t NIEUWS- EN1 ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTRE huLUHDSCHE MM.' 14969 Zaterdag l Juli 1922. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUW Sït- KERK s. <L IJ., OUDERKERK a. cL IJ., OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 61* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen l it BDinmir bestaat alt 2 bladen- EERSTE BLAD. Op wlöü dan wèl No. 1. Mr. H. C. Dresselhnys. BUITENLAND. BINNENLAND. ïosa FEUILLETON. DE GENEZER «WC, - ----- i flOlMlHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS i per kwartaal ƒ236, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per poet per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad f8£0. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT II, GOUDA* bij onae agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onse bureaux lijn dagelijks geopend van 9-6 uur.) Administratie Tal Int t2| Redactie TeL 646. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende Ut dea besorgknng): lr-6 regels 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den besorgkringt 1—6 regels L65, elke regel meer 0.8a Advertentiën in het Zaterdagnummee 80 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGKN: 1-4 regels 2.06, elke regel meer f DM. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot soa den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van aollede boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daags vf aan het Bureau lijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te i In vorige artikelen heb/ben wij afgerekend net de kerkelijke coalitie en de kleine parw fijt je». Geen onzer ral de rose-zwarte regee- TiH opnieuw willen inhuren, geen onzer zal ook de onvruchtbare demagogie van de 'iv. ergpartijtjes willen bevorderen. Du» niet Rechteah en ook niet uw om verknoeid aan een personen- of belan- feengroepje, ook omdat uw stem dan ten goedie kan komen aan een der kerkelijke coalitiepartijen, die een oversdhotten-Joterij hebben opgezet, welke men van christelijke partijen niet zou verwacht hebben. Daarom nog een enkel woord over de Lin kerzijde. Zij bestaat uit communisten, S. D. A. P„ wi jzinnig-d emocr at en en Vrijheidsbond. Een eenheid vormt de Linkerzijde niet en thant minder dan ooit te voren. Kon men onder de oude bedeeling nvet het stelsel van herstemmingen nog eens denken „alle Hnk- krho «temmen gaan toch bij de herstemmin gen op één hoop", thans staan de verschil lende deelen van de Linkerzijde fel tegen over elkaar. Over de communisten kunnen we wel vijgen. Zij zijn anti-parlementair, abso lute appositievoerders en wie dus een le- geerlng wenscht in onzen, vrljheidslieven- den geest, zal zeker niet denken over een üornmuoiot met zijn itranktannig-dure pro gram' van eischen. Geen liberaal, geen werioeMjk vrijzinnige Bal ook zijn (haar) stem geven aan een par tij-ganger van Troelstra (S. D. A. P.) of ■Merchant (V. D.) Afgescheiden nog van de politieke onbetrouwbaarheid van Troelstra, die bij de stembus een meerderheid tracht te verzamelen en zich voorbehoudt om, in dien dit niet gelukt, langs revolutionairen iweg naar de macht te grijpen, en van d'e onvastheid van Merchant c. s„ die tusschen socialisten en vrijzinnigen htm evenwicht trachten te bewaren, is versterking van die groept» volstrekt uit den booze, Tsgwn de groep^Marchant (na de onder linge ruzies en het uittreden van 2 van de 5 leden van Merchant's fractie, mag men nog slechts van een groepje spreken) hebben wij nog ddt bezwaar, dat zij volstrekt over bodig is. Na die tot-stand-koming van het olgemeen kiesrecht was er geen enkele re den meer voor de vrijzinnigs-democraten om liet mee te werken aan de vorming van een groote vrijzinnige hervormingspartij, den Vrijheidsbond. Eigenzinnigheid, zucht tot partijtje-spelerij heeft Marchant er echter toe geleid, om niet mee te doen en van dat oogenblik af is de hatelijke campagne Aan de vrijzinnig-democraten tegen den Vrijheidsbond begonnen. De vrijzinnigen i «uilen een goed werk doen door in zoo grooten getale op den Vrijheidsbond te stemmen, dat ook de fractde-Marchant zehre weldra van haar overbodigheid zal worden overtuigd Een gewichtige reden om de S. D. A. P. en de V. D. niet te versterken, is nog, dat de mogelijkheid van een rood-zwart blok (NolensAalberse-Troelstra^Marchant) zeer vergroot wordt, wanneer de groepen-Troel- stra en Marchant niet verzwakt uit de stem bus komen. Men make de rekening slechts op. Indien de coalitie geen meerderheid op 5 Juli behaalt, komt de rood~rose~roomsche oplossing naar voren. Welnu, de coalitie had 50 van de 100 zetels. Denk nu aan de groote ontstemming onder de regeeringspartijen, aan de nieuwe katholiek* partij (die, al is ze van boven af kapot gemaakt, nog heel wat stemmen aan de roomsche partij zal onttrekken), aan de lijst-Arts, aan de üjst-van Groenendael, aan de moeite om de calvinistische vrouwen naar de stembus te krijgen, kortom aan alle ongunstige factoren voor de uitgeleefde coalitie tusschen Rome en Dordt dan ligt de conclusie voor de hand, dat de coalitie ten hoogste 48, wellicht zelfs nog minder zetels zal bezetten1). De naar alle waar schijnlijkheid 28 zetels, waarmee Nolens ki de Kamer zal terugkomen, zouden dan, vermeerderd met de 22 van Troelstra en 2 of 3 van Marchant, een regeeringsmeer- d er he id kunnen vormen. En deze eenvou dige rekensom zal een ieder doen inzien, d*e alleen...eyi TgfTTyTp?/" ju&qris* van VnjTveTdsbonders op O Juli en een verzwak king van de rood-rose groepen Troelstra- Mara^xant ons land kunnen behoeden voor het rood-ros e-roomsche bloc, waarnaar TroeJssra reeds zoo lang hengelt en waar voor dè Roomsche partij opzettelijk de deur op ejjn kier heeft gelaten (do Utrechtsche mQtfe), al zijn de Roomschen zoo „tac tisch", die motie slechts als een soort theo retische mogelijkheid af te schilderen* «en kennelijke onwaarheid voor wie op de hoogs te der zaak is. Onze conclusie ligt voor de hand. Wij willen een ander Regeeringsbeleld, ^niet langer een zwart kabinet, dat uit angst voor rood in r o s a richting heeft gestuurd. Wij willen evenmin een rood-rose- roomsch Kabinet in plaats vin het Kabinet- Ruys de Beexenbrouck zien optreden. Wij willen een zoo sterk mogelijken in vloed van den echt-liberalen V r ij h e 1 d S- b o n d, die den steun van alle vrijzinnigen verdient, welke méér dan genoeg hebben van de onderlinge versplintering onder de vrijheidlievenden, tengevolge waarvan onze Deze berekening is er op gebaseerd, dat alle Vrijheidsbonders (liberalen), zoo mannen als vrouwen, op 5 Juli hun plicht zuilen doen door.... niet thuis te blijven. Roomsche en socialistische tegenstanders, ons uitlachende, de macKc krijgen. Daarom zij van heden af het parool Ieder liberaal, ieder, die een verstandig, liberaal, zuinig Oeihefdsbeheer wenscht, propagandist van den Vrijheidsbond. Éet is niet genoeg zélf te gaan stemmen.rnnaar zorg ook, dat zoo veel mogelijk Vrijheids bonders uit uwen familie- en lcenniskrtng op 5 JuH op die partij hun stem uitbrengen. Ntamt allen op lijst 91. DUITSCHLAND. DE MOORD OP RATHENAU. De moordenaars van Rathenau. Berlijn, 30 Ju^i. (V. D.). De student Techow, een der daulrs van den moord op Rathenau heeft thans bekend, dat hij den auto uit de garage heeft gehaald, waarna de beide mededaders onderweg zijn ingestegen, nadat zij vooraf nog een café bezocht hadden. Na de daad had de auto eene kleine panne aan den motor. Techow, die eerst de noia» zijner medeplichtigen verzweeg, kwam tot nn» dere gedachten door vertoog en zijner moeder. De voortgezette onderzoeakingen der politie in de moordzaak leiden tot steeds meer in hech tenisnemingen. In Tyrol werd op verzoek der politie van Berlijn en München de bezitter van den moordenaarsauto, de Freibergsche fa briekseigenaar Hltrkenmeister gearresteerd, die tot de rechts-4-adicale kringen behoort en kort r.a den moord naar Tyrol vertrok. De te Stettin in b^chtA^Nlt'^,""''"w* ""•"".m*» «uwuun vremrr Vost," We ook een «cl der radicale organisetio is, is behulpz mm ge weest by het zoeken eener gtrago voo. den moerdennarsauto. Stakingen in Duitschland. Berlijn, 30 Juni. Dinsdagmiddag zal er wederom een algeaneene staking plaats hebben, die zal duren van 1 uur tot 6 uur 's middags. Br worden groote openluchtmetingen georgani seerd, waarin de arbeiders zullen hebben te stemmen over de bekende voorwaarden ten op zichte van de wet tot bescherming der repu bliek. Om deze stemming mogelijk te maken, worden de bekende eischen op vliegende blaad- jes gedrukt, die aan de deelnemers der betoo gingen zullen worden uitgedeeld. In het land zullen deze vliegende blaadjes door fietsers worden verspreid. De tram zal slechts tusschen 1 en vijven niet rijden. Na de vergaderingen zullen ommetoohten worden gehouden. De orde zal door eigen ordebewaarders worden gehand haafd. De spoorwegen met inbegrip van den stadsspoorweg en de viaductspoor, zullen slechts mogen stilstaan van 3 tot half vier. Deze laetste maatregel houdt verband met het spoor wegongeluk bij de vorige manifestatie. IERLAND. DE IERSCUE KWESTIE. De laatste rebellen in de „Four Coutrs" geven 'zich over. Londen, 30 Juni. (R.). In het Lagerhuis verklaarde Churchill, dat er stellige geruchten waren, dat de opstandelingen in de „Four Courts" om voorwaarden van overgave vroe gen en dat hun was gezegd, dat de overgave ^Onvoorwaardelijk moest zijn. Dublin, 30 Juni. (R.). Honderd dertig re bellen, die nog wanhopig stand hielden aan den achterkant van do „Four Courts" Keschen to vier uur de witte ving en gaven tich tien mi nuten later over; zij marcheerden naar buiten, voorafgegaan door oen priester. Dublin, 30 Juni. (R.). Blijkens het vrij- staatsche spmmuniqué geschiedde de overgave der „Four Courts" onvoorwaardelijk. Het ge- hoele garnizoen werd gevangen genomen, met Inbegrip van Rory O'Connor, Liam Mcllowes en alle hoofdofficieren van het republikeinsche legerbestuur. De ontploffing in de „Four Court»"*. Londen, 30 Juni. (R. B. D.). De ontplof fing in de „Four Courts" had blijkbaar plaats in de bibliotheek. Een regen van documenten viel na de ontploffing neersommige werden op een mijl afstands opgeraapt Men gelooft, dat de ontploffing to wijten is aan een mijn In de kelderverdieping. «Londen, 30 Juni. (R.). In bet Lagerhuis «klaarde Churchill, dat de ontploffing in de „rour Courts" was verf orzaakt door een mijn, door de rebellen gelegd en tot ontploffing ge bracht In het gedeelte van het gebouw, door de troepen yen den vrijstaat bezet, waarvan er dertig waren gedood of gewond door de ontplof fing. k De verliezen en de gevangenen. Londen, 3 0 J u n L (R. B. D.). De ter» deelen officieel mede, dat bij de van de „Four Courts" drie hunner werden ge dood en veertien gewond, terwijl 33 rebellen werden gevangen genomen. M||gt stelt rich ay het hoofd der rebellen Dublin, 30 J*unL "(R.). De Valera beeft hoofd gest» Dublin buiten dfgOlir Courts optreden. Alg«*»*f»yrfrijd te Dublin. Londen, io/j/nL (R. B. D.). Het vech ten te Dublin kMs algemeen. De vrijstatera en de rebellen lemen telkens nieuwe strategic sccbe punten in bezit Afdeelingen rebellen veroozaken, bHJVens een draadloos N T.A-bericht, in andere wijken van Dublin wel last. Daar de rebellen burger- kleeren dragen, zijn zij moeilijk te onderschei den van vréedznme burgers en kunnen zij na schoten gelost of bommen geworpen te heb ben, in de menigte verdwijnen. Een communiqué van de Vrijstater» zegt, dat de rebellen Donderdag op groote schaal In heel Dublin levensmiddelen hebben gere- quirccrd. In de voorsteden kwamen jongelie den met revolvers de winkels binnen en namen bezit van wat zij noodig hadden. DE REIS DER KONINKLIJKE FAMILIE. Naar wij vernemen zal de Koninklijke fami lie, die heden ochtend ten half negen met de „Batavier V" te Rotterdam terug is gekomen, van de Noordsche reis, nog korten tijd gaan doorbrengen in het Landhuis „Den RuJ- gen Hoek" te Scheven in gen. DB HAAGSCHE CONFERENTIE. Officieel Gistermiddag heeft de 3de (credieten) der niet-Russische c bijeenkomst gehouden met d» missie, onder voorzitterschap van baron R<x mano Avezzana. J Bij den aanvang der ritting legde d» heet) Litvinof overeenkomstig zijn belofte een pis* over tot wederopbouw van Raslnrvd, zooals dg Sovjet-regeering die zich voorstel'. Volgens dit plan zal Rusland credirten moot ten hebben tot een totaal vnn 3 milliard 229 miltioen gouden roebels (de gouden roebel heeft een waarde van dollar). In het RuzaW sche plan worden deze crcdléten nis volgt on* derverdeeldt 1. Tranaportcredieten. Spoorweg f0- 4 ÖOJ Binnenocbippei ij Havens en scheepvaart We^en en bruggen Automobieltransoort 2. Landbouwcredieten Irrigatie- ep besproei inga werken Zaden en modelboerderij en Landbouwmachines Mest en chemische product» ter verdelging van Insecten Jaclh en rischteelt Tractors Blsvatoren en koellnrichtingen 3. industriecredieten. Textiel-lndustrie Metaalindustrie (gieterijen) Petroleum-ondernemlngen Mijnen (inclusief steenkool) Lederfabrieken Houtbewerltfngsfabrieken Electrische centrales Chemische fabrieken Diverse fabrieken 4. Handels- en hankered! Herstel van internationalen handel Bankcredieten 750 500 Totaal 30a Totaal voor dg *l*r groepen: 3,244 million* Goudroebels. 1 Bij de toelichting van dit plan heeft de heet Litwinof opgemerkt, dat deze cijfers, na zorg- vuldigo voorbereiding door de verscWBendt „commissarissen" scrupuleus lijn onderzocht aanzienlijk ingekrompen door een voor dit doal speciaal door de aovjet-regeering benoemd: commissie. Er blijkt uit, dat dit plan alleen il de dringendste behoeften van Rusland gedu- rende een tijdvak van drie Jaar, van Januari 1923 tot Jbnuari 1926 voorziet. De heer Lit- winof zegt,'dat bét nutteloos fs, den w*«''0P; bouw te beginnen met slechts een «\kel de» van het Russische economische leven. Wil mei nuttigen arbeid verrichten, dan moet de weden opbouw algemeen zijn. De gevraagde credietei zijn alle bedoeld als toe te staan aan deRussi- sche regeering en zullen dienen tot betalinj van bestellingen in den vreemde. Het spreek' door 1 ROBERT HERRICK. 48 Moeder en dochter kusten elkander en ne geerden allebei zwijgend het voorgevallene. Ze waren dadelijk in een druk gesprek verdiept 0ver de familie en een uur vloog voorbij. Ze «schoten goed op" zooals het heet, beter dan ze Webei verwacht hadden, eigenlijk beter dan sWr de dochter het huis verlaten had. Fenton diende een heerlijke lunch voor, op 1® veranda en de smakelijke schotels van den ^kwamen kleinen Japanschen kok, deden de w*ge vrouw even aangenaam aan els het praten Wer oude kermissen. Zelfs haar moeders ge- »one manier van klagen en afkeuren van het •ven hinderde haar niet. Nadat Fenton weg was, keek mevrouw Good- jj*>w Nel eens onderzoekend aan. r Toen vroeg ze: f «£n wat doet je man? Hoe onderhoudt hij l JBen eind boven het meer, bij de bron." L 3en wat doet je man? Hoe onderhout hij i p vro*tf oude dame kortaf. JJrit ja dit voorjaar hard aan het werk ge- «r waren zooveel rieken in het kamp." hij hier practijk uit?" ^Overal hier in de buurt, an hij brengt ds naar de bron. U moet eens bij ons bipmdo it*s in ridb ssM Lscban?' Betalen ze, die menscherv, die hij behan delt?" „Soms als ze kunnen". „Is dat genoeg om van te leven?" De dochter moest er om lachen dat haar moeder zoo aanhield. „Het kost niet veel om te leven waar wij wo nen", voegde ze er bij, terwijl ze haar blik liet gaan over de behagelijk ingerichte Eyrie, die zoo nederig „het kamp" werd genoemd. Na eenig nadenken zei de oude dame: „Nel, hoe heb j# toch zoo dwaas kunnen zijn?" „Ik vind het heelemaal niet dwaas." „Dat was het wel om op die manier al Je kansen te vergooien! Je hedt elke positie kun nen krijgen, die je maar wilde.' „Daar had ik niets geen behoefte aan." ^Je bent gek geweest,' hield de oude vrouw vol, en ik dacht, dat je nu zelf ook wel tot dat besluit zou zijn gekomen.' „Tot dat besluit zal ik nooit komen," riep Nel dapper. „Och, er is nu ook niets meer aan te doen Kan je niet maken, dat hij iets anders gaat uit voeren? De kolonel kent een spoorwegman een Mr. Elport. „We kennen Mr. Elport heel goed," viel haar dochter baar in de rede. „Hij is verleden zomer en najaar een heelen tijd bij ons geweest." „Hij zegt, dat je man werkelijk knap is." „Zeker hij is een bijzonder knappe man.' „Waarom kan hij dan niet iets met zijn hen» sens doen en maken dat jij uit dat senzams nest komt?" „Maar Moeder, hij vindt, dat tój hier wel de gelijk iets goeds doet.' „Onzin! Waarom maakt hij niet, dat hij geld en laat bil je leven all andere, m^n- Ofschoon de jonge vrouw haar man trachtte te verdedigen en het doel van zijn leven uit te leggen, drong het plotseling tot haar door, dat ze hem dien morgen eigenlijk onder dien zelf den indruk verlaten had. Later op den middag bracht mevrouw Good» now haar dochter thuis.De jonge vrouw hield haar hart vast voor de ontmoeting van die twe» oude tegenstanders en ze ging bevend Kaar deur binnen. Maar het steenen huis was leeg en het vuur was uitgegaan. Een paar schaaltjes van hun haastig ontbijt stonden nog op tafeL Mevrouw Goodnow keek rond met haar soherpe oogen en eindigde met een snuivend geluid. ,Js dit wat je je huis noemt? Arme Nel." In die uitroep die bijna een wanhoopskreet was - lag al de kritiek van stadsbeschaving op natuurleven. Het keurige, groote buis, met de kleeden, die wekelijks met de stofzuiger be handeld werden, al zijn verschillende bedienden, zijn warwinkel van leelijke, nuttelooze meubels, scheen te spreken uit de stem van rijn eigenares en diepe verachting te uiten over den nuchte- ren eenvoud van de kleine steenen hut. „Ik zal in een wip vuur maken,' zef Nel haastig, haar kleine huisje angstig verdedigend tegen kritiek. „Het is hier heusch heel gezellig en makkelijk ingericht" Terwijl baar dochter bezig was met het vuur en met theezetten bekeek mevrouw Goodnow elk hoekje van het kleine gebouwtje, van af de berenvellen op den grond tot het eigenhandig gemaakte bed van varens met frissche kruiden. Toen keerde ze terug naar den haard en ging voorzichtig zitten op den breeden stoel. Ze nam het kopje thee van haar dochter aan, maar zette het onaangeroerd op de tafel „Het is eenvoudig J>elacheUik." begon ze, „Dat je zoo woont en zelf al het werk doet." Haar eigen moeder had wel alle werk ge daan voor een boerenfamilie van echt perso nen, den gehuwden knecht meegerekend, maar dat was lang vergeten in de familie Goodnow. „Ik doe het graag en het is goed voor me. Kijk maar eens, hoe goed ik er uitzie." „As hij geen geld heeft om je behoorlijk te onderhouden wel, dan zal ik je een toelage geven." „Erik zou niets van u willen aannemen. Moe der." Mevrouw Goodnow keek ongeloovig. dat je kind hier ge- „Hij verwacht toch niet, dat ja boren zal worden Mevrouw Goodnow wees met een verachtelijk handgebaar naar de andere kamer. „Het fa hier heusch best." „Dat is onmogelijk!" stelde de oude dame vast. „Moet je soms ook baden in bet meer „In den winter niet." .Jdeoot, alle» even ideoot. Het is of juHie gek zijn." Ze dronk langzaam haar thee, toen lette ze het kopje wwrjheer. „Wanr.eey Awnt het kind T Het was f## het eerst, dat ze iets bepaalds „Daar heb Ik nog tijd geno., wor." „Te denken, dat bet mijn dochter is, die zot woont I Jullie lijken wel lond„Aul«et». Voor de PutttelMche van jeboor», wier voor. geweest, bet alle landverhuizers stond er niets lagers dan dat Haard ochter begon te lachen. Maar fn het huisje terug kwam, nadat ze haar Mn eind had wegbracht, .lond haor g heel ernstig. Voor het eerst stel het dat de kleine steenen hut niet geschikt een gezin zelfs maar voor een gezin Heer men kween lent thuis, ht| wes Ie zijn gedachten. Hij scheen vergeten te det ze heer moeder root het eerst hed rien na heer vlucht. Hij lietkoosde heer gewone vraag„Alles goed vandaag Toen kwam se er niet toe*de kweeüe te spreken, waarover haar moeder zich had wonden, maar ten paar dager er over» nadat de oude dame er aangedrongen. (Wordt vervolgd.) een kleur. „Aan het eind van de maand dénk ik.' „Je moet maar op de Eyrie komen, zoodra we op orde rijn." „Ik denk niet, dat Erik dat goed zal vinden." „Dat zal hij wel moeten." De oude damo «choof het theekopje weg en stond op- „Je hoeft niet mee terug te gaan, ik kon den weg wel vinden. Je moet nu zeker voor rij» I Boekhandel Mi de Uitgeval» »id.t« geen zorgen I «X>». Q0DDL Venrtlendaagsoh Blad voor da Huishouding. O O O Pril» por kwartaal tr. p. pool. HJ O O O Men kan rioh abonneerso

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1