og k msik imm Vaarttendaagaoh Blad voor da Huishouding. t if WEXJWS- EN* ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN [AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. C a. i U„ OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, Zaterdag 8 Juli 1922. Dit numraur bestaat uit 2 bladen. EERSTE BLAD. BUITENLAND. VOLKENBOND. FEUILLETON. DE GENEZER ‘.*1 enen tRET ibirfMk D. BUB> JAM ledlnff KAMBBO® mi 61* Jaargang DUITSCHLAND. De Ifleuwii Kamer. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 14B7B ÜW— ie deze eenzame toch- door ROBERT HERRICK. ad rukte met 4» mooi!" (Wordt vervolgd). ibei. I •brulk. dam. u. ij. nwbare tekar» 1IDD-AG iuaaa- tff. Rrictti hterafdc wordieai de Sfcaatk. Gen&s twee Platteland MPiemsteMüng der it de reg^eringa. Jete. Onder deze sprake zijn vant t. emmert bedroes daanvm. r een dan men: voor een dice! ditmaal van 'haar vrijheid een noodlottig’ gefbmik heeft gemaakt. Bij dit klaring van de „zwarte" overwinning, alles spreken wij niet over onze omgeving, waar de Vrijtódslbonders zich prachtig (heb- slag, die voor de onzen 'een toleursteMifcng is, doch aMerminst reden geeft, oen bij de pak ken te gaan neerzitten. Integendeel! Hierover en over de algemeene positie morgen. te meer nog, daar zulk een politidk-on.be- nudlóg advies door al onze bestrijders 'natuur lijk naar hartelust geëxploiteerd is gewor den. Ziedaar eenige kahtteekeningen ter ver- Er is nog meer te zeggen over dezen uit- makkeüjker te leiden na ten „Waar ben je geweest vroeg ze eens toen hij in de avondschemering na twee dagen afwe zigheid weer voor haar stond. „In de bosschen," antwoordde hij ontwij kend. Hij viel zwijgend neer bij het vlammende hout vuur en lag daar moe en stijf rneit gesloten oogen. Zij zette koffie voor hem op 't vuur, zoo- als zij den vorigen winter, wanneer zij van hun gezamenlijke tochten terug kwamen, ook had gedaan, en terwijl hij insluimerde, speelde zij zacht voor hem op de piano. De muziek, stuk ken, die zij zich uit haar meisjesleven herinner de, deed haar aan vroeger tijd denken en maak te haar rusteloos, totdat zij plotseling met een ruw accoord afbrak en opstondzij knielde bij haar man neer. „Waarom laat je mij altijd thuis, Erik Hij opende langzaam zijn oogen en keek haar eenige oogenblikken strak aan, zonder te ant woorden. Er was iets in den harden, onderzoe kenden blik, dat haar ineen deed krimpen, maa* zij hield vol. „Waarom neem Je mij niet mee, Erik Ik ben toch weer gezond en sterk sterker nog dan ik geweest ben I" Jk dacht niet, dat je er dezen winter lust in zoudt hebben," zei hij langzaam. „Natuurlijk heb ik er lust b, ik wil graag meer met je samen zijn!" „Wij zijn toch samen." „Ja, maar niet zooals vroeger; !k wil weet sooals vroeger met je zijn, wij samen alleen!" „Je vondt dat toch wel wat eenzaam.” Zij begreep, dat hij dacht aan haar weggaan uit hun huisje op de rots» in den tijd toen het kjnd geboren zou worden, en zij vond hem on- aan te gorden voor de vlucht naar de volko- menste wildernis of de centra der armoede om daar tot vrede te komen met zichzelf en daar te arbeiden naar zijn eigen wil I Iemands wil moet heerschen, dat was het ge heim van de had hij eens aan zijn vrouw gezegd de wil alleen. Hij gaf van dien krach- tigen wil aan de zieke lichamen van zijn patiën ten, om hun zwakkeren wil te schragen. En wa ren nu de omstandigheden bezig om dien ster ken, vrijen wil te buigen, haalden zij er alle kracht uitde eene verandering volgt onherroe pelijk op de andere en verandert ten slotte de menschen zelfen zoo komt het oogenblik, dat de vrije wil van den mensdh ondergaat. Hij ver liest zelfvertrouwen, laat zijn idealen varen Wanneer is de mensch vrij I Wanneer be gint zijn wil zich naar de omstandigheden te voegen? Uitwisseling van geld; van ouds de uitwisseling van macht, is een kleinigheidhet. trekken van de eene plaats naar de andere is ook een kleinigheid, maar de stroom van op eenvolgende veranderingen wordt een kracht waar geen sterfelijk mensch zich tegen verzet ten kan. Elk oogenblik, tot op *t laatst, blijft hij zich bewust van zijn goddelijke wilskracht, zijn vrijheid van handelen, tot plotseling alle kracht hem begeeft, en de levensomstandigheden zijn noodlot zijn geworden Intusschen zeiden zij, die den jongen dokter gade sloegen, den Geneoer met zijn wondere gave: „H<J doet prachtig werk en zal nog meer doen voor zijn dood, hij zal wereldberoemd worden, door zijn genazen an door wat da geneeskunde aan hm verschuldigd is." In alle geval hij kwam weer terug tot zijn werft, tot zijn vrouw en kind, en de wachtende Vrouw die door zijn komst weer gerustgesteld WMb wjendeUjker m harteljjUtv ge- Pa r ij s7 Juli. (N. T. A.) De Volkenbond*. commissie voor de ontwapening heeft haar al gemeene besprekingen over de ontwapening ge- (ailDSUIE courant. o o mi» F«r kwartaal tr. aart, t O O ■■r M»a kan xioh abonneersn bü den) Boekhandel of bti de UiIgovMi A BRIHÜUJL 4 ZOON, GOUDA. Er waren natuurlijk nog in de kleine hutten arme patiënten» de uitgeworpenen uit de wil dernis, maar het zou niet lang duren of ook zij /ouden moeten verdwijnen. Want rijk en arm Verdragen elkaar niet, zelfs niet bij ziekte en dood. De Genezende bron zou haar geheime kracht weer uitoefenen kunnen, maar zij zou het doen voor hen, die geld willen betalen. Wafc 'jWas er geworden van dat hooge ideaal \dien vurigen wensch om het genezende water ®*t te reiken aan allen, die in nood waren? Wat yan idealeh Visioenen uit een andere we reld, slechts droombeelden in deze. Geboren in Vt hart der jeugd branden zij vurig, en drijven voort naar het doel in de verte. Maar op den mannelijke leeftijd zijn ze begraven onder het •tof van aliedaagschheid en van plooien en •chikken. Voor hem, den „Geneoer,” begon dat ■tof zich reeds te verzamelen en met zorg werd M zich daarvan bewust In zijn eenzame nacht waken, te midden van het bevroren woud, trachtte hij zichzelf te overtuigen van het goed recht van dat plooien en schikken, of hij over woog aombeV de mogelijkheid om de zijden koo<^ hem boadaQ. M V«W*V «ajfrfe ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstrek» (behoorenda tot dea besorgtringH 1—5 regels L80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgfcnngi 1—5 regels L55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 30 bijslag op den prijs. Llefdadigheids-advertentiën de helft van den^rjja. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN11—4 regels 2.06, elke Mgel meer OJA Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bfj contract tot /.eer raredueeax** den prijs. Groot# letters en randen worden berekend naar plaatsraimt Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van oliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór da Plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd ra rijn. rechtvaardig. Zij zweeg en toen plotseling kon zij niet langer den wensch terughouden: „Als je maar eens met me op rek woudt gaan, er gens in het buitenland, naar Londen, Parijs, Ro me of Weenen." Zij sprak de plaatsnamen lang zaam uit, alsof zij genoot van de klanken alleen. „Waarom?” vroeg hij-glimlachend. „Om weer eens iets te zien! Om te leven, daar waar muziek is om te „leven,” fluisterde Hij antwoordde niet, maar bleef glimlachen Zij kroop dichter togen hem aan, vleiend. „Waarom niet, Erik Voor een korte» tijd, maar een paar maanden?" „Je bent zoo mooi,” zei hij. Toen trok hij haar naar zich toe op den grond en kuste haar. Lachend zei hij „dus je wou zoo’n klein beetje de wereld zien, muziek hooren, hst leven zien en menschen I” „Ja1" riep ze uitze gaf zich aan zijn Hef- koozing over, drukte haar lippen op de zijne» maar haar gedachten waren nog vol van haar eigen wensch. „Zal je mot me weggaan voor er* poosje maar F Zij streek met haar hand zijn haar glad en haar lippen plooiden zich, tot een liefkoozenden glimlach. Zij lag klein en licht in zijn arm, een teer schepseltje in zijde en kant Hij hield haar lief kopje van zich af en keek onderzoekend in haar opgewonden gezichtje. „En wat zou er van mijn werk worden van de patiënten vroeg hij. ,j>r. Percy kan toch we! een korten tijd voor ze zorgen." Zij verzweeg wat zij bij zichzelf dacht, het plan om nooit weer in de eenzame wildernis terug te komen. Wat kon er al niet gebeuren als zij eenmaal de wijde wereld waren ingetrokken. ben getouderB. Beziet mem eidhter het ge heel, dan treft een ios-heid van de partiji, zelf» van het beginsel, die fataal is. Om het maar kort en goed te zeggen: duizenden, neen tienduizenden vrijzinnigen hebben zich niet ontzien om de vrijzinnige partij te be- nödeelen). De stemmen van Brant en de zij- nen, van Faubei-Van Houten, Ven Bene- steyn, Teerostra en hoe verder de pnrtspar- tijtjes e8fe mogen heetens, zij zijn zeker voor zoo nfiet uitsluitend vrijzinnige stemmen. De kiezers en JaJetoenessen hebben nu weer wat geleerd, althans kunnen leeren: het gros van die stemmen is vermorst er zijn meer kleine partijtjes uit de Kamer gewaaid (Van de Laar, A. P. Staalman, Wijk, Kolt- hek) dan er in zijn gekomen! Van ai diie dtweiggroepjes, die zich nieuw aanmeldden, behaalde slechts de combinatie-Van Houten- Volloswelvaarters en de Staatkundig-gere- formeerde partij van ds. Kersten een ze- deiijej,' terwijl Braai -r- dank zij den ontrouw van wie vrijzinnige boeren, vooral in Drente, Groningen en Zuid-HoHand, die hun portemonnaie meenen te dienen door de zen man te stemmen met twee man te rugkomt. Wij .nopmde-n zooeven de voorlichting der vrijzinnige pers. De z.g. groot© liberale pers hield zich ditmaal verre van schitterend. Zondert men ,,5Tet Vaderland" uit, dan gaf i>ij al!le eigenzinnigheid den doorslag. De z,Nieuwe Rotterd. Courant” met haar bijwa gen JDe Nieuwe Courant" stemden wel carv didtytep van den Vrijheidsbond, maar hoe! Bij <te „Mawe.Courent" ging aan de steun- rerteening vooraf een. voortdurend eritisee- «P™k»«en R'lkad»scomnu,,.e nan van den. VrijheMsbond en beide Meden de ^hermin, d. repubilok sjeupden niet de lijst als zoodanig, maar een ofticieaV die nummer zeven stond en die propaganda werkte natuurlijk verwarrendi op de fesers, die gedh vaste lijn meer zagen in de propaganda van en voor den Vrijheids bond. Daarbij kwam, dat de ,pN. Rott. Cou rant" het sein gaf voor het terugkomen op de aifispraak, in- NoorcWHoMand tusschen de iinksrihe Statenleden getroffen om althans de wéinige zetels in de Eerste Kamer voor de oppositie te behouden, een besluit, dat op hoe respectabele gronden ook genomen, den Vrijheidsbond veel kwaad heeft gedaan en den Vrijz.4>emocratisch'en Bond ten goede is gekomen. En dan was er het advies van het „Han- delsblaid" stemt Ghristelijk^istorisch, wanneer ge dat liever doet dan den Vrij heidsbond! dat in Amsterdam, in Noord- Holland en in het noorden des lands onzen nelen. De on-l'’,unkelijken hebben een motie van wantrouwen tegen den democratischen rijki- weerminister Gessler inefediend. Bij do gespan nen verhouding tusschen de soc.-dem. en de burgelijke regeerinspnrtij is het absoluut niet zeker, dat de meerderheids-socialisten niet vóór deze motie van wantrouwen zullen stemmen. In dat geval zou de crisis van een andere zijde be ginnen. Minister Gessler zelf is ziek, en de interpel laties, welke tal van feiten aan het licht brach ten, voornamelijk inzake het merkwaardige op treden van rijksweerofficieren bij feesten ter ge legenheid van den moord op Rathcnau, werden door een officier van het rijksweerdepartement zoor afgemten en droogjes beantwoord, dat de afgevaardigden der linkerzijde er buitengewoon door werden geprikkeld. Toen de volgende spreker, de Duitsch-natlo- nale afgevaardigde Hensel, de oude „dolkstoot" legende weer ter sprake bracht, en voor de zoo- eeelste maal betoogde, dat de sociaal-democra- ten het rverwinnende leger in den rug hebben aangevallen, ontstond er een geweldig tumult. Alle spcialistische afgevaardigden, de dames voorop, stormden op den spreker toe, en ook na een onderbreking der zitting van een kwar tier Heten zij hem niet meer aan het woord ko men. Ook op de tribunes was het rumoerig, en verschillende bezor’ -rs móeten uit het gebouw verwijderd worden. Den voorzitter bleef tenslot te niets anders over, de zitting te midden van het algemeen tümult tot morgen te verdagen. 'In den Pruisischen Landdag kwam het even eens tot woeste tooneelen. Daar werd het am- nestie-onderwerp behandeld, dat te zamen met het wetsontwerp inzake de bescherming van de n pub’iek were1 ingediend. Tusschen communis ten a Duitsch-nationalen ontstond een vecht partij. Dossiers vlogen door de zaal, en een er van trof ook den voorzitter, Leinert, tegen het hoofd, die ijlings de zitting ophief. Laat op den avond is de spanning In parle mentaire kringen nog toegenomen. Naar van de zijde der onafhankelijke partij wordt medege deeld, zou men het liefst overgann tot uitvoe ring van ’t denkbeeld, dat reeds in Maart 1920 onmiddelijk na den Kapp-putsch is ontstaan, doch dat sedert dien niet meer ontwikkeld is. Het betreft namelijk de vorming van een regee- ring van arbeiders, waarvan behalve de socia listische partijen, ook de Christen-democrati- sche vakvereenigingen en do buigerlijk-demo- cratische vakvereenigingen deel zouden uhrna- ken. Hiervoor zou een splitsing der burgerlijke partijen noodig zijn, in ieder geval van de demo cratische partij, welke rechtervleugel te zamen met de Duitsche Volkspartij een grooto libera le zou kunnen vormen. Tegen dit plan bestaan natuurlijk groot® be zwaren. Het doel der socialisten zou zijn, de re- geeringspartljen, te zamen met de onafhankelij- ken, een republikeinsch front te doen vormen. Voor alles is het er hun echter om te doen, het geen ook telkens weer uit de besprekingen tus schen de sociaaldemocratische politici blijkt, dij rijkskanselier, Wirth, te handhaven, en dus om eiken prijs een val van den rijkskanselier te vermijden. ëindigd. Zij keurde gisteren le door de suIm missies behandelde mohitia» goed. De Volken bondsraad zal in zijn eervölgende bijeenkomst het memorandum inzake de vervaardiging van wapenen behandelen, De commissie verzocht den Raad de regeeringen te verzoeken vóór 15 Augustus mededeelingen te verstrekken omtrent de eischen, die de nationale veiligheid hunnen landen stelt en omtrent de beperking der uitgas ven voor militaire doeleinden. Zij nam een voore stei-Lebrim aan om de regeeringen to verzoe ken vergelijkende gegevens te verstrekken ins zake de militaire uitgaven in 1913 en 1922. Do subcommissie zal een algemeen plan betreffend» de militaire uitgaven onderzoeken, dat al» grondslag zal dienen voor de ontwapening vol gens het plan-Esher. Voorts verwees de com- misssie de plannen van markies Saluzzo en ko lonel Requin in zake de ontwapening ter ze» naar de maritieme afdeebng. De commissie hoopt op de Volkenbondsvergadering in Sept, de beginselen van een plan tot ontwapening uit een te zetten. De zitting werd daarna gesloten De bescherming der republiek. Bea Ujn, 7 Juli. (N. T. A. DraadlooaJ. In den Duitschen Rijksdag waren de bespre kingen over de vier interpellaties betreffende het wetsontwerp tot bescherming van de re publiek over het algemeen rustig, maar gedu rende de rede van den afgevaardigde Cunow, (Duitsche Volkspartij), die in ’t bijzonder Hin denburg verdedigde, ontstond een hcvl tumult, zoodot president Loebe lijdelijk de tribune» moest laten ontruimen. Later moest hij tijdens de rede van een der Dultsch-Nntionale afge vaardigden de zitting schorsen. Een herope- nfng von de debatten gelukte niet, daar de ge heel® llhkei zijde door oorverdoov-nd lawaai de voortzetting van de Duitsch-National» rede voering belette. Vooral de vrouwelijke leden van de Jinkeiiijde deden zich daarbij gelden. Berlijn, 7 Juli. (W. B). In den Prulst- schen Landdag is hot tot een handgemeen ge komen bij de bespreking van het door centrum, democraten en vrije socialisten ingediende ont werp ter bescherming van de republiek. Berlijn, 7 Juli. (N. T. A. Draadloos.). De poging van het Centrum en de democraten om ook de Duitsche Volkspartij tot de coali- tie-regeeting te doen toetreden, wordt in d» kringen der sociaal-democraten met groot pes simisme beschouwd. Men is eivan overtuigd, dat de wet tot bescherming der republiek, zoo als die tengevolge van de tegenwoordige toe standen noodig werd, slechts tot stand kan komen door een linksche meerderheid waarto» ook de Onaflwmkelijken behooren. Tegenspraak van wilde geruchten. Berlijn, 7 JulLlN. T. A. Draadloos). D» te Berlijn verspreide wilde geruchten over nieu we mooorden op leidende persqnen worden van bevoegde zijde onjuist genoemd; zij schijnen in de wereld gekomen door het niet verschijnen der burgerlijke bladen. De indexcijfers voor Juni Berlijn, 7 Juni. (W. B.) Volgens het rijk.* bureau voor de statistiek bedraagt het Index- D. kwnti. <kr ontw.penln», ov„ jmi wal kveiuml* fij -vuur, Hebt en huishuur betreft, 3779, zoodat het dus in vergelijking met Mei (3402) is gestegen met 9.2 Hot rijksindexcijfer voor lil. JIin!.i IIU1~MU Alleen vleide ze nog, „je zou dat makkeUjk 1» onde kunnen maken F „En het kind dan F „O, dat nemen we mee of het blijft hl moeder." Hij lachte luid en richtte zich half op zij» elleboog op. ^Je hebt alles al heel goed bedacht F „Natuurlijk. - Ik heb het plan al zoo lang overdacht,’ antwoorddde ze moedig. ,Jk bes zoo dAwijls eenzaam - en heb du» zooveel UH <xn te denken.” Ben vlok van haar haar viel als goudkleurige zijde over zij» arm. Haar losse Japon was aa» den hals open en ontblootte haar mooie »<ho» der» en ronden boezem, een mooie vrouwen* gestalte in zijden plooien. „Mijn God F riep hij uit. „Wat ben je toch haast orug’ébondieni vrijheid, die de liberalen, op portiek terrein plegen te beoefenen en de houdmig1 van de liberale pens, wier eer het is los van een partij te staan, doch! die Er is geen enfceèe reden om het te ven- Hoement De ni’tél'ag1 van de Kamerveriderin. gen op 5 Juli is een onverwacht groote overwinning' voor de Icerkelijlce coalitie en een teleurstelling' voor die in’ den Vrijheids bond vereenigde liberalen. De Roomsohen stegenv ondanks de bedrei ging van de Nieuwe Katholieke partij en een paar pereoonslijsten, van 30 op 32, de Chris- teÜjk-Ostorischen klommen van 7 op 11 en 'de Anti-Revolutionairen van 13 op 16. De coalitie, in de oude Kamer 50 man sterk» keert dus met 59 man terugs een onver- (wecihlti groote overwinning. Onverwacht, ook door de coalitie zelve, wier woord- en pen voerders tzelven op niet meer dlan 50 zetels gerekend hadden en waarvan niet weinigen ivoor een minderheid! vreesden. Hde is de oeafftie zulk een meerderheid In dien sclhoot gevallen? Door het voor het ’eerst meedoen der wouw of door andere oorzaken? Waarschijn lijk door bedde. De vrouw is in ons land over het allgenneen kerkscher dan de. man en in tal van kringen ken men hooren vart' vrou- wem, die rechtsch' zouden stemmen, terwijl hun. man vrijzinnig en zelfs rood stemt Daar bij is het aantal kiezereasen aanmerkelijk sterker dani het aantal kiezers en de meer 8oerk»dhe neiging der vrouWeh geeft dus de coalitie van RobmèdK-Kêitih,, C.4Hist. en Anti-revolutionairen vanzelf een voorsprong. Daarbij komt, dat 'de Rechten tijde een ’geheel1 is, de Linkerzijde niét. Kofi men in dien bloeitijd der antithese er op re kenen, dat een nederlaag1 voor, de coalitie beteekende een optred>en van een linksche regeering, thans was van een linksch Kabi net igeen spraikie1 en dit gaf aan velen, die gewoon waren vrijzinnig te stemmen, ©en onzeker gevoel. Men wist niet met zeker heid wat er zou komen in de plaats van het rechtsche Kabinet, en men vreesde een Ka binet met sterken rooden invloed. Uit dien hoofde hebben velen geltikkng in Gouda Wfet, maar ekJens, voorat in de groote ste den moet dit veel voorgevallen zijn - „zwart" gestemd, die zeker niet de beginsel len deden van de rechtsche partijen. Wij komen zoodoende vanzelf aan den teruggang van den Vrijheidsbond, die onb mrdcbeMijk samenhangt met den groei van de kerkeiijke coalitie. Wat den Vrijheidsbond mankeert, wat vroeger de verscfhiUende liberale groepen mankeerde, is en was vastheid bij zijn kie- - rerskorps en dft weer houdt verband met de Vrijheidsbond zeer veel kwaad heeft gedaan. ABONNEMBNTSPRUSi per kwertwl fUS, per week 17 cent, met ZomtapiblM per kwerteel ƒ2.90, per .week 22 emt, erend weer de bworgtog per looper toochledl, franco per port p«r kwartaal 8J5, met Zondagsblad 8.80, Abonnementen worden degelijke aangenomen aw on» Bureau: MARKT 31, GOUDAi hl) onze agenten en loopers, den boekhandel «n^K postkantoren. Onxe bureaux a(jn dagelijks geopend van 1-4 aur.| Administratie TeL Int S2| Redactie fel 645. OVERZICHT De verwikkelingen van den toestand, ontstaan door de pogingen der democraten en van het centrum, om de coalitie door de toetreding der Duitsche Volkspartij naar rechts te versterken, schijnt naar de ontbinding van den Rijksdag te zullen leiden. Zoowel bij de onafhonkelijken als bij de meerderheidssocialisten heeft deze poging der burgerlijke partijen groote ontstemming doen ontstaan. Beide socialistische partijen gaan uit van het standpunt, dat het kabinet-Wirth in alle kwestie» der binnen- en buitenlandsche politiek in den laatsten tijd door links, met in begrip van de onafhankel ijken, is gesteund. Bei de stemmen erin overeen, ingeval de burgelijke partijen op de opneming der Duitsche Volkspar tij in de regeering zouden blijven aandringen, en de Duitsche Volkspartij harerzijds zich daar toe bereid zou verklaren, de sociaal “democra ten de coalitie zouden verbreken. Dit zou de ontbinding van den Rijksdag en nieuwe verkiezingen onder de leus „Republiek of monarchie” ten gevolge hebben. De „Vor- wërts" schrijft uitdrukkelijk, dat de bescher ming der republiek geschieden moet door de republikeinsche paftijen, en in weerwil van de rede, welke Stresemann gisteren heeft gehou den, stelt men ge<m vertrouwen in de republi keinsche gezindheid van de Duitsche Volkspar tij. Onder deze omstandigheden wordt aan de be- we| groote aandacht geschonken. De commissie, die heden begon met de behandeling van de eerste artikelen der wet, welke betrekking hebben op de bescherming der leden van de tegenwoordige en 'vroegere republikeinsche regeeringen, heeft een massa wijzigingsvoorstellen ontvangen. Ter wijl de burgelijke partijen erop aandringen, de wet vooral wat betreft de toepassing van de doorstraf en de plicht tot het aangeven van de naaste familieleden te verzachten, hebben de socialisten voorstellen ingediend, welke ten doel hebben, het regeringsontwerp aanmerkelijk t» verscherpen, en de socialistische woordvoerder verklaarde onomwonden, dat de republiek als verloren moet worden beschouwd, wanneer er niet hardhandig wordt opgetreden. Er werd een sub-commissie ingesteld, welke tot taak heeft, alle wijzigingsvoorstellen samen te vatten Men hoopt, de beraadslagingen in de commissie nog deze week te kunnen beëindi gen, opdat de Rijksdag a.s. Maandag de wet in tweede lezing zal kunnen behandelen. Inmiddels begon heden in den Rijksdag het debat over de interpellaties, die tegen den anti- lepublikeinschcn geest in de rijksweer zijn ge richt. De opgewonden stemming, die in de zit ting van gisteren door de zakelijke behandeling der juridische vraagstukken eenigermate werd gedempt, leidde heden tot hartstochtelijke too-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1