ri lenen van (ZIEKTE VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Boeren, opgepast! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Kf. H. C. Dresselhuys. Mr. K. C. Dresselhuys. Dinsdag 4 Juli 1922* Dit blachverschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen ANT. VAN GIJN. FEUILLETON. L 61» Jaargang W DRUKWERK Ho. 1497T F DE GENEZER 3ERGAMBACIIT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWER- j^ERK a, A U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. tUin gevaar wetendheid Man lyden op Hint d of andere pyn, die ptoom van een nier- llyvigheidj pyn in den nae werking van de >yn in de spieren en isangename smaak in iet ópstaan, gezwollen le tinne, een algemeen rakte en prikkelbaar- kenteekenen van een Da Wltfi Nier- m renwel zullen deze ten, ia hen dikwyls i. Maar men vrage Vitt’i Nlar- m Blast- baraM vaar niariydars, ui het vochtig» Hol st, welke verpakt zyn i doozen, voorzien van span. WEIGERT in ng alle verpakkingen >ode strepen; ze zyn erlyder In Holland defoofl. WITT’S Blaaspillen iar in doozen van I by vele apothekers ;en (doozen k f.2.75 eligste). Onderviedt 1 by aankoop, zendt met bestelling (f.0.20 evoegen) aan E. 0. Ltd., Den Haag, van gratis op aanvraag. Mr. H. G. DRESSELHUYS, de bekende Voorzitter van den Nederland- schen Tuinbouwraad. BUITENLAND. d. ÏJM OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ES Ingezonden Mededeelingen. van een u 45 min LEIDEN. (Wordt vervoled.) i ■r— -geit- skampioenschap te -i komen. W« eind van het KMAN&ZOON, 31 - GOUDA. over- ver- aamhkid -w door ROBERT HERRICK. moed i. Op- ABONNEMENTSPRIJSt per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauMARKT 31. GOUDA; '1»B onxa agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend vaa 9—6 uur.; Administratie TeL Int 821 Jtedactf» Tel. 54S. HTEbL sreeniging. ili 1922. ►hinium 2030 ct., -5 ct., alles per 10; er 36 ct., Gladiolus ogen twijfelen we ;en ons al op een doen van afdeeling et IJ. De heer Braat blijft het land dóórtrekken om de stemmen van het Platteland te ver krijgen. Dit is zijn recht. Maar het is n i e t zijn' recht, om de men* schen er in te laten loopen. En daarvoor bestaat gevaar De bond van Braat di'ende 3 lijsten in', een zoogenaamd linkscbe (Braat-^elf), een room- srihe en een orthodox-protesbantsohe lijst. Met de eerste lijst ihoopt Braat vrijzinnige 'boeren te vangen), met de tweede roomsche boeren, met de derde aniti-revolutioneire en rui et heihaleni, dat een vrijzinnige boer niet op Braat kan stemmen; wij willen er, vóór de stembus opengaat, alleen nog eens op wijzen, dat liniksche stemmen, op Braat uit gebracht, door de verbinding der drie Braat* sche lijsten, zeer goed kunnen uitwerker», dat een roomsch-katholiek of anti-revohdio- nair .gekozen zal worden. Oók déérom raden Vloed ten goede kunnen uitoefenen, dai (.(HIISIH E COLIRAN WIE THUIS BLIJFT, of wio niet stemt omdat hl] „allsng van pl-n was begin Juli uit de stad te gaan” of wijl hij op 5 Juli „iets prettigers of voor» deeligers” te doen heeft, MAAKT ZICH SCHULDIG AAN ERNSTIG PLICHTSVERZUIM tegenover ZIJN LAND en zijn medeburgers. mm ao Wie nog twijfelt, of hij een offer zal brengen om ♦er stembus te kunnen gaan, moge bedenken, dat, indien hij zulks niet doet, zijn klachten omtrent den gang van zaken in het komende vierjarige tijdperk niet meer waard zullen zijn dan het kinderachtige gebazel van wie zijn plicht niet doet als de ure daar is en jammert over de gevolgen ais het te laat is. neuk aan goed spel. de Rotterdammers e Goudsche achter st menigmaal groot eert het met verre nm parten speelt en ng doet veranderen, schen den scheids- van Senus met den aunt op korten af- en Jater komen zijn n eèn gunstig» po- rachtig ski' I voor dj tuilen. De v >n spoedig i later gev< i het is J volgenden winter te gann wonen. Ze was ven baasd, dat haar man dadelijk met het plan in stemde. „Ik geloof ook, dat je daar beter zult rit ten," zei hij. „Het is grooter er zijn meer gemakken. De ware reden, die er haar toe dreef, zei niet, evenmin als ze er een woord van gezegd had, dat die andere vrouw in de steenen hut gewoond had. Holden liep de slaapkamer, waar dit gesprek pi,.» h.d op en neer. Hij bek~k 5"^/ do kleinigheden/ de fotografieën, het linnen goed en de toiletartikelen waarmede de kamet net al» vroeger gevuld was. Terloops merkte hij op: „Onze oude hut zal goed te pas hebben een plaats noodig oen cir- kamp af, voor de vrouwen.” Het wa. -W MJ h»»r »I“e‘ !C! doen - om zoo moor op een, hon Mu». n“" eerste neefje met el zip °,lotto boepiteel Ie mekenl W.t bod M ten .lot o welniff gevoel, n. «He» wet Ml getoond bed in de Intimiteit ven hun Helde. Ze NenM. pen op .tanr en herhneld. b.) rich Z.I oud. gezegd, rot «He vrouw™ ten slotte om niets. Zij houden «M voudlg voor den gek met hun uiting ven ge. voel. „Kan hij dan geen werk vinden in een meer beschaafd oord vroeg de oude vrouw. „Het is geen leven voor een vrouw je kunt hier je kinderen niet opvoeden I" Weer kwam de gewone klacht, dat haar kin deren haar verlaten hadden toen ze oud werd. Ze wilde Helen overhalen om haar invloed te gebruiken om haar man naar de stad te krij gen, hij kon zich dan vestigen in de een of andere wijk en zou net als andere verstandige mannen een gewone fatsoenlijke praktijk krij gen. Het was toch al niet voornaam voor een kind van haar vader om de vrouw van een ge wonen dokter te zijn geworden. Maar nu ze eenmaal gekozen en de fout begaan had, en be sloten scheen er bij te blijven, moesten er van maken, wat er van te maken was. En het beste was een goede betrekking in de stad. „Misschien zal dat eenmaal nog wel eens ge beuren," zei de jonge vrouw. Maar ze was niet meer zoo zeker van wat zj met haar Wilde doen kon - ze wist niet in hoe verre hij te rade zou gaan met haar wenschen. Daarbij zouden er, dank zij Elport en Dr. Percy, allerlei verbeteringen aan de bron ge maakt worden. „Nu dan,” bromde mevrouw Goodaow, die ongaarne van het onderwerp afstapte. „Blijf dan tenminste in de Eyrie, waar je goed en fatsoen lijk wonen kunt en ga niet terug naar die hut Daar ging Nel dadelijk op in. „Er moet hier warmwater-verwarming komen en met een paar veranderingen kan het huis uit stekend in orde worden gemaakt voor den win- ter.” Toen haar moeder uitgebreide toebereidselen begon te maken voor de terugreis naar de stad, haar tien koffers pakte en het leger van be- dienden zich liet scharen, begon Helen over het onderwerp om do Byrio te houden en er den Niemand blijve thuis! Do Vrijheidsbond heeft niet stilgezeten om het publiek uit den dommel te wekken. Vele vergaderingen zijn in den geheel en kieskring gehouden (en vanavond krijgt Gouda nog een goede beurt), er is veel lec tuur verspreidhet hoofdiowartier en het kader hebben hun plicht gedaan. Nu komt het op ons allen aan I De stemming onder de vrijzinnigen is goed. Dit hoorden wij uit tal van plaatsen in on® land en ook hier zijn er velen, voor wie geen werk te veel is. Het laatste woord is nu aan de kiezers en kiezer essen. Morgen, tusschen 8 uur en 5 uur, gaat het dhristeiijikuhistori'sche boeren. Wij willen om vrijheid of dwang. Keakelijke en ruiet herhalen, dat een vrijzinnige boer r socialistische onvrijheid «enerzijds de vrijhei^ verdedigd door de vrijzinnigen, in den Vrijheidsbond vereenigd, anderzijds. Wilt gij voortzetting van het Kabinet-^Ruys de Deerenbroucilc, van het dure Aalbersia- nisme, van de millioenensmijterij van de Visser en van Dijk, voor sociale proefnemin gen, voor onnoodigen schoolbouw en voor iet door de antirevolutionairen en christe- lijk-historischen opgedreven militairisme Wilt gij de dure Vlootwet (300 millioen) over enkele weken ter tafel zien verschijnen en aangenomen zien stemt dan op ohris- telijk-historischen, antirevolutionairen of Roomschen I Wilt gij de kans bevorderen van een rood-rose-'zwart Kabinet, van Troelstra— Marchant—Nolens stemt dan op een vrij- rinnig-d'emoaratischen of socialistischen can- didaatl ■Wilt gjj Lnv stern tot *ijn (haar) recht dóen fcmnv-' j— op een dier dwergpartijtjes, maaksel van op een Kamerzetel behrsten of gevolg van poli tieke onkundigheid. Gij loopt dan meteen nog een groote kans, dat uw stem, te goeder trouw op een diwenggroepje uitgebracht, ten goede komt aan uw scherpste tegenstanders, aan antirevolutionairen of roomschen, die bij de samenvoeging hunner lijsten «daarop hebben gespeculeerd. Wilt gij dit alles niet? Dan is er slechts één keuzede Vrij- K e i d s b o n d. Wilt gij de eenheid dier vrijzinnigen be vorderen, een krachtige stem in het Parle ment hooren tegen geldsmijterij en heldsdwang, wilt gij bezuiniging en sobering ini het Overheidsbeheer, geestelijke en economische vrijheid voor een ieder, arbeid, samenwerking tusschen alle groepen der bevolking om tot herstel der volkswel vaart te komen, stemt dan zelf en spoort Uwe familieleden, kennissen en vrienden, zoo mannen als vrouwen, aan om ook te stemmen op nummer één van lijst 21c. wij dringend) onze boeren af, op Braat te stemmen. De heer Braat houdt er eigenaardige ma nieren op na. Te Zevenhuizen, waar schrijver dezes eenige maanden geleden het genoegen had met hem*te debatteeren, vertelde die heer Braadt dat de betzuinigingsmotie^Dresselhuys betreffende het ambtenaarskorps, niet be* teekrnde. De ambtenaren kosten thans te* «amen 5OO millioen ’s jaars. De jaamlijksche „slijtage”, gevolg van overlijden, pension- Mifl-ni htPriiraiokTrf R x in tv wz-i Dresselhuys wiirae voorloopig geen nieuwe ambtenaren aanstellen. Na vee] tegenstriib- belen vereenigde de Regeering zich hier mee. Dat kan dus in een jaar 40 mH Hoen uftsparen. De heer Braat zei echter: dat be- f eek ent niets, slechts 35 40 duizend gulden. Ik wees hem toen er op, dat hij slecht rekendé, wijl het 35 40 m i 11 i o e n moest zijn. De heer Braat zoo zijn de Bnaatschie manieren rectificeerde niets en zweeg. Thans las ik in die Goudsche Courant, dlat de heer Braat, dezer dagen te Goudai spre kende, opnieuw van 35 a 40 duizend gulden heeft gesproken. Hier ds dhs opzet in het spek De heer Braat vertrouwt blijkbar, dat zijn hoorders hem niet zoo vlug kunnen nareke nen. En zoodoende kleineert hij de zeer be langrijke motie-Dresselhuys, als ware het een pruts-motie. Het tegendeel is echter waar. Mr. Dresselhuys heeft, alleen reeds door deze motie er door te halen, in twee avonden in de Tweede Kamer méér bereikt dan de heer Braat in de jaren van zijn totaal onvruchtbare Kamerlidmaatschap. Daarom, vrijzinnige plattelanders, laat niet door den heer Braat verleiden. De vleier is als de vogelaar, die die vogels Bedriegt door hun gefluit na te bootsen. Fr. BACON. Ze voelde zich duizelig, onzeker. Ze herstelde ■ich en liep zacht naar de deur. Een jonge (Vrouw lag in het bed, en trachtte een klein kindje de borst te geven. Ze leek ziek en uit- feput en het kind huilde droevig, alsof het niet jevreden was met zijn moeder. Helen keerde rich om en verliet de hut, terwijl ze de deur Bochtjes achter zich sloot. Beneden aan den zondigen oever stonden Witte tenten onder de groene boomen. Een man en twee vrouwen, als verpleegsters ge kleed, waren druk bezig. Het stille boschje om de Genezende bron was heelemaal veranderd, rinds ze het 't laatst gezien hadZe hoorde voetstappen ach'er zich, keerde zich en zag haar man, die met gebogen hoofd, tón gewone houding als hij in gedachten ver- '4»»pt was, het pad naar de hut opkwam. Toen kj haar zag, bleef hij verbaasd staan. «Nel jij hierriep hij uit. Ze hoorde aan Mjn stem, dat bij het vervelend vond, dat zij fekomen was en dat deed haar onaangenaam Mn. Waarom ben je hier gekomen?” vroeg hij fctterp. „En nog wel heel alleen?" Jk wou mijn huis zien,” zei ze en uit haar >o»en sprak een bschuldiging. ^Er woont Iemand anders ii^ heb ik gezien.” In de parlementaire ^ringen maakt men uit het voorgevallene op, dat het tijdstip is geko» men, waarop de beide socialistische partijen, zich weer aaneensluiten, bf gemeenschappelijke beginselen opstellen voor verdere politieke actie. De strijd tegen het Duitache monarchiun*. P o r ij s, 3 J u 1 i (B. T. A.) Op de bestuurs vergadering van de C. G. T. verklaarde Joi»« haux, dat het bestuur van he< I. V. V. dezer dagen te Berlijn gaat vergaderen om de Duit- uemonettatm, B e r 1 ij n, 3 J u 1 i. (V. D.) De anngekondigde demonstraties der Berlijnsche arbeiders, welk» Dinsdagmiddag plaats hebben en uitgaan van de Kaiser Wilhelmkerk, hebben volgens een bekendmaking ten doel alle maatregelen der re geering te eischen, welke noodig zijn voor d» bescherming der republiek. Van de rijksregeering en den rijksdag wordt verlapgd, dat de wet direct alle monarchistische anti-republikeinsche agitatie zal verbieden en streng straffen, dat alle monarchistische anti- republikeinsche organisaties worde ontbonden, monarchistische anti-republikeinsche vlaggen en kleuren verboden, alle monarchistische emble men uit openbare gebouwen verwijderd, de com mando’s van den rijksweer van alle anti-repu blikeinsche elementen gezuiverd, het dragen van wapenen buiten den dienst verboden, onmiddel lijke amnestie afgekondigd en de geldigheids duur van de wet op minstens twee janr bepaald. In een oproep wordt van de vakveroenigmgen en arbeiderspartijen in het buitenland thans Sterken invloed op hun regeeringen in die rich ting verzocht, dat de Entente van de geweld- politiek tegenover het Duitsche volk afziet, daal deze de monarchist in Duitschland steeds nieu* we reden tot agitatie geeft. De christelijke vakverenigingen weigeren ta ces Op de hoofei ijst van den Vrijheidsbond stoat nummer één Verder staan nog op de hoofdlijst als nummer 3 en 7 de' la n d bou we r s K. Czn. de Boer ert D. de Boer Dzn., terwijl nr. 2 op de eerste algemeene bijlijst van den Vrijheidsbond 21d staat de WesHand- sche tuinbouwer M. van der Hout en no. 6 op de tweede algemeen® bijlijst de Boskoopsehe kweeker J. van Gslderen. Jn andere kieskringen heeft de Vrijheids bond aan 1 an d b o uwm a nn en al® dir. Bierema en Van Rappard plaatsen op de CandidatenMjst gegeven, die hun verkiezing waarborgen. Wat dunkt u, boeren en plattelanders, zou den figuren als Dresselhuys, K. Czn. Boer, Bierema en Van Rappard, deel uitmakende van een sterke Kamerclub, niet meer in- eenling als Braat, die bovendien door nie mand in de Kamer au sérieux wordt geno men? De conclusie ligt voor de hand: Stemt Steunt den Vrijheidsbond, die zulks ten volle verdient. Werpt uw stem niet weg - aan Braat, of, wie weet, aan een portieken tegenstander. O- POLAK DANIELS. G ravienlharwa- AvR DÜITSCHLAND. EEN AANSLAG OP MAXIMILIAN HARDEN. De Berlijnsche berichtgever van 't Hbl. tele foneerde hedennacht 12 uur Blijkens een op het hoofdbureau van politie te Berlijn ontvangen bericht werd Max. Harden, de bekende uitgever en hoofdredacteur van Die Zukunft, hedenavond in Grünewald door man nen overvallen en met ijzeren stangen neerge slagen. Het staat nog niet vast, of men hier met een moordaanslag dan wel met een aanval door roovers te doen heeft, doch de eerste veron derstelling is wel de meest waarschijnlijke. Het is niet buitengesloten, dat Max Harden een der twaalf Joodsche politieke leiders is, die op de lijst der organisatie-C. staan. De Tel. meldt nog <Ld. gisteren: Harden werd verschillende malen met een gummi-knuppel op het hoofd geslagen en ge wond. De overval schijnt in verband te staan met het laatste artikel van Harden in de „Zu- kunft", waarin hij een krachtig optreden eischt tegen den Deutsch-Völkischen Bond. ^WZ.C.era voorhoede scoort D. 'olgd door en het is 2—2. G. Z. divan den oden vol werk aan :he voorhoede. We- die met een looten de leiding g duurt echter niet )p Slop, evenwel te P. v. Senus de par- t. 38. Als kit van uit het water word tyn vrij te liggen, r, die met een reu- langs Hoogendjjk nt hierna het einde. ;eer vriendschappe- I door Bokhoven en fraai werk. Even- ch van haar beste is net als alle andere mannen, dacht ze bij zich zelf hij loopt in den val. Wij Percy, Ho race Elport erf ik hebben dien voor hem neergezet, hebben hem er in gelokt I Maar ze zei niets. En ondanks haar beleedigde en booze stemming, was ze toch echt blij, dat hij succes had, en dat zijn werk zooveel beloofde. Aan het einde van den weg, zei ze hem haas tig goedendag, zonder kus, zonder hand. Ze snelde naar binnen naar het kind héér kind, dat voelde ze nu, meer dan ooit, niet het zijne. Eind Augustus begon mevrouw Goodnow t» praten over heengaan. Ofschoon het na Nel’s daad van verzet nooit weer heelemaal gewoon was geworden tusschen moeder en dochter, had het kind toch tusschen hen beiden een sterken band gelegd. De oude dame begon er. over, dat ze dochter en klein kind graag mee wilde nemen voor een kort bezoek waarom niet Helen wilde wel, maar ze had geen om haar man het plan voor te leggen, pervlakkig leek het zoo heel gewoon. Maar zo voelde, dat als ze nu ging, in deze stemming van verdeeldheid tusschen haar en haar man, ze nooit den moed zou hebben om terug te keeren. En hij zou haar niet voor den twee den keer m haar moeder’a huis komen halen 1 Die kans mocht ze niet loopen, want ze hield van haar man van haar Wilde en ze wude hem niet op die manier verhezen. Ten slotte zei ze tegen haar moeder: „Ik wil Erik nu liever niet alleen laten misschien later eena als het zoo uitkomt." ,^Je bent toch niet van plan om hier je heele leven te blijven, hoop ik," zei mevrouw Good now kortaf. „Ik hoop het niet niet altijdMaar na tuurlijk, zoolang a’s Erik vindt, dat hij, hier De aanslag werd gepleegd door twee opge schoten knapen. Harden werd van zijn woning in Grünewald naar een kliniek getransporteerd, waar hij nog hedenavond werd geopereerd. Di rect levensgevaar schijnt niet hanwezig te zijn. Terwijl een der daders is ontkomen, is de an dere, die ongeveer achttien jaar oud is, gear resteerd. Deze behoort tot het verbond van na- tionaal-getinde soldaten. Hij is met Harden, die weer tot bewustzijn is gekomen, geconfronteerd endoor dezen herkend. Pruisische minister van TjinnenlandscrW’ ia*ew heeft den bond der „Aufrechten" en den JJeutsrh-völkischen Schutz und Trutzbund" ont bonden. Berlijn, 3 Juli (V. D.) De rechtbank te Berlijn, die gisteren de aanklacht wegens be- leediging van minister dr. Hermes tegen de ledactie der Freiheit op grond der tegen hem gerichte aanvallen moest behandelen, verklaar- de zich voor onbevoegd en verwees de geheel» zaak npar het staatsgerechtshof. De onafhankelijken in de Duitsche regeering? B e r l ij n, 3 Juli. (N. T. A. Draadloos). D* partijcommissie der onafhankelijke sociaal-de- mocraten besloot Zondag, met het oog op den algemeenen politieken toestand, alle bedenkin gen op te geven, die tot dusver bestonden, wat betreft het optreden der partij in de regeering, samen met de burgerlijke partijen. In daaropvolgende besprekingen tusschen de rijksdagfracties toonde het centrum geneigdheid om met de onafhankelijken in één ministerie te zitten. Bij de democraten bestaan nog zekere be denkingen; in de partij heerscht echter de opvat ting dat, als het centrum bereid is en de onaf hankelijken van de vioegere radicale voorwaar den afzien, ook de hinderpalen voor dé demo craten beschouwd kunnen worden als uit den weg te zijn geruimd. „Ja”, zei hij haastig. „Ik heb er een vrouw gebracht, die bevallen moest we konden haar hier beter verzorgen, dan als ze alleen in een tent lag.” 0 5 11—6 1,66 2 2 6—9 0,66 1 1 4—6 0,50 ze stadgenooten de Een gelijk spel is ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behoorenda t«t den bezorgkrinr), 16 Tegels 1.80, elke rearel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkringi ikSpnt,r. réKel8 1.55. elke regel meer ƒ0 30. Advartentièn in het Zaterdagnummer 20 réi bijslag op den prys. Llefdadigheids-advertentien de helft vnn den prijs. Ml FwK«0 X INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN» 1—4 regel» ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. On de voorpagina 50 honger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b(| contract tot zeer geradueeer. den prfjs. Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede boekhan- delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten dnage vóór de plaaMnr aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. „Zoo”, zei ze dof. Het was of hij haar had willen toonen, dat als ze het nest verliet, dat hij voor haar gemaakt had, er iedereen in kon komen, die het noodig had. „Wanneer is dat gebeurd „Zoowat zes weken geleden den dag na dat jouw kind geboren was Ze diende in het hotel. Ik zond Percy er heen, toen ze ziek werd. Maar toen ze in het hotel tot de ontdek king kwamen, dat ze een kind moest krijgen, jaagden ze haar weg. Daarom heb ik haar hier gehaald, er zat niets anders op.’ Hij vertelde dit alles, alsof hij niet begreep van hoe groot gewicht het was. JHij had haar huis, haar kamer, haar bed aan een meid ge- uit het hotel gegeven, en aan haar kind, waar schijnlijk nog onecht ook en dat vond hij alle maal niets. Vooroordeelen, die ze nooit bij zich zelf vermoed had, kwamen bij haar boven. Ze sloeg het pad naar de Eyrie in zonder verder een woord te zeggen. Ik ga nooit, nooit terug, dacht ze bij zichzelf. Hij heeft het ge daan om me te straffen I Maar ze wist, dat dit niet waar wa». Haar man ging mee naar de Eyrie. Hij vertelde van allerlei van de bron lette niet op haar verdriet, al merkte hij het misschien. Hij sprak over verschillende nieuwe patiënten die hij kreeg, gewone en moeilijke gevallen, waarvoor hij zijn geest en rijn wils kracht moest inspannen. Voor het oogenblik scheen hij zijn afkeer van vreemden, van alles wat nieuw was, vergeten te zijn. Het gebruik maken van zijn gave vervulde hem meer en meer, dat zag ze duidelijk, en hij was kennelijk onbewust van de verandering, die plaat» had in zijn houding en in rijn omgeving. Ze luisterde vijandig, maar zei niet^Hi^ blijven moot 53^,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1