M I KIÈUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR (1OUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, M(X)RDRECHT, moercapelle, N1EUWER- KERK a. d. IJ„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. T49B9 eb Jaargang j Dinsdag 20 Juni 1922. EERSTE BLAD. BUITENLAND. FEUILLETON. I tingdruk ootingen i sob>r- ies-ee---=-~ Bit innatr bestaat ilt 2 bladen. DE GENEZER door JONKER aelingeir Dit blad verschijnt dadelijks behalve op Zon-en Feestdagen fields biTfljd 21 Jnl 1571 I terdam naar Bat «9 pres naar Amsterf >porto. Dr. Huges. 2370 48 treden heden in werking. Hedenmorgen vond de jj, PLATO. 4 ze SJ.’ am 13 Juni van rertrok vandaar t. Mathieu. 'disfjord. d van Dinsdag 20 ROBERT HERRICK. wisseling der vlaggen plaats in Obergiogau en Kieuzburg. De Fronscbe troepen verlieten he denmorgen Kattowitz. Kattowitz, 19 Juni. (B. T. A.) De Frarv- scho bezettingstroepen zijn uit Kattowitz ver- tste reiniging estunde tsbd< l« fovendlsa t grondstofUfl, ir der tandes en loch alia :r.trW kocht In fraaie lias k| 040. De volkeren zuilen niet gelukkig zijn, al» Vorens de wijsgeeren koningen of koningen wijs fee ren zullen zijn. pen en partijen, die in d- Kamer niet behoorlijk zijn vertegenwoordigd. De keuze dw eerste 28 senaatsleden geschiedt door de Kamer. De helft der 28 benoemde leden zullen 12 Jaar zitting hebben en door het lot worden iwir^r wezen; de zittingsperiode voor de overige 14 bedraagt zee jpaar. De helft der 28 gekozen leden zal negen jaren, da andere helft drie jaar zitting hebben. OPPER-SILBZ18. Berlijn, 19 Juni (W. B.) Gisteravond om 6 uur werden in Poolzch Oppci-SHezi* de spoorwegen, post, telegrafie en telefoon aan Polen overgedragen. De nieuwe douanegrenzen ot W. wind, £waa| ring, waarschijn!^ in 't Zuiden minst 50.000 kiezers. Wordt een initiatief-voor- stel door het parlement verworpen, dan moet het aan een referendum worden onderworpen. De Vrijstaat zal niet actief hoeven deel te ne men aan een oorlog zonder.de toestemming van bet parlement, behalve in het geval van een werkelijke invasie. Binnen het kader sloten verdrag kan 1 2372 ISt ABONNEMENTSPRIJS. per kvutul 2-2S, rak 17 «nt, nat ZnriwMM p« brartul tlM, par rak 22 rant, overal wur d. bexorgta» fr looper (eoohlatt. Eranra pu prat por knrtul 8.18, nU Zoadageblul flM. Abomumeeten worden dogeljjk. aangenomen un ona Bnran: MARKT 21. GOUDA; Hl ona. agenten an loepen, den boekhandel en da poatkantoren. Ona. bnraann agn dagoUjka (upend nn t nuu Adndnlotntlo TM. M Ml Radactie TM. Mi. on. leven lang, maochon hem en mij. Went wit h<H>en het boogvle op aarde gevonden voh maakte liefde I In de verte op het meer, kraakte het nfarwg ijs, het geluid weerklonk dof tusschea de hew vel*. Zij heelde twen, het was of een spottend* stem antwoord had gegeven op haar uiting van verrukking. Haar man trok haar dichter teg«A zich aan en voerde haar terug naar het warm* huia. vil Ben maand en nog langer duurde de heevflfk* tijd van die twee geHeven in «fa wildende va« sneeuw en ijs. De dagen waren Mg nooit so< vol en heerlijk geweest als nu en nooit ssudta zij terugkeeren met hun humelochen glans vus( vreugde. Al. zij in dfe ijfe. drooge lucfa, doo< da dennen liepen, die door den stom hoen ta west geuwtept werden, alsof sü do aünnsiita dsr góden inademden. Geest en lichaam werAut tot volle kracht aangevuurd. Ds jongo vroteg lachte en zong, danste in de sneeuw en pUagdt haar .Wilde” met duizend grapjes, ab een tag bonter, die losgelaten te in het stille boscK U maakten ski's en gleden van al de kW mar hrf bevroren meer, en de dokter sprak er al ven oX een ijsboot te maken, waarom ao SR tat zouden kunnen gaan. erberloht. morgen vaat) JDan ben ik toch van nut geweest," zei ■net een zucht van. voldoening. Ze drukte zich tegen hem aan terwijl de smeltende sneeuw klei •o plasjes vormde op den haard. „Van nuf T riep hij uit. ^Licht op mijn pad!” «onr hij bijna. „Inhoud en doel van het leven I” „Neen dat niet,” zei ze. „Alleen een dienares, die een licht neerzette voor haar meester." „Een dienares P wierp hij tegen. „Wij zijn nu altijd samen,” fluisterde ze, ter wijl ze slapen ging iri zijn armen. „Er is niets, dat usschen ons kan komen, is het wei ?7 „Neen, niets ter wereld.” Het eigenaardige gevoel van hun nauwen band ten intimiteit en afhankelijkheid, bleef haar bij >n de volgende dagen, toen de sneeuw bleef "terdalen op de aarde op haar gestadige ge heimzinnige wijze. Nu en dan blies de wind de •lókken als fijn zand over het dak van het stee- ten huis, maar meestal vielen zij zacht uit den hemel, het eene uur voor, het andere over tot dén Prin Mapr nu was ding der Goudsd stig. De meerde ning trouw ent Oranje nbodzaal heidsvrienden e Den 8sten Jt den van Hollai van der Goudef do mogen aanlj van Sydney naaf r 4B het met "Engeland ge- hetpariement de conaittutie herzien; elke verandering, die in de grondwet wordt aangebracht, moet echter aan een referen dum worden onderworpen. Wat het uitvoerend gezag betreft, dit berust in handen van den koning en wordt door diens vertegenwoordiger uitgeoefend. Hierbij zullen de constitutkmeele gebruiken worden gevolgd, di van kracht zijn voor Canada. Een uitvoerende racd zal de regeering van advies dienen; hij is verantwoordelijk aan de Kamer en zal uit hoog stens twaalf leden bestaan, die A i r i (ministers) worden genoemd. De benoeming der Alri ge schiedt door den vertegenwoordiger van de kroon. Ven de twaalf leden moeten acht geen lid zijn van de Wetgevende Vergadering. De voor zitter en onder-voorritter zullen in elk geval leden van de Kamer zijn. De president van den uitvoerenden raad zal benoemd worden op voor dracht der Kanjer en de vice-president, alsmede de andere ministers, die Md rijn van het parle ment, moeten benoemd worden op voordracht van den president. Op voordracht vén een commissie uit de Ka mer worden die ministers benoemd, die geen lid rijn van het parlement. Bij de keuze van zulke ministers moet behoorlijk rekening wor den gehouden met hun geschiktheid voor het ambt; rij moeten voor zooveel zulk» doen lijk i» veeleer den vrijstaat in bet algstneen «n in zijn geheel dan grospen of par Jijen ver tegenwoordigen. De ministers, die deel uitmaken van het parle ment, zullen alleen verantwoordelijk zijn voor alle «ken, dfe betn«kte<«ehUn op buitenland- sche aangelegenheden, hetzij politieke onder» handelingen of uitvoerende handelingen. De ver tegenwoordiger der kroon, de gouvemeur-gene- raal, zal op eendere wijze ate die van Canada worden benoemd. Thans komes» wij tot de rechtspraak. Leden der rechterlijke macht mogen geen lid van de Kamers zijn noch eerdg ander ambt, dat bezol digd wordt, bekleeden. Zij mogen niet worden afgezet en de rechters zulten worden benoemd door den vertegenwoordiger der kroon op voordracht van den uitvoerenden raad. Bif straf zaken is het jury-systeem van kracht. Buitenge wone gerechtshoven zullen er niet zl*n; de mili taire rechtspreek blijft beperkt tot buiten hot gewone recht vallende strikt mibteire misdrij ven, maar strekt zich ook uit tot misdrijven in tijd van oorlog voor andere delicten. Natuurlijk worden ook verschillende ovw- gangsbepalingen ter sprak» gebrnrht. Na den dag, waarop de grondwet van kracht wordt, kan de constitueerende vergadering hoogstens een jaar lang voor de regeKng der constitutie alle aan een‘Kamer opgedragen bevoegdheden uh- oefenaty De eerste Senaat zal bestaan uit twee leden, gekozen door elk der unrversiteften en 56 andere leden, waarvan de helft gekoaen en de helft be noemd zal wonden. De benoeming der laetsten zal geschieden door den voorzitter vnn den Uit voerenden Raad, die met name rekening zal moeten houden met de representatie van groe- „En het zal nog maanden en maanden zoo voortgaan.” Ze begreep nu zijn schijnbare onverschillig heid toen hun vrienden heen gingen. Hij zag in zijn verbeelding deze stille kafoer, als het ware bedolven onder de sneeuw, zooals hij haar zijn heele leven in werkelijkheid gezien had. Hij wenschte haar zooals nu, met het egoïsme van den jongen man, voor zichzelf alleen. Daarom had hij haar weggevoerd ver van de wereld I Het was die soort ijverzuchtige hartstocht, die de vrouw zoo goed begrijpt, en die aan haar eigen egoïsme beantwoordt, als zijnde jong en frisch, vol poëtische kracht Toen ze haar „Wil- 'mee, en arm in arm liepen zij de” üefkooóde, droomde zij van de lange win ternachten, in volmaakte intimiteit doorgebracht van de korte dagen als ze samen werkten als kameraden. Ze vergat den spoor wegman met zijn prettige manieren, ze vergat dien kleinen Dr. Percy en al de menschen en dingen, die zij verlaten had. Hij lachte jongensachtig, toen hij de sneeuw- schoenen neerwierp en haar in rijn armen sloot. „Ona leven is nog zoo kwaad nlet(> hé Ben Je tevreden, klein vrouwtje?... Hoe minder je bezit, hoe meer je leeft zie je T" „Als je llefhebt,” voegde zjj er bij. „G, als je üefhebt -” Den volgenden morgen werden zij wakker In 4én schittering van licht. Daar bulten was de wereld wonderlijk herschapen in een stralende diamanten witheid. De blauwe hemel leek haast zwart en de donkere sparren en dennen op de heuvels steken purper af tegen den wijden ach tergrond van pure' sneeuw. „Het is of we duizend Kerstmissen tegelijk vieren f” riep Helen blij als een kind. Ze snelde naar het raam om de nieuwe wereld te bewon- Ifclilta. moest, dan stond zij er op om met hem mee te gaan. „Ik moet alles doen wat jij doet," zei zo. Het kamp was teen huiveringwekkende plek geworden, vol grillige vormen en gedaanten. De volgeladen boot, die op den oever was go- trokken, was een groote bank van stseeuta geworden. De mannen, warm gehuisvest in een van de hutten, lagen welbehagelijk naast de kachel te rooken. Zoolang de storm aanhield, kon er toch niets gedaan worden, en man en vrouw waadden dus terug door de sneeuw naar hun warm huis. Holden haalde een paar sneeuwschoenen te voorschijn, die hij bezig was te maken voor rijn vrouw, en ging aan het werk, terwjjl zij sandalen sneed uit zacht rendiervel, zooals hij haar dat geleend had. Het zwakke dag licht verdween al spsedig. De dokter stapelde meer hout op het vuur. Nu en dan keken ze op van hun werk en lachten elkaar toe over de ta fel, ze waren beiden vervuld van het zelfde ge voel van rust en geluk in hun eenzaamheid een eenzaamheid, die geen verlatenheid kent „Wat het toch heerlijk I" riep s» uk. „Al dat moois heb ik een jaar geleden ook gezien, toen jij door Europa reisde en de Pyra- miden bekeek,” en hij vertelde haar van zijn eenzame dagen, doorgebracht in zijn hut in het dal van de Zeven Meren, of hier in een ruwge- maakte tent, ais hij werkte aan <Bt steenen huls. Ze begreep, dat hij ondanks rijn kluizenaarsna tuur zijn liefde voor de wildernis en volko men afgelegen plekken toch als man zich zijn heele leven eenzaam had gevoeld, zoekend naar een kameraad, verlangend om lief te hebben. Nu was hij tevreden. „Het is pas een begin," fluisterde se, terwijl W* iWiWmW OVERZICHT. Hier volgen nog enkele bijzondeheden be treffende de ontwerp-constitutie van den Ier- schen Vrijstaat. Allereerst vragen de wetgevende bepalingen nog even aandacht; ter aanvulling worde mee gedeeld, dat de senatoren minstens den 35- jarigen leeftijd moeten hebben bereikt. Door het parlement kunneft voorzieningen worden getroffen, wat het indienen betreft van inatiatief-voorstellen van het volk, die betrek king hebben op wetten of de herziening der constitutie. Ingeval het parlement dergelijke voorzieningen niet binnen een tijdsverloop van twee jaren treft, dan moet het, wanneer min- -.. st es 100.000 kiezers zulks verlangen, of zooda- ien en wordet geholpen, dewijle wij niet nige voorzieningen treffen of de kwestfe aan het geit ende goet, ende alles wat ons God volk ter beslissing voorleggen. Initiatief-voor- uni van Amsterdam naar Buenos-Ayre* tnt. des avonds van Bs( ran West-Indié na® te Havre aan. res naar Rotterdam ■ness. ■es naar Amsterdann icent K.V. ar Br.-Indië, vertro^ Amsterdantj/ jore. Amsterdam, kwattf taar^fiatavin, voer IJ jar Rotterdam, vent van Amsterdam ndaar naar Bntaviiv im naar New-Yorl? epoint. <yres naar AmsteW Jssabon. i naar Batavia, ver< optreden een heilzame schrik Ier op de Markt trof hij de rest van het Geuzenleger. Van Swieten was inmiddels op het stadhuis gegaan, waar hij de vroedschap had saamge- trommeld tot het afleggen ven den eed van trouw aan den Prins van Oranje, Gouda was Geus geworden. 10 Juni 1922. grootste aantal drenkelingen te redden. Tot hiertoe zijn echter reeds 5 lijken opgehaald, ter wijl nog 9 personen worden vermist, (hder de slachtoffeip bevinden zkh (feit vrouwen «n acht kindereru onssen eygen leuen bereyt zijn voir uwe ver lossinge vrijmoedelick optezetten. Dairomme zyet nu t oe, dat ghijluyden aen uwer rijden dek nutter duet bewijsst, dat het uwe emste is, ende dat ghijluyden ons met gee- ne ijdele woorden en hebt willen aenhouden, om ons in desen swaren ende onverdrachlfcken last alleen te laten steecken, jae om u zelven ende het gantsche VaderlanJ in een eewich ende jammer! ick verder ff te brengen.” In ieder geval bestond er te Gouda een krach tige minderheid die bereid was Oranje door dik en dun te volgen. Als zulk een Oranjevriend wordt vermeld de burgemeester Jan Jacobsz van Rozendael en hij stond in goede verstandhouding tot de echt Goudsche geslachten der Vlacqen en Loncken, niet minder dan hij voorstanders der vrijheid. Tot hen richtte de prins zeker zijn bovenaan gehaald schreven. Toch was het een gewoon burger Herman Sterre, die bericht zond naar Oudewater, dat men gereed was de Geuzen te ontvangen. Hij schreef aan Sivert Evertsz Munter bij wien van Swieten zijn intrek had genomen, het vol gende briefje: „Weet Sivert Evertsz Munter, dat alhier alle dingen gereet is? Wilt u morgen vroech de kloek vier uuren voor de Kleywegj- poort vougen; want sout fail liëren, so sijnse/al- le op de Vleysbank. Niet meer, dan zijt gesont.” Van Swieten behoefde niet meer. Den 21 Ju ni in de vroegte stond hij voor de Kleiwegspoort. Die poort bezweek meteen. Tegenstand werd aan de kleine schare, die nangegroeid was tot negen en zestig man, ook hier niet geboden. Integendeel sloten rich aan stonds verschillende Gouwenaars bij haar aan. Merkwaardig was hierbij de rol gespeeld'door zekeren Claes Pietersz, den eenigen cavalerist, dien van Swieten tot zijn beschikking had. Deze ging als verkenner de geuzenbende vooruit langs Haven, Veerstal, Peperstraat, Gouwe, Turfmarkt naar de Markt, overal door zijn vrijmoedig v»rapreidende. Hit GOUDSCHE (DIIJVVT 1—5 regels U5. elke regel meer O.M. Advertentita ie bta Zeierdagnumm M bljalag op dea prijs. Liefdsdigheida-advertentüta de helft vaa <tea prij" INGEZONDEN MEDEDEKUNGENi 1—4 regels /IJ», elke regel mrar /OM O» de voorpagina 50 hooger. Gewone adverteetita en ingesonden mededeetlngea bfl contract tot zeer geredueae»* den prij*. Groote letten eo randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentlën kunne» worden ingezonden door tunschenkomrt van «oliede boekhan. delaren, Advertentiebureaus ea onze Agente* en woetea daags »óér de plaatsing aan het Bureau aijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te stfn. Voor zij gingen ontbijten, moest Holden haar de niéuwe sneeuwschoenen aandoen, en dien dag speelden zij als kinderen in de sneeuw, tot hij weg moest om levensmiddelen uit de boot te halen. Dien avond maakte rij de laatste toebereid selen voor den winter. Ze zetten de vaten en kisten zoo neer, dat allee gamakkeüjk voor de hand stond. Toen ze naar bed gingen was ze moe van de drukte en de opwinding vaa dien dag. Toen haar man naar buiten ging cm hout bin nen te halen voor den nacht, ging ze met hem 3, en arm in arm uejwn zij naar dm rand van de rote en stonden daar boven den stellen sneeuwigen afgrond en kieken naar het meer, dat een zilveren gïans vertoonde van het eerste laagje dun ijs. En boven dat alles die sterren pracht van een noordelijken hamel. Het was nisof de welbekende heuvel^ zich teruggetrok ken hadden om den nacht in dese uitgeetrekte wildernis volkomen heerschappij te laten. Die stille aarde. Behalve dat stipje licht van het vuur in de hut beneden was er geen spoor van menscheliik leven in deao gehetanrinnige ruiihte onder sterren. Menschen eb dieren waren in hun warme holen gekropen. Aleen rij beiden blikten in deze stilte wereld. Achter hen lag het kleine steenen hvria, be dekt met een dik wit vacht, dat ran af dm bo- vensten rand van het dak over de houtmijt hing, behalve daar baar de ramen er uitteken als glinsterende oogen. 1 Kon de wereld ooit mooter en het leven ooit rijker zijn I dacht de jonge vrouw bij ridwelf ze drukte zich dichter tegen haar man aan en i haar hart klopte van vreugde. En KO ul hrt bllira, *hjkL (MS Amsterdam te Mol( ir naar Arica, aar Btavia, vertrok' >rt Said, an Fremantle naa( an Montevideo naaf Den eersten April verloor Alva zijn bril 1 April 1572 werd de Oranjevlag de vlag der vrijheid geplant op de toren van de St- Catharina kerk te Brielle. Maar wie verwacht mocht hebben, dat het voorbeeld in den Brie,! gegeven op staanden "voet gevolgd werd door al de andere Holland se^ steden, kwath bedrogen uit. De reputatie der Watergeuzen bepaalde lijk van hun aanvoerder Lumey, graaf van der Marek, was niet van dien aard, dat men zich gaarne bij zijn ondernemingen aansloot Berst den 21sten Mei verklaarde rich Gok huizen en het duurde nog een volle maand na- dfen, voordat „de groote steden" van Holland bHjk gaven de zaak vn den Prins hooger te stel len dan de handelingen van zijn onbehouwen dienaar. De eerste van die „groote steden” was Gou da en de man, die nier vóór 350 jaar de heraut der vrijheid was, heette Adriaan van Swieten. Deze edelman, uit de buurt van Lei den herkomstig, maar in den laatsten tijd voor de tirannie van Alva voortvluchtig, verliet om streeks het midden van Juni het commando van Lumey om zijn groot en tocht door Holland te beginnen. Toch maar een betrekkelijk klein gezelschap voor zulk een gróotsche onderneming. Het wa rm behalve jonkheer van Swieten zijn knecht Dirk Vos, Simon Pietetss. Van Velden uit Gou da, Gerritfe van Oudewater, drie de Munters van OuHewater en twee onbekenden, dus negen mannen iti 't gehteel. •Het eerste doel was Oudewater, met welke Jtad Gerritje en de drie Munters waarschijnlijk betrekkingen onderhielden. De zaak ging hier gemakkelijk genoeg. Tegen stand werd niet geboden. Den 19den Juni vn den avond ging Oudewater y van Oranje. f de beurt aah Goudal De hou- >e magistraat scheën niet gtm- iheid erin was Alva en den ko~ nog onlangs had de Prins van gezien om de Goudsche vrij- riem onder het hart te steken. 1572 schrijft hij aan „de ste lt ende namentlich aen de stede een brief waaruit we het volgen- ...^alen: .te nu ons ernstelick vereoucken aen u Heden, ende alle steden. Dorpen, Vlecken, Ge- neynten, onder ende nabij u lieden geseten, en de aen eenen iegelicken in 't bijsonder, van wat staet off conditie hij zij, dat ghijlieden U nu opentlick ende dadelick willen verclaifen, te we- aen lieffhehbers uwer vrijheyd ende des wel- vairts uwes Vaderlants, ende vianden der wree- dér tyrannie der Speingarden, het jock des Har togen van Alva van uwen halse affwerpende,en- de uwe stat in onssen handen begevende. ,Wij hebben ons op ulieder woorden ende be loften vei trout, ende hebben mitter daet willen béwijsen, dat het aen ons nyet en ontbreeket, off ghyluyden en wordet geholp-” alleen 4/I 9 da Heere in handen verleent heeft, mair oick stellen hebben dm steun van noode van op rijn trokken. Morgen begint de ontruiming vau df tweede zóne. Hindenburg, 19;JunL (W.-B.). To Bta kupitz is het tot een bot^ng gekomen tussetaq een afdeeling van de ptebiiK ietpolitie on ee« kleine Pransche afleoling. Een groot aantr burgers koos partij voor do plebisciet politic waarop het tot ren h“vig vuurgevecht kwa«x in het verloop waarvan 3 burgers gedood wem den. Een vierde word zoo zwaar gewone^ h»j spoedig daarna overleed. BELG IE. Congres van IngentevA Het InlenuMbnah ingenleuis-congros, dal by gelegenheid van den verjaardag der Luik» sche ingonleurs-verfen’g’ng gehouden wordt, h gisteren begonnen. Het congres telt ongevee» 500 afgevaardigden, ow Bngebtclen, Fran. schen en Nederlanders Onder toejulchlngrO heeft de voorzitter tccrgedeeld, dat het cone gres geen toegang bad willen verlcenen aas vijanden, die nog steeds tot de erkenning vne recht en rechtvaardigheid gebiecht mocteo worden. DU1TSCHLAND. Do leveringm in nature. De rijksdagcommisstes van buitentendsche zaken en tot uitvoering van het vredesverdrag hebben gisteren de overeenkomst van Wiesba den en die, met Bemelmano gesloten, goedge keurd. De Duitsch-nationalen en de loden der volkspartij hebben tegengestemd. B.rlljn, 19 Juni. (W. B.J D« D.l»r Td- graph publiceert den tekst van een t.g. drievou dig verbond tusschen Duitschland, Rusland en Angora, dat zou neer komen op een defensief militaire overeenkomst. Deze publicatie berust' op een verzinsel. Het door Engeland in beslag genomen stoomschip. B e r 1 Ij n, 19 Juni. (N. T. A. Draadloos Het onderzoek van het op de lersche kust in beslag genomen Dultoche stoomschip heeft tot niets geleid. In plaats vaa wapen» werd speel nood aangetroffen. Mqnwerkerseischen. Leipzig, 19 Juni. (W, B.) Do conferentie der bedrijfsraden van den mijnbouw in Middon- Duitschland eischt 75 looasverhooging voor Midden-DuittK-hland en uittreding uit de gemeen schap vpn rijksarbeiders. Verder wend bestolen de kameraden te het Ruhrgebted telegrafisch uit te noodigen om de gereedliggende salarbover- «enkonwt, alsook <te overstlr—lit betreffende let overwerk af te wijZqn. Het Verband der Bevgarbeitor in Duitschland heeft met deze conferentie niets te maken en verklaart, dat alleen de verscMBende vakorgani saties over deze vraagstukken beslissen. Een ramp. Te Bad Durenberg bij Hallo, aldus seint men d.d, gisteren aan de N. R. Ct, Werd gisteren een groot zwemfeest geboudesu Het talrijk pu bliek had gedeeltelijk plaats genomen op een op vlotten gebouwde tribune, die echter onder het groote gewicht plotseling instortte, met het ge volg dat ongeveer 100 personen in de Saaie vielen. De aanwezige zwemmers wierpen zich FRANKRIJK. flCT PBOCIS t De doodekai votsr belde beklaagden geëtadht. Aan de Tel. wordt d d. g Meren vete lef one erdi De ambtenaar van bet Openbaar Mtnfotrekl heeft heden in het proct-i~Be»*oreho voor beidt beklaagden de doodstraf geëischt, doch de jwrj gelegenheid gelaten, eventueel ver- r ’’♦•nde om standigheden in oanmeritog te nemen. fa den namiddag hield De More Oiatfdri, de verdediger van mevrouw Besteraibo. -4‘* plate dool Hij woes er op, dat de eerste echtgenoot van .mevrouw BeMarnbo, do hoer Jacque, zeil» moord heeft gepleegd, roodst geconitatéred. dat het proces in g^nn gevd over den dood van den n-er Jacrp» loopt Motgen zal de verdedl -er ri*" pleidooi voor* zétten. Men verwacht, dnt morgenavond het vonnh zal worden ul'vc'rf'ohrn- ENGELAND. De reis van den prins van Wales^ Londen, 19 Juni. (N. T. A. Draadloos^ De prins van Wstea, die morgen in de Bngek ache wateren arriveert, heeft op rijn rondreis 5UD8Ö mijlen over zee en 10-577 mjjlan te land afgelsgd en met <te reis naar Londen aal d* - totaal afgelegde afstand 40.908 mijl bedragsta onmiddellijk in tet «ster en sfaagden er in het D» reis zal dan 238 dagen hebben geduurd. Poincaré's onderhoud, met Lloyd Georga. Londen, 19 Juni. (R.). In de ofikleol* verklaring omtrent de conferentie tussches Lloyd George en Poincoré wordt gezegd De Brltsche opvatting was, dat het tegen woordige oogenfclfk niet geschikt wa> om tt trachten definitief het bedrag de’ Duitsche ver» plichtingen vast te stellen, omdat de dinges zoo onzeker zijn, dat elke beslissing, die thang zou worden genomen, later tot geschillen zog’ ‘kunnen leiden. Er werd besloten. Jat de com* r», missie van heretel in de eerste plaats een onder* zoek zal instellen naar den werkelijken toss stand der Duitsche financiën en.na la gaan of de Duitsche regeering met behulp van een bute tenlandsche leening iets zou kunnen doen om

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1