ERIKS a.s. de» al Kunst- >noegen” «rf aond >nd nm. 5X NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUtiERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK d. IJ., OUDERKERK a, d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Ho. 14953 Dinsdag 13 Juni 1922. 61. Jaargang BUITENLAND. lï FEUILLETON. irking Ikheid hvaschï Sank UlMItl DE GENEZER door ROBERT HERRICK. aar Ht a h* - Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 1>oö9(I, dot de Fransche vertegenwoordiger te- ceert nu terug tót dien k Op a van 54 177 IS U3 V. (Werdt rarrofaL) -■ ew.’ j-i'ljij." i _.a" Als alle gevels doorzichtig waren en alle harten openstonden, zou er minder afgunst zijn Genua in hun antwoord van II Mei op mofandum der politieke subcommissie, werd besloten, dat twee commissies van deskun- B e r I ij Netre T 2266 60 Later op den avond toen tij beng we» zijn inkoopen na te zien, vroeg zo plotseling „Erik, hoe komen wij toch aan het geld, beta len de patiënten je hier veel I** -Neen," zei hij kort Jk vraag M geen geld". JAaar h» leven m dan F FRANKRIJK. De Banque industrielle de CMne. Havns seint uit Parijs De handejprechtbnnk heeft savanrrngen Hg ^ondln bond. OTFRTJ. -BNTiMDi Luit. 10 Juni. \t 30.UÜQ No. 123J i». 9821. Ayre» naar Rotter mas aan. I. van Weet4ndM nri van Madeira, uni van Barbados 'a.rberloht, den morgen vaat 22 1 s Falmouth. 3 Seydisfjord. ond van 13 Junfr d uit Westelijke ricH| swolkt, waarschijnljjl 111829 08 180(8 eeiw» 60 183W 102 20710 .68 BI 132 19565* De htindejfrechtbnnk heeft een verzoek va» de aandeelhouders In Je Banque industrielle d< Chine ontvangen, waarbij deze liquidatie def Bank vragen, wegens verlies van van het kas phaal. Nanr aanleiding daarvnn heeft de rechtbank beschikt, dot het ónmogelijk is op dit oogenblik uit te maken of werkelijk van het kapitaal it verteren gegaan. Bij de beraadslagingen ever de Bank in het Parlement zijn daaromtrent de meest uiteen» loopende meening en aan den dag gekomen e» de positie der Bank, toen zij in Juli 1921 ot» een regeling bij transactie vroeg, was, volgen» haar opgaaf een passief van 4.485.775 fr» Dit is het eenlqe rij. or, waarmede de rechtbank rekening heeft te houden en het kapitaal dM Bonk bedraagt 150 mil Hoeft franc», ENGELAND. De urbeidsmoeflijkheden. Londen, 12 Tuni. (K.) Hoewel de cijfer» voor morgen niet ten volle bekend zullen zij»^ kan men at zeggen, dat de stemming in hed gemengde vakverbond uit de madhinenijverhetf is uitgevallen ten gunste van een hervatting van het werk op de voot "marden der patroon» Het bestuur van het vakverbond vergadert mor* genochtend met de patroons. IERLAND. De lersch-Engelsche onderhandelingen. Tegen de verwachting in stelde Churchill zij» verklaring over Ierland in het Lagerhuis gistot ren uit tot heden of Donderdag. De stand ded onderhar telingen echter wordt alom bevredfc gend verklaard. De Evening Standard zegt Churchiü «al, wanheer hij zijn verklaring tik legt, uiteenzetten, da< er thans een goede kan» bestaat, dat alle mocielijkheden betreffende de» tekst van het ontwerp dar fersche constitutie zullen worden overwonnen. Er is een overeen* „Ooh kom, wij leven”, wa> het ongeduldig» antwoord, „Heb je geld noodig?" „Ik moet een paar dingen koopon, wat Her ren, niet veel. Ik kan Vera wel schrijven me het meest noodzakelijke te zenden zei ze aar zelend. „Neen, neen”, antwoordde hij heftig. „Dat kan niet!” Snel ging hij naar een hoek van de ka mer waar hij zijn papieren en boeken bewaarde. „Hoeveel heb je noodig Hier ligt alles I Neem er maar af wat je wilt F’ Zoo loste hij op zijn besliste manier het inge wikkeld vraagstuk van huishoudelijk beheer op. De eerste maal, dat zij weer alleen was en er om dacht, ging zij naar den bewusten hoek en vond slechts een paar oude bankbiljetten en wat zilvergeld. Zij glimlachte toen zij net geld in de hand hield en bedacht, dat de spoorweg van Elport geen kwaad ding zou zijn, ala hij hun rijke patiënten kon brengen, die voor de- kuur ve»> zouden betalen. Alle s te zanten geteld was er maar achttien dollar in huis. mannen en vrouwen, van dat soort dat in Europa van de eene badplaats near de andere trekt om zichzelf te vertroetelen en de beurs van de dokters te spekken. Voor zoo iets ben ik niet hier in de bosschen gaan wonen”. Zij was hoogst verbaasd over zijn bitteren, uit val en over zijn uitvaren tegen den spoorweg en al de veranderingen, die de beschaving nu eenmaal met zich brengt Waarom was hij er zoo tegen om meer patiënten te hebben, vooral van de soort, die hem betalen konden, wanneer het toch zijn plan was om de groote zieken barak te bouwen? Zij begreep er niets van. Maar na een korten tijd bedaarde hij weer en ging naast haar zitten terwijl hij zijn armen om haar heen sloeg „In alle geval, geen zorgen voor oen tijd, vrouwtje! Als de wereld ons hie' komt verve len, dan gaan wij weg, ver de sop naar het noor den. Daar zullen ze ons nooit achterhalen F Zijn lippen kusten haar hals. Hij was weer haar „Wilde”, onstuimig, liefdevol vn raadsel achtig. „O, ja natuurlijk F zei ze kalm. Maar in haar hort kon zij dat wegvluchten voor de menschen niet begrijpenzij kon niet instemmen met zijn liefde voor de ongerept» wildernis, dit vluchten als een kluizenaar voor het leven zooals de menschen het gemaakt had den. De spoorweg kon niet anders dan goeds brengen, daarvan was zij overtuigd, zelfs aas haar man, wanneer hij het maar wilde inzien. icht op: 9.50 n.m.~ 4.09 vj»b 9.50 —4.09 9.51 -4.09 4 9-51 -4.09 952 -4.09 9.52 -4.09 9.53 -4.09 4 OVERZICHT. «ondag werd in de Zeitbilder-bijlage van de Fobische Zeitung door Paul Simmel eert kop Jjeteekend in den vorm van een opgaande zon «n in het stralen-schieten was het dollarteeken- Bntief verwerkt Het onderschrift luidde: „Mor gan" stunde hat Gold im Munde. De woordspeling is aardig, maar de feiten zelf rijn minder amusant. Men herinnert zich de feiten: de te Parijs vergaderende bankiers- kwam Vrijdag tot de conclu- ~c geen beslissing „Waarom kwam je niet boven I Ik heb je nog geroepen." „Och," antwoordde hij ontwijkend, ze be greep, dat hij er niet op gesteld was vreemden te ontmoeten, en toen hij met al de pakken be laden terugkwam, zei ze „Wil je niet eens weten wie het waren F „Een van de twee was dat jonge doktertje", zei hij lachend. „En Mr. Elport", „De spoorwegman". „Hoe weet je dat „Iedereen spreekt natuurlijk in de nederzet ting over hem en over zijn spoor". „Zij willen de spoor tot aan het meer leg gen”. „Wanneer F „In het najaaf." „Heeft hij je dat verteld ^Ja”. Holden staarde somber voor zich uity JHet is ‘t begin van het einde onze rust is uit”. „Maar Erik”, protesteerde «ij heftig ah om den invaller te verdedigen, „ze komen dezen kant niet uit, ’t zal de Genezend* bron geen kwaad doen”. „Maar de menschen zullen even goed Met komen". „Meneer Elport zd, dat het je zeker patiita- ten zou aanbrengan". „Patiënten F hij sprong voa de tafel, waar Mj op gezete» had en Bep opgewonden hem en wmt, schopte met dm voet em brandend «tuk mi nw imroopen. h«* H de asch' en rfep woedend rit„Denkt dan nog we! dat soort Misschien wil hff wel, dat ik hier een sanatorium oprichtI Zoon raitjjaate voor om bende hak» esttekxim «bA A N 70. 51 1/m «VS27 2i B2 1028b 2U162 2221M Na dit intermezzo bleven de zonnige zomen* dagen onafgebroken rustig voorbij gaan. De jonge vrouw werkte veel in den tuin, wat zij nu hoofdzakelijk alleen moest doen, daar Jack den dokter hielp met steenen leggen voor de nieuwe barak berieden in het Bosch. Sotns stond «rij in i gedachten stil te staren in de verte in de rich- I ting van de noderzetting, wear zjj op het meer de vlugge bootjes kon zien zeilen met dgatten -• van het hotel. Zij vroeg zich dan dikwijls sf, of da kleine dokter Percy en zijn spooiwegvriend met zijn vriendelijken glimlach en prettige ma- nieren den een of anderen dag haar no« sens zouden komen oDZoeksn. aar Rotterdam, vertrap van Rotterdam te Bek( un naar Batavia, ran genoopt heeft gevoeld zich van de ancl-re ban kiers af te scheiden zonder te wagen in bizon- derheden uiteen te zetten, waar zij het niet bij het rechte eind hadden. De Daily News zegtFrankrijk hrijfft een een voudige en duidelijke keus tusschen vasthou den aan zijn eigen meening en niets krijgen of zijn eigen meening opgeven en krijgen wnt de openbare financieels meaning denkt, dat ’t krij gen kan. Aan dit dilemma valt niet té ontko men. De Times zegtWij zouden er do voorkeur aan gegeven hebben, indien mftt een strenger houding jegens Dultschland had aangenomen en tegelijk het feit meer voldoende erkend had, dat Duitschland door vele middelen do betaling van zijn schuld ontdoken heeft en ontduikt, wel ke schuld in totaal kleiner is dun die van En geland. De Daily Telegraph wijst er op, dat de over eenkomst, die veertien dagen geleden tusschen Duitschland en de commissie van herstel is ge sloten en waarbij een groot deel der schade- loosstellingsbetalingen van dit jéar werd uitge steld, afhankelijk was van de internationale leaning. De toestand keert nu terug tót dien van vóór 31 Mei. De Westminster Gazette schrijftBij iedere poging om aan Europa eenigerlei economischen voorspoed terug to geven, komen wij tegen dien blinden muur der schadevergoedingen aan, die eiken verderen voortgang belet. De Fransche gezant. rlijn, 12 Juni. (W. B.). Volgens de Berliner Zeltung is Herbette tot Fransch gezant in Berlijn bestemd. De schuld aan den oorjog. De neutrale conferentie tot orvrl izodk naar de oorzaken van den wereldoorlog te .Stockholm is vojrloopig geëindigd. De eerstvolgende ver- Tadering wordt in Zwitserland gehouden. Togen de pogingen om de conferentie nis DuitsChge- zind voor te stel'en, hebben haar leden betoogd, dat de conferentie uitsluitend ten doel heeft een onpartijdig, volledig, wctensdhappe'ifk onderzoek aangaande de oorzaken van den oorlog in te stellen. DR. KAPP, f Gistermorgen is Kapp, de gewezen General Landschafts-director, te Leipzig overleden aan de gevolgen eener oogziekte. Met dr. Kapp 1» de leider heeneggnan van den hebenden coup d’état in Maart 1920, die nanstuurde op liet verdrijven der republikeinsche regeering. 'De poging mislukte echter, al had het in den be ginne den schijn, dat zij met succes xou wor den bekroond. Kapp nam de wijk naar Zweden. In April dezes jaars berichtte Kapp van uit het land zijner ballingschap, dat hij in verband met het proces-Jagow bereid was zich ter beschik king van de Dditsche justitioneele autoriteiten te stellen. Omstreeks medio April te Sassnitz aankomende, werd hij onder bewaking nnar Leipzig vervoerd, waar 't noodig bleek hem in ’t ziekenhuis op te nemen, daar zijn oogen op zeer ernstige wijze waren aangetast. Verschil lende operaties hebben hem niet kunnen red den de ziekte had zich meegedeeld aan meer dere dealen van zijn hoofd en zoo is hij dan gisterochtend gestorven. Arbeidsconflict in het Ruhrgebied. Bochum, 12 Juni. (W. B.) De op 11 Juni te Bochum bijeengekomen arbeiderscónferentie 601IISi.il'E COL KANT. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal 2^5, p«r week 15 cent, met Zondagsblad per kwartaal «90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA* bÜ onae agenten en loopers, den boekhandel m de postkantoren. Onze bureaux «tjn dageljjka geopend van 9—uur.j Administratie Tel Int 82} Redactie TeL 548. N. I 15428 17287 1884 15500 17322 Hm 10711 18110 223<J 16 17087 18207 2%0 )6 17218 18226 2289 7172, m. I. 7O7a m. s. 15488: 1700D Toen de twee bezoekers h<4 boschpad intrioe- fen stond Elport stil en zei v.ie».oelijk „Ik heb u vader meer dan twintig jaien ge- tóen goed gekend ik ben blij, dat ik zijn dochter ontmoet heb”. „Hebt u mijn vader goed gekend hei haalde Helen en het werd haar warm om het hart. *„En ieder, die hem kende, hield van hem, hij Was een goed zakenman, maar dat niet alleen, bij was meer dan dat F Nog een kiem eind begeleidde zij haar gasten door het bosch en op den terugweg herhaalde tij verheugd bij zichzelfjHij heeft vader ge- kmd en, hjj heeft veel van hem gehouden F Deze woorden ««braken ierta van de betoove- fag van haar tegenwoordig bestaan. Zij wek- *n vag® herinneringen «n gevoelen» b$ haar n>. Haar man stond haar thuis op te vmchtea. ”ij maakte de zakken van zijn jachtbuis leeg, die Volgepropt zaten met inkoopen. i,We hebben one t- dat heb ik gezien," en hij keerde zich «n de grootera oeid-» -»• 4- boot te Op een warmen morgen, terwijl zij In de» tuin bezig was, zag zij een zeilboot benedin ou» de rots recht op de Heine baai aansteuenen« Dr. Percy sprong aan land, maakte de boo vam en liep snel op Holden toe, die daar aan h< werk was. De twee mennen spraken een oogen» blik samen; zij zog den kleinen dokter hefti* ge gebaren maken terwijl hij op zijn eigenaar <Hge manier zich voortdurend het gezicht veegde met zijn zakdoek. Holden scheen weè nig te antwoorden maar schudde ten laatetr het hoofd en begon weer te werken. Dr. Percj wachtte nog* wat, draaide zich toen langzame om en ging terug naar zijn bootzonder zelf< even naar boven te kijketv stootte hy af a heesch het zeil. De jonge vrouw, die deze pantomime van dt rots af had gezien, was nieuwsgierig wat h» ftlies te beduiden had. Toen haar man thuk kwas om te eten keek zij hem vragend aan W toen hij niets zeide, 4>eg<ft zij JDr. Percy h er vanmorgen geweest”. „Waarom is hij ntet boven gekomen W| mijF J3at weet is niet." „Kwam hij voor iets bijzonder» F „Die Elport ia ziekdwt ventje weet riet wei N» heeft en wilde, dat ik eena naar hem kwam kijken”. Daar de rijkskanselier pas hedeh naar Berlijn ICfUKAKTCTl t en staatssecretaris Bergmann, hev Diritsche lid der leeningscommissie, pas de vol gende dagen wordt verwacht, moesten de be raadslagingen der rijksregeering over het eind rapport der benkiers-commdssie en over de kwestie, in hoeverre, na de voorloopige misluk king van het leeningsplen, voldaan moet wor den aan de onlangs door Duitschland tegenover de commissie van herstel aangegane verplich tingen, voorloopig nog woiden uitgesteld. De Engelsche pers over het memorandum der bankiers. Londen, 12 Juni. (N. T. A. Draadloos). De Manchester Guardian zegt over t memoran dum van het comité van bankiers De argumen ten van de bankiers zijn gesteld met volkomen diplomatieke kieschheid, met een bijna opval- lendé angstvaligheid om geen Fransche gevoe ligheden te kwetsen en met st ikte vermijding van zedelijke of politieke beginselen. Maar nochtans zijn zij de fnuikendste aan-de-kaak- stelling van het Fransche financieele beleid, dat wij aanschouwd hebben. Wij zijn niet ver- land of zijn sociale verhoudingen ernstig zou den worden verstoord. Mogelijkheden van dezen aard mochten misschien niet al te groot zijn, maar wie deel neemt aan een. leeuing op langen termijn, helt er toe over met de ergste mogelijk heid rekening te houden. Verder werd door de bankiers vastgestald, dat in enkele der voornaamste landen, vooral in de Ver. St. en Engeland, een leening aan Duitsch land, the er niet op is berekend een definitieve regeling van ’t vraagstuk der schadeloos1;tel ling naderbij te brengen, weinig aantrekkelijks heeft en het lag h. i. voor de hand, dat zelfs wanneer ten leening op den grondslag van verschillende waarborgen in plaats van op den „gronde lag van Duitschland’s algemeen creüet kon worden op- ganomen, zij in ’t beste geval niet meer dan een korte „Atempause" zou kunnen verzekeren. Daarna zou Duitschland zich zien geplaatst te genover zijn onverminderde schadeloosstellings- verplichtingen en bovendien nog door de om standigheid worden gehinderd, dat zijn beste waarborgen ten dienste van de leening stonden, (n den tusschentijd zouden zoowel Duitschland als de overige wereld onder de voortgezette on zekerheid lijden, die in elk land een ernstig be letsel voor 't economisch herstel vormt. Zoo zou een dorgelijke- leening, zelfs wanneer zij mogelyk was, in 't beste geval de betaling van een hoogen prijs beteekenen, slechts om gunsti ger voorwaarden voor een algemcene regeling af te wachten. Bovendien werd nog geconstateerd, dat kapi talisten in landen, die aan den oorlog niet heb ben deelgenomen, door de depreciatie van de maric ernstig li.\’_ dragen m marken hebben belegd, deels omdat de commercieel© concurrentie der Duitsdre in dustrie van de voortdurende waardeverminde ring der mark kunstmatig voordeel kon trekken. Do neutralen zouden zidh derhalve niet voor een leening interesseeren, die niét de kans bood Op een herstel dor Duitsche financiën op een ge zonden grondslag. Wet verder Frankrijk betrof, een beperkte leening zou slechts op groots moeilijkheden stuiten, daar slechts een klein deel daarvan in 't-gunstigste geval Frankrijk terstond als schadeloosstelling zou kuwnen wovden uit gekeerd In verband met al deze moeilijkheden en in ziende, dat zij geen leening kan aanbevelen, van welker plaatsing met succes op de markt zij conclusie gekomen, dat zij onder de tegenwoor dige omstandigheden niet fn dien zin een rap port kan uitbrengen, dat een buitenlandsche leening uitvoerbaar is. DE HAAGSCHE CONFERENTIE. Opening a.s. Donderdag. Londen, 12 Juni. (V.-D.) De Haagsche conferentie, welke Donderdag zal worden ge opend, zal zijn samengesteld uit deskundigen, die zijn bijeengeroepen ter b'handeling van de bestaande geschilspunten tusschen de Russische sovjet-regeering en de andere regeeiingen van Europa. De voornaamste Britsche gedelegeerden zullen zijl Sir P. Lloyd Gveame, die m zaken zeer deskundig is en Hilton Young, financieel deskundige.1 De voortzetting van de conferentie van Genua in een anderen vorm werd het eerst voorgesteld door de Russische gedelegeerden te Genua in hun antwoord van 11 Mei op het me morandum der politieke subcommissie. Daarom conferentie 1 de, dat zij op ’t oogenblik geen beslissing ten nemen, wat het vraagstuk betreft van de nftgifte eener internationale leening. In steê »an <te discussies voort tf zetten, is zij uiteen gegaan. De motieven, die zij te dezer zake aan voert, zijn deze: Frankrijk is de voornaamste crediteur van Duitschland en zijn belangen vor- men den gewichtigsten factor bij elk schade loosstel Hngsvraagstuk. De commissieleden wij ten er op, dat zij er steeds angstvallig voor hebben gewaakt, dat de Fransche belangen tiet in 't gedrang raakten. Wanneer derhalve Frankrijk op 't oogenblik geen onderzoek wenschte in te stellen naar de algeineene voor waarden ,die voor het herstel van Duitschland's buitenlandsch crediet noodig zijn, achtte de bankierscommissie zich niet gerechtigd tot dat onderzoek over te gaan, te meer niet, daar men 1 't in 't onderhavig geval zou moeten stellen «onder den steun ven ’t Fransche ci mi$sie- Kd. De commissie is van oordeel, dat, zal met succes een leening worden geplaatst, een gun stiger atmosfeer onvermijdelijk is. De be-ende meeningsversdullen in de commissie van her stel over de uitbreiding van 't mandaat der teeningsconunissie hadden voor 't oogenblik een atmosfeer in ’t leven geroepen, die ongunstig was voor een leening. De bankiers-conunissie beeft zjch daarom afgevraagd, of, wanneer aan genomen wordt, dat de tegenwoordige bepalin gen van 't verdrag van Versailles en het beta lingsplan onveranderd blijven, dan een buiten- landsche leening mogelijk is en, zoo ja, op welke voorwaarden. Men ziet dus, dat de com missie dus de oorspronkelijke, beperkte opdracht weer, onder oogen ziet. De commissie zag zich voor allerlei moeilijk heden geplaatst. Vastgesteld werd, dat het her stel van het biritenlandsche crediet van Duitsch land zoo lang onmogelijk is, als de geldschieters geen zekerheid hebben, dat Duitschland’s ver plichtingen, zooels zij thans zijn vastgesteld en zoools zij afgedwongen kunnen worden, binnen ’t kader van zijn prestatievermogen liggen. Zoo lang de toestand zoo was, moest de kapitalist onder den invloed der mogelijkheid staan, dat een instorting der Duitsche financiën tenge volge der tegenwoordige onzekerheid een sociale revolutie in 't leven ken roepen. Moeilijk wordt bet door de bankiers gevonden garanties te vin den, <fie onder zulke omstandigheden als eenl bevredigende waarborg voor een leening be schouwd zouden worden, althans voor elke lee- ning in een omvang en onder voorwaarden, die een belangrijke verlichting van den toestand in 't leven zouden roepen. Zelfs een eerste-rangs- waeiborg als de tollen, die onder gestabiliseerde voorwaarden een bruikbare garantie voor een lanziervlijke leening vormen, zouden geen vol doende goudweerde meer kunnen behouden, hdien de economische toestand van Duitsch- ADVERTENTIEPRlJSt Uit Gouda «s omrtrelw» (baheoranda tal do» bezorgkrtngh 3r-5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. V»n buiten Gouds e» d«D bazorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30. Advertentito U> het Zaterdagaummer 20 büxlag op den prijs, l.icfda.l'.gheids-aiivertantiën da helft van den pr’4». INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN: 1—4 regel» ƒ2.05, alk» regel meer fOM. Op de voorpagina 50 hooger. Gewon» advertentlën en ingezonden mededeetingen bö contract tot zeer gereduceer- den prija Groote lettere on randen w .rden berekend naar plaatarulmto. Al verten tién kunnen worden ingezonden door tusBchonkomrt van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten ea moeten daag» vóór de pl*»tatog aao het Bureau »ün ingekonien. teneinde van opname verzekerd te L__2, 2. 7van de vier mijnwerkdhbond- r. met de vercenlf genover een zoo streng-hoffelijke berisping zich gingen der mijnwerkeradit ctie» verworpen raaf 340 tegen 9fl stemmen. De overeenkomst bei paalt gemiddelde k»nsverhoogingen van 2S merk, waarvan 15 merk zullen voortvloeien ut de verhooging van den prijs der steenkolen «4 10 mark uit de meerdere opbrengst door ovefl werk. Er «al vier uren overwerk verricht wow den per week, met oen opslag vat» 50 pet. Dt overeenkomst zou voor de arbeiders een loon» verhooging beteekenen van 1500 mark jW maand. De toestand in het Ruhrgebied to doeg de verwerping zeer kritiek geworden. De Duitsche mijnwerker». B e r I ij n, 12 Juni. (N. T. A. DraadlooaJL De conferentie te Bochum van de vier grooU Duitsche mijnwerkersbonden heeft van de hand gewezen de in de „Arbeitsgemoinschnft" voor V minwezen met medewerking van den rlfksmto nister van arbeid gesloten overeenkomst inzak< de loonregeling en de kwestie der overuren. Groote brand. Gemeld wordt uit Altona, dnt Zondagorhk tend in een opslagplaats van hout bij een dec ezpedltie-firma’s een hevige brand ontstond. D« schade wordt op 10 milltoen mark geschat. Dg brandweer van Hamburg en Ahona waren mat 54 spuiten op het terrein van den brand werka zaam. digen zouden worden ^raoemd, een >i >ance uit vertegenwoordigers van de niet-Ru>sische mogendheden en de andere uit Russische ver tegenwoordigers. Het is de niet-Russische com missie, welke Donderdag bijeenkomt. Elf dagen later zal zij de resultaten van haar besprekingen moeten overhandigen aan de Russische commis sie en dan ijl een poging worden gedaan de kloof te overbruggen, welke tot nu toe de her vatting van den handel verhinderde. De werkzaamheden, waarna» de Haagsche conferentie gebonden is, zijn „de hangende kwesties betreffende de tjchulden, het particulier eigendom en de credieten”. Dit zijn de groote struikelblokken voor het oplossen van het Rus sische vraagstuk. De drie kwesties, hierboven genoemd, waarvan de Britsche regeering hoopt, dut te Den Haag een bevredigende oplossing zal worden bereikt, worden uitvoerig behandeld in een Britsche nota aan Frankrijk, welke heden is gepubliceerd. De nota eindigt met te wijzen op hot gevaar vai het voortduren van den huidigen toestand en de meening wórdt uitgedrukt, dat „de prak tische toepassing van de Cannes-politiek door do commissie in Den Hattg dringend noodig Is, niet alleen Vit een oogpunt van humaniteit voor Rusland, doch ook voor het verkrijgen van een practisch herstel van Europa, het behoud van de goede betrekkingpn tusschen de geallieer den en het verkiygen van een werkelijke» vrede in Europa." De deelneming van Frankrijk. nen, door de depreciatie van de P" rijs, 12 Juni (Havas). De diplomatieke lijden, deels omdat rij groote be- medewerker van Havas meent te weten, dat de ministerraad morgen een beslissing zal nemen inzake de deelnemng van Frankrijk ean de Haag sche conferentie. In geval tot deelneming be sloten wordt, zal nog beslist moeten worden, of de gedelegeerden als experts zullen optreden dan wel alleen toehoorders zullen zijn. DUITSCHLAND. De garen tiesconvnfesie. Par ijs, 1 2 Juni. (Havas). De Temp» meldt, dat de waqrborgcommissie einde dezer we. k naar Berlijn gaat, waar rij tan minste 14 dagen blijven zal. Duitschland en de mislukking der leening. Berlijn, 12 Juni (N. T. A. Draadloos). niet kan zijn overtuigd, is de commissie tot de terugkeert

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1