s. N 14076 NÏÊÜWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KffRK a. d. U„ OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. FEUILLETON. DE GENEZER I \a355j nd, :N: Maandag 10 Juli 1922. t) in de ïe Burgen UG82 26 van October fqf I' kolenbekken opgezegd is, voortdurend tv. 848 81 jheid wln- »oort door ROBERT HERRICK. opgericht door de bevordering van ZWITSERLAND. De controle op den handel in wapen*. Bern, 8 Juli. (W. B.). De bondsraad be sloot in begin«el toe te treden tot de conven tie van St. Germain betreffende de contrdle op >g*ch groot S ge- elfde! j- bij >g gemiddeld 0& aantal leerlingen; lit, varieerde tupj igen werden ook schaft. jchen Studiekring Ingezonden Medédeollngen. >n met 20 leerlij iwelijke. e| tdroeg het aantal >n met 24 <te*|» feft en 8 volwaè dicht bij het hare. Het rossi- bescheen het ^Wa* niet ABONNEMENTSPRIJS i per kwartaal ƒ2.25. per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geaclücdt* Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad SAO. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan on* Bureau: MARKT SI, GOUDA* bij onze agenten en loopere, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.» Administratie T*L Int 82| Redaetin K 545. ing tot opleiding tderessen. ieg op I October a de Ire klasse eh al reeds gediplo* msnigen nog meer n bleven volgen, chting voor goea i behoeve dezey ar H. C. German, voorwaarde, dat ian het onderwin doel werden oog der Maatschappij van enkele ing* ■*- .Cnbr^nwxre^wmo^fljk nodl VipeJcSvdight^cp.nwzrdcecH^nJ^t I |ff^fw qoedl oezicht. arts spreekt *«p ng uit over den •en jaar. De ver£ rem voorgestel^ te voeren en uil overtuiging Jq^' Je gemeenschap» erden niet hW oolarts met ee# uiten, terwijl hef tweeden schoof in verband mei minder en minder worden. Zij zuchtte. Toch viel zij tevreden in slaap met een glimlach op haar zacht iong gezicht tevreden met we» rij had. delijk naar de stad en bij hem te komen. En de dokter, die voor alle beden van Helen doof was gebleven, besloot dadelijk te gaan uit vriend schap voor Elport. „Hij heeft mij noodig", leg de hij haar uit „Wij moeten vanavond nog op reis." Wet was het een teleurstelling voor haar, dat de trouw aan zijn vriend hem eerder tot zijn besluit gebracht had, dan de wensch haar ter wille te zijn, maar zij dankte toch het toéval, dat haar geholpen had en maakte vhig de noo- dige toebereidselen. Zij vertrokken naar de ne derzetting op het eind van een koudon winde- rigen dag in het laatst van Maart. Het meer was nog met ijs bedekt, ofschoon de ijzers van de kleine slede in de weeke oppervlakte zonken en het paard door het water plaste. Een dichte wolk hing zwaar in het westen, ais dreigde er een stom. „Goed weer om weg te gaan F zei Helen v rooi ijk. „Voor jou zou eik weer goed zijn om weg te Het Wolff-bureau merkt hierbij op, dut ook to officieeler plaatse te Berlijn omtrent dit voorval nog niets bekend is. De protest-demonstraties der Duitsche arbeiders. In de Vorwarts komt blijkens den Duitschen draadloozen dienst een proclamatie aan de le den der vakvereenigingen en de partengenooten voor, onder teekend door de beide socialistische partijen, den Gewerkschaftsbund en den Ange- stelltenbund. Hierin wordt vastgesteld, dat de demonstraties voor de bescherming der repu bliek hebben plaats gevonden onder geweldige deelneming van het arbeidende volk, maar dat die demonstraties op verschillende plaatsen he laas door excessen zijn gestoord. De oproep waarschuwt nogmaals voor provocaties van onverantwoordelijke zijde en verwerpt elke af zonderlijke actie tegen de gemeenschappelijk genomen besluiten. De communistische partij heeft geweigerd dezen en den vorigen oproep te oadertcekenen en is daarom uit de actiege- meenschap der onderteekende organisaties ge treden. getroffen cursussen oor jongens en ee& luur van de R.4C, alsmede een voor - rereeniging tot op- van vrije scholen mte: n door de gemeen^ raden; >len van de R.Jfy sen aan de Gouw^ aan de Lethmaef** scholen over hej gemeentekas ont# van 2750. den handel in wapens en munitie onder voorbtt houd, dat de toetreding eerst definitief zei wora den, wanneer ook de andere uitgenoodigd* «te* ten verklaard hebben zich bij de conventie c*t te sluiten. ENGELAND. J Schanzer naar Parijs vertroztM.. 3 Schanzer if, na de beëindiging van een reeleg conferenties met de Britsche regeering betreffen*! de de Engelsck-Italiaunsche politiek, naar Parijs vertrokken. Schanzer deelde mede, dat de bes sprekingen met Lloyd George en Balfour gee voerd, zeer hartelijk waren. Er waren geen defh nttieve beslissingen gevallen, maar de bespre* kingen zullen de volgende maand te Londen worden voortgezet. Een draadloos N. T. A.-bericht meldt nog dat Vrijdagavond een officieel» mededeellng ia vem schenen over Schanzer* gesprekken met Brit* echo ministers. Zij behelst, dat de vraagstukke* van de Middellandschp Zee en de Levant, waan* bij Engeland en Italië meer in het bizonder bm lang hebben, onderzocht zijn, evenals de Itre liaansche belangen in Afrika, Klein Azië en hei Midden-Oosten. Aandacht werd ook geschonken aan den emstigen toestand, die veroorzaakt I* door do inzinking van den wisselkoers in CeM traal-Europa. Deze gesprekken, zoo wordt eraaa toegevoegd, hebben aangteoond, dat over eg weer bij de twee regeeringen de wensch béstaai bevredigende regelingen te vinden teneinde dé gemeenschappelijk* belangen van de twee huw den te bevorderen en hun samenwerking voor dg zaak van den vrede en den wederopbouw is Europa te bevorderen. Alle vraagstukken zij» onderzocht in den oprechtsten en hartelijkste geest en over vele ervan bleken de opvatting* van de twee regeeringen dezelfde te zijn. IERLAND., De burgentrijd. Na zes uur vechters hebben de rebellen W Skeogh (graafschap Donegal) zich ten getal* van zestig overgegeven. Zij werden gevang** genomen. De eenigc, die ernstig gewond wer^ waa de commandant der rebellen. De Vrijsta» ters hebben ook aanzienlijke vorderingen gen maakt m*( het onderdrukken van den opstand in de andere deelen des lands, aldus Reuter. Londen,8Ju!L(N. T. A. Draadloos). Da lerschc nationale troepen voeren een omsingas lende beweging uit tegen de ongeregelde troee pen, die rondzwerven in de bergen van Dublin en Wicklow. Blessington, op ongeveer twintif mijn van Dublin gelegen, is het hoofdkwartief der insurgenten; het is thans omsingeld. De laatste berichten toonen aan, dat de regeering** troepen, die onder bevel staan van kapitein Ma Ncil, den zoon van den speaker van het Dal!» het steeds nnuwer fhsluiton. Men gelooft, dat d* Valera uit Dublin is gevlucht om zich bij dez* mannen te voegen. Bevestiging ontbreekt ech» ter. Vrijwilligers stroomen nog steeds to* ank, woord op den oproep van de ïersdie vooriooi pige regeering aan de mnnnen van Ierland o*J mede te helpen bij h-t herstel van de ord*. De politie heeft in het hoofdkwartier van haf lersch republikeinse^ leger een grooten verboet gen voorraad bommen, ammunitie en hrandvew wekkend materiaal, alsmede beangrijke docov menten in beslag genomen. De verliezen, die de troepen der Vrljstaterf lartf dan ook te urging, dat zflW zoodot hij haar, ■vullen en onder zend personeel >zaam was, kon* etrekking die hij i lief geworden fn het voorjaar gingen zij naar de stad. Er waren zooveel redenen waarom zij gaan moesten, zei de jong-e vrouw, nis haar man in een toegevende stemming was. Mevrouw Good- now, die den heden winter sukkelend waa ge weest, verlangde natuurlijk om haar kind en kleinkind weer te zien. Haar zuster zou gauw gaan trouwen. Zij moest kleeren hebben voor zichzelf en voor het kind. Daarboven ze had be hoefte aan wat afleiding; zij hadden er beiden behoefte aan, zei zij moediger. En nu er een tweede baby op komst was, moesten ze het niet uitstellen, anders zou er niets meer van ko men. Maar d* dokter stelde de reis telkens om de een of andere reden uit. Dr. Percy moest eerst vacantfe hebben. Toen hij terug kwam, bracht hij eenige lastige patiënten mee, die zorgvuldige verpleging noodig hadden, of regelrecht weg gezonden moesten worden. De kleine dokter vertelde aan Helen, dat het voor Holden van groot belang zou zijn, „om •en* voor een paar weken naar de stad te gaan en kennis te maken met een paar dokters, die hem belangrijke gevallen zouden kunnen stu ren. Br wordt bij de medwche faculteit veel over Zijn werk gesproken. Ik heb maar aan ieder een gezegd, dat de dokter «en dezer dagen over zou komen en ze op zou zoeken!” Toen Helen dit aan haar man oververtelde, lachte hij alleen maar. Hun vertrek werd eindelijk bepaald en ver haast doordat Holden op een dag een telegram kr*«g yan Horac* Ehraru Ai* hem verzocht da- Jlghï, obiel- iardo Lei- door een le«raa» ische vakken te ver verschillend* et grafische vak hield haar op eenigen afstand en zijn bran- pertde oogen verslonden haar frissche, jonge .•dioonheid alsof hij bang was ierts er van te missen. „Ben ik mooi Houdt-je nog van me fluis terde zij. Daar was iets in de houding van haar man, pj de uitdrukking van zijn hongerige oogen, dat Jij er nooit in gezien had. Er lag een begeerte w, die haar verwarde en deed duizelen. Hij •cheen nu eerst haar schoonheid te ontdekken, A’J slechts de vrouw in haar hat wezen tan vleesch en bloed, van vormen en kleur. Maar hij hield nog van haar, hij begeerde haar, haar hart jubelde. Zij kon hem laten doen *at zij wilde. Haar macht als vrouw over haar ilwilde,” haar vroegeren heer en meester, was Volmaakt. „Wij zullen daar in de verte eoo gelukkig zijn ons beidjes," fluisterde zij. „Het zal bijna *ooals vroeger wezen, zooals ip het eerst, als fltfj «naar weer altijd samen zijn. De xeA j* al die Plaatsen en dingen laten zien, waar ft geweest ^enP J^’jn gezicht was W® tiebt van h*t vuur fnger moe en uitgeput, met dit 3®* Md leven, ahted en hartMcx De grondwet van Weimar. De regeeringspartijen in den Rijksdag zul len binnenkort een wetsontwerp indienen, waar bij 11 Augustus, de dag waarop de grondwet van Weimar aangenomen is, tot een nationalen VOLKENBOND. Da Zwttsersche afgevaardigden naar do vergadering. err\ 8 Juli. (W. B.) De Bondsraad be noemd* tot afgevaardigden naar de eerstvol gende vergadering van den Volkenbond minis ter Motte, oud-minister Ador en staatsraad jlTsterf en tot plaatsvervangend afgevaardigde het lid van den Nationalen Raad Forel en tot rechtskundig adviseur prof. Burckhardt te Bern. DUITSCHLAND. DB DUITSCHfi SCHADELOOSSTELLING. Verzoek om een moratorium. Berlijn, 8 Juli. (W. B.) Naar van be voegde zijde wordt medegedeeld, heeft de rijks- regeering besloten een moratorium te verzoe ken om de betalingen der schadevergoeding h baar over een langer termijn uit te breiden, opdat Duitschland weer óp adem, kan komen. De onderhandelingen zijn reeds gaande. De staatssecretarissen Schiffer *n Schröder zijn heden near Parijs vertrokken om zich in verbin- Ü.ng te stellen met de leden van do Commissie yan herstel. Waarschijnlijk rel staatssecretaris Bergmann later volgen. Het verzoek om een nieuw moratorium wordt verklaard vit de noodlottige ontwikkeling van den flnandeelen toestand van Duitschland se- Bert den moord op Rathenau. Verzoek om een nieuw moratorium. Lpnd*n, 8 JuH. (V. D.) De in de^re-el goed ingelichte corrc*pmvdent van Se Dally N*ws seinde gisteravond uit BerlijnDe voort durende daling van de Mark heeft groote con- ttemati* te Berlijn veroorzaakt De correspon- w verneemt, dat von Simson, onderstaats- Mcreteri* ven buitenlandsche zaken, in het be- fcte ven dec* week te Londen is geweest, waar WJ nwt rerschfllende personen uit politieke •n finsndeele kringen heeft geconfereerd over Be financieel* crisis in het algemeen. Gisteren beeft de Duitsche regeering de rapportvan bon Simson besproken. Als resultaat der ge- vowde besprekingen zal Duitschland binnen kort een nieuw moratorium voor de betalingen U baar vragen. Wat da kolenleveringen betreft, Duitschland door het verlies van Opper-Sile- Hë niet meer in staat maandelijks twee millioen I ton kolen te leveren. Voorgesteld zal worden ,'de kolenleveranties terug te brengen op Ï.43 millioen ton per maand. DE MOORD OP RATHENAU Madrid, 8 Juli. (W. B.) Volgens de Vor- wMrts verneemt het blad „A. B. C." uit Vigo, dat daar met een Duitsch stoomschip uit Hamburg twee elegant gekleede personen zijn aangekomen, van wie men vermoedt, dat zij zijn betrokken bij den moord op Rathenau. Zij werden door een «fdeeling gewapende matrozen gearresteerd en haar de kazerne gebracht. Naar het blad verder verneemt, heeft de minister van „Dat moet je niet zeggen I Bk houd ook van het meer maar 't minst in date doodsche we ken van het jaar.” „’t Is voor mij hier noodt doodsch,” zei hij. Hoe meer zij zuidwaarts reisden hoe vroolij- ker haar stemming werd. Twee jaar geleden, toen zij met Jutar „Wilde" uit dé stad In de wildernis vluchtte, had zij gemeend, dat zij hanr oude leven voor goed vaarwel had geeegd. Het leven van een vrouw moest opgaan in het leven van haar man en geluk en vrede vinden alleen in hem en in zijn werk. Dat was toen haar vaste overtuiging. Maar nu begon zij in te zien, dat die opvatting van bet huwelijk kinderlijk was. Van het oogenblik toen zij wist, dat zij een nieuw leven in zich droeg, was haar oude ge voel van onafhankelijkheid langzaam ontwaakt kers. Men hoopt, dat daarmee de staking een einde zal nemen. De kritieke toestand van 't rijk. De Duitsche draadlooze dienst maakt een Deensche persstem over den verwarden toe stand in Duitschland wereldkundig Extrabladet van Kopenhagen schrijft, dat de voornaamste oorzaak van de slechte situatie in Duitschland het ellendige vredesverdrag is, dat een volk met voeten treedt en zeer duide lijk een inbreuk vormt op alle vooraf gedane beloften. Hamburg—Petensbrn-g—PerzUi. te» Naar draadloos' Wordt bericht, vertrekt dezer dagen uit Hamburg een stoomschip voor een proeftocht via Petersburg, het Russische kanalenstelsel en de Wolga naar de Kaspische Zee en d* N. Perzische haven Ensell. De be doeling is het volgend voorjaar op deze wijze een geregeld handelsverkeer tusschen Duitsch- iand, Rusland en het Oosten in te stellen. Opnieuw verhooging der posttarieven. Aangezien waarschijnlijk bij de begroo- ring van de posterijen een deficit van 11 mil liard zal blijken, kan op een nieuwe verhoo ging van de posttarieven worden gerekend, DE OPPER-SILEZISCHE KWESTIE. B e r 1 ij n, 8 J u 1 i. (W. B.) Volgens hier ont vangen berichten werden in Poolsch Opper- Silezië bomaanslagen gepleegd op een aahtal Duitsche krantenbedrijven. Duitsche ambtena ren en arbeiders werden mishandeld en geterro- riseerd. B e r I ij n8 J u 1 i. (N. T. A. Draadloos). Voor de definitieve overdracht van de rest van O]>- per-Silerië aan Duitschland werd te Oppeln een parade der intergeallieerde troepen gehouden voor generaal Lerond, wiens vertrek op morgen is vastgeoteld. Be u t hen, 8 Juli. (W. B.). I(et schrikbe wind, dat de Polen in Poolsch Opper-Silezië tegen Duitsche beambten en arbeiders uitoefe nen, heeft tengevolge gehad, dat verschillende ijzersmelterijen en mijnen stilgezet zijn. Giste- i en nu eischte zij voor zichzelf het recht op gr i luk. Terwijl tij met haar kindje speelde en neat het winterlandschap keek, dat langs het ra amps je voorbijgleed, dommelde haar man of s;aard* wezenloos naar de modderige velden. Zijn klem ren schenen haar nu al ónmogelijk ouderwelsdk i in de fluwaelen pracht van den Pullman wa« gen. Helen nam zich voor bon dadelijk naar een goeden kleermaker te zenden de kolonel zott 1 zeker wel een goed adres weten. U!tge2«n!*rdl zijn k’ceren was zij verder over zijn tf.teriijk we! tevreden; hij was sterk en krachtig gebouw^ slank en gespierd met een bijzonder, peinzend geeicht. Hij ziet er grÜsfng'crd uit, ca^.l u met trots. En weer begon zij haar clndclooz» plannen te maken voor ce tcokosnsh Mizac’.üen maakten zij deze reis wel voor den laaUtetf keerwie weet In een groote stad kon zoo veel gebeuren. De dag van hun aankomst was het lacht e* warm weer. Narcissen *n hyoeinthen werdtA al overal in de straten, verkocht. Ia plaau» van ruige pelsen en dikke wol, droegen de men- schen dunne, lichte kleeren. Het stadskind ge noot van de drukte, van het schreeuwen, kei ratelen en het lawaai in de overvolle s.ratei. Dit was weer eens levenrij wa* de stik», waar a In ze twee jaar lang geleefd had, al bijna ven geten De dokter had een gevoel alsof hij binnen vier muren was opgesloten, als een echt buiten** mensdh; Mi wierp de ramen van him hotelka mer wijd open on naast elkaar stonden zij naar beneden t* kijken naar de tien verdiepingett lagere straat, die zich als een lint beneden hm slingerde, en waarop de duwende en voort jagen* de menigte als atomen zoo klein leek. f GOIDSCHE COURANT. ADVERTENTIEPRIJSi Uit Gouda an omstreken (bohoormda tot dm besorgkriag)! 1—5 regels L80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda m dm b*zorgkrtagi 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30. Advertentiön in hot Zaterdagnummte? 10 bijslag op den prijs. IJefdadigheids-advertontiën do helft van dm prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi 1—4 regels ƒ2.05, elke regel mrnr HM, Op de voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden medadeelingen bQ contract tot seer g*rartn***r den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomrt van aolied* boekhan delaren, Ad verten tie bureaux en onze Agenten en moeten daags vóór cte plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzakard to zijn. Schanzer te Parijs. Parijs, 9 Juli. (B. T. A.). Schanzer h*eft vanmorgen twee uren lang met Poincaré ge confereerd. Het onderhoud, dat een algemeen karakter droeg, was zeer hartclijk. Er is geen sproke van 't bijeenroepen van den Oppersten Raad. Men is in officieel* Italiaansche kringen van oorleel, dat geen enkele oplossing van het schadevergoedingsvraagstuk overwogen zal worden, voordat de garantiecommissie, die op 't oogenbbk te Berlijn vertoeft, aan de commis sie van herstel verslag heeft uitgebracht over de financleele contröle van Duitschland. Deze opvatting schijnt ook te Parijs te overheer- schcn. Te Londen hoeft Schanzer de Britsche regee ring erven trachten af te brengen van Turkije te elschen, voor elke conversatie, dat het zijn formeele adhesie betuigt aan de voorstellen, die de ministers van buitenlandsche zaken op hun conferentie Ie Parijs aan de hand hebben ge daan. van andere g£ 1 ramen versdtfHendi olen. riït bijzondere scha» de acht bljsondej tuari 1920; 194® 1 Het aantal buiten! Bin 1920. en bewaarscholen f I October ger*t >rdt van gemeente* en, op de eene aai nebjes. Het ond*J leid is, aan. onver* reor minvermogen* 7, 6 of 5 cents per’ ren zijn de bedrijven van de Kötpgs- en Lauia- I hütte stopgezet, door de Duitsche werklle- j den van de plaatsen, waar zij welkten, verdre- 1 ven zijn. De stikstoffabriek te Cho-zow wof hetzelfde lot. Soortgelijke toestanden heer- schen bij' de Max-mijn en de GrSfln-Laura- hütte en bij de Haildon-hÜtte. De burgemeester van Königshfltte, die den Wojwode van Opper-Silezië om hulp heeft ge vraagd, heelt toezegging gekregen, dat op de Poolsche bevolking een beroep zal worden ge daan om de wapens in te leveren. Voorts zul len d* politie-maatregelen verscherpt worden en zullen zoo noodig troepen te hulp geroepen en de staat van beleg over Poolsch Opper-Si- leziö afgekondigd worden. Oppeln, 9 Juli. (B. T. A.). De volmachten der intergeallieerde commissie in Opper-Silezië namen heden een einde. Het gezag werd door generaal Lerond ovprgedragen aan minister Eckert, den vertegenwoordiger van Duitsch land. Terstond daarna vertrokken de hoog* commissarissen, vergezeld van de voornaamste ambtenaren, naar hun onderscheiden* landen. De laatste geallieerde bataljons verlieten lieden voormiddag Oppeln. FRANKRIJK. TI November officieel* feestdag^ Volgens Havas heeft de Kamer thans defini tief het voorstel aangenomen, volgens hetwelk de lid® November voortaan een feestdag zal zijn, waarop 't sluiten van den wapenstilstand zal worden herdacht. Uit de Kamer. Vóór de sluiting der parlemen tszftting b o.a. een voorstel aangenomen, waarbij het aan tal werklieden bij de vlootarsenalen met 4917 wordt verminderd, en een waarbij 2 millioen wordt gevoteerd voor de honderdjarig* herden king van den geboortedag van Pasteur, den grooten ontdekker op het gebied der vacci natie tegen hondsdolheid, pest en diphteri- tis. feestdag verklaard wordt Leipziger Mess*. De Leipzigsche najaarsmesse zal dit jaar op 27 Augustus geopend worden. DREIGENDE «TAKING IN HET RUHRGEBIED. Essen, 8 Juli. (W. B.) De vrije vakver eenigingen wekken in een oproep de mijnwer kers van 't Roergebied op tegen 12 dezer hun dienst op te zeggen. In het stuk wordt betoogd det, sedert met Maart 1921 het collectief ar beidscontract voor het Rijnwdi-Westfaabcbe 2 L, 12 1 onder handelingen zijn gevoerd, zonder dat men tot een resultaat is gekomen. Zoodoende blijft nu niets anders over dan het laatste middel van de vakbeweging toe te passen: alle mijnwerkers moeten onverwijld het opzeggingabiljet invullen. De christelijke mijnwerkers en de Poolsche beroepsvereeniging verklaren zich tegen dezen stap en wenschen nieuwe onderhandelingen af te wachten. De Hfrsch-Duncker-vakvereenigin- gen keuren daarentegen den stap der vrije vak vereenigingen goed. Dinsdag zullen onder voor zitterschap van den. rijksminbter van arbeid nieuwe onderhandelingen over het collectieve arbeidscontract plaats hebben. B e r 1 ij n, 8 Juli. (N. T. A. Draadloos.). In het Ruhrbekken hebben de vrije vakvereeni gingen een oproep uitgevaardigd, waarin de mijnwerkers aangespoord worden de algemeen® staking in te leiden door hun diensten op te zeggen. Het rijkskabinet zal vandaag nog over den kritieken toestand, die daardoor voor het heel* economische leven in Duitschland ontstaat, be raadslagen. De drukkersstaking. Berlijn, 8 Juli. (N. T. A. Draadloos.). binnenlandsche I Op het departement van arbeid kwam vandaag Baken hieromtrent nog geen officieel bericht I 3 uur het scheidsgerecht bijeen om te beslissen ontvangen. over het conflict met de Berlijnsche boekdruk- antwoordde hear op denzelfden kouden toon. ,^oo, zal je me de dingen wijzen alles wat je gezien hebt?Dan moeten we maar gaan. Er moet muziek en schoonheid in je le ven zijn dat is het wat je noodig hebt Koml" Zijn lippen lagen op de hare. Hij drukte haar lichaam tegen zich aan. Zelfs in de opwin ding van <fit hartstochtelijk oogenblik, terwijl zij zich vol vreugde aan hem overgaf, hiad zij een gevoel van macht en triomf, dat het weer klonk in haar hoofdje en haar hart zong het refrein „Hij is van mij I van mijl van mijf" Dien nacht, toen zij in haar warme bed wak ker werd hoorde zij de schrill* fluit van de Noordster Expresse, die haar over hei meer toeriep: „Ga mee met mijl” en tevreden glim lachend dacht zij: ,^Ja ik kom gauw!” Later lag ze stil in haar kussens gedoken te denken aan die oogenblikken van hartstocht in de schemering bij het vuur, en zij dacht aan den man, die rich in haar „Wilde” aan haar had geopenbaard. Een man, die meer kek op andere mannen, niet een choomer en dichter. Toch miste zij den droomer en dichter, waar naast zij ah goede kameraad de wildernis was doorgetrokken. De liefde had zij eerst gekend, een liefde teeder aanbiddend en beheerscht en ook die was heerlijk geweest Zij docht aan den nacht, toen haar man bij haar gewaakt had om het vuur aan te houden dat haar moest verwarmen, terwijl rij sliep onder den denne- boom op haar bed van sneeuw. Toen was hij vol eerbied voor d* zwakke vrouw, dte van verre tot hem had willen komen. Zouden zulke tijden nooit voor hen terug keeren?Nu was hij een man aks andere mannen, sterk en zinne lijkHet leven ging door en de zeldzame

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1