iourant I s teeren i kelen yan FE» RÈUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. d. U., OUDERKERK ft d. IJ., OUDE WAT ER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, 61. Jaargang BUITENLAND. FEUILLETON. •w DE GENEZER tvaar heid? ito ®1 Donderdag 22 Juni 1922. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 1 met een goxelllg t 'I«N: tfde KSEN. KSEN. 2417 58 4 FONTANES. 3n i. ▼er- w pe raming 132.779 ton mburg aan. SEN DEE i. Het verlangen naar volmaaktheid is de erg ste ziekte, die ooit den menschelijken geest heeft aangetast. den handelstoestand tl Spanje, waardoor de wjH tgkeer t< tijn vaar{ J eren WJ en dat de WIJK. 1 •ofde). h MG >ofde). door ROBERT HERRICK. SN. i ideren. plaats terdag iddags rfhuis. emen. i 1922. n 31. irtfmd). zacht Heere lieve, r, Be- >eder V.d. KSEN •RN ES ti van yver- lltthen trzijd- artxstig be- brhandelin- ou vreugde er j**r werd ut t. B. genoot de op lokpr» pyn, dia een nier- »yn in den g van do ipieren en aniaek in gezwollen' algerw.) ikkelbnar 1 vau een Nier en. Hen den' n dikwvist tien vrage en Bloai- nieriyderj, itipe Hol- •rpakt zvn omen van IGEKT in pakkingen n; ze zyn Holland own van ipothekera i i 1.2.75 mdervindt >op, zendt ing (f.0.20 an E. G.. Haag, vun aanvraag. TEN. a en Omstreken. ran 21 Juni ’22. inium 10—80 ct, Lathyrus 10—18 Anjelieren 10 ct., im 15—25 ct, Co- moord had gepleegd on dat hot 1 for het lijk van een onbekenden verdediger De Moro-Giafferi wjhs het veld geslagen, dat hij de v maar ten slotte protesteerde hjf er door rijn eigen cliënte werd |M>ru De beraadslagingen der gezworenen duurdef anderhalf uur, voordat «ij het eens werden ovs( het vonnis. De «inking te MhrseÜle. Het grootste deel der havenarbeiders te Mart seille die in staking waren gegaan, heeft gisten ochtend den arbeid hervat. Incidenten ded» zich niet voor. 85 Ze liepen ntf langs de beek, die onder den- **n door liep met laag neerhangende takken, waardoor bijna alle licht benomen werd. De sneeuw viel steeds dichter, drong door de tak ken heen, en plakte aan hun schoenen. Voor het eerst kóste het haar moeite om met naar man gelijken tred te houden. Het kwam haar voor, dat hij steeds sneller begon te loo- pen en voortdurend uitkeek of hij ook een be kend punt punt zag, als de boomen hier en daar wat meer licht doorlieten. De weg werd ongelijker, overal lagen tak ken, die kuilen verborgen. Eens viel ze, maar ze hield een kreet om hulp terug en krabbelde «e weer op haar voeten stond, zag ze haar man bijna niet meer in de duisternis van het Bosch *- ze snelde voort I Ze kwamen op den tóp van een steilen heu- »el, waar de wind dan grond had schoon ge blazen. Holden was blijven staan en tuurde door de dik vallende sneeuw heen hij hoopte te ontdekken. Toen schudde hij zijn hoofd. wKoml” klonk het kort. „We moeten het in geval probeeren I” -Ze stond vermooid op van de sneeuwhoop, Merewmihn «n Mep 99* *oort- ABONNEMENTSPRIJS t per kwartaal ƒ2.25, par week 17 cent, met-Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar do bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 11, GOUDA* bU onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—8 uur.| Administratie TeL Int 821 Redactie TeL 545. 6OIB8CHE COURANT. Haar hart klopte luid en de adem begaf haar bijna. Zou er nooit een eind komen aan dien moeilijken tocht door de witte sneeuw? Voor het eerst scheen het haar toe, dat haar man haar vergeten had, geen oogenblik dadht aan haar moeheid; met op elkaar geklemde tanden volg de ze hem als een hond, vast besloten dat geen kreet ven vrouwelijke zwakheid zijn aandacht op haar zou vestigen. Hij was den steilen heuvel al af, half glij dend, half loopend en wachtte beneden. Ze liet zich glijden, lette op geen steenen, of boo men, en rolde zoo naar beneden. Toen ze weer overeind krabbelde, hoorde ze hem zeggen met schorre stem „Het ziet er uit, alsóf' kier een meer is we moeten voorzichtig zijn!" Hij verdween in de schaduw van het gordijn van vallende sneeuw. Hij was maar een paar meter van haar af en toch leek hij haar ver en vaag. De grond was hu gelijker boven het ijs, en voelde minder hard aan. Door die dikke, klonterige massa, die kleefde aan haar voeten, volgde zij hem in wat haar leek een oneindige nachtmerrie. Ze deed al haar best om de vage figuur vóór haar in het oog te houden, ze wilde hem in halen en haar hart lucht geven, maar tegelij kertijd moest zij oppassen om niet te vallen. Het was één ongerepte zee van sneeuw, stil eindeloos niets <Bn een grijs gordijn van fjjne sneeuw vóór en achter. Met lange tusschenpoozen stond haar man stil om scherp te kijken naar de flauwe lichtistreep, die waarechljnlijk het Westen aanduidde. Maar al gauw verdween ook dat twijfelachtig licht in de algemeens grauwheid van den storm. De groote voetstappen van de mannenschoe nen vulden zich dadelijk met water. Ze deed nu waiéboptoe ^ooinffsn pm gelijkmatig toestand geschapen, die het geheelo functionee- ren van 't bestuurslichaam en 't bedrijfsleven verstoort; in 't belang reeds van DuitschlancFs beta&lvermogen moet men dit trachten te voor komen. Een dergelijk ondoelmatig ingrijpen zou juist bij het belastingbeheer van Duitschland, dat door de reorganisatie en de nieuwe be lastingwetgeving toch al tot het uiterste is be last, buitengemeen gevaarlijk zijn.” Bovendien staat het blad er op, dat het be- lastinggeheim van elk individu onvoorwaarde lijk intact blijft; het dringt er dan ook bij de regeering op aan, dat deze op dit stuk van zaken standvastig zij. Wat de kapitaal-vlucht betreft, is noteert de D. A. Z. van Düitsche zijde in de ge wisselde nota’s telkens en telkens weer erop ge wezen, dat deze exodus niet door één staat al leen kan worden voorkomen, maar dnt veeleer te dezen einde de samenwerking is vereischt van alle staten. En het blad voegj er ten besluite nog aan toe, dat, wat de statistiek aangaat, ook in Duitschland de wensch bestaat de Düitsche sta tistiek weer dermate exact te maken, als zij in den tijd voor den oorlog Was. Wanneer de ga- rantiecommissie op dit punt bepaalde voorstel len mocht doen, zou best overeenstemming kun nen worden bereikt. DUITSCHLAND. De Düitsche Merk. Berlijn, 21 Juni. (N. T. A. Draadloos). De Düitsche Rijksbank spreekt de alarmeerende berichten over een onmiddellijk te verwachten zijnde koersdaling van de rijksmark tegen, maar wijst er op, dat bij niet toegeven van de Entente inzake de kwestie der schadeloosstelling de ver dere depreciatie van de Mark later onvermijde lijk is. De rijkskanselier wees in de gisteren ge houden conferentie met het garantie-comité op de gevaren van eene verders Msrk-depreciatie op de mogelijkheid dat -^teruggang van den 4 .^T ilij- OVERZICHT. Poincaré heeft den laatsten tijd een paar da ten in Engeland vertoefd en deze gelegenheid |ok te baat genomen om met den Engelsèhen Premier Lloyd George te spreken. Vier kwesties Jijn ter sprake gebracht en wel Maandag j.l.: kan gedachten werd gewisseld over (1.) de con ferentie in Den Haag, (2.) het nabije Oosten Vooral het herstel van den vrede tusschen Tur fje en Griekenland), (3.) de kwestie van Tan- ter en (4.) de schadeloosstelling. Hoe de kwestie betreffende de conferentie in Den'Haag is opge tost, kon men in ons blad reeds uitvoerig lezen, ten aanzien van 't Oostersche vraagstuk jrerd besloten, dat twee commissies van onder»- teek zullen worden' ingesteld, waarvan een op Bngelsch voorstel zich met de Turksche, de an- dsre op Pranech voorstel zich met de Griek- ■die wreedheden zal bezighouden. Over enkele .weken misschien de datum staat nog niet ▼ast zal de Oostersche conferentie, die de Engolsohen, Franschen en Italianen in Maart hebben gehouden, dus kunnen worden voortge- tet. Einde Juli ten slotte aldus is 't voorne men. zullen de vertegenwoordigers van den pultan van Marokko, Engeland, Frankrijk en Spanje gaan praten over de Tanger-aangelegtn- zij het uitgesloten achtte, dat haai man zelf* lijk in den kofi 1 man was. Dj Li zoodanig uij wilde verlaten tegen, dat «ruskoord. mislukking van de internationale leening. Het Engelsche standpunt is, dat het oogenblik slecht gekozen is om thans definitief het totale bedrag van de Düitsche verplichtingen vas te stellen. De toestand was zoo ongunstig en onzeker, dat elk op dit oogenblik genomen besluit later mee- ningsverschillen tengevolge zou kunnen hebben. Deze waren te eerder te duchten, daar men te doen had met een land als Duitschland, dat in groote mate afhankelijk is van zijn buitenlandschen handel. Er was daarom besloten, dat de eerste maatregel, die zou worden genomen, deze was, dat de commissie van herstel werd opgedragen zich te vergewissen van den werkelijken stand der Düitsche financiën en te trachten na te gaan of de Düitsche regeering door middel van een buiteniandsche leening iets zou kunnen doen om haar begroeting in evenwicht te brengen en de banknoten-circulatie te regelen door de uitgaven te beperken en de opbrengst der be lastingen en der binnenlandsche leening te ver» hoogen. Inmiddels moest het rapport van de commissie van herstel worden afgewacht en moesten voor de bijeenkomst der mihister-presi- denten geen dwangmaatregelen tegen Duitsch land .worden genomen. Uit deze Engelsche leening blijkt dus, dat men in officieele Engelsche kringen van oordeel is, dat Duitschland buiteniandsche middelen moet vinden om zijn verplichtingen te vinden. Deze tekst heeft hier en daar in Frankrijk nog al wan trouwen gewekt en de Londensche correspon dent van 't Journal leest uit deze redactie van 't communiqué dan ook, dat de Engelschen een algeheele vermindering der Düitsche verplich tingen wenschen te bespreken; de Engelsche op vatting zou derhalve zijn, dat hetgeen momen teel van Duitschland wordt geëischt, het presta tievermogen van 't Düitsche rijk te boven gaat. Het Ih ’t bovenstaand meermalen genoemde garantie-comité vertoeft sinds Zondagavond te Berlijn. Het wórdt gepresideerd door den Franschman Mauclère en deel ervan maken ver der uit: de Engelschman Kemball-Cook, de Belg Bemelmans, de Italiaan d'Amelio, de Amerikaan Logan (niet-officieel) en verder een aantal des kundigen en assistenten. Het schijnt,'dat de officieele besprekingen met de Düitsche regee ring vandaag zullen beginnen en zij zullen blij kens de notawisselingen *zich bepalen tot drie punten: de contröle der inkomsten en uitgaven, de exodus van 't kapitaal en de statistiek. De Düitsche openbare meaning, zooals die in de pers onzer Oosterburen tot uiting komt, wan trouwt vooral de contröle en ten allen kant wordt nadrukkelijk vastgesteld, dat, wat de con- tróle der inkomsten en uitgaven betreft, de be- lastingsoevereiniteit van Duitschland onder alle omstandigheden onaangetast moet blijven. Men acht het een onhoudbare situatie, wanneer een aanslag zou worden gepleegd op de Düitsche belastiingsoevereiniteit. Zoo constateert de Deut sche Allgemeine Zeitung <jpn ook: „Het is be paald te hopen, dat het hiertoe niet zal komen. Maar ook met betrekking tot den zakelijken vorm van deze contröle zal de tegenpartij hee voorzichtig te werk moeten gaan. Het Düitsche beheer is, zooals overeenstemt met de cultu- reele, politieke en juridische ontwikkeling van een modernen grooten staat, een uiterst fijn uit gewerkt instrument. Een ongeschikt ingrijpen van buiten af in dit gecompliceerde apparaat zou de ergste hapering doen ontstaan en er zou een stilstand m 't leven worden geroepen en een 1 Diritschen wisselkoer» de verwezenlijking het tegenwoordige betalingsplan zou beny> ken of onmogelijk maken. De verhouding tot Spanje. De Frankf. Ztg. wijst op de gevaarlijke scherping van 1 Duitschland «n 1 sche in- en uitvoer in de toekomst dreigd wordt. Het mislukken der on< gen, die te Madrid gevoerd worden, 1 1 teweegbrengen in Frankrijk. Engelsche koleninvoer. Volgens een voorloopige Duits» kwamen in de eerste helft van Juni S Engelsche kolen in de haven van H! Opper-Silezië. Kattowitz, 20Juni. (P. T. A.) Zaterdag te 6 uur heeft de Poolsche politie te Kattowitz de Silezische politie' vervangen. Zij is geestdrit- fig door de bevolking ontvangen. Zondag te 6 uur heeft een afgevaardigde van het Poolsche ministerie van spoorwegen zich aangediend bij de directie v de spoorwegen te Kattowitz en de functie van president van de directie overge dragen aan den oud-minister Siborski. De over dracht van het bewind is overal op ordelijke wijze geschied. De post-, telegraaf- en telefoon kantoren zijn eveneens in handen van de Polen o-r- overgegaan. Te Oppeln is een Dultech-Poolsch' Mevr. Bessarabo legde nog een verklaring af, overeenkomst geteekend nopens de overdracht welke de uiteenzettingen van haar verdediger en inwisseling der acten. geheel overhoop wierp. Zij verklaarde nl., dat BELG1E. De bevolking van België. Volgens opgaven van het ministerie van bin nenlandsche zaken telt België met Inbegrip vm Eupen-Malmédy 7.462.455 inwoners: 3.791.593 vrouwen en 3.670.862 mannen. FRANKRIJK. De verhouding tot Engeland. MA De meeste aandacht schijnt te zijn gewijd pan d» kwestie van de schadevergoeding, die Duitschland heeft te betalen. Blijkens Fransche Mridhten heeft Poincaré Maandagavond ver- haard met Lloyd George overeen te zijn geko- nMft dat niets kan worden ondernomen tegen Puftochland, voordat de commissie van herstel m conclusies over het program en de machls- |«voegdheden van 't gnrantiecomité heeft mee- Wedeeld, dat thans over de mogelijkheid van be- perking der uitgaven in 4» Düitsche beg rooting jkn verder over de verhooging der inkomsten alsmede de kwesties der inflatie en den exodus tan 't kapitaal te Berlijn onderhandelt. Pas na dit onderzoek zou met vrucht kunnen worden gesproken over te nemen maatregelen. Het vas imogelijk, dat Duitschland de voorgestelde wijze Tan contröle van de liand wees of dat men een schending der verplichtingen, vooral wat de buiteniandsche deviezen betrof, bij de contröle ▼oststeldc. Dan, meende Poincaré, was de tijd gekomen om te spreken van het in gebreke blij ven, dat gevolgen na zich zou slepen. Om deze redenen hadden de beide premiers besloten op nieuw te gaan praten, zoodra de beslissingen der 'Commissie waren genomen. Daar het Fransche ^tarlement stellig voor 14 Juli op reces ging, terwijl het Engelsche parlement tot medio Augustus vergaderde, had Poincaré zich bereid Verklaard om zoo noodig weer naar Lon den te gaan. Maar zou de bijeenkomst op een later tijdstip plaats vinden, dan zou zij in Frank- >ijk of Italië kunnen worden gehouden, vooral lan, wanneer men tegelijkertijd met de kwestie der vergoeding de Oostersche aangelegenheid tn die van Tanger wilde bespreken. Dit is de Fransche lezing. De Engelsche ziet er iets anders uit; het betreffende communqué Is dopr de Engelsche regeering uitgegeven en draagt dus een officieel karakter. Er blijkt uit dexe Britsche mededeeling, dat de kwestie van *t herstel werd besproken in 't licht van den toe- die in ’t leven werd geroepen door de ENGELAND. J DE TERUGKEER VAN DEN PRINS VAN WALES. 1 D« drMdlooze Engelsche dienst meldt d.d| 21 Juni ih Langs oen spoorweg van Plymouth tot Loiy den stonden vandag -aan alle stations m«vi<he< om den prins van Wales bij zijn tttUfl begroeten. De trein minderde dikwijlAzi om de menigte in staat te stellen neW zien. Aan het Paddington-<ttation te Londen welkomden hem de koning en de koningin, dt| koninklijke familie, bijkans alle minister» en heO diplomatieke corps. Langs heel den weg ral; het station tot Buckingham Palace juichte eel geweldige menigte hem warm toe. Allo gebou. wen waren versierd en een heldere.zonneschijf begunstigde den infoplu Toen hij op het paleis aangekomen was; bied de menigte «n den prins roepen, zoodat hij of het balcon moest komen om te bedanken voos 1 de ovatie. Vele ruikers rose rozen, die vandaag op straat verkocht werden ten bate van de sle^ kentariun, werden tó *s prinsen rjjtidg pen. De verkoop van deze roten is een jsaiw lijksche gebeurtenis en voor achten vanochtend waren er een millioen van verkocht door 20,000 meisjes. Twee van deze bloemenv«r- koopsters begaven zich in een vliegtuig, dat met rozen versierd was, naar Parijs om daar bloe men te verkoopen ton bate van Fransche zieken* huizen in Engeland, Gesneuvelde marconisten herdacht W Londen, 21 Juni. (N. T. A. Draadloos); Heden is in het Marconi-house te Londen het 7 gedenkteeken onthuld ter nagedachtenis van do. Marconisten die tijdens den oorlog zijn gesnem veld. IERLAND. Een verklaring van de Valera. w Londen, 21 Juni. (R.) De Valera zegt in een verklaring betreffende de nederlaag der re« publikeinen, dat Ierland onder bedreiging met oorlog heeft gestemd zooals Engeland hel wenschte; maar de gevoelens van Ierland zijn nog steeds onveranderd en men zou er slesds voor bidden, dat de moeilijkheden van Enge land een gunstige gelegenheid zullen scheppen voor Ierland. De grondwet is «’echts e*?n ont werp en hij geloofde niet, dat de Dnil Eircann het zou nannemen, zooals liet dnnr ligt, aange zien het eiken eerlijken republikein van da openbare diensten uitsluit en vrijwel geheel van zün vrijheid berooft. ADVERTENTlEPRIJSt Uit Gouda en omstreken fbehoorsnda tot den bexorglcringlt 15 regel» ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van bulten Gouda en dan bezorgkrinxx 1—5 regels ƒ1.55, elke regel meer ƒ0.30. Ad vertentién in het Zatardagnumnier 80 beslag op den prijs. Liefdadigheids-advertontién de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELlNüKNi 1—4 regels ƒ2.00, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertantiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer geraduceer- den prjjs. Grooto letters en randen wordan berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tusechenkomst van sulide tmekhan- delarcn, Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd te sijn. - - -- - - M ’*1’ t omgekomen ik heb geen flauw vermoeden waar we zijn I” Nadat ze zich gewarmd en hun sneeuw- sctioenen ontdooid hadden, verlieten, ze het hol onder de met sneeuw beladen boomen en baan den zich met moeite een weg naar het moer te rug. In de sneeuw zagen zo een flauw onregel matig spoor, dat hun weg van den vorigen avond aan gnf. i. Holden bekeek het aandachtig en zei toenf „We zijn een eeuwig eind nfgedwaald.” j wWeet je waar we zijn „In het bovenste gedeelte van Fallon Soundj ik ken het goed ik heb hier vroeger gewoond achter dien heuvel 1” „Ik herkrti het niet,’’ zei ze, terwijl ze haar blik over de heuvels liet glijden. -tl ,Je bent er ook nooit geweest." Ze herinnerde zich toen, dat ze hom op hun tochten wel eens gevraagd hnd om haar mee te nemen naar het dal van de Zeven Meren en haar te wijzen waar hij vroeger gewoond had. Mna^ dan had hij onveranderlijk geantwoord „Het is een saaie plek een nare plek. Ik wensch haar nooit terug te zien 1" Ze vermoedde, dat er pijnlijke herinneringen van strijd en nederlaag aan verbonden waren en drong niet verder aan. Zij zelf hield ook van de vreugde-plekken van het leven, sombere' plaatsen zonder vreugde draaide ze den rug toe 1 j P a r ij s, 21 Juni. (Havas). Doumergue, voorzitter der Senaatscommissie voor buiten iandsche aangelegenheden, heeft aan zijn col lega’s verslag uitgebracht over het gesprek, dot hij vanochtend met Poincaré heeft gevoerd. Deze was zeer ingenomen met zijn ontvangst te Londen. Het schijnt, dat de pubMeke ophde in Enge land, verlicht door het gebeurde te Genau, thans beter de houding vnn Frankrijk tegen over de sovjets begrijpt Twee staatslieden heb ben <e Londen alle vraagstukken van den dag onder oogen geiien. Wat betreft de kwestie van de schadevergoeding, is de Engelsche regee ring besloten geen enkele vermindering van de Düitsche schuld te overwegen. Zij is voorstander van contröle-maatregelen. In geval van kwade trouw van Duitschland zou den de geallieerden zich verstaan om het Duit- sche rijk tot buigen te brengen. De militaire uitgaven P a r ij s, 21 Juni. (Havas). De Teiup» haalt uit een document der Fransche regeering aan, dat de militaire uitgaven van Frankrijk in 1915 bedroegen 2.657.574.736 franc» in goud, ter wijl zij in 1922 ongeveer 1823 millioen gouden franken bedragen, hetgeen du» een verminde ring beteekent van 32 pet. Het document ver gelijkt vervolgens de Fransche militaire begroe tingen met die van andere mogendheden. Van 1913 tot 1922 vermeerderden de militair» uit gaven Tan Frankrijk met 52 pcL, die van Zwit serland met 73 pct., van Denemarken 125 pet., Nederland 158 pet., Zweden 155 pet.. Ver. Sta ten 194 pet., Groot-Brittannië Noorwegen 195 pet., Spanje 275 pet., Japan 290 pet., Italië 300 pet. In goud berekend bedragen de militaire begroetingen voor dit jaarvan de Vereen. Staten 6100 millioen francs in goud, Groot-Brit- tannië 4300 millioen, Japan 1900 millioen. Frankrijk 1823 millioen, Italië 970 millioen. Of schoon Frankrijk nog niet de waarborgen voor zijn veiligheid heeft ontvangen, die het in 1919 werden beloofd, heeft het ontzaglijk bezuinigd op leger en vloot. HET PROCES-BESSARABO. De veroordeling. D.d. 21 Juni wordt aan de Tel. getelefoneerd In het proces-Bessarabo werd heden na een zeer dramatisch verloop der laatste zitting het vonnis geveld. De gezworenen antwoordden bevestigend op de vraag betreffende de schuld van mevr. Bcssarabo onder in aanmerking neming van verzachtende omstandigheden. De vraag betreffende de schuld van haar dochter Pnule Jacques werd ontkennend beantwoord. Mevr, Bessarabo werd.tot 20 jaar dwangarbeid veroordeeld, terwijl haar dochter werd vrijge sproken. De verklaringen van de dochter maak ten het volkomen duidelijk, dat haar moeder den ’"oord had gepleegd. te bewegen en de oude Voetstappen te gebrui ken. Het was bijna donker. Langzamerhand wer den het gevoel van uitputting en het hart stochtelijk verlangen naar het einde minder. Er zou geen eind komen I Ze zouden zoo voortgaan den heelen nacht, altijd door, zich werktuigelijk bewegende over die witte massa. De vage figuur vóór haar leek haar nu grooter, fantastisch gehuld in sneeuw. Ze wist, dat het haar man was, ze voelde zijn tegenwoordigheid meer dan dat ze hem zag. Ten slotte was ze zich niet langer bewust dat hij vóór haar liep ze was alleenl Met een lichte kreet zonk ze neer op de zachte sneeuw Toen ze haar oogen open deed, hield haar man haar in zijn armen en wreef haar gezicht. „Niet verder,” fluisterde ze, „ik kan niet meer." De sneeuwvlokken deden haar gecticht en oogen branden als gloeiend ijzer. Zonder een woord te zeggen nam Holden haar op, liet haar rusten tegen zijn schooier en droeg haar in haar verbeelding heele einden voort en legde haar eindellijk neer op 'een zacht bed. Een tak wierp zijn sneeuwlost óp hanr gezicht en daar door wist ze, dat ze niet, zooals «e dacht, in een bed lag. Maar z» waren die ein- delooze sneeuwzee tenminste voorbij, hier wa ren beschuttende boomen. Haar man was ijve-. rig aan het graven met een sneeuw schoen en trapte de losse sneeuw vast om de holte, die hij gemaakt had. Het duurde niet lang of hij had een vuur aangelegd en toen ze moe haar oogen opsloeg, zag ze de groote zwarte stam men van denrien, die haor takken beschermend rdtspreidden boven heer hoofd. „Gaat het weer beter?" vroeg hij, toen hij ;zag, dat ze haar oogen opsloeg. „We zullen van nacht hier blijven." ,^Ja," fluisterde ze, ze deed haar oogen weer dicht, tevreden maar toch vaag bewust, dat haar krachten te kort geschoten waren. Het was zoo behagelijk om te leggen op dat zachte bed van sneeuw terwijl het vuur knetterend opvlamde. Zij zou daar wel altijd willen blijven, zonder zich ook maar in het minst te bewegen, zelfs als de sneeuw dichter zou gaan vullen en haar warm lichaam zou bedekken in de kleine holte die haar man voor haar gemaakt had. Hoe was die vreeselijke moeheid toch over haar gekomen, de vrouw, die weer te kort schootl Nooit de ware kameraad van den man altijd hulpeloos ach teraan komend. In dien droomerigen, halfbewusten toestand zag ze vaag, hoe haar man zat op zijn hurken voor het vuur met die witte wereld achter hem, en telkens droge takjes op de vlammen gooide. Hij was magerder, schraler dan ze zich hem her innerde, kleiner dan de figuur, die ze al die uren gevolgd was. Toen ze /insliep, zag ze al leen nog maar die groote witte zee van sneeuw in, zij, te midden daarvan, eenzaam voortploe terend Toen het dag weid, sloeg ze haar oogen op en zog haar man zitten, zooals zs den vorigen avond gedroomd had, gehurirt op zijn enkels, zijn hoofd vsorover. Hij sliep. De doode asch van het vuur scheidde hen van elkaar. Hij had zijn dikke jas uitgedaan en die over haar heen gelegd. „Erik 1" riep ze en hij schrikte op. „Ik ben zeker in slaap gevallen." Hij schudde zich eens, sloeg met zijn kleumde armen en blies het vuur aan. „Het is een geluk,” zei hij, terwijl hij naar j den onbewolkten hemel keek, „dat het heeft opgehouden met sneeuwen, anders hadden we hier »«v w* van hanger waren

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1