»bond i tes r hi NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWER- KERK a. d. U., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. b. 17954 61. Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. 1 I B IUS WEIL ■r piano on rthodloa. o. I Gonda.T ©rklng 1 ijkheld DE GENEZER FEUILLETON. 114 Junl 1922. «nwoordluari LARKAS ie xeniwei (101 te xün. trinet'en het eindigen «'.er dan volgende onder" 1 delingen Dëitschlund^i toestand blijkbaar •v e bussan I ZOON (Wordt rerro'jd.) 2185 1« IPPEN, JREM, ALOQlf vo. spreiden loonsvetla« lpiibim, o IIIHIIIW«I door ROBERT HERRICK. a tot I an- H I rCÖUKACT blijven!” te maken -- je Wat zou er gebeurd _nr_. ze ,Maar mij héb je wed gehaald zoo haat". legde haar handen op zijn arm. ziek. Je weet hoe- ie provisie. a franco onder No* loudsche Courant. 2288 12 Alle hervorming dient met hervorming harten begonnen te worden. Thorbecke. HT U VOOR I AMAAK- I DAM Co. I torstraat 2c/L Den Haag. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ225, pet week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2,90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ820. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GO ÜDA< bij once agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Qum bureaux atfn dagelijks geopend van 8—4 OT.J Admintotntia TeL Ink 821 Redactie TeL 545. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behoortnda tot den besorgkring)i 1—5 regels 120, elke regel moer 0.25. Van buiten Gouda en dan besorgkrmgi 1—5 regels L55. elke regel meer 020. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 Mislag op den prijs. IJefdadighelds-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGRN» 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ020. Op de voorpagina 60 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b(j contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschênkomrt van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing het Bureau zün ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Amerika en de kwestie tier «chudelousstellinft Bericht wordt uit Berlijn, dpt naar draadloos uit New-York gemeld wordt, TWhalve do New York Tribune, alle Amerikaanse!»© bladen tege^ Frankrijk’» houding ten nanzien van de kwesti^ der schadevergoeding zijn, daar dit land uitstelt wat toch gedaan moet worden, n.l. vei mindering der schadeloosstellingslasten van Duitschlanq De commissie van bankiers. P a r ij s, 13 Juni. (Hevas). De Echo de Pin ris weet mee to deden, dat de commissie va© bankiers drie ontwerpen heeft behandeld. He( eerste, ingediend door Borgmann, zou Duitsch* land in staat hebben gesteld een leening uit t< geven van 4 mi Hard mark goud, waarvan het zelf 1.300.000.000, België 1 milliard, Amerika 1 milliard en de geallieerden de reateorend© 700 millioen zouden krijgen, waarvan Frankrijk 350 millioen zou ten deel vallen, maar op voorn waarde, dot het «elf 750 millioen van de lee ning plaatste. Het zou dus ten slotte 400 mik Hoen -achtenritgann. Het tweede vond zijn oom sprong in een verklaring van Sergent. Het bes helsde het uitgeven van achtereenvolgend© lee* ningen, gedurende een tijdperk van 10 of 12 jaar, die de 50 milliard Duitsche verplichtingen volgens de series-A on B zouden dekken, ter© wijl men voorloopig van de Ö2 milllaid van sec* tie C zou afzirn. Morgan achtte het bovendien noodzakelijk het cijfer van 50 milliard te hel voeren, de vermindering van de Duitsche schuld als officieel voor goed vaststaando te beschou* wen en van elke sanctie af te zien. Het derd< ontwerp was afkomstig von Delacroix en strek* te om dit jaar de 1.300.0110.000 te d-kken voöi den Belgischen voorrang. Dit zijn de ontwerpen, die Frankrijk heelt veiwoipen, daar zij de verg goeding geheel opofferden en het zelfs niet dg middelen boden om zijn eigen schulden aan da Ver. St. en Engeland te betalen. De eonuniesie van herstel. Berlijn, 13 Juni. (N. T. A. DraadioM.fc Uit Parijs wordt bericht, dat Ie com missie va» herstel op het oogenblik werkt aan een nieuws nota aan Duitschland. In goed ingelichte krin gen te Berlijn meent men, dat Duitschland d< aan de commissie van herstel beloofde finan/ cleelc hervormingen waarschijnlijk zal invoerciu maar dat de uitgifte van papiergeld, nu de leef ning niet is toe gestaan, niet geslaakt kan won den. doen dan rusteloos heen en weer loopen in den kléinen tuinhaar hart klopte opgewonden. Het was de eerste maal, dat zij haar macht als vrouw over haar „Wilde" had doen zegevieren, haar eerste triomf. Maar dat was nog niet al les vaag besefte zij, dat de toevallige omstan digheid, dat haar man zijn wil vooi den haren had gebogen voor hen nog onbekende gevolgen kon hebbenhet kon invloed hebben op zijn toekomst dus ook op de hare. Elport kon de schakel worden, om hen met de buitenwereld te verbinden, die haar man ontweek, maar waar aan zij zich nog na verwant voelde. De avondschemering viel toen de dokter te rugkwam. Zij wachtte af tot dat hij uit zichzelf over zijn tocht zou spreken. Eindelijk begon hij: „Je vriendje de dokter heeft weer al het mo gelijke gedaan om zijn patiënt naar de andere wereld te helpen morphine natuurlijk zooals gewoonlijk". „Wat heeft Elport F „O, van allerlei. Hij heeft zoo wat van al les gedaan om zich d'r onder te werken met eten en drinken en overdreven werken". „Zou hij dood gaan F „Neen dezen keer nog niet, als hij meewerkt". Iets later zei hij terloops „Ik heb hem gezegd dat hij hier moest ko men, dan kan ik hem behandelen; ik kan niet eiken dag naar de nederzetting gaan, en dat prul kan je geen zieke kat toevertroirwen". „Moet hij hier komen I” riep ze onwillekeurig „waarom huurt hij de „Eyrie” niet F „Neen, hiér", zei de dokter met ngdrvk. „Hij kan in een tent slapenik zal hem ieeren gezond te leven en iets van zijn leve» te ma* kent” Zij glimlachte bij de gedachte dat Horace Elport met al zijn wereldwijsheid wan haar als geheel te wijzigen, is volgens 't oordeel van 't comité niet voldoende. De kwesties, zooals de intergeal lieerde schul den, liggen aldus het memorandum even wel buiten de competentie en kunnen dus niet worden besproken. Dit belet 't comité echter niet op te merken, dat bezwaarlijk het feit over 't hoofd kan worden gezien, dat volgens 't oor deel van degenen, die regelingen van de repara- tie-verplichtingen overwegen, zij moeten worden besproken eh dat zij tot de factoren van 't pro bleem behooren om de gewonschte geallieerde entente te verzekeren, die het comité als een der belangrijkste voorwaarden voor een leening aan Duitschland beschouwt. In dit verband aenkt het comité aan de daarmee overeenstem mende principes, die in het rapport van econo mische en financieele deskundigen sinds 15 Jan. '20 aan de regeeringen van verschillende Euro- peesche landen en de Ver. St zijn toegezonden; principes, die door de Brusselsche financieele conferentie in Sept—Oct. 1920 aangenomen en onlang» door de conferentie van Genua over genomen werden. Ook de slotconclusie van de bankiers ver dient de aandacht. Al achten zij zich gedwon gen de kansen op ’n leening, gezien den tegen- woordigen toestand van Duitschland, ontmoedi gend te beoordeelen, niettemin stellen zij even duidelijk als hun overtuiging vast, dat, voor zover de noodzakelijk© vooj-woarden voor het herstel van 't Duitsche credlet kunnen worden verwezenlijkt, leeningen van beteekenis op alle voornaamste markten der wereld met succes zouden kunnen worden geplaatst. De zuiver fi nancieele omstandigheden voor de uitgav^ van dergelijke lefeningen worden door de bankiers gedecideerd gunstig, gunstiger dan op eenig an der tijdstip sinds den oorlog, geacht. In 't me morandum stellen de bankiers dan ook vast Het Comité wenscht de commissie van herstel de verzekering te geven, dat het - xiatwensfch is om ©Hts te dóen, wat in zijn macht is om het plaatsen van dergefijke leeningen te bevorderen, wan neer garantie kan worden gegeven voor de voorwaarden, waarop ’t gewezen hoeft Het is zich bewust van de ver-strekkonde hulp voor het economisch herstel der geheele wereld, welke de geleidelijke verandering der Duitsche verplichtingen, bestaande uit een schuld aan regeeringen in een schuld aan particuliere kapitalisten, zou bieden, omdat deze, zooals andere openbare schul den, niet op sancties, maar op het algemee- ne crediet van het debiteurenland geba seerd kan worden. Nochtans is het comité van oordeel, dat de hervatting van normale handelsrelaties tusschen de landen en de stabilisatie van de valuta zon der een definitieve regeling der reparatie-beta- lingen en andere openbare schulden ohmogelijk •is. Het comité merkt dan ook op, dat, wan neer te eeniger tijd de commissie van herstel in staat zal zijn door een eenparige beslissing de uitnoodiging te herhalen, het comité van bankiers gaarne opnieuw bijeen zal komen om het onderbroken onderzoek te hervatten. Het comité zegt niet te kunnen weten, of de geal lieerde regeeringen in staat zullen zijn de nood- zakelifke voorwaarden aan te nemen, maar, wan neer dit het geval mocht zij, dat leeningen van beteekenis opgenomen zouden kunnen worden. Tenslotte wenscht het bankiers-comité erop te wijzen, dat in den tusschentijd en zelfs tij dens de periode tusschen een nieuwe uitnoodi- Wilde" zou moeten Ieeren hoe hij zijn leven moest inrichten. Haar man was, naar het ©'•heen onwrikbaar overtuigd van de onfeilbaarheid van zijn systeem. Den volgenden morgen hielp zij de tent in orde maken, die Jack onder de lage takken van een beuk opzette. Terwijl zij zoo bezig was met zelf een en ander uit haar huis te halen om wat meer comfort bren gen voor den voornamen gast, - zij sneed zelf de eerste bloemen uit haar tuin af,, om ze naast zijn bed te zetten, bedacht zij. met een schuldig gevoel, dat zij heel wat minder gedaan had voor de andere zieken, die de dok ter van tijd tot tijd naar de Bron bracht Haar man zou dien ongewonen ijver wel merken, of schoon hij deed alsof hij er niets van zag. Tegen twaalf uur stoomde het bootje van het hotel de kleine baai binnen en de patiënt werd in zijn hangmat naar de tent gebracht Zijn knecht was bij hem en ook Dr. Percy, die beweeglijk heen en weer liep en zichtbaar op gelucht was, dat een ander de verantwoorde lijkheid voor zijn hoogen patiënt op zich nam. Toen de zieke gemakkelijk lag, met het t«nt- linnen teruggeslagen zoodat de zachte zomer- bries naar binnenwoei, ging hij opzitten ©n keek door de boolnen naar het blauwe meer. I „Hier moet iemand wel gezond worden”, zei hij glimlachend tot het doktersvrouwtje, dat nog wat bij hem bleef nadat haar man was weg gegaan. „Tenminste als hij ergens beter kan worden I" en hijsloot vermoeid de oogen. „Erik zal u beter maken, daar ben ik zeker van," zei ze vol vertrouwen. „Dus is u er vap overtuigd, dat uw man wonderen kon doen F vroeg hij spottend. „Ho© zou het anders kunnen, hij heeft mijn 1 leven toch gered”, en onwillekeurig raakte zij het litteeken op haar voorhoofd aan. I J>at is zéker e«x IwwU»”, W Elprw** W*ir' 28 v»Vaarom ben je dan niet me© gegaan met w. Percy F «Laat hen maar voor zichzelf zorgen, ik heb «er mijn eigen werk I” Zij zweeg een oogenblik als uit het veld gesla- t"* I zij begreep niets van zijn weigering om c© nelpen, waar hij gewoonlijk altijd voor iedereen klaar stond. Het werk, dat hij beneden aan de beek deed, was maar gewoon metselwerk, dat Jfetaakkelijk voor een paar dollars dooi een ar- yWer kon gedaan worden. Eindelijk waagde zij •“dtt te vragen 4 Js htf erg ziek, ErikF Jioe kan ik dat weten? Je vriend dacht van bl. Maar hij heeft er niets geen verstand van". L rWat heeft hijF I .^Slechte spijsvertering, dacht de sukkel, een Iwmt geval. Waarschijnlijk heeft zij zich jaren- I opgepropt met eten zonder de noodige ^“•"'•beweging t© nemen”. I U et*n' ,oen ópstond om weer aan •i werk te gaan, zei ze l naar Temisko, vijf en twintig mijl L g gegaan, in dien vreeselijken storm ver- Lft«n <ü«n Indiaan, die ziek was f JÜn mijn vrienden F riep hij uit, r, zeer concurred •em VRAAGT AC> ernstig wordt bedreigd: Uitvoerige besprekingen over een groot© leening op langen termijn kunnen te lang duren, wanneer er g^én onmiddellijke hulp aan voorafgaat. Maar wanneer het vraag stuk onder de voorgestelde gunstige om standigheden en met werkelijk uitzicht op een definitieve regeling opnieuw zou wor den overwogen, is het bankierscomité van oordeel, dat de hinderpalen, die op het oogenblik een tusschentijdsche leening in den weg staan, waarschijnlijk niet onover komelijk zouden blijken te zijn. Wanneer er werkelijk hoop bestond op een defini tieve regeling binnen niet te langen tijd, zou het veel makkélijker zijn een gefun deerde leening op korten termijn tot stand te brengen tot zoodanig bedrag, dat Duitschlands crediét gedurende de onder- handelingen voor ineenstorting behoed zou kunnen blijven. Het comité behoeft hier nauwelijks aan toe te voegen, dat het zich onder deze omstandigheden verheugen zou alke in haar macht staande ondersteuning te verleenen, zoowel wat betreft een zooda nige beperkte leening als het grooter en gewichtiger vraagstii. Het stuk is ondorteejtend door Léon Dela croix, M. d’Amélio, J. P. Morgan, A. M. Kin- dersley, G. Vissering, E. Bergmann. Op dit memorandum van 10 Juni ontbreekt de hand- teekening, zooals men wéét, van den Franschen vertegenwoordiger Sergent, die niet in staat was zich te vereenigen met de conclusies van ’t ban kierscomité en enkel© andere punten en voor stellen, die in 't rapport zijn vervat Door Ser gent werd vastgestelcL dat hij, om een leening te bevorderen, geen ïpeuwe beperkingen ten aanzien van DuitschUnd's verplichtingen in overweging kan nemsm die hem niet gerecht- vatrrwgd dunken, noch Wnige vermindering van de rechten, die ’t verdrag van Versailles aan Frankrijk zijn toegekend. Hij deelt dan ook de meening van den Franschen gedelegeerde der commissie van herstel, dat het niet tot de be voegdheid van 't bankiers-comité behoort de kwestie van wijziging van de verplichtingen der Duitsche regeering, zooals deze in 't verdrag van Versailles en met name in»’t betalingsplan van 5 Mei 1921 zijn vastgesteld, te onderzoe ken. DE HAAGSCHE CONFERENTIE. De Fransche deelneming. Par ij s, 13 Juni. (Havas.) Daar de aan staande bijeenkomst in Den Haag een zuiver technisch karakter zal dragen en er omtrent elke kwestie slechts een besluit ad referendum zal worden genomen, heeft de ministerraad besloten een studie-commissie naar Den Haag te zenden. Van.de credieten, die vnor de conferentie van Genua waren goedgekeurd, is een aanzienlijk deel overgebleven. Thans zal een wetsontwerp worden ingediend om een deel van dit overschot te bestemmen voor de zending der experts naar de Haagsohe conferentie. Op deze wijze zal aan de Kamer gelegenheid worlen gegeven zich over deze kwestie uit te spreken. P a r ij s, 13 Juni. (Havas.). Ingevolge het besluit van den ministerraad om aan de Hiag- sche conferentie deel te nemen, heeft Poincaré Charles Benoist, den Franschen gezant te Den zij hebben niemand anders, die hen helpen kan, Elport kan iedereen, die hij maar wil, laten komen „Maar dat zou te laat kunnen zijn!” Zij keek hem beteekenisvol aan't zou im mers haar lot zijn geweest, wanneer hij haar zijn hulp had- geweigerd. „Laten ze hier uit de wildernis weg barstte hij los. „Ik wil niets met ze tt hebben, nu niet en in de toekomst niet. Zij kun nen voor mijn part spoorwegen en hotels bou wen en hun eigen dokters huren ook, als ze ziek worden!" Zij glimlachte om zijn heftigheid alsof zeggen wou„Maar uit die wereld, die je zoo haat". ^Erikf" en ze ^Misschien is hij gevaarlijk veel Dr. Percy waard is!" Zijn lippen plooiden zich langzaam tot ©en glimlach. „Erik, je moet je gave gebruiken „Niet voor henP „Voor iedereen, die je noodig heeft hebt het zelf gezegd fWat zóu ér gêb« zyn als je niet bij mij hadt willen komen?” Hij fronste de wenkbrauwen. „Erik", fluisterde zij, zij wilde het gedaan krijgen en zijn wil buigen „die meneer El port is een oud vriend van mijn vader. Je moet hem helpen!” Hfj kuste haar en ging zonder een woord te zeggen weg, het pad af naar beneden. Kort daarop zag zjj, dat hij de kano over het zand trok en er in sprong. Zij wuifde hem toe met haar hand, eén zuchten glimlach op haar lip pen, en zij tuurde het bootje n© totdat het sjedrts een kleine «tip le©k op het blauw© wa ter. Dien heeien namiddag kon att niet» ©ndera OVERZICHT. Wt het memorandum, dat de leden der beniigscommissie aan de commissie van herstel hebben doen toekomen, vermelden wij nog die Inzonderheden welke betrek king hebben op de toekomstige moge lijkheden van leeningen. Met het oog op het ne gatieve resultaat der besprekingen en ofschoon kt comité zich niet in staat acht aan het ver doek van de meerderheid der commissie om het draagstuk verder gedetailleerd te onderzoeken, H voldoen, vindt bedoeld bankiers-comité het ■ochtans nuttig een aantal algemeene opmer- Mngen te maken. H. L Is een der voornaamste condities voor een buitenlandsche leening, dat de publieke opi nie den indruk moet hebben, dat Duitschland self in belangrijke mate zich bénaarstigt om zijn Staatsfinanciën op een gestabi liseerden grond slag te plaatsen. Van veel gewicht achten de bankiers het, dat Duitschland door technische waarborgen en het herstel van zijn financieelen toestand duidelijk het verlangen te kennen geeft aan zijn verplichtingen te voldoen, in de hoop, dat het door het vervullen dezer verplichtingen Sjjn crediet weer kah herstellen. Al© tweed© wezenlijke voorwaarde wordt ge noemd het uit dan weg ruimen van de thans heerschend© onzekerheid ten aanzien van de Schade! óosstel lin^sverp lichtingen. Het comité beschikte over een verklaring, vol gens welke Amerika arische bankiers en kapita listen onder deze omstandigheden in aanmerke- iijke mate geïnteresseerd zouden kunnen wor den bij den aankoop van Duitsche staatsobliga ties, maar aleen, mits nog een verder© princi- I pieele yoorwaarde werd vervuld: n.1. dat een Wgelljke leening op het eenstemmig verzoek --j- ft ten bate van de gealHeerde naties zotr ernstig© <fen aangegaan. Deze eenstemmigheid zou niet wat in ziin n aeter tot uiting kunnen komen dan door actieve medewerking van de bankiers der geallieerde en néutrale landen bij de verdeeling der obliga ties aan hun eigen onderdanen. De meeste leden van 't comité zijn aldus het memorandum zich er wel van bewust, dat elk rapport hunnerzijds deze voorwaarden wel had kunnen bevorderen, maar niet als zoodanig garandeeren. Zij weten 't b.v. volkomen te ap- precieeren, dat, wanneer zij als voornaamst© roorwaarde eener leening een limiteering van Duitschland's jaarlijksche betalingen aanbeve len, de deelnemende landen met het oog op de gevolgen voor hun financieelen toestand nood zakelijkerwijze hun eigen buitenlandsche schul den in aanmerking zouden nemen. Zij erkennen, dat een oplossing, hoe wenschelijk op zich zelf beschouwd ook, feitelijk onmogeiijk zou blijken te zijn, wanneer zij niet de daarmee verband houdende financieele regelingen voorbereidt. De bankiers merken verder op, dat het ele ment der onzekerheid, dat den last van Duitsch land's verplichtingen nog zwaarder maakt, even eens een ernstige factor is met betrekking 'de buitenlandsche schulden der geallieerde lu..-, den. In dit verband wenscht het comité te her halen, dat bij 't onderzoek naar de voorwaar- den voor b,et herstel van Duitschland's alge meen crediet, het zekerheid beschouwt als een essentieels voorwaarde. Toegevendheid alleen bij het afdwingen der verplichtingen, zooals het comité kon betoenen, zonder de verplichtingen Overeenkomst met België. Tusrchen Duitschland en België is een© vooi^ loopige overeenkomst gesloten aangaand© <1» inlossing der Duitsche marken. Communistische agitatie. Berlijn, 13 Juni. (W. B.). Nnar hd Homburger Tageblntt meldt, bereiden de romt munisten in het mljngcbied van Midden* Duitschland een nieuwe communistische be>< weging voor. Communistische agitatoren reize» door geheel Midden-Dultschlnnd en het bericht, dat de werkgevers een ging willen invoeren. Het communistisch partij-4 bestuur eischt, dat de arM'lders daartegen zuk 4 len opkomen en onmiddellijke loonsverhooging z I »ullen verlangen. De dood van dr. Knpp. Berlijn, 13 Juni. (W. B.) Naar d« Lok©|( Anzeiger uit Leipzig verneemt, heeft de sectit op het lijk van, dr, Kapp uitgewezen, dat <M - doodsoorzaak moet worden gezocht in een g« ger. „Maar hij vond waarschijnlijk wel, dat het meer waard was uw leven te redden dan het mijne. Hij had het uwe noodig 1In alle ges val ’t is heerlijk om hier onder de groene bot>< men te liggen en de bladeren te hoorerti ruischcn inplaats van den geheelcn dag dat ge<J tingel op do piano’s in het hotel. Dit is beterj dan visschen «n spoorwegen aanleggen, hèFJ „Als I’fik u eenmaal onder zijn invloed heeft,] dan wilt u miaschien niet eens meer een spoors’ weg aanleggen F bedoelt at hij zijn tooverkracht op mi) zou probeeren Doet hij wel eens zoo lets 1 Hij wilde bepaald, dat ik hier zou komenan*( ders had hij mij daar in dat hol aan m’n lol overgelaten. En Andrew moest ik ook achter^ laten, hij stond mij eindelijk toe hem een weeM bij me te houdenIn twintig Jaar heb ik geen dag buiten hem gekundIn alle geval ’t M heerlijk om hier te zijn". 4 De nieuwe patiënt bracht wat afwisseling het kalme leven der jonge vrouw. Morgens en 's middag© ging zij geregeld naar zijn tcnl om allerlei kleinigheden voor hem te doenzi, las hem voor, zat wat met hem te babbelen o •chreef zijn brieven voor hem. Aan het ein< van de week ging de knecht terug naar hel ho tel, «n de ziek© was blij, dat hij wegging, wan hij xat al op en hoopte xelf binnen een poa dagen naar de stad terug te kunnen gaan. Ma© in dien tusschen tijd ©lenterde hij rond bij he nieuwe gebouw en hield den dokter voor del gek zijn werk. UINOSE kost f 2.per 6 fl. 12 fl. 21*-*. verkrijgen bij :ers en Drogl»- Haag, tot leider van de afvaardiging benoemd. De experts zullen zijn Alphand, directeur van het bureau voor de particuliere bezittingen en belangen, Massigli, secretaris bij de conferenties van den gezantenraad, Chasles, inspecteur van financiën, Poncet, directeur van het buieau voor economische studiën en de Lapraddle, jurist. Alleen Benoist zal aan de voorbereidende zit ting op 15 Juni deelnemen. De expeits zullen tegen 25 Juni airirfeeren. Amerika en de houding van Frankrijk. Washington, 13 Juni. (Havas). In financieele kringen is men de houding van Frankrijk ten aanzien van de Haagsche confe rentie gunstig gezind- Men erkent algemeen, dat de kwestie van do intergeollieerde schulden en die van het herstel een enkel vraagstuk vor men, dat de goede trouw en de eerlijkheid van het Fransche standpunt rechtvaardigt. D© Tri bune liet in het EngelsChe antwoord op het memorandum van Poincaré een bevestiging %an de overeenstemming tusschen de Fransche en de Ameriknansche opvatting. De S'ar zegt, dat de openbare meening in Amerika Frankrijk wil steunen in haar weigering om te onderhandelen met een regeering, die opetóyk haar internatio nale verplichtingen loochent. De Post merkt op, dat de Europeesdie regeeringen zich belachelijk maken, wanneer te trachten de beschaafde wereld te verzoenen met het communisme. De Italiqansche en Engehch© deelneming. B e r 1 y n, 13 Juni. (N. T. A. Draadloos.). Uit Rome wordt gemeld, dat de Italiaansche deskundigen, naar de Haagsche conferentie zijn vertrokken. Volgens een bericht uit Londen vertrekt heden de Britsche delegatie naar Den Haag; zij omvat ongeveer veertien leden, daai- onder de vertegenwoordigers van Australië, Ca nada, Zuid-Afrika en Indië. Zweden en de Haagsche conferentie. Stockholm, 12 Juni. (W. B.). De vol gende vertegenwoordigers ter Haagsche confe rentie zijn benoemdStaatsraad Loefgren en prof. Oester unden. Wat de Engelsche pers zegt. Hoewel do bladen geen hooge verwachtingen koesteren van do conferentie in den Haag, druk ken toch zelfs do oppositiebladen de meening uit, dat er nuttig werk verricht kan worden ten gevolge van de besprekingen der doskundig'n. De Morning Post critiseert zekere handelingen van de regeering van Lloyd George, maar zegt, wijzende op de Fransche nota, dnt Frankrijk niet ongerust behoeft te zijn. „De besprekingen zullen waarschijnlijk even onschuldig als ver velend zijn". De Morning Post voegt er echter aan toe, dat verveling bij een bijeenkomst van louter deskundigen niet noodzakelijk een fout behoeft te zijn en het blad geeft toe, dat do besprekingen gematigd nuttig kunnen zijn. An dere bladen zien de zaak rooskleuriger in, mar alle zijn het er over eens, dat er geen wonder- baarlijko verrassingen te wachten zijn. De Haagsche concerentie. DUITSCHLAND. De Duitsche schadeloosatellinf. B e r 1 ij n, 13 Juni. (V. D.) Naar van wel ingelichte zijde bericht wordt is de betaling van 50 millioen goudmark, welk© op 15 Juni moet worden voldaan, verzekerd. zwakke men- Zenuwhoofdpijn, in rug en len- prikkelbaarheid, sheid, gedurige dheid, slape- l, angst zonder n waarvoor lies komt uit zenuwen voort, ol Demade be de Sanguinose »r zulke lijders; d die „een plant onicum van den rang”. 5 3r het eens, als k zijt! Wat de ioso voor hon- S gedaan heeft, gaarne ook voor

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1