1 1 1 I 1 1 F 11 I f 1 1 5 1 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. MEUWER. KERK a. d. U., OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ena 1*974 Vrijdag 7 Juli 1922. s a BUITENLAND. s- s s FEUILLETON. F 61* Jaargang 1 s s i 5 s a DE GENEZER door ROBERT HERRICK. s i 1 i I I f s Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen CM co a m. (War* rerr>lfft> I vnn der Q Q 5 8 ABONNEMENTSPRUSr per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per port per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux x£n dagelijks geopend van 9—uur.; Administratie TeL Int 82; Redactie TeL 50. t s 3 00 g s I 3 f 5 i CQ 3 8 o 3 CU rechts gericht zou zijn. Zij heeft integendeel trent vergoeding |oonen> Wilde staking. Te Stettin zijn de matrozen en stokers In eea wilde staking gegaan. s 5 co voor de verkorting van Groote brand in een spiritusfabriek. Hamburg, 5 Juli. (W B.) De uitgcstrektS gebouwencomplexen van de Noord-Duitsche spi* ritusfabrieken in het Billewerder Ausschlag branden sinds vanmorgen. De brand wordt toe* geschreven aan een ontvlamming in de opslag* plaatsen. Het vuur sloeg met razende vaart op alle gebouwen over. Tegen negenen vlogen twea k groote spiritus-tanks in de lucht. Onder da puinhoopen raakten vier brandweerlieden bedot* ven, van wie één gedood en drie gewond weru den. Ook werd vnstgesteldj dat door de eerst* ontvlamming één arbeider gedood en verschok dene anderen door steekvlammen werden ge» wond. (Volgens een ander bericht zijn vier per* sonen gedood en zes zwaar gewond). Dat hun leven erg veranderd was, kon Helen femakkelijk bemeiken bij haar veelvuldige be doeken aan de Genezende bronwat een ver- jfcndering in één kort jaarl Daar waren om mee •e beginnen de nieuwe gebouwen, dan al de Vreemde gezichten, verknoeide stadspatiënten, Verpleegsters en helpers. Daar was nog meer Veranderd, meer dan zij besefte, meer nog dan hun verhuizing van de steenen hut op de een zame rots naar de gemakkelijk ingerichte Eyrie, meer dart de bijna onzichtbare verandering, die er met haar zelf had plaats gegrepenzij was in plaats van de aangebedene geliefde van haar man, de moeder van zijn kind gewonden. Meer 'dan in de drukte van het ziekenkamp, van leven en beweging in de nederzettingen om het meer, *»s er een verandering bij haar en bij hem ge komen. Een verandering, die zich weerspiegelde in hun gewijzigde omgeving. Verandering en altijd verandering in een rus- teloozen maalstroom van wil en lust, dat is de Voortdurende wet van het leven. Veranderingen, ®o«wig en eindeloos, schijnbaar oppervlakkig *»aar toch een geweldige beroering van de ziel Veroorzakend. Verandering van den ontluikenden ®°om in een verdord blad, van het bevroren wa- fe* in het smeltend ijs, van de aantrekkelijkheid Jeusri mft bMr drootneo^M/b part* JtatanW B e r 1 ij n6 Juli. Rijksknnselier Wirth spoort de bevolking van Op por-Si Ie: te blijven en zich te onthouc' delijke handelingen in de rei als de intergeallieerde rommis verlaat. Duitschland en Polen. Berlijn, 6 Juli. (N. T. A. Draadloos). D* Duitsch-Poolsche economische onderhandelfa* gen, die eigeriBjk in het begin van Juli een aan* vnng zouden nemen, moesten op verzoek va* hot nieuwe Pookx-he ministerie, dat zich nog eerst in de kwestie moet inwerken, worden uit gesteld. De onderhandeltngen zullen nu op 15 Juh beginnen. De (kukkerMtaking. Op grond van het besluit der besturen <WF< boekdnikkersorganisaties, dat de arbeiderspers i weder zal verschijnen, is de Vorwérts Woc-ruw] dagavond weder, hoewel in verminderden om* vang, verschenen. De arbeiders in de drukkerijen van handelst boeken en couverts zijn ook in staking gegaan* Tusachen de partijen wordt nog verder onder* handeld. Doordat de staking zich ook tot d< rijksdrukkerij heeft uitgestrekt, is de biljetten* pers stil gelegd, zoodat het gebrek aan bank* papier ernstig wordt Berlijn, 6 Juli. (W. B.) Ven de Berlijn* ache bladen zijn heden de VorwBrts en de Rot* Fahne verschenen. Blijkens een medodoeling van het rijks* ministerie van Arbeid, dat tot dusver heeft getracht in het drukkersconilict het stand* punt der beide partijen duidelijk te doen vast’ stellen, heeft thans de rijksminister van arbeid de partijen gistermiddag tot een bespreking uitgenoodigd. Een radioginm uit Berlijn meldt, dat d« drukkerspatroons van plan zijn gemeenschap» pclijk een „noodcourant" uit te geven, indiea de staking voortduurt. s evenmin als het hemelsche gouden, roze en purperen morgenlicht op den top van den Mn- catawa kon blijven stralen als het dag werd en de zon hooger rees. Het menschel ijk hart, het hart der vrouw, was bestemd om te verlangen te genieten en dan te treuren om hetgeen ge- Maar, zoo troostte zij zichzelf, det rij nu leed was „normaler.” radox van de vrouwelijke natuur, om v” te zoeken en naar het buitenge- Langzamerhand werd de dokter minder en minder in de verafgelegen kampen geroepen. De spoorweg had nieuwe dokters en de ge makken der beschaving in de wildernis ge bracht, zoodat zijn hulp niet zoo hoog noodig was en hij vond het beter, dat de patiënten bij hem aan de bron kwamen. Soms voor een bij zonder geval, of uit verlangen naar de wilder nis, bond hij zijn sneeuwsrihoenen weer aan* heesch zich de medicijnkist op den rug en met zijn geweer in de hand trok hij er op uit over het witte meer naar de met sneeuw bedekte heu vels geheel alleen. Hij vroeg haar nooit om met hem mee te gaan, om weer een* als van ouds samen een tocht te maken. Hij zond alleen maar een boodschap van de bron door Jack of Dr. Percy, dat hij «Ken dag niet meer thuis kwam Dan zag zij hem over de sneeuw voortbewegen, wat voorover gebogen tegen den wind in, zijn ernstig geaicht met het lange hnar bevroren op zijn voorhoofd onbewegelijk alleen! Eén dag, soms twee of drie dagen gingen voortij voordat hij terugkwam. Zijn vrouw be greep heel goed, dat deze tochten voor hem waren een terugkeeren naar zijn oude, wilde stemming van, opstand, opstand nu tegen haar en tegen alles wat in zijn leven, in zijn huis en de bron gekomen was. Als hij in die stemming was, dan sprak hij nooit tegen haar, liet haar haar gang gaan, beklaagde zich niet, maar hij verdween eenvoudig om met zich zelf alleen te zijn, alsof hij in de sneeuwwitte wildernis iets wilde tenigvinden van zijn ideaal, dat voor hem verduisterde. Zij zag hem dan weggaan met een gevoel van jaloezie en vrees en ze maakte zich ongerust als hij lang weg bleefzou hij wel ooit terug komen Misschien dat een* de drang naar een zaamheid hem te sterk zou worden, dat hij vrouw en ki*d verlaten zou is een gevori van ontevredenheid met het leven dat hij leidde, H zou zijn zieken aan de bron ann hun lot overla* ten en opnieuw er op uittrekken naar onbeken* de streken. En dan zou zij haar aandeel betreu* ren in het woven der zijden koorden, die haat „Wilde” aan haar en aan het gewone leve* bonden. Maar hij kwam terug f Wat dacht hij zelf Was hij rich bewust hot hij meegesleept werd in den stroom Hij steun* de op zijn sterken wil, was overtuigd van zijW persoonlijke kracht. Het lot had hem echter iW een val gelokt, zijn plannen langzamerhand andere richting gevoerd. Hij werd meer en mee* de moderne dokter, met de groote praktijd, hall bedrieger, half genezer die een hotel voos rijke zieken bestuurde, en die zijn gave voosf „dertig zilverlingen” verkocht, ’t Was nog we^ niet heelemen 1 zoo, maar de stroom dreef her* voort naar het onvermijdelijke. Hij nam nu *1 „betalende patiënten op, niet alleen A eeU onwillige concessie aan him persoonlijke wens schen, maar omdat hij het moest doen, omdat hij hun geld noodig had voor zijn uitgaven, ez omdat zijn nnam door hen bekend moest won den, om anderen van hun soort te lokken natfl zijn Genezende bron. Hij werkte niet langer ui zuiver genot in het beait van zijn gave, met a'll belangstelling voor de wetenschap, met liefdl en trots. Hij deed zijn best om goede waar t< leveren voor het geld, dat hij kreeg de e«fl van een goed handabmanmaar daarvoor v«r kocht hij zijn ziel. Opper-SffezHl. B e r lij n 6 J u i i. (N. T. A. Draadloos). Ge* nennal Lerend, voorzitter der in ter geallieerd* commissie, zal Zondag 9 Juli het volksstem* mingsgebied van Opper-Silezië verlaten. (N. T. A. Draadloos). iivXen oproep ant» !e«ë deze aan kalm uren van alle vijans erstvolgende dagen* ni*iie Opper-Silejdl VOI.KENBOND De kwestie der ontwapening. P a r ij gJ J u 1 i. (B. T. A.) De tijdelijke ge mengd* commissie van den Volkenbond voor de beperking der bewapeningen heeft heden morgen vergaderd onder voorzitterschap Viviani. Zij besprak de werkzaamheden eerste suib-commis«rie en keurde de resoluties goed, die ingediend zijn met betrekking tot de vernietiging van het overtollige oorlogsmate riaal, het gebruik van vergiftige gassen en de conventie van St. Germain nopens den handel in wapens. tioneclen republikeins» hen staatsvorm is. De minister deelde mede, dat hij alleen moeilijk had kunnen besluiten tot opneming der dood straf in het wetsontwerp, maar zoolang deze in Duitschland bestond, behoorde zij ook in de wet ter bescherming der republiek. B e r 1 ij n, 6 Juli. (N T. A. Draadloos.). De rijksdag beraadslaagde heden over vier interpellaties in verband met de eerste lezing der wet ter besoheiTning der republiek. Ook in den Pruisischen Landdag begon heden de dis cussie over de voors ellen, die alle partijen be halve de D.-nationale ter bescherming der re publiek hebben gedaan. Naar de Berlijnsche correspondent der N.R.C. Verneemt, zal de regeering van Wur- temberg vermoedelijk protest aanteekenen te gen de aanneming van het wetsontwerp ter bescherming der republiek door den Duitschen Rijksruads. Hildenbrand, de Wurtembergsche vertegen woordiger in den Rijksraad heeft de vier Wur tembergsche stemmen ten gunste van het ont werp uitgebracht, hoewel hij van zijn regeering de uitdrukkelijke opdracht had gekregen tegen de wet te stemmen. Hildenbrand heeft dus de w^ gered nangezien deze met 2/5 meerder heid moest worden aangenomen. Indien de ver tegenwoordiger van Wurtemberg volgens zijn instructies hnd gehandeld zou de wet slechts 44 stemmen hebben gehaald en verworpen zijn geweest. De Duitsche regeeringscoalitte. B e r 1 ij n6 Juli. (W. B.) De centrumfrar- tie en de fractie der democratische partij in den rijksdag hebben gezamenlijk een brief aan de D. V. P. gezonden, waarin gezegd wordt, dat beide, na de jongste redevoeringen van Becker, Heinze en Stresemann samenwerking met laatst genoemde partij nvogelijk achtten, vooropge steld echter, dat men het erover eens wordt, dat wederopbouw vnn den staat en uitvoering van een sociale politiek slechts mogelijk zijn op den grondslag van den constitutfoneelen republfkeln- schen staatsvorm. Ten slotte wordt gevraagd, of de D. V. P. bereid is aan de regeering deel te nemen. (Een later bericht meldt, dat de D. V. P. be vestigend heeft geantwoord). DE MOORD OP RATHENAU. Berlijn, 6 Juli. (W. B.) De Amerikaan- sche en de Nerlerlandsche gezant, alsmede de gezanten van Chili, Zuid-Slaviê en Portugal en de Bulgaarsche premier hebben den rijkskanse- lier brieven van rouwbeklag wegens den moord op minister Rathenau gezonden. Ongeregeldheden te Berlijn. B e r 1 ij n, 6 Juni. (N. T. A. Draadloos). In verscheidene stadswijken kwamen plunderin gen en rekwisities van levensmiddelen en auto's voor. Onderhandelingen tusschen het stedelijk bestuur en de commissie van actie leidden even wel reeds tot herstel van de orde en tot terug- ge*1 keer tot den vroegeren toestand. De menigte plar van arbeiders, die ’e veiligheidspolitie in de kazerne belegerde, werd door de bedrijfsraden er toe gebracht zich terug te trekken. De hulp politie der arbeiders zorgt tezamen met de de orde. Het werk is overal hervat, nadat tusschen de werkgevers en i om- de van de rijpheid met haar werkelijkheid het leven zelf is slechts een stroom van verande ringen. Soms overviel de Jonge vrouw en moeder plot seling te midden van haar grootere drukte met het huishouden en met haar kind een begrip van de verandering, die in haar had plaats ge had. Zij betreurde dan het verleden, de ©ogen blikken, die zij reeds bijna vergeten had en die nooit terug zouden keeren. Zij dacht aan het intieme samenleven met haar man in de een zaamheid van den vorigen winter in hun kleine, steenen huisje, de lange avonden voor het vuur met hun gezellig praten en stil overpeinzen bij den haard, de lange dagen in de schitterende sneeuwwitte wildernis, de toditen, die zij sa men naast elkander gemaakt hadden over het witbevroren meer, naar boven in de bergen in de diepste schuilhoeken van de wildernis. En dit waren nog maar alleen de uiterlijke omstan digheden. De waarheid was nog zooveel ernsti ger, de verandering in haar denken was nog veel grooter, dan de verandering in haar om geving, doch die was nog minder onder woor den te brengen. Nooit waren een man en vrouw elkaar zoo dicht genaderd als zij. Zij waren één geweest in gedachten en daden. Dat was de roman uit hare meisjesdroomen de belof te, die hij nagekomen was, ze zouden beiden alles en alles voor elkander zijn, twee personen en één gedachte. Zoo was het geweest, die wei nige, kostbare maanden, totdat Zij zuchtte, ’t Was de tragiek van het leven, het geluk, dat niet kon blijven bestaan. Altijd moet de gekrksdroom in proza vervliegen, zoo- als nu op ’t oogenblik. De minnaar wordt on herroepelijk de gewone echtgenoot, de halfgod 4* gewone man. Zoo ging het altijd volgens het getuigenis van alle vrouwen. Liefde, zooels zij die grfcsid höddw. boa nirt büiren beetaan, en weest wns het leven, dat zij Vreemde parat* het „normale” wone te verlangen, om zich in weelde te baden en te droomen van de sterren. Haar man stond vroeg op, vóórdat het nog heelemaal licht was, zooals hij altijd had ge daan, en liet haar nog half slapend in het groo te, zachte bed, terwijl hij zijn eenvoudig ontbijt zelf klaar maakte. Hij wilde niet, dat de dienst boden voor hem opstonden hij verlangde voor zichzelf geen bediening en het jarenlang alleen wonen, maakte, dat die bezigheden voor hem maar een kfetnig/ieM waren. Dan ging hij den heelen dag naar de bron. Zijn vrouw lag soms over hem te denken, wanneer hij weggegaan was, zij peinsde over de verandering, die er met hem had plaats gehad. Zeker h'j was nu meer zooals „andere men- schen,” zooals zij hem altijd gewenscht had. Hij was nu de dokter met de groote praktijk, altijd vervuld van zijn wérk, van zijn patiënten, van wat zij noodfg hadden en van hun kwalenden kende over verbeteringen aan het ziekenkamp, dat zich steeds iritbreidde. In zooverre was er niet veel verschil in zijn manier van leven met dat van een gewonen stadvdokter of handels manhij werkte hard en kwam ’s avonds laat thuis, doodvermoeid en zwijgend. Maar zij dacht niet aan de verandering in zijn dagelijksche be zigheden was de verandering in hem zelf vooral ten opzichte van haar zelve. De verande ring van haar ’^geliefde.'* (dll IWHE COURANT AOVHRTENTiEPRIJSt Uit Goud, m umatrtken (bebounuuUtoldm braorskrtncll regel, f 1.30, elke regel meer 0.23. Van buiten Gouda en dan bezorgkrings 16 regels f 1.55. elke regel meer 0 30. Advertentiën in het Zateniagntuxuner 80 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentién da helft van den prüa. INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1-4 regel* ƒ2.05. elk* regel meer ƒ0.50. O» de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingesonden madedeelingan bU contract tot s**r garedaoaar den prijs Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomrt van soiled* boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opnam* verzekerd te zün. Politiek Overzicht De Duitsche rijksdag heetf gister het wets- Jhtwerp ter bescherming der republiek in eer- jte lezing behandeld. Dr. Koester, de rijksminister van binmenJand- fcho zaken, leidt de bespreking in. Hij acht ange betoogen overbodig. Men moet thans fandelen. De wet tot bescherming der republiek W de verschillende verordeningen moeten ver langen. Wij moeten den moed en de verant- ■omdelijkheld vinden om de bronnen, waaruit |a laffe sluipmoordenaars zijn voortgesproten, b vernietigen. Wij mogen niert wachten tot men Ie republiek den hals afsnijdt. Over bijzonder heden van het stelsel kan worden gepraat. Nog >1 den loop van deze zitting zullen verdere Wetsontwerpen worden ingediend. Het rijk heeft ■een uitvoerend orgaan. Een dergelijke macht bezitten de bondsstaten echter wel. De scholen sn de universiteiten moeten de bakermat van de fepublikeinsche overtuiging worden. De wet goet geen tweede uitgaaf van de socialisten wet zijn. Het ontwerp tast de traditie niet aan. ■Gelach rechts). Wij denken niet aan wraak en ■iet aan het verleden. Wij denken alleen aan de lookomst. Het land is in gevaar. Moge thans een Jhder zijn pHcht doen. De afgevaardigde SUberschmidt (soc.-dem.) legt, dat de wet een uitzonderingswet is. Zij ■cht zich niet tegen een opvatting, maar tegen lepaalde kringen, die met alle middelen, welke Be’grondwet niet erkent, tot zelfs met behulp Wm sluipmoord, de republiek willen vernietigen •n het eude stelsel weer aan het bewind willen brengen. Door het beleedigen en het dooden IWm den leider der republiek moest de republiek »eH worden getroffen. De republiek heeft tot Bog toe buitengewoon veel geduld gehad. Thans Jshet echter genoeg. De sociaal-democratische1 partij is bereid, op alle wijzen de republiek te 'feejpen beschermen. Zij staat overigens op het I Standpunt, dat het ontwerp niet ver genoeg gaat. Het rijk moet een uitvoerende macht krij gen. In de commissie-vergaderingen moeten maatregelen in dezen zin worden overwogm. Indien de Rijksdag thans in gebreke blijft, hesft bij .geen reden meer van bestaan. Be afgevaardigde Bell (Centrum) zegt, dat >sn'lange reeks afschuweh'jke misdaden het tref fen van krachtige maatregelen noodzakelijk hr^ft gemaakt. De republiek moet worden ver- fledigd. Het centrum is bereid, deze wet te steunen. Kleine middelen kunnen thans niet meer hel pen. Het centrwn wil van geen uitzonderings- Petten weten. Deze wet wordt niet met het oog bp een bepaalde partij gemaakt. Niemand, hij ■toge nog zoo’n overtuigd monarchist zijn, zal ®en haar worden gekrenkt, zoolang hij op zake- bjl e wijze zijn opvatting, verdedigt. Namens de democraten verklaart de afge vaardigde Petersen, dat ook zijn partij bereid is, den staat de middelen te geven, die hij noodig heeft om zich tegen zijn aanvallers te bescher men. Het strafgerecht moet dientengevolge aan herziening worden onderworpen. Te midden van de grootste belangstelling zegt •fervolgens de Duitsch-nationale afgevaardigde Duehringer, dat elke staat het recht heeft voor fijn bestaan te zorgen. De gebeurtenissen der hutste weken lokken strenge maatregelen uit. De ontdekking, in het gansche rijk, van orga nisaties voor samenzwering en van moordcen- trales, de afschuwelijke moord op een hoog staand Duitscher, die alles eischt een onmiddel- lijk krachtig optreden. Om deze redenen hebben de Duitsch-nationa- len de maatregelen van den rijksp resident ook principieel goedgekeurd, maar zij waren ver baasd en verrast, toen de rijksminister van justi tie verklaarde, dat de betreffende verordeningen uitsluitend tegenover de rechterzijde zouden gelden. Spreker kan zich niet vereenigen met de politieke kleingeestigheid van de zooge naamde Deutsch-Völkische elementen. Maar dergelijke fanatieke personen vindt men niet al leen in zijn partij. Heeft de republiek alleen vijanden aan de rechterzijde Mijn partij (De communist Hoellein roept: De moorde naarspartij. Rumoer en woedende protesten rechts en links. President Loebe roept Hoellein tot de orde. De communist Maltzahn roept daar op: De bengels worden weer brutaal). Duehringer vervolgt: Ook voor de” republiek moet het gezegde, justitia fundamentum regno- rum, gelden. (Hoellein interrumpeert en word^ door Loebe ten tweeden male tot de orde geroe pen), Wij staan op het standpunt der grond wet. De verordeningen van den rijkspre/ident waren echter voldoende. Ten slotte zijn al deze misdaden, en ook de schandelijke aanflag op minister Rathenau, gevolgen van het ’vapdrag van Versailles en de opwinding, die dit verSrag bij het volk heeft verwekt De wet zal een geldigheid van 5 jaar hA- ben. Tijdens deze 5 jaar zullen er verkiezingen plaats vinden. Zullen nu de Duitsch-nationalen gedurende dezen ganschen tijd vogelvrij zijn en zooals thans aan alle beleedigingen worden prijsgegeven De wet is een treurig document van pantij-politiek. Voor het ontwerp in dezen vorm zullen de Dui'sch-nationalen hun stem niet uitbrengen. De onafhankelijke afgevaardigde dr. Rosen- feklt zegt, dat het niet geheel onjuist is, de Duitsch-nationalen ais een moordenaarsbende te bestempelen. Men leze slerfits hun tijdschriften, waarin onafgebroken tot den moord op mannen als Rathenau wordt opgehitst. In Beieren maakt men propaganda voor de monarchie en de leden der vroegere koninklijke familie doen mee. Spre ker vreest, dat de bepalingen der wet ook te gen de linkerzijde zullen worden toegepast. De onafhankehjken wenschen, dat een andere wet het mogelijk zal méken de monarchistische amb tenaren te ontslaan. Ten slotte zegt spreker, dat Duitschland thans eindelijk een republikein als minister van verdediging moet krijgen. Stresemann (Duitsche Volkspartij), zegt, dat zijn politieke vrienden en hij zelf bereid zijn, de wet tot stand te doen komen, maar niet in dezen vorm. Ook de Duitsche volkspartij wil de tegenwoordige rijksvlag tegen beleedigingen beschermen. Spreker zegt, dat de persoon van den rijkspresident boven de partijen verheven moet zijn. Uit zijn woonden blijkt duidelijk, dat dit volgens hem met president Ebert niet steeds het geval is. Stresemann heeft nooit kunnen gelooven, dat er in Duitschland moordorgani- saties' bestaan. De tijden hebben hem ongelijk gegeven. Dergelijke organisaties moeten geheel worden uitgeroeid. Men zou aan de nieuwe wet veeleer den naam van „wet ter bescherming der grondwet” moeten geven. Deze titel zou veel meer beteekenen ep ook meer aan he* doel beantwoorden. Het komt er thans in de eerste plaats op aan, alle krachten te vereenigen, die onder den tegenwoordigen staatsvorm tot heil van den staat willen wérken. Rathenau was naar opvoeding en traditie geen republikein, maar hij had zich ter beschikking van de repu bliek gesteld. De leden van de tegenwoordige regeering kunnen niet verantwoordelijk Worden gesteld voor de treurige heersChende toestanden. Haat en hartstocht mogen zich niet boven het hoofd van enkele personen concentreeren. (Geroep Helfferich I), anders komen wij nooit uit deze atmosfeer. Dergelijke dingen gebeuren ook aan de linkerzijde. De aanval op den afgevaardigde Osann te Darmstadt is er een typisch bewijs van. In de eerstvolgende tijden kan Duitschland al leen op republikeinschen grondslag worden op gebouwd. Sprekers partij wilde hiertoe bijdragen. De republiek zal echter veel meer moreele overwin ningen behalen, indien zij niet aan beeldstorme rij doet. Een dergelijk verschijnsel is steeds een bewijs van gebrek aan cultuur. De wet bevat bepalingen, die veel verder gaan dan die van de beruchte socialistenwet. Met deze bepalin gen kan zich de Duitsche Volkspartij niet ver eenigen. De afgevaardigde Leicht (Beiersche Volks partij), sluit zich aan bij het standpunt van ht* centrum en van de Duitsche Volkspartij. Ook hij acht bepaalde wijzigingen der wet noodza- kelijk. Ten slotte spreekt de communist Remele. Hij eischt, dat de arbeidersorganisaties er voor zul len waken, dat de justitie, de rijksweerbaarheid i en de politie van monarchistische elementen gezuiverd worden. De wet gaat spreker lang niet ver genoeg. Ook hij vreest, dat zij teg*n de linkerzijde zal worden toegepas'. Het wets ontwerp op de amnestie is ook onvoldoende. Spreker eischt in de eerste plaats de in vrijheid stelling van Max Hoelz. Het wetsontwerp wordt vervolgens naar de juridische commissie verwezen. Hetzelfde ge beurt met het wetsontwerp op de amnestie. Morgen zullen de verschillenide interpellaties, die naar aanleiding/van de verordeningen van den rijkspresident en de toepassing dezer ver ordeningen zijn aangekondigd, worden gehou den. DUITSCHLAND. De wet ter bescherming der republiek. B e r 1 ij n, 6 Juli. (N. T. A Draadloos.). Tijdens de discussie over de w*t ter bescher ming der republiek in de juridische commis sie uit den rijksdag weerlegde de minister van gebracht zich terug te trekken. De hul] der arbeiders zorgt tezamen met veiligheidspolitie voor justtie de bewering, dat de wet slechts tegen werknemers eenstemmigheid is verkregen betrekking op elkeen, die tegen den constitu- -J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1