SunligWZggp Mz ;UWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR COUDA EN OMSTREKEN lMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- a. d. U„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWDK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz I 61. Jaargang d. U„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, t blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ITENLAND. JILLETON. GENEZER Maandag 12 Juni 1922. i Ingezonden Mededeellngen. Vrijdag '3; 2275 24 stabilisa- problemen op aardsche wijze zullen bespreken: Montesqien. weten," merkte ri| t," was het antwoord. r?" Noemen jullie hier den dok- gewone dokter, hij geneest ieder-* 1de de gids me* overtuiging en heer is ondenkba» gen huren heeft door LOBERT HERRICK. ENGELAND. Het conflict in het machinebedrijf opfeloat 1 Berichten uk verschillende centra van het land, aldus de Engelsche draadlooze dienst d-d. sn zijn de noodzakelijke betrék- de natuur der dingen voort- (Wardt vwrrótaUP j iiwd met een meisje uit de stad en daarboven zelf gebouwd." nog al eenzaam zijn voor een e stad,” merkte de vreemdeling srwijl de boot voort gleed uit de midden van het meer opgevangen gesprek kwam He- i gedachte, toen zij over het on- r de bosschen voort stapte. De en tot haar als stemmen uit een ooals de vlaggen óp het' hotfel en i op de plezierbootjbs; erugkomst met haar man was zij de ^Eyrie” geweest. Zij wie*, dat e p’aats Meld. De wingerd, die gepl nt htfddc». bedekte nu de i en dp deinen.. Een beple ko*o- had zich onder de veranda ge- «snl waren de moren van tam BONNE MENTSPRÏJS: per kwartaal £25, per week 17 cent, met Zondagsblad kwartaal ftM, per week 22 cent, overal waar do bezorging per looper geschiedt* mo por post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ8.80. boonementen word» dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA« mie agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. uzo bureaux zjjn dagelijks geopend vaa 8—d uur.j Administratie Tal Int. 12; ictis TsL 545. gAUdt kwt safe D» machinebedrijf feitelijk als geëindigd ken wont den beschouwd. Met de beëindiging ven den iangdurigen stlstand, zegt de Times, is het vent trouwen in het geleidelijk herstel van het be drijf teruggekeerd en men verwacht, da* tegen den herfst een belangrijke verbetering in <h» mochmebouw-indust rie sol intreden. De stilleg* durende drie maande* heeft een groot aantal industrieën in haar om wikkeling belemmerd, waaronder de ijzer- e* Stnlfabrieken en de aanverwante industrieën alsmede de mijn- en chemische industrie. Aan den ander n kunt heerscht er in de industrkës van katcer.c.i en wollen goederen thans groote*' ontmoeten, daar bedrijvigheid en na de vacantia zal het werk ouwingen Hij hield en niet de tie der ge- over de leening te komen M verder van oordeel was, moest :ht zoo spoedig mogelijk tot de- anden te komen. Het doel van re toestanden moest zijn, afgezien rteeren van den toestand van ging, opdat er ook werkelijk voor „Meh rarbeit" plaats zij, het in ’f l van voorwaarden eener zekere, de, conjunctuur en een vergroot werel<L zoodat de grooter produc- in Midden-Europa en in geheel ie wereld over ’t algemeen moet werkeljjk tot standkomf. De eco- tanden in Duitschland en in Euro- erkelijk worden veranderd en wef‘| at de bevolking weer lust in den Wie ons geld geeft, aldus Stin- m. i. slechts onder voorwaarden ir verandering van de toestanden pen. Dat is slechts mogelijk, wan- te, voornaamste kwesties worden mes acht het ondenkbaar, dat in het wprkelijk prestatievermogen de druk der bezetting als een hland weegt Stinnes spreekt van ■en druk: i een volk, waarmee men vrede oten, niet steeds r t dp bajonet aMen kan niet bij commis- enorme kosten veroorzaken, ver lat de productiviteit toeneemt, an aannemen, aldus was verder’ ran een gedeelte van Stinnes' be- Duitsche arbeiders, die toch veel arbeiden daaraan valt niet te leer zij willen leven geenszins og meer te presteeren, wanneer itzicht stelt, dat zij nu dertig ja- erendiensten moeten verrichten, hun een menschenleeftijd lang de ^af te tappen", die te anderer 1 verbruikt. Dat was te veel ge- men 't> in overeenstemming kon Ie menschelijke natuur: r men de bevolking hier tot groo- wil brengen ik leg er <jen na- A 1‘VERTKNTlKPRIJSi Uit Gouda en omstreken (behoorsnda tot den bozorgkring)! 1-4. regels 1.30. elke regel moer ƒ0.26. Van buiten Gouda en den bsurgkringt 1-A regels 1.55. elke regel meer Advertentie ia bet Zatenlagnummer 80 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advortentiën de helft ven dan prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENl1—4 regels flM, elke regel meer 0.50. O» de voorpagina 60 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen HJ contract tot zeer gereduceer de»» prya Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van «oliede boekhan delaren, Advertentieburesax en onze Agenten en ateeten daag» v66r de plaataing aan hot Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd la zijn- druk nogmaals opzij moet meer werken, de geheel© bevolking moet meer werken, zij moet productiever worden dan moet men er ook voor zorgen, dat de levensvoor waarden zóó worden, dat de bevolking het gevoel heeftnu heeft het zin om te wer ken. In 't middenpunt van Stinnes' beschouwing stond natuurlijk het leeningsvraagstuk. I“' zich bezig met de z.g. kleine leening groote leening, d. w. z. de mobilisatie heele kapitaalschuld. De opvattingen binnenlandsche gevolgen yan een z.g. om weer op adem, weer op verhaal te (Atempause-Anleihe) bracht Stinnes als volgt onder woorden: x De z.g. Atempause-leening doet dit niet zij doet het tegendeelzij schept een tot twee jaren een z.g. Atempause, waarin be loofd wordt aan de inflatie een einde te ma ken, waarin echter inderdaad aan de infla tie geen einde kan worden gemaakt, ook door leeningen nietzij doet een kunstma tige Ueberbewertung van de mark ontstaan. Overgaande tot de gevaren, die een maaltijden verspreid. Bij het hporen van haar voetstappen stoven zij weg en zij zag alleen nog maar hun kleine kraaloogjes vijandig naar haar kijken uit hun schuilplaatsen. Zij liep om het huis heen in de hoop-ergens een luik los te vinden waardoor zij naar binnen zou kunnen kij- ken, maar elke reet was gesloten om de winter stormen buiten te houden. Zij ging dus op den drempel van de veranda zitten in het warme zonlicht en keeknaar het schitterende water waarover een klein bootje zeilde. Bjjna een jaar geleden was zij hier gekomen, juist zooals de meisjes en jongelui, die binnen kort het houten hotel zouden betrekken, om te spelevaren op het meer. Herinneringen uit die dagen van haar meisjestijd welden in hear op, deden des te meer het verschil met het heden met haïr veranderde levensomstandi gheden trit- komen. Zij bekeek haar Vu we, bruine handen, haur afgedragen, grove rok met haar plomp In- diaansch schoeisel, de zoo practische dracht voor haar tegenwoordig bestaan, en zij dacht aan al haar mooie kleeren, opgeborgen nu in de kasten van haar moeders huis Wat zou Vera desen zomer, voor plannen hebben De eenige brief, dien zij van haar oude vriendin had ontvangen, lag nog onbeantwoord. En die gekke, kleine dokter Percy zou hij voor dit seizoen weer in het hotel aangekomen zijn? Een zeilbootje stak het meer over. Zij legde haaf hand beschuttend over de oogen en keek ér belangstellend naar. De gestalte aan het roer kwam haar bekend voor, en plotseling begon ook de man met zijn hoed te zwaaien, als toe ken, dat hü haar herkende. Nu wist zij 't zeker, die kleine dikke man we* Dr. Perry 60 onwille keurig maakte zij een beweging om te vluchten, maar bet was te laat. Hij kwam i v“ 1 Terwtfl hif de boot vastraakte, ontdekte zün metgezel, oen wat ouderen man. OVERZICHT. Ie bankierscommissie Vrijdag dgtrekking is gekomen dat zij nblik geen beslissing kon ne- betrekking tot het vraagstuk eener internationale leening, besloten heeft voor drie maan- gaan, heeft het niettemin zin een ndacht te vragen voor de belang- e Hugo Stinnes op 6 Juni op de an 't z^r. Zweckverband van N. W. xmomiSche vertegenwoordigingen en over 't leeningsvraagstuk De a uittreksels van de rede gepubli- e rede is hier en daar nog al tech- >men weergegeven. Aan de hand entieken tekst stippen wij daarom eest gewichtige punten aan: le kwestie der Ruhrbezetting be- s, dat hij het gevaar, dat nog meer wordt bezet, niet als het grootste een verdere bezetting zou de men dat zij daarmee niets bereik- van de mark op te hoog niveau met zich leeldit zou nog maar meer on- zaken en zij zouden er geen geld Een oordeel van de /Sunday Times. In een bespreking der aanstaande Hnagsche bijeenkomst van deskundigen ge**ft de Sunday Times de meening te kennen, dat ten minste .TC de kans ^estaat, dat de Russin de aa'.kche ^Frankrijk verklaard, dat eene beperkte leening D Percy holde Re trap op en schudde haar op ;e-,vonden de hand. „'t Doel mij aan verleden jaar denken, zooals u mij Mer staat op te wachten I Hoe gaat het met u ,Jiadt u mij hier niet verwacht „Ik, weet werkelijk niet precies," sta melde hij verward «n zij vroeg zich in stilte af. hoe er in de stad over haar vlucht met den „Wilde" gesproken en geoordeeld zou zijn. „Wij wonen iets verder op aan den oever wilt u met mij mee naar huis gaan V vroeg'zij haastig. „Ik ik heb nog een kermis hij mij laat Ik hem even aan- n voorstellen m'sschien kent u hem al meneer Elport mevrouw De vreemdeling, die wat achter gebleven was, kwam nu haastig dichter bij en zei hartelijk „Ik ken uw oom, kolonel Blak?, heel goed wij zijn om zoo te zeggen compagnons I" Hij glimlachte tegen haar onder zijn grijzen knevel en tot haar ergernis voelde zij, dat zij een kleur kreeg. Zijn vormelijke manieren brachten haar zonderling in de war. „Werkelijk,” se koel. „Uw vader heb ik ook gekend," zei hij vrien delijk en hij glimlachte weer „mevrouw hij wachtte met haar naam, want Dr. Percy had dien niet genoemd. „Holden," vulde zfj aan, en weer bloosde zij. „O, ja, mevrouw Holden ik herinner me den naam gehoord te hebben." Nu was zijn glimlach raadselachHg, en zij was nieuws~ierig wat Mj wel over haar man gehoord zou hebben. „Ik zou graag met Dr. Holden kennis maken waar woont u vroeg hij haastig. JJen kleine mijl verder op, aan het meer haar opzoekeal wilt u met mij mee naar huis gaan?" De twee mannen wandelden naast haar voort; zij praatten samen op dien lichten, gemakkelij- hoogstens een klein deel daarvan rechtstreek aan Frankrijk zou komen als schadeloosstel lint gen. Deze en andere moeilijkheden beseffend^ zijn de leden der commissie tot hun groote» spij* tot de conclusie gekomen, dnt zij onder d< huidige omstandigheden niet kunnen advisee* ren, dat eene buitenkmdsche leening uitvoer» baar is. Onder de algemeene opmerkingen verklaart de commissie, dat de hoofdvoorwaarde voor eent buitenlandsche leening ten allen tijde is, dat het publiek moet beseffen, dnt Duitsdiland zelf lm derdaad eene krachtige poging doet om zijnt rijksfinanciën op een stabicten grondslag te veoe tigen. Ben andere hoofdvoorwaarde h de op* heffing der huidige onzekerheid anngoande hot probleem der schadekxmstellingen. De commto» sfo had eene verklaring voor zich, dat de Arne* rikawnsche bankiers en beleggers in deze om standigheden in vrij hooge mate belang kondesi stellen in het aankoop» van Duitsche oblige* ties, maar alleen, indien aan eene fundamentele veorwaarde werd voldaan, n.1. dat zulk eene lea ning zou geschieden op eenstemmig verzoek en voor het welzijn der geallieerde naties. Deze eenstemmigheid zou op geene wijze beter kun nen worden te kennen gegeven dan door de ac tieve medewerking der bankiers van de gealli eerde en andere naties, bestaande in de uitgifte van obligaties van hunne eigene onderdanen^ Onder de fundamenteel* voorwaarden van dt Aenerikaansche deelneming was derhalve’een- stemmigheid onder de leiden» zoowel als de les van een crediet van 1 eener*. De aanslag,op Scheidemann. Cassel, 10 Juni. (W. B.) Omtrent des aanslag op Scheidemann wordt gemeld, dal men thans een juist spoor denkt na te gaan< De veronderstelling, dat men met een emstigew aanslag te doen heeft, wordt door jiet ingeztek* de onderzoek bevestigd. BELGIE. i Bioscoopreiup. Brussel, 11 Juni. (B. T. A.) Bij het ulfr gaan eener bioscoopvoorstelling spoot eea reusachtige vlam uit de cabine van den opera teur, waardoor vijf kinderen verbrondden en dris, anderen soo ernstig werden verwond, dat naar het ziekenhuis moesten worden vervoerdj Br ontstond natuurlijk een hevige paniek. Het ongeluk moet aan kortsluiting worden toego» schreven. moet zien te spelen. En het gevolg was mede en dat was speciaal ondragelljk voor Frank rijk dat, wat het betrekken van grondstoffen betrof, Duitschland zich geheel onafhankelijk van Frankrijk maakte en dat Frankrijk binnen kort niet weet, waar het met zijn grondstoffen en zijn „Halbzeug” uit de geannexeerde gebie den moet blijven. Ik zie daarin, aldus Stinnes, een énorme bemoeilijking en niet een vergemak kelijking in de toekomstige regeling der toe standen. Stinnes tenslotte is van oordeel, dat Duitsch land door een kleine provisorische leening in nog veel grooter ellende kan worden gebracht dan voordien heerschte. DE -HAAGSC&' CONFERENTIE. De deelneming van Frankrijk. Hayas meldt, dat het- waarschijnlijk is, dat de Haagsche conferentie noch een politiek, r.och een diplomatiek karakter zal hebben. Frankrijk zal er slechts door deskundigen vertegenwoor digd zijn, die nog benoemd moeten worden en die verantwoordelijkheid zullen hebben voor alle onderhandelingen, ten eerste wat betreft die tusschen de geallieerden en neutralen on derling en naderhand voor die met de bolsje wistische vertegenwoordigers. Alphand, di-ic- teur van het bureau voor particuliere eigen dommen en belangen, wordt als vertegenwoor diger van het ministerie van buitenlandsche te ken genoemd. Engeland en het memorandum van Poincaré. Parijs, II Juni. (B.T.A.). Het antwoord van de Engelsche regeering op hst ~.c—.orm- dum van Poincaré van 1 Juni is op het ministe rie van buitenlandsche zaken overhandigd. De tekst van dit antwoord is reeds te Londen ge publiceerd. Zelfs aan hunne scherpzinnigheid kun het niet ontgaan zijn, dat geen'buitenlandsche regeering hun een penny zal leenen en dst het kapitaal, hetwelk zij zoo dringend behosven, slechts kan i worden verschaft, als zij het vertouwen her winnen van-de Europeesche en hun eigene be leggers. Dit nu kan slechts piiats vinden, als de schulden van voor den ooi log eerlijk er kend worden en Indien de bezitte.3 van eigen dommen en bedrijven in Rusland, die daarvan beroofd zijn, weer in hun bezl» hersteld worden, tenminste zooals zij dit voor de revolutie had den. De onderwerpen, die zullen moeten woeden besproken, zijn de concrete problemen van het herstel, de belastingen, de transporten, vrij** hetakvan arbeid, de positie der vakvereenigfa- ^e^en waarborgen, zonder welke geene oude ondernemingen hervat en geene nieuw* be gonnen kunnen worden. De bespi-ge’rnde han delspolitiek moet achterwege blijven en de weg gebaand worden voor zakelijke bes piek ingen van handelskwesties. DUITSCHLAND. Het rapport der bankieracoramiaaia. Londen, 11 Juni.1 (V. D.) De internatio nale commissie van bankiers heeft, na de zaak van zuiver financieel standpunt te hebben over wogen, bevonden, dat een buitenlandache lee ning aan Duitschland riet uitvoerbaar ia. Hun redenen worden uiteengezet in een rapport, het welk gisteravond is uitgegeven en waarin de zaak wordt toegelicht. Voor eene succeevolle uitgifte eener is een gunstige aitmospheer noodig en thana be vinden zij, dat de atmospheer ongunstig is. De Britsche en Amerikaansche beleggers zou den, near zij uiteenzetten, riet genegen zijn eene leening aan te gaan, wanneer deze niet zou leiden tot eene permanent regaling der schade loosstellingen en daar Frankrijk er niet in wil toestemmen het bedrag der Duitsche schadelem- sfellingen te verminderen, adrt de coanitaaaie het voor ’t oogenblik nutteloos haar onder zoek voort te zetten. Zij geeft echter nadrukke- lük te kennen, dnt, wanneer de omstancigheden gunstig weren, belangrijke leeningen met suc ces zouden uitgegeven kunnen worden op ad de voornaamste markten der wereld. Sergent, de Fransche gedelegeerde, stemde riet in met de conclusies der commissie, ver klarende, dat hij geene njeuwe beperkingen kon overwegen van de verplichting van Duitsddand, welke hem niet gerechtvaardigd voorkomt, noch eenige vermindering, van welken aard ook, van de rechten van Fronkrijk, die door het verdrag erkend zijn. De commissie besliste, dat zij haar werkzaam heden voor het oogenblik moet opschorten. ----- - Het rapport luidt verder, dat de beleggers in- 10 j^m^ eenige der belangrijkste landen niet geneigd zouden zijn eene leening aan Duitschland te ver- het memcrin- spekken, die er niet op berekend vrns eene per- G0UD8CHE COURANT brengt,perkte Stinnes op, dat een leening op korten termijn de mark vermoedelijk op een stand zou trachten te stabiliseer en, misschien voorbijgaand stabiliseeren, die hooger is dan Duitschlands economisch leven kan verdragen. Z i. kan de stabilisatie slechts plaats hebben, wanneer zij overeenkomt met den toestand van 't oogenblik, met name, wanneer de Duitschera door k'tnnen gaan met ongeveer op pariteit met het buitenland op de wereldmarkt te concur- reeren. En, gezien Duitschlands verzwakt eco nomisch leven, kan het rijk aldus Stinnes’ op vatting er riet mee beginnen de loonen der arbeiders te verminderen om maar te kunnen uitvoerendit zou tot een grooten arbeidsstrijd aanleiding, geven. De terugwerking, die een stabilisatie ven de 5f mark op *t financieel beheer van 't rijk noodza kelijkerwijze moet uitoefenen^ wordt als volgt gekarakteriseerd Wij mogen evenmin vergeten, dat, wan neer de stabilisatie der mark plaats vindt, ook de staat er heel gauw toe moet over gaan de publieke schulden in een gestabi liseerde valuta, m. a. w. in een goud-valu ta, te veranderen. Dat veronderstelt weer, dat men bij ons tot een geordend financieel beheer komt. Een geordend financiee1 be sar, zoolang men gedwon- eft een economische poli tiek voert, die onze staats- en stedelijke on- 'dememingen, vooral de staats-, met bui tengewone verliezen laat werken en die er toe leidt, dat wij een leger van onproduc tieve menschen, van darren, hebben, die ons onder voogdijschap houden in heel ons bedrijfsleven bij uit- en invoer en ook in 't binnenland zeer belemmerend werken Maar belangrijker nog dan de binnenland- sche schijnen de buitenlandsche gevaren, die zouden voortspruiten uit een met een kleine leening .samenhangende voorbijgaande stabili satie der Duitsche economische toestanden. Zoo dreigde het gevaar, dat de groote economische complexen der wereld, inzonderheid Amerika en Engeland, meer en meer op zich zelf komen te staan. Dezen aldus Stinnes verzoenen o.__ zich meer en meer met de gedachte, dat men leg er den na- I ook zonder Midden- en Oost-Europa het klaar nederzetting te bereiken," M voegde er met zijn innemenden glimlach nan toe: ,^n daft moet u klaar zijn om een paar gasten ta onte tangen." „Ik ben wel boiy», dat mijn man het niets pret* tig zal vinden. Hij zegt, dnt de nederzetting d» omgeving bederft, moet u weten," merkte z4 ernstig op. „Hij zal wel langzamerhand aan de beecha- ving moeten wennen. Wij brengen hem op dia manier patiënten. Nieman'’ kan Her lang ziek blijven," antwoordde Elport. Zij naderden de kleine steenen woning. Da, dokter was nog niet terug en de jonge vrouw, liet haar bezoeken het huis en den tuin op den rend van de rots zien. Elport roemde het uizicht met het oordeel van een man, die veel gereisd heeft. ,.’t Is niet overweldigend", sei hij, ^naer het treft door zijn ongereptheid en friachheid". Kort daarop zeilde de dokter de kleine baal in, gezeten op zakken vd cement. Zij riep haar, man en wenkte hem, maar hij keek nauwelijks op naar de kleine groep op de rota en bleelt onbegrijpelijk lang bezig met het vastlegge» van de boot, waarna hij begon uit te laden. Ein* delijk stond Elport op1 „Wij moeien gaan, Percy Jammer, dat wgi uw mm nirt ontmoet hebben, meviuuw Hd*| den. Ik heor. dat hij heer knnp moet rijn. Nsj we zullen later gelegenheid genoeg heHtan metl elkaar kennis te maken besloo h" lahn, ,oy dan toon van ieman<L die al dd gedaan krijgt^ wet hij wil groote moeilijkheden zou ken conversatietoon, waar zij zoo lang aan ge- 1 wend was geweest. Zij keek met bijzondere be- langstelling naar Elport. Hij was een man van i over de vijftig, groot en zwaar, zijn gezicht was 1 bleek en hij had het vermoeide en slappe in zijn bewegingen van den stedeling, die den hee- 1 len winter door hard gewerkt heeft. Op en top een gentleman oordeelde ze, volgens den maat staf waarmee zij vroeger de menschen beoor deelde, vol van de conventioneele begrippen, die ook zij vroeger huldigde, maar bovendien zag hij er uit als iemand, die zijn wil weet door te drijven en in zijn omgeving een gezien man moet zijn. Zij voelde zich dadelijk tot hem aan getrokken en trachtte rich te herinneren of zij zijn naam vroeger gehoord had en of zij var- der iets van bem wist. LPercy heeft me gftzegd, dat er hier prac* H» vixchwater is," zei hij. „Maar ik kom hier in de wildernis uitsluitend om zaken te doen. Wij i gaan hier een spoorweg aanleggen, de ko- i lonel en ik i „Een spoorweg hier tot het meer!" riep z* uit, en ze wist niet of ze blij was over dit nieuws of riet. „Dat zal menschen hierheen brengen, niet waar Ze was zeker, dat het haar man onaaite I genaam zou zijn. „Natuurlijk I daarvoor doen wij het ook de menschen worden hierheen en het hout wordt hier vandaan gebracht I" i „U zult de bosschen bederven." I „O, wij komen uw kant riet uit, mevrouw Hol- den wij nemen den anderen oever en laten u uw wildernis nog een poosje I" „Wanneer gaat u beginnen F vroeg as kin derlijk nieuwsgierig. Elport lachte. „Zeker nhft deze week T antwoordde hij ,vroo- lijk. „Op het eind van dm herfst hoorn war A» manervte regeling van hef probleem der schade loosstelling te beloven. Het verklaart eveneens» dat de beleggers in de landen, die geen deel namen aan den oorlog, len zeerste lijden door de waardevermindering van de mark, gedeelte lijk, omdat zij groote sommen in marken belegd hebben en anderdeels, omdat de handelsmede- dingmg van de Duitsche industrie een kunstma tig voordeel verkreeg door deze aanhoodmde waardevermwidirwi- Wederom wordt betreffende

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1