I i ater BI ÏJËÜ i. ar •I XN! in, Varkensslaflirg verkocttt jesch waren J’i OE HOIUH HUISVROUW. Veertiendaagse!) Blad voer da Huishouding. 20 Gouda n Omstreken rRAAGD. |n bijna alle door mij uit- e uitbetaling doch stipte NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOÜDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERfCAPELLE, NIEUWER- KERK a. d. D„ OUDERKERK a. d. tj., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, 14963 TE BLAD. ,1 f 1 FEUILLETON. DE GENEZER meuten Courant ;n door COOP iliteiten BUITENLAND. Hit ntimmsr bestaat uit 2 bladen. (EREN Ol Ie energ Zaterdag 24 Jünl 1922. ing! A I0EDEN geruimd, evelend, LMAN 2422 80 OUDEWATER, REEUWDE. SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. iföai 29 i film wei 61. Jaargang Min vnrsnippnring. 0. JONKER ifdeelingei^ 'm1 deftig hi|ia Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen t nog p I'1 37 IX. ■f— door ROBERT HERRICK. oi rei rden alle In S actéi kotrlce 7 jlend, 'V AMP' at 87 - 0OIJDA tg thuis beiirgd o o PrU« per kwartaal Ir. past, f l«p O O orden Klei-boerfJ( doohter. 1 n een fiasco. ntMde dwerggroei als „partij” meiwaandigi n prjj 'dvei dnaren, aan het Laat men dit goed in de ooren knoopen en pok bij anderen er in hameren: 5 Juli is het de fy 5 Juli zijn stem niet laat hooren, schakelt I dezen grond, dot wij en allen, die het parle- zichzelf voor 4 jaar uit I mentaire stelsel kennen en het goede er van man* o| De zieke Italiaan was de aerste patiënt in het hospitaal, het eerste slachtoffer ook van een epidemie. Na den gezonden, konden winter, kwa men er verscheiden gevallen van longontsteking voor in het distrikt, zoodra het natte seizoen was begonnen. Het scheen wei alsof de kwaad aardige infectie, die ontstaan was in de over bevolkte arbeiderskampen, nog heviger optrad, wanneer zij toevallig daarbuiten in de wildernis nieuwe slachtoffers maakte. De bosschen en het meer vormden geen afsluiting tegen de besmetting. De kwade koortsen vonden hun weg overal, waar een paar houthakkers samen waren of een kamp van jagers of wegwerkers zich bevond. Ofschoon de mannen er op het oog stevig en gehard uitzagen, waren ze een ge makkelijke prooi voor de besmetting, doordat zij sliepen in benauwde en overbevolkte hutten, waar zij voortdurend bedorven lucht inademden terwijl hun voeding zwaar en meestal slecht was. Heele kampen werden door de ziekte aange tast. Tegen het eind van April waren de acht bed den van het nieuwe hospitaal alle bezet, en zelfs de oude hutten waren weer geopend. Nieuwe patiënten weiden van verafgelegen kampen, op sleden, door mannen, getrokken. aangevoer<L ABONNEMENTSPRIJSi per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aait ons Bureaui MARKT 31. GOUDA» bij onze agenten en loopers, den boekhandel en dd%jostkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administratie TeL Int. j 82: Redactie TeL 545. op de eene of andere plaats hier gehoord en r, ze letten niet erg op zie ken daar in zoo’n kamp van wegwerkers.” „Ze moeten daar hun eigen dokter hebben," hield ze koppig volze was uit haar humeur omdat de zieke stoornis had gebracht in den dag, die zoo prettig beloofde te zijn. ,4a, dat moest ook, maar zo hebben er geen!" Bei hij kortaf Dien avond zou de jonge vrouw haar man nog I beter leeren begrijpen. Na hat avondeten was de dokter nog even naar zijn nieuwen patiënt gaan kijken en met stijgende onrust wachtte zij op hc-m. Toen hij eindelijk terugkwam straalde zijn gezicht, zooals zij dat slechts een paar maal gezien had, toen zij te zomen hadden ge- I (Staan in de morgenschemering aan den voet van I 'den Macatawa en dien avond toen zij Voor het I eerst him eigen huis waren binnengegaan. On- I Willekeurig haatte zij het denkbeeld, dst iet» bui- I tan haar zelf om, de macht had, dat licht in zijn I Wogen te ontsteken, 't Was puur egoisme en I pots, die hem nu zoo opwonden. Het idee, dat I flÜe arme stumperd, in zware koorts hem in zijn I «lende gezocht had, zooals een stukje staal OVERZICHT. De verkiezingen in Ierland blijken nu hoe lan ger hoe meer uit te lbopen op een overwinning van de pro-treaty-menschen; de gematigden, de aanhangers dus van Collins en Griffith, hebben een zeer duidelijke overwinning behaald op de fel anri-Engelsche republikeinen. Deze overwin ning van de partij der gematigden is van dea te meer beteekenis, daar ingevolge een overeen komst, die tusschen Collins en den leider der republikeinen De Valera is gesloten hii enkele candidaatstelling^oowel door de pro-'wls and- treuts-menschen reeds 17 candidates zijn aan- gewezen als gekozenen. Het spreekt dus van zelf, dat, wanneer ook ten aanzien van deze 34 condidaten, de verkiezing een gewoon verloop had gehad, stellig minder dan 17 Valeristen zouden zijn gekozen; hieruit volgt dus, dat zon- dcA den voor De Valera en de zijnen profijtelij- ken voorsprong, de resultaten dér verkiezingen nog meer te hunnen ongunate zouden zijn ge weest. Het kan niet anders, of in Engeland ia men ten zeerste ingenomen met dezen uitslag en men ziet er de bevestiging in, dat het ïersche volk bovenal snakt naar rust en vrede en in zijn overgroote meerderheid gaarne genoegen neemt met den staat van dominionschap, die het heeft verworven krachtens het met Engeland gesloten Het KabL bterven enl 'J mand gen|i ■toten wij to Wet dami Déze vrtafi pMdd» a Voorop st tien de kerloelijil met, zijne vete dwijnen, op ge üp het steundf pen; dus niel J Hioninaór en n niet dhrisbeldjik dat de chrrstéi bij sommigen 1 'péter en vendr vmifetische anti! -t deze onderscheiding ten eenenmale onjuist men. dienke slechte aan de Zondagswet en pu pas weer aan het zeer 1 schrappen, door den chrislelijk-historiscihen minister dr. De Visser van Goethe's „Faust" en Lessing’s „Nathan der Weise" van de Jxtekehlajst eener openbare H. B- S., een staaltje van het meest benepen clerical is- me - w hlstorischen ent anti-rwolutiormwiren ai meer en meer naar elkaar toe en wat de deur dlidht doet: wie op een christekijk-historicua «temt, bevordert de kanis dat de firma No- iem»—Aalberee aan het bewind (blijft. Dins niet rechts. Maar is er links dan éénheid? Neen I Allerminst I (De tijd van de herstemmingen is voorbij daarmee het kiezen van het minste van 'Jvee kwaden wanneer de eigen richting bij -aerste stemming was uitgevallen. Dit is Zeker een van de groote voordellen van d» Invoering van Evenredige Vertegenwoordi ging". ieder 'brengt in volte vrijheid rijn (haar) Stem uit en die stem telt mee, wéér ook uit- gebracht. Ben stem op den- Vrijheidsbond uitgebraoht in een puur-Rocxmsche gemeen te heeft precies evenveel waarde als zulk een stem in een sterk Vrijihexlsbondsóhe omgeving. Bike stem is er één, over het ge- h'eete land en ieder, die thuis blijft, man of vrouw, die is hij otf zij ter stembus ware «verschenen den Vrijiheridsbond zou hebben versterkt, is winst voor rood en roomsoh, die hun mannetjes en hun vrouwtjes niet te heelemaa! aan geven kan en me niet voor geld ga verkoopen, zooals ik zou moeten doen, als ik in de maatschappij leefde. Ik ben vrij 1 Ik zal de bron de oude tooverkracht weer teruggeven ik zal genezen Op dat oogenblik werd haar ijverzuchtig vrouwenhart tot zwijgen gebracht, want ze was bang voor de uitbarsting, die zij zelf had u’tge- lokt, voor het vuur dat verborgen smeulde in het hart van haar „Wild»" oogwiblik door het stichten van miniatuur- !!.iLÏ0L?nZ!!i!LÏ.'T^*<ïl.,“' groepjes dfe moederpertij te ondergraven. Ja ren en jaren heeft de vrijzinnigheid de wrange vruchten van deze methode geplukt. De stichting van den Vrijheidsbond, waarin al wat liberaal denkt, opging, was voor dui zenden en duizenden in den lande een op luchting en de partij groeide dan ook in een jaar tijde buiten de stouts che verwachtingen van de grootste optimisten. De Vrijheids bond zou het groote vereerügingspunt wor den voor ellen, die genoeg, méér dan ge noeg, hebben van de rood-zwarte overheids bemoeiing, die ten slotte een bedreiging is geworden van de volkswelvaart. Van een sterken Vrijheidsbond verwacht een groot deel van ons volk verbetering van wat scheef gegroeid' iseen sterke Vrijheids- bondsfractie in de Tweede Kamer zal zeker een enormen invloed ten goede uitoefenen. Maar ook nu ontbreken de pogingen niet moording gisteren zoowel van personen die beter moesten Wilson, den militairen adviseur „Waarom hebben ze hem laten gaan T* De dokter haalde de schouders op, „’t Is een Italiaan manier heeft hij van de zeker ontsnapt weten als van iiêticn die in onnooseihaid zondigen om het groote werk, door de stichters van den Vrijheidsbond tér hand genomen, te benadeelen en te kleineer en. Van allerlei kant valt men fel en met de kleinste middelen tegen den Vrijheidsbond uit; het succes, dat de nieuwe, groote libe rale partjij verdient, wotdt haar door al die kleine concurrenten niet gegund. Zij spelen daarmee in de kaart van den ^emeenschappelijken vijand, die réeds in Zijn vuistje lacht. Te vroeg echter, Indien de mannen en vroirwen van den Vrijheids bond er hun schouders nog eens extrft onder zetten. En zij zullen hun plicht doen I willen opkomen, op den vóórgrond te bren gen. Het is de vloek van kleine belangengroe pen, dat zij in het Parlement niet au sérieux genomen worden. Bn terecht. In het Par lement, waar de vertegenwoordigers des volks de daden der Regeering controleeren, behooren de verschillende richtingen, o v e r- tuigingen,'tot uiting te komen. Wan neer daar niemand ópstaat, van wien men weet, dat hij alleen naar het Binnenhof ge zonden is om het belang van een bepaald deel van het volk te bepleiten, dan weet de Kamer en de Regeering precies wat zulke speeches, die éénzijdig moeten zijn, waard zijn. Komt daarentegen eenig belang in een politieke partij (bijv, in den Vrijheids bond) naar voren, dan gevoelt men, dat die groep, die een veelzijdig standpunt inneemt, noodig acht daarvoor op te komen en de kans op succes, althans op ernstige overwe ging, stijgt terstond. Dit is niet „graue The- <kv» w j w im Or*e*'; de practijk, die wij van nabij mee- jroote stemdag, daarna is het afgétoopólTWi« j maakten, wijst dit telkens uit. En het is op iinét-Rirys de Beettenlxxxitk ifigt op in onze talingen zal zeker nte- iigrii.zijn heit te stewven, aldts be~ ortee vorige beschouwing. |i i a|ag dringt zich j^rsl op en I het antwoord gemaWdijkwJte geven dan het sch^mt. W J “M5 wij, dat |te gehex Pt coalitie en wie' <jit kamp. Haar man scheen bijzonder blij met zij» komst. „Dat kereltje is werkelijk heel veel waard,* zei hij. „Hij h nu eenmaal in de wieg gelegd om te doen wat een ander hem zegt om een ti ouwe knecht te zijn." En ze begreep, dat dat wat wat haaf ma» noodig had. De jonge vrouw werd intuzschen aan haar lol overgelaten, zij stond buiten het wei-v van haal man en leefde stil boven op de klip. Be~st ha( zij een zwakke poging gedaan om te helpen *ij RW beneden in het drukke kamp, maar haal man had haar beknord om haar roekeloosheid voor het nieuwe leven, dat zij bij zich droeg. Nu» meer dan ooit, scheen hij haar als een hciligd in een nis te willen plaatsen, om haar veilig e« zeker te bewaren voor de gevaren en moeite*. van het leven. dat in Juli, wanneer het parlement van Zuid- Ierland bijeenkomt om te beslissen over de con stitutie, er een meerderheid zal zijn, die deze grondwet aanvaardt, ten aanzien waarvan En geland en de voorloopige Zuid-Iemche regeering het onlangs eene zijn geworden^ nadat de con stitutie in overeenstemming werd gebracht met het tractaat en de meest radicale zinsneden, die indruischten tegen de Engelsche soevereiniteit, uit de constitutie waren verwijderd. Nu moet alleen nog worden afgewacht, of De Valera in derdaad zich neer zal leggen bij de uitspraak van he4 ïersche volk, hetgeen hij als democraat toezegde te zullen doen. Rekening moet echter steeds worden gehouden met de mogelijkheid, dat de leer sterker zal zijn dan de belofte en een verhoogde repuhlikeinsche actie, oen ter reur van de minderheid, die zich, het koste wat het koste, wil handhaven, is dan ook niet uit gesloten. In allen gevalle: de excessen duren nog steeds voort en van de jongste buitenspo righeden heeft vooral beroering gewekt de ver- i van veldmaarschalk Henry van ijn pornsch, cbr.isfe4ijk~h'MSt(xisch. Ltori'sc|i, heilbaten wij, om- ^'i'sitorfechen (tan onrechte) reputatie genieten van soe- ^gwrrver ta zijn dan de oai- ^evolvtionmia'irenu Wij achten •n- 3381 ut ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behoorands tot dan bezorrkrtng)» l—A regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda an den bezergknng: l__l» regels ƒ1.55. elke regel meer ƒ0.80. Advertentiën in het Zatanlngirammer 20 bijlag op den prijs. I.iefdadigheids-advartantiön de helft van den pnjs NGEZONDEN MEDEDEEUNGENi 1—4 regel» ƒ2.05, elke regel meer f0 50. Op de voorpagina 50 hooger. wone advertenrién en ingezonden mededeellngen btf contract tot zeer gerrdueeer. den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. dvertentiën kunnen worden intrezondan door tujuwhenkomrt van soliede hoekban- Adverten tie bureaux en onze Agenten en moeten daags vóór do plaatsing Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zün. kan, vleide hem. En zijn ijdelheid werd ge streeld omdat het blinde instinkt om hulp te zoeken dit verwaarloosde schepsel al die mijlen door dikke sneeuw had doen gaan, zonder zel^s de taal van het land te kennen, om eindelijk in zijn armen ineen te zakken. Het was zooals het water naar het meer stroomt of zooals een kind in angst naar zijn ouders loopt, het vertrouwen had hem geleid. En de noodzakelijkheid om dat vertrouwen niet te beschamen om zijn macht te gebrui ken deed zijn oogen schitteren, bracht hem in dien toestand van opwinding, zooals hw he»., denavond was. Half spottend zei ze „Zoo, dus nu heeft je mooie, nieuwe barak een bewoner „Ja I” riep hij luid, en hij liep heen en weer met groote stappen, zooals hij altijd deedrf in oogenblikken van opwinding. „Ja, ik wist wel, dat het noodig zou zijn DiDt is nog maar de eerste patiënt maar nu zullen er meer komen I" „Ben je van plan je heele leven hier te blijven om houthakkers en wegwerkers te verzorgen?" Zij vroeg het hem plotseling op den man af, zonder er bij te denken hoe hard haar woor den klonken. De koele, korte manier waarop hij haar ant woordde, deed haar schrikken. ,J3n waarom niet? Houthakkers en wegwer kers hebben me blijkbaar noodig, even zoo goed als Elport of „Of Ik r vulde ze bitter aan. „Je schijnt de zaak niet te begrijpen," ver volgd^ hij en hij trachttte kalm te spreken zoo als hij tegen een kind zou doen. „Iedereen, die mijn hulp noodig heeft, die mij hier in de bos- „WW— w—j schen komt zoeken, zal die ook vinden. Daar- de magneet trekt, omdat bet niet anders cm leef ik op deze manier dat müzolf brengt altijd gM aar oude dag nog en Baron die..., 2425 W e lachen. LTSJLOTEBIJ In 2424 50 10 - ‘(20 GOIDSIME COURANT. Voor den dokter was het ónmogelijk om alleen met Jack’s hulp zoovelen te verzorgen, en daar om werdep er een paar verpleegsters aange vraagd van de nonnen uit het klooster St. Anna. Helen zag de in het grijs gekleed* vrouwen mei de groote witte kampen af en aan loopen tus- schep de kale hoornen in het dal. Holden werkte hard, nhcht en dag, en maakte lange tochten naar de i afgelegen kampen in het distrikt. Maar eindsnjk ging het werk ook zijn krachten te bovende zieken moesten tij den zonder eenige hulp, alleen in hun eenzame hutten blijven liggen. Op een avond toen hij na donker thuiskwam, doodop en afgewerkt, zei hij tegen zijn vrouw „Ik heb een boodschap gezonden naar dat „jonge broekje" om hier te komen en me te helpen.” „Dr. Percy I” riep ze uit. „Ja," zei hij kregel. „Iemand moet er hier blij ven als ik word uitgeroepen Misschien komt hij niet eens, maar fils hij werkelijk goed wil, dan is hij verstandig en grijpt deze gelegen heid aan.” Helen dacht aan het gezellige, drukke leven in de stad, waartoe de algemeen bekende jonge dokter behoorde, en zij twijfelde hard of hij aan den oproep uit de wildernis, om te komen hel pen, znu gehoor geven in dezen tijd van het jaar. K ar ze had hem verkeerd beoordeeld. Hij verscheen, tegelijk met het telegram, dat zijn aankomst meldde, diep in een pels gedoken en hij deed vreemd in de wildernis met zijn stads- kleeren aag» Maar gauw had hij zich ingebur- gerd en hij stortte zich hals over kop in het werk, dat hem wachtte. Na den avond van zijn t komst zag Helen hem alleen maar uit de verte, zooals ze de nonnen zeg, vlug heen en weer loopend over de besneeuwde peda* «w» MrL vergeten I w vein. l tl’ Berten wij dus de wipe, wqar4p|d rijde is samengesteld. Maar vo^rij de Meine partijtjes, die haast Jxiet meer te te bevorderen. Er ?pl <4> (tteita tellen rijji. Ai (stel dat xij een'Kamerze^TvMi^ fjir rijn er onder, die wij roedq’jaan het par- Parlementaire Regeering ta bdówi ierAentaire werk hebben genten ,en daarvan van deze Einspann^gi kari men getuagehn d0,0^loopend' Sommitie verbegenvjfoordigers ven angigroe&jes. zagen in, dat 'rij 'ij" mdepfen vérdtyrijnein -diige gevddoet zich Ivoor, ctmdidaat vïan een der Inteuwe reeds in ziworgaan de merkwaardige tenis van oöfténmogejn «fle^de, dat hij, hij ©Héén i'^wkozeni1 ibinmen één jaa*-' Iweetf ate KamerliOou bedanken, omdat hij’ ’ijk-hfetocisdh. 06^ S®” f Br rijn er 'bij, die hun on-fetaan urtshiitand danltó ;n aan den wensch van een of anderen heest om Kamerlid te worden en die hierin in rij|% oudte partij niet naar Mensch Slaagde. Dezen Streber gaan wij ^voorbij, ons er slechte over verwondereinidqjdat er nog ver standige mensdhen rijn, die rich door zulke bëdenüèijkë ^elukzoékers laten op sleeptouw neiften. f? Andere dwergpertijtjes ontstonden, door dat de initiatiefnemers meenden, dat de be> ^taande partijen rich aan een of ander be- (ang te weinig lieten gelegen liggen. De M ..V» .u-m, flwaiing van deze lieden bestaat hierin, dat kiv^rüien grSn” cültelijïi weW niet vermogen in te zien, dot men - 'm de Kamer het algemeen belang heeft te dienen, d. i. aile belangen tegen elkaar heeft af te wegen en verder dat rij meenen, door alléén te gaan staan, meer invloed te kunnen uitoefenen dan door in een groote wainschen te behouden, l»«t streven van al die 'belangengroepjes ten steilste afkeuren -1 een ernstig bero|ep op kiezers en m-dit onzalïgstreven niet UI '■■■'Mi ïersche parlement, in welke hoedanigheid hl maatregelen heeft onlworpen om Ulster te b« veiligen tegen aanslagen van rcpublikoinzehf benden uit Zuid-Ierland. Alles wijst er op, d« Ieren de hand hebben gehnd in dezen du» blijk» baar politieken moord, waarvan nangen«nfl< /ordt dat hij de dnad is van de on-coneilianl» fanatieke Ieren, die zoodoende de verkiezing»^ nederlaag zouden hebben gewroken. Het ta mot gelijk, dat dit betreurenswaardig excee het sei< ia van een hernieuwde, felle desperado-politfoX en dat wederom rijkelijk bloed zal vloeien op het groene eiland, dat door bloedige beroering gen de laatste jaren wel zeer bezocht ia. IERLAND. De verkiezingen. Cork, 2 3 Juni, (ftJ De premier van n< voorloopige regeering van ZuicMerland, Col itis. is voor het graafschap Cork met een meert derheid van ongeveer 10,000 stemmen gekozene De moord op maarschalk Wilaon. Londen, 2 3 Juni (V. D.) De beide 1 nen, gearresteerd na den moordaanelag veldmaarschalk Wilson, zijn John Obrien James Connolly, beiden 24 jaar oud. Hedenmorgen zijn zij wegen» moord maarschalk Wilson en poging tot moord twee politieagenten en verwonding van burger bij de achtervolging voor den tijd voti een week in voorarrest gezet. Gemeld wordt, dat beide mannen verklaar^ hebben lid te zijn ven het ïersche republikeins ache leger en documenten welke op Connolly zijn gevonden, bewijzen dat hij met dez» ort ganisatie in verband staat. Detectives hebben gisterenavond in au10’4 een onderzoekingstocht gehouden in Londen es voorsteden. Zij bezochten verschillende huize» in Brixton en ondervroegen bekende Sinn Pek nero. Zij ontdekten een hoeveelheid bommen, geweren en ammunitie. De kwestie of nog arw dese personan zijn betrokken bij den aanalag, is goed onderzocht en het blijkt, dat Connoll/ en Obrien de eenige aanvallers op straat waren» Andere leden van het Lagerhuis dan Si< Henri Wilson hebben voor korten tijd dreig»’ brieven ontvangen uit zekere ïersche kringen» Wilson nam geen note van de bedreigingen, dia hem beriekten sinds hij militair adviseur waP geworden van de Ulster-regeering. Londen, 23 Juni (R.). Gelijk reeds ge< meld zijn de beide moordenaars van veldmaarï schalk Wilson hedenmorgen voor den politie»1 rechter van Westminster gebracht, De beidt* mannen, die een verband om hun hoofd droes gen, werden na het verhoor weer naar de ges vangenis terug gebracht in afwachting van d< behandeling der zaak, die op 1 Juli is vastges steld. De openbare aanklager zeide, dat het miss schien noodig zal zijn voor de rechtbank om a| te zien van de publicatie van de namen der ges tuigen in deze recthzaak en hij deed een bes roep op de pers hem dnnrin ter wille te zijn» Naar verluidt is de politie in het bezit gekos men van een document, wnaruit blijkt, dat meg hier met een zorgvuldig voorbereide samenzwet ring te doen heeft, die ten doel had een ters roristische campagne te voeren en bepaald» personen om het leven te brengen. De autork feiten hebben uitgebreide voorzorgsmaatregel len genomen om het leven van de ministers e» andere vooraanstaande personen te beschermt*., en hun eigendommen te beveiligen. --l’. èl tar stenvbMR v^eben te drij- I J d‘6 wqaropildie linker- en f___. _r _r tets over (ktezeressen doen, onxdit ongal^rstreven niet enkelingen keren) geen ‘ven rijn en ier«i moet een machteloöze, willooze Komer utotden, waar- meejde Departementen eri hunne chefs kun- ne£ spelen als de kat met de muis. Nog een ernstige griel is j er tegen vele valt deze groepjeé. Mén moent Van ernstige mannen en vrouwen vjerwéchten, dat zij, al vorens een eigen groep te gaan- vormen, in him oude partij alles hadden géjirpbeerd om him ideeën te doen riegevieremk Dit is het minste wat men mag verwachten van man nen en vrouwen, die het zeer ernstige be sluit nemen om een eigen partij) te stichten, in de practijk ziet men achter mets hiervan, hlefem als voorbeeld het groefje van den grijzen mr. S. van Houten, dat 4en eigen lijst indiende met mr. van Houten els trekpaard. Is het reeds bedenkelijk, dat mV van Houten de eerste plaats op de lijst aannam, met het vooropgezette plan, eventueel gekozen, geen Kamerzetel te aanvaarden wordt m. a. w. de naam van mr. van Houten misbruikt om stemmen te verwerven, die door zijn naam worden aangelokt, terwijl de lokvogel geen zetel wenscht hiernaast staat de grief, dat mr. van Houten, die tocih liberaal is en na de hereeniging der liberalen in den Vrij heidsbond zijn wenschen naar voren had kunnen brengen, geen enkele poging daar toe heeft gedaan. Zijn Hoofdwensch, het technisch wijzigen van da Kieswet, had in den Vrijheidsbond ae» ^lonstig pimt van wv» „w. overweging kunnen uitmeken. Maar men ritta 't MjSnder Saf voorkeur aan - getijk steeds de fort ibij 't liberalisme was om buitenaf te blijven staan, giftige pijltjes af te schieten op wie het waarlijk niet benijdenswaardige werk in de partij doen en op een kwaad

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1