ven «sclierij ng! 61* J»a7»ano igeld! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 0.14977 Dinsdag 11 Juli 1922. d. U„ OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen BUITENLAND. afieve- Brberloht, morgM vaal BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. d. D, OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK. WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. FEUILLETON. DE GENEZER Ra da stamhui. otterdam te Batavi< Hamburg te Anw Rotterdam te B* uH van WestJndBf msterdam, vertroM LE MA1STRE. zièh i (Wordt vervolgd), staking rsoneal 33 i «la fabriek s el Markt Amsterdam te Sof Batavia, ar Rotterdam, pa* enen. nn. van 11 Ju!fv tot W. wind, ges geen regen, iet» c-kust naar Rotte* lama. Juli van Kaapstad 2635-90 «outsell E COURANT. ,t— Alle heiligen zijn niet om dezelfde deugden P het paradijs. 62 - „Is het niet reusachtig F riep zij als in koord op de machtige stem van i, van Batavia naat li Sagres. ?n Londen naar Lfv Juli van Graveseru^ rk naar Rotterdam^ nadeel dan aanwinst ernstige geruchten de ronde len tijd maar zij neme - om de inwendige den band, die de opbellen! Zij ie dezen win- MH haar min. die nieuws- m naar Soerabajt^ tn naar Soerabajfl| n, wa L D< inzem V. ■wiM tot Oom* 2684 13 OTTERDAM. „Voor een vrouw kan er zooveel gebeuren in 't Zal toch wel Vrijdag moeten worden!En twee jaren,” merkte de jonge vrouw wijsgee- rig op. ,4a, dat is waad Tyree Jaar is een heel stuk van je leven," stemde de andere toe. Zij was in dien korten tijd getrouwd met haar jongen diplomaat, die niet langer zijn land diende in vreemde landen, maar in het bank wezen was overgegaan. Darde zij het groots for tuin van rijn vrouw, leefden zij in een deftig huis op een van de beste standen van de stad. Zij had daarvoor in ruil een kind, een maat schappelijke positie, die steeds beter werd, «n een man met een knap uiterlijk om voor te sorgen, dat alles in twee korte jaren. ’t Was wel niet juist het leven, dat zij voor zichzelf gewenscht had, maar wie kreeg ooit precies wat hij verlangde? 't Was haar voorspoedig gegaan; maatschappelijk genomen was haar huwelijk een succes, al was het niet romantisch zooals dat van Helen. Vera Travers was op haar dertigste jaar een practische vrouw, die niet droomde al treurde maar het leven nam zooals het was en er van genoot ook. Zij schudde dus gauw allo droomrrijen van zich af en kwam tot de belangen van hot oogen» blik terug. X „Hoe lang kan je hier blijgen, NelF „De hoop een hooien tijd, maar A weet het niet.” „Wat kan ik voor je doen, NellieF begon zij zakelijk. „Ik bedoel niet, kan ik boodschap pen voor je doen of zoo, maar wat „menschen” betreftIk zal Gerard mee brengen van middag, en aorg dan, dat je man hier ook ia. Jullie moeten dan in het begin van de volgende week bij ons komen dineeren, Maandag b.v. neen, dien avond zi|n we bezet Woensdwr den?* ABONNEMENTSPRIJS» por kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDA; by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.; Administratie Tal. Int 42} Redactie TeL 545. naar Paramaribo^ naar RotterdamJ, 1 PiHau aan. m naar Bueno* outhamipton. naar Rotterdam^ alle arbeidsters mef het zelfde loon ont< werkweek. 7 opgeheven na een| ibestuurder en eert Nederl. Vereenigin^ ar tot overeenstem^ rwaarde aanvaarding» afsluiting van eert aarin bepaald word! '’rslchtering voor dé wie wil je graag ontmoeten F „Horace Elport, natuurlijk.” „Die is altijd zóó vriendelijk -* „Hij kent Iedereen *1 is een vriend, dto Je. helpen kan,’ zd Vera. ,JBn dan Jenks en zijn vrouw, zij is een vervelend nummer, maar je man moet hem loeren kennen. Hij heeft veel Invloed in de medische faculteit. Dan heb Ja nog dien aardigen Dr. Farrington! Hij is ge trouwd met Nlna Peters, weet Je nog wel, M te heel bekend. Jullie moeten hem ook ontmoe ten!" Helen had nooit van Dr. Farrington gdtoortl „Je man weet natuurlijk alles van hem af dol op hem N| te zoo gedist'ngeeid, hij dol op hem - hij Is soo gedistingeerd, hij heeft uitstekende manieren en ziet er soo knap uitF Terwijl Vera Travers nog meer namen noem de voor baar diner kwam Helen tot de over* bilging, dat soo’n feest niet een gezelHg na men zijn van vrienden was, maar een diploma tieke samenkomst, waar vee! of wdnig tot stand kon komen, en alles afhing van de bedreven- hdd van de gmPvrouw om de Juiste menschee samen te brengen. w‘t Zijn allemaal menschen, die Je kennen moet. Ze kunnen je op 't een ot ander oogenblüt van dienst zijn," besloot Vers. door ROBERT; HERRICK. ant- de stad. ,JWen- •ctien, mensdien overal I Wat een massa men- •chen I Voel je het niet dit is leven, leven!” •ij zong het uit, bedwelmd door de aanwezig heid van de menigte onder haar. Haar man IMaarde naar beneden in de drukke straateen ■potachtig lachje om zijn mond. „Voel Je ’t niet F herhaalde zij, en ze rekte ■Ich dansend op de teenen uit, om nog verder fct *e straat te kijken. „Ik hoor het,” mompelde hij. Maar zij had zich al van het raam afgekeerd, te opgewonden om haar gedachten een oogen- Mik bij hetzelfde te bepalen. Zij liep doelloos ie kamers van hun klein apartement door; be- Wonderde het blinkend nikkel en de tegels in tis badkamer, het zwate, drukke ameublement, ti die kleinigheden iét haar vroeger leven. Toen 'tij de telefoon op de Schrijftafel ontdekte, het ^yrabod ven de babbelzieke wereki. Mep zij er ha.istig heen en begon in het reusachtige adres- hc :t te bladeren. ,/k ml Vera eens ter ia 0*4" mf m OVERZICHT Duitschland maakt opnieuw een crisis door eerst is een ontzaglijke beroering gewekt door den aanslag der reactionairen op Rathenau en Hardentoen kwamen de moeilijkheden in ver band met de coalitie-verbreedingdaarna deden over een dreigende mijnwerkersstaking in 't Roergebied, maar de meeste bezorgdheid wekt wel de zeer vlugge daling van de mark, die een catastrophaal ka- DUITSCHLAND. De aanslag op Harden. In de woning van den in verband met den aan slag op Harden gearresteerden Weichart, en in die van den voortvluchtigen Ankermann hebben huiszoekingen plaats gevonden, die aan de poli tie zeer belangrijk materiaal hebben verschaft. De N R. C. meldt dienaangaande i In een vuilnisbak vond men o.a. snippers van een uit Oldenburg afgezonden telegram. Het te legram, was niet onder teekend, maar het bleek, dat de afzender een postbus had. BcrliJnache po litieagenten begaven zich onmiddellijk j»er vlieg tuig naar Oldenburg en slaagden er in, den af zender van het telegram en diens vrouw in hech tenis te nemen. Het te een zekere Grenz, dio zich uitgever noemt, maar eigenlijk colporteur in anti-semietische brochure» te geweest. Grenz is ook leider vnn de Deutsch Völkteche beweging in Oost-Fiiealand. Volgens de Politi- sche und parlamentnrische Nachrichten zou men in zijn woning talrijke portretten hebben gevone den van de leden van zijn organisatie. Dele le den hadden zich voor de gelegenheid geheel naakt laten fotograferen. Verder ontdekte men bij hem een lijst van alle te Oldenburg wonen den Joden alsook een lijst van de betrouwbare aIJJultschers uit de streek. Grenz beweert be gin Maart uit München een brief te hebben ont vangen welke met de machine was geschreven en geen onderteekening droeg. De onbekende afzender schreef hem dat hij, Grenz, als een dap per „völklsche" strijder bekend stond. Men vroeg hem thans of hij bereid sou zijn een bij zondere zending te vervullen. Zoo ja, dan moest hij twee jongelieden vinden, die bereid zouden zijn alles voor hun vaderland op te offeren Antwoorden moesten poMe restante naar Mün chen worden gestuurd. Grens stelde sich in ver bhiding met Weichart, en kort daarop ook me» Ankermnnn. Beiden verklaarden sich bereid tot elk ofh- voor de goede zonk. Grenz schreef nu naar München terug, dat hi| er tot zijn vreugde In was geslaagd twee dappere Duitsche jonge mannen te vinden. Dit antwoord werd eveneens np de machine geschreven en zonder ondertee- kening naar München gestuurd. Drie of vier da gen latei kwam reeds een antwoord. De onbe kende vrienden dankten Grens harielijk en ver zochten hem haar Frankfort te reizen en aldaar poste restante verdere instructies af te wachten. Grens begaf sich daarop naar Frankfort en vond daar op het postkantoor een brief, waarin ver meld werd, dat de personen, wier namen op een ingealoten lijst flgureeiden uit den weg moesten worden geruimd. Ook waren 25.000 mark in gesloten, met de belofte, dht na «ten aanslag da beide daders een nog grooter bedrag soucten ontvangen, en ook. indien zij dit wenschten. can officieele betrekking in Beiersdhen staatsdienst Op de ingcvulde lijst stond slechte een naam, Mnximiliaan Handen. De brief bevatte nog een aantal Inatructioa. Zoo moesten de dnders geen brieven of tele grammen zenden en zoo mogolijk den aanslag met behulp van een automobiel plegen. Na de -->W“ trekken, ook moesten zij natuurlijk alle compro mitterende documenten vernietigen. Met deze gegevens keerde Grens naar Olden burg terug, waar hij de belde vrienden in zijn woning ontbood. Hij stelde hen op de hoogte van het plan en beiden gingen op het voorstel in, nadat Grens er hen nog op had geweten. i er echter nog geeit rk gegaan en aldug' ?randerd voort. toegevoegd dat dg ‘ebrieksarbelders Sb dit conflict staat en ging van Fabriek* g heeft aangesloten^ t, van de R.-K. Bond ustrieelen te Gouda; -■ X’. -rwnMM MKGSN. van Rotterdam tf „Kom dezen zomer maar eens bij ons, dan sal je zelf wel zien.” raktar gaat aanne-men. Reeds in het laatst der vorige week meldden de Fransche bladeh uit Londen, dat een vertegenwoordiger van de Duit sche regeering zich daar sinds enkele dagen op hield, om te informeeren, welke houding het En- gelsche kabinet zou aannemfen, wanneer de Duitsche regeering zich eventueel genoodzaakt zag opnieuw uitstel te vragen voor de betaling der schadevergoedig. De Echo de Paris wist Za terdag al te melden, dat de Duitsche regeering eerstdaags zou verklaren, dat zij de betalingen, die de commissie van herstel voor 1922 heeft vastgesteld (en waarvan nog 250 millioen goud- mark moet worden betaald), wilde opbrengen, maar op voorwaarde, dat zij voor de eerstvol gende twee jaren 1923 en 1924 vrijgesteld zou zijn van elke betaling, De betalingen in na- tura echter zouden uitgevoerd worden ten vast- gestelden bedrage. De Echo de Paris maakt in verband met het vorenstaande de opmerking, dat, wanneer Duitschland inderdaad een derge- Hjke nota aan de geallieerde regeeringen zou zenden, een ernstig probleem tusschen de geal lieerden zou rijzen. Men sou zich dan toch voor de volgende kwestie zich gesteldkan onder de tegenwoordige omstandigheden van een moed willig verzuim van Duitschland met betrekking tot zijn verplichtingen worden gesproken Het blad meent, dat er twee opvatingen zijns d» Fransche verklaart nadrukkelijk, dat het wel mogelijk is, «lat Duitschland op het oogenblik zijn verplichtingen niet kan vervullen, maar zijn onvermogen om te betalen hield verband met zijn tot dusver gevoerde politiek bijgevolg was er sprake van opzettelijk verzuim. De tegenover gestelde opvatting die der Engelsche regee ring b.v. kon als volgt worden saamgevat Wij hebben rekening te houden met den tegen- woorddgen toestand zonder er ons om te bekreu nen, wat vroeger is gebeurd; het verzuim van Duitschland is bijgevolg piet opzettelijk. De ernst van den toestand is echter, wanneer men een zeer voorzichtig geschreven artikel van de Petit Paririen mpg’.gejpoven, niet déir te zoe- kep, waar de Echo deJFaris hem vindt, maar in het feit van de ontstellende daling van de mark. Het blad schrijft n.l. Het is te voorzien, dat door deze daling Duitschland heel gauw dóór zal belanden, waar zich Oostenrijk thans bevindt. Dat had kunnen worden voorkomen, wanneer men. geheel afgezien van het huichelachtig ver zet der Duitsche gróot-industrieelen, Duitschland had verplicht in het buitenland geld te leenen om zijn mark te stabiliseeren. Het ergste teeken is 't feit, «lat sinds enkele dagen de bujlenlandsche markt geen koo- per voor de mark meer vindt. Wat Frankrijk thans berlreigt, is niet het verzoek om uit stel van betaling voor twee of drie jaren, maar de economische, ineenstorting van Duitschland en zoodoende het volkomen stilstaan van 't mechanisme der vergoedin gen. Wat zullen wij do*n, wordt in ’t artikel ge vraagd, wanneer morgen de mark een zelfden stand als de Oostenrijksche Kroon heeft bereikt en tengevolge van de financieele crisis een eco nomische crisis in Duitschland uitbreekt met al „O, kind Gerard in een kamp! Je kent Ge rand nog niet. Hij kan zich niet een» aankleeden zonder zijn knecht, wat zou hij in vredesnaam in een bosch moeten doen.Maar ik zou je „Wilde” dolgraag weer een# sten waar te hy?" „Hij te uit om meneer Elport op te soekan.” JHoe heb Je «tet klaar gespeeld om hem hier naar «te stad te krijgen. Je heb» <te scherpe pijntjes zeker een beetje bij hem afgeslepen!” «v*. L -Eón kort bezoek maar in twee jaren «lat len, wat zij zoo lang had moeten I is toch niet veel! de oudere vriendin glimlachte wel-1 Js het pas twee jaar geleden, dat je wegge- xelf was «likker geworden, indnik-1 toppen bentF gierig naar haar keek. Haar vingers gleden vlug over de kolommen met namen, duizenden menschen met wie het kleine instrument haar onmiddellijk in verbinding kon stellen, ’t Was haar als voelde zij de aanwezigheid van al «iie menschen rondom haar. „En dan Molly zij is getrouwd hoe heet ze nu ook weerF Zij boog het hoofd «Keper over het boek. Uit het nevelachtige droomenland, was zij nu op aarde teruggekomen, in „haar” werekf. „Wij moeten de nieuwe stukken gaan waar Percy ons varf verteld heeft.... Eiken avond moeten we naar de- comedte gaan, hè En dan naar de operaen naar de schilde rijententoonstelling. O, daar is stxnreel te zien; ’t zal ons maanden kosten om alles in te halen.” Terwijl zij wachtte op de stem van haar oude vriendin tusschen al «ie geluiden van «ie groote stad om haar heen, verdween haar man uit «ie kamer en zij zag hem de volgende dagen bijna niet terug. Zij miste hem niet. Zij had geen tijd om na te denken. was toegestaan toeta ?dag op den &>urigejj uur minder per daa egenover de aibeidl was. tover de op vast geld ■ze toeslag nu wordj spottend. „Liefde en i dat nog altijd genoeg Een enkel woord over «ie innerlijke consti tutie van de partij der vereenigde Vrijzinnigen, tien Vrijheidsbond, in verband met «ie «loor ‘ileze geleden nederlaag. In ons vorig artikel (Goudsche Courant van Zaterdag) hebben wij reeds eenige van de oor- ca ken besproken, die den Vrijheidsbond een vijftal aetels hebben gekost Een andere te zeker de inwendige organisa tie van de nieuwe party. Wij willen hier op niemand eenige schuld werpen, doch het be lang der zaak eisoht, de oorzaken van den te genslag te onderzoeken en wat haperde te ver beteren, vóór het kiezerscorps wéér naar de St embus wordt geiroepen. De Vrijheidsbond hnd tegen, dat hij pas kort bestond, waardoor «de Vrijheidsbondsgedachte nog niet overal vol doende «ioorgewerkt had, terwijl hier en «laar de organisatie te wenschen overliet. Hier, in Gouda, kunnen we tevieden zijn het cijfer van den Vrijheidsbond was hier zeer bevredigend. Jdaar elders wij willen geen plaatsen noe men was het niet ?n orde. Er zijn ge meenten, zelfs groote gedeelten van platte- landskieskringen geweest, waar de plaatselij- ke leiders van «len Vrijheidsbond voor hun taak allerminst berekend zijn geweest, waar huisbeaoek geheel Ontbroken heeft, waar ver- üezingsveigaderingen niet gehouden zijn of slecht voorbereid vierden, waar op verzoeken «n aanbiedingen van het hoofdbestuur der partij omtrent verkiezingsbestuur, reclamebil- fetten en dengejijke geen antwoord kwam, waar men de verouderde opvatting huldigde, dat de toenschen wel vanzelf ter stembus gaan enzoo- voorts. Dit alles dient ernstig bezien te wor den. Struisvogelpolitiek is hiei uil den booze. De Vrijheidsbond dient ronduit te onderzoeken Brot onvoldoende is geweest; de afdelingsbe sturen zullen hier zeker gaarne medewerking iverleenen en mochten er slappe afdeelings- bestuurderen zijn, die niet antwoorden of geen tijd hebben, dan hopen wij, d«t de partij -niet (Kal aarzelen om zulke heeren aer 't verstand te brengen, dat wij andere menschen noodig heb ben. Wij kunnen ei* niet genoeg den nadruk jpp leggen, van hoe'groot belang het is voor goede plaa-.selijke leiders te zorgen, voor fciannen en vrouwen, die politiek meeleven, tijd Jpr voor over hebben len hun positie niet beschou ,*en als eea eere-amibt, dat den drager vooral fn zeer kleine gemeenten tot een „figuur” ■Makt. En vooral «^ienen op de verantwoor delijke posten overtuigde Vrijheids- bonders te s'annmenschen, die omvallen naar fle Christclijk-Historikchen, nadat zij het be~ tudhte advies van den eigenzinnigen ,JIan- 3elsblad”-redacteur hadden gelezen hoe is hei inogit^k, dat eert blad van liberale traditie pe liberale zaak zóó heeft laten benadeelen I ,s- menschen die op „onafhankelijken" wilden .•temmen, omdnt zij i een of ander candidaat Iran die lijst wel modhten lijden, menschen die neiging hadden af te vallen naar Van Houten ïdie al tientallen jarjen niet anders doet dan Öen liberalen een stok tusschen «ie beenen ste ken) of waar een of,ander dwergpartijtje, dat Önder schijnschoone leuze een of anderen heer •an een Kamerzetel moet helpendezulken tijn voor een partij eèr nade De partij heeft nu den tijd dfch niet te veel tijd Organisatie te versterken, om Volgens «Ie Petit Parisieh was de Duitsche regeering zelfs bereid voor 1923 en 1924 nog meer in nature te leveren dan voor het vastge stelde bedrag van 1450 millioenn.1. 2 milliard goudmark. wekkender; zij was de verpersoonlijking van een echte stadsdame in haar flattevrae japon, ge heel naar de laatste mode, met haar handen vol ringen en-Juweelen. Helen keek haar bewon derend aan. „Wat ben je mooi, Vera I En en „Een beeld van gezondheid,” vulde de an dere aan met een zelfvoldaan, tevreden lachje. „Ja maar ik bedoel eigenlijk nog meer «ieftig" zei Helen met een zuchtje alsof zij ai kon gissen wat een succes de andere in haar huwe lijksleven had bereikt „En jij?” Vera Travers nam het gezicht van haar vriendin tusschen haar twee breede handen en keek haar onderzoekend aan. „Hoe is het met mijn kleine rebel gegaan F „Heel goed natuurlijk.” „Hou je nog van je „Wilde” en zijn wilder nis, van je „liefde" in een hutje.” ^Ja zeker.” „O, of” lachte Vera i vrijheid en de rest is voor je?" ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (bahoorands tot don besorgkrlaff)| 15 regels 1.30, elke regal meer 0.25. Van buiten Gouda en den bazorgkringi I—6 regels 1.55. elke regel meer 0.80. Advertentiën in bet Zatardagniunmer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertenbën de helft van den prii“- INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi U-4 regels ƒ2.05, elke regel meer /OM Of de voorpagina 60 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeellngen bfj contract tot seer geiadueeaa* don prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tUMchenkumat van aoliede boekha». delaren. Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te süa leden aan den Vrijheidsbond bindt, aan te ha len, zoodat onze leden in de toekomst in moei lijke oogenblikken, als de partij van alle kan ten bedreigd wordt, voor haar door het vuur zullen gaan en «vin «leserteeren zells niet meer zal wmxlen gedacht Eén factor zal alvast voortaan ons niet meer in den weg ritten, al thans ..iet meer in beduidende matede kleine partijtjes. Het échec daarvan is wel zeer dui delijk geweest en wij hebben dan ook eenige hoop, dat er voor taan bij heeicn mei vermogen of met vermogende relaties minder animo zal bestaan om tienduizenden guldens weg te wer pen om een lang begeerd zeteltje te bemeeste- ren. Wie zich de lange lijst groepjes herinnert, die naar een zetel «longen en die 't alle van vrijzinnige stemmen moesten hebben, zal met voldoening bespeurd hebben, dat slechts één nieuw groepje een zetel heeft weten te l>e- machtigen, de lijst-Van Houten en deze is hierin nog nlei eens op eigen krachten ge- shagdde zoogenaamde Staatspartij voor Volkswelvaart (toonbeeld van Streberei) moest van Houten nog aan de benoodigde stemmen voor één zetel helpen. Hoewel niemand er voor in kan staan, «lat de les voor allen duide lijk genoeg is geweest, mag men toch hopen, dat de overtuiging veld heeft gewonnen, «lat al die afzonderlijke poginkjes slechts koren op de molen zijn voor de gemeenschappelijke tegen standers socialisten en vooral kerkelijken, die daardoor bij het publiek de onverdiende -eputntie van eensgezindheid vei krijgen. En dnn is er nog één ding, dat veranderd moe; worden. De Vrijheidsbond was den eersten keer, dat hij in zee ging, gebonden aan Jtandhaving van de verhouding van de groepen, die samen in den Vrijheidsbond zijn opgegtan. Dit bracht mee een goede plaats voor de heeren Abt. Stnnlmen en Henri ter Hall en dit heeft er toe geleid, hun aparte lijsten te geven. Ons kom- het voor, dat dit nfet meer gebeuren moet. De afzondmlijke lijsten werken verwarrend^ «n leiden tot afzonderlijke propaganda, die den Vrijheidsbond geen goed heeft gedaan. Laat vooriaan de partij In volle vrijheid beslissen wie zij op de candidatenlijster. willen brengen; wij pleiten niet vóór of tegen ter Hall, Abr Staalman of wie ook. De partij kan voortaan in volle vrijheid haar beste mannen en vrou wen paar voren brengen en laat het dan uit zijn met bijlijsten. Het parool „stemt A of B of C" v as dit maal te verdedigen, maar het moet den laatsten keer geweest zijn Eendracht, uitbanning van olie splitsings- zucht moet van nu» af het parool zijn. Dan is er ook geen enkele reden om den moed te laten zakken f Over de politieke situatie in een volgend artikel. de gevolgen, die men voorziet, met werkloos heid en sociale strijd? Wat zal er don worden van «Ie leveringen in nature, wanneer de Duit sche staat tengevolge van deze crisis niet meer bij machte is ze in ’t binnenland te betalen Wat zal de commissie Van herstel voorstellen, wan neer geconstateerd is, dat «Ie zieke nog maar één ding kan doenop bed gaan liggen Wanneer men deze vragen stelt aldus het blad «lan verontschuldigt men Duitschland niet en dan verlangt men ook niet, «lat van oon- tröle-maatregelen zal worden afgezien, die mis schien al lang te laat zijn gekomen. De geal lieerde regeringen aldus de opvatting van ’t artikel hadden tijdig ervoor moeten zorgen, dat een deel der Duitsche schuld door «Ie Enten- teschulden werd vereffend, zooals Millerand in 1920 al aan de hand had gedaan. Deze, door het gezonde menschenverstand aanbevolen, maatregel was echter niet genomen en niets wees erop, dat men thans van zins was «lezen verstandigen stap te doen. Men ziet dus uit het vorenstaande, dat «Ie Fransche pers met bezorgdheid de sterke daling vnn de mark gadeslaat, maar «ie ongerustheid hierover komt evenzeer o. a. in de Engelsche ochtendbladen van heden tot uiting. De kritieke toestand in Centraal-Europa, die zich weerspie gelt in de daling van den markenkoers, wordt niet alleen door de Britsche bladen met aan dacht nagegaan, maar ook wordt reeds gemeld, dat het Engfelsche kabinet heden zal vergade ren om den toestand te bespreken. JaIn de Köln. Zeitung van gister vinden wij een Lon- dcnsch telegram, volgens hetwelk het Engelsche kabinet Zondag reeds de val van de mark heeft besproken. Het Engelsche departement van bui ten'andsche znken schijnt zegt «ie correep«ui- dent von zijn Berlijnsche gezant een telegram te hebben gekregen, «lat een groote leening of uitstel van betaling de eenige middelen noemt, die de algeheele ineenstorting kunnen voorko men. Terwijl de Times de opmerking maakt, «lat het meer dan tijd is, dat Engeland en Fran krijk gezamenlijk beraadslagen over maatrege len, die genoüien moeten worden om het «hel eend gevaat/tipor «ie vruchten «Ier gemeen schappelijke overwinning af te wenden, klinkt in de opmerkingen van de Daily News een ver wijt ann het adres van Frankrijk laatstgenoemd Had vindt, dat de nieuwe ontstellende daling van -de mark, gevolgd door het verzoek om een moratorium, bewijst, dat Frankrijk een dwaas heid heeft begaan door het leeningsontwerp der bankiers te torpilleeren. HetHiur is gekomen, al dus het blad, om de kwestie «Ier schadeloosstel ling met of zonder Frankrijk op te los sen. Ondertesschen heeft, naar van bevoegde Duitsche zijde wordt medegedeeld, de Duitsche regeering inderdaad besloten om een mo ratorium te verzoeken teneinde de schadeloos stellingen in baar over een langer periode uit te breiden, opdat Duitschland weer op verhaal kan komen. Onderhandelingen dienaangaande zijn reeds ingeleid en verschillende staatssecre tarissen moeten reeds naar B«%lijn zijn vertrok- ken om zich in verbindin, te «tellen mee de com- <^,<1 moe«t«n zij in .emhillende richtingen missie van herstel. Een nieuwe ernstige crisis doet dus thans wederom een aanslag op het Duitsche rijk en bijgevolg het verdere deel van Europa. Of thans een redelijker reparatie-poti- tiek ook door Frankrijk zal worden gevolgd? x*ben nagenoeg all genomen, omrede gearbeid worden, wa »ekend gemaakt. L. mder eenige aanzeg. udan, omrede zij ges per week langer to ng- krijgen van «hl Hun zitkamer was weldra opgevroolijkt mrt bloemen en vol pakjes en brieven. Want toen eenmaal door de telefoon de verbinding met de beschaafde wereld was hersteld, kwamen vrien- den en bekenden als door een tooverslag van alle kanten opdagen en zonden haar bewij zen van vriendschap en hartelijkheid op «ie prettige manier eigen aan hun kring. Vera Travers vond «hm haar vriendin te mid- «len van allerlei drukten, toen zij den volgenden morgen vroeg binnen kwam, 't Was alsof een kostschoolmeisje thuis was gekomen, en of alle familieleden zich iritgesloofd hadden haar van allee te «enden, wat zij zoo lai willend. Zij zelf was «tikker geworden, indnik-1 toppen bentF

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1