/I t l 'v N! ll NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 14962 61. Jaargang A i BUITENLAND. FEUILLETON. CE GENEZER ■w I trzienln nderwfji ondfN JONKl leelina ichten. De groote toovenaar. Vrijdag 23 Juni 1922. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEIJJ2, NIEUWER- hERK a. d. D„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REÉUWDK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ’aas. Aangevoerd 1! -f n. Red. ••rb< te werken onder menschen NAPOLEON. den VHL (Wordt rano’gl.) door ROBERT HERRICK. tus- Uref- LrrvO i ,i w. 42—/ 45, zwi lijks). ’dandel vlug-. 05, weiboter l ichten. tranen, flauw gare 11.75-/ 12.! m Ie kw. 15— 20-/ 26, allee j Ussel, 21 Juri^ ïeniging Nieuwer|«¥ Eng. komkommer mkommers 2e soW omkonuners f 1.10-s oemkool 16—23 to uitschot 3—t »r TOO; peen 5.10^ 4.60, beide per 1(X tuinboonen 5-i f 41, peulen 22- 5, alles per TOO K.GQ van een neu- hier tegenover iet Rijnland ook een inte- Duitsche rijk bleef. Een dergelijken eisch zou man, die dat gevoel van onvermogen niet kende. Den eersten tijd bracht Holden al zijn tijd bij haar door in de groote kamer, hij werft te met zijn gereedschappen aan zijn werkbank, las of zat peinzend voor het vuur. Maar toen het ein delijk voorjaaf- werd na een opeenvolging van ontzettende stormen, werd hij geroepen om de zieken te helpen m kampen ver weg. Het was een gezonde winter geweest, maar nu aan het einde van het seizoen na al die maanden in de ruwe hutten gewoond te hebben, werden de mannen ziek. En toen de houthakkers en de mijnwerkers terugkeerden naar de nederzetting om hun verdiende geld te verbrassen, brak ook daar ziekte uit Het bleef een week of ze» echt winterweer, nog tot in April toe. Al dien tijd bleef de jon ge vrouw meestal in huis. Zij ging van haar eigen kamer naar de groote kamer daarnaast en terug, of lag gedurende die stormachtige da gen op de bank met het dierenvel vóór den haard. Haar vroolijke tech, als van een kind, deed zich nog nu en dan hooren, en haar grap pige belangsteling in alles wat er in en om de door den storm geteisterde hut gebeurde, was nog even levendig. Maar haar bewegingen waren vermoeid, het was of zij die tintelend» vreugde in het leven verloren had, die de eerste maanden van haar huwelijk tot een open baring van een bovenmenschelijk bestaan had gemaakt. De moeheid, <Be zich op bet sneeuw veld van haar had meester gemaakt, dien nacht toen haar kracht en haar moed haar voor den eersten keer in den steek lieten, wend lang zaam grootor, dj bracht onmerkbaar verande ring in haar leven e* in haar stemming, ven- ^kJuiWhnu ut jht b~ir achfrwnoot den De dokter werd voortdurend uitgeroepen, en Nel bleef uren lang, soms tot in den nacht, al leen. Eigenlijk nam zij hem kwalijk, dat hij al tijd zoo gewillig die lange tochten ondernam, steeds bereid de sneeuwschoenen aan te bin den en er op uit te trekken in storm en regen, zelfs midden in den nacht, wanneer hij maar een boodschap kreeg. Hij zwoegde en sloofde zich uit voor onbeschaafd, onwetend volk, dat hem niet, of met een kleinigheid slechts, voor zijn moeite beloonde. Als zij over dit alles zat na te denken, trachtte zij haar „Wilde" tegen over haarzelf in bescherming te nemen. „Hij is zoo goed," zei ze dan. „Daarom wil hij zich voor anderen opofferen." Maar dat was nog geen afdoende verklaring voor zijn manier van handelen. In haar „Wilde" was de „Heilige” niet altijd te vinden. Da dacht ze weer: „Hij is trotsch op rijn kundehij vindt het prettig om te weten, dat al die hulpelooze menschen hem noodig hebben. Waarom zou hij alleen zijn kracht beproeven op dit soort onbeschaaf- ds>vdMBeia>ds hjLhtec behandelt, inplaats heel „Zich door elk voorval mee te laten slee- pen, beteekent in het geheel geen polirtiekstel- sel hebben (I) ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDA# bil onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.; Administratie TeL Int. 82; Redactie Tri. 545. sa merge» 2. St Mathieu. 1’ Hernösand, j id van 23 Juni betrokken tot [■eribuien, wat voordeéliger zooals wij „Wat is hij rusteloos,” dacht ze, als zij in de grijze, sombere schemering op hem wachtte. I „Altijd moet hij bezig rijn, altijd zoekt hij nieu- we avonturen, nieuwe opwinding. Eens was „zij" i dat geweest, had zij hem nangespoord tot daden, en fiaijverig werd zij op zijn werk, dat hem van I haar aftrok, zooals elke vrouw altijd zijn zal, totdat zij haar eigen, door de natuur aangege ven taak, gekregen "leeft. Zij wilde nu meer dan ooit haar man voor zich alleen hebben en zij was boos als hij zich met iets anders dan met haar bezighieldin haar eenzaamheid bedacht zij allerlei maniertjes om hem aan zich te bin den door hem te bekoren en te iiefkoozen Op een zonnigen namiddag, een voorbode van de lente, waren zij samen naar de bron gegaan en Holden zette de nieuwe ziekenbarak wijd open om het gebouw na den winter te luchten. Tot nog toe had het leeg gestaan, daar zich nog geen gelegenheid had voorgedaan om het in ge bruik te nemen. Toen waren ze naar een van de oude hutten gegaan, die de dokter voor werk- en bergplaats gebruikte. Hij was nu bezig een nieuweboot te bouwenzij ging gemakke- lijk op een zonnig plaatsje bij de deur zitten en keek lui en droomerig hoe haar man met zijn sterke handen de buigzame spanten hanteerde. Een frissche, aromatische geur steeg op uit de houtkrullen op den grond. Plotseling zag zij een man aankomen op het pad, dat van het meer af gebaand was. Hij struikelde en waggel de en hield zich slechts met moeite op de been. Zij dacht niet anders, dan dat hij dronken was „Erik, kom eens hier I" zei ze zapht tot haar man. Holden kwam naar de deur en wierp een snellen, onderzoekenden blik naar den man, die met moeite voortkwam/en zijn laatste krach- tan*»a©ande om niet neer te vallentoen sprang 00-/ 300. Red. aarw ct. per half K.G. Red,' ct. per half K.G. Red, -ƒ 3 per weok. Goedrf iwesten blies kleine sneeuwvlokken op en dreef ize hen in het gezicht. Toen ze eindelijk het kleinö steenen huis op rfe rots bereikt hadden, wierp ze zich uitgeput lop de bank voor den haard, terwijl hij het vuur laanmaakte en het eten gereed zette. „Mijn zorgelooze tijd is voorbij,'' fluisterde ze (droevig in zichzelf. „Ik ben de oude njet meer." Na korten tijd wist ze de oorzaak. Zij moest moeder worden. De matheid, die'den eigenaar- idigen toestand van haar lichaam aankondigde, had ze het eerst gevoeld op dat groote bevroren meer te midden van die zee van sneeuw. Een kind dat was een gebeurtenis» waar ze niet op gerekend had. De Staat heeft regeerders noodig, die naar wat anders klisteren dan naar den grootsten mond en de meest verbreide lenze. Bovenal heeft hij menschen noodig, die begrijpen dat de Staat heeft te dienen in stede van te heerschen. Productie, arbeid en kennis zijn voorwaar- den van ons bestaan. De Staat moet die steu nen en dienen. Meer kan hij niet doen. Hoe eerder de dwaling verdwijnt,-die ons diep in het moeras bracht hoe beter. Als het volk dat nu maar wilde begrijpen I B. D. EERDMANS. geallieerden regee- dat de geëischte gebieden ernstig ||Wtanneer zij, die leiding moeten geven kan een zaak, geen recht begrip hebben van hare eigenschappen, moet het faliekant af- Itoopen. Men kan geen schip sturen door in pe zeilen te blazen. 1 Sinds lang is men bezig het groote lichaam der kiezeressen -en kiezers, dat geroepen Iwordt leiding te geven aan het sturen van het staatsschip omtrent het karakter van d^n 'Staat, de meest fantastische begrippen bij te brengen. Deze gaan er wel in, omdat zij 5n het gevlei komen van 'kortzichtig eigen belang en met zoo groote volharding worden veibreid. Men maakt den kiezer diets, dat de Staat de groote toovenaar is, die van het werke- Üjke leven maakt wat men wil; dat het Parle ment het terrein is waarop voordeel is te be halen voor personen en groepen; dat het een groote boomgaard is, waaruit voor ons zooveel mogelijk geschud moet worden. Het is daarom bij de verkiezingen een hartstochtelijke wedloop naar de honderd plaatsen op de groene bankjes. Alsof de ongelukkige misvatting, dat Staats-voorschriften, -inspectie, -controle enz. maatschappelijken zegen kunnen brem gen ons nog niet duur genoeg te staan -kwam. Wij leven tusschen bureaux en loket ten, wij waden door de algemeene maatrege- •len van bestuur, wij zoeken naar wetsartike len van dien zooveelsten, gewijzigd den zoo- veelsten, wederom gewijzigd den zooveei st en, welke ons „juncto" andere artikelen, tiie ook gewijzigd en wederom gewijzigd werden, het rechte pad zulten wijzen. Wij betalen maar aldoor zegels en accijnzen en belastingen vcgc grond, huis, dienstboden Verdienste, vermogen, bedrijf, successie. Statistiek, vermaak buiten- en binnenshuis, voor een pijp tabak en een speelkaart.-Wij betalen boven onze kracht en hebben als Slaat toch alllen samen een vlottende schuld van tegen de 800 millioen en een begroo ting met een tekort, dat wel naar de 100 millioen zal loopen. Wat zijn wij gelukkig en wat worden wij verstandig bestuurd. Wij ondervinden dat Wetgeving het léven niet kan maken. Toch viert politieke/ kort zichtigheid hoogtij en geldt de Staat als de groote magiër, die kan maken wat men maar wil, als hij maar gaat „massregelh". De Vrijheidsbond wijst beter weg. De Staart moet beschermen wat in het maat schappelijk leven groeide, moet vast leggen vat als juiste verhouding zich deed kennen. Doet hij dit, dan kan hij de dure instellin gen missen, die wij thans als voogden zien fceerschen, omdat de geest van de wet dan lóó in de gemeenschap leeft, dat de dingen ook zonder een leger van toeziende voogden march eeren. De Vrijheidsbond wil vooruitgang, maar waarachtige, geen schijnbare, die op papier nooi is, maar in werkelijkheid niet bestaat. BELGIE. De kwestie der Duitsche marken. Brussel, 22 Junk (B. T. A) De Duitsche zaakgelastigde deelde hedenmorgen aan het Belgische ministerie van binnen tendsche zaken betreffende de kwestie der in België achtergela ten papieren marken mede, dat de Duitsche re- geering van meening is, dat België thans nieuwe concessies eischt, die buiten het kader van het oorspronkelijke plan vallen en dat de Duitsche in strijd met het verdrag gehandeld. De rijks- regeering Maandag zal bijeenkomen om een be slissing in dezen te nemen. Van haar besluit zal zij Dinsdag aan de Belgische regeering kennis geven. Brussel, 2 2, J u n i. (B. T. A.) De Belgische om het verzoek der j inaake de terugneming der igen, mits het definitieve anrt- -ƒ 36. Red. aanvoeg Groote aanvoer, Hans aanvoen 6.508. GroofgJ S’ H Juni door de Coöft' da en Omstreken.” i 4.10—5.60, 2» re komkommers 1-h 4—14; bloemkool soort 10-/ 20, 3< 1—/ 6; spitskool e soort 1-/ 7.10» snijboonen 1.25-* 55-/ 0.42, alles pe X). tuihboonen 6.3( -ƒ 39.90, doperwtei vten (krombek), 3{ f 20, spinazie 24 appelen (klein) 8.K 6.20-/ 12, peej rber 0.30—4.7Q selderei 0.20-- -ƒ 3.70, boonenkruk X) bos; zuring* 0.33 ien 0.21- 0.3C p. 8-/ 8.50 per IQfl ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorwd» tot da» bMorgkrtngb 15 regels ƒ1.30, elk» regel meer ƒ0.25. Van bulten Gouda en dan hesorglrrinr: 15 regels 1.55. elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zatenlagntunmer M ‘A beslag op den pry-. Ltefdadigheids-advertentdën de helft van den prü* INGEZONDEN MEDKDEELINGEN: i—4 regels ƒ2.05, rik» regel meer f0.50. Op de voorpagina 50 hooger. 'tewone advertentiën etr ingezonden mededeeUngen bij contract tot zeer gereduceer de» prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschonkomat van soiled» boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daag» vóór de plaaUdng aan het Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd te sU». regeering had uit hoofde van dit alles herhaal delijk bij den Volkenbond geprotesteerd, maar tot dusver zonder succes te kunnen boeken. De regeering kon niet anders dan den indruk krij gen dat van haar protsten bij den Volkenbond niet in die mate notitie werd genomen, als zij verdienden. Nochtans hbopte zij, dat de Vol kenbond ten slotte ervan overtuigd zou raken, dat het bestuur van het Saargebied thans niet plaats vindt in den juisten geest. Ook in tal van buitenlandsche kranten was een vrij scher pe kritiek op de methode van de Volkenbonds- regeering verschenen. De verhouding van de bevolking tot de regeeringscommissie gaf het typisch beeld te aanschouwen van een buiten landsche heerschappij. De voornaamste posten waren bijna alle door Pranschen bezet. De re geeringscommissie en de' bevolking stonden zonder vertrouwen tegenover elkaar. Hij ver klaarde, dat het Duitsche Saargebied heel het Duitsche volk een voorbeeld en exempel moest zijn. Het Duitsche volk en de rijksregeering Wisten thans reeds, wat zij aan de bevolking van het Saargebied hadden. Voor haar moes ten zij hun beste willen en kunnen geven in de hoop op den dag, Waarop ook uiterlijk de hereeniging zou worden voltrokken, Op dezen killen somberen morgen na storm, keek ze slechts vluchtig om zich heen. Ze verlangde naar haar eigen warm nestje. ,^ou je kunnen loopen?" vroeg hij. „Het is »u niet ver meer en het beste is, dat we het meer oversteken vóór de sneeuw zachter wordt." Zij kon zich slechts met moeite bewegen, haar beenen voelden als lood. Het was of dien wacht al de veerkracht van haar jeugd verdwe nen Was. Ze voelde zich traag en verkleumd. „Het is te veel voor je geweest," zei hij vol Zelfverwijt, terwijl hij jijn arm door den haren •tak am haar te steunen. „Ik voel me niet goed,” zei. ze, Jk heb geen kracht meer." De tranen sprongen haar in de oogen. „We zullen het langzaam aan doen, het is zoo rer niet." De tocht over het meer in dien schitterenden, wolkenloozen morgen leek haar eindeloos. Zij 'Iwo^hen met moeite vooruit, zijn arm steund» (Har. Nu en dan stonden ze stil om de scherp» in te ademen en het zweet van hun voor- .-M-l regeering heeft besloten Duitsche regeering marken in te willig woord Dinsdag wordt overhandigd, FRANKRIJK. De Fransche Kamer over het Duitsche militarisme. P a r ij s, 22 Juni. (Havas). Niettegenstaande de rede van Lefèvre, oud-minister van oorlog, die aantoonde, dat Duitschlnnd volstrekt niet ontwapend is en een revanche-oorlog voorbe reidt, heeft de Kamer, in overeenstemming met de regeering, het amendement ven dezen afge- vaardig4e verworpen, dat strekte tot de voor- loopige handhaving van den militairen dienst tijd van twee jaar, totdat er 100.000 personen zullen hebben geteekend voor verlenging van hun diensttijd. P a r ij s, 2 2 Juni. (Havas). De Kamer beeft de bespreking van de wet op de recruteering voortgezet. André Lefèvre toonde aai\ dat Duitschlnnd zijn bewapening tracht te herstel len en ?ijn materieel en manschappen daarop voorbereidt. Diritschland heeft nog nooit zooveel koper gekocht: 250.000 ton. Duitschland ver zamelt zijn manschappen. Tal van studenten ne~ die onlangs had plaats gehad tusschen de ko- len-industrie en hpt overige bedrijfsleven, de nieuwe douane-linie en de invoering van d*n frankenkoers druischten in tegen het verdrag. De circulatie van franken in het Saarbekken in al te rijke mate was in strijd met het ver drag, want dit ruimde de Fransche munt slechts een plaatsje in van „toegelaten geld”, dat naast de mark mocht circuleeren. Het land had een natuurlijk afzetgebied in Duitschlnnd en kon daarvoor elders, met name in Frank rijk, geen vergoeding vinden. Rathenau ein digde met de verklaring in politiek opzicht te moeten vaststellen, dat de regeering van 't Saarbekken door de commissie, die den Vol kenbond vertegenwoordigde, niet deswijze werd geleid als men zou mogen verwachten. Dat er zich op het oogenblik nog een aanzienlijk aan tal Fransche troepen in het land bevond, druischte in tegen ‘t "tractaat van Versailles. Voor de handhaving van rust en orde zoigde de locale gendarmerie, maar ten overvloede waren hiernaast nog Fransche gendarmen werkzaam, wier bestaan niet was te rechtvaar digen. Ook de instelling van een Fransch scheidsgerecht, was in strijd met het verdrag. De regeeringscommissie had van de rijksre- geering gevergd de behartiging der Duitsche' Saarbewoners niet alleen in het buitenland, maar ook in Duitschland zelf door Frankrijk te erkennen, waartegen echter de rijksregeering met de meeste beslistheid verzet had aangetee- kend, daar het Saargebied voor Duitschland geen buitenland was. Een buitengewoon be langrijke kwestie was het in ’t teven geroepen zonderlijke begrip „Saareinwohner”. Daardoor had de regeeringscommissie aan het Staatsbur gerschap der bewoners alten inhoud ontno men. Volgens de opvatting van de rijksregee ring was daardoor een der grondslagen der ver dragsregeling inzake het Saargebied nietjg ge maakt. Ook ten aanzien van het onderwijs was M °P de strompelende gestalte toe en sloeg zijn armen om hem heen. Hij sleepte hom tot ii de hut waar hij hom op de houtkrullen nser« legae.^ „Hij heeft hoogc- koorts, roep Jacü gauw," zei hij toen. De oude Jack was nergent te vinden en zij moest du:? zelf baar man helpet om den zieke in het nieuwe gebouw te «trage» hem uit te kleeden en in bed te leggen. De mal ijlde en kreunde, en trachtte stamelend uit tl leggen wat hem scheelde. Gedurende de maanden voor haar bevalling die nu volgden, kon de jonge vrouw nooit den onaangenamen indruk vergeten, dien de met bloed beloopen oogen, het vuurroode, harige gezicht, de vuilheid en smerigheid van die» vreemdeling op haar maakten. Dit Ijlende, gries zellge, onverzorgde wezen was haar het levend symbool van ziekte en kwaad, vnn alles wat el* lendig was. Zij rilde en toen zij haar plicht had gedaan, holde zij naar haar huis terug en daal: vond haar man haar toen hij in het donker bos ven kwam. Zij zag niet de opgewonden glans in zijn oogen, maar vroeg ongeduldigy „Hoe is bet met dien vreeselijken kerel V Het gezicht van haar man betrok en zijn toon was bijna ruw toen hij antwoordde „Hij is zwaar ziek. Longontsteking, allebei da longen. „Die vreeseHjke kerel" heeft ijlend van koorts, den heelen weg van de plek, waar da nieuwe spoor wordt aangelegd veertien mij*, Jen hier heen geloopen, om bij mij hulp tri halen!" 3 OVERZICHT. Rijksminist^r Rathenau heeft in den Rijks dag gezegd, dat, wanneer onder de neutra lisatie van ’t Rijnland de vorming tralen bufferstaat werd verstaan, moest worden gesteld, dat het volgens het verdrag van Versailles greerertd deel van het verwerkelijking van een dus neerkomen op een schennis vah het ver drag. Uit naam der rijksregeering verklaarde hij, dat zij nooit het Rijnland, dat gedurende de periode der bezetting dikwijls blijk had ge- gegeven van zijn onwrikbaren wil om bij het vaderland te blijven, zou prijsgeven. Over de strategische spoorbanen in het Rijn land zeide de minister, dat de Duitsche regee ring wist, dat volgens het verdrag van Versail les geen permanente voorzorgsmaatregelen in het bezette gebied konden worden genomen, die het doel der mobilisatie dienen. De regeering zou derhalve de aanwezige spoorwegaanleggen en andere inrichtingen, voor zoover zij werke lijk van militairen aard waren, volgens haar plicht laten vernietigen, voor zoover deze eisch, spijts alle economische overwegingen, bleef gehandhaafd. Daarentegen was de Duitsche je- geerlng door het verdrag van Versailles niet verplicht inrichtingen en instellingeru die voor de gezonde economische ontwikkeling van 't Rijnland doelmatig en noodzakelijk waren, te vernietigen of onuitgevoerd te laten, wijl de raad van gezanten van oordeel was. dat zij een eventueele mobilisatie konden vergemakkelij ken. De rijksregeering zou den ringen het bewijs leveren, maatregelen de betreffende economisch nadeel zouden berokkenen en het economisch pretatievermogen van Duitschland schaden. De Duitsche regeering twijfelde er niet aan, of de ophelderingen, <lie zij openhar tig en eerlijk zou geven, zouden de geallieerden ertoe brengen van hun ongemotiveerde eischen af te zien. Over het Saargebied zei de minister, dat het land en de bewoners Duitsch waren en dat het beheer in handen lag van den Volkenbond. De mijnen waren het eigendom van den Franschen staat en het douane-systeem was Fransch. In den raad-van-vijf, die het Saargebied regeert, zat slechts een lid van de Saarlandsche bevol king, op wiens benoeming de Saarbevolking geen invloed had. Het economische leven van het land was onverkwikkelijk. De scheiding, n voor manoeuvres, die in strijd met het( tijn. De Engelsche officier Morgan heeft, geconstateerd, dat er op de 100.000 manschap* pen 79.000 onderoffictêren zijn. In de Duitsch» bladen staan kolommen vol benoemingen, pro*, moties en verplaatsingen van ónderofficieren en officieren. Lefèvre herinpprt aan de kader-manoeuvre* op vastgestetde tijdstippen, met name ann die^ onlangs te Frankfurt a.d. Oder gehouden. D« leden van den Duitschen jeugdbond zijn dezen zomer tot een manoeuvre met wapens opgeroe* pen. Spr. zegt zich ongerust te maken over d« mogelijkheid dat Duitschland, dank zij zijn on* gerept gebleven fabrieken en zijn overeenkom* sten met Rusland, zijn oor logs materieel snel zal herstellen. Hij leest.vervolgens de rede voor, die Ludendorff te Erfurt heeft gehouden om de» ouden Pruisischen geest weer wakker te roepen. Lefèvre gaat als volgt voort: Duitschland begeerde in 1914 de Vlaamsch» kust. Het'staat Engeland vrij, dat niet in te zien. Maar de Fronsdien kunnen hiervoor de ooge» niet sluiten. Spr. blijft er bij, dat'een diensttijd van 24 maanden het mogelijk zou maken, te* ge no ver de oorlogszuchtige bedoelingen van Duitschlnnd het perspectief te stellen van de» oorlog op zijn grondgebied te brengen. Hiem door zou Duitschland, om aan de vernietiging te ontkomen, den oorlog weigeren. Fabry, de rapporteur, valt hem In de rede. HIJ ontkent, dat de Duitsche jongelingen hunkeren naar de revanche. Het is waar, dnt Frankrijk bes lang heeft bij de Rusrisch-Poolsche grens, want een onweerlegbaar document bewijst, dat et 850,000 man, misschien slecht gewapend, maar uitstekend geëncadreerd, van St. Petersburg tot Kief staan. Maar'de legercommissie, die haar verantwoordelijkheid kent, te er zeker van, da^ met de belangrijke troef van de bezetting va» den Hnker-Rijnoever en een diensttijd van 18 maanden, er hert effectief zal worden verzeker^ dat onmisbaar is voor de veiligheid van het landt Na het amendement-Lefèvre te hebben vew worpen, stelt de Knmer don duw van den milfr talren diensttijd vast, gedurende 30 jaar op 18 maanden actief en 2 jaar beschikbaarheid Voot den actieven dienst, 16ji jaar voor de landweer en 10 jaar voor den landstorm. Britsche nota’s over „afzonderlijke actie**. De diplomatieke redacteur van Havas ver* neemt, dat het Britsche ministerie van buiten» landsche zeken in den loop der vorige week eenige nota’s heeft gericht tot de Fransche re geering, waarvan één, waarin nogmaals wordt uiteengezet, dat Engeland tegen elke afzonder lijke actie te bij de toepassing der vredesverdra gen, overeenkomstig de beginselen, reeds vroe ger door de Britsche regeering aangegeven naar aanleiding van de bezett’ng van Frankfort. ENGELAND. Ontvangst op Buclinghnm-Pidace. Londen, 2 2 Juni. (V.-D.) De koning es koningin hielden gisteravond hun tweede recept tie in dit seizoen. De ex-president der Vereen, Starten Taft en diena echtgenoot» werden door den koning ontvangen. Ex-president Taft zat rechts van den koning en mevrouw Taft links van de koningin. De terugkeer van den Prins van Wales. Londen, *22 Juni. (V.-D) Na de buiten, gewoon populaire ontvangst, welke gisteren den Gin iisihi: cotisint. DT 'ITSCHLAND. 1men tUe,vrt Rokhswshr. De bataljons kt ijs gen rantsoenen boven de reglementen, die bes Kolengebrek. stemd zijn voor manoeuvre Volgens een N.T.A.-bericht uit Berlijn klaagt verdrag zf men in Zuid-Duitschland over kolengebrek. De electriciteits- en gasbedrijven in Wurtemberg zijn zonder voorraad, waardoor de verzorging der vitale bedrijven gevaar loopt. Opper-Silezië. B e r 1 ij n, 2 2 Juni. (N. T. A. Draadloos.). Op 21 Juni werd te Oppeln het verdrag schen Poten en Duitschlnnd geteekend bet fende Opper-Sitezië. Berlijn, 2 2 Juni, (N. T. A. Draadloos.). Korfanty heeft een groet gericht tot de Poten in Duitsch Opper-Silezië, de „niet verloste breeders,/die, door de onvetstandig; beslissing de internationale machthebbers, onder het Pruisisch juk waren gebleven". Volgens een ander bericht ontving Korfanty te Kattowitz van overheidswege uit Warschau een begroetings-telegram, waarin de Poolsche republiek aan de Poolsche bevolking bescher ming belooft tegen misdadigers. De Duitsche pers ziét hierin eën bewijs, dat de oproep van Korfanty in nauwe betrekking tot Warschau staat en maar al te duidelijk aantoont, hoe de Poten van zins zijn de verdragen ter harte te nemen. 2881

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1