Sing is ra i I '1 H Bi lil M N h s hl NIEUWS- EN" ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBAOHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEIJ E, NIEUWER» KERK a. o. U.» OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER. REEUWLHL SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADD1NXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. D» 14956 Vrijdag 16 Juni 1922. 61. Jaargang ten. BUITENLAND. FEUII F.TON. DE GENEZ^P fOOR 5TEN f lq Mi ^5* d. ÏJ„ OUDEWATER, REEUWDE. SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen ■•ij j J1 UELLE Mil i,hi] reeniging. -4 ct., geranium» r 100 K G. ITER MultatuH. dp kijk manr, de a kant van het 1 a. INKER ilingert 2385 121 het bai ls han van huur. artgegaan met estaan van nie ste voorzichtig] door ROBERT HERRICK. geraniums 20 48 ct. ct., leeuwenbek* rberloht. norgen van f wick. disfjord. an 16 Juni: ,0. .wind, zwaai >og eenige rege* •ing van temp* i Duitechland de crediteuren io, die aangekondigd. De Duitsche marken in België. van de Tel tr 165 partijen !e soort 32-j f 43; zwaarder* De Brusselsche correspondent meldt d.d. 14 Juni De tusschen de Belgische geeringen gevi de terugneniin België bij het B e r 1 Ij d«n Rijksucig bouw, dal de aanzienlijk mi zoodnf eon vern lijdelijk Opnieuw ve.hooging der spoorwegtarieven. De rijksverkeersondernemingen zullen wegeens j van traktementen en loonen haar tarieven nog dezen zomer opnieuw aanmerkelijk Wees Ijskoud of brandend heet maar «ooit lauw. ABONNlHKNTSrRUSi Hrartul /IJS, per wMk 17 HM, mM Zon<ta,.hlad per kwartaal ƒ2.90, per week cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. rrano© per poet per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA. oaao agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onae bureaux zgn dagelijks geopend van 9—uur.j Administratie Tel Int 82; Redactie TeL UB. ADVKRTKNTlEPRUSi Uit Gouda en omstreken (bahooreade tM den besorgkriac)! 1—6 regels 1.80, elke regel meer ƒ0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkringi 1—6 regels L65, elke regel meer ƒ030. Advertentiën in het Zaterdagnununer M bijslag op don prjja. IdefdadigheMs-advertantWn do helft van den prfln. INGEZO DEN MEDEDEELINGENi 1-4 regels ƒ1.06, elke regel meer MO. Op de /oorpagina CO honger. Gewone advertentiën en Ingezonden mededeelingen bQ contract tot zeer geredueaop* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden Ingesonden door taaeehenkomal van «oliede boekhan delaren, Ad verten tiebureaux en onze Agenten «b moeten daags vóór do plaatsing aan het Bureau zij» ingekomen, teneinde van opname verzekerd te aUa. Oppet-Silesi». Opp.ln, 15 Juni. (W. B.). Calender it “j in Opper-SIle’ië aangekomen. Dn Eckhardt, de Duitsche gezant, heeft hem op ho| station Dambrau uit naam der rijkaregeerin^ begroet. Te Oppeln zijn hem de beide Duitachëi leden van de gemengde commissie, waarvan N| voorzitter is, voergeateld Seyde, de Pootach* gezant, waa eveneens met enkele Poolaeha hoe* ren ter begroeting aanwezig. Berlfjn, 15 Juni. (W. B.). Naar de Neus Bert. Ztg. verneemt, heeft de Duitsche regeer ring voor de ontruiming van Opper-Silezlë op< nieuw haar etechen tot schadeloosstelling bij de geel lieerde commissie ingediend. Zij eischt 56 millloen voor materieels schade en 400 millioea voor het nadeel aan de nijverheid toegebrachtf Deze eisch heeft betrekking op den jongstee opstand. De totale schade van de drie Poolscha opstanden schat men op ongeveer 3 milliard mark. Berlijn, 15 Juni. (N. T. A. Draadloos), De onderbandelingen omtrent de bepalingen voor de overdracht van Opper-Silezië zijn ge sloten. Deo nderteekenlng geschiedt waarschijn lijk hedenavond, zoodat Zaterdag 17 Juni de eerste dag voor de ontruiming zal zijn. Het gas vaar, dat de veroordeelde politieke gevangene» in Poolsche of F anscho gevangenissen wom den overgebra bt, is na langdurige besprekin gen ove-wonnen. De gevangenen blijven in dg en de nog hangende p occsson worden afgewikkeld door de Duitsch* !<r’ tfranken. I X Juni. Coöpex, verkerk a.d. Usk nkommers 8— 10—7.70; klein* dito stek 5-< !e srt. 3—13, 10—2, alles pej Ito 2e srt /14.7Q 5, princesseboo< s'per 100 K.G. doperwten 36j r 100 K.G. VTllKli.lt 11 wi»WlM fjnst» Zwikt fabrikaat. 25 gittr I eM- \1 da importeurs miiJtU'iii MAGNEBT- IAHDLAMP- jatte rjjen f8.- Iprt postwissel» 80 - ^Hier gaan we van de hoofdlijn af, boven den Weg van den steiger", zei hij, de aangegeven spoorlijn aanwijzend, „dan volgen we de rivier door het dal tot we aan het meer komen, even ten zuiden van de nederzetting. Verder gaan we niet voor het oogenblik. Maar een volgend jaar gaan we weer voort, op den oostelijken oever van het meer, dwars over de paszoo komen we dan in het Poltami-gebied daar *it goud en er is een heelboel hout nu dat, is voldoende voor een begin, vindt je niet?” „Ten slotte”, lachte Dr. Percy „gaat u nog tot de Pool toe”. „Ja, tot de Hudson’s baai met een zijtak Oostwaarts naar Labrador”. Hij keek Holden in de donkere oogen en als «twoord op de kritiek, die hij daarin las, voeg de hij er bij, J)at heele stuk ten Noorden van het meer komt binnen het bereik, we zullen er hout halen, boerderijen bouwen in de bosschen. En wat •t meer betreft, de hotels zullen er ah ?8L— verrÜzen oh er eenmaal een spoor dat noem Je beschaving," bromde Hol- I eeds gedrukte tij< ropt gedeelte Van 'or afschrijving te larop, naast de 4 idcelen, het divis n eveneens op 4 t de mogelijkheM i noodzakelijk kan £T de bruto.winst Ï3.894 in 1920'ep gen ƒ238.065 i* „eOlDSCHE lil!R1 NT. te betalen en de armerec overlieten aan jon* gene als Percy, om hun kunsten op te beproe* ven l En dat is wat Eïport wil, dat ik hiea doen zal een, wat hij noemt, waterinrichtiixl op rich ten het pt&liek bedriegen met brom water 1 Mooie praatjes houden om de rijken hun geWI uit den zak te kloppen en een heeleboel oudst mannen en vrouwen vertroetelen, die toch dood gaan of beter, voor hun brood zouden moe ten werken 1 Daarvoor ben ik niet hier ia de bosschen gekomen. Laten ze die kwakzalverij maar in de steden uitoefenen „Maar,” merkte zijn vrouw aarzelend op, d« heele wereld w tod» niet zoo slecht en zelf zuchtig I" Ze legde haar hand Hefkoozend op zijn arm alsof ze de booze bui wilde bezweren. „En ah je Ik-fhebt,” fluisterde h«r4e wereld toch ook een Ze bracht haar zacht g< van golvend bruin haar didht bij het zijne, m. at hij wendde zich af, ze geloofde, dat dit da eerste keer was en ging ontstemd het bosch in. Als een echte vrouw voelde ze zich beleedlgd. Ze kon die kluizenaarsnatuur van haar man n' 't doorgronden. Waarom verborg hij opzet te'ijï zijn licht onder een korenmaat? Waarom ver meed hij het goede, dat het leven hem brerw»en kon? Hij had de wonder-gave van te kunnen genezen dat scheen ten minste zoo ea waarom die dan niet te gebruiken, haar vruch'-n' te laten dragen, rijke vruchten? Ze was r te echte vrouw, met normale gezonde gevoelens ze begreep de natuur niet van hen, die gaxea> hebben donkere schuilhoeken van hun geca^ waar hun macht groeh in de duiatemte. (W«rM wrva»gd.> - Granen: nf De verhouding tot Frankrijk. H Naaf aanleiding van de pacifistische betoo- tóngen te Berlijn zegt de „Reichsbote” omtrent de kwestie van een verzoening tusschen Dultsrhland en Frankrijk, dat ook in Frankrijk overtuigde pacifisten met hart en ziel naar ont wapening streven, maar dat het Frankrijk van Poincaré en van het nationale blok daar niets van wil weten. De Vossische Ztg. wijst erop, dat ook de naar verzoening hakende Franschen de dingen toch anders zien dan de Duitschers, zooals b.v. ten aanzien van de schuldvraag en van het herstel en dat hun bepaald het inzicht schijnt te ontbreken, hoezeer een eenzijdige ont wapening van de overwonnenen in strijd is met den wereldvrede en mét verzoening. De Vor- whrts zegt, dat de beweging zegenrijke gevol gen hebben kan, wanneer een concreet program kan worden opgesteld, padat men het eens is geworden over hetgeen redelijkerwijs van Dultschlnnd verwacht kan worden en wat er noodzakclijk in het verdrag van Versailles mort worden herzien. Ongunstige vooruitzichten voor de graanoogst. n, 1 5 J u n i. (N. T. A. Draadloos). In 'ag verklaarde de minimier van land- graanoogst di-t jaar in Duitschland imdet zal opleveren dan In 1921, groote invoer uit het buitenland on- zal zijn. >or Gouda kwant i den heer R. A< meest eervol!< f. In zijn plaats M. v. d. Hoeven^ rintf zich, de opbrengst der gesequestreerde Durtsche goederen aan de oorspronkelijke eige- C H H I nnars terug te geven, met uitzondering van de vanmiddag uitgestrekte gesequestreerde boschgronden. I Ten aanzien van aandeelen van Duitschers in Belgische ondernemingen wordt vastgesteld, dat die ondernemingen in België, waarin voor een groot bedrag Duitsch kapitaal was belegd, reeds zijn geliquideerd. Alleen waar het bedrag aan Duitsche aandeelen zeer klein was, heeft nog geen liquidatie plaats gevonden. Van deze on dernemingen zullen de aandeelen aan de vroe gere eigenaars worden teruggegeven met de verplichting, dat deze eigenaars de aandeelen binnen twee jaar van de hand doen. Ook de onroerende goederen moeten binnen twee jaar worden geliquideerd ten bate van de oorspron kelijke Duitsche eigenaars en kunnen in geen geval aan Duitschers worden afgestaan. Deze overeenkomst moet binnen een bepaalden kor ten termijn door de Duitsche regeering aan den Rijksdag zijn voor gelegd. Nadat de Rijksdag de overeenkomst zal hebben aangenomen, zal zij ter ratificatie aan het Belgische parlement wor den vooigclegd. Voordat dit evenwel kan ge schieden, dient de overeenkomst eerst nog te worden goedgekeurd door de Commissie van herstel, die volgens het verdrag van Versailles de conlróle heeft over alle financieele overeen komsten, welke door Duitschland worden aan gegaan. De Belgische ministers Theunis en Jaspar woonden de besprekingen der gedelegeerden, Duitsche gevangenissen waarbij do definitieve overeenkomst werd ge~ regeld, bij, zooda» mng worden aangenomen, dat de Belgische regeering daarmede volkomen in stemt. OVERZICHT. bbet memor. over de leeningsonderhande- kngen te Parijs wordt twijfel uitgesproken aan DuHschlands credietwaardigheid. Daar durven wij, zegt de Deutsche Allg. Ztg., op het oogen- blik ook niet voor instaan. Dit wordt door het blad geconstateerd in een verklaring, getiteld JXeutschlands sechs Punkte”, die aap het hoofd van de krant is geplaatst en heelemaal wt is gedrukt. Als natuurlijke voorwaarde voor het eventueel verleenen van een leening op een later tijdstip geldt voor de D. A. 1. evenals voor het in ternationale barikierscomité^ do definitieve vaststelling van het bedrag der door Duitsch land te verrichten betalingen, dat het Duitsche economische leven in staat is op te brengen. „Al lang”, aldus zegt de verklaring, „wacht ten wij er vol bekommering en ongeduld op deze milliarden-cijfers eindelijk eens te vernemen. Ons beshrit, om ook de meest drukkende, een maal op ons genomen verplichtingen te ver vullen, blijft ongewijzigd. Toch is het Duitsche economische lichaam alleen nog maar een tor so, dat door willekeur en verdra^sschennis sinds het verdrag: van Versailles dagelijks het bloed wordt ontnomen en telkens weer van nieuwe leden wordt beroofd, welker arbeid toch de schulden, die als een last op ons wegen, moet delgen.” Het blad, hetwelk vaststek, dat alleen kan worden gewerkt met de verloren ledematen en alleen kan worden betaald zonder de dage- lijksche aderlating en hetwelk voorts opmerkt, dat, zoolang de crediteuren Duitschland de mo gelijkheid onthouden om met vrucht te arbei den, Duitschland door eventueele verstrekkers ven leeningen niet als credietwaardig wordt beschouwd, meent, dat, wie van Duitschland milliarden verwacht, het daarom moet toestaan 1. On'ruiming van Duisburg, Dusseldorp en Ruhrort en afschaffing van de 26 qifvoec- belasting. Aanteekening van 't bladHet meest primi tieve rechtsgevoel gebood, zooals te zijner tijd vooral in Engeland door de openbare meening tot uiting werd gebracht, opheffing van dAze sancties, toen Duitschland zich neerlegde bij het Londensche ultimatum. van het bezette gebied links ze, „heb je d« beetje lief,” rezicht met den krans 9. Ontruiming van den Rijn. Aanteekening: Tegelijkertijd schulden te be talen, die in de milliarden loopen en tenlandsdie militairisme te dienen, is voor Duitschland onmogelijk. Het memorandum van 't rijksministerie van financiën noemt schier gro teske gedetailleerde cijfers van de onmensche- lijk-gruwelijk dagelijksche aderlating aan den Rijn. Het jaarlijksch bedrag komt om-ende-bij het totale surplus van Duitschland's econo misch leven van voor den oorlog nabij. Door een dergelijk saigner h blanc (groote Moedaftapping) kan 't niet anders, of wij kun nen niet betalen. 3. Ontruiming van ’t Saargebied. AanteekeningDe vrede van Versailles ver trouwde het Saargebied, tot het aan Duitschland werd teruggegeven, toe aan de bescherming van den Volkenbond. Desniettegenstaande bereidt een zuiver Fransch beheer door uithongering en het verdringen der industrie de bevolking op annexatie voor. Bestaat voor de door en door 1.826 wenscht d« sebrijving op ge« 16.878, op ïns statuaire reserva r de afzonderlijke teert ƒ89.077. ran uit te keeren ct. op de gewone en de Duitsche re- ■voerde onderhandelingen in zake ling door Duitschland van de in !t sluiten van den wapenstilstand achtergebleven marken, zijn h^den geëindigd met de onderteek'»ning van een’ overeenkomst, waarvan de inhoud op het volgende neerkomt Van de 6 milliard mark, welke de Belgische staat na hot sluiten van den wapenstilstand aan jle circulatie in België moest onttrekken, zal Duitschland 4 milliard overnemen, tegen een koers van fr. 1.25. Duitschland krijgt danrdcor een schuld aan België ten bedrage van 5 mil liard francs, van welke schuld Duitschland ged. 5 jaar 2 rente zal betalen. Na die 5 jaar zal Duitschland, behalve dan deze rente, over 25 jaar jaarlijks een aflossing van dit kapitaal be talen, zoodat de geheele schuld na 30 jaar zal zijn afgelost. De resteerende 2 milliard mark komen voor rekening van den Belgischen staat, die dit be- y ue njKsyenc drag zal liquideeren, als zij de omstandigheden I <1 yorhooging dr.nrtoe gunstig acht, I tarieven noj Van haar kant verplicht de Belgische regee- jverhoogen. als je met je eigen handen dit meer zou kun nen dempen.” „Misschien niet,” hield Holden koppig vol. „Maar ik kan er voor op de vlucht gann, net als vroeger. Ik kan verder trekken naar de rast van de wildernis, waar het kwaad me niet vol gen kan.” „En de Genezende bron rpeenemen vroeg de jonge man. „Je gave meenemen naar de wildernis,” voeg de de oude man er bij, meer op de zaak ingaan- Je. „En die gave daar ongebruikt laten lig gen „Beter dr.n haar te verkoopen, zooals jullie wilt, dat ik doe, heter dan een markt te ope nen voor rijke zieken en ze telewstelliï^j te verkoopen Voor zooveel per minuut.” „Eens zal je de wereld anders beschouwen,” zei de oude man kalm. Hiermee stokte hot gesprek. Toen Elport met den kleinen dokter was heen gegaan, bleef Helen stil zitten denken over wat er gesproken washaar man keek somber naar de donkere heuvels. Opeens vroeg ze „Waarom heb je toch zoo’n haat aan de we reld, Erik De idealist, aldus beschuldigd, zei ontken nend „Ik haat de wereld niet.” „Waarom wil je haar dnn ontvluditen ,Jk haat de manier, waarop de mensdien met elkaar spelen, ik Kaat wat de mens^hen in deze -- - - wereld vrn 7>hzolf maltin Ze probeeren hier thuis behooren. En dat noem je best ha-! piles om t n in geld. Dokter zijn zie- vingl" I ken genezen is een handeltje geworden. Heb Elport en Dr. Percy ontvingen deze ui'h-is-1 ik daar niet genoeg van gezien ‘oen ik aan de wring met een geduldig lachje. De spooregtnan univeisiteiten wns en in -’o hospitalenGrootel Hij wilde Holden n’u «rêmool niet ea'edlieux begon »Ün leert op te rollen en eelt meuren, dl. bun neem grlnridrlen om ped-^ Genève, 15 Juni (Br T. A.) Nederland, Zuid-Afrika, België, Denemarken, Frankrijk, Let land, Peru en Zweden hebben zich verbonden in de twee eerstkomende begrootingsjoren het totale bedrag van hun uitgaven voor leger, vloot en luchtvloot op hun begroeting van dit jaar niet te overschrijden. DUITSCHLAND. De nota van de commissie van herstel. Havas meldt uit Parijs dd. 15 Juni: De commissie van herstel heeft een nota ge richt tot het Duitsche rijk over de gedwongen leening, de begroeting van spoorwegen, poste rijen en telegrafie en de autonomie van de Rijksbank. De nota stelt tast, dat de vraagstuk ken van het toezicht op de uitgaven en ont vangsten van het Rijk, de kapitaalsvlucht en de statistiek door het garantiecomité en Duitsch land zullen worden behandeld. Wat de gedwon gen leening betreft, verwacht de commissie, dat de ontvangsten uit dezen loofde ten minste 40 milliard zullen bedragen voor 1 Jan. 1923. De commissie verwacht duidelijk omschreven voor stellen voor hét opheffen van het tekort op de begrooting van spoorwegen, posterijen en tele grafie. Zij neemt kennis yan de verzekering van Duitschland inzake de volledige onafhankelijk heid van de Rijksbank, maar zij zou formeel e verzekeringen wenschen te ontvangen ten aar- zien van de onafhankelijkheid van de leiders van de bank en de beperkihg van het recht van toe zicht van de regeering tot een eenvoudig recht van veto inzak® de benoeming van den president en de leden van dqn raad van beheer. Ten sloitte erkent de commissie inzake de inflatie van de Duitsche betalingsmiddelen, dat het voor het oogenblik ontijdig zóu zijn om terug te ko men op de wet van 1875, die sinds 1914 ge schorst Is, maar zij meent dat de inflatie gelei delijk kan en moet worden verminderd. Publicatie v*n documenten. B e r l ij n, 15 Juni. (N. T. A. Draadloos). In de bcgrootingscommissi van den Beierschen landdag weid de publicatie der officieele B - sche bescheiden sinds de stichting van ’t njk .11 I iien veel eerver i zweeten, 1 omt er bij je oude bron een groote veis hebben water-inrichting, zooals je die in Engeland en Duitschland hebt”. De dokter bromde. „Natuurlijk f Er is genoeg uitschot uit de steden, dat hierheen zal komen. Ze trekken overal naar toe als het maar eenmaal "mode is. Ik kan ze missen hoor.” „Je zult weer in aanraking komen met de beschaving. Denk eens even, in vierentwintig uur in New-York. De dames zullen er in elk ge val van genieten," voegde hij er bij met een knipoogje tegen Helen. De dokter haalde zijn schouders op en anderen lachten. „Ik heb je bron gespaard - ‘f weg gaat langs den anderen kant meer". „Dank u voor uw toegevendheid." „Die kant zal het eerst onderhanden wotden genomen", ging Elport voort. „Kolonel Blake, de Oom van je vrouw, is de bezitter van het grootste gedeelte daar, en ook van de ellen den. Het zal eenmaal een prachtige rente ge- het uitschot gebracht ven". „Dat kan ons niemendal schelen", zei de dok ter onverschillig. „Dat krijg ik dus in ruil voor het feit, dat ik u beter heb gemaakt 1Het was voor ona voordeeliger geweest, als ik u in de handen van Percy had gelaten dan was de kans gering geweest, dat u spoorwegen was gaan aanleggen aan deze zijde van het para- als paddo- dqs". „W«i bedankt, dokter!" mompelde de kleine man met een treurigen glimlach. Elport lachte. BELGIE. Ta laat beloond. Men seint uft Brussel aan do N. R. Ct.r Cogghe, de oude sluiswachter en held van d* Zscr, is in behoeftige omstandigheden overlet den. Toen de oorlog uitbrak, wa* hij reeds ge< Ik pensioneert!, nndat bil jarenlang sluiswachter t« I- Veu-ne was geweest. Hij genoot toen een eleM dig pensioentje van enkele franken. Bij den slag aan do Ysor zocht<*n de genieqHiclercn naar een middel om de sluizen te openen om het land onder water te zetten, doch zij konden het niet vinden. Daarop verwees men hen naar die het werk volbracht Sindsdien heeft Cogghe In groot" ellende geleefd. Pns enkele dagen gerf leden had de regearing eindelijk besloten, hei* een pensioen toe te kennen, waarvan hij echte* niet heeft kunnen gerfrfen. Men had met deM erkeniing te lang gewacht. FRANKRIJK. Een geelboek over Genua. P a r Ij s15 Juni. (B. T. A.) Het minister!* van bultenlandsche zaken publiceert een geek boek, dal de diplomatieke bescheiden bevat he* treffende de internationale economische confa* lentie van Genua. Jonnart ann ’t woord. P a r ij s, 15 Juni. (Havas). Op de algemee* ne vergadering van de vereeniging Frankrijk-* Engeland heeft senator Jonnart, de voorzitter, een rede gehouden, waarin hij zeide, dat da banden onverbreekbaar zijn, welke beide Ion* den vereenlgen, die in den oorlog aan de meeat misdadige bedoelingen den weg hebben nfges sneden en die door de macht der omstandighe* den de bewakers van de nieuwe orde zijn ges bleven. Nadat hij gewezen had op de ontzetten* de schade, in Frankrijk aangericht, waarvan tiew Duitsche Saarlanders geen zelfbeschikkings recht Recht daarop verzekerden hun tenminste de „14 punten", die ons in het najaar van 1918 er toe verleidden de wapens neer te leggen. Ben meerderheid van ons volk bouwde op het woord van een president der Vereenigde Staten en vertrouwde op het nationale eergevoel der Amerikanen, die wij nu nog door de plechtig tegenover heel de wereld verkondigde belofte van hun toenmalig staatshoofd beschouwen als zijnde daardoor gebonden. Onbelemmerd handelsverkeer met een niet- geknecht Saargebied en Duitsch beschikkings recht over de Suarkolcir, zou het voldoen van onze oorlogsschulden bespoedigen. 4. Het vrij laten van den Duilschen handel met Danzig en door den „corridor?, zooals te Versailles is gestipuleerd. Aanteekening De beperking van pn del heeft alleen ten doel het afschèi Duitschland van een onmisbare korLT_ Wij moeten werken, maar mogen niet eten. 5. Grensregeling in Onper-Silezië overeen komstig het verdrag van Versni’les. AanteekeningDe onzinnigheid der willekeu rige vaneenscheuring van economische eenhe den, die slechts als vas'aaneengesloten geheel waarden produceeren en de schuld hing kun nen bevorderen, ontlokte zelfs aan Engelschen van ambt en rang, die in Opper -Silezië vertoef den, woorden van verontwaardiging. Een brutale verdragsschennis ontnam aan ons economisch lichaam het misschien nog krachtigste van zijn leden.’ Wie een schulde naar de rechterhand afhakt, mag van hem geen nrheid en betaling elschen. 6. Opheffing van den dwang inzake het i-"eest-begunstigd-zijn. Hij maakt de Duitsche arbeidsprestatie tot een machteloos speculatie-obhrt der bmtenlandsóhe concurrentie en sluit daarom de genezing van ons economisch leven in die mate, dat het tot Itetalen in staat is, uit. Tot zoover de zes punten, door de D. A. Z. voorzien van commentaar. blad stelt tén slotte nog eens ten oveivlcede vast, dat alleen de vervullmg van tenminste deze zes punten Duitschlan'd in staat zou kunnen stellen zijn schuld te voldoen. Het blad besluit mpt te ver klaren, dat, wanneer deze punten niet worden vervuld, Duitschland vroeger of later staat voor onbetaalde crediteuren als bankroetier of» zelfs desperado, die het binnenste van zijn leege zakken naar buiten keert cn schoudrrophal“nd verklaart„Hier sta ik, ik kan niet anders God helpe mij 1" Maar ook de buren zal aldus de slotzin de groote ellende, te laat, leeren bidden en tot inzicht brengen. PE HAAGSCHË CONFERENTIE. Het Italiaansche antwoord op het Fransche memorandum. P a r ij s, 15 Juni. (B. T. A.). De Italiaan sche gezant, graaf Sforza, hc ft aan hot minis terie van buitenJandsche zaken het antwoord zijner regeering op het Fransche memorandum van 1 Juni inzake de conferentie van Den Haag overhandigd. H l document, dnt vrij kort is, be perkt zich er toe kennis te nemen van het Fran sche standpunt, ofschocn de Italiaansche re geering van meaning is, dat er g"nn aanleiding bestaat om de voorwaarden te wijrigen, waar op de bijeenkomst der experts moet berusten VOLKENBOND. Beperking militaire uitgaven. „Och kom, mijn goede -dokter, we zullen je ..Dc spoor zou er vroeg of laat toch geko- patiënten brengen bij honderden. In plaats van merL-z’jn, en ik geloof, dat het nu niet zoo dat steenen ding, waar je me zoo op hebt laten!veel eerder gebeurt. Al de dennen op de heu- bij je oude bron een groote »e!s hebben ze noodig voor pulp. En daarbij ,s hef land uitstekend geschikt om te behou wen. Het moest ontgonnen worden De drang van de bevolking bepaalt wat er gehf-u- r?n moet, niét de wil van den enkeling. W ij zijn alleen maar de Instrumenten voor h"t werk", eindigde hij met een tikje van grillig fatalisme. „Ik wou, dat het instrument eèn andere plek gekozen had voor zijn operaties I” bromde de dokter. „Vijf jaar later zal je dat niet zeggen, dok ter. Als dit eindje van de wildernis het middel- j punt van het leven is en om het meer een uk verkeer is ontstaan. Wat zegt u, mevrouw Hol den?" „Ik ik zou het wel willen", stamelde N ’J De dokter keerde zich op eens om, 2n na eenige oogenblikken in het kleine tuintje heen en weer geloopen te hebben, barstte hij los: „Beschaving! Wat heeft uw beschaving tot nog toe voor het land gedaan? Het heeft hier 1 t van de menschelijke krocht met al zijn bederf en ziekte en zonde. Ze I heeft hier in de bosschen die gapende wonden gemaakt!" Hij wees naar de groote titteekens op de heUing van de Macatawa. „We ni’len hier niets krijgen dan een troep luie geldvei- spillers, ze hangen nu al rond in de nederzet ting en bederven de eenvoudige menschen. die I thuis Denooren. cn aai noem je bcbv na- rr

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1