1859 0 1 J 1 I liih »or aid 1 DE HOUU HUISW. iter. lag ïl Juni. ’Ml NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT, fttOORDRECHT, MOERCAPETXE, NTEUWER» gERK a. d. U„ OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, RF.KI IWI.IK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Ilk 14Ö87 61« Jaargang Zaterdag 17 Juni 1022. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Dit gumnu beitaat alt 2 bladen. EERSTE BLAD. i,f; BUITENLAND. FEUILLETON. O VOOR iging MSTEN N! JONKER eelingen DE GENEZER door ROBERT HERRICK. >nd IA. 'INLIJKS ■ama drol: I» HPIflfflL ■la* cus. 1TTATA HOI raotl.l ÏIOLA, A J Tot oordeelen geroepen. I Éi I k 1 otterdam, vertrok H| ni van Norfolk naaf New-Zor^ Emerson. •VL r IJ -V'wlt rer.okd.) weg. toto kaam immq mk Mt ntowr \frika naar Rottend Falvischbaai. Londen en Amstety Dover, im naar mess. 2340 120 De Zweedsche j met Rustand Orient-telegram uit regeering besloten alle ok 14 Juni van Bee dam naar Ztrid-Afrk is Palmas. >m naar W.-Afrik^ Mterdam, vertrok K -a den p ieëischt w( i.rberioht, m morgen vafti 1. Valentie. Seydisfjord. nd van 17 Junl tot N. wind, lich^ ijk droog weer, werp tuur. DINGEN. aar Java, kwam T< ann. ir New-York, kwam De publicatie van de series candidaten- Hjsten voor de Kamerverkiezing op 5 Juli is wel in staat om kiezers en kiezeres- sen, die niet zéér goed op de hoogte der politieke stroomingen zijn, het pad bijster te doen worden. Zóó velen als zich thans uitverkoren wanen, is nog nimmer vertoond en evenzeer is nog nimmer tevoren zóó overtuigend bewezen, hoe velen, die over de Volksvertegenwoordiging smalend plegen te ■preken ais over een college dat niets „doet" en maar „praat”, voor zich zelven geen groo_ ter geluk kennen, dan in dat gesmade col lege een plaats te veroveren. «Br is bij de veelheid van mededingende groepen en groepjes dubbele reden om den ■tand van den strijd nog eens in tweede trekken te overzien. Voor wie reeds een dagje ouder wordt en ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met. Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT Sl« GO(JDA« bö onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.j Administratie TeL Int S2| Redactie Tri. 545. zal het duidelijk zijn, hoe veel er veranderd is. Wat vroeger zich op den voorgrond drong is op den achtergrond g'ekomen, oude strijd vragen zijn opgelost, oude leuzen verbleekt; de nieuwe tijd, de na-oorlogsche omstandig heden zijn wel héél anders dam de jaren vóór het losbreken van den wereldoorlog. Hoe lang geleden schijnt reeds de over winning der liberalen in 1897, die tot het* coalitiepartijen, die het intus-schen j I De nieuwe ziekenbarak' was gereed vóór El- wegging. Het was een punt voor hem om er laatste hand aan gelegd te zien, vóór hij af- ■dieid nam. Hij had den dokter overgehaald om *1 de nederzetting meer werklieden timmer- £«den en metselaars mee te brengen opdat wtt binnenwerk vlug gereed zou zijn. Helen ver- •Mdde, dat Elport het geld voor die uitgaven sjiekt had en op die manier zijn lastige» ►««heer voor zijn edelmoedig bewezen dien en beloond had. spoorwegman had een groote verrassing hemde vrouw van den dokter was inge wijd in de geheimen. Dr. Percy was naar de y ^gestuurd om voor het kleine hospitaal de ■•erbeste moderne uitrusting aan te schaffen I «He instrumenten, die maar-voor geld te krij- ►n waren. I J*J**«te lusten werd allee naar de nederxst pl gwmden «n op oen avond brachten Dr. wto hanM kaWeren, vod. o«i 18. handel flam, W «KT. Jwni im ngevoerd 251 wa<mi 7285 K.Q. ite kwaliteit f tlJtf f 26.00 A f lux* DUITSCHLAND. Een storting van 50 millioeti goudmark. Parijs, 16 Juni. (B. T. A) De Temp Weidt, dat de mnandelijksche storting van 54 millioen goudmntk, die Duitwhland op 15 Juni moeat vei richten, heeft plaats gevonden. De leveringcn in nature. F n i ij s16 J u n i. (B. T. A.) De commisshr van herstel heeft thans definitief do eenlgsziM gewijzigde Bemeln ons-oveteenkomst goedge keurd. Bemebntns Is door de Commissie belast om met de Duitsche ugeering ondcrhnndelto- gen te gaan voeren om de procedure der Iers, ringen in natura o vcieenvovdigen. De salarissen der nmbtciMW-en, Berlijn, IC Juni. (W. B.) In de heden ge houden zitting van de rijksd gcommissie vooi ambtennarsznken vei klaarde de regeering bereW te zijn te overwegen, hoe en in welke mate dt salarissen der ambtenaren zullen worden ver hoogcL Overeenstemming in het nietaall»edrijf mogelijk Berlijn, 15 Juni. (W. B.) Hoewel bij d« door de Duftscbe rtetaalbewerkersbonden op toyw gezette stemming de uitspraak van bei rijksdepartement van arbeid is verworpen, nor aangelegde stuk en dnn In een paar uur de moeilijke reis volbrengen, die vroeger een hee- len dag nam. Onwillekeurig sprongen de jonge vrouw de tranen in do oogen toen ze Elport voor het laatst vaarwel wuifde, die op den steiger stond en gekheid maakte tegen den dokter zoo lang zijn stem nog droeg over het water. Ze wm ver baasd, dat haar man zoo kalm was over het af scheid van die twee goede vrienden, m-1 wie ze ilke prettige weken hadden door gebracht. Hij scheen het best te vindon, dat ze weggin gen, het was alsof hQ de wildernis graag voor zich alleen had met haar en ouden Jack Toen zij de baai inroeiden, lag het nieuwe ge bouw daar voor hen met de groote ramen, glin sterend in het licht van de ondergaande zon. Onder de kale takken van de groote beukeboo- men, lag het daar, vierkant stevig en zonder eenige versiering. Het kleine bosch, dat al deze weken vol leven was geweest, leek nu en verlaten. Voor het eerst sinds vele maanden wa- ten er geen patiënten aan de bron. De laatste de zieke vrouw was de vorige week nasr haar familie teruggekeerd. De leege hutten, de tent, waar Elport gewoond had, schenen als verlaten overblijfsel» van het drukke leven van dezen zomer. Holden sloot de ramen en deuren van het nieuwe gebouw en stak de sleutels in zijn zak. Toen gingen zij het steile pad op naar hun huis. De dokter scheen dat ophouden van alle acti viteit, dat haar drukte, niet te voelen, hij scheen niet eens de zieken te missen, waar hij zoo hard voor gewerkt had. Had hij de belangstelling in zijn werk verloren? Of beschouwde hij «kse periodo van rust alleen ais een overgang tot nieuwe werkzaamheid 4 Haar we» het, ate» ?tthUndei o^b|| da UMgaw 1 Kamers hebben het ver- vorworpen. Volgen» een Riga, heeft de sovjet- w< gens de verwerping handelsrelaties met Zweden te verbreken en alle bestaande contracten voor de levering van locomotieven te annuleeren. Bovendien heeft de raad van volkscom missarissen te Moskou geweigerd het han- delsverdrag met Italië goed te keuren, omdat Rusland geen voldoende politieke rech ten had verkregen. ÏTELS <nfiuizen ih'ii O Optreden van het Kabinet Borg'esius leidde I Br viel toen veel tn te halen op sociaal ge- Ved en het te een eer geweest voor de li eralen, det zij in die jaren zonder op eijen belang of op het belang van eigen prrtij te letten gedaan hebben wat plicht gebood wettelijke voorzieningen tot •tand 'brachten, waaraan de ergste reactio nair niet zou willen fornen. Dan, in 1901 stormloop der kerkelijke partijen tegen het ministerie van de Leer plichtwet hoe bekrompen is nu achteraf deze actie geweest, nu het kerkelijke kabi- net-Ruys-De Visser zelfs een uitbreiding van dien „leerdwang” bracht met als ge volg het optreden van Kuyper den gewel dige, die de kunst verstond veel stof op te jagen en de antithese aan te scherpen. Resultaatna een onvruchtbare wetgeven de periodo de val van Kuyper en het optre den van een liberaal Kabinet, dat bij gebrek aan een behoorlijlóe regeeringsmeerderheid, de vier jaar niet haalde en Heemskerk, den gematigden Kuyperiaan, de gelegenheid ffof de teugels te grijpen. 'Dan de stille strijd tusschen Kuyper (die rich gepasseerd gevoelde) en Heemskerk, die 't aanvankelijk met een zeer gematigd, veer nao moeren „moaoeren om aen emu- ■elfs jolig optreden probeerde. Tot hij onder paal te kunnen halen. De O. W. van Ruys, Kuyper’s juk door moest en de antithese- hem door Troelstra’s vergissing in Novem- Politiek weer opleefde, met abt gevolg in ber 1918 in handen gespeeld, verdween, ge- Den volgenden morgen ging Helen met haar man mee naar de bron om mede te genieten van zijn verrassing. Ze was er echter niet heelemaal gerust op, hoe hij die prachtige gift zou aan vaarden. Toen ze het lage steenen gebouw na derde, hoorde ze de mannen vroolijk lachen. De „Wilde” had het beste deel gekozen en het geschenk aangenomen zooals het bedoeld was en maakte er gekheid over op zijn eigen aardige grimmige manier. „Ik zie het wel, jullie wilt een kwakzalver van me maken en het kamp tot een badplaats in richten met al de nieuwerwetsche kunstjes om de zieken voor den gek te houden. Maar nooit zal er een van jullie soort in die mooie bedden liggen. Ik zal ze‘Vtillen met houthakker» en vie ze kleurlingen, of ze mogen voor mijn part leeg staan.” l Dr. Percy trok een scheef gezicht, maar El port zei luchtig „Het kan me niets schelen, wat Je met ze doet ze zullen epnmaal wel te pas komen.” Helen zag wel, dat haar Wilde meer* ingeno men was met die keurige ijzeren kribben, rol stoelen, operatietafel en glinsterende instru menten, dan hij wilde toonen. JBn nu de baden nog I” riep hij udt „Die kan nen bevt gemaakt worden achter langs den len gen muur en het water van de bron kan er ge makkelijk met pijpen naar toe gebracht wor den.” Elport keek Helen glimlachend aan. „Dat wacht me dan, als ik in bet voorjaar terug komr Toen sloten rif het nette nieuwe gebouwtje met ds rjj van zes bedden tegenover den zuid* waad achter zich dicht en met hun vieren gin gen 4 naar bet «kamen bn^ waar Heten en W»i Iia Um lingen. draad niet heelemaal af. In de nota van 1 Juni, die Poincaré tot de Europeesche kabinetten richtte (zij is alleen van Engelsche zijde schrif telijk beantwoord, zegt dr. Kleindit is niet meer heelemaal juistook Italië heeft een ant woord latpn «overhandigen), werden de Frnn- sche eischen ten aanzien der Rus'-’sche schul den, der linancieele contröle en de teruggave van den particulieren eigendom gehandhaafd. Geëischt wordt liet terugtrekken van 't Russi sche memorandum van 11 Mei. Door de West minster Gazette wordt deze nota een nieuwe uit daging van Europa genoemd en het Engelsche antwoord liet aan duidelijkheid niets te wen- schen over. Het Fransche voorstel om een com missie zonder raadpleging der Rusten met de uitwerking van een reconstructieplan te belas ten en de >e d n aan de sovjet» te presenteeren beteek nje de Haagsdie conferentie belachelijk te maken. Overigens werd erkend, dat de beslui ten van Cannes ook in Den Haag zouden gel den. Poincaré zette de nota-wisseling desnietter genstnmvle voort. Pas op 't laatste oogenblik werden de vertegenwoordigers van Frankrijk in Den Haag benoemd. Door dr. Fritz Klein wordt verder geconsta teerd, dat de Fransche politiek, om den vol strekt juisten indruk, niet te wekken, dat zij ook de Haagsche conferentie saboteerde, «elfs het voor Frankrijk vernietigende resultaat der Pa- rijsche leenings-onderhande lingen zich te nutte heeft gemaakt om het wantrouwen der Ameri- kaansche kapitalisten ten opzichte van beleg gingen in Rusland en de Amerikannsche afwij zing van 't sovjetstelsel te „verbuigen” tot een argument voor 't eigén standpuntde feiten kwamen daardoor op hun kop te staan. De schriiver vraagt„Hoe komt he^ dan toch, dat de Europecsche toestanden de Ver. St. nog steeds zoo weinig vertrouwen inboezemen, wat zijn de voornaamste oorzaken van de onrust, (iOIIISCIIE COURANT. ADVKRTENTIKPRiJS: Uit Goud» en omstreken (behoorsode tot d« bezorgfcrlng)f 1—5 regel» 1JI0. elks regel meer 0.25. Van buiten Gouds «n den toaorgkriogt 1—5 regel» l.M> elke regel meer ƒ0.80. Advertentiën to het Zaterriagmunmsr 90 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjja. INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN: 1—4 regels ƒ2.05, «Ike rsgsl mssr /0AA Op de voorpagina 50 hooger. Gewonb advertentiön en ingezonden mededeellngen by contract tot zeer gsrsducw den prijs. Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door lunachenkomst van aoheds boeknan- delaren, Advertentiebureau» en onze Agente» en moeten daags vóór OS plaatsing aan bet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname veneksra to zijn. Elport vertrok op eenv tintelenden helderen herfstdag in het laatst van October en nam den jongen dokter mee. De spoorwegman sproedel- de van nieuwe levenskracht en wjps zoo vroolijk als een jongen, die naar een stad gaat, waar hij nog nooit geweest is. „Je ziet me nog eens weerf” veiklaarde hij- ,Jk kom terug in mijn eigen trein, en ik zal reclame maken voor die oude Generende bron van jullie en daar zal je niets aan kunnen doen, kluizenaar f” Zij roeiden hun gasten naar de aanlegplaats aan het benedengedeelte van het meer. De hoo rnen langs den oever hadden hun blad al ver loren. Een stormwind uit het Noordwesten had den vorigen nacht de takken heen en weer ge zwiept en de bladen overal in het rond ver spreid. Onder den hel-blauwen hemd, leek de aarde naakt en koud, als gereed voor den lan gen winter. De grond was voor ds nieuwe spoor gelijk gemaakt tot aan da landingplaats en de startkarren gaven de jonge vrouw een vreemde gewaarwording. Zij waren hier in de wildernis het symbool van dn werkzaamheid van de groo te wereld. Blport wees trotsch op dm aangelegd: „Wij komen bijna bij u, dokter.” De twee mannen werden met hun bagage op de aanlegplaats achtergelaten. Na een paar «djl sdronimslm In een wagen zouden zij een 1913 een minderheid voor Heemskerk en het optreden van Cort van der Linden's kabinet, dat weldra genoodzaakt werd als oorlogskabinet op te treden, in welke hoe danigheid Cort-Treiib c.s. zich groote ver diensten jegens het vaderland verworven hebben. Cort van der Linden zorgde niet alleen er voor, dat Nederland buiten de branding bleef, hij gebruikte den z.g. godsvrede ook voor het uit den weg ruimen van eenige politieke vraagstukken, die reeds te lang de Nederlandsche politiek hadden beheerscht, met name het algemeen kiesrecht en de on- derwijspacificatie. Daarmee had de politieke situatie een gansch ander aanzien gekregen: voor de scherpe antithese-poütiek scheen geen reden meer te bestaan, economische vraagstukken drongen zich naar voren en de invoering van Evenredige Vertegenwoordi ging die, wélke fouten haar uitwerking ook mogen aankleven, iedere richting gaf waarop zij recht had en daardoor zuiverend werkte gaf éénmans- en ééndagsgroepjes hoop om een kans te wagen. Geen wonder, dat waar de oorlogsnood reeds menigen veriaezingsstrijd meeleefde, de Regeering genoopt had tot allerlei in grijpen in het belang van het volk, maar vaak onmiddellijk nadedig voor den enke ling, dat in 1918, mede door de nawerking van allerlei oorlogssympathieën, de linker zijde geen meerderheid meer-kon behalen. En het resultaat was, dat mgr. Nolens na ved misère er in daagde een Kabinet sal inen te stellen, rustende op de kerkelijke 1„. L.l‘.„I samen niet verder dan tot 50 zetels konden bren gen. harigheid van het KaMnet-Ruys de Beerenforouck ligt nog te versch in het ge heugen om er lang bij stil te staan; zijn «enige succes kwam voor rekening van mi nister van Kamebeek, man van liberalen huize, die in ieder Kabinet zou passen. De misgreep, door de Vries met de portefeuille van financiën te belasten, heeft zich zwaar gewroken; niet alleen moest deze bewinds man tusschentijds aftreden, maar zijn lucht hartig beheer doet zijn opvolgers met de „gebakken peren" zitten. De ongelukken met de militaire ministers Naudin ten Cate, Bijleveld, Ahing von Geu- sau en Pop, de „processie-crisis”, de ellende met Dienstplicht- en Vlootwetten, even zoo vele bewijzen van stuurloos gedobber en coalitie-failliet, dat alles ligt nog kort achter ons. En men kar» zeggen, dat het kabinet- Ruys de Beerenbrouck uitgeleefd en öp is. Het heeft alles gedaan om zijn bestaan voort te sloepen, in plaats van den strijd eerlijk op te geven, toen de coalitie niet meer in staat bleek te regeeren. Ruys „modderde” met zijn Grondwetsherziening, gelijk hij met zoo veel had moeten „modderen", om den eind- aahrichtten van forellen en patrijzen en ge braad. „Hier heb ik nog iets goeds uit da stad I" fluisterde Dr. Percy Helen stilletjes in, terwijl hij handig de kurk trok uit een dikke wijnflesch. raid opnieuw waren afgesneden door het heen» gaan van de beide mannen. Ze voelde rich ru* teloo» en min of meer eenzaam Holden kwam met een grooten bos hout as» en wierp die op den haard. „We hebben van avond behoefte aan ee» goed vuur,” riep Nj vroolijk. „De wind steekt weer op." Zijn oogen schitterden toen hij zich plotseHnf naar haar toewendde met uitgectrekte handen. „Wij hebben het van den zomer te druk ge had om te leven, kleintje al dat weck en al die menschen om on» hem maar nu komt dt winter. Dat Is je ware tijd dan leven wf eerst l Maar we moeten nog alles klaar maken. Ik zal je van top tot teen in bont steken I Da» zal je n t lijken op de roolbruine bladeren on» der i w." lijk elle O. W.; het Kabinet kon er niet vier jaar van leven. Zoo gaat het Kabinet volkomen hopeloos den strijd in. Velen, die in 1918 iop een coalitiepartij stemden, hebben genoeg van het rossige regiem van Ruys-Aalberse. De financieele politiek van Ruys c.s. is zoodanig, dat zeer velen die vroeger „rechtsch" stemden, hun vertrouwen in de regeerkracht van de recht- sohe beginselen verloren hebben. Politieke motieven hebben Ruys-Aalberse te veel ge leid en gezonde economie kwam te weinig aan het woord. Men mag eer van gebrek aan economisch inzicht bij het Kabinet spreken en een natuurlijk gevolg daarvan is een groeiende tegenzin bij velen om dit bewind, dat zelfs de S. D. A. P. tot een formeel aan zoek bij Notens bracht, te continu eer en. Er behoort dus weinig profetische gave toe om te voorspellen, dat Ruy> c.s. 't na 5 Juli niet zullen weten te houdeff. Hun z.g. „meerder heid”, die eigenlijk nimmer een meerderheid geweest is, kan geen yerlies meer lijden en een geringe verminddiring denk aan de Nieuwe Katholieke partij, denk ook aan de vrouwen die voor het eerst meedoen brengt het Kabinet dus in de minderheid. Zoo is de situatie, dat het Roomsche kabi net op sterven ligt en in onze kringen zal zeker niemand geneigd zijn het te steunen. Wat dan wél Hierover in een volgend artikel. OVERZICHT. Het Is ongeveer een maand geleden, dat ,d» conferentie te Genua haar beslag heeft gek’c- gen. Er werden geen directe en groote resulta ten bereikt. Donderdag nu is de confer. In Den Haag begonnen om op den grondslag van Ge nua voort te arbeiden en over een deel van 't Genueesche programma nade.r te beraadslagen de deskundigen der geallieerden en onzijdigen zijn bijeengekomen om tot ?0 Juni de voorwaar den na te gaan, onder welke een samenwerking met een Russische commissie van deskundigen mogelijk is. Op—20 Juni wordt aldus heeft men den gang van zaken geregeld aan de Russische regeering meegedeeld, welke mo gendheden tot deze samenwerking bereid zijn Op 26 Juni begint dan, verondersteld, dat op dat tijdstip de tegenstellingen uit den weg zijn geruimd, de nieuwe beraadslaging tusschen Europa Duitschland uitgezonderd en Rus land Dr. Fritz Klein, die in den aanhef van een ar tikel, dat in de Deutsche Allgemeine Zeitung voorkomt, reeds opmerkt, dat van de rtfeuvm drag conferentie voor de leniging van Europa’s nood bezwaarlijk iets kan worden verwacht, vraagt zich met Poincaré af, wat dan in den tusschen- tijd ter voorbereiding van deze beraadsla rin gen is geschied en of errdieten voor spoorwe gen, havens, machines, fabrieken, mijnen en de kleeding van 't volk voorhanden zijn, dat, zooals b Lloyd George heeft gezegd, in lompen gaat ge kleed. Met het slaan van bruggen tusschen Rus land en Europa aldus dr. Klein heeft men i naar Brazilië, ve«» ICO. naar Buenos-Ayre» mess. am naar W.-Afrikfc aan. iar Amsterdam, ver» Het gansche leven is één opwerpen van fcte penning kruis of munt. die op onnntuurlijke wijze toeneemt? Frunkrjjl zou zich als de beginsel trouw» kampioen va» ’t eigendomsbegrip beschouwd wenschan t« zien, als de woordvoerder der westelijke civllin satie in de relaties tusschen schuldenaèr «n cros diteur. In werkelijkheid doorweeft het Europa met een net van nieuwe verdragen, ten overvloed de knoopt het vriendschappelijke betrekking» met Japan aan, het belichaamt het meest ven»t derfeüjke en tegelijkertijd onzinnigste imperia lisme, het ziet militaire gevaren, waar er geen» zijn en doeleinden vnn een expansie, die elk» economische en politieke redelijkheid verloo chenen. Het doel dor notawissellng was noch van algemeen politlekcn noch van juridische* aard. Een tactische daad om Amerika te be ïnvloeden en tevens het standpunt der kleinen mogendheden te pellen.” Dr. Klein vindt dat in den Hang een groot poll» ting vnn alle overige mogendheden scheen de tlek stuk wordt gespeeld. De voornaamst" spe- grondslag geschapen voor verdere onderbande- Iers blijven thuis. Ook geen première. De be* lingen. Het Russische antwoord sneed den langstelling van ’t publiek Is niet te groot Rus land heeft een groot crediet noodig. Engeland en het overige Europa hebben de Rusrische markt vannoode en de Russische prsductea Het artikel besluit: „Het Russische economische leven moet in ’t belang van beide partijen weer opgenonuuk won den in het internationale verkeer. Dat is ee« geweldig groot economisch vraagstuk, dat met diplomatieke fotmulos en politieke slimmigheid je» komt anders zoo zeer voor do uitschakeling va»t, den politieke» factor op, maar is zelf nooit bte reid zuiver egolstisclw overwegingen en over» wegingen van machtspolitiek ten aebter te stel» len bij de Europeesche zaak der reconstructie es de economische genezing. Amerika zendt naai den Hang niet eens meer een „toeschouwer”. D< Fransche „studiecommissie” zal In hoofdzaal ook „toeschouwen.” Duitschland alleen is die maal een „toeschouwer" van een ontwikkeling die ondanks alles onweerstaanbaar veortgaat ei waarvan de eindstrijd rich nfei'In Den Haaf voltrekt” echter een begin gemaakthij wijst behalve op het verdrag van Rnpallo op het verdrag, dat tusschen Italië en Rusland alsmede tusschen Tsjecho-Slowakije en de sovjetrepubliek is ge sloten en gewaagt mede van de pogingen, die gedaan worden om tusschen Rusland en Zwe den een verdrag aan te gaan t „Voor het slaan van deze bruggen was klaarblijkelijk een inter nationale conferentie niet noodig." De schrijver is van oordeel, dat de verbitterd» strijd tusschen de Fransche en Engelsche zien»- wijze, tusschen de Fransche „studiecommissie" en de overige deskundigen, niet minder dnn tusschen Poincaré en Llojd George ook het lot der Haagsche beraadslagingen zal beslissen. Het Londensche memorandum, waarvan men te Ge nua uitging, werd in het, zonder toestemming van Frankrijk en België tot stand gekomen me morandum, zeer gewijzigd. Volgens de opvat- Veartlendaagsoh Blad voor do Huishouding. o o o PrU» ver kwartaal Ir. vaat, t 1- Q O O "Saialutv ol de barvderudteto^brtodeaBazidsoete ZOOM. GOH]

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1