Nieuws- en advertentieblad voor gouda en omstreken BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- fcERK a. d. U„ OUDERKERK a. <L IJ,, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dinsdag 27 Juni 1922. 61« Jaargarfl BUITENLAND. FEUILLETON. DE GENEZER stiiiciak<n ontwik. :7 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen De Vrouw en haar Plicht. ^M96B 1 Juni naai 13 ni van Lissebon ff van Rotterdam tl 11 Juni van Barba* LNTOOR ).Z. is ik wou. dat ik iu RH ON- energie door ROBERT HERRICK. JONKER eelingen 2459 12« ÏIR1I, zal kun- die zich Brberloht. i morgen nel nts IIX’HT. voel lijk hè?' »EN, EN, OGI, on- Rotterdam oorbij Lizard, ar Rotterdam, kw«n oproer, reactie- komen.... Lamp van U weet, naar Batavia, voet d van Kobe naat trdam naar Buenof mambuco aan. ika naar Anuten ’ort Sudan. Rotterdam, vertrof van Marseille, r Rotterdam, voel «ympathle. »n trein te zeker weg- itidde beslist wen- jenslaan. Of de peller wenscht fcn de ander dat Jacht, dat is op A, die meenen aid en erbeid, eA en aankwee- ir Batavia, voer 2? eerste vereisohiten voor den wederopbouw, ons land nog dichter bij den afgrond komt. Als ook de vrouwen, hiervan overtuigd, krachtig mee zullen werken aan de aanstaan de verkiezingen, dan zal het vrouwenkies recht in 4de toekomst een zegen voor ons land kunnen worden. P. G FELIX—DE BOBR. vond uitwegen uit deze de kans te geven apn de van Wirth en Rathenau. er in, vooral door de per- Jere vsiafgt en en uit k ZOON modderige laag (gen, maar het over te gaan; i hooreis breken zich langzamerh... Het jonge dol wijdopen raam in een vlucht groote het meer zien zweven het breken van het ijs xen Euid< van Delagoas m natir Java, st. 22 ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau» MARKT 81, GOUDA* bij onza agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux ÜJb dagelijks geopend van 9—4 aura Administratie Teh Ink 82» Redactie TeL 545. lende w plaats weer een lofta van len tijd dat en dat het mee* witte zeilen en 1 len varen. Dit irst sinds vele d: 'ragend aanzag. kon zij aarom zij zoo vroolijk >f met het smelten w Is voor OVERZICHT. Na den moord op Rathenau. Zelden is een Staat zoo van buiten en van binnen geschokt en geteisterd geweest als de jonge Duitsche Republiek in de eerste jaren van haar bestaan. Het lijkt een taak, die bo ven menschelijke krachten uitgaat, om Diritsch- Ind te regeeren in deze periode van alzijdige wankeling. Want eene regeering van Duitsch land heeft niet alleen rekening te houden met de ontmoediging en psychische inzinking van de bevolking welke zich in allerlei cynische straat deunen onbewust openbaart en met het on oplosbaar probleem van het «economisch her stel, maar er staan voortdurend twee fei- telijke levensbedreigingen achter de Duitsche deur, het toepassen der sancties van de van Curasao naar nog grooter wondt. Slechts de uiterste zui- Geallieerden, en een monarchistisch de dat onmiddellijk zijn communistische vertoont. Nu ongeveer e<m jaar geleden fiOUDSCHE COIJKAW. DINGEN. an San Francisco te arritz. ïstmanör. 1 van 27 Jont - Zuid- tot Westea V raar bewolkt met of onweersbuien^ atuur. moet hier niet in de kou blijven staan!” hij slaperig. „Wat doe je, JÜéftte Hij trok haar naar zich toe en kuste haar. Zij Volgde hem in de kamer en wachtte terwijl hij bet vuur aanmaakte. „Je dacht er geloof ik aan om weg te loopen,” lei hij spottend. Zij huiverde alsof de morgenlucht haar koud gemaakt had, maar ze antwoordde niet. „Maar ik zal je niet laten gaan,” voegde hij er met een vreemden glimlach aan toe. „Ik heb je gevangen voor je heele leven." En dien dag, toen zij alleen was, schreef zij aan haar moeder „Ik kan mijn man niet alleen laten, en hij wil niet met mij mee komenWaarom huurt u niet weer het kamp van den kolonel .voor de zomermaanden? U weet, dat het zoo dicht bij ons ifC’ Juni -van Sabang rk naar Java, voet sterdam naar Bata« ‘olombo. an Rotterdam 'rika naar Amster», Palmas aan yres naar Amsteix ahia. 5s naar Rotterdam^ in Amsterdam naaf Nu ongeveer een jaar geleden was Duitsch- land in rep en roer over het ultimatum der geallieerden en hf moeilijkheden dot» gematigde richting van Wirth en Duitschland slaagde er in, vooral d soonlijke qualiteiten van Rathenau, door het vertrouwen dat diens persoonlijkheid wekte bij de voormalilge vijanden, om langzamerhand de internationale tegenstelling wat te verzach ten, om de sympathie voor Duitschland te her winnen, -die het veel geteisterde land zoo zeer van noode is. De woordeer die Llyod George gewijd heeft aan Rhathenau’s nagedachtenis zijn er wel een bewijs voor hoe hij door zijn kundeyen gematigdheid de algemeene achting in de landen en bij de voormannen van Duitsch- laptje vroegere tegenstanders wist te winnen Men Begon langzamerhand in te zien, dat het niet aanging Duitschland langer prijs te ge ven aan de gevoelens van haat en afschuw, die de dwaze bepalingen van het vredesver drag van Versailles hadden gedicteerd, dat men bij de leiders van de Duitsche politiek werkelijk te doen had met vertegenwoordigers van een verstandig Inzicht en een bezadigde democratie, al gaf het verdrag van Rapallo dan, incidenteel, een onaangename verrassing. Terwijl echter mannen ah Wirth en Rathe nau blijk geven van die nuchterheid en dat hel der inzicht, dat Duitschland alleen staande kan houden en brengen tot vredelievende samen werking, schijnt een romantische liefde voor den monarchalen regeeringsvorm nog steeds zoo te gloeien in het innerlijk van een deel van het Duitsche volk, dat voortdurend de re- publikeinsche regeeringsvorm, die een waar borg is voor Duitschlands internationale posi tie, in gevaar wordt gebracht De huidige mo- narchistische beweging schijnt ernstiger te zijn dan menigeen vermoedt. Een net van sa menzweringen schijnt uitgespreid te zijn over het land, en als men eens nauwkeurig let op allerlei verschijnselen, dan gaat men veel begrij pen van wat er thans in Duitschland woelt en gist en in den laaqhartigen moord op Rathennau maar één van zijn verschijningsvormen open baart. De Petit Parisien publiceert r tele gram tdt Mainz, volgens hetwelk in het Rhijn- gebied 25 30.000 nationalisten zich onder voorwendsel van een viering van een midzo merfeest hebben vereenigd, om trouw te zwe ren, niet aan de Republiek, maar aan het Rijk, aan Wilhelm en aan Bismarck. Verschillende redenaars zouden voor het standbeeld van Blücher, versierd met de keizerlijke kleuren hevig-reactionaire redevoeringen hebben ge houden, en allen beijverden zich, om den roem van het ancien regiem te doen uitkomen en de republiek en het verdrag van Versailles te ver- oordeelen. Na afloop trokken verschillende stoeten rond, luidkeels zingend de Wacht am Rhein en Deutschland ueber alles. Dit is één van de vele dergelijke verschijn selen die zich op het oogenblik voordoen in 1 Duitschland. De Republikeinsche regeering neemt dan ook, terecht, uitzonderingsmaatregelen, en ver let zich heftig tegen gebeurtenissen, die den duur gewonnen vrede in gevaar kunnen bren gen. Reeds komen da Fransche bladen betui- Nog slechte enikele dagen scheiden ons tam, den dag der vetrildezingen^ waarop voor w eerst de Nederlamcteche wouwen mee ■uilen bepalen* hole in de volgende vier foren ons land geregeerd zaA worden.. Men fan wel gissingen maken weikiem. invloed de vrouweüijke kiezers zullen hebben, maar aitlie gegevens ontbreken en dus blijft de ui (steg één groot vraagieedcen. De vrouwen zijn wei geheel Onverwacht met het kiesrecht begiftigd, hnmens in Sep tember 1918 verHaarde de Regeering nog, dat van haar geen voorstel tot invoering ven vrouwenkiesrecht was te wachten en twee maanden later verklaarde diezelfde regee ring, dat harerzijds geen bezwaar bestond tegen behandeling van het wetsontwerp- goede «eden, want de politieke poiitie is ten op. zicht» van verschillende bondsstaten exterritoi riaal. Zoo kunnen bijvoorbeeld geen Pruisisch^ agenten naar Saksen of Beieren worden ge^ stuurd. In den Rijksdag heeft man heden be< sprekingen gehouden, die ten doel hebben, d< geldende bepalingen voor het onderzoek fo de«| zaak op te heffen. Men wil het de Berlijnscha crimineel» politie mogelijk maken, ook buiten Pruisen te werken. Deze besprekingen zoudet^ vermoedelijk nog Leden, maar ulterijjk morgen ten einde worden gevoerd. Onmiddell|jk daarop zullen talrijke beambten der Berlljnsche politiek» pjolitie naar verschalende Duhsche steden Ver* trekken, waar hun tegenwoordigheid van bew lang kan cijn. De sociaal-democraat Wels heeft gisteren iM den Rijksdag Karl Tillessen, den broeder vat< den moordenaar van Erzberger, van ernstige feiten beschuldigd. In verband hiermede ie Kan Tilessen heden te Flensburg gearresteerd. Hl vertoefde vermoedelijk in deze stad met hel doel, bij de eerste de beate gelegenheid OVet de Dtensche gtens te vluchten. Do politie vari Mönchen heeft van haar kant uit het proces von Kil linger en uit de redevoering van Welg bekenden kapitein Hoffmann in hechtenis genomen. De autoriteiten zijn van meaning, dat de moordenaars zich fn Duitschland schuil hotM den, hetzij zij per vliegtuig naar het buHenlan^ «ijn ontkomen (in dit geval vermoedelijk Hom garlje). Alle Duhwche grensstations hebben bijs rondere instructies ontvangen, ten einde rerf verachetpte contröle uit te oefenen op de reizif vr(xiwwiktosrec!bt Dart onverwachte g«- ■ebenk is door een groot deel van de Ne- derlttnidsdhie vrouwen met oiweraohillaigh^ öanvoard. Zij hadden er nooit om g'evra&gd •n voedden er niets voor zich in de politiek giaan verdlefpen. Dart is wei mogelijllc, m»ar nu zdj eenimeal kiezenessen zijn, is het haar plicht zidh daarin wel te verdiepen en moert iedere vrouw er ririh rekenschap van geven welke poUrtiedae partij haar bet naast aan bet hart ligt en in weftke richting aj bet bestuur van onzen staat wensöhh in oüe mo^elijiloe werldlarMgen vindt men tegen woordig vrouwen en döe vrouwen komen daardoor dagehjiks in aanraking' met ver- ■chullende wetten, vruchten van den arbeid van ons Parlement Ook de huisvrouw, dke néet doefknietemt aan het maetschappelijk Heven, komt tegenwoor dig op haar terrein met de wetten for atn- toezien, dat, door gebrek ean inzicht hf deze raking, want de staatebemoéBrag beeft rich den laiatsten tijd ook hier uirtgebreid. Laten we maar eerts denken aan die distri- butiejaren, die ledlere huisvrouw nog versch In het geheugen liggen, aan bet arbeids- oontraert, waarin die verhouding tiissdhen huisvrouw en dienstboek geregeld wordt en aan de invaJidlitei-Swet met haar verpfidb- tlng tot het plakken ven renteaegete. Verder kan toch die nieuwe wet o»p het Jager onden- ■vijs met rijn veranderde eischen voor de school, zooals b.v. de afschaffing ven hert Fransch op do lagere school, op die bekwiig- stelling van alle moeders rekenen en te er ten slotte wel iemand onverschillig voor hert cijfer, diat rijn belastingbiljet eengoeft? Dit rijn maar enkele voorbeelden, waaruit blijkt diat de vrouwen er wel degelijk belang bij hebben een woordje mee te spreken in het publieke leven en dat geen enkele vrouw bij de stembus mag wegblijven of rich niet behoorlijk rekenschap geven van haar stem. Het zijn zware tijden, waarin de vrouwen voor het eerst tot dien plicht gepoepen wor den. Een begroeting met een tekort van misschien 100 millioen. en daarbij een dalende opbrengst van de belastingen, zoo- <lat dat tekort het volgend jaar misschien nigheid en een groote versobering van inrichting van onze staatshuishouding kan ons land redden. De staatsbemoeiing mag niet verder om zich heen grijpen, omdat die bemoeiing ons steeds meer geld kost en het verantwoordelijkheidsgevoel bij de biagers afstompt. Het particulier initiatief is de stu wende kracht, die onze maatschappij meer op moet heffen. Daarom moeten handel en nijverheid zooveel vrijheid hebben, dat zij hun vleugels kunnen uitslaan en niet meer aan banden gelegd worden, dan in het be lang van het algemeen strickt noodig is. Wil dé nieuwe regeering, die wij in Sep tember krijgen, in staat rijn met krachtige hand de noodde hervormingen ean te bren gen, dan moet rij kunnen steunen op een - - --w flinke parlementaire meerderheid en dat is .Merchaint tot invoering van aiigemeen actief een onmogelijkheid, wanneer ons Parfement bestaat uit een groot aantal vertegenwoor digers van kleine partijtjes, die om één be lang of om één persoon op den voorgrond te brengen, zich afzonderlijk georganiseerd hebben. Het is geen#tijd om zich blind te staren op eigen kleine belangen, allen, die de ontwikkeling van onze maatschappij in én richting, in de vrijzinnige richting sdhen, moeten de handen ina een die ontwikkeling wat i dan de ander, of de een dit, I onderdeel van meer belang het oogenblik bijzaak. Alle dat slechte vrijheid^ zuinigh samenwerking van alle klas» ken van het verantwoordelijkheidsgevoel ons vaderland door deze moeilijke jaren heen kunnen helpen, moeten Uch aaneen sluiten en mogen niet onverschillig blijven ADVERTENTIEPRIJS» u» Gouda en omstreken (bebooraufo kot dM teoorgfalnjrl» 1—4 regels 1.30, elke rogel meer ƒ0.25. Vnn buiten Gouda en don be*nrgkrii.g. 1—5 regels ƒ1.55, elke regel meer ƒ0.80. Advertentiën In bet Eateninmmmmer 80 billing op den prijs. I.iefdadigheids-adTertsntiön de helft van den prtfa .NGKZ0ND8N MKUBUKEL1NGEN1 1—4 /105, din 1W Op de voorpagina 50 hooger. Gpwone advertenttën en ingezonden mededeelingen bU contract tot zeer geredaeaer* den prüs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatamiiute. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschcnkomrt »an «oHeds boekhan- delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten daags yó<br da plaatsing het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te «tin. gen dat Frankrijk niet onverschillig nen blijven tegenover den toestand bezig is te ontwikkelen I Wij, hier in Holland, zijn vol be duchtheid voor het monarchistische gevaar in het naburige rijk. Wij begeeren niet anders dan gqf de naburen te zijn, en willen, onder alle omstandigheden correcte gaatheeren blijven voor persoonlijkheden die het noodlot ons als banneling zond. Maar wij kunnen het niet verbergen dat onze volle sympathie voor het reupblikeinsche stelsel in Duitschland is, dat veel meer verwant is aan ons constitutioneels Koningschap, dan het, trots alle mooie woor den en handige redeneeringen de grootste ge varen in zich bergend regiem van de Hohen- zollerns. God behoede Europa voor een ramp els een nieuwe omwenteling in Duitschland! Maar wij hopen dat de Entente de Duitsche Repu bliek nog op andere wijze zal steunen dan door bedreigingen. van Amsterdam t< Batavia naar Xnw /an Colombo, ië naarr Rotterdam, isant. Juni nan. van News gers, die het land mochten verlaten. De tien personen, die te Berlijn in verbant met den aanslag werden gcarresteert, zijn he< den weer allen in vrijheid geeteM, nadat h«? onschuld duidelijk was gebleken. Een enkele pefW soon, <Be gisteravond door de poMtie in hechtef nis werd genomen, wordt nog vaatgehoudea^ Deze schijnt lid te zijn van de Organisation Con< suL Getuigen hebben de gennwteerde opges merkt, toen Hj te Berlffn-Hallensee, in de nabiK heid van de plaats van het drama, in gezelf schap van een anderen heer in een wachtende automobiel stapte en beido heeren hebben ted plaatste automoHehnntiteh aangetrokkén mutsen en groote brillen opgezet. Een derd< man vergezèide het tweetal een eindje. Toe< steeg hij uit de automobiel, die daarop in ds richting van Grünewald verdween. De gearresteerde ««gt een uitstapje te hebbe< ondernomen. Intusschen beweren verschillende binden, daf het signalement van «en der daders op den thanf gearresteerden Karl Tilessen geheel kan worden toegepast. Tilessen werd ook gezocht door di autoriteiten van Cassel, in verband roet den aanslag op Scheidemann. Toen te Camel ee« bevel tot arrestatie tegen hem werd uitgevaar* digd, vertoefde Tillaaaen te Frankfort. Hij verJ dween daarop uit deze stad, maar de politin volgde zijn spoor tot Hannover en Hamburg/ Uit Hamburg is hij toen naar Flensburg vertrok* ken, waar de BerHjjwche agenten hem hedeg hebben ontdekt. Tilessen zou nog heden near Berlijn worden gebracht. De Lokal Anzeiger deelt mede, dat volgeng de verklaringen van twee zeer be’rouwbare ge tuigen, de autoriteiten twee bepaalde pcrsor.eti als de daders van den aanslag beschouwen. Do beschrijving van «n deser daders, op wiens „meisjesaihtig uitcrHjk” wordt gewezen, kart woiden toegepast op een gewezen officier, di« „Wat bedoel je?” vroeg do jonge vrouw opgewonden, „Om in de wereld nutun te maken, zot beroemd te worden’* „Hier?" „En waarom niet? De Paynter’s twe« broers, hebben het in Wisconsin gedaan? heinde en ver kwamen de menachen naar hen toe. Maagoperaliea, voornamelijk. In Colorado had je Lawton voor tering. In Zwitserland Llngara zenuwziekte en Zumpf in Oostenrijk ergens In een kleirt dorpje, ik weet niet meer hoe het heet. Maal iedereen kent Zumpf ais specialist voor rug. temergsziekte." Hij noemde nog andere beroemde name» van dokters, die op verafgelegen oorden hunt, inrichtingen hadden en die hun patlënteri hadden zien komen uit alle hoeken van do wereld. „In deren tijd houden de menschen er van te reizen; als ze maar geld en een geP tlige reden er voor hebben, dan komt er voor hen een duizend mijl meer of miudlr niet op aan. Het eonige wat noqdig is, te dat j< het vermogen hebt ze te helpen, of dat xg denken, dat je dat kunt!" zei hij cynisch .,En in alle gei al, dat heeft de dokter. !W hoop, dat hij zich op zenuwziekte zal toe< leggen, dat is op ’t oogenblik het voordem Ifcst. Natuurlijk kan hij er rheumatiek, sut< kerziekte en spijsvorteringskwalen ooW bijnemen, daar zou de bron weer goed vool zijn. Hij heeft pemconltjken Invloed en dat is bij de t.u-lerne «hnapie en eigenlijk biB alles, 't\ i M. .d in verimnl met hdH nctech record op dij r ven zfj«t prestatiS :el aan te vragen. 4 A. SL ningen aan rijke patiënten, verdedigden zij zich door te zeggen, dat zij de armen in de ziekenhuizen gratis behandelden. Het was de eenige verstandige manier te doen zooals andere menschen. Eigenlijk was haai; stem ming in die dagen niet anders dan een on uitgesproken afkeuring over alles wat van het gewone afweek. Wat de menschen altijd 1 hadden gedaan, wat ze gevoeld en gedacht hadden, dat was de eenige redelijke ma nier van denken, voelen en doen..*... Nog een korte, hevige storm en het ijs was snel en plotseling van het meer verdwenen Op een morgen werd ze wakker en zag ze het blauwe, kabbelende water waar zij zoo veel van hield, in plaats van de grijze ijs vlakte. Dat was weer een nieuwe lentebode, een nieuwe belofte van den zomer, die ko men zou, den tijd dat er weer menschen zouden zijn en dat het meer er vronlijk uit zou zien met witte zeilen en kano's, die langs den oever zouden varen. Dien morgen zong zjj voor het eerst sinds vele dagen en toen Erik haar vragend aanzag, kon zij hem niet uitleggen waarom zij zoo vroolijk was. Het was haar alsof met het smelten van het ijs de deur van een gevangenis voor haar was opengegaan. De boot werd naar de nederzetting uitgezon den voor brieven en levensmiddelen, die zij niet hadden kunnen halen zoolang het ijs 1 veilig wa» om er over te gaan. Dr. Pei bracht ’a middags toen hij terug kwam, de 1 cost boven in het steenen huis, en hij bleef om wat te praten, terwijl hij gemakkelijk op den drempel van de deur ging zitten. Hij was vol nieuwtjes en praatjes uit de neder zetting. De treinen liepen ‘daar al, wel nog ongeregeld, maar met den eersten Juni zou «en geregelde dagdienst ingevoerd worden. *t Deed een mensch goed weer eens een trein te zien; 't was toch een vreemd gezicht geweest In die nederzetting, waar de boom stronken nog in de straten stonden. Die otatt. wagon gam Ja toch wn gw voel van in een straat te loopen. Ach eigen lijk was het zoo ver niet van „Broadway" hè?" De oqgen van den dikken kleinen dokter glinsterden van ploz.ier. De jonge vrouw glimlachte vol si Zij moest er ook eens heen om de» zien. De spoorweg zou hem nu lokken? Maar de kleine man schi het hoofd. „Neen, nu nog niet! Het werken onder den dokter was veel te inteiressant. Hij geeft aan alles wat hij doet beteekente." Er was goud ontdekt in het Noorden, den vorige»» herfst; do houthakkers uit het distrikt To- misko hadden h^t nieuws meegebracht Misschien zou hij daar eens even heen gaan en een claim koopen. Dat zou een sport zijn! En als hij dan veel won?Dan np'»r F.n ropa; en dan geef ik het pillendraaien er aan," en hij lachtte op ziju jongensachtige manier. In de nederzetting hferachte ondertus- schen een ongewone drukte en beweging. Twee nieuwe hotels werden er gebouwd, een reuzengevaarie van stéen; Blakeville moet de stad nu genoemd worden, niet meer alleen de „nederzetting" asjeblieft, ’t Moest de stapelplaats en het punt van uitgang wor den voor de mijnwerkers. Werkelijk de spoor was op het juiste oogenblik gekomen. „En wat zal de dokter uit zijn humeur zijnl’’ besloot de jonge man. Zij lachten bei den, maar Dr. Percy zei wat ernstiger: „Maar hij kan er niets tegi n doen. Wat helpt het je hoofd onder de dekens te stoppen oni het licht niet te zien, 't Is net gegaan zooals onze oude vriend Elpoi-t hem voorspeld heeft, de outgunning van het land hier, dan de eers|e kolonisten en al de rest «He r \olgt. Het vinden van het goud heeft al’* alleen wat verhaast, dat is alles. De do' ter zal er wel aan wennen. En hem zal het ook geluk aan brengen; it "0-, dti it, ix zij# schoenen stond.”, D' TTSCHLAND. Na den moord op Ratheneu. Maatregelen der <cgeering. Berlijn, 2ö Juni. (V. D.). De uitzonde ring- epaiingen zijn heden gepubiiceeid en dientengevolge in werking getr'dcn. Von de gisteren in hechtenis geuonm ledtn der gehei me organisatie „consul” moesten er 9 weder worden vrijgelaten. In München werd de plaats vervangende leider dtter organisatie, kepiteln- l ui tenant Hoffmann en in Flensburg kapitein- luitenant Kar.l Til lessen, een oudere broeder ven Heinrich Tillessen, die a's een der moordenaars van Erzberger bekend te, in hechtenis genomen. Berlijn, 26 Juni. Het wetsontwerp ter bescherming der republiek te reeds hedeenamid- dag in de zitting van het rfjkskabinet, onder voorzitterschap van president Ebert gehouden, besproken. Aangezien het ontwerp een wijziging van d« grondwet voorziet, zal het door der afgevaardigden moeten worden aanvaard. Be weend wordt, dat 'de regeering vast besloten te voor bet geval-4eze meerderheid niet mocht worden gevonden tot ontbinding van den Rijks dag over te gaan. Het wetsontwerp zal nog in den loop dezer week aan den Rijksdag worden voorgelegd. Rijkspresident Ebert te vanochtend uk Freu denstadt te Berlijn teruggekeerd en heeft on- noiddellijk na zijn aankomst een onderhoud met den rijksknnselier en den rijksimnister van bijv- nenlandsche zaken en justitie gehad. Het onder houd was aan de uitvoering van de jongste ver ordening gewijd. De verordening is heden ge proclameerd en onmiddellijk in werking getre den. Berlijn, 26 Juni. De politie te Berlijn en in het Rijk te nog steeds op de been. Men schijnt bepaalde sporen te volgen en het te na- tuurlifk zeer verstandig, dat niet alles onmid- dellljk aan de groote klok wordt gehangen. Gis teren en ook heden deed het gerucht de ronde, dat de moordenaars vermoedelijk per vliegtuig naar het buit^nlaivd waren ontkomen. Korten tijd nadat de aanslag >werd gepleegd^ schijnt er in derdaad een vliegtuig van het vliegveld Staa- ken te zijn vertrokken. z Het onderzoek is enn een speciale commissie toevertrouwd, wie* werkzaamheden owr het ganscho land worden uitgabreid. Dit heeft zijn laag ijs hield het meer nog gevan- was broos en onveilig om er nacht en dag kon mep het ijs 1 en kruien alsof het inwendig ?rhand losmaakte „oktersvrouwtje, dat voor het .open raam in den zonneschijn lag, kon vlucht groote vogels in kringen boven meer zien zweven alsof zij wachtten op breken van het ijs zoodat hun voedsel weer voor hen te bereiken zou zijn. Zij waren 's nachts stil uit het zuiden komen aanvlie gen, waar het al lente was. De dokter had het kleine troepje patiënten naar den zandi- gen oever aan het meer gebracht waar zij heerlijk in de zon lagen en de lentelucht in ademden. Zij lagen daigen onbeweeglijk, ge huld in allerlei versleten kleeren, dekens met gaten er in oude Indiaansche mantels en oude pelsjassen. Het was een troepje bloede- looze, ongeschoren zonderlinge gestalten. „Wat een bende arme stumperde,dacht de jonge vrouw met onbewuste minachting van haar stand. „En Erik maakt een drukte over ze zooals hij nog niet eens voor meneer El port heeft gedaan I" Zij kon haar man beneden zich tien buigen over een der patiënten om hem zijn medicij nen in te geven. Ongeduldig keerde zij zich af en keek weer naar het meer waar de witte meeuwen in cirkels rondvlogen «n klagend schreeuwden. Terwijl zij daar zoo lag en naar de vogel» keek, liet zij haar gedachten den vrijen loop, en meestal waren die vervuld van de Gene zende bron. Waarom verspeelde Erik zijn groote gaven hier? Hij was veel te knap voor da onbeduidende, kleine taak, die hij hier op zich genomen had. Anderen, mannen zooals Percy of zelfs menschen, die nog on beduidender waren, konden dit werk best at De meeat beroemde dokters werkten in ziekenhuizen en wanneer men ben aanmer king maakte 0 X. I Na vele dagen regen, begonnen eindelijk I de met sneeuw bedekte aarde en de stijve, I kale boomen te ontdooien en de winter nam «ijn afscheid. Een week van ongewoon warm freer voltooide de verandering van jaarge- I tijde; de sneeuw smolt tot hoog op de helling I |an den Macatawa, nam haar witte deken I gyera! van den grond weg behalve in de I $epe ravllnen van het donkere woud. Een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1