oen. DE »E to; DE GENEZER door ROBERT HERRICK. buitenland. bllEüWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA FN OMSTREKEN z Woensdag 28 Juni 1822. 'erklng iï5w NKER, cbord”, ■STUUR. 61. Jaargang T d. dODoud™ moordrecht, moercapelle,nieuwer. ---r ulwevvaTER, RJiEUWUK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADIHNXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. Btrelië naar naar Now Jeafc, hij de leiding nam. Eerst roo- riMXJLUKW I DORST rOTAM (Wordt vervolgd) ecimen haar naar New Orleans, -ruzw ioar Rotterdam, vei daagsche.|jM strijd koagt was, dat dere mens» al de fierN koren had. 1 wereldwijze Percy, geloofden vast in de macht «uw..™» J T kleine, grijze, steenen huisje, dat haar ma» is eigen..,, oude r werken ewor- alles den eer de ont- I komen »g in „Die het toe arbeid en - 3wonden over ireef aan het dok- die in de bron lag beroemd was gei zer”. t Was noemt ze roofvogels, Jakirs en lerdam mar B m Newport News, ur Lizard. dam naar Britsch rachee. uni van Rotterdam M «maak daar- i nooit 'inoelo oeard« „Dat fe het Hij bezit een soort zesde zintuig waardoor hij meer ziet en begrijpt van het lichaam dan wij met onze vijf, dan ge neest hij hij maakt de menschen werkelijk beter I We hadden deze maand een paar geval len van longontsteking, beide longen aangetast, in elk gewoon ziekenhuis zouden de menschen doodgegaan zijn.... nu zijn ze bijna beter." „Misschien is het tooverkrecht," opperde de jonge vrouw. w’t Is een soort tooverkracht zooals eigen lijk elke groote gave, ’t Helpt meei^ dan alle medicijnen, 't Is de wilskracht de zuivere wilskracht I" HU «weeg en veegde ztfn voorhoofd af. 40 - De jonge dokter raakte opgei Tet onderwerp; hij beschreef a wvrouwtje de toekomst, 1.. éls die maar eenmaal 'den evenals haar „Genezc. maar een kwestie van jaren. „Spreek niet van goudmijnen wat de dokter hier heeft is nog meer waard dan goudl” Hij wees achteloos naar de bron. Hij moet natuurlijk den boel hier wat in orde maken, een paar huizen bouwen, een bad huis en ben huis voor de verpleegsters enz, ’Alles rustiek en eenvoudig, maar netjes en van alle gemakken voorzien; en dan moet hij die troep halfbloeden en houthakkers zien weg te krijgen't Is een goudmijn,' herhaalde hij weer. „Elport zag het dadelijk |n die heeft een goed oog op zulke dingen.’ „Maar de dokter zou er nooit toe te krijgen gijn, om zijn bedelaarstroep weg te sturen, zoo als hij ze noemt," wierp de jonge vrouw tegen. ^Bovendien om te bouwen heb je geld noodig." De kleine dokter ladite. „We weten allemaal wat rijn stokpaardje is; die groote mannen hebben er een, is het niet Koppig is hij hij wil zoon soort inrichting poor jan en alleman hebben, waar ieders bede laar voor niets verpleegd kan worden. Het is Idealistisch, poëtisch en philantropisch, maar het brengt niets in. tal wel wiizec wor- „Maar één sterfgeval op de dertig, en een paar van de zwaarste gevallen, die ik ooit gezien i heb Hij liet zijn stem dalen, toen hij Holden haas- tig zag aankomen. „Ik ga gauw uit,” riep de dokter al in de verte. „Het ijs is weg in het noorden van het meer, en ik kan in de kano tot Point Barrow komen. Jack zal me helpen roeien jij moet hier blijven Percy en op den boel passen... Die Franschen daar zullen er slecht aan toe zijn, nu ze een maand lang afgesneden zijn geweest van de buitenwereld." j Hij maakte haastig eenige toebereidselen voor er nieuw leven en bew< zijn tocht. Hij zag er vermoeid uit na al die weken hard werken, maar hij was vlug in zijn bewegingen en Helen zag in zijn oogen het licht, dat zij zoo goed kende. Zij keek de man nen na, die het pad naar de baai afdaalden en druk samen praatten; zij benijdde hen hun werk en him vrijheid. Meer en meer was zij aan huis gebonden en zij begreep, dat zij nooit meer de echte kameraad van haar „Wildo" zou kunnen wezen. Als zoo menige moderne, beschaafde vrouw verzette zij zich tegen de wetten der natuur; zij verlangde niet moeder te worden. Zij betreurde de gebondenheid van haar sekse. De woorden van dokter Percy, zijn grenzen- loos vertrouwen in en zijn bewondering voor haar man, deed haar opnieuw aan hem en zijn groote gave denken. Hun Jeven zou een ongewoon leven moeten zijn, peinsde zij, waar schijnlijk voorloopig hier aan de Genezende bron zooals Dr. Percy het had beschreven. Maar voorloopig alleen I want met haar moeder schap waren ook weer atavistische instinkten bij haar wakker geroepen, die haar in gedach ten tenigvoerden naar de platgetreden alle- Helen schudde twijfelachtig het hoofd. „Hij kan het niet heel alleenEn aan de bron zal hij dat wel merken. Hij moet geld hebben om de gebouwen te zetten, en de eenige ma nier is om het te verdienen of om het te lee- nen, niet waar Toen ging hij op gedempten toon voort alsof hij haar in het komplot wilde betrekken „Ik ben al begonnen met aan een paar ken nissen te schrijven. Ik heb ze verteld wat een knappe kerel Holden is heb ze het kamp be schreven, zooals we het hier ingericht hebben, en zoo meer. Gewone kletsbrieven, begrijpt u. Een paar hebben al gebeten ik kreeg van daag al een verzoek om nadere inlichtingen. Och, die stadsdokters hebben altijd een massa gevallen, waar ze niets mee wéten te beginnen, rijke menschen, die niet beter kunnen wor den en die altijd weer iets nieuws zoeken om te probeeren. Ze vervelen de dokters en die doen ze graag aan een ander over. Misschien dat op een of anderen dag hier een van die tob- bers geneest of denkt, dat hij genezen is, die zegt dan natuurlijk dat het door de kuur hier is en door Holdenen klaar zijn we I Hij gaat weg en vertelt aan iedereen van de bron en de kuur en ze komen allemaal hierheen gevlogen, tl kunt er zeker van zijn, dat Elport dezen winter al veel over zijn genezing hier gepraat heeft, en hij spreekt met de menschen, die wij hebben moeten, overwerkte handelslui echte kapitalisten, die te veel gegeten en gedronken hebben, oud worden voor hun tijd en niet be grijpen hoe het komt Let u dezen zomer maar sens op, mevrouw Holden I" Helen lachte om zijn opgewondenheid. Maar u beschrijft daar een heel gewoon sa natorium, en u weet hoe de dokter denkt over sanatoriums en dokters, die er bet hoofd van OVERZICHT. DB MOORD OP DR. RATHENAU. De schoten die Zatcidegmiii. den Duitschen SïïTEÏ" Zaken neerge. IT r'°11 “«rkünken De •luipjnoord, die Memee begaan weid, moet en noJ>d*<>ttSïste gevolgen hebben voor de l^landsche verhoudingen in het rijk en voor Muitechlands buiten landsche positie. Wij zijn- he aas in de jonge Duitsche republiek aan der- fiefajke vervloekte politieke misdaden wel bijna maar 000(1 van Vergelijke laagheid, begaan aan een der beste menschen die t tegenwoordige Duitschland over ’t geheel pezat, hebben wij toch nog niet eerder beleefd. De geheele stad Berlijn is in ongelooflijke op- W’pdmg. In de parlementaire vergaderingen, die Juist bijeen waren toen ’t bericht van den moord JCh verbreidde ging een storm van verontwaar- Wing op tegen de partijen van rechts, die se- ert jaar en dag niet moede werden, de tegen woordige Duitsche regeering en speciaal Dr Rathenau hevig aan te vallen en op geweten loze wijze verdacht te maken. De krantenver- oopers, die met extra-edities in de straten ver schenen werden omringd door dicht opdringen de mensdienkluwen de kranten werden hen let- terlijk" uit de handen gerukt. Overal zag men «roepjes menschen, die in de grootste veront- Waardigmg hun afschuw over dezen misdaad uitspraken. Ieder voelt, dat deze verschrikkelijke daad het uitgangspunt kan zijn voor dreigende conflicten, dat de republiek eindelijk alle krach ten moet inspannen, om zich to beschermen, al, zij op den duur stand wil kunnen houden. Want ®r is geen twijfel aan of de moordenaars, die met revolvers en handgranatcT. Wilt! waar on zich ontdoen van een politieken tegenstander, daar zij tot de kringen van de reactionaire en monarchistische radicalen behoorden. Reeds se dert weken werd overal gesmoesd en gemom meld, dat er eind Juni „iets gebeuren” zou. Ja, zelfs voor dezen eigen dag, de 24e Juni, die de Rationalisten als den dag van de Germaanschen „Sonnwend”-feesten als een specialen feestdag ei kennen, is het losbreken van een actie der Duitsche nationale misdadigersbende, die haar bloedig handwerk met zulk een ontstellende gruwzaamheid voortzet, aangekondigd. Of op dien moord nog meerdere acties volgen zullen, of we weer een „Putsch" te wachten hebben, zul len de komende dagen ons leeren. Alles wat in Duitschland democratisch denkt en voelt, is van •orgen vervuld. Nauwelijks scheen de toestand bij ons wat rustiger te worden, en de verhoudingen zich te consolideeren, nauwelijks durfde men erkennen, dat in de stemming in ’t buitenland een wending ten goede op te merken was, of daar werpt dezer verschrikkelijke gebeurtenis ons weer in nieuwe verwarring en onzekerheid. De Duitsche revolutie is door eigenaardige verschijnselen gekenmerkt geweest. Terwijl bij de met geweld gepaard gaande revoluties in andere landen de vertegenwoordigers van 't oude regime steeds voor hun leven sidderden zijn deze bij ons dooreengenomen vrijuit gegaan, en daartegenover hebben juist de aanhangers van de revolutie en de nieuwe maatschappij hun inzichten met hun bloed moeten betalen. Een lange reeks van aanhangers der politieke lin kerzijde is sedert 1918 door moordenaarshanden uitaten weg geruimd. Spoedig is het een jaar geleden, dat de vroegere Rijkvminister Erzbor- ger op een zongelooze wandeling in 't geberg te neergeschoten werd. Nu wordt met de moord op Rathenau de lijst voltooid. Het is een verdwaasde, krankzinnige gedach tengang, die bij de rechts-radicale desperado’s heerscht. Het gaat Duitschland momenteel slecht - dus zijn, volgens hen, daaraan die lie den sdhuldig, die op ’t oogenblik het land be sturen I Elke poging, om een politiek van ver zoening met de andere volkeren, met de vroe gere vijanden te voeren, wordt door deze over verhitte breinen als „landsverraad” beschouwd. Alsof op 't oogenblik een andere politiek voor f Duitsche rijk mogelijk zou kunnen zijn! De geheele woede van de samenzweerders van rechts, die over een goed ingerichte organisa tie beschikken moeten, keerde zich speciaal te gen den Rijkskanselier Dr. Wirth en hun hart stochtelijke haat richtte zich daarnaast tegen Rathenau, die hen ook als Jood een doom in 't oog was. Voor de anti-semitische Hetze, die te genwoordig in Duitschland samengaat met de reactie, welke steeds driester den kop op steekt, was de vermoorde Minister Rathenau 't doel van de heftigste lastercampagnes. Tegelijkertijd moesten wij het hier aanzien, dat de moorde naars van rechts in bijna alle gevallen ontkwa men, en dat, wanneer zij of hun medeplichtigen gevat werden, verwonderlijk lidhte straffen hen toebedeeld werden, 't Spreekt vanzelf, dat dezv omstandigheid de brutale vermeltelheid der sa menzweerders nog aanwakkerde. Ontzet staan wij tegenover de gevolgen van hun daad. Maar nu is het dan Ook tijd, dat vastbesloten en zon der pardon ingegrepen wordt, opdat Duitsch land eindelijk ophoudt door te gaan voor een de terreur regeert. i Minister Rathenau is dikwijls genoeg gewaar schuwd. Hij werd met dreigbrieven overstelpt. Zijn vrienden vermoedden, dat misdadige plan nen tegen hem gesmeed werden. Zij drongen er op aan, dat bij beschermingsmaatregelen zou treffen en zich zou doen bewaken. Rathenau heeft deze raadgevingen in den wind geslagen. Hij kon zich niet indenken, dat men hem, die zich met al zijn krachten en naar zijn beste weten en geweten in dienst van land en volk gesteld had, naar 't leven zou staan. En zijn vrije geest versmaadde het voor zijn eigen persoon politie bewaking te aanvaarden. Want het is een van onze fijnzinnigste en be- teekenisvolste koppen, die met hem uit ons loven verdwenen is. Walter Rathenau was geen be roepspoliticus, maar een man, die naar voren ge- trden was uit een leven van drukken arbeid en philosophische studiën. Zijn vader Emil Rathe nau, de stichter en leider der Allgem. Elektrizi- tats Gesellschaft te Berlijn behoorde tot de scheppende krachten van onze grootindustrie; een geniale persoonlijkheid van hoogen rang, een leider der Duitsche industrie. Zijn zoon was niet slechts zijn opvolger, die zich onvermoeid op de gebaande wegen voorwaarts bewoog; Walter Rathenau heeft in letterlijken zin het woord van Goethe bewaarheid: „Was du ererbt von deinen Vatem hast erwirb es, um es zu besitzen”. Hij studeerde eerst mathematica, phy- sica en chemi. Electrolytische en chemische on derzoekingen, die hem gelukten, leidden tot de grondvesting van zelfstandige industrieën, wanr- zijn. Hij vers I” Dr. Percy knikte ernstig. ,j)it hier zal heel anders worden zooals de dokter ook anders is. Hij zal de kwakzalverij er uit houden." rrJa, hij is anders als andere menschen," zei de jonge vrouw met trots. „Dat weet ik toch waarachtig wel Ik heb er zoovelen gezien, beroemde dokters in de zie kenhuizen en aan de universiteiten, hier en in het buitenland, van die soort, die het nieuwste weten, serums, behandelingen en kuren, maar zo kunnen niet halen bij onzen dokter I 't Is niet alleen wat hij weet, ofschoon als je bedenkt hoe hij zich hier de laatste jaren begraven heeft, dan zal hij nog wel meer lieten dan wij denken. Maar het is nog iets anders dan de wetenschap, die hij heeft Ach, daar zijn er zooveel, die knap zijn is ons vak, en toch kunnen zo de menschen niet gauwer beter maken dan een ander. „Wat is het dan „U weet hoe het volk hier hem noemt?" „De „Genezer" I" eerberioht. Ion morgen veaf^ ia. e Toulouse; vond van 28 J: tvankelijk opklare zwaar bewolkt r Weinig verander. werd de orde niet gestoord; aan de betooging deelnam, en zeer eerbiedig. In den Rijks dag waren de leden van het diplomatieke korps Nadat de Coriolanus ouverture gespeeld was door het orkest van de Staatsopera, hield pre sident Ebert de groote rede. Hij zeide, van oor deel te wezen, dat door de vermoording van Rathenau heel Duitschland getroffen was, welk er door beroofd was van een der beste hoofden voor het herstel. Ebert betuigde aan het slot van zijn rede, den dank van de Duitsche republiek en van het Duit sche volk vooi wat Rathenau in zuvere vader landsliefde voor Duitschland had gedaan. De vice-président van den Rjjksdag vertolk te de meening, dat de dood van Rathenau het volk er toe moest aansporen, de wereld einde lijk eens van de moord-atmosfeer te zuiveren. Nadat nog een spreker van de democratische partij een levensschets vnn den overledene had gegeven, werd de eigenlijke rouwplechtigheid besloten met de treurmarsch uit de Gfttterdënw me rung. De kist werd toen den grooten stoep af ge dragen en in de lijk-auto geplaatst. De Rijks- weer, die voor het Rijksdaggebouw opgesteld stond, presenteerde het geweer. Het bijzetten van het stoffelijk overschot van Rathenau in Oberschönewcide vond plaats zon der dat er publieke personen bij tegenwoordig waren. Slechts de naaste familieleden woonden de plechtigheid bij, die zich beperkte tot het lezen van de rouwgebeden door een rabbijn. Te Berlijn is ten teeken van rouw voor Ra thenau de beurs’ gisteren gesloten gebleven. uien, van Batavia naaf tni Perim. i Indië naar RotteixfanJ i aan. tm en Antwerpen naa* issingai. am naar New Orleanstf a Cruz. 1 Juni van Batavia tf' naar Rotterdam, aar Rotterdam, vertroiji Juni van Batavia naaf? tyres naar Rotterdan^ ti van Amsterdam naaf' tni vqn Amsterdam tf/ 2 Juni van Paramaribo van Amsterdam te I i id van Melbourne t< i van Amsterdam naa^’ Amsterdam, vertrok mi van Sjanghai naaf I res naar AmsterdanO I bon. i van Leith naar Donf I I m naar Zuid Amerffif 4 I i Nadere bijzonderheenk Men schrijft aan de N. R. Ct. Op indrukwekkende, waardige wijz© is ht den te Berlijn de laatste eer aan «Ir. Walm 1 Rathenau bewezen. Reeds vroeg in den ochten 1 stelden zich dichte drommen nieuwsgierigen i» de buurt van het rijksdaggebouw on de Sief' gesallee op. Aan beide zijden van den korteif weg, dien de stoet zou doortrekken, stonde» de mannen en vrouwen geschaard, die steedg’ weer door een sterke Schupomacht te voet ent' te paard moesten worden teruggedreven. TaU' rijke automobielen brachten politieke persooiyt1 lijkheden en diplomaten naar het gebouw va» de Duitsche volksvertegenwoordiging. Soms opende zich de menschenzw om boden mef reusachtige kransen door te laten. Do groote deuren van den Rijksdag staalt •wijd open. Dit is slechte bij hooge uitzotnderinJ gen het geval. Nu kon men door deze deure» den ruimen Königsplatz overzien on zoo uit dof rijksdag zelf een blik op de overtalrijke mo4 nigte werpen. De groote vergaderzaal van het parlement biedt oen grootschen aanblik. Op de plaatf waar anders de voorzitter en de secretarissen zitten, staat thans de lijkkist op een katafallj onder een zwart baldaifjn dat bijna tot aan het plafond von de zaal reikt. De kist is bedekt mê< een groote republikeinsche ving met den pijksC adelaar. Op de vlag kransen van mocter en zuster va» den overleden minister, alsook een van df A. E. G. j De plaats der stenografen is ingenomen do<f een reusachtigen beng fraaie on groote kranseiu' Andere kransen staan opgeatekl tegen de mW nisterbank en de bank van de verbuenwoordisf gers van den Rijksraad. Ook de wendeXial W Hugo Stinncs. Er zijn kransen van regeen ring, van de verschillende fracties van de» Rijksdag, van do regeeringen der Bondsstaten^ van politieke vrienden en democratische orgM nlsatics, kransen van groote industrieele onden{ nemingen ert van handdwennootschappen, va» diplomaten en kunstenaars, van pers- en staf dentonorganisaties, In do wandelgangen stnna talrijke democratische studenten met hun vaan* dels, hun getrokken degen, en hun kleurig* unU former. I De achterzijde van de groote vergaderzaal ff gevuld met reusachtige palmen en waaierplan^ ten. De groote electrisdhe lampen zijn evreveenf omfloerst, terwijl de balustrades der tribun» zwart gedrapeerd en met hortensia's versierd? zijn. De zaal zelf is propvol. Vrijwel allo lede» van den Rijksdag zijn versechenen, met uitzon* ■ing van de Duithrh-evationalen. Dezen bod vinden zich inderdaad m een moeilijke situtM tie. Indien de fractie in haar geheel zou zij» verschenen, dus met inbegrip vnn de op hef oogenblik allesbehalve populaire elementen ala Helffericti en Wulle, zou bun tegenwoordigheiil ditmanl weliswaar geen incidenten hebben uiot gelokt, maar toch eon onaangenamon mdnrli hebben verwekt. Hun weerblijven zou natuurlijk; ook erg zijn opgevallen. Om «leze redenen had| de fractie het- Tfintaml'gst geacht, zich doof haar bestuur te doen vertegwwoordigi-nJ Slechts de heeron Hcrgt, Schultz en Dietrich o» enkele anderen zaten op hun plaats. De overig» 4 J iden van haar stand. Maar ’t zo» a voor dat haar „Wilde" getemd^ |greep zij. Hij was niet zooals an+ Daar was zij trotsch op, mei van de vrouw, die hij uitvent was er zeker van. De practischf iport, evenals de materialistisch! lt wL_.1. van ziji gaveZoo droomde zij eenzaam, hl het kleine, grijze, steenen huisje, dart haar ma» voor haar gebouwd had. XI 1 Met het eind van den langen wintertijd bego» b“veging te komen overal de knoppen zwollen aan de boomen en de gras sprieten op de grijze heuvel ruggen kwamen ul den grond to voorschijn. Éérst kwam er eet lange processie hout voorbij, alles wat in del winter gehakt wosj dreef uit allo kleine beket naar het groote meer, werd in vlotten same; gebonden en deze gleden in donkere plekken als mozaïek, langs de nederzetting naar he begin der rivier, waar zij in kokende water vallen verdwenen en donderend naar benedei dreven tot aan de houtmolena. Er waren dagen dat er zooveel hout in het moer dreef, dat d jonge vrouw vnn haar hoogte op de klip dacht dat zij wel over het meer zou kunnen loop» op dien stevigen vloer van bruine dennen, -i» GOUDSCHE COURANT. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 «z j .7” 22 cent, oveij Frat™ Ptt post por kwartaal ƒ3.15, „et Zondagsblad ƒ3.80 gsseluedt. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT 3L GOUDA. W on» agentan an looper., den boekhandel en de postkantoren. g'°P“d 9-6 U“-' Tl Int 821 ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorends tot den bezorgkrincH 1—6 regel» 1.80, elka rogel meer 0.25. Van buiten Gouda an don bnsorgkring INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1—4 regels ƒ2.05, elke regel mesr ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en Ingezonden mêdedeeringen bjj contract tot zeer «reduceer den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschcnkomrt van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daag» vóór d» plaateing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. een specimen vnp fijnen smaak. Hij zed was eigenlijk haar architect. Zeldzame en kostbare meubels, waardevolle schilderijen, kunst- n van allerlei aard, het liefst van Oud- Berlijnschen oorsprong, sieren het voorname en behaaglijke interieur. Er zijn weinig menschen in onze stad, die zoo geestig en belangwekkend wisten te converseeren. Zijn rijke veelzijdige ontwikkeling heeft ook de buitenwereld erkend en weten te waardeeren. Zijn eenvoudige en toch zoo waardige manier van optreden en niet het minst zijn talenkennis maakten hem speci aal geschikt met de diplomaten van andere lan den over Duitschlands lot te onderhandelen. Hem te vervangen zal ontzagljjk moeilijk, feite lijk ónmogelijk zijn. Al deze rijke geestesgaven, al deze oprechte en onzelfzuchtige toewijding aan ’t welzijn van het land, dat hij innig lief had, zijn nu uitge- bluscht. Wie het goed met Duitschiand meent, moet verlangen, dat de moordaanslag, waaraan Walter Rathenau ten offer viel, geboet wordt, en dat Duitschland in de toekomst beschermd zal worden tegen het drijven van verblinde men schen, die ons berooven van onze leiders en het land in 't ongeluk storten. Beter is het zwakheden te voorkomen, dan ^wakken1 te helpen. hij |eidlnff Mnu Ecrst op den uitdruk_ kehjken wensch van de A. E. G. trad hij in de leiding van de onderneming vnn zijn vader; daarbovenuit echter ontwikkelde hij zich tot een bedrijfsleider en organisator van grooten stijl, en een philosophisch schrijver, die de vraagstuk ken van dezen tijd diep onderzocht. Een lange reeks van boekwerken, die ook nis „verzamelde geschriften" verschenen zijn in 5 deelen, doen de buitengewone intellectueele be- teekenis van Walter Rathenau kennen. Als een maatschappelijk criticus, zooals wij er weinige of geen anderen bezitten, deed hij zich kennen in de werken „Zur Kritiek der Zeit” en „Von kommenden Dingen". Hij stelde daarin de vr^ig: „Hoe is het wereldgeschiedkundig karakter van ons tijdperk te verklaren?" En hij antwoordde: „Eenerzijds door de buitengewone ontwikkeling der techniek, anderzijds dpor de geweldige aan was der bevolking, waarvan het gevolg is de overschaduwing van de heerschende hoogere maatschappelijke klasse door de vroeger over- heerschte lagere klasse. Uit deze elementen werd het wezen van onzen tijd geboren, waar voor Rathenau het sedert dien beroemd gewor den en overal gebruikte woord gebruikte: de „mochanisierung” do „mechaniseering”, die ver over het bedrijfsleven heen, elk terrein van ojienbaar leven, ons gedachtenleven, onze ker ken, onze kunst, ons staats-bestel, Ja, onze geest en ons geheele leven doordrongen heeft. En deze „mechaniseering" heeft nu weer ge wekt het verlangen van onzen tijd, dat Rathenau kenschetste als „het verlangen naar zielsbevrij- ding". In andere geschriften, boeken en politieke op stellen, over Engeland’^ politiek. Duitschlnnds Innerlijke verhoudingen, över de wereldpolitiek heeft de thans vermoordde met diep gevoed do noodlottige^ feiten ge toeken die voor 1914 in iog, de nederlaag en de tevolutie gruwzaam dui delijk voorspeld. Hij hcwft dan in het boek: „De k. izer”, dat het populairst werd en de grootste verspreiding had, een terugblik gegeven op de periode van Wilhelms bewind, wanrin hij in phi losophische beschouwing de oorzaken vnn Duitschlands verval bloot legt. Verder deed hij practisch werk. Zooals hij als econoom-politicus in 't begin van den oorlog de Duitsche, grond- stofvoorzienmg organiseerde van sten dag af zag hij destijds, hij alleen, zaglijke moeilijkheden, die op dit gebied zouden zoo heeft hij na de ineenstorting de geschriften: „Die neue Wirtschaft en „1 neue Gesellschaft” de grondslagen van komstige Duitschland, een land van geestelijke vrijheid, geteekend. De zoon van de groootindustrieëel heeft daarbij een wonderbaar!ijk juist inzicht nan den dag gelegd in de problemen van onze eeuw, waarbij hij, zonder zich te begeven in de starre theorieën vnn het oude socialisme, de moderne oplossing der groote sociale problemen op het eerste plan plaatste en met ver vooruitziende blik een weg aanwees, welke leidt naar t licht en naar de wedergeboorte van den geest. Zoo heeft Rathenau, hoewel zelf leider van groote industrieën, ook het vertrouwen veroverd van arbeiderskringen. Met hen zag de ontwik kelde burgerij in deze man een geboren politiek en geestelijk leider. Hij was bovendien vertegen woordiger van de beste en fijnzinnigste BerlIJ- ner cultureele kringen. Zijn villa in Grünewald, voor welks tuiningang hij heden werd vermoord, v luuwpiecn- ughcid voor Rathenau nam heden om twaalf uur aanvang. Zoowel in den Rijks dag als de I DUITSCHLAND. NA DEN MOORD OP RATHENAU. De uhvaart. Bk'jlii''' 27 JUni' <W' B D’ TOUWplodl- s middags een r als op straat bevolking die was zeer talrijk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1