rers |19 "'•[ia KERS :oop NIÉUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN tERGAMBACHT, BEKKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. [ERK a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Woensdag 5 Juli 1922. 14972 werking I. IESTUUR. FEUILLETON. nenten >EN. 61» Jaargang Courant! ti door Thans hebt gij een kans *BU ITEN LAND. DE GENEZER door ROBERT HERRICK. DSBOND) «ra» Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen Secretaresse, hersenvliesontsteking r68 50 de Atlantischs IJ bintenis )n zelfs n 46 n. (HEID C itembua; ze :ie». Ge ver- aontrdle. „Hoe Wij een 2658 60 1 16 lijsten 2!o, 2669 80 I I .•”U- -, de gelegenheid heeft gehad de zaak te bestu- deeren in het lidit van de inlichtingen, die zij in bovenbedoelden brief vraagt. Het verdrag van Rapollo. Berlijn, 4 Juli. (W. B.) De rijksdag heeft in tweede en derde lezing het verdrag van Ra- pbllo tusschen Duitischland en Rusland aange nomen. len Vrijheidsbond 'JEN. Voorz. de 'i’weeda ig 5 Juli, be< MANNEN en' on aandrang' ABONNEMENTSPKUSi per kwartMl 2SS, V*r wwk Tt «at, met ïondagablad per kwartaal ƒ2.90, per «eek 22 emit, overal waar de beiorglng per looper r-chiodt, Fran« per post per kwartaal 8.15, mat Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 11* GOUDA]» UU ons» agenten en loopers, den boekhandel «n de postkantoren. Onze bureaux xfjn dagelijks geopend van 4 UU14 Administratie TeL Int S2| Redactie TeL 646. hoorde. Het ter sprake. waren - - over die uitgaven. Ze wist, dat ze niet verkwis tend was van natuur en wat zij deed met haar nieuwe huis was maar heel eenvoudig in verge lijk met wat anderen deden om zich het leven prettig te maken. Achter dat .alles stak een plan, dat ze in stilte met volharding gemaakt had, sinds ze de Eyrie bezat. Ze wilde hier een kring vormen, hier in de bosschen. Zooals ze eens tegeh haar pmn zei„Ze wou dit Jaar wat meer leven al» an dere menschen I” Er waren hier nu in de buurt een paar men schen die een prettig orderlijk huis zouden we ten te waardeeren. De dokter bracht Dr. Percy dikwijls mee van de bron om te komen eten, ook Mr. Eaton, die nu weer de oude was, een kalme vriendelijke nogal vervelende zakenman. Hij bleef nog wat hangen bü de bron, bang voor VOLKENBOND. T)e vergadering van den Raad. Londen, 4 Juli. (N. T. A. Draadloos.). De premier heeft gisteren in het Lagerhuis medegedeeld, dat de eerstvolgende zitting Van dan Raad van den Volkenbond ongeveer op 15 Juk zal beginnen. Lord Balfour zal waarschijnlijk de Britsche regeèring vertegen*- Woordigcn. Een van de voornaamste onder worpen van bespreking zullen de mandaten sija. Duitschland's ontwapening. Londen, 4 J u 1 i. (N. T. A. Draadloos). De minister van oorlog heeft in het Lagerhuis mee gedeeld, dat het Duitsche leger was terugge bracht tot de grens, bepaald in het verdrag van Versailles en dat Duitschland, voorzoover het de oorlogsvoorraden betreft, zich werkelijk had ontwapend. De wet ter bescherming der republiek In den Rijksraad werd het ontwerp tot be scherming der republiek met 48 tegen 18 en het umnestie-ontwerp met 55 tegen 11 stemmen aangenomen. De geldigheidsduur van de wet werd op vijf jaren bepaald. Het wetsontwerp be vat een bepaling, dat leden der vroegere vorsten huizen, die tot November 1918 regeerden, uit het Rijk kunnen worden verbannen, wanneer zij wegens overtreding van de wet worden veroor deeld. Aan andere krachtens deze wet veroor deelden kan het verblijf op bepaalde plaatsen en in bepaalde streken van het Duitsche Rijk wor den ontzegd. B e r 1 ij n, Ebert heeft een gemaakt met glas. Helen had ongedacht plezier in om plannen te ma de verbeteringen na te gaan. Wat deed toe of haar nieuwe huis slechts een tij delijk verblijf zou zijn. Ze voelde, dat het van haar hoorde en ze stelde er een eer in om het zoo aardig mogelijk te maken, zooals zij vond, dat een prettig huis er uit moest zien. De werklieden bleven het geheele najaar tot dat het begon te sneeuwen en toen zij eindelijk heengingen was het half rustieke „kamp" van binnen bijna niet te herkennen. Mevrouw Good- now had van uit de stad doek gestuurd om langs de muren te spannen, zware tapijten, lampen en alle meubelen, die zij samen hadden afgesproken. Er was tusschen moeder en doch ter steeds een drukke correspondentie over het (huis en ook ovw de dienstboden. Mevrouw zichzelf en bang voor het leven in het algee meen. 1 Hij was den dokter, die hem geholpen had om de heeischnppij over zijn geest terug te krijgen^ ontzettend dankbaar en hij toonde die erkentee Jijkheid daarvoor aan ztfn jonge vrouw. Verde» was er aan het meer een jonge Ingenieur werte zaam aan de sporen, een gestudeerd <üe Langton heette en die gewoonltfk zgn Zomw dagen op de Eyrie doorbracht Later kwam ej dien winter nog een mijningenieur bij, db in df nieuwe kampen typhus had opgedaan en melankoliek® Jonge tooneelspeler, dto voor vacantia de boeschen had opgeaocht en «te *4 gehecht was aan den dokter. HQ had een iMn lijks sentimenteel» natuur en was vooral val trouwelijk tegenover vrouwen. Hete» WsMM dat ze iets voor hem zijn kon. j Desa mannen, die de jonge wow v* tetet mans patiënten had uftgvplkt, osndsk 4 xld behoorlijk in een salon kenden gedragen wisten hoe ze een dame naar titel wcesbn ge leiden, waren trouwe becoeten» van te Byi* Ze kwamen '.itAMw m tori* blm» O. «n «rari. «oor t— praatten, apeaWtet ri lu*. Tom tb men de sneeuw hpog opowiepte te tet bosdB was de groots huiskamer 0» te Byte me gezellige oase van h leiberfmMdi van de wilden^ Mt sooeb te >onge we» zich dat had voorgeef KL ègïriSM onhoenJK erden 10 Libenfife tegenwoordifgonK genaamde groota rt”, zooals zij d» ?idsbond is J J, ek Iaat, erkeüjk V/ijrit? Heinrich Quincke, f Te Frankfort aan de Main is, naar de N. R. Ct. njeldt, op 8O-jarigen leeftijd prof. Heinrich Quincke overleden, een bekend klinisch hoog- leeraar wiens naam vooral beroemd geworden is door de iutvinding van de lumbale punctie, een verrichting die tallooze lijders aan nek kramp, hersenvliesontsteking e. d. behouden heeft. Quinoke werd reeds op 31-Jarigen leeftijd tot het professoraat geroepen, n.l. te Bern (1873— 1878), later in Kiel, waar hij tot 1906 doceerde. Toen nam hij zijn emeritaat. Behalve de lumbale punctie en het daarmede verbonden onderzoek van de cerebrospinale vloeistof heeft hij zich op velerlei gebied der interne geneeskunde verdienatelijk gemaakt. Ook was hij een der eersten die de operatieve behandeling van longabcessen en longgangreen voorstelde en dat in een tijd toen de chirurgen aarzelden de borstholte te openen. De drukkersstaking te Berlijn. B e r I ij n, 4 Juli. (N. T. A. Draadloos). De toestand in de staking der typografen te Berlijn Dadelijk na mevrouw Goodnows vertrek kwa men er werklieden om de veranderingen aan de Eyrie te beginnen, waartoe moeder en dochter besloten hadden. Niet alleen werd er een ver warmingstoestel gemaakt, maar de keuken werd geriefelijker ingericht, de eerste verdieping, een deel van het hoofdgebouw werd opgeknapt en gepleiterd en een gedeelte van de groote ve randa werd dicht er een ken en het er Jool. Ze keek er naar hoe de vader met 2” kird speelde en vroeg zich af of hij werkelijk »o >r het kind zou voelen. I lij had het uitgekleed en bekeek het kleine met het koele verstand en de half spot- teufe onverschilligheid van den man van we ten schap. nZoo, kleine meld,” zei hij, terwijl hij het sta- mnde kindje op zijn ééne knie hield, „je ach terhoofd is wat plat, daar zullen we later op moeten letten. Maar over het geheel een nor- Rta >1 hoofd, en ^eef haar maar hier I” noem je haar eigenlijk vroeg hij, ter- hij de kleine aan de moeder overgaf met handige maar weinig liefdevolle beweging. „Weet je dat nog niet," fluisterde ze veront- Jted^digd. »2n nu nog even over dit huis hier," zei hij, te^'ijl hij zich lui uitstrekte. „Wat moet de tel>mei er voor hebben?" „5at weet ik niet. Moeder zef, dat hij het «stekend zou vinden als wij het van den win- bewoonden." „k doe de dingen niet op die manier4," zei 'net een boos gezicht. „Ik zal het van hem *®°?en als hij het verkoopen wil met al het telt 1 tusschen hier en de bron." De yraag zweefde op haar lip- Helen kreeg een kleur van plezier en haar moeder gaf onwillig toe. „Het is een mooi plaats en heel gezond voor rS zomers. Maar ik begrijp niet wat je er win ters moet doen.” „Leven alleen near leven I” «ei de dokter lakoniek. ,Js het nooit tot u doorgedrongen, dat hoe minder ballast een mensch heeft, hoe beter hij kon leven 1" „Ik noem dat geen leven," stribbelde da oude vrouw tegen. In alle groote Duitsche provinciesteden heb ben heden eveneens betoogingen ten guns'e van de reptfcliek plaats gehad. Evenals te Ber lijn hebben al deze betoogingeh een rustig be loop gehad. Alleen te Keulen heeft een groep betoogers het keizer Wilhelmstnonument be stormd, met het gevolg dat de sabel van den keizer er afgebroken werd. Duitsche en Engel- sche politie herstelden de orde. Een opmerking van de Köln. Ztg. De Köln. Ztg., die zich stelt op het standpunt, dat een beperkte monarchie de beste staatsvorm is, vraagt waar nu de mannen blijven, die aan het hoofd van het leger hebben gestaan, het welk thans zoo beklad wordt en waarom zij jfiteen woord spreken ter verdediging van dat ^eger. „Waar blijft de kroonprins, die nog on langs zulke verstandige woorden, vond om ons te doen gelooven, dat hij met het volk meevoelt en meelijdt? Waar in de eerste plaats blijft de keizer? Het is niet bekend geworden of hij de familie Rathenau, waarmede hij naar het heet bevriend was, ook een woord van deelneming heeft betuigd. He«ft hij niet er aan gedacht, dat verscherpt zich, daar ook het hulppersoneel zij» eischen stelde. De staking dreigt ook over t« slaan op de rfjksdrukkerijen, waar o.a. de ma chinisten hun eischen indienden in den vorm van een ultimatum. Vliegongeluk. Naar Wolff meldt uit Hamburg, is een post vliegtuig, dat daar gisteren aankwam, door he< aanraken van boomen en telegraafdraden even vóór de landing neergestort. Drie inzittenden, twee heeren en een dame een bk>scoop-ar- tleste zijn gewond. De bestuurder Lothar von Richthofen kreeg zoo zware wonden, dat hj| spoedig overleed. Do overdracht van Opper-Sileztë. Oppeln, 4 Ju 1 i (B. T. A.). De ontruiming van Opper-Silczi^ is bijna al een voldongen feit. Polen heeft bezit genomen van de hem toe- gedeelde gemeenten. De intergeallleerde commissla oefent nog ge zag uit in Oppeln on Gross Strehlitz. Aan het station van Pelskretschnu werden, niettegen staande de genomen veiligheidsmaatregelen voor het vervoer der manschappen door d» Selbstschutz, schoten gelost op een trein. Drie spoorwegarbeiders wérden vrij ernstig gewond. De Duitsche ambtenaren gedragen zich voor» beeldig. 4 Juli. (W. B.) Rijkspresident met den rijksikanselier dr. Wirth bespreking gehad over den politieken toe stand. Óver de richtlijnen heerschte algeheele overeenstemming. De rijkspresident is met den rijkskanselier van oordeel, dat de wet tot be scherming van de republiek een gebiedende noodzakelijkheid is. Het ontwerp is gisteren door den rijkuraad aangenomen en zal vandaag den Rijksdag worden toegezonden. Demonstratie» ten gunste der republiek. De betoogfhg, die gistermiddag door de ver schillende sodaHstische par ifen en vakorga- nisades ten gunste van de republiek is gehou den, is, aldus, meldt de N.R.C, de indrukwek kendste en geweldigste arbeiders-demonstra- tie geweest, die ooit te Berlijn plaats heeft ge vonden. Om 1 uur verlieten alle arbeiders fa brieken en werkplaatsen van de stad en voor steden, om in optocht door de groote ver keersstraten naar de Kaiser GedHchtniskirche in het Westen der stad te trekken. Het perso neel van de tram, tunnel- en stadsspoor staak te eveneens, terwijl voor de eerste maal de koetsiers en chauffeurs der taximeters zich bij de staking hadden aangesloten, zoodat Berlijn zonder verkeersmiddelen was. Alle winkels, tot in de uiterste voorsteden, werden kort na het middaguur gesloten. Er heerschte bij de be toogers een geweldige geestdrift, die deed her inneren aan de eerste dagen der revolutie. Zij zongen voortdurende de internationale en an dere revolutionaire liederen, terwijl zij onop houdelijk de republiek, de wereldrevolutie en ook sovjet-Rusland „hoch” lieten leven. Ook werd herhaaldelijk een krachtig driewerf „Nie- der” op de reactie, op Helfferich en Ludendorff, op de kapitalisten, imperialisten en monaichis- ten uitgebracht. Ömstreeks drie uur waren de verschillende straten, die naar de Gedfichtnis- Hiche leiden, alsook het groote plein vooi de kerk, overvol met betoogers. Hondeiden roode en republikeinsche vlaggen gaven aan het ge- Goodnow had er drie achtergelaten, maar de keukenmeid was geleken onbekwaam te zijn, en Nel, die wel inzag, dat een goede keukenmeid een hoeksteen van haar huls was, had naar de stad geschreven om een andere. Voor het grootste gedeelte scheen haar man niet te merken wat er op de Eyrie gebeurde. Als hij thuis kwam, was het meestal al donker. Al leen toen de keukenmeiden verwisseld zouden worden, vroeg hij spottend of er vier menschen noodig waren (de Schotsche Nan meegerekend) om twee gezonde volwassen menschen en een kleine baby te bedienen. Zijn vrouw lachte eens en hij liet h»ar haar gang gaan zonder zich ver der met deze huiselijke aangelegenheden te ba- moeien, evenmin als hij zich met het huis zelf bemoeid had en zij vond dit juist zooals het Het punt geld kwam nooit tusschen hen _1 s. De rekeningen van de veranderingen nog niet ingekomen en Helen tobde niet heel een kleurig en pittoresk aanzien. De ra- publikeinsche vlaggen komen trouwens in dn mode. Nooit zagen wty-or zooveel ais heden. Nadat de betoogers voor de Gedacntuty' kirche een paar liederen ten uitvoer hadden ge bracht, trokken zij in een machtigen stoet over de fcreede Kurfüstendanwn. Hun aantal was zoo geweldig groot, dat d» beide zijden van de brede laan in beslag moesten worden geno men. Talrijke nieuwsgierigen die langs den weg geschaard stonden, en die door de betoogers weiden gedwongen het hoofd te ontblooten, hebben twee uur gewacht, voordat de dich’e drommen arbeiders voorbij waren getrokken. De stoet werd geopend door honderden fietsers. Daarna volgden de arbeiders en beambten, mannen en vrouwen, jong en oud, voorafge gaan dor talrijke muziekcorpsen. Tientallen ti ansparanten met toepasselijke opsdüiflen weiden met de roode vlaggen meegedragen. Onophoudelijk schetterden er fanfares en klonken er liederen, en het Hodh en het Nie- der der betoogers. De stoet werd te Hallen- see ontbonden. De tienduizenden betoogers langs de Kurfürstendamm hadden allen de voorstad niet kunnen bereiken, en af en toe moest een gedeelte van den optocht langs zij straten trachten, naar HaHensee te komen. Van daaruit trokken de betoogers daarop weer in optocht huiswaarts. Het was ongeveer 7 uur 's avonds, voordat alles weer rustig in het Westen van de stad was. Toen openden kof fiehuizen en restaurant» weer hun deuren en hervatte het personeel van tram en tunnel spoor weer den dients. Incidenten hebben ner gens plaats gevonden. De grootste discipline heerschte tijdens de gansche betooging. Poli tieagenten waren nergens te «ien. Arbeiders met roode mouwbanden zorgden zelf voor de orde. Het aantal betoogera Is uiterst nïoelUjk te schatten. Volgens een correspondentiebureau waren er ongeveer 4Ö0.000. Elders schat men hun aantal op 1 8 Ijf millioen. eBide gege vens zullen wel onjuist zijn. Wij gelooven niet al te ver bezijden de waarheid te zijn, indien wij vermoeden, dat er 7 8 800.000 mannen en vrouwen aan de betooging hebben deelge nomen. (illl DSUIE COURANT. ADVERTENTIEPRIJSi Uit Gouda en omstreken (behoorenda tot den bezorgkriBgli 1— 6 regels 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den beaorgkringt 2— 6 regels 1.66. elke regel meer 0.80. Advortentiën Ld het Zatordagnummer M bijslag op den pr^a. Llefdadighelds-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN: 1—4 regel» ƒ2.06, »lke regel meer /0A0. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiön en Ingezonden mededeellngen bü contract tot zeer geredueeer* den prfjs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tusschenkomst van soliede boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing v aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. pen hoe hij aan zulk een som kwam als de Eyrie moest kosten. Toen ze aarzelde, keek hij haar aan met een onaangename flikkering in zijn grijze oogen. „Hoe ik aan dat geld kom? Ik heb van den zomer een massa verdiend. En Eaton, die oude man, dien Elport meegebracht heeft, stopt m® telkens wat toe, dat is een manie van hem, mis schien wil hij er zich bij massa’s gelijk van ont doen. Ik vermoed, dat hij eerst gestolen heeft en nu wil hij het kwijt. En de anderen wilden ook betalen aan het geld mankeert het niet.” „Ik ben zoo blij,” riep ze uit en trachtte niet haar blijdschap te verbergen. Het zou haar trots streelen, als haar man de plaats van haar familie kocht. Dezelfde nare harde uitdrukking in zijn oogen maakte haar onrustig. „Ben je blij, dat je man net als andere man nen geld kan verdienen? Het is zpo moeilijk niet, om geld te verdienen als je wilt.” Ze voelde, dat hij op haar familie doelde, maar ze antwoordde moedig: „Ik ben natuurlijk blij, dat we dit huls niet als een gift hoeven aannemen." „Dat zal nooit noodig zijnIk neem geen giften aan als deze Hij maakte een verach telijk gebaar met zijn hand. „Ik zal Elport vra gen om er den volgenden keer, als hij aan het meer komt, met je Oom over te spreken." De zaak was gauw genoeg in orde. De kolo nel vroeg een redelijken prijs voor het kamp, dat hij graag verkoopen wilde met den geheê- ten inhoud an met al het land, tot de Gene zende bron to& „De plaats is van jou," zei Holden tegen zijn vrouw, toen hij den avond vóór mevrouw Good nows vertrek verscheen. koop is gesloten op Jouw neem.” - Beperking der bewapening^ Par ij 4 J u 1 i. (B. T A.). In den loop der raltallige zitting der gemengde tijdelijke com missie van den Volkenbond, die hedenmiddag vergaderde, wer<J een ontwerp-resolutie aange nomen, ingediend d»or Robert Cecil, waarin in hoofdzaak werd ingestemd met het beginsel, dat te vlootovereenkomst van Washington zal kun nen worden uitgestrekt tot de staten leden van Jen bond, welke deze overeenkomst niet hadden feteekend. DVITSCHLAND. DUITSCHLAND’S TOELATING TOT DEN VOLKENBOND. Een Engelsche opvatting, L’ on den, 4 Juli. (N. T. A. Draadloos.) In reiband met de jongste verklaring van Lloyd George, dat Engeland bereid is te stemmen voor d® toelating van Duitschland in den Vo'ken- boad, wijst <1* Daily Telegraph er naar aanlei ding van de Fransche opmerkingen op, dat het »och verplichtend, noch een gewoonte is voor VMsige greep van mogendheden om de volken- bemdsvergadering bij te wonen met een van te Voren door haar zelven opgesteld programma. De verkiezing van nieuwe leden voor den Vol kenbond is een zaak, die uitsluitend de Volken bondsvergadering aangaat en in geen enkel op- ekbt den Raad van den Volkenbond. De Engel- •che del 'gatie heeft evenwel op de laatste Vol- benbondsvergadering duidelijk te kennen gege ven, dat, terwijl zij ter ondersteuning van Frank- rijk bij die gelegenheid een hypothetische candi- Hatuur van Duitschland niet zou bevorderen, Engeland echter bereid was de toelating van Duitschland in gunstige overweging te nemen, Jndien zulks op de volgende vergadering ter Vprake zou worden gebracht Zonder twijfel was ■n is dit voornemen nog steeds afhankelijk van Duitschland's strikte nakoming van zijn ver plichtingen binnen de grenzen van zijn capa citeiten. De commissie van Herstel en een Duitsch crediet aan de Oekraine. F a r ij s, 4 Juli. (B. T. A.). De commissie Van herstel heeft op 1 Juli aan de „Kriegslas- tenkommission’’ een brief gericht, waarin zij zegt, dat volgens inlichtingen, die de commis sie nherstel heeft gekregen, de regeering van Duitscbland aan de Sovjetregeering van Be Oekraïne, op grond van een getroffen over eenkomst, een som van 400 millioen mark beeft overgemaakt. De commissie van herstel vraagt de Duitsche regeering haar inlichtin- gen te verschaffen over den oorsprong en den Band van dit crediet aan de Oekraïne en ver zoekt de Duitsche regeering geen enkele ver bintenis aan te gaan alvorens de commissie hij de eerste is, wien het past de hulp van mis dadigers, die mcenen hem met revolvers en bommen den terugkeer naar den troon vrij te moeten maken, af te wijzen en er tegen te pro- testeeren, dat de eer van zijn nalatenschap be zoedeld wordt door bloed en slijk? Zijn zwijgen zal nadeclig zijn voor de tradities, waaronder hij geboren is en welke lüj reeds een maal, zij hei onder omstandigheden, waarin wel licht ook een grootere figuur gefaald zou heb ben, verloochend heeft. Er blijkt uit, dat hij en de anderen, die met hem streven naar een her stel der monarchie, de geestelijke voeling met het volk verloren hebben.” De aanslag op Harden. Berlijn, 5 Juli. (W. B.). Volgens het resultaat van het ingestelde onderzoek heb ben beide daders van den aanslag op Harden nief uit eigen beweging gehandeld, doch zijn zij daartoe genoodzaakt gewoiden door een geheime vereeniging. De toestand van Max. Harden. Ber 1 ijn, 4 Juli. (V. D.) Maximiliaan Har den bekwam bij den overval zeven vrij zware houwwonden over het hoofd; zijn schedel bleef echter ongedeerd. Arrestaties in verband met den moord op Rathenau. Gisteravond ging te Berlijn het gerucht, dat een der twee nog voortvluchtige moordenaars van Rathenau was gearresteerd. Bevestigd is dk gerucht nog niet. Volgens een Wolff-bericht uit AUenstein is daar op last van de Berlijnsche polkle een Jon geman in hechtenis genomen, onder verden king, dat hij afweet van den moord op Rathe nau. Het is een gewezen officier, von Oppen ge- heeten. Wolff meldt verder uit Innsbruck, dat de on der verdenking van medeplichtigheid aan den moord op Rathenau aangehouden Duitsche fa brikant Kuechenmeister naar Innsbruck over gebracht is en daar voorlooplg bl(jft tot dat de uitleveringsprocedure geëindigd is. Heinrich Delbrück. f Heinrich Delbrück, voorzitter van het Duitsche rijksgerechtshof, vroeger staatssecretaris van justitie, is op 67-jarigen leeft(Jd te Leipzig over leden. FRANKRIJK. Indepéndance Day te Parijs Parfjs, 4 Juli. (Havas) Ter gelegenheid van Independence Day wapperden heden va» alle openbare gebouwen, de ministeries, het stadhuis, enz. de Fransche en Amcrikaansch» kleuren. Tallooze particulieren volgden het voorbeeld, dat de publieke diensten hadden ge* geven. Er hadden spontane manifestaties plaat» bij de standbeelden van Lafayette en Washing* ton en de graftombe van Lafayette, wnar bloe men en kransen werden gedeponeerd. MilleranJ zond president Harding een telegram met do verzekering, dat het Fransche volk zich va» ganscher harte bij de viering van Independen ce day aansluiten met de hartelijkste wensche» voor Amerika’s geluk en bloei uit naam va» Frankrijk, dat door een duurzame vriendschap met de Ver. St. verbonden is. Het herstel van Noord-Frankrijk. Par ij s, 4 Juli. (Havas). De Ministerraad besloot tot program van het eerste deel van da groote publieke werken, die Duitschland op grond van het verdrag van Versailles moet uit* voeren, aan do commissie van herstel in handen te stellen. Beperking der bewapening. P a r ij s, 4 J u 11. (B. T. A.). De tijdelijke g»« mengd® commissie voor de vermindering va» bewapeningen kwam hedenmorgen in het Petit Luxembourg onder voorzitterschap van Vivian! bijeen. Er werden algemeeno besprekingen ge* op«nd over het door lord Robert Cecil aangebo» den plan tot vermindering van bewapeningen* Par ij s, 4 Juli (B. T. A.). Bij do besprekin* gen over het plan van Lord Robert Cecil merk* t® Lebrun op, dat geen enkel nieuw voorstel de bepalingen van verdragen aantastte ENGELAND. Het bezoek van den koning aan Oceaanvloot. L o n d e n4 J u 1 i. (N. T. A. Draadlooa). Ko» ning George heeft hedenmorgen aan boord va» f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1