I I EÜWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 14980 Woensdag 21 Juni 1922. BUITENLAND. FEUILLETON. 61« Jaargang [AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. DE GENEZER [K a. d. U., OUDERKERK a. d. I J„ OUDEWATER, REEUWTJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen I ende ver heerschende onveiligheid ten allen kant een «r e1 doet een optnerkrtf KORAN. de van den onbetreden weg. hout, sooala ze <üe zoo dikwijls hadden zien 'I j n adres om vrijstelling passeeren van ue riaas- I als torens is aang» ke belasting naar net GOÏDSCHE COURANT De scheepsramp te Hamburg, H amburg, 20 Juni. (W. B.) Heden ii|n mee te gaan,'uit vrees zijn of dat ze gedwon» nacht door te brengen Februarfl huis. Ze at Van Iterèon-Zieken- verslag over het jaar Regenten voor het Ver- oesemershuis ter goed- n eene suppletoir* be st 1921. >r deze suppl. begroo- man, se 1 iicwer i Regenten van het Ikn goedkeuring aanbie- »r 1923. •ld bu de gasmatebe- erleed onze noot, Vader, Grootvader, poütle- de rechtbank besloot zijn I NSTEIN lerdom van H c e 1 (rJc.) wyst op tb aar iorensen reeds he- ouda. Spr. vraagt wy- zegt met deze opmer- n nouden. an DekKum een adres eiasting voor een hond. >r hierop atwyzend te vraagt toezegging bb- •arte vergadering ten- jelegenheden te behan- W. B.) Volgens de bla- spartement van buiten- lurige besprekingen de Ie»»™*)" .„„.g™, Ibm t« «tadeloofc B„»rabo. ,1, n dit verslag worden r Want en Kolijn op- er de kosten der pa- van Arbeid, die nik je worden gedekt Agt cijfer» en tosiiok- •kent dat deze padëa- e Gouda geld kort», vaste kosten zijn, die ntal patiënten, zoodat en prijs toch nog m Verhoogfng der vrachttarieven. ■Naar officieel gemeld wordt, zullen de' vracht prijzen met 1 Juli '25 pCt worden verhoogd. De mark. De prijs voor een gouden tieranarkstuk is ver hoogd tot 625 papieren marken. De njnsbank koopt de rijkszilvermunten op voor het 25-vou- dige bedrag der nominale waarde. EHBHfcoudmg tot Australië. Berliji^^PnJupf. (N. T. A. Draadloos). Midden Juni zou een Duitsch stoomschip naar Australië vertrekken; de order is ingetrokken wegens berichten dat de Australische Kamers van Koophandel de verlenging van het verbod van den invoer van Duitsche goederen willen doordrijven. God gaf elk volk een profeet, die zijn eigen tóaf spreekt. in den Nederl. Bond vu een adres van 19 Juai het tapverbod voor de utinueeren Md by het betreffende* aan dit verzoek ti»ch- m Bijstand in het be gs- en Ontsmetting»- i W. goedgekeurd. n Bijstand in het be- itfabrieken als voren, n W. goedgekeurd, jekoment heeren v. d. Want en i W. worden uitgenoo- an den Raad te doen gewtftegde arbtate het personeel in dteari s.dj vraagt of het de riseerd overleg daarin door ROBERT HERRICfc ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geechiedti Franco per poet per kwartaal 1.15, mat Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dageljjk» aangenomen aan ons Bureau: MARKT 11, GOUDA» Ml on* agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onzo bureaux sfr dage^ka geopend van 9—4 uur.; Administratie Tri. Int. ttl Redactie Tri. SO. einde te maken. In ’t Poolsch wordende deel nu moet thans de Poolsche regeering toonen, of zij bereid en bij machte is, al den bewoners, ook den Duitschers, de bescherming van vrij heid en eigendom te verleenen, waartoe zij zich door de Duitsch-Pootedw» overeenkomst plech tig hebben verbonden." Smeete veroordeeld. Keulen, 20 Juni. (W. B.) Smeets, de lei der der separatisten in het Rijnland, h tot 8 maanden en 2 waken gevanganisstraf veroor deeld wegena beleediging van de Kouled* poli tie. nog 10 lijken van het stoomschip Avare gebor gen. Deze dooden behoorden tot de bemanning. Er worden nog 38 personen vermist. FRANKRIJK. z ‘Incident in den Elia» «craatsburg, 20 Juni (B. T. A.) Ben Franach soldaat is te Kehl ernstig mishandeld i door eenige Duitschers, waarvan één uit het niet-bezette gebied wn Duitschtend. Vier perso nen zijn gearresteerd. De bey van Tunis. Tunis, 20 Juni. (B. T, A.) De'üoy van Tunis is ernstig ziek. Het procee-BeasarabOb D.d. 20 Juni telefoneert men aan da Tri.» In de heden gehouden tiende zitting van het prooes-Bessarabo zette Do Moro-Giafferi zijn pleidooi voort. Do verdediger, wiens pleidooi, zoowel wat inhoud als vorm betrof, niet zoo goed was als zijn pleidooi in het proce»€andru, hechtte den vermoorden Beasarabo voor te stellen als een avonturier ia do liefde en in za ken en liet zich selfs verleiden tot oen eigen aardige rechtsopvatting door te verklaren, dat mevr. Bessarabo volkomen in haar recht was, toen zij haar man op een goeden dag trachtte to vermoorden. Vervolgens schilderde do verdediger den heer „‘.j oen geesteszwak persoon en trachtte den slechten indruk, welken do ke overtuiging van zijn cliënte op' had gemaakt, weg te nemen. Hij pleidooi met do gewaagde veronderstelling uit te spreken, dat de heer Besaarabo zelfmoord heeft gepleegd en dat zijn lijk toen door onbe kende personen, die belang hadden bij de ver- dwijing van zijn lijk, lp een koffer is gestopt en weggevoerd. Deze speculatie op den groo- ten onbekende is geen gelukkige zet van den verdediger geweest, doch er stond hem feite lijk geen andere weg open om de onschuld van zijn cliënte vol te houden, wilde hij tenminste niet trachten te bewijzen dat de heer Bessarabo, na zelfmoord te hebben gepleegd, zelf zijn eigen lijk in de koffer zou hebben gestopt. De verdediger van de dochter zal morgen zijn pleidooi houden en het te niet onwaar schijnlijk, dat in den loop van den middag het vonnis zal vallen. ZWITSERLAND. Zwitserland en de conferentie van Genua. Bern, 20 Juni. (W. B.). Op de godele- geerden-vergadering van de Zwitsersche veree- niging voor handel en industrie hebben de ge delegeerden Frey en Dubois mededeeBngen ge daan over de conferentie te Genua. Zij uitten den wensch dat Zwitserland sou deelnemen aan de internationale coöperatie en dat door het geven van crediefen de economische opheffing van bepaalde landen zal worden verzekerd. Lpat op een middag in December werd hun sneeuwparadijs betreden door een grootenman Ét>p sneeuwschoenen. Hij had zijn bonten muts over kijn gezicht getrokken, zoodat alleen zijn blonde snor, die heelemaal bevroren was, te zien kwam. Hij droeg een dikke, wollen broek en had groote leeren handschoenen aan zijn handen. ..Wat is er?" vroeg de dokter dadelijk. „Er ligt een zieke man in een hut, daar aditer de heuvels, meer naar het Noorden, het is erg met hem." Helen stond te luisteren en een plotselinge angst maakte zich van haar meester alsof de sneeuwklomp een bode was, gezonden door een of ander boosaardig god, om haar geluk te ver storen. Toen hanr men naar binnenging om zich klaar te maken om mee te gaan, vroeg ze f,Je neemt me toch mee F „Het is te ver," zei hij „en misschien moet Ik ing auagencëm~^ oAM gtetoit* «tukken KoeauZM, na en Koiyn een voorsie’i i eene tteadscommn^ o der gwneenieoegre^ wordt beeioten dat b ivies zullen uitbrengti ia een verzoek van M tolag tegen 1 Septem- rfes m hat koken en oe DUITSCHLAND. Plenaire rijksdegzitting. Berlijn, 20 Junf. (W. B.) Het Senioren convent uit den Rijksdag besloot op de agenda van de morgen te houden plenaire vergadering het accoord van Wieabeden en de overeen- komrt-Bemelnwns te pleatsen en in verband daarmee de vijf interpellaties betreffende de on- derbandeüngen met de commissie van herstel en het bezette gebied, alsmede verschillende bij den rijksdag ingetbende memoranda over deze kwesties. Verder zal de Rijksdag niet op 28 Juni wordbn geuloten, maar op 2 Juli opnieuw bijeenkomen. De GetreMe Umlage. Berlijn, 20 Juli. (W. B.). De Voss. Ztg. meent uit de beraadslagingen op gisteren en heden inzake de graandtetributie op te maken, dat een meerderheid voor een wet op de distri butie wel verzekerd is. Berlijn, 20 Junf. (V. B. J. De rijksdag beëindigde de besprekingen over de Getreido Umlage en verwees het voorstel naar da eco nomische commissie. De Duitsche nrplicKitagcn. Berlijn, 20 Junt den is gisteren in het landsche zaken na land overeenkomst betreffend vulling van de w stelling aangenomen. Dé DuttadwiattonalMi en de Duitsche Volkspartij stemden tegen. Uit het Saargebhrf. Berlijn, 20 Junf. (N. T. A. DraacBooa). De onderwijsautoriteiten in de Fransche deelen van het Saargebied hebben bestraffing der idem verordend, mdien de kinderen niet op do ransche taallessen komen. De overdracht van Opper-Silezië. Berlijn, 20 Juni. (W. B.) Volgens '<e avondbladen zijn de Ptralsche troepen heden Kattowitz binnengerukt. De Duitsche troepen rijn Kreuzberg en Oberglogau binnengetrok- ken. noodlottig was afgeloopen. Toen tij de rot dedln lang» zekere houtkampen, werden i en toen de flauwe, zon van dan overging in een sombere grauwt zij nog op grobten afstand van hul iren dien morgen weg gegaan met het aanbreken van den dag en ondanks eer» malen rust houden en een eind rijden In e slede, was zij buitengewoon moe toen «ij d terugweg aanvaardden. 0» baas van het kan waar ze het laatst kwgpan, wilde ze omhal oen dien nacht daar te Vijven. „Het sal stellig gaan sneeuwen voor het meer bent," zeUJj. „Wil je dat liever» vroeg haw m wel moe, maar ze wtot, dat hij altijd huis ging en ze had Zelf ook weinig fust et» dM nacht in de benauwde hut te blijven. „We rijn er in een paar uur," Mé M opgev „je sri, dat er oen korter pad was over Ja, door Iudal van de Zeven Meren, hij. Mat een blik^a de ateed» grooter wordend^ duisternis, gingen ga verder. Ze waren nog nWt lang op weg o< er bai gon al nu en dan wat meeuw te rollen, eet ptjar dunne vlokjee daalden uit den hemek dokter keek eerst naar het benevelde ate lucht waar de zen stond, daarop naar hot mi dal met zijn bevroren beek, «Ie wilde hty I de richtjpg goed Inprenten. moed en volharding op zijn tbchten. Als hij haar wilde overhalen om ntet dat de tocht te lang zou gen zouden zijn om dei in een of ander onheibergzaaen kamp, smeek te ze hem om haar mee te nemen, en gedachtig aan dien ^gr, dat ze in den storm op hem had staan wa<Wn, gaf hij toe. Ze gingen per slede, of meer nog op ski’s of op sneeuwwehoenen, over die lichte kronkelende sporen, die Wj in-1 stinctmadg onder de versche sneeuw scheen te raden net dieren, die hun weg kenden. Het waren sti|e tochten; de bonten mutsen over hun gezicht getrokken om hen te bescher men voor den snerpenden wind, die,ov»r da vlakte blies, en de menschelijke gedaanten dreig de omver te werpen met zijn fantastische .vla gen. Ze ploetercfa^angzaam door da sneeuw, "zQ vlak achter zijWfrioote liguur, haar kleine schoen zette ze teKu in' het groqtere apoor, dat hij achterliet. Op deze stille tochten door de donkere boo- sdhen, over de schitterende heuvels, stond de vrouw den man nader dan zelfs op die avonden thuis bij het knappend vuur of in de stille nach ten in hun |amar, terwijl de wind de sneeuw over hun kleine hut blies. Zooate ze daar liep, volgend zijn voetstappen door die ongerepte vlakten, scheen zij zelf /aen deel te zijn van zijn wil, van zijn streven, en ze was blij dat te rijn. Ze vroeg niet naar het einde van de reis, na6r de waarde van rijn streven. Za wao tevreden met te kijken naar zijn breed» grijze schouders in de oude wijde Jas, zijn versleten bonten muts, stijf over zijn hoofd getrokken. Ze was trotsch op zijn vasten tred en verliet rich op- Noorden, bonden vele levensstrengen de wereld I voor waarde lijk op rijn instinct in het vinden pour, zooais ze <ne zoo cnzwijis nouoen zien aan elkander. l 1 v<m_ I .Niettegenstaande dat deed ze haar sneeuw- schoenen aan. „Ik ga toch een eindje mep," zei ze, Jiet meer ‘over." Ze gingen op weg over de witte oppervlakte, langs het breede spoor, dat de bode gevolgd was. Toen Holden het bosch inging aan het ein de van het meer, liep Helen nog steeds achter Ichirifet voör, dat «e terug zou kee- h o> naar handigheid en ha»r vol- jde rij de mannen op den voet op het spoor, dat fingerend over het land liep> over smklle bevroren beekjes, onder de zwaar- de groote sparren, hadden rij de hut lijdelijke verblijfplaatsen van dte noodlottige groene rupsen, die de bosschen aantasten. Ze wachtte buiten, terwijl de dokter naar binnen ging. Ze kon door den houten wand de scherpe staccato stem van den zieken man- hooren, die scheen te ijlen en den dokter voor een dief hield. Na een poosje kwam haar man weer bui ten en terwijl hij zijn sneeuwschoenen aahdeed, gaif hij rijn bevelen aan den man, die hem ge haald 1*4 ♦OCT' aanvaardde hij zwijgend den terugweg. „Is hij erg riek vroeg ze. Jjlij gaat dood,” antwoordde de ‘Zwoegende ’gestalte voor haar. „Kan Je niets voor hem doen T „Nu niet meer het is te laat. Hij heeft daar al dien tijd alleen gelegen met hooge koorty sinds den storm van verleden Woensdag.” De witte wildernis scheen zijn tragedies in zijn stille diepten te verbergen. Zonder' een woord te ^preken gingen zij met gelijken tred de bevroren oppervlakte van het meer weer over. Het was een uitgestrekti witte zee, waarin ze het spoor ternauwernood konden ontdekken. Plotseling stak de rots, waarop hun hut lag, in de schemeripg rijn top omhoog en ze sag het licht glinsteren, dat ze voor het raam in de slaapkamer gezet had, vóór ze weg ging. Jdorgen moet ik naar'het kantoor van de hout-eankap-maatschappij in de nederzetting," zei de dokter. „Het komt niet te pas om ton man daar in zijn eentje als e«i rat in rijn hbl te laten sterven." Ze voelde, dat de blijde dagen van boven- aardsche schoonheid en vroolijke vrijheid vbor- bij waren. Zelfs in de uitgestrektheden van het De Fr. Ztg. schrijft, dat men heelemaal niet moet meenen, dat de Opper-Silerische Polen zoo bizonder in hun nopjes waren met hun nieuwen Poolschen staat. Zij zijn in 't geheel niet ge sticht over den dreigenden toevloed uit Congres- Polen eh 'Galicië, omdat rij het daar in schui lende gevaar van een onderdrukking zeer wel voelen en zij verzetten er zich met hand en tand tegen, dat deze elementen, die voor hen vreem delingen zijn, zich meester-maken van de macht en dqt door de Werschausche regeering de zelf beschikking der Poolsche Opper-Sileziers vol komen illusoir wordt gemaakt„Want zij weten zeer wel, dat, wanneer Warschau beslist, zij 'ach slechts uitbutings-object zijn en in econo misch opzicht zeer spoedig er hard op zullen ncheruitgaan. Daarom beschouwen de Oppfc.- Silezische Polen de door de Duitsch-Poolsche overeenkomst in ’t leven geroepen economische garanties ook voor zich als een bescherming tegen den anders dreigenden achteruitgang, vooi al de voorloopige handhaving van het eco nomisch verband met Opper-Silezië.” Maar was er een einde gekomen ean de alge- meene terreur, een deel der terreur was blijven bestaan en werd als een directe verdrijvings- maatregel gevoeld: de woning-terreur. Onder ’t Voorwendsel, dat voor Poolsche vluchtelingen uit het Duitsche deel van Opper-Silezië ruimte moest worden gemaakt, aldus betoogt het door ons geciteerde blad, zijn met geweld en met openlijke of heimelijke dreigementen vele Duik schers gedwongen hun woningen geheel of ge deeltelijk ean de Polen over te laten. Het ge volg hiervan was weer een toetwnring van ’t aan tal Duitsche vluchtelingen„Mahr nu rijn de Polen, voor wie ep deze wijze opflerkomen wer4 ongedwongen, voor het meerendeel heelemaal niet Poolsche vluchtelingen uit Opper-Silezië geweest, maar immigranten uit Polen, die de gelegenheid te baat hebben genomen om meer élementen, die voor w ontwikkeling van Opper-Silezië bezwaarlijk bizonder nuttig zullen rijn en een rustige samen werking slechts kunnen verstoren. Het gevolg te echter het verdrijven geweest der Duitschers en de intergeallieerde commissie heeft zulks - gedoogd." Zoodia de overeenkomst inzake de ontruiming is uitgevoerd, gaat de intergealüeerde commissie naar huis, Het eindigen van haar werkzaamhe-/ ^r£ den en ’t vertrek der intergealüeerde bezetting^ noemt de Fr. Ztg. een verademing voor de be volking, omdat datgene, wat zij moest zijn een bescherming votk leven en eigendom, een ga rantie voor de persoonlijke vrijheid en zelfbe- sehikking nooit is geweeste Tijdens haar be wind hee^schte een bijna ongebreidelde terreur, konden de Pools^Mbenden opstanden van eiken naid organiseerenH^ weren roof en moord aan de orde,van den dag. Het blad wijst er vooral op( dat de Fransch-Poolsche vriendschap een voortdurend beletsel bleek te rijn voor een in grijpende actw ten gunste der Duitschersde Engelsche enTftaliaansche troependeelen alleen wai en daarvoor te zwak „Zoo riet men de bezettingstroepen, die niet bescheimd. maar slechts gedrukt hebben, gaarne heengaan en nog liever den heer Lerónd met zijn staf, van wj* Duitschers niet dan kwaad hebben ondèt^nden. Duitsche politie en Duit sche rijkswerbaarheid zullen thans de orde in ’t Duitsch blijvend deel van Opper-Silezië moetén Mwtellen en handhaven en het zal haar naar wij nopen spoedig gelukken aan 4e tot dus- pJ® zult den heelén winter niets te doen hel>« rov," «ei ze, nadat er een maand verloopen was «n er nog niemand om hem gestuurd had. „Niemand kan hier ziek worden! Ze zullen fi vergeten, mijn Genezer, jou en je bron, en je Stondeden." r Hij glimlachte flauwtjes, toen ze hem dit over lv naar schouders toeriep, terwijl hij haar vlugge er den nacht blijven." bewegingen op de lange Aid’s gadesloeg. r .Niettegenstaande d „Als zuivere lucht, water en voedsel de men- •éhen gezond konden houden, dan was er sinds lang geen riekte meer in de wereld," zei hij. „Hoe wordt iemand weer gezond? Wat b het geheim F vroeg «e vroolijk. f „Door te zijn zooals Jij!" wa$ rijn antwoord. yjfoefe dat?” I i.”?1 overeens,emnüng met het leven, rust t b Je zelf,” zei hij ernstiger. I f dacht een oogenblik na en ben op mijn hoogtepunt aangekomen, ik lij "qftl evenwicht gevonden, ik heb den top loer» as senemenng mei, naaaen zij ae uur I ,eTen beidervpp ons hWgtepunt. Kom I" bereikt die los opeengestapeld was van blokken M Mar de fcleina baai - - - - OVERZICHT. De Jongste Zaterdag, 17 Juni, wordt door de Duitschers over het algemeen als een dag van rouw beschouwdop dien dag is men er mee begonnen het aan Polen toegewezen deel van löpper-Jj’üc'zië over te dragen. In een oproep wndrii'rijkspresident, de rijksregeering en de jWsische staatsregeering ter gelegenheid van M overdracht, waardoor eens Duitsch gebied 'binnen, poolsch staatsverband wordt gebracht, wordt dan ook met spijt geconstateerd, dat een westelijk stuk Duitsch grondgebied, dat door touwenlangen arbeid, vlijt en bekwaamheid tot boogen eoonomischen bloei is gebracht, van ’t moederland wordt losgeétheurd. Na de eerste vredesvoorwaarden zou geheel Opper-Silezië zonder meer aan Polen worden toegewezen. Een der weinige veranderingen, die te Versailles konden worden verkregen, was 'de concessie der volksstei^ming. De Duitschers rijn nooit tevreden geweest over den aard van dit plebisciet. Ook in genoemden oproep wordt er nog eens aan herinnerd, onder hoeveel be letselen en bedreigingen en zelfs met levensge vaar de Duitsche bevolking haar stem op ver- schillendé*plaatsen moest uitbrengen. Nochtans sprak de groote meerderheid zich voor Duitsch- land uit. Maar toen werd plotseling gedecre teerd, dat Opper-Silèrië kon worden verdeeld. Van Duits’che zijde te op hartstochtelijke wijze gepleit voor de eenheid van Opper-Silezië, waar van de ondeelbaarheid op duizenderlei wijze werd betoogd. Wanneer Opper-Silezië niet onverdeeld aan Duitschland werd toegewezen, aldus redeneerde men, zou het twijfelachtig zijn, of de verplichtingen ven Versailles nog wel zouden kunnen worden vervuld. Duitschland b«n»t de. uitspraak ven Gwtèv., ^*,5 «IA™ d. „iwlkMto, Opp Wordt hog eens nadrukkelijk m den oproep op- gemerkt, hebben w^f verzat aangeteekend, dat Voor alle tijden van kracht blijft. Bij dit pro test sluit heel de Duitsche pers zich aan en de Pr. Ztg. constateert dan\ok, dat het geen recht is. Wat het Volkembonds-dtctaat heeft bepaald, maar Entrechjung: de macht besliste in strjjd met den duidelijk uitgesproken wensch van do meerderheid dex volks, in strijd met het ge zond verstand en het economisch inlicht „Duitsche menschen, Duitsch land en Duitsche arbeid zijn een vreemden staat toegewezen, die blijkens de tot dusver opgedane ervaringen van zijn nieuw leven als stalt in 't geheel niet bij machte is het tot stand gebrachte verder te ont wikkelen.” Het blad herinnert eraan, dat de ontruimings- werkzaamheden, die voor de «deur stonden, sinds weken de gemoederen al in beroering hadden gebracht en aanleiding gegeven tot een nieuwe wilde Poolsche terreur: leven en eigendom waren niet» meer waard, de arbeiders werden van hun werk en uit hun woningen verdreven, winkels werden geplunderd en de intergealüeerde auto- rifeiterpgagen geruimen tijd dadeloos toe, even als dn W dagen der Poolsche opstanden. Begrij pelijk vindt het blad het, dat hit^ en dhar de Duitschers weerwraak namen naar aanleiding ’an 't feit, dat Duitsche arbeiders in 't Poolsch Wordende deel van Opper-Silezië kwalijk werden ■ehandeld. Door een overeenkomst tusschen Je Duitsche en Poolsche vakvereenigingen kwam tenslotte een einde aan de excessen. o, de voorpagfaut 50 75 hoog*»*. GewaM>drorte«»tl«n «o ingMondn ntodedrollngun MI contract tot roer gveduaaa»- den prö». Orooto letton en randan vrortien berekend naar plaataruimt*. Advertentie kunnen worden ingezonden door tuMchenkomzi van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten on moeten daag» vóór de plaatria* aan het Bureau rijn ingekomen, tanrinde van opname ronekasd to ajjn. ENGELAND. De prim van Wales teruggekeerd. 1 De Renown, met den prins van Wales en gezelschap aan boord, fe gistermiddag te PlyX mouth aangekomen na zijn groote rete van 40,000 mijlen. Toen het schip het Kanaal op< voer, kwamen er veie draadlooze telegrammen van verwelkoming in, o*, als een der eerste een van de admiraliteit, uit naam van de ko* ninklijke marine. De Renown werd geëscorteerd door torpedobootjagers ert een groote men’ was op de geschikte punten van de kust aam gestroomd om den prins te begroeten. De 1 tog van York te gistermiddag rijn broeder gemoet gereisd. Wanneer hij \’s ochtends aan land komt, »M dus «en draadloos bericht van 20 Juni, sal <ta prins een voorproefje krijgen van wat ham ta Londen te wachten staat. Na de burgerlijk» plechtigheden zal er een zegevierende intocht in de stad worden gehouden en de twee broeden zullen naar Pnddington vertrekken. Zij zullea 's middags te Londen aankomen en worden bes groet door den korting en de koningin en da hoofden van de regeering. Daarna zullen rij naac het Paleis rilden, door de straten die met bloes men en schittrn-nde versieringen getooid rijoi Op verzoet van den prins zal de koning naart hem rijden tot aan Buckingham Palace. Tries grammen van gelukwenschen met den griukkte gen afloop van zijn rei» komen reeds bij strot" rosn binnen uH de dominions over see. Het bezoek van Poincaré. ”r Londen,19 Juni (Havaa). Lloyd George en Poincaré hebben «te onmogriijklwid erkend om de kwestie der intergeaUieead» «chukten som der de Ver. St. te bespreken «m sonder vooraf de opvatting van Amerika te hennen. Zij besUf ten, dat vertegenwoordigers van Frankrijk, Bn< getand «a Spanje tijdens de xacantfo bijeen ten komen en da kwsslte vsa Taager wDsn be< sprelwn. Gedelegeerden van Frankrijk, Bnges land en Italië zullen tijetens dezeMde bijeenkomst de kwestie ron het Nabije Oosten ondersoeks^ aangerien de huidige toestand een uitstel deC regeling tot na het Jjpkend worden der rroute taten van het onderzoek naar de Turkadtg wreedheden mogelijk maakt. Poincaré en Lloyd George hebben de kwesttg van het Engelsch-Fransche pact niet uitvoerig besproken, anngezlen Poincaré van oordeel was dat «te kwestie van het verdrag alleen met sutg ces kan worden beoproken na de regeling drt kwesties van Tanger en het Nabije Oosten. Het onder houd van vandaag sal een weldosm dm invloed uitoefenen op «te toekomstige ber trekkingen tusschen Engeland en Frankrijk* Poincaré en Lloyd George besloten voorfaas geen enkele beslissing 'n ’“ke hangend» kwer« ties te nemen zonder zich er te voren over M hebben verstaan. Persuitlatingm over Poincaré's onderhoud met den Engdschen premier. Havas mekh d.d. 20 Juni uit Parijs t De Pranschc en Britsche bladen verheuge» rich algemeen* over het vriendschappelijk kamks ter «ter besbreking ttnschen Poincaré en Lloyi George, dieTde vorbijgaande koele stemming tusschen deneide premiers geheel heeft wegga vaegd. Zij wijsen er op, dat, al heeft deze be spreking nty rechtstreeks tot de oplossing del thans bestaande kwesties bijgedragen, rij tod een belangrijke stap voorwaarts betoekent. Df d. Liroeneodaal eene dank- enoeming tot Directeur Xplaats. aangenomen. >r bt. Elisabeth’s Vei^ van 23 Mei jj. waart» iwyzend werd beschikt gemeentelijke suteidrt ugenngenzorg, alsmede te zyner tyd wanneer subsidieverieeniag Mu. willen m aanmerking dging het eerst het ver- dat te all^n tjjde en s andere gezindten van n kunnen pnxüeerob aangenomen. ingeriing en Zonen eu eene aanschrijving door .ouders tot haar gericht ungwet tot vertteesring haar pand tümemeT’ >or hierop afwijzend te twoordt I m 'hrtwi** de 1 ie van den yt ;ing van de dag bede' e ople gestelde punt» loeminr Iteraon-Zteta.** «ferbü een vos benoeming verwe nd de heer ED. VAb alhier. dering duurt voort/ I ËNTÜN: hem Hij stelt ren, en trotsch harding, volgde >povr, unc «w» smfclle bevroren beekjes, onder de beladen takken door ban Toen «te schemering Viel,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1