCAPEtLE, NIEUWER. KERK a. d. OUDERKERK a. <L IJ., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Vrijdag 9 Juni 1922. BUITENLAND. FEUILLETON. DE GENEZEN I op dit Blad ipkamer, - TIJDGEEST^ 61. Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalye op Zon- en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoorenda tot den bezorgkringli i 5ë r. fENTIëN plaatamg 90.eigen geld. vrouw door ROBERT HERRICK. 25 6f l in. (Wordt zün genezende kracht. 84 16803 reductie der Duitsche schadeloosstelling uit andere van i haar aan ton einde dezen te beletter», reu verrichten. *rden I een mocht «3 lor lijk •ren ter ,1 afgevaardigd* 357 11624 70 34 90 70 96 99 472 11719 551 69 61 11817 71 46 73 48 87 62 98 07 549 90 58 11925 6b 35 een gegev nog het minkto bij heb- te schrij- dat de vroegere s, die in *tepan vertoeft, 15051 18454 16019 18503 23 61 44 65 53 18655 64 18718 89 43 97 67 16142 96 ..-18 18.170 □b 85 üJ 90 76 kJü ■r no. 2248, Bu- ad. 9 terzelfdertijd vuurden. regcnscheim ver- jffen en viel neer hij vrouw het nieuwe een leven abso- vroeser haastig, 13406 13558 68 74 90 13603 »st en inwoning; e burger men- terken, dat de commissie niet zig te houden met de Ame- D_..rom, aldus de dat het door op zijn kunnen 384 12695 14584 16834 18984 443 12717 14610 41 19050 12997 19 491919B .3317 69 16994 71 34 14814 17175 19316 13180 66 8219440 13307 14982 17316 19603 28 15016 78 -,'j 15142 17434 19737 15243 65 19855 17595 20060 17620 (ÏJ 48 20259 17742 65 61 20309 92 91 98 20492 17831 20561 66 „I207W 97 31 1-7993 20817 96 24 18127 20932 - 57 3| 17949 van den den dag ?ns v. uuw deuren voorzien, maar ze waren een armzalig verblijf voor zieken. „Oude Jack en ik hebben gedaan wat we konden,” zei Holden. „Maar als er meer patiën ten komen, moeten we iets beters bouwen." Het viel haar op, dat hij sprak alsof hij meer patiënten verwachtte, en ze vroeg zich af waar die in deze wildernis vandaan zouden komen Ze gingen de hut binnen waar de Indiaansche vrouw lag. Ze was een zielig afgetobd schep sel, niet veel ouder dan de jonge doktersvrouw maar met de sporen van oud worden reeds op haar mager gezicht en haar handen. Er was iets in haar ziekelijkheid, haar vettig haar, haar uit gemergelde trekken, dat de gezonde vrouw te gen de borst stuitte. Ze kreeg een gevoel alsof ze stikken zou in die kleine hut met dat zieke schepsel, dat met moeite ademhaalde. Ze söhrik- te terug voor den blik, waarmee de vrouw haar aankeek met haar kleine oogen. Om die arme Indiaansche was haar man niet gekomen toen zij terugkwam uit Europa I Om dat hij haar verzorgen moest en haar terugvoe ren tot het leven. Ze bekeek haar man met een zekere nieuwsgierigheid. Hij scheen de vuilheid van die vrouw niet te zien en hij raakte haar vieze vleesch zoo zacht aan alsof het zijde was. Toen de zieke plotseling benauwd werd, hield hij haar stevig vast, tot ze uitgeput terug zonk in de kussens. De jonge vrouw kon het niet langer uithou den, ze keerde terug naar buiten, waar alles licht en vroolijk was, vol geuren van de komen de lente. Even later kwam haar man. „Het is tering, vrees ik," zei hij. „Arme ziell Ze heeft kinderen ik moet haar genezen I" In zijn toon klonk de stem van een hoogeren wil, die zeker is van de overwinning -a do ware ruw in elkaar geslagen en van romen en Jbron van zün genezendb kracht. fezien, maar opgevallen. ingen worden door an- Zoo deelt een spoor- hij eveneens in het Ho- ilogeerd heeft en daar de ide kennen, die zich voor 84 40 87 18405 16573 18613 16766 18921 s, meldt, zich bezig tftet het antwoord aan '“een internationale9 leening welke laatste o. a. had haar onderzoek moest het k/ der der bedragen, als den raad van commissaris- grootste Britsche bankcon- Ik kan wat mijn consoriium ij er geenbelang ig voor Duitschland uit t< groot." ratting der Londensche ban dat op het oogenblik volgens de voor den geen leening voor [jk zal zijn. Tegelijkertijd at er iets moet geschieden )uw van Duitschland me teneinde te verhinderen, dat 127ui luuiv zr 52 77 82 15169ITJM S \2M\ 15283 12914 15408 Zoo begon voor de jonge leven in haar kleine wereld, luut verschillend van haar druk bestaan. geh dssii Duitschland «evraagd, of zij «perken binnen n..., Duitsche schade- loosstellingssom vastgesteld, of dat zij ook een vermindering van het totale bedrag mocht over wegen, Uit het antwoord zou blijken, dat Dubois zijn vroeger standpunt blijft innemen en Mjgevolg niet verkiest in te stemmen met eenige tt»otie, waardoor aan de commissie voor de in ternationale leening zou worden toegestaan een l MaM 535 165 13 6774 86» 9 2555 7764 MHFflKN 183 2C072 58 4507 14259 28 5400 >655 9324 MM 335 MM 121098 MM 766 (iOIDSlIlE (OlltAVT - i i. i in- 1—5 rAtreia f 1.80. elk» rturnl mmr i Van bui ton Gouda «n «tan kei-rr»L rit..ra ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau: MARKT 81, GOUDA; hij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dageljjka geopend van 9-d uur.j Administratie TeL Int 82i Redactie TeL 545. 1 710 15903 18202 m j;209! 31 W I» m.z. 3343 52* Een gcreclitclijkr vervolging. Volgens een bericht m het Berliner Tngeblott hééft de B?lBrache repulrik >insche rijksbptnd eet» goiechtclijke vervolging ingesteld tegen de na*1* tionaal-socialistische arbeiderspartij, die on langs het in de war sturen van het bezoek va» president El>ert bevorder le, wegens bedreiging vnn een beambte, dat hij zijn taak z< Laat de vreemdelingen betalen I Men zendt ons uit Dresden twee reclamebll* jetten van voorstellingen in het Staatstheater, zooals zij in hotels worden opgehaogen. Hel zijn aankondigingen, van Rh°ngohl, dat op 3 Juni, Mignon, dnt op 5 Juni in hot Opernhnua werd gegeven, mot vermelding der prijzen. En daaronder staat Einheimische Bosucher znhlea bei Vorzeigung einos behörllch abgestempelten Lichtbildnusweisos den dritton Teil vorstehen- der Preisse. Dus hier niet „Vreemdelingen be talen driemaal zooveel”, maar „ingezetenen be talen het derde gedeelte’ I Alle prijzen zijn, voor het gemak van den bureaulist, door drie deelbaar I (Hbl.J. De toestand in Oppcr-Silezië. K a t t o w i t z8 Juni. (W -B.). Volgens een heden gepubliceerde mededeeling van de com missie van vijf is de teneur in de fabrieken en werkplaatsen door ingrijpen der vakverenigin gen opgehouden. In do verschillende plan sen heerscht thans rust. De uitspattingen in de fa* brieken en in de industr 'e-ccntre zijn door d» arbeidersraden voorkomen. De Oppelner Zeitung verwacht, dat de onder- teekening der verordening in zake de overgavl van het aan Polen toegewozen gebied van Op- ptT-Stlezië Dinsdag n. s. zal plaats hebben. Daarop zal zij dadelijk door de intorgonllieerde commissie worden gepubliceerd en daarna be ginnen de in h»’t vredesverdrag aangegoveH rijksdag Diez heeft Woensdag periodes voor de ontruiming van Oppcr-SilezU 1 Kil linger te Offenburg nog te loopen. persoonsbeschrijving van de twee daden “v -n, voorzoover hij zich d” bizonderhedei kon herinneren. Hij had «Jen indruk, dat twee elegante jongelieden wat en. Het vers oor, dnt .pen «Ier beide daders heef^ alsook hun verschil in grootte is hem niet op gevallen. De verdediger van von Ktllinger steh nog de vrnng of de dnders oveijassen droo» Ren. Getuige weet «lat niet meer. Dr. Biermann, een advocaat uit Freiburg, wm een der eerste personen, die tor plaatse ven schenen. Do bril van E>’borger was niet ba> schadigd, mnnr het gins van hot horloge val hot slachtoffer wns weggeschoten. Men von^ ook pdffonen. waaruit bleek dat er met twe« jevolvors vaa verschillend knlib-r wns gescho ten. Een kostbare ring, dien Erzboiger van des Paus had ontvangen, ontbrak, zoodot men eerst nog vermoedde, met een moord’ ter beroovin, te doen te heb! en. Maar dring werd danmi ''<u' op den w<-g gevonden. Dr. B’ermann hoeft ooi d sinds den eerste mnntreg''len tor vervolging «van do da* aT, getroffen Ook heef’ hij «ien rijkskanselie» en*den rijksmmjjfter vin justitie telegrafisch op de hoogte gesteld. Hij vertelt, dat hot station te Oppenau niet W nden bewaakt bij ge brek aan de noo Hge gendarmen. Dr. Sartori, de arts, die de lijk schouwing heeft gehouden, zegt dnt beide schoten doode lijk zijn geweest. De b'oedsporen ter plaatse kwnmen vnn de wonden van den nfgevanrdigdi Diez. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda ad omstreken (behoorende tot den bazorgkring) 16 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkriugi 1--5 regels f 1.55, elke regel meer 0.30. Advcrtentiën 1d het Zatcrdagnnmmer 20 bijslag op dor prjjs. Llcfdndigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGENt 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer f OAO. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advcrtentiën en ingezonden mededeelIngen by contract ‘tot zeer gereHuceci* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden donr tusschenkomst van soliede boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten «laags vóór de aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd le.zljn. --- ^»..lu^v.^v,o<»lv««ing onder I het Petit Journal verklaarden de de oogen te zien. Ook uit nndore berichten van P.lo'"z blijkt, dat de commissie van herstel met I vermindering drie stemmen tegen een als haar gevoelen j worden gebas heeft te kennen gegeven, dat het aan de com-' nns.de van bankiers gegeven mandaat moest worden uitgebreid. Dit beteekent dus, dat de meet dorheid in de commissie van herstel van oordee is. dat geen enkele overweging de leden der commissie voor de internationale leening ervan moest weerhouden uiting te geven aan hun opvatting over de condities voor een lee ning aan Duitschland. Voor de uitbreiding vnn het mandaat waren Engeland, Italië en Bel/ië; als tegenstemmer stond Frankrijk alleen. Deze feiten, al is officieel nog niets ter kennis ge- b acht, zullen wei juist zijn en in dat geval’zou het alleen Frankrijk zijn, die zich tegen de een vei’mindei ing der Duitsche schadeloosstelling wren kant. Ei verluidt, dat de Belgische gedelegeerde ianr Delacroix, <üe 't antwoord aan de Morgan-com- missie overhandigde, erop he ft gewezen, dat het besluit, ondanks hot feit, dat de Fransche vertegenwoordiger in de commissie van herstel, Dubois, verzet aanteekende, van kracht is. De Ftansche peers gaat reeds op haar achterste beenen staan en zij trekt het in twijfel of be twist het, dat de commissie van herstej ge rechtigd is door een meerderheidsbesluit het schadeloosstellingsbedrag tot een kleiner som terug te brengende Fransche bladen zijn veeleer van oordeel, dat de regeeringen het laatste woord in deze zaak h«4>ben. Trouwens ook in de Duitsche pers wordt erop gewezen, dat het besluit van de commissie van herstel slechts een theoretische beteekenis heeft, omdat een werkelijke vermindering van het bedrag der schulden slechts kan worden genomen, wanneer alle geallieerde regeeringen er haar goedkeu ring aan hebben gehecht. Maar ook om antiere j i edenen is de Duitsche pers met een en ander niet zoo hoogelijk ingenomen; er' zal nog wel gelegenheeid zijn hierop binnenkort terug le komen; vast staat echter inmiddels wel, dat weer allerlei verwikkelingen kunnen ontstaan door de geringe mate van meegaandheid der Franschen, die, als zoo «iikwijls, weer een ge ïsoleerde positie innemen. Of zal Frankrijk ten slotte, daar het zelf ook snakt naar bedragen, die het direct in handen kan krijgen woor mid del van een aan Duitschland te verstrekken lee ning, haar dogmatisch staindpvrnt ten slotte la ten varen Het dient te worden afgewacht. DUITSCHLAND. De internationale leening. P a r ij s, 8 Juni. (Havas). Sprekende over het besluit der commissie van herstel, leggen de bladen er den nadruk op, dat de goedge keurde tekst geenszins de mogelijkheid vermeldt van een vermindering der Duitsche schuld, een gebeurlijkheid waartegen zij eenparig protestee- ren, omdat, zooals de Matin opmerkt, de beta- lingsstaat van Londen reeds een vermindering van 40 vormde van de raming der commis sie van herstel en de eenig mogelijke compen satie, nl. de vermindering der geallieerde schul den, op het oogenblik niet onder de oogen kan worden gezien. Het Journal wijst er op, dat De lacroix er prijs op stelde te doen uitkomen, dat zijn stem geenszins beteekende, dat België toe stemde in ook maar de geringste vermindering zijner schuldvordering, maar dat hij alleen den financiers de mogelijkheid wilde laten nieuwe modaliteiten van betaling aan te geven. Volgens P a r ij s, 8 J u n i. (Hnvas). Het comité van bankiers zet de bestudeering van den toestand voort als gevolg vnn h«-t antwoord der commis sie vnn herstel van 7 Juni. Nnnr de Germania meldt, is hei niet wnai-i schijnlijk, dat de rijksdmpVóór 13 Juni a s. zal bijeenkomen, aangezipr'ao onderhsndelingen to Parijs over de internarfpjmle leening niet vooi dien dn tuin geëindigd zulfi^n zijn. Morgan naar Duitschland Volgens d<’ Chicago Tribune zal Morgan wnnr- schijnlijk besluiten nnnr Duitschland te gaan orn plaatse een onjeizbek in te stellen, of het in staat is de schadeloosstelling te betalen. Kolenlfvernnties nnn Frankrijk. D e r 1 ij n, 8 Juni. (N. T. A. Draadloos). De vei singen der Pruisische Kamer van Koophandel doelen mee, dat Fi ankrijk een wigst maakte vnn 100 milliocn francs door «ien verkc 1 kolen, door Duitschland geleverd wapenstilstand. - gedelegeei België, Amerika en Italië eenparig, dat hindering der Duitsche schuld alleen -en gebaseerd op een annuleering der inter- geallieerde schulden. P a r ij s, 9 J u n i. (B. T. A.). Naar het Journal mededeelt, werd gisteren na een langdurige en moeilijke discussie door het comité van ban kiers een vermindering van de Duitsche schade loosstelling in overweging genomen. De Fransche gedelegeerde protesteerde op plechtige wijze hiertegen, terwijl daarna Boyden de zitting ophief en verdaagde tot heden, opdat iedereen tijd tot nadenken zou hebben. De correspondent te Londen van de Vossi- j sche Zeitung heëft, blijkens een Berlijnsch be ticht aan het Hbld.z met verschillende Londen sche bankiers, waaronder zich toonningevend'1 bankiers uit de City bevonden, een onderhoud gehad over hef vraagstuk eener internationale leening voor Duitschland. De bankiers verklaar den vt ij wel eenstemmig, dat het onder de hui dige omstandigheden ónmogelijk zal zijn de uit gifte eener leaning voor Duitschland nader in overweging te nemen. Een der be kendste bankiers verklaarde den correspondent: „Ofschoon er op het oogenblik tamelijk veel baar geld aanwezig is, geloof ik niet, dat het mogelijk zal zijn ook maar drie millioen pond sterling in Engeland voor een Duitsche lee ning bijeen te brengen. Welke bnnkier zou zijn goud in Duitschland riskeeren, met het voor uitzicht dat Duitschland bankroet wordt ver klaard 1 Vorens mijn meening motf allereerst, het nauwkeurige bedrag der schadeloosstelling worden vastgesteld, hetwelk Duitschland beta len kan en zal. Vóórdat dit probleem is opge lost, *knn geen bankier er aan denken op een leening in te teekenen. Het is buiten kwestie dat Duitschland een leening noodig heeft, doch wij moeten van te vören weten welke waarborgen het geven kan." De voorzitter van sen van één van de sortia verklaarde „11 betreft zeggen, dat wij ben een leenini. ven. Het risico is te De algemeene opvi kiers is, d-t gestelde vooi waarden Duitschland mogeljik echter zien zij in, «rot er iets moet om aan den wederopboi de te werken, teneind: Duitschland bankroet wordt verklaard. OVERZICHT. De kwestie van de aan Duitschland eventueel te verstrekken internationale leening trekt op het oogenblik zeer de aandacht. Er hebben een tijdlang allerlei pessimistischen geruchten de ronde gedaan, maar nu heeft plotseling •Is men het zoo noemen mag, een zonni ger bericht van den Parijschen correspondent der Times de ronde gedaan, dat gewaagt vnn teekenen, welke wijzen op een compromis, het welk waarschijnlijk hierop zou neerkomen, dnt dj banliers van hun kant wel-4»«waar geen re ductie van het Duitsche schadeloosstellingsbc- drng zullen voorstellen, mnar toch een vermin dering der jaarlijksche verplichting voor een tijd van b.v. 20 jaar. De opgeschorte betaling d. w. z. het verschil tusschen de verleden jam vastgestelde bedragen en de som, die’Duitsch land volgens de bankiers kan betalen, zouden binnen 20 jaar nog steeds verschuldigd blijven en wel met samengestelde'interest. Op deze wijze zou de hoofdverplichting onaangetast blij ven. Daar de bankiers echter aannemen, dat Du 'schland jaarlijks 2% milliard goudmark kan belalen, hetzij aan de commissie van herstel of als rente en amortisatie in verband met een th’-ns uit te geven 2O~jarige leening, was hz-t dui-l-'lijk, dat de bankiers een aanzienlijke emis sie voo- mogelijk houden, voorzoover op hun Vcoistel werd ingegaan. Maar voegt de cor- re- pondent aan zijn bericht toe qlles hangt “•"i do houding af, die de Fransche regeering haar vertegenwoordigers in de commissie herstel aannemen. Wanneer de Frnn- aan den sterken druk van een en wel waarschijnlijk door de meer- herstel en de was volgens het van 73 iMjyó 16448 19168 34 16516 89 53 21 19209 58 39 44 14454 85 68 82 16657 75 95 69 79 14500 10/02 83 48 o2 19334 1688 69 42 39 78 19431 82 94 42 “~25 87 90 12417 73 16925 19581 14 31 14810 95 19601 69 63 12 17020 ,h >36 21 41 45 12519 68 84 59 33 69 91 J08 38 81 171U7 24 12677 14929 33 53 85 153 63 80 10! 92 515 90 32 94 7§129^ 15 83 38 92 84 100 51 84 296 317 38 52 58 95- 4,01 30 16 36 49 137 IC 81 13821 82 24 622 88 en Vnn herstel aannemen, échen aan den sterken de 1, en wel waarschijnlijk dorheid, der commissie van bankiers niet toegeven, dan Oordeel van den correspondent de ergste file crises tot dusver onvermijdelijk. In het bovenstaande wordt gesproken van Oen compromis. Hiermee wordt bedoeld oen tergelijk tusschen het standpunt der Fran«chen, aan het vastgestelde schadeloosstellings- bedrag niet getornd wenschen te zien en het Standpunt der bankiers, die garanties wenschen voor de geldschieters. De vertegenwoordigers der geallieerde landen, ook België, hebben de vermindering •der Duitsche schuld als onv-tmiidelijke voor- Waardn eener internationale leaning, hetzij deze groot, hetzij zij klein mocht zijn, erkend Ban dit bericht werd toegevoegd, dat Frank rijk met deze reductie alleen genoegen zou ne men, wanneer zijn eigen schuld aan Engeland en Ihmccik.t op overeenkomstige wiize werd ver minderd. Het offiedeuse Fransche pers bureau, Havas, meldt, dat de commissie van herstel zich bezig heeft gehouden tnet het antwoord aan de commissie voor V i i aan get bep Xe voelde, dnt het maar goed was geweest, «lat ze geen mooie kleuren on siera len, herin neringen aan haar vroeger» manier van leven, had m^ugebracht. Haar „Wilde" gnf niets om al die m’-oiigh'^len, al die kleinighcrkm waar mee ze zidt vro««ger tooide, en die een deel van haar zelf uitmaakten. Ze begreep vaag, dat hier alles in het leven, ïn en om hen, tloor hen xelf geschapen moest worden, hier in de een zaamheid van do wildernis, waar alleen «le ele mentaire dingen te vintien waren. Zoo wensch- te hij het en gewi’lig volgde ze hom. ’t Wa* haar genoeg om met hem «leze liefdesidylle tt dotxleven, schooner dnn zij zich die in haar meislesdroomen ha«l gunnen voorstellen. Wa» het geen heerlijk gezegend bestaan, zoo van den ochtend tot «ien avond, vrij als een in haar nestje op de rots tg leven, omringd door zijn zorgen, aangebeden door haar „wil de"! En zoo rou hot altijd voortduren, tot i» eeuwigheidaltijd! Op een «lag moest het aanleggen van «te» tuin orwlerbroken wonfen. Een kano werd d» kleine baai ingestuurd en een donkeëklewigO man beklom het smalle rotspad naar hun wo ning en klopte nan de deur. In een der ’om gelegen kampen had men den dokter noodig. Daarna was het met hun rus* gedaan, oogenldik kwam zulk een boodschap tot hen, door een Indiaan of halfbloed gebracht - n« 's morgens, dan weer 'savo Is, wanneer xij ge zellig bij het vuur laten oi in den killen, nuw» tigen morgenstond. 59 63 0 SiH 14929 33 74 „Wie zorgt voor haar vroeg ze. „Meestal Jack en ik. Er komt ook een uit de nederzetting om hanr.4e helpen.” „Ik denk,” zei ze fangzanim, „dat je mij ook nog wel eens noodig zult hebben om je te helpen Ze trachtte moedig -den afke«»r te overwinnen, dien de zieke vrouw bij hnar had opgewekt. Haar man keek haar aan met een verbaasd lachje, alsof hij voor het eerst een nieuwen blik kreeg op hun verbintenis. „Misschien nu en dan eens," zei- hij vdag. „Als het noodig is." In stilte hoopte ze, dat het maar lang zou duren vóór hij hnar hulp noodig zou hebben. Ze keek naar het kleine steenen huis op de klip daarboven in de volle morgenzonhet was of het haar wenkte om te komen. Daarboven was licht, leven, liefdeDingen die zij begreep. „Ik moet mijn wingerd gaan planten." riep ze vroolijik. „Oude grijze Jack heeft beloofd me te helpen om een tuin te maken, vlak naast het huis, bovenop «le rots. Het zal er zoo prach tig zijn." Op den terugweg kwamen ze voorbij de bron. Een net pad voerde nu van de hutten «iaar het elzenboschje naar den groenen poel waaruit de damp van het geneeskrachtige water omhoog steog. Alle planten waren om den poel heen ^verwijderd, ze had nu een gladden kant van kie zelsteenen en aan de eene zijde waren groote steenen gelegd. Oude Jack en ik hebben het hier een beetje opgeknapt," xei de dokter. Ze bleven een oogenblik stnan op de steenen en keken in het groene water waarover een dunne sluier van damp hing. Door die damp heen zagen ze een vaag beeld van zichzelf. Jiü gelooft, dat zijn iheumatiek er dnor <re- 13922: j9 73: 84 92 14004 29 48 1411- 16141 .'2 10211 44 70 vU w 14265 - /00 51 85 i'-‘3tfl oi 25 66 90 54 63 3512003 14304 66 U 21 16441 73 81 34 16511 95 83 >2ü 12109 80 12 95 41 □5 64 89 12252 112 70 32 9714t 43 12335 62 70 14/08 64 74 11 Michaelis. Draadloos wordt gemeld, rijksknnselier Michaelis, die H zeer ernstig ziek is. Duitsche officieren dqor 't Fransche Rijnlegcr gestraft. B c r 1 ij n, 8 Juni. (N. T. A. Draadloos). De krijgsraad van het Fronscbe Rijnleger heeft zeventien vroegere Duitsche actieve officieren lot gevangenisstraffen en boeten veroordceld wegens het lid zijn van den ftedtschon officiers- bond. Holden kwam binnen je kon dadelijk zien, *ets Was» dat hem vervulde. Zijn voor- r- Wös g^fronsd toen hij «ien ouden man bevelen gaf. De vrouw begreep dadelijk t zelfs hun groote roman, die haar geheel tti beslag nam, voor den man slechts een epi- e was, een schakel in de lange keten van 1 en« die al begonnen was vóór zij elkaar ont- t hadden en die altijd verder zou gaan, of minder buiten haar bereik. z*^en voor hun eerste ontbijt in de Jk wil je ontbijt klaarmaken,” zei ze. «JJn gezicht verhelderde. yOude Jack zal je helpen hij is een goede tfew^hV6"1 Verte^ Wftt voor hem Hij lachte even. bob hem op de proef gesteld, terwijl ik Ljk Hij is hier bij die zieke vrouw geble- *s ffeen enkelen keer naar de nederzet- ff«gaan. Hij wordt nu weer een menT jJ^'Lbet ontbijt gingen zij naar de patiënt kij- e hutten onder de boomen Jangs den oever De Temps merkt bij een bespreking der kwes tie van de vermindering der Duitsche schuld, gesteld door het comité van bankiers op, dat de Fransche schuldvordering op Duitschland 52 bedraagt van de totale schuld. De gezamenlijke schuldvorderingen van Engeland, België en Italië bedragen 40 Het blad wijst op hetjtau- we verband, hetwelk volgens de geheele pers bestaat tusschen de Duitsche schuld en de in- tergealliecrde oorlogsschulden. Te dien aanzien deed de Fransche gedelegeerde in de commis sie van herstel opme bevoegd is zich bezi~ rikaansche schuldvordering. Daarom, Temps, staat Frankrijk er op, dat Duitschland betoald wordt, teneinde beurt de Vereen. Staten en Engeland te betalen. Het proces von Killinger. bAIs eerste getuige woidt dan het lid rijksdag Diez gehoord. Deze had «,p vnn het diama met Erzberger en diei ontbeten. Om 10 uur stelde Erzberger voor een wandeling te goan maken. Onderweg be merkten de wandelaars de beide daders, zonder xbter argwaan te koesteren. Na een rijd te hebben g«*wandeld zagen zij het tweetai weer. Kort daarop gingen Erzberger en Diez terug. Zij wilden op tijd aan tafel verschijnen. D" wee Jongelieden^ hodifen ze uit het oog ver’o- ren, tot dezen plotseling met hun revolve»* voor hen stonden en "L Diez heeft zich nog met zijn r weerd, werd toen echter getrol Hij hoorde nog enkele schoten vallen. Toon hij weer tot bewustzijn kwam volgde nij het Hoed» spoor dnt van het midden van den w-g naar rx.-n nabijgelegen boschje voerde Hij vorvl daar Erzberger dood bij een ttennenboom liggen. In het proces vom-'Killinger heeft meft Don derdag vastgesteld/ welken weg de daders vów en na den mooixlaanslng hebben afgelegd. Tot nog toe werd een nantal getuigen ge hoord, die het tweetal voor of na het drama had den gezien. Uit dit getuigenverhoor bleek, dnt een koetsier de laatste is geweest, die Erzber ger nog levend heeft gezien. Dezelfde getuige heeft ook de beide jongelieden g« eigenlijk is hem niets verdachts Meer dergelijke verklarii dere getuigen afgeleifd. wegsccretaris mede, «^t tel zum Hirschen gelo twee jongelieden leerdr studenten uitgaven. Het lid van den r 1 in het proces von nozen is. De houthakkers komen hier ook wel om water halen en te badenHe< is wel goed, dat ze een jfoort toovermkklel hebben I’< moet nu een goed badhuis bouwen F* Weer leek het haar, dot hij sprak over zijn werk alsof hij het hier uit wikte breiden in deze wfldenis om die Genezende bron. Toen ze bij de steenen hut kwamen, vonden ze Ouden Jack al klaar stoon met zijn spade in de hond. Hij had wat leem en bladgrond bij zich in een mand en bracht dat op «ten kalen steen. ,>Er zal menig vrachtje noodig zijn voor we een tuin hëbben,” bromde hij. Dien dag werkten ze non him tuin. Ze hi&ten een «leel van «ie stijve dennen om, die onder de ramen stonden en Heten er eenige staan, heel aan het eind van het rots-plateau. Een oud stuk boomstam werd ook gespaard evenals een groote, platte rotssteen, die dienst kon doen als tafel. jt „Ik zal stokrozenwn riddersporen omter de ramen planten," riepjwk^ „Om je toe te knikkert als de zon opgaat 1” „*s Middags zullen we hier zitten, beschut door «te dennen, en luisteren naar de lijsters. Weet je nog die lijster, die zong, den eersten keer, dat we hier kwamen T' Zoo werkten en speelden xe als kinderen iri de komende lente. Ze haalden planten uit het bosrii, plantten wingerd en maakten bun tuin op de vooruitspringende rotspunt boren he< meer. 7858 17880 17895 180fi« 1140 18148 18168 18m 4216 18247 18259 18287 1341 18389 18404 18440 1566 18567 18582 18597 1733 18766 18927 IM30 >041 19053 19085 19oM 1310 19342 19430 194A >526 19539 19558 19501 >677 19692 19756 19768 1811 19820 19843 19848 1953 19975 19998 20006 >276 20308 20357 20358 >469 20489 20523 20522 >631 20635 20677 20685 >727 20769 20810 20840 1843 20874 21015 21079 .215 21239 21240 21242 1334 21356 21363 21387 .482 21595 21640 21641 1744 21776 21777 21802 936 21960 21970 22008 1172 22178 22198 22209 1292 22330 22372 22418 1512 22524 22533 22538 •691 22778 22897 22942 46 1299 92 1301' 568 678 83 13307 749 28 15016 92 76 15142 818 13405 15243 19 64 54 34 1352U 62 77 51 15301 051 13654 67 196 64 15439 293 13757 51 354 138^ 92 75 13915 15528 K„. 92 41 38 38 462 78 15789 89: 520 14019 97 645 92 15809 17 9114111 41 708 31 15946 1L._. 95 49 71 35 233 75 16361 18218 99 83 384 14252 466 77 545 14316 1 621 37 1 aflosbaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1