I 4 IEK ijwink ït LI DRESSÏL1HIÏS “JWS- EN» ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTJ ÜWS- EN* ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN - 2 g a 2 e “O Maandag 3 Juli 1922. <£T FEUILLETON. O a AN” DE GENEZER door ROBERT HERRICK. m 61* Jaargang^ AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER, a. <L U., OUDERKERK a. <L IX, OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. nbouw, Handel. *3 (Q O EIDElT n g.3 0 O -ï BUITENLAND. ilt Mmnur pettaat »it 2 hladaii. EERSTE BLAD. H "i1 q Voor do starntning op voor do Tweede Kamer bevelen I wlj aan, van I LUST 21 1 of een dor andere tandidaton van lljrt 21c, 21d, 21p. rx o o o I 4 8828 108} Ingezonden Mededeelinr 2556 80 2508 )EL >ud» ippelen iz. BISMARCK. 24&Ö 28 >n iroi JJFordt vervolgd.^ iend wordt tons dan behandelen P i ztAMnmt) [ERIJ TEL. 840 een i de ter •a comfort waar de (iiiiiffliE tiiiüvvr mevrouw uit, „om pnj! .dver! delaren, aan het ar kwartaal ƒ245, per week 17 cent, met Zondagsblad 22 cent, overal waar da bezorging per looper geschiedt* 245, mat Zondagsblad ƒ840. lijk» aangekomen aan ons Bureau) MARKT 5! GOUDA* len boekhandel en de postkantoren. geopeod van 9—4 uur.; Administratie Tel. Int 52; i r verdedigde srder dan we k 40 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS. weel Vtan» p« pon p«r kwarto. Abonnementen worden dag Ml onze agenten en loopers, Ottae bureaux atfn dageljj Radactie Tet 545, Wie eer.s op het slagveld een stervend njgmans in de brekende oogen heeft gezien, ie zal zich lang bedenken, vóór hij een oorlog egint hebben verlaten. Oppeln, 1 Juli. (Havas). Uit nadere be richten over het gebeurde te Hindenburg blijkt, dat een Fransche patrouille tussclwtobeide kwam om Duitschers te beletten de meubels van afwezige Polen te stelen. De Duitschers Naar de Berlijnsche berichtgever van 't Hbl. trokken zich terug in het park van Donners- hieromtrent nog meldt, zou het wetsontwerp marekgrafe. Daar werd geschoten door andere Mevrouw id van zijn L-l kind, vrouw begon- se van de ster den koloi.o» Lig om haar hij afwezig en eerst al vele ie aan- ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda «n omstreken (behoorsnda tot dan bezorgfcringjt 1—5 regel» f 140, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda an den bexorgkrinn 1—8 regel» f 1.55, elke regel meer 040. Advertenüln in het Zaterdagunmmer 50 bijslag op den prijk Llefdadigheids-advertontita de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN» 1-4 regele ƒ2.05, elke vagal meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b(] contract tot zeer gareduceex* den prijs. Groots letten en randen worden berekend naar plaataruimte. Advertentiën kunnen werden ingezonden door tusachenkomat ven Rollede boekhan- Ad verten tiebureaux en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. IERLAND. De toestand te Dublin. Londen, I Juli. (N. T. A. Draadloos.). De berichten uit Dublin melden, dat den vori- gen nacht het vuur in de „Vier Gerechtshoven" nog smeulde. Ook was er nu en dan nog ge weervuur in de straten, maar owr 't geheel is het rustiger in de stad sedert de opstande lingen de witte vlag heschen en zich onvoor waardelijk hebben overgegeven. O’Connor, Mellowes en verscheidene andere leiders del opstandelingen, met ongeveer 150 man, wer den door de zegevierende Vrijstna’sche troepen naar de Mountjoy-gevangeni» gebracht. De troepen der voorioopfge regeerfng namen ook nog verschillende nfdeelingen opstandelingen gevangen, welke huizen in Dublin hadden be zet, alsmede vele strijdende lepublikelnen in de andere districten van het graafschap. Ver* scheidene hotels en huizen intusachen zijn nog in handen van de opstandelingen en het re- publikeinsch orgaan berichtte gisteren, voordat de „Vier Gerechtshoven" waren ingenomen, dat De Valera tegen de rageerlng vocht. De al- gemeene indruk is intusschen, dat de kracht van den opstand nu is gebroksW: Het gebouw, dat een der kostbaarste biblio theken in Ierland bevatte en nationale docu menten, die niet te vet vangt A zijn, is, vreest men, verloren, vooral door den brand, die ont stemd na do ontploffing der door de rebellen gelegde mijn. In het graafschap Donegal heeft de opiui- al*. ~r«<>„A«linarM> grnnt AUCCeS. Das’ veroorzaakten de republikenen niet alleen aan de Zuid-Iersche regeering, maar ook aan die van Ulster moeite, door hun politiek om over de grens te schieten en treinen tegen te hou- van va» opstandelingen uit de versterkte plaatsen ton ge* tale van ongeveer 400 werden gevangen go* nomen. Het officieel bulletin omtrent de operaties op Zondag zegt o.u., dat dertig ongcregelden in een hotel, dat een belangrijke strategische po* »itie vormde, hetwelk in Vrijstaatsch bezit is overgegaan, in handen dor Vrijstaters vielen. Na hevige gevechten werden de opstandelingen uil 8 stellingen verdreven. Volgens de berichten in de bladen bestond de aanval voornamelijk uit een krachtig machinegeweervuur, gesteund door ge* pantserde wagens. De Vrijstaten» veroverden opnieuw een buJ» tenpost der opstandelingen; bij Harcourtstree^ op korten afstand van het gevechtscentrum, hnd een gevecht plaats dat met tusschenpoozen ver* scheiden» uren duurde. De ontmoetingen in andere deelen van de stad hadden eveneene» een voor de Vrijstaters gunstig resultaat. Het voortdureivd opdrijven der Vrij* stators heeft tengevolge gehad, dat de opstan delingen te hoop zijn gedreven, zoodat zij nog slechts een gebied bezet houden van 700 yards in het centrum van de stad. In den namiddag hield een hevig vuren aan in verschillende dee* len der siad, mhar een krachtig geconcentreerde/' beweging der Vrijstaters had tengevolge, dat in verscheidene plaatsen in Dublin groepen jUp* standelingen werden omsingeld en gevangeng» nomen. Ook’ de berichten uit de provincie schip nen er op te wijzen, dat de tegenstand der oiw geregelde Jroepen gebroken is. Dublin, 5 Juli. (R.) De gevechten begeiw non om 5 uur. De goed georganiseerde aan» valtstroepen, gesteund door machinegeweren en artillerie, vielen met kracht de versterkte stel lingen der opstandelingen aan volgens oen vooraf beraamd plan. Hun verliezen zijn gering. De opstandelingen, die zich in een hotel ver» ■chanst hadden, heschcn de witte vlag nadat een paar schoten door het gebouw waren gegaan. De Vrijstaters vermeesterden ook het hooger gelegen deel van O'Connellstreet, waar de op* Mandelingen verscheidene gebouwen bezet hiel den en in welks omgeving zich, naar verluid^ ook De Valera ophoudt. Vanochtend om 1 uur werd in die omgeving «x>g hevig geschoten. De opstandelingen zijn nog verschanst in het Greshamhotel in Sack- villestreet, waar zij, naar men hoopt, hun laatste schuilplaats hebben. Verscheidene mijnen, door de opstandelingen in de straten aangebracht, ontploften in de morgenuren, maar zij richtten geen schade aan. Reuter’s blzondcre dienst meldt d.d. 1 Julit Do rebellen te Dublin hebben zich thans ver sterkt in Sackville-strect, een van do hoofdstra ten van de stad, waar zij een blok gebouwen van 200 yard lang hebben bezet, w.o. ver scheidene groot» hotels, wanr de gasten inder haast uitgegooid zijn. De rebellen zijn druk be* zig met de verbindingen tusschen deze gebou wen te versterken. Men gelooft, dat de Valere daar het bevel voert. De vrijstaters houden den overkant der straat bezet. Het vechten, dat nachts plaats hnd, is 's ochtends hervat met een aanval op de Vrijstaatsche troepen met eet» gepantserde auto. De Vrijstaten» beantwoordden het vuur krachtig. Toen ontplofte er een mijn in een straat in de buurt van de auto, die ech ter ontkwam zonder ongevallen. De chef van de staf van den Vrijstaat heeft een proclamatie uitgevaardigd, dat plunderaar» den. Er zijn geen berichten uit eenig deel leiiand van opstanden ter ondersteuning de rebellen te Dublin. Met betrekking tot de hulp, die de commu nistische partij der „werkers van de wereld" gaven aan de opstandelingen te Dublin, zeid» Churchill gisteren in het Lagerhuis, dat zij een soort plebs waren, die in alle wanordelijk heden en in elke revolutie naar een prooi in de maatschappij zochten. Churcbil betreurde het verlies der kostbare documenten in de „Vier Gerechtshoven’’, maar, zeide hij, een staat zonder archieven is beter dan archieven zonder een staat. Een mededeeling, welke naar men meent, vertrouwbaar is, is ontvangen door de regee ring te Ulster omtrent het lot van drie Britsche officieren, die in 't laatst van Ap.il gevangen werden genomen door de opstandelingen, ter wijl zij in een auto door Macroom in het graaf schap Cork reden. Naar nu bericht wordt, zijn deze officieren door do republikeinen aan een boom opgehangen, Londen, 3 Juli. (R.) Een telegram. Zoo igavond half elf uit Dublin afgezonden, meldt dat de nationale troepen in de gevechten van Zondag veel succes behaalden en dat een aantal nog niet kunnen vaststellen. In verband met dit incident is de staat van beleg voor Ratibor ver scherpt. Beuthen, 1 Juli (W. B.). In verband met de botsingen van gisteren is de staat van beleg verscherpt. De café'» moeten te 7 uur sluiten en de straten om 8 uur ontruimd zijn. Gitafekend'tjeachfld zijrf'alk: yoorJ.ansWeyren- Deze zijfef ZALMKLEUR PAUWBLAUW TAHGO.BRÜÏH-lHtMELSBlAUW JERRA-ROOO.HARD GROEN IMei.de 6 nieuwejkleuren 'kunt U dezelfd^schttieren J xnei .de 1ö overige Kleuren UKUNTHUKIEZENUrr, ,24PRACHTjCE'KLE.URd| 'DE LEVERS ZEEH MAATSCHAPPU» «4 .Moeder vindt, dat ik liever op de Eyrie moest kernen voor mijn bevalling.” „Waarom?” vroeg hij scherp. „Ls zij soms Wn goede vroedvrouw?” „Er is er is hier zoo weinig plaats," /WO, de hut is ruim genoeg." .nDet ia het ook niet maar Ze wilde haar man niet zeggen, dat zij gewend \*as aan meer comfort dan hij haar gaf en dat noe graag re zich ook flink voordeed als ze ge- r«ond was, ze nu met haar bevalling een andere Verzorging wenschte. .Wil je graag naar de Byrie gaan vroeg hij «alm. Jk ben hier zoo veel alleen^ Erik", begon ze Weifelend. «Je wilt dus graag gaan!" viel hij haar met i oprechtheid in de rede^ ^nu, dan ga Hij stond op en ging naar zijn schrijftafel, Waar hij den heelen avond bezig Neef zonder ie «preken. Ze had op haar lippen om te zeggen; ^•nn-lijk ga ik niet, als jij er zoo over aenkt.” overspannen toestand waarin ze was, dat ze te kort waa gekomen tegenover haar meester in dezen groeten dienst, dien zij hem bewezen had. Eindelijk schepte ze moed en vroeg t „Waar is de dokter „Ze hadden hem noodig nan de bron, een an dere vrouw is ook begonnen, ze kwamen hem van morgen vroeg halen.” Een andere vrouw had hem opgeëischt op dit oogenbEk, dat ze voelde het met een licht» jaloezie haar toebehoorde. Ze vroeg aan haar moeder, die juist op dat oogenblik binnenkwam „Weet Erik, dat het een meisje te P „Zeker weet hij het.” Toen haar man later in de kamer verscheen, kon ze niet zien aan zijn gezicht of hij blij of teleurgesteld was. Hij scheen verder van haar af dan den vorigen avond. Andere zorgen hadden zich gedrongéi# tusschen haar en hem. Hij wae teeder en opgewekt, zelfs vriéndelijk tegen Me vrouw Gooanow, maar hij ging gauw weer heen om Nel rust te laten. Zij was besloten om zoo gauw mogelijk met haar kind naar de steenen hut terug te keeren, maar alles werkte tegen. Mevrouw Goodnow, die nu haar weinige over macht kon gebruiken, wilde er niets van hooien. Het kind was te zwak en had alle mogelijke zorg noodig. Er zou geen plaats zijn in de hut voor de twee verzorgsters, er waren geen ge makken, je hadt er niet eens wnrm water I Dan om deze, dan om gene rede, bleef ze den heelen zomer op de Eyrie. Ze zag haar man dagelijks, maar nooit intiem en nooit lang. Hij had het drukker dan oöit met nieuwe patiënten uit de hotel» in de nederzetting. Oogenschijnlijk scheen de samenzwering te lukken. De vriend, dien Elport had meegebracht, was bijna hersteldhet was een vreemd en be- J^grijk geval, dat een zeer speciale behande- zorgd had, ook had ze ptelegrafeerd om e- kraamverpleegster uit <et ziekenhuis in c stad, toen ze gemerkt had, dat de dokte geen pleegzusters had h zijn bron. Met het zelfde korj knikje, dat hij me- vrouw Goodnow hij <e vorige gelegenheid had waardig gekeud, duwde Holden do oude Schotsche vrou’ op zij, boog zich over Nel heen en keek har zonder iets te zeggen in de oogen. Hij lede zijn sterke, beenige hand op haar voorfaofd en dadelijk werd ze kalmer, minder anptiff. zijn blik wekte haar wilskracht op. al d-kracht van haar natuur, net als dien vorig» keer toen zij den dood in het aangezicht ad gezien. „Het zal alles f*d kaan. Nel" zei hij. Zij probeerde t spreken, hem allerlei te tee- vertellen, haar sjt te betuigen, dnt ze aan >nel haar moeders dr^K had toegegeven en hun huisje ,had verten, het zelfzuchtige van haar verlanger naar meer comfort en naar de hulp *n bedienden. Ze fluisterde met moeite. Hischeen haar te begrijpen en bracht haar h bedaren. Hij had haar die tijdelijke ont^w aan hun leven en hun liefde vergev»- Onder den invloed van zijn aanraking -4b» onweerstaanbare kracht en zijn zekefl wil sloot ze tevreden haar oogen. Met <n armen om haar heen wist ze, dat ze veiliwaa. evenals dien anderen keer, toen ze no^et zijn vrouw was. Ik zaljn*88aan, fluisterde ze in zich zelf, jnezÜn kind bij me en hij zal mijn zwi^a'd vergeven. En we zullen nooit weer vaelkaar gaan.I" Toen4 den volgenden morgen wakker werd «kaar slaap van uitputting en men het kb ,n kaar armen had gelegd, zei de oude ndermeid: een aardig klein ding, juffrouw Héler jZi riep de moeder. .?jieker, het is een mooi, klein meisje.” X snikte ze even. niet begrijpen hoe het gekomen zijn kind geen jongen waal En ftlö ita> DVITSCHLAND. A’ Na den moord op Rathenau. (W.*B,). De president van ,<le oonBtitueerende vergadering van Letland Wt een telegram van rouwbeklag naar aanlei ding Van den moord op Rathenau gezonden. Het geval-Herme». AJèrlijn, I Juli. (W. B.). De commissie uit den Rijksdag voor het onderzoek Ugen minis ter Hermes, heeft in een vertrouwelijlce zitting met zes van de zeven stemmen een motie aan genomen, waarin wordt meegedeeld, dat de kommissie geen reden ziet, naar aanleiding van haar onderzoek dat de Rijksdag tegen Her- Tnes optreedt. De bescherming der republiek. 1 Naar het Hbl. uit parlementaire kringen werneemt, wijzen de centrumafgevaardigden uit het Rijnland er op, dat de wet ter bescherming per republiek niet alleen tegen rechts gericht jnag zijn, daar het gevaar eener bedreiging wan links, met name in het westen van Duitschland, nog lang niet geweken is. Zij yloen vooral de overweging gelden, dat de wel wn maatregel van langen daar moet zijn, kn dat zij derhalve de grondwet in alle richtin gen moet beschermen. In de kringen de lecht- eche partijen wenscht men, naar ’t Hbl. verder 'Wordt medegedeeld, dat de wet ter bescher ming der regeeringsleden uitsluitend van toe- wassing zal zijn op constitutioneel» regeerin- fren, dus niet b.v. op de volksgevolmachtigden (van 1918 en de leden der Kapp-regeering. sche commissie zullen te Keulen op 9 Juli aan- Tlsrliin T T..l: /KT t A n J’ komen, daar dan hun werkzaamheden zijn at- H«t 1 ,ul1- (N. T. A- Droadiow.). loope„ Men verwacht, dat op dien datum UahM hT -t d» Brisch. troepen Opper-Stei» .uilen Republiek is door het rijkskabinet voltooid. Het ïal Maandag bij den rijks» aad worden inge- n Ver a wiend. Dinsdag zullen de partijen haar stand punt ten aanzien van het wetsontwerp vast stellen, waarover dan Woensdag door den rijksdag in eerste lezing zal worden beraad slaagd. Naar de Berlijnsche berichtgever van Duitschers, die de eersten kwamen steunen. De Fransche patrouille viel het gebouw aan. Zij kreeg hulp uit een naburifen post en verloor I doode en 3 gewonden. Het militaire opper bevel, dat gewaarschuwd werd, zond spoedig infanterie in automobielen met mitrailleurs om de Fransche elementen te ontzetten, De orde werd hersteld. Aan Duitscje zijde telde telde men 11 dooden, die herkendzijn, alsmede enkele gewonden. Alle gedooden ladden de revolver nog in de hand. Ratibor, 1 Juli. (W. B.). Volgens de Ostdeutsche Morgenpost is gisterenavond een Fransch «ff icier door bpgers aangevallen, waarop een Italiaansche patouille tusschen bei- de kwam. Toen vielen er schoten, waardoor dagavond half df uit Dublin afgezonden, meldt twee Italianen ernstig werón gewond. Van wel ke zijde de schoten werdn gelost, heeft men WOENSDAQ 5 JULI a.b. het weer een uiting van haar mans onverklaar bare grilligheid, een bewijs van zijn zonderling heid die afkeer, dien hij had van elke vonn van comfortAlleen maar comfort, niet eens weelde I Zoo werd het kind dan te midden van op de Eyrie geboren in dezelfde kamer moeder vroeger had ziek gelegen; DERDE DEEL. I. Den eersten keer, dan Holden Goodnow ontmoette was aan het be<_ vrouw even vóór de geboorte van het De pijnen waren bij de jonge nen bijna onmiddelijk nadat zi nen hut naar het kamp van de.. -• verhuisd was en men had haastij man gestuurd. Ongelukkig was l.„ hij was naar de nederzetting e" laat dien avond, nadat zijn vrouw a uren geleden had, was hij op de Eyric gekomen. „Hoe komt het in hem op," viel f Goodnow telkens weer opnieuw i weg te gaan als jij zoo’n pijn hebt" Tusschen de aanvallen door Nel haar man. „Het komt eei verwacht hadden.” „Dat gaat altijd zoo." heeft zijn werk zijn patiënten.' Mevrouw Goodnow wilde om Dr. Percy Sturen, maar Helen wilde het niet hebben. „Mijn man zal mij niet in den steek laten, zei ze. Hoe uitgeput te ook was na al die uren van pijn, merkte ze toch, dat de twee vijan den elkaar aan haarlied ontmoetten en was zij zich bewust van een herhaling van het tooneel, dat zich daar eoowat twee jaar ge leden had afgespeeld. Mevrouw Goodnow had V C® Nan te löéh feeds aan den rijksraad zijn toegezonden en zou het Maandag aan den Rijksdag worden ivoorgelegd. Naar hij verneemt, hoopt de legeering in 'net parlement een meerderheid van tweeder den te vinden. L Moeilijkheden biedt het voorstel nopens het l^lmnestievraagstuk. Aanvankelijk bestond het plan, de amnestie slechts op een beperkt aan- i&al personen tos te passen, mfct name op do [iy’eroordeelden van den Mnartópsland in 1921. Daar de vakvereenigingen en de beide llnk- ,sche partijen in hun eischen echter veel verder gaan, zoodat moeilijkheden konden ontstaan, wil de rljksregèering de amnestie in een spe ciale verordening vastleggen. ..De wet ter bescherming der republiek zal in Wn nieuwe paragraaf de bepaling !>evatten, dat poor den terugkeer van voormalige souverei- ünen de toestemming der rijksregeering noodig ,is en dat leden van voormalige vorstenhuizen ikunnen worden uitgewezen, wanneer kan wor- (den bewezen, dat zij lid zijn van verboden, den (staat vijandige organisaties. Het verdrag van Rapallo; Berlijn, 1 Juli. (WB.). De rijksdagcom- missie van buitenlandsche zaken heeft het ver drag van Rapallo goedgekeurd. De graandistributiewet aangenomen. 1 De Rijksdag heeft Zaterdag in derde en laatste lezing het wetsontwerp op de graan- distributie met 217 tegen 137 stemmen aange nomen. Tegen gestemd hebben de communis ten, de twee rechtsche partijen en een deel der Beiersche Volkspartij. Boekdrukkersstaking te Berlijn. Berlijh, 1 Juli. (W.-B.), Een groot deel der Berlijnsche morgenbladen is tengevolge van de staking der rotatiedrukkers niet verschenen. (Ben N. T. A.-bericht meldt, dat alleen de „Rote Pahne” is uitgekomen). Opper-SileziF, Hindenburg, 1 JuH. (W. B.). Naar de Oberschlesischer Wanderer mededeelt, zijn bij de schietpartij op 29 Juni 15 personen ge dood, waarbij 12 mannen, twee vrouwen en een kind. Er werden 24 personen zwaar gewond. Het aantal der lichtgewonden kon zelfs niet bij benadering worden vastgesteld, daar de meesten zich onmiddellijk naar hun woningen hebben begeven. Londen,! Jun 1 (N. T. A. Draadloos). Of schoon verschillende berichten omtrent wanor delijkheden van uit Berlijn en elders worden verspreid, is uit de Britsche officieele mededee- lingen op te maken, dat de overdracht der ver schillende gebieden aan Duitschland en Polen uitgevoerd worden zonder incidenten van be- teekenis. Do Britsche leden der Opper-Silezi- sche commissie zullen te Keulen op 9 Juli aan- ling vereisdite, die de dokter na veel geduld en moeite gevonden had. Er was nu een kamp van ten'en onder d< boomen bij de baai, dat Holden haar humoris» tische beschreef als; Kippenhokken overal i» het rond. Hij nam ook proeven met de nieuwe baden, die klaar waren en trachtte uit te vindez hoe ze op de beste manier te gebruiken waren en hoe op die manier de genezende kracht van de oude bron het meest tot haar recht kwam. Hil was druk bezig, zijn geest van allerlei vervuld, en ze voelde met een pang, dat hij haar niet erg mistein ieder geval, probeerde hij haar niet over te halen om thuis te komen. Een» op een middag wilde ze haar man var rassen door naar de hut te wandelen en hei* daar op te wachten. Ze ontvluchtte haar moeder en verzorgsters en ging alleen het bosch in. Haar hart klopte van opwinding. Ze had een soort heimwee naar de bron en het oude, eenvoudig» leven in haar neet op de klip, naar haar tuin en naar de stille uren bij het vuur maar het meest naw haar man, van wien ze zich verder ver wijderd voelde dan de kleine afstand tusschen de bron en de Eyrie. Toen se er bijna was, zag ze ds welbekende blauwe rook uit den schoor steen komen en er kwam een glimlach op haar lippen. Brik we* al thuis. Ze zouden samen avondeten; ze kon den nacht eigenlijk wel overblijven in die kleine kamer boven het meer. De deur Mond op een kier, ze duwde die zacht jes o(>en en ging naar binnen. Toen ze op de* drempel bleef staan en al de oude dingen be keek, die haar nu toch eenigszins vreemd voor kwamen, hoorde ze schreien. Het was het zwaks ke huilen van een kind en het kwam uit hA6» kamer. Dikwijls in de maanden, dat ze naar kind wachtte, had ze in die kamer liggen droo- men van het schreien van haar kind, dat daar eenmaal weerklinken zou. SjlgEBAg ls ra

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1