I 4^ md k HmiKK inn Veertlendaagsoh Blad voor do Huishouding.4,' 000 I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. KERK a. 8. IJ., OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. .14973 Donderdag 6 Juli 1922. 61e Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen V Voof een gezonde FEUILLETON. 3 irberioht, morgen raat] J DE GENEZER JtWII c-s-si CdlSSjJ. LU n z heldere huid gebruik LIFEBUOY ZEEP, <D11 nommsr bestaat uit 2 bladen. --- EERSTE BLAD. DI'ITSCHLAND. Ingezonden Mededeelingen. t. 'o in f erf. 2570 95 08 2589 -«U K bewoonde 5 J u 1 i. (N. T. A. Draadloos). De onderhandelt voortdurend met de 'ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* {Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDAè T>y onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie TeL Int. 82; Redactie TeL 545. okken vereenigin iog een beslissh mschap te spe heden bepaaW, a gespeeld op ürich. jrwick. 1 van 6 Juli: ■Westelijke wind, ujnlijk regen- of rmer. door ROBERT HERRICK. del. eel ar.' hten. ida en Omstreken* Mediciaat rorten. beheade^.4* Prl|a per kwartaal tr. paat. f II OOO BN* Men kan zieh abonneeren Hi d« Boekhandel of by de Uitgevers A. BRINKMA k ZOOM, GOUDA. ■STEjl IDD? >.80-6.40; Id. 2< .20—2 60 id. gelg -t 14—29 id. 2g 5—11id. uit* srt 4.60—8.40 j lijvie le srt 2.50 0—2.40kropsla, 11.21, alles per, srt 82—91id. men 101-117 nboonen 4 50— en 9.90—19.50] ;rwten 25—53] ipucijners 25— 1spinazie 21.30 0.34 per kist] ot 0.103 ra< 3—7petew 0.40-1.20; sja< •nkruid Ï-1.6Q en f 0.21—0.33 bessen 0.37—t kruisbessen ƒ0.18 rziken per stuk K) stuks 7.40-r GUI ILMIIE101IUM. 2. Aanvoer 435 le soort 44.-< - tot 43.—; 1B tot 51.Hans partijleiders over den J uidigen politieken toe stand. Ook de vertegenwoordigers der vakver enigingen nemen aar de besprekingen deel. De daling van de mark. 'j rt5 Juli. (N. T. A. Draadloos), is de Echo do Paris kan de catastrofe in lien van de mark de Fransche regeering LcL„!ueden, dat zij den tot dusver ge lijken weg zal verlaten. heid der bevolking. Of de gevechten te Dublin en in de provincie tusschen de beide groepen Ieren onderling, die slechts verschillend politiek georiënteerd zijn, de laatste fase zijn van den strijd? Het moet worden afgewacht. In allen ge valle hebben Collins, Griffith en de zijnen thans ten aanschouwe der Britsche regeering het be wijs geleverd, dat het hun ernst is met den strijd tegen de minderheid, die gewapend zich verzet en dikwijls op hoe terroristische wijze tegen de meerderheid, welke het geharrewar meer dan moede is. Alleen de toekomst zal lee- ren, of Collins en de zijnen in slaat zullen zijn afdoende het klaar te spelen met de'aanhangers van het beginsel „alles of niets", wien men om hun volhardendheid en intellect geenszins eer bied kan onthouden, al lijkt, zoo op een afstand gezien, hun houding niet practisch. Denk eerts aan de honden, den stoffige voorwerpen, welke U noodzakelijkerwijze dagelijks ©anraakl! Dit le. ver»i gevaar» op voor» Uw huid. Uw z.eep moet een zuiver en afdoend tfwini. gingsmi'ddel aijn. Gebruik, daarom LIFEBUOY wawh soap ï)e zuiverende eigenschappen van LIFEBUOY beschermen Uw. huid Jegen ^gevaar. DEiUVER’S ZEEPHY yLAACDINGEN j Fabrikanten Sunlight/ Jfjr Lux en Jy TwinkjSr terwijl andere leden van die reeds met toestemming van de mogen terugkeeren. De gel- van de wet is op vijf jaar be- overtuiging te doen. Manr toen zij er nog cent goed over nadacht, was zij zeker, dat alle» zort had moeten gaan, dat het onvermijdelijk was e< in den gewonen loop der dingen paste. Hier- zelfs op de grens der wildernis was het niet mosj gelijk om aan de economische wetten te ontko*, men. Het beginsel van koop en verkoop was t< lang in do wereld doorgedrongen om niet d<^ hechte grondslag te zijn voor alle menschel ijk^ verhoudingen. Zij was trotsch, dat haar matfl reeds menschen van verre oorden tot zich troj^J menschen, die goed wilden betalen voor zijrtj hulp. Onwillekeurig steef hij in haar achtingj] evenals hij dat gedaan had bij Dr. Percy, neer Eaton en andere leden van hun kleined kring sinds hij in staat was geld te verdienen J Zoo werden de rekeningen betaald en het ge14| stroomde binnen, genoeg voor de hdUbOudinQ die de jonge vrouw op de Eyrie voerde. En dj „Wilde" werd getemd, zooah het nooduAetiH altijd met „Wilden” gaat in het huwelijk. Dj gave van den „Genezer" werd bekertd ®P wereldmarkten en zij beloofde geld op te gen aan haar bezitter en de zijnen. (WorcnwwrWLy^ B e r 1 ij n Volgen; het vall zoover beïnvloede: volgden gevaarleken weg zal ver De kolenleverantieB.*' De vertegenwoordigers der commissie van herstel te Parijs en Berlijn ontvingen van de Duitsche regeering een memorandum inzake de machines zoo goed, dat ze het fluiten van elk afzonderlijk kon onderscheiden. Die harde, tri omfantelijke, krassende stem was van de Noord- express „de Noordster" zooals zij genoemd werd in de poëzie van het spoorwegboek. Zij stoomde voorbij de nederzetting in den vroe gen morgen nog vóór de grijze schemering bo ven het bevroren meer opkwam. Ze luisterde met bijzondere belangstelling naar dien held uit de groote wereld, die haar toefloot, terwijl hij haastig voorbijsnelde. Helen ging niet dikwijls naar de Genezende bron, ofschoon de nieuwe weg er heen kort was en door de arbeiders goed in orde werd gehou den. Er was veel te doen in haar nieuwe, meer gecompliceerde huishouding, verder was zij veel bezig met haar kind en ook weer begonnen met muziek te maken, nu er een piano geko men was. De heeren behandelden „zaken” zoo als zij dat noemden aan tafel, en zij luisterde toe en voelde zich op de hoogte van al wat er voorviel. Eens op een dag stelde Dr. Percy voor, om zijn nieuwe hut te komen zien, die hij voor zichzelf gebouwd had tegen den berg rand boven de bA)n en daarna gingen zij naaK beneden, naar het ziekenhuis om het nieuwe bijgebouw te zien, een lang, laag steenen huis met een rieten dak, waar de pleegzusters zouden wonen. Er was nog een nieuwe barak, een ge bouwtje in Zwitserschen stijl met breed, donker overhangend dak, waaraan de sentimenteele ac teur bezig was te werken. Deze nieuwe gebou wen en het badhuis gaven de omgeving een ge zellig voorkomen; trouwens de heele plaats, waar altijd menschen kwamen en gingen, en groote bedrijvigheid heerschte, maakte een ge heel onderen indruk dan de doodsche stilte in do sneeuw van den vorigen winter. Sommige oatiënten van den zomer waren ge- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstryten (behoorende tot den bezorgkringji 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. V.jw'nuiten Gouda en den bezorgkring: 15 regel» 1.65, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prfjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel» ƒ2.05, elk» regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bU contract tot zeer gereduceer» den prijs. Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaechenkomat van soiled» boekhan delaren, Advertentieburcaux en onze Agenten en moeten daags vóór de plaataing aan het Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zün. President Ebert. B e r 1 ij n, 5 Juli. (N. T. A. Draadloos). Rijkspresident Ebert begaf zich weer naar Freu denstadt voor een kuur, daar zijn gezondheid te wenschen overlaat. De Volkenbond. B e r 1 ij n5 Juli. (N. T. A. Draadloos). Vol gens een bericht uit Londen komt daar de vol gende vergadering van den raad van den Vol kenbond bijeen op 17 Juli. De wet ter bescherming der republiek. Volgens dit wetsontwerp, aldus d.d. 4 Juli de Bcrlijnsche Hbl.-correspondent, kan de dood straf, kunnen respectievelijk tuchthuisstraffen "“eischt worden tegen leden van alle vereeni- gingen, die ten doel hebben leden van de tegen woordige of vroegere republikeinsdhe regeerin- gen te vermoorden. Het voorstel om de dood straf uit te schakelen werd niet aangenomen. Ook het medeweten van het bestaan van derge- lijko vereenigingen zal met tuchthuis kunnen worden gestraft De wet moet naar de meening van den Rijksraad uitsluitend gericht zijn tegen elk streven tot herstel van de monarchistische of andere dictatuur. Verder is bepaald, dat leden van vroegere regeerende vorstenhuizen de bondsstaten, die tot Novermber 1918 hebben geregeerd, wanneer zij zich aan een volgens deze wet strafbare handeling schul dig hebben gemaakt en deswege veroordeeld zijn, uit het gebied van het rijk kunnen wor den uitgewezen, terwijl andere leden deze families, rijksregeering digheidsduur paald. Borlfjn, 5 Juli. (N. T. A. Diaadloos). In den Rijksdag heeft de minister van buitenland- sche zaken, dr. Koster, het wetsontwerp tot be scherming der republiek ingediend. Hij wees er op, dat de wet zal komen in plaats van de ver ordeningen van den rijkspresident. Het Duitsche volk heeft krachtige maatregelen noodig om eindelijk gezonde politieke toestanden te krij gen. Maar het is hier nog maar een begin. De eerstvolgende dagen zullen in den Rijksdag an dere wetsontwerpen worden ingediend; in de eerste plaat? moeten de scholen en universiteiten meer dan totnogtoe de plaatsen worden, waar een grondwettige, republikeinsche gezindheid wordt gevoed. Berlin, rijkskanseliei m’n tijd beter gebruiken. Lont ze naar een sa natorium gaan om verpleegd te worden.” „Maar je doet alsof elke vrouw uit de groote wereld een nietswaardig mensch is," protes teerde zij. „Als je weigert rijke en beschaafde vrouwen op te nemen hoe kan je dan geld ver dienen Dit was een brandend vraagstuk, want het huishouden in de Eyrie kostte uit den aard der zaak veel geld, en de rekeningen voor de ver bouwing kwamen inze waren niet overdreven hoog, slechts een paar honderd dollars, maar ze moesen toch betaald worden. Zij had haar vaders erfdeel, waarvan haar moeder het vrucht gebruik had, en zij vond het niet meer dan na tuurlijk, dot zij het geld aannam, dat mevrouw Goodnow haar nu aanbood. Manr haar man was daar beslist tegen. Wanneer hij haar dus, óf uit misplaatsten trots, óf om een ander principe over geld en levenswijze, verbood haar eigen geld te gebrui ken, dan moest hij natuurlijk zorgen, dat er het noodige was om te leven. Dit was volmaakt logisch, en zij wachtte das rustig totdat hij een oplossing zou gevonden hebben voor dit vraag stuk. Zij had ol een paar japonnen en andere benoodigdheden door haar moeder laten be stellen en betalen, maar deze uitgaven had zij voor haar man geheim gehouden. De rekenin gen bleven eenigc weken op de schrijftafel vnn den dokter liggen. Zij wist, ofschoon hij er nooit over sprak, dat zij hem drukten. Eindelijk verdwenen ze, zij zouden wel betaald zijn, zoo als alle rekeningen ten laatste vereffend wor den. Er kwamen een paar nieuwe patiënten aan, van het soort, dat iBrf kan betalen, en dezen keer werden zij niet Ingezonden. Eerst voelde zij zich een beetje schuldig, zij had haar man in zekeren zin gedwongen om iets tegen zijn leveringen van kolen, waarin nadrukkclijk wordt vastgosteld, dat Duitschland niet in staat is een derde deel van de opbrengst der Duitsche kolen te gebruiken voor schadevergoedingsdoeleinden. De Duitsche regeering doet in h memorandum naar verluidt aan do hand ae nog niet ge leverde 50.000 ton kolen voor Juni alsmede de 50.000 ton, te leveren in Juli, in Engeland te koopen. In denzelfden zin zijn besprekingen met de garantiecommissie begonnen. De Duitsche regeering heeft in een memoran dum aan de commissie van herstel trachten aan te toonen, dat tengevolge van den achter uitgang der kolenproductie, n.l. door het ver lies van het grootste deel van Opper-Sileziö, een herziening der leveringsvoorwaarden voor de kolen en vermindering der hoeveelheid vol strekt noodig was. Ongeregeldheden in het rijk. D.d. 5 Juli wordt uit Leipzig gemeld aan de N. R. Ct. Te Zwickau hebben ernstige en bloedige bot singen tusschen de politie en do arbeiders plaats .gehSd. De hoofdpolitiepost op het raadhuis werd bestormd en alle politiemannen ontwapend. De tot steun ontboden landspolitie werd hevig aan gevallen en eveneens ontwapend. Op het oogen- blik wordt de kazerne belegerd, waar de lands politie zich heeft teruggetrokken. Daar hebben ook bloedige botsingen plaats gehad, waarbij 16 personen zyn gedood en velen ernstig gewond. Het werk en het verkeer staan volkomen stil. De krakten mogen niet verschijnen, De Zwic- kauer Neueste Nachrichten, een rechtsgezind blad, is door de arbeiders bezet. De scholen en openbare diensten zijn eveneens gesloten en de raadsleden als gijzelaars gearresteerd. De auto mobielen worden aangehouden en weggereden, niemand weet waarheen. Een comité van actie, bestaande uit bestuur ders van de vakvereenigingen der socialistische partijen heeft zich van de openbare macht mees ter gemaakt en eischt van de regeering onmid dellijk terugtrekken van de van buiten af ontbo den politietroepen, hetgeen de regeering heeft toegezegd. Inmiddels wordt de openbare veilig heidsdienst <e Zwickau waargenomen door de arbeidersweerbaarheid. Bewapende arbeider» sluiten zich daarbij aan. Te Chemnitz hebben Jeugdige arbeiders het christelijk hospitaal verwoest. En aan hetzelfde blad uit Berlijn Uit Maagdenburg wordt aan de VorwRrts geseind, dat gisteren de arbeiders te Voelpke cn omstreken een groote betooging hielden en daarna in optocht naar Sommcrschenburg trokken. Hier werd een commissie benoemd, die zich naar den rentmeester van het3»nd- goed vnn graaf Gneisenau zou begeven, 'om de uitlevering van een zwart-wit-roode vlag te eischcn. aNuwelijks had de deputatie het grondgebied betreden, of er vielen schpten. Uit de vensters van het kasteel werd op de arbei ders gevuurd. Twee hunner werden zwaar ge wond. loen de mbeiders in paniek op de vlucht sloegen, weiden hen nog eenigc kogels achterna gezonden. Hierbij werd een 13-jarige knaap op slag gedood. Avonds omstieeks 10 uur werd een arbei der, die voorbij bet kasteel kwam, door een handgranaat getroffen en eveneens gedood. De arbeiders uit de omstreken hadden zich onder- tusschen in het bezit gestold van de aan een sohuttersvereeniging toebehoorende wapens. 48 - De lichten van Blakely zooals de nieuwe stad genoemd werd, schitterden 's nachts vrien delijk over het smalle gedeelte van de baai. Er waren een paar groote blauwe sterren de nieuwe electrische booglampen, waar Helen gaarne naar keek als ze in de schemering hun licht wierpen op het donkere water. Voor haar was er iets warms, iets mensche- lijks in deze wenkende lichten van het kléine stadje. Zij herinnerden haar aan de groote we reld, die achter de bosschen lag. Nadat haar gasten ’s avonds weg waren, stond zij een poos op de veranda boven het Sneer naar die aardsche sterren fe kijken. Soms rolde een trein uit het zuiden langs den versten oever, en floot als hij de kleine ne derzetting voorbij was en in de vlakte verdween. Dikwijls werd zij wakker in donkere nachten en hoorde het schrille gefluit van een locomo tief langs het meer. In de stille winterlucht had dat gefluit een vroolijken moedige klank als ,*an een krachtige stem. Het geroep uit de sta len keel van de locomotief sprak van de stad, ,.Van leven, van woningen, van menschen, waar de machine met zijn menschenlast naar toe stoomde. Ze keerde zich dan om en keek naar 'het kind, dat in de wieg naast haar sliep en met glimlach vol vertrouwen in de toekomst, die vóór hen beiden zich zou openen, viel ze opnieuw in slaap. Ze kende het gefluit van de OVERZICHT. ,'Zdden i> een land door de eeuwen heen zoo- lieer jberoerd als Ierland en de jongste geschie- ijdeni» heeft doen zien, met welk een verbitte- w de strijd bij voortduring werd gevoerd. Eerst was er de strijd van vrijwel allen tegen het overheerschende Britsche rijk; de overwin- ping werd in dezen strijd in zooverre behaald, 'dat Jerland den status van dominion wist te yerwerven en dus in een positie kwam als die jtan Canada. Dat was een ontzaglijke vooruit- geng, welke niet zoozeer werd verworven, om- dat de Engelsche staatslieden nu zoo louter en •Heen verschrikkelijk rechtvaardig waren, maar Omdat zij practisch waren en eieren kozen voor hun geld en daarbij zich het air konden geven buitenmatig mild te zijn. Dit lag tevens onge veer in de lijn van de lieve leuze van het recht 'der kleine naties om vrijelijk over zich zelf te beschikken, een leuze, die in den oorlog opgeld deed, maar tegen den verslagen vijand altijd met veel dialectiek zeer spitsvondig te zijnen jMigunste werd geïnterpreteerd. Maqr om tot de lersche kwestie meer bepaald »ns te beperkennadien trad de tegenstelling |n de lersche gelederen zelve duidelijker en «cherper aan den dagde Valeristen namen geen genoegen met het dominionschap en ivenschten niets minder dan de absolute onaf- taiicdijkheidde aanhangers van Griffith en do rijnen namen genoegen met het compromis, geei tooels dit was belichaamd in het met Engeland g-jng ie Londen gesloten verdrag. Vooral de laatste Weken hebben de tegenstellingen tusschen de extremisten, die een hardnekkige, orthodoxe, Jurqu’ auboutistische minderheid vormen en de yrij»taters, de getrouwe aanhangers van de voorloopige regeering, tot een -felen strijd ge leid. De gevechten om de Dublinsche Four Courts, de Vier Gerechtshoven, liggen nog Verich in elks geheugen. Na den val der Courts Werd de strijd in de hotels en straten voortge zet; een zeer kleine minderheid blijft nog steeds zich verzetten en al schijnt, althans in Dublin zelf, de macht der Valeristen af te brokkelen, het is de vraag, zelfs, al wordt Dublin van ex tremisten volkomen gezuiverd, of hiermee de pacificatie tevens haar beslag zal hebben ge kregen. Inderdaadhet zal juist zijn en het ligt voor de hand, dat het overgroote deel van de Ieren, de jarenlange twistingen met de Engel sche regeering, de oneenigheden tusschen Zuid en Noord en de geschillen en gevechten tus schen de extremistische minderheid en de Vrij- staatsche overgroote meerderheid hartelijk moe de zijn; men verlangt naar rust, naar arbeid, naar .vrede. Dit is bij de jongste verkiezingen i geblekenmaar deze minderheid, een wrokken de en voortdurend mokkende minderheid, aan het hoofd waarvan, knappe koppen staan, kan nog steeds een element van onrust en beroe ring blijven. En tegen deze minderheid is de Vrijstaatsche regeering den laatsten tijd, nadat zij eerst geruimen tijd heeft geaarzeld, met har der middelen gaan optreden. Zonder steun te erlangen van de Britsche regeering, is de voor loopige regeering van Ierland de rebellen-repu- blikeinen gaan sommeeren af te laten van hun voortdurende terroristische politiek, die in- druischte tegen de gezindheid van de meerder- bleven en nieuwe waren i»r bij gekomen. Een eehzame vrouw, een one®uwijzeres, bewoonde de kleine steenen hut op oRrots. In die dagen ging Helen nooit dien kant „Wat is het hier een boS veranderd, vindt u niet zei Dr. Percy. „Ja, zeker, er is veel veranderd I” Zij dacht aan den dag toen de koorts-patiënt het kamp was binnen gestrompeld en zij haar man had geholpen hem te bed te brengen. „Wat heb ik u gezegd? Wij zouden met gemak meer patiënten kunnen krijgen dan we zouden kunnen behandelen, maar de dokter wil ze niet opnemen. Hij zond verleden week een dame weg, die heelemnal uit New-York was ge komen, hij beweerde, dat ze te veel zorg noodig had I En die schooljuffrouw, daar boven, mêg blijven ze is hier al over de vijf maanden Maar één ding is zeker, als hij zoo blijft voort bouwen dan zal hij de jïatiënten meer moeten laten betalen, tenminste sommigen onder hen 1” „Natuurlijk," stemde zij toe, en na eenig na denken vervolgde zij ,,’t Is doodgewoon dat ze goed betalener zijn ziekenhuizen genoeg voor menschen, die het niet kunnen." „En ze waardeeren meer wat er voor hen ge daan wordt, als het ze veel geld kost." Helen moest om deze opmerking lachendat vond ze een gezonde opvatting. Toen zij weer eens met haar man alleen was, vroeg zij hem woarom hij geweigerd had de dame uit New* York op te nemen als- patiënte. „Meen je die mevrouw Lord 't Was een, lui, gek mensch, 't was haar eigen schuld, dat ze ziek was „Ik heb je wel eens hooren zeggen, dat dat met de meeste zieken het geval was I” „Zij was er zoo een, die niet mee wil werken van dat soort waar geen helpen aan is. Ik kan et terrein var. tij ngewezen. Aldus uitgerust trokken zij weer naar het kasteel. Hier ontstond een gevecht, waarin de rentmeester en een bediende van het kasteel gewond werden. Aan den kant van de arbeider» vielen dooden en gewonden. Intusschen waren er op verzoek vnn den Landrat Schupo-agen* ten per automobiel verschenen. Tusschen de arbeiders en de politie werden nu onderhen* delingen gevoerd met het resultaat, dot sfrljd werd opgeheven. HeJenodhtend verscheen er plotseling een sterke troep communistische mijnwerkers uit Helmstedt ter plaatse. Zij ontwapenden de Schupo-agenten, dié veel te gering in getal waren om zich te verzetten. De arbeiders be* stormden nu het landgoed Sommersclienborg, In het geheel vielen er 5 dooden «n 10 gewgfv* den. Aldus het bericht van do VorwHrts. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. Een manifest der communistische partij. Halle a. d. Saaie, 5 Juli. (W. B.) In eert manifest van de bestuurders der communistische partij worden de arbeiders in do fabrieken aan* gespoord met allen nadruk te eischen, dat de Allgcmeine Deutsche Gewerkschaftsbund en de arbeiderspartijen een ultimatum met korten loop tijd aan de regeering stellen om de bepalingen van de Berlijnsche overeenkomst van 27 Juni onvoorwnardelijk in te voeren. Indien de rogee- ring geen bevredigend antwoord geeft en geen voldoende waarborgen verschaft voor do’’nako ming der eischen van de arbeiders, moeten de vakbonden door het proclnmeeren van een al* gemceno staking van e.lle arbeiders in Duitsch* land de eischen doorzetten. Botsing tusschen politie en manifwstanben. Mainz, 5 Juli. (B. T. A.) In Wiesbaden heeft na het ontbinden van een optocht van manifestanten een botsing plaats gehad met de politie in een der hoofcfatrflten. De politie ga! vuur, waardoor 7 personen werd gewond. Botsingen te Wiesbaden. Wiesbaden, 5 Juli. (B. T. A.) Omtrent de onlusten, die Dinsdagavond te Wiesbaden zijn voorgevallen. Wordt nog gemeld, dat de betoo* gers trachtten een politieposthuis te bestormen. De politie, die van haar vuurwapenen gebruik maakte, doodde een persoon en verwondde 27. De materieele schade in do stad is aanzien* lijk. Wilde toöneelen in den gemeenteraad yan Lübeck. Wolff meldt d.d. 5 Juli uit Lübeck: In de gisteren gehouden zitting vnn den ge meenteraad werden sociaal-democratische voor stellen, tot het veranderen van „monarchist!* rche” straatnamen in „reppblikeinsche” en tot ontneming van het officieel karakter aan de» Lübeckschen Anzeiger aangenomen. Do burgen» lijke partijen stemden tegen. De zitting eindigde met wilde tooneelen, ver* oorzaakt door de communisten, die de borst* beelden van Moltke en Bismarck, onder de toe* juichingen van het publiek op de publieke tribu nes grepen en op straat vernielden. De Duitsche arbeidsconflicten. Berlijn, 5 Juli. (N. T. A. Draadloo»). I» het Berlijnsche krantenbedrljf werden op uib noodiging van den minister van arbeid de eerste officieuse besprekingen gehouden tusschen d» stakende partijen. De werknemer» besloten, d**

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1