■1 1 I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer* KERK a- d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. (ft. 14968 61* Jaargang 5 len Dit blad verschijnt dagélijks behalve op Zon- en Feestdagen en. BUITENLAND. lans OON FEUILLETON. DE GENEZER irkoopen. ten. 1 fijnste iculier verteeren doet Mi - ip vooR liniging iensten LN! c. u ii L anger gevraagd ladigheids* tvoering nd.^ Maandag 19 Juni 1922. 2351 301 te (Slot volgt). kunnen PU en de wetten wetgevend van den Senaat. 7 door ROBERT HERRICK. •Is een nieuwe reden voor vertrouwen In eea gelukkige oplossing door wederzijdschen goes den wil en begrip ven de moeilijkheden tuw schen beide regieringen. Londen, 17 Juni. (Havas). Het woord voerend aan een feestmaal van de Britsche vrotr vóóc 60UBSCHE COURANT. •.amer van - _v— 2_t één elke 30000 burgers en niet meer dan i fr. onder No. 2841, oudsche Courant. 6 0.50. n verkrijgbaar in agazijn van den Heer 5 aan de Hoogstraat ronds aan de Zaal voor program®* de iljetten. ABONNEMENTSPRIJS t per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per weel^ 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA^ bÜ onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zfjn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie TeL Int 82; Redactie TeL 545. 82 -- Er klonk vreugde in zijn stem, afoof hij al die Brakke weken gekeken had op den stillen een- toien winter als zij beiden volmaakte ka- eindelijk geluk zouden vinden in liefde. Zijn verlangen naar haar, zijn partstoohtelijka vereering voor haar, die door A Plichten van dezen zomer in toom waren ge- «Puden, kregen nu vrij spel. Door dien wonder- floed van zijn hartstocht verloor ze het gevoel Van eenzaamheid. (Ze lachte hem toe. („We zullen volmaakt gelukkig samen zijn," *ei ze. in den 9K1 IN SCHOUWBUM p Zaterdag 17 Juii, AVONDS 8 UUR, ioor Dames en Heeren n van de Solo-, Koor- te Solfege- en Orkeat- •r Goudsche Muziek school. iding van den Heer SPAANDERMAN. netto opbrengst komt roede aan de Goudsche Dg tot Bestrijding der >se en de Goudsche ng van Gezondheids- Draadloos seinen. Te Berlijn is Vrijdag een bedrijfecentrate voor het draadloeze overzeesche verkeer geopend. Deze centrale overtreft, volgens een Berlijnsrh bericht, in vorm en systematisch doorgevoerdc centralisatie der vonk- en draad-instnllaties alle andere, die zich op het vasteland bevinden. De ramp met de Avare. Naar nog gemeld wordt omtrent het ongeluk met de Avare het voor Brazilië op de Vulkan- werf gebouwde stoomschip, dat kenterde - bc- --- ----- -j droeg het aantal arbeiders op het schip 112. het Engelsche volk begroet zijn aanwezigheid Achttien personen, die bewusteloos warene wer den in het leven teruggeroepen. Een hofmees teres, een kleurlinge, werd dood gevonden. Elf arbeiders worden nog vermist. Hoeveel dooden het ongeluk eischte, staat nog niet vast, ook niet het aantal gewonden. het einde van de wereld was gereisd en hij haaf nu verloten had Uit dien droomtoestand werd ze gewekt door een flauwe kreet. Ze had zeker geslapen. Ze hield zich vast aan denhaal en keek naar <k dwarrelende vlokjes boven haar hoofd; langs «aam dook In de duisternis een zware schaduw op. Al spoedig onderscheidde rij de omtrekken van de boot met haar lading van met sneeuw bedekte vaten en kisten. Ze zag ook de figures van de twee roeiende mannen en boven hen stond iets hooger, groot en bevelend haar man, rijn ruige jas bedekt met sneeuw. Toen de boot aan den oever kwam, sprong hij óp het strand vloog naar haar toe en sloot haar in rijn armen „Jij hier I Hoe lang heb je wel slaan wachtCf in dien storm T' vroeg hij met hcesdhe trillendt stem. ,Jk was «oo bang, dat je dood xou gaan,’ fluisterde xe, „daar in die duisternis.” Hfj droeg haar liet pad op naar hun huis es zette haar neer voor het vuur. Hij vertelde, da( de mannen aan de landingsplaats hadden wil\ Jen blijven toen de sneeuwstorm opkwam, vó«5t xe klaar waren met het laden van d» boot, maai hij had er op gestaan om terug té gaan, omdat hij wist, dat xe bang xou zijn alleen. Ze waren lang onderweg geweest, telkens teruggealagen door den storm en als het zwakke licht van de lantaren er niet geweest was, dat hij door dé sneeuwjacht heen had zien glinsteren, zouden sa’ waarschijnlijk In het bovenmeer terecht zijn gekomen en hadden te moeten wachten tot het dag werd en de wind bedaard wa*. verder konden gaan. der plaatsen: Ier Sociëteit „Ons (te* Loge en Stalles L». m 1.50. Ier Sociëteit „CM Balcon ƒ474 te blijven op de landingsplaats, inplaats van den tocht van negen mijlen te ondernomen door de sneeuw. Maar niettegenstaande dat vermoeden stak ze, toen hot heelemaal donker was geworden, de groote reflectorlantaren aan, trok haar man tel aan, en ging het pad af dat naar den oever voerde. Ze struikelde, manr viel niet; de lan taren brandde nog en na eenige moeite vond ze de paal, waar xij het licht op wilde zetten. Maar de zware lantaren viel uit haar ver kleumde vingers in de sneeuw. Het licht ging uit. Ze had vergeten om lucifers mee te nemen en een oogenblik bleef xe trillend staan, niet wetend wat ze doen zou, bang voor de witte stilte om haar heen. Toen spoorde de gedachte aan haar man, die te midden van den storm, het licht zou trach ten te ontdekken, haar aan tot een nieuwe po ging. Ze liet de lantaren liggen, trok haar mantel dichter om zich heen en keerde terug naar het steenen huisdit keer nam zij het pad langs de bron, omdat dit gemakkelijker was. Ze liep door de donkere boomen, en ging tastend ver der, ze probeerde een punt te ontdekken, dat ze herkende om zeker te rijn van den weg. Ze kwam aan den hoek van het nieuwe gebouw, sloeg toen af naar de beril en volgde deze tot den kleinen poel, waar de damp van het genees krachtige water door de sneeuw heen, opsteeg en zijn sdierpe zwavellucht verspreidde. Ze wa» hartstochtelijke liefde er bang voor f Tastend door de besneeuwde takken van de dennen, vond ze het pad weer te* rug en bereikte zoo met moeite haar huis. Ze zette alleen even een liclit voor het raam van do kamer, haalde een andere lantaren en keerde toen naar den oever van het meer terug. Haar lichaam trildie van moaheid maar ze ’edadhte, dat z» ar hèm haar meester mee helpen zou, die daar rondzwalkte in den sneeuwstorm. Ze vond de zware lantaren terug, bedolven onder een wit kleed. Ze schudde de sneeuw er af, stak hel licht aan en dit keer slaagde zij er in om de lantaren op den paal te zetten en de reflector naar het meer te draaien. Het licht, dat hanr thuis zoo helder had geleken, wierp een zwak schijnsel door de dansende sneeuwvlokken. Ze leunde tegen den paal, moe en teleurgesteld over haar ijdel» poging om dexe sneeuwwereld te verlichten. Ze bleef luisteren naar het zachte geluid van de myriaden vlokjes, die neerstre ken. Voor haar voeten lag onbewegelijk het water een stille zwarte massa, waarin de witte deeltjes verdwenen ah getrokken door een magneet. Dat gezicht pakte haar - die voortdurende opeenvolging van witte stipjes, die verdwenen in de zwarte golf. Op dat oogenbtik was het haar als een ^symbool van het gewir war in de heele wereld. Met moeite maakte «e zich los van dit verwarrend schouwspel en haar gedachten keerden terug naar de boot, met moeite oproeiend tegen den stroom, en naar haar man f Ah hij eens verdronk al* er eens een ongeluk gebeurde I Maar dat zou even on begrijpelijk zijn als het vernietigen van een sterke kracht. Daar in de verte, in dien donke ren storm, scheen hij haar die sterke kracht toe een wil, die bestaat en komen zal waar hij wil. Niettegenstaande hun intimiteit, en zijn hartstochtelijke liefde en groote vereering, voelde ze zich een zwak klein schepsel. Zijn einde kon niet anders dan grootsrii zijn, en daar was ze trotsch op! Als hem van nacht iets overkwam, zou ze heel alleen staan in de donkere wereld. Opeens voel- I do ze rich moederziel alleen te midden van de sneeuw cn een groote angat kwam ovar haar.l was haar ateri —HaMt-MUL DUITSCHLAND. „Duitschland's zes punten”. De Deutsche Allgemeine Zeitung heeft enkele dagen geleden onder het opschrift „Duitschland's zes punten" op (Opvallende Wijze een artikel nf- gedrukt, waarin hot blad de eischen opsomde, waarop Duitse’ nd bereid en in staat zou-zijn om ook verder redelijke vergoedingen te beta len. Hiertoe behoorden o.a. de ontruiming van het Rijnland en het teruggeven van het Saar- bekken. De lezer herinnert zich dat wij aan deze zes punten uitvoerig aandacht hebben gewijd, door het artikel van de D. A. Z. in extenso weer te geven. De Germania verklaart thans, naar Wolff meldt, dat daartegen niets valt in te bren gen in zooverre deze eischen niet meer zijn dan een weergave van de politieke meening van de Allgemeine. Daarmee is dat blad echter riet te vreden. De Allgemeine, Zegt de Germania, is onlangs door de verklaring van de Duitsche re- geering, dat zij noch op binnen-, noch op bui- tenlandsch gebied als een officieus orgaan kan gelden, openlijk verloochend, maar tracht thans door een achterdeurtje haar oude officieuze po sitie terug te krijgen. Zij heeft beweerd, met een beroep op het correspondentiebureau van het centrum, dat de regeering zich op het standpunt dezer zes punten stelt, die dus het karakter droe gen van een officieuze verklaring der regeering. Naar aanleiding hiervan schrijft de Germania: Dit spelletje zou lichtvaardig blijken, wanneer de indruk werd gewekt, dat de Duftsche regee ring het voortzetten van haar tot dusver ge volgde politiek voor den vervolge verbindt aan de voorwaarden, die de Deutsche Allgemeine Zeitung heeft opgesteld en die zelfs, volgens het blad zelf, ten deele niet eens vandaag of morgen te vervullen zijn. Met het oog op dit feit, acht de Germania het wenschelijk om er nogmaals op te wijzen, dat de oude vertrouwelijke verstandhouding tusschen de regeering en het vroegere officieuze orgaan niet meer bestaat. Onderhandelingen over een kleine leening? Berlijn, 17 Juni. (W. B.) De Neue Berli ner Zeitung handhaaft haar mededeelingen over onderhandelingen inzake het sluiten van een kleine leening. Volgens het blad worden de be sprekingen tusschen de garantie-commissie en nis de Dultsch-nationale spreker zegt, «lat do rijksweerbaarheid te Koningsbergen zoo correct mogclijk heeft gehandeld. Nadat ook dr. Leidig van de Duitsche volks partij hulde aan Hindenburg heeft gebracht, vraagt de onafhankelijke afgevaardigde Rnbold was de minister heeft gedaan om de republiek te beschermen. De moordenaars van Erzberger zijn niet gevat, de reactionaire en monarchisti sche bladen voeren een lage actie tegen de republiek. De anti-republikeinsche beweging heeft in d» laatste maanden nan uitbreiding gewonnen. Spreker wijst op de militaire feesten en op de bijeenkomsten van geheime organisaties waar in politieofficieren en andere beambten hebben deelgenomen. De afgevaardigde meent dat Ludendorff ach ter slot en grendel moet worden gezet. Hij vraagt of zoowel Hindenburg ali Ludendorff en keizer Wilhelm belastingeh hebben betnnld van de geweldig hooge bedragen die zij fn het buitenland voor hun gedenkschriften hebben •gekregen. Minister Severing beantwoordde de sprekers. Hij zeide dat het verbod aan ambtenaren om aan militaire feesten deel te nemen niet als een beleediging van Hindenburg kan worden be schouwd. Maar dergelijke demonstraties xljn schadelijk voor de Duitsche buitenlandsche po litiek. De regeeringscommissaris van Oost Pruisen, die tot de Duitsche volkspartij be hoort, heeft nog getracht Hindenburg te bewe gen van zijn reis af te zien. Het was hem echter onmogelijk Hindenburg over te halen. (Bewe ging links.) De conservatieven vergeten dat men beter doet den naam van een groot veld maarschalk met politieke agitatie te misbrui ken. Spreker deelt dhn mode welke meat’ ge len hij ter vermijding van do incidenten 11 ge troffen. Desondanks zijn er Incidenten voo; ge vallen. De rechterzijde is daaraan schuldig. Op de verwijten van den onafhankelijke Rabold antwoord de minister met een opsomming van hetgeen hij reeds tegen de geheime organisatie heeft ondernomen. Zijn arbeid is ti ouwen» door de linkerzijde meermalen gesaboteerd. Spreker meent op de politie te kunnen rekenen af geeft hij toe dat de toestand op het oogenbllk uiterst gespannen is. De minister stelt echter voldoen de vertrouwen In de arbeiders <*n de democra tische burgers en rekent erop dat deze elke pt-ffing om met geweld een wijziging van de constitutie door te zetten ónmogelijk zullen ir eken. OVERZICHT. - Nu de resultaten der verkiezingen in Zuid- ferland, die Vrijdag plaats hadden, nog niet be- Joend zijn, -heeft het zin een oogenblik stil te fcann bij de constitutie, die voor den lerschen Vrijstaat is ontworpen. Het concept bestaat uit 78 artikelen. Wat de fundamenteele rechten aangaat, wordt jmstgesteld, dat de lersche vrijstaat Soar- jtat Eireann een gelijk (co-equal) lid >an de gemeenschap van naties is, die het Brit- •che gemeenebest vormen. Mannen en vrouwen pebben als burgers gelijke rechten. De natio nale taal is het lersch, maar de Engelsche taal fal eveneens worden erkend als een officieele taal. De vrijheid van den persoon is onaantast baar. Gewetensvrijheid en het vrijelijk uitoefe nen van den godsdienst zijn onaantastbare rech- ■Bn en geen wet mag worden gemaakt, die on- ijerscheid maakt tusschen godsdiensten of de jtitoefening daarvan verbiedt of beperkt, eenige yoorkeur geeft aan of nadeelig is voor eeniger- W godsdienst Een wetgevende vergadering wordt in 't leven Jeroepen, die bekend zal staan als parlement (Oireachtas). Deze wetgevende vergade ring bestaat uit den koning cn twee huizen qe Kamer van Afgevaardigden (D a i 1 Eire ann) en de Senaat (Seanad Eireann). Alle burgers, zonder onderscheid van kunne, üe den leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, zul len het recht hebben de leden van de Kamer van Afgevaardigden te kiezen en deel te nemen aan iet referendum of initiatiefvoorstellen. Alle vrij- ttaatsche burgers, die 30 jaar zijn, mogen de leden van den Senaat kiezen. Elk burger, die den 21-jarigen leeftijd heeft bereikt, zal verkiesbaar zijn als lid van het Huis •an Afgevaardigden. De eed, dien de leden van 't parlement zul- len moeten afleggen, zal als volgt luiden Ik zweer plechtig trouw en aanhankelijk te zijn aan de constitutie van den lerschen vrij staat en dat ik trouw zal zijn aan Zijne Maje steit koning George V, zijn erfgenamen en op volgers, krachtens het gemeen burgerschap van Ierland met Groot-Ierland en zijn deelgenoot schap en lidmaatschap van de groep van naties, ’die het Britsche gemeenebest van naties vor men. Deze eed moet door elk lid van 't Worden afgelegd, voor hij zijn zetel Ontploffing'. Zaterdagmiddag heeft op de tweede verdip ping van het gebouw van de communistisch< Hamburger Vo&szeitung te Hamburg een hevk ge ontploffing plaats gegrepen. OnmkMelUjl snelden brandweermannen en politieagenten to< Uit het dadelijk Ingesteld onderzoek Is gebleke^ dat een brievenbus in een deur op de eerste ven dieping door een ontploffing totaal uit elkaai was geslagen. OPPER-S1LEZIB. Kattowitz, 17 Juni. (W. B.) Hedenoch» tend heeft men hier volgen» do OstdeutscM Morgenpost van den president van de rechtbank te Oppeln een telegram ontvangen, dat «te po» litie onmiddellijk moest worden ontbonden. M« beeft daarop de blauwe politie geleidelijk va< haar posten terug laten keeren en «o, evenete justitieel» politieagenten, ontwapend. B e r I ij n, 1 J u n i, (N. T. A. Draadloos! In den kreits Kreuxburg is «te volksstemming» politie ontbonden. Maandag wordt de ongeveer 600 man sterke Italiaaneche bezetting terugg*. trokken. Kattowitz, 17 Juni. (W. B) De ftitochl van de Poolsche troepen te Kattowitz te op 26 Juni bepaald. Warschau, 17 Juni (W. B.) Do Poolsch» Landdag (Sejm) heeft gisteren het wetsontwerj inzake de uitbreiding van de grondwet tot M aan Polen toegewezen Opper-Silezjsche gebie< in tweede en derde lezing nangenonien. BELGIE. Vandervel«te niet vermoord. Brussel, 16 J u n L (B. T. A.). De Pcuph zegt; m inlichtingen te hebben ingewonnen tt Keulen, te Berlijn en op het ministerie va» buiumlandsohe zaken to Brussel, het berieb/ omtrent den moord op Vandervelde te kunne tegenspreken. ENGELAND. Hel bezoek van Polnc nré aan Londen. Londen, 17 Junf. (N. T. A. Dumdloos) In officieele kringen werd gisteravond verklam( dat, voor zoover men to-n wist, de Fransdu regeering geen wetok had gegeven, dat Poincart cenig politiek gesprek dacht te hóuden bij zijl bezoek aan Londen in vcrbnnd met de Verdun, viering. Men verwacht dat hij <fric, misschiet vier dagen zal bMjven. Het programma van dt herdenking door «len Rritschen hulphond roof den wederopbouw van Verdun eindigt, wet des Franschcn premier betreft, Maandag. Toen M en mevrouw Poincaré gisteravond aankwamen, werden zij zeer hartelijk verwelkomd en de Lon« densche pers Is eenstemmig In haar buitenge* woon vriendelijken toon voor Poincaré en <te Fransche natie. De Daily Telegraph verxekeit hem, dat de Britsche vriendschap voor zijn land geen invloed heeft ondervonden van overdre ven critiek of daardoor in het eene of het anders land uitgelokte gevoel yen wrevel. Zij is een t« stevig gegrondvest en te duurzaam gevoel en nen in de grootste boot gegaan om van de lan dingsplaats den laatsten wintervoorraad te ha len, die voor hen was aangekomen. „Vóór het avond is, zal het wel gaan sneeu wen," had Holden gezegd, toen hij morgens vroeg weg ging, Jk zal mijn best doen om te gen twaalf uur terug te zijn.” Het werd middag en nog geen spoor van de boot.- Laat op den middag toen de Jonge vrouw naar de deur ging, zag zij de eerste sneeuwvlok ken stil en weifelend neerdalen. Ze vielen op den grooten houtstapel, die langzamerhand als met wit poeder bestrooid werd. Ze keerde naar de kamer terug om wat uit te voeren. Toen ze weer naar buiten keek, was de hemel «tonker van de sneeuw, die gestadig neerviel Ze drong al door de klein reet van «ie Voordeur. Het was of er een wit laken gespannen was tusschen de ramen en het meer het uitzicht wa» heele maal weg. Ze ging naar de leege kamer en leg- de hout op het doovend vuur. Voor het eerst kwam er een gevoel van menschelijke verla tenheid over haar daar midden in die bosschen. Ze was in dit kleine steenen huis door dezen fijnen muur van sneeuw van heel de levende we reld afgesneden. Zo legde meer hout op het vuur, totdat de knetterende blokken en de gloei ende kolen een rosachtigen gloed wierpen op «ie grijze muren. Ze trok <te bank dichter bij het vuur en ging liggen wachten. Bij het vallen van den avond ging ze naar buiten om hout te halen, «te sneeuw wa» als een «fik tapijt, waaronder de houtmijt, het dak van haar huis en al de dennen verborgen waren. En nog altijd viel de sneeuw neer, al» ren dichte sluier tusschen haar en de wereld. Ze was te onrustig om te eten of om iets uit te voeren. Het kwam bij haar op, dat de mannen om den R •tonn mpgvlyk besloten hadden den nacht over Meid vol vervuld van de gedn< ,^É.Zoo begon in het leven van die beide gelieven |hn heerlijke winter van ongestoorde eenzaam- nrid, te midden van stolen en sneeuw. Eerst .paren zij den heelen dag bezig met toebereid- )Wen voor den langen winter, die komen zou. yfolden en Madgw dtouth^kh^ni hadden ^n I Ploten hoop brandhout opgestapeM langs «ten I Jwdkant van de steenen hut tot het dak toe kT Toor een gedeelte nog langs den keten tirfn. rwtii paar dagen na het vertrek van hun gasten, ff k,0UWe hemel bedekt met een Heed van yw wolken. Het werd ongemerkt «likker en j had het de aarde gehuld in een dikke atmosfeer. Alles voorspelde verande- “•Qten morgen was de dokter met zijn man pa riemen t ...4 _.4„ inneemt. Het parlement zal worden bijeengeroepen ontbonden door den vertegenwoordiger van kroon in den naam van den koning. Het totate aantal leden van de Kt Afgevaardigden zal niet minder zijn dan 11(1 VOOT eU^** *^0000 Rurr-O.*.. An eén lid voor elke 20000. De leden zullen worden gekozen volgens *t beginsel der evenredige vertegenwoordiging. De Senaat zal bestaan uit burgers, die zich Jegens de natie hebben verdienstelijk gemaakt wegens nuttige publieke diensten, of die bizon- dere kwaliteiten bezitten of groote kundighe den, van nut voor het nationale leven. Elke uni- versiteit in den lerschen Vrijstaat zal het recht hebben twee vertegenwoordigers in den Senaat te kiezen. Het aantal senatoren, «ie universi- teits-leden inbegrepen, zal 56 bedragen. Een vierde van «ie leden, met inbegrip van de univer- siteitsleden, zal elke drie jaar worden gekozen van hen, die op de rol zijn geplaatst. De verkie zingen zullen volgens 't beginsel der E. V. plaats hebben. De Kamer zal met betrekking tot financieele ld gezag hebben met uitsluiting Zoodra ’n wet zal zijn aangeno3 men, zal de Uitvoerende Raad ze voorleggen aan den vertegenwoordiger van de kroon, op dat deze ze teekene uit naam des Ironings. Wan neer de goedkeuring wordt onthouden, zal de procedure worden gevolgd, ie in Canada ge bruikelijk is. Wat het referendum betreft, mag elke wet, die dagvc aangenomen is, voor een periode van negentig Carlii dagen worden geschorst op verzoek van*Wee- vijfden van de Kamer of de meerderheid van den Senaat. Een dergelijke wet zal door een referendum worden onderworpen aan de be slissing van het volk op het verzoek van den Senaat op de Kamer of, wanneer minstens een twintigste deel der kiezers een desbetreffende petitie indient. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoorend» tot dan bezorgkring)! 1—5 regel» 1.30, elke regel meer 0.25. Van bulten Gouda en den beznrgkring: 15 regel» 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnununer 20 bijslag op den prijs. Liefdadlgheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENt 1—4 regel» ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. üfl de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en Ingezonden mededeelingen bfl eontract tot xeer gcreduceer» den prijs. Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschcnkoinst van «oliede boekhun- dclaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten da&ga vóór de plaaUw< aan hot Bureau xijn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd te «ija de commissie voor de oorlogslasten voortgezet. Duitschland. De leveringen in natura. B e r l ij xy 17 Juni. (W. B.) Volgens de Berl. Ztg. am Mittag is de rijkscommissio van buiten landsche zaken tegen Maandagochtend 10 uur bijeengeroejien. Zij zal zich bezig houden mot het wetsontwerp tot bekrachtiging van de ver dragen nopens de leveringen in natura. Duitschland. De begrafenis van den Zwitsersdien gezant. In de Hedwigskirche te Berlijn heeft Zater- jchtend een rouwdienst plaats gehad voor in, den Zwitserschen gezant, die plotseling Berlijn is overleden. De rijkskanselier was aanwezig als vertegenwoordiger van president Ebert. Voorts woonden minister Rathcnau en de vreemde gezanten en hun militaire en marine- attachés de plechtigheid bij. P a r ij s, 17 Juni. (Havas). In tegenstelling met de berichten in de bladen zal de overeen- konwt-Bemelmnns niet op Frankrijk van toepas sing zijn. Ook na bekrachtiging door den Duit- schen rijksdag zullen de Fransche belangheb benden blijven vallen onder de bepalingen van de overeenkomst van Wiesbaden en de overeen komsten van 15 Maart en 3 Juni 1922, welke rechtstreekse!» transacties met de Duitsche leveranciers mogelijk maken. De minister voor de bevrijde streken maakt zoodoende gebruik van art. 2 der overeenkomst-B«melmans, vol gens hetwelk elke belanghebbende Entente- regeerlng de in die overeenkomst bepaalde pro cedure kan aanvaarden of van de hand wijzen. De monarchistische actie. In den Pruisischen Landdag zijn Vrijdag bij de behandeling der begrooting vim binner land- sche zaken de incidenten van Koni^tborgci' ter sprake gebracht. De Berlijnsche correspondent der N.R.C. meldt daaromtrent De cwnrumafgevaardjgdp Lönartz Veroor deelde de belagers van Hindenburg. Deze is de redder van het vaderland geweest. Hij was de leider op wien en elk leger en elk volk trotsch kunnen zijn. Von aer Oosten, Duitsch nationaal, keurde den aanslag op‘ Scheideman af en brengt even eens hulde aan Hindenburg, ^die op zijn ouden dag zijn geboorteland en de' streken waar hij zoowel Oost Pruisen als gansch Duitschland van de Russen heeft bevrijd, heeft willen weer zien. ïndien tegen dezen genialen man ean ac tie wordt ondernomen, bewijst dat slechts hoe treurig het met de moreele opvattingen van het tegenwoordig Duitschland gesteld is. (Ge lach en protesten links). De communist Schulz roeptMillioenmoor- denaar. (Luide protesten rechts). Von der Oosten zegt verder, dat de verschij ning van Hindenburg overal spontane geest drift heeft uitgelokt. De communist ScholemWij hebben maling aan al dien nationalistischen rommel. (Luide interrupties links.) De communist Neumann wordt door den voorzitter* tot de orde geroepen. De heer van der Oosten2000 georgani seerde radicalen hebben een kleine troep rijks- weersoldaten aangevallen, waarop ren betreu- renswaardig incident volgde. (Nieuw en luid ru moer bij wde communisten. De voorzitter ver zoekt de linkerzijde kalm te blijven). Het rumoer wordt intusschen nog grooter

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1