ERS ---i NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. fiERK 8. a. U„ OUDERKERK a. d. D„ OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. FEUILLETON. DE GENEZER door ROBERT HERRICK. «Jaargang Woen©d»g 12 Juli 1922.61. 1 Bueno^ gewonnen^ an ir Corral, kwam letterdam, vertrok laar Java, kwam otterdam, pass. 9 V. alles I” van ons wel, kleintje, daar zal ik wel voor Helen begreep, dat deze edhtge- (Wordt wrmltft Batavia, pass. 9 in Melbourne naa< OJtA. 9 Juli. re ar- zou zijn geweest, vluchtelingen een nacht een onder- van een vóór de plaatsing to rijn. INGEN. Austrt •oenlijk I" Zij lachte fatrfjd Alto-G.SA omt dus nogmaej Reizen is het paradijs van den dwaas. EMERSON. Medan naar Ne^ aar Buenos Ayre^ Jew Orleans naa< i om hier iets te zei de jonge vrouw met overtui- irberloht* imwfem vm|| naar al- dè zaak „Wat ken je toch veel menschen I" zei de jón- jfeie vrouw benijdend. „Daar kan jejself niets aan doen,” antwoordde t •teelemaal niet medewerking geoffreerd, ook zoo ver gekomen, socialistische partij, die ABONNEMENTSPRUSi per kwartaal fZM, par weak 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 240. par mek 22 cent, overal waar da bezorging par looper geachtodfe Franco par poet par kwartaal 8JI, mat Zondagsblad ƒ840. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT H. GOUDA* bü onze agenten en loopers, den boekhandel on da postkantoren. Onze bureaux rijn dagelijks geopend van 9—4 nu Bedaetia TaL M4, oningen. 7\ 'disfjora. j van 12 Juli slijke wind, Hdlff lijk droog wee% «OOSCHE COURANT ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behoorende tot dun bezwgkringh 1—8 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van bulten Gouda an den bexorgkringi 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën In het Zaterdugnummcr 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentlën de helft van den pry». INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1—4 rsgels ƒ2.06, elke regel me» 0J50. Op de voorpagina 60 hooger» Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bU contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomrt van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten an moeten daags 'aan het Bureau sijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd t d» hij dat hij de heele „bron” er maar anT moest geven. „Je kunt hier In de stad iets veel voordeelt gers krijgen. Holden!” zei hij. Hij noemde een heel voordelige betrekking aan een levensverzekeringmaatschappij, waar h( veel invloed had en kans op een aanstelling aW dokter aan een groot hospitaal. „Er zal wel iets goeds te krijgen zijn wee< maar niet ongerust F zei hij vol vertrouwen. De rijke man wilde een uitredding, een w«H der, voor zichzelf koopen, en hij was bereid re© som, hoe groot ook, er voor te betalen. Du dokter luisterde zwijgend naar al die voorstol* len totdat hij ten slotte ongeduldig hethooCd schudde b „Wij zullen daar later wel tens over praten Waarom doet u eigenlijk zelf niets voor' den jongen 't Is toch volstrekt geen modbdh* geval.’ „Ik kan ónmogelijk weg, ben to gtbondeW Als ft nu de zaken hier J iet toopen, ZM dat gevaarlijk kunnen worden.’ Holden glimlachte koel. „Daarenboven, ik geloof, dat ik Harry weinig zou kunnen helpenje weet hoe dat met ouJert gaat Ik ben er zeker van, dat jij de maS, bent, die invloed op hem zou hebben dat U natuurlijk alles waard f-Hij in in een hoe tel hier dicht bij, kan je nu niet even naaf' hem toe brengen F ingenieur Hermann Fischer en den vroegeren «eisten luitenant ter zee Erwin Kern op het spoor. Beide daders hebben zich van 4 tot 6 JuH in Mecklenburg opgehouden. Daarop vluchtten zij over de Elbe op Hannoveraansch gebied. Vandaar zijn zij naar Zuid-Duitschland vertrokken. Berlijn, II Juli. (N. T. A. Draadloos.) De moordenaars van Rathenau werden op rij wielen gezien bij Gnrdeleben in de Altmark (provincie Saksen). De politie heeft een gere gelde drijfjacht georganiseerd met politiehon den; zü heeft ook de geheele bevolking opge roepen. Duitschland Men is den ingenieur Fischer en den gewe zen lujtenant Kern, de moordenaars Rathenau, thans op het spoor, aldus Berlijnsche correspondentie in deN.R.C., waar aan wij verder ontleenen Zij houden zich in de buurt van Gardenleben op. Een sterke afdeeling Berlijnsche politie is naar die streek vertrokken om van Gardenleben uit de opsporing voort te zett?n. De agenten, beschikken over tal van automobielen en even» eens over een groot aantal politiehonden. De rijksrrgeering heeft op do arrestatie dei da ders een tweede premie ven een millioen mw.k uitgeloofd. Uit het onderzoek der politie is gebleken, dat de moordenaars na den aanslag vermoedelijk eerst naar Rostock 'zijn gevlucht. Hier hebben zij niet den steun gevonden, waar zij op re kenen en daarop zijnzij vermoede!jjk p-'i spoor naar Wismar vertrokken en Vervolgen» naar Lenzen aah de Elbe. Men vermoedt dat zij ook deze afstanden per- spoor hebben, afge legd, daar dit moot hebjjen plaats gevonden tusschen 6 en 8 Juli en in dezen korten tijd de reis per fiets ónmogelijk Te L«nzen hadden do bótte man verzocht hen voordoen komen te geven. De man1 stuurde hen naar het hotel*Zur Sonne, waar zij een onderkomen vond<n. De politie van Berlijn had intusschen hun spoor tot Lenzen vervolgd, teiwijl ook do aandacht der autoriteiten dezer gemeente op het tweetal werd gevestigd. De politie van Lenzen zocht den man op, die het tweetal naar het hotel Zur Son. e had gestuurd. Fischer en Kern z«ten juist in het restaurant ven het ho tel toen zij den hun bekenden van in gezel schap van een politieagent over het voor het hotel gelegen plein zagen naderen. Zij Heten het bestelde eten in den steek en slaagden er nog in over de Elbe te vluchten. Toen de politie merkte, dat de gezochten uit het hotel waren verdwenen, snelden de agenten naar de Elbe en zagen nog hoe het tweetal aan de overzijde uit een gehuurde boot sprong, vermoedelijk om in de bosschen van Lueckow een schuil plaats te zoeken. Het Berlijnsche politiecom- mando, dat intusschen ter plaatse was versche nen, trof onmiddellijk de noodige maatregelen om de gezochten te omsingelen. Uit het verder onderzoek bleek, dat de vluchtelingen eers* naar Ziemendorf en vervolgens over Ahrendsee waien gegaan. Bij Ziemendorf hadden zij een stafkaart verloren. Deze kaart werd door do politieagenten gevonden. Alle autoriteiten uit de gansche streek zijn thans gealarmeerd. Zij hebben allen nauwkeurige persoonsbeschrij vingen en portretten van de moordenaars ont vangen. De vluchtelingen hebben vq^r hun Terwijl de twee jonge vrouwen hun weder- zijdsche ervaringen in hun kort 'huwelijksleven bespraken, maakte Holden opnieuw kennis met de stad en de stadsgewoonten. Hij was een paar uur met Horace Elport in een van zijn club* geweest en had daar de reden van het dringen de telegram gehoord, dat hem zoo haaastig naar de stad had geroepen. Elport had e- dent aan een dei* universiteiten. Op de een of andere manier was hij in kennis gekomen met een vrouw beneden zijn stand; zijn vader was bang, dat hij haar misschien al getrouwd had. ,,’t Zal zijn heele carrière bedorven als ik den boel niet in orde kan maken!" riep Elport uit hij leunde vermoeid achterover in zijn stoel. „Wat zeg jij er van dokter V’ Holden knikte, stak zijn groote handen in zijn zakken en keek zonder te antwoorden rond in de weelderig ingerichte club, waar overal ver spreid tafels en stoelen stonden, die de leden gelegenheid gaven alleen en gemakkelijk uit te rusten. De dokter keek onderzoekend les, alsof het een deel uitmaakte van waarover zijn oordeel gevraagd werd. ,Jk ben bang, dat het een oud| geschiedenis is,” zuchtte de vader. En het was een oude geschiedenis, niet zoo zeer hetgeen hij vertelde, als wel de diepere oorzaken, die hij verzweeg, de geschiedenis van zijn eigen huwelijk uit berekening, zijn welge slaagde pogingen om vooruit te komen, een ge regelde maar ongezellige huishouding, waarin het kind zijn eigen weg ging evenals de* ouders den hunnen, de beste scholen voor hem, van alles het beste voor iedereen I Toen de moeder gestorven was, werd de jongen naar een groote kostschool gezonden en daarna naar een univer- gens vrouw benijdend. Vera luchtig. „De meeste van die menschen zijn fteelemas! niet interessant. Gerard houdt niet fran bijzondere menschen, hij vindt ze niet fat- luaiste geld nieuwe kleeren gekocht en hebben naar men vermoedt hun oude plunje, die de politie kent, in ransels op hun fietsen gebon den bij zich. Zij beschikken over geen geldmid delen meer en 4ijn reed* gedwongen geweest bij landbouwers en bij de dorpsbevolking om brood te bedelen. Door het verlies van hun kaart zijn zij ook gedwongen aan de bevolking naar den weg te vragen. Men vermoedt, dat zij zich zooveel mogelijk overdag in de bos schen schuilhouden. Politieagenten met speur honden ^doorzoeken deze bosschen. Alle stra len en landwegen worden met agenten per fiets en per automobiel bewaakt. Men vermoedt, dat Fischer en Kern zullen trachten naar Zuid- Duitschland of naar de Lüneburger Heide te ontkomen. De autoriteiten meenen echter, dat zij er niet in zullen slagen door dè omsinge ling “heen te breken. DE BESCHERMING VAN ÓE REPUBLIEK. Berlijn, Tl Ju 1*1. (N. T. A. Draadloos). De Rijksdag heeft heden de wet ter bescherming van de republiek in tweede lezing Verder be handeld. De meerde rheidssocia list en vroegere minister Wisselt critiseerde hetgeen gisteren door den Beierschen gezant te Berlijn was ver klaard. Z. i. was het wetsontwerp, dat in alle andere Duitsche landen instemming heeft ge vonden, ook voor Beieren aannemelijk en uit voerbaar. De Duitsch-nationale afgevaardigde J Griffe verklanred zich definitief tegen het ontwerp, dat z. i. slechts ten doel heeft de Duitsch-natio- nale oppositie te onderdrukken. De rijksminister van financiën, dr. Radbruch, dierylo den vorigen spreker krachtig van repliek ep voerde aan, dat er geen sprake is van een uitzonderingswet en dat het staalsgerechtshof niet indruischt tegen de grondwet. De verbreeding der regeerlng. De Vorwürts bespreekt de houding der de- tnociaten en het voorstel van de D. Volkspartij om in de regeering te treden. Het blad conclu deert, dat met het besluit van de democraten over do vraag of zij de vorming van een groo te repubiikeinsche meerderheid in de kind wil len werken dan wel deze willen tegenwerken, wordt ook beslis* over die andere vraag, nJ. of tusschen de Duitsche arbeiderspartijen en de Duitsche burgerlijke partijen vertrouwen en samengaan mogelijk zal zijn op den grondslag van dc democratische republiek, ter gemeen- schoppelijke verdediging van die tepubliek. Verkltying van Michaelis. Naar uit New-Jork bericht wordt, beval de vioegere rijkskanselier dr. Michaelis, van Ja pan komende tegenover een Amerikaanschen journalist een gemeenschappelijke conferentie aan tusschen de^geallieerden en Duitschland, daar anders puitschland en Frankrijk aan economischen ondergang waren prijsgegeven. De gedwongen leening. B e r I ij n, 11 J u H. (N. T. A. Draadloos). De belastingcommissie van den Rijksdag heeft het regeeringsontwerp betreffende de gedwongen leening wordt vaaigesteld op 70 milliard mark en wordt bepaald, dat de totale opbrengst der leening slechts zal worden gebruikt ter beta ling van de leveranties in natura aan de En tente. leening aangenomen, waarbij het bedrag der Wicht waren. „Missduen zal Gerard ook wel niet UudenT „Natuurlijk wel, kleintje, daar zal ik wei ”~'- •orgen en I’ 2_. 2 *oot precies deed wat zijn handige vrouw hem beval. Toen gingen zij het kind bekijken en beuzel- nog wat langer, praatten over kleine kin deren en over stadsnieuwtjes. De bewondering Helen voor haar knappe vriendin steeg meer meer en eindelijk riep ze »,Vera, wat heb jij .veel van je leven gemaakt!" Uk heb er van gemaakt wat ik kon," zei de ihdcre beteekenisvol. „Dat is eigenlijk het eeni- Wat wij getrouwde vrouwen doen kunnen.” Jk zou wei eens willen weten, boe ik het ■pe® moest F De slottenda schuld. In de derde decade van Juni steeg de vlot- tonsche schuld van Duitschland tot meer da* M.295 milliard. te DE DALING VAN DE MARK. In het Lagerhuis weigerde de eerste minister Maandag eenige verklaring nf te leggen over de achadevergoedingskwestie. Hij merkte even* wel op, dat in den loop van eenige dagen d<A toestand zich zoo zou kunnen ontwikkelen, dal het afleggen van een verklaring wenschelijb zou worden. Tot 'U toe, voegde hij er aan toe^ hebben de Duitschers zelfs nog niet de betalirv gen gedaan, welke de werkelijke achade in Bel» git> en Frankrijk zouden dekken. v De bladen melden, dat men in bevoegde krln. gen te Londen van meening is, dat het initiatie! voor een wijziging in de kwestie betreffende schadevergoeding neerkomt op Poincaré l doch het is gewenscht, dat laatstgenoemde, al< vorens *en nieuwe conferentie der geallieerde: of een nieuwe politiek voor te Stellen, het rap port afwacht van de gnrantiecommlMle en he sluiten der Fronsche parlementaire zitting, De Daily Telegraph schrijft, dat de Brittsclw deskundigen weigeren te gelooven, dal, staan de tegenover de instorting van den mark, dl huidige onderhandclingen tusschen de Duitsche regeering en de garantiecommissie van weinig meer dan academische waarde zijn. Er word op gewezen, dat gedurende de week, eindigend» 30 Juni, Dultsch bankpapier is uitgegeven tol een totaal bedrag van twaalf duizend millioea Mark. De financieels correspondent van de Timez sdhrijftWeinig beteekenis wordt in City-krhw gen gehecht aan het relatief kleine herstel va« de Mark op eergisteren met het oog op bet bij* eenkomen der bankiersconferentle. Het is rlH mogelijk een werkelijk begin te maken met d« stabilisatie der wisselkoersen, zoolang hrt vraagstuk der schadevergoeding en der inter* geallieerde schulden onopgelost blijft. De Tl- mee betoogt met klem de noodzakelijkheid eet uitweg te vinden en het blad doet een beroep op dan terugkeer naar den harden en ernstigen denkenden goeden .wit en gevoel van sanmhoo- righeid. Het verband van de instorting van d« mark met den politieleen toestand in Duitsch land en de houding der geallieerden ten opzich te van den nieuwen toestand, moet, zegt de Times, door, de geallieerden worden onderzochf zonder rich over te geven aan een paniek, wel ke de jongste gebeurtenissen ernstig bedoelen te scheppen. Duitschland’s capaciteit tot bftallte moet grondig en objectief worden ondei zocht De methode van betalen moet worden vastge- steld tot voordeel van allen. Wanneer het be drag en de methode definitief zijn vastgestel4 moeten zoo spoedig mogelijk de maatregelen worden genomen om hen te dwingen die onder contrftlo van Duitschland vallen en in staat zijn de schadevergoeding geheel te betalen. De typografemtaking geëindigd. Berlijn, 11 Juli. (N. T. A. Draadloos). De Berlijnsche boekdrukkerzstaking i* getdnr digd. De looncommissie in het drukketvbedrijt deed in de vergadering van Maandag bemidde lingsvoorstellen, die heden door de Berlijnsche werkgevers en werknemer* werden aanvaard. Duitschland. Het tekort bij de posterijen. De rijksminister voor de Posterijen deelde lp de rijksdngcommissie moe, dat het tekort voo< vroolijk, alsof de opinies van Ge- tord wel heel typisch, maar niet van veel ge- dam naar ia. aar siteit. Eigenlijk kende zijn eigen vader hem niet, en toen kwam plotseling dat bericht als een donderslag aan den helderen hemel. „En wat wilt u, dat ik nu doen zal?” vroeg Holden kalm en zakelijk. „ik hoop, dat je mijn jongen voor mij zult kunnen redden F Hij had al een plan gemaakt. Als hij den jon- gen dokter en zijn vrouw kon overhalen, om den een zoon, stu- jongen mee te nemen ergens buitenslands, voor een paar maanden, dan zou hij met een advo caat den boel wel in orde kunnen maken, met andere woorden hij zou de vrouw kunnen af- koopen, een scheiding kunnen bewerken, zoo noodig, en de rest. „En de jongen vroeg Holden. „O. jij kunt hem wel hans, daar ben fle zeker van, als hij maar eenmaal buiten bereik van dat schepsel is." antwoordde Elport opgewonden. ,4e kunt gaan waarheen je wilt, en doen wat je wilt Jij bent de eenige man, die me hierin helpen kunt, wil je het voor mij doen?" Zijn geoefende blik had dadelijk gemerkt, dat de jonge dokter een belangrijke en krachtige persoonlijkheid was hij wilde die koopen zoo- als hij meer zeldzame en kostbare zaken kocht, die hij vgor het een of ander doel noodig had. Zooals $oovelen van zijn soort had hij de meest mogelijke achting voor een „persoonlijk heid” en praatte daar grang over. Als iets hem tegenliep in de wereld, dan ging hij dadelijk bij zichzelf na, welke „persoonlijkheid" hem het best zou kunnen helpen om er zich weer uit te redden. Hij hield Holden handig de' voordeelen voor ootren, die deze groote dienst hem waard waren, stelde allerlei verlokkende mogelijkheden voor en toen Holden vroeg „En wat zo» er dan van mijn werk in het kamp moete» worA*n f v. OVKRZICHT 1 De toestand in Duitschland verdient op het ^Ogenblik wei de meeste aandachtde kwestie Fan de uitbreiding def regoeringscoalitie blijft jton netelig probleem. Want wei hebben de Duitsche nationaal-liberalen, meer bekend on- 0er den naam Duitsche volkspartij, op ’t verzoek ran centrum en democraten erin toegestemd tot J3e regeering toe te treden en ook de onafhan- leelijken waren wel bereid, sinds de aanslag op fcathenau plaat* had, deel uit te maken van de regeering, maar de socialisten van verschillen- «e schakeering de U. S. P. D. zoowel als de «neerderheidssocialisten zijn tegen een uit breiding der regeering (die thans uit demo craten^ centrum en soc.-dem. is samengesteld) tn vorenaangeduide rechtsche richting. Men Woelt zich links niet al te prettig in de nabi jheid van de uit monarchistische principes le rende D. V. P., al heeft de voorman van deze toartij, Stresemann, op krachtigee wijze de moordpolitiek der Duitsche reactionairen ver oordeeld en de Duitsche regeering zelfs haar Het is nu dan dat de meerderheids- -7- r_. „j, wel gaarne de onaf- hankelijken naast zich zouden zien als regee- ifogspartij, besloten heeft, dat er voor haar geen sprake is van medewerking-met een re- geering, die naar rechts is uitgebreid. Zij rede neert alduszal de republiek worden be schermd, dan moet er een repubiikeinsche re geering komen. M. a. w.: in geen geval aan vaarden wij de D. V. P. als deel eener regeering. Het laat zich dan ook voorzien en ook de Vorwürts gaf in dezen geest haar gevoelen te kunnen - dat de verwarde toestand alleen kan eindigen door het ontbinden van den rijksdag. Dit zal zeer stellig het geval zijn, wanneer de U S. P. D. aan de wet ter bescherming van l&e republiek haar steun onthoudt. De ontstellende daling van de mark heeft verder de aandacht van heel de wereld en zoo wel de moord op Rathenau als de reparatiepoll- tlek der geallieerden zullen hi^r het hunne toe hebben bijgedragen. Uit alles blijkt wel, dat Duitschland niet meer kan betalen en volgens een telegram uit Parijs is Maandagmiddag in derdaad door de Duitsëhe vertegenwoordigers het verzoek om een tweejarig moratorium over handigd. Het schijnt, dat de Juli-storting nog wel kan worden verricht door Duitschland, maar in Augustus, September en October moet het rijk tezamen 150, in November en December I tezamen nog I2O millioen mark in goud be talen. Tot het betalen van deze bedragen acht 8e regeering te Berlijn zich niet in staat en zij rou dan ook gaarne zien, niet alleen, dat haar ©ver 1922 uitstel van betaling werd verleend, p\®ar dat zij in 1923 en 1924 mocht betalen In natura. Zelfs in Frankrijk begint nu lang- tamerhand het inzicht meer baan te breken, 6at thans niet geantwoord kan worden met •ancties. Dit zou den financieelen toestand niet •lechts nog meer wjjwarren en het eerste gevolg ervan zou zijn, dat Frankrijk geen be taling kreeg maar er zou ook een sociale revolutie in Duitschland het gevolg van kunnen rtjn. Het ware dan ook alleszins wenschelijk, dat B*ans met meer spoed werd overgegaan tot een veranderde politiek tegenover Duitschland d*ze zou kunnen bestaan in het verstrekken van een internationale leening, het verleenen van een moratorium en een vermindering van het totale schadeloosstellingsbedrag, dat gere- geld zou moeten worden in verband met de we- derzijdsche geallieerde schulden en de aan Amerika verschuldigde bedragen. Terwijl Duitschland dus mei overstelpende moeilijkheden heeft ts kampen, hangt het rijk nog steeds de bedreiging boven *t hoofd van een staking in ’t Roergebied, waar het conflict met de mijnwerkers steeds beangstigender vor men gaat aannemen. De minister van aibeid Braun is in allerijl naar Essen vertrokken om te trachten door besprekingen te redden, wat nog te redden valt. Het is te hopen, dat zijn ijveren met succes mag worden bekroond en dat zijn invloed de communistische agitatie de baas mag worden; het heeft er n.l. allen schijn van, dat het in ’t Roergebied niet gaat om een loon-, maar veeleer om een politieke staking. Wanneer deze niet voorkomen wordt, is voor Duitschland het leed niet te overzien. Zijn eco nomische kracht zou er op misdadige wijze door worden aangetast en dit geldt vooral thans, nu Duitschland door het verlies van Opper-Silezië een zijner belangrijkste kolenge bieden heeft verloren. Medan naar Poi< tli van Amsterdan^ Batavia, pass. Java, pass. H naar Australj n. van Rotterdam ran Adelaide naaf Barbados naa< an Amsterdam Ml van Kaapstad tf| „Mankeert er dan iets aan F vroeg Vera met haar slim lachje. „Jouw leven moet nog be ginnen." „Maar wij leven zoo ver weg van mompelde ze bijna onverstaanbaar. „Zou je weer naar de stad terug willen F Helen knikte snel. De glimlach om Vera Travers lippen werd breeder, zij dacht weer aan den morgen toen zij het jonge paar tusschen den menschenstroom, in de drukke straat had zien verdwijnen. „rt Is daar zoo eenzaam, en ook geen plaats om kinderen op te voeden I” „Maar zou de dokter wel willen veranderen wat zegt hij er van?” „Als hij maar eenmaal gewend was, hij is heel knap, weet je." ,4», meneer Elport zegt, dat hij de knapste dokter is, dien hij ooit ontmoet heeft, en Dr. Jenks zegt, dat hij de trots was van de school toen hij studeerde maar ,Jiij moet geholpen worden beginnen," z" fingr- „Maar hij is daar in de bosschen toch al met iets begonnen F „O, dat kamp F riep de doktersvrouw met verachting uit. „Nu, we moeten er nog maar eens over den ken," zei Vera peinzend. „Vergeet vooral mÜn diner niet Vrijdag, hoor I nu, tot ziens F De twee vrouwen omhelsden elkander en zij vertrok. Er was niets belangrijks gezegd en toch had de jonge vrouw veel geleerd en veel wat haai duister had geschenen was haar nu helder ge- worden. Want op die manier wordt de opvoe- Jsfdtag va» vrouwe© in waarheid voltooid. DUITSCHLAND. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Vermindering der storting van 15 Juli. De Commissie van Herstel publiceert het vol gende communiqué: Overeenkomstig de beslissing van 21 Maart 1922, waarbij de stortingen werden vastgesteld, die in Duitschland in den loop van het jaar 1922 moet verrichten, heeft de commissie van herstel in haar heden gehouden zitting beslo ten van de eerstvolgende storting door Duitsch land af te trekken een som van 17.892.602.50 mark, zijnde de interest van het reservefonds en de betaling,verricht door de Luxemburgsche regeering vopr kolen en de Alliance de Textile voor kleurstoffen, geleverd van af T November 1921 tot 30 Juni 1922. Het door Duitschland in baar te storten bedrag voor den termijn van 15 Juli wordt hierdoor bijgevolg teruggebracht van 50 millioen goudmark tot 32007.397.50 goudmark. Berlijn, II Juli. (N. T. A. Draadloos). Een telegram uit Washington spreekt het be richt tegen, dat Morgan naar Berlijn zal komen om daar te onderhandelen over de mogelijkheid van een internationale leening voor de schade vergoeding. Duitschland. DE MOORD OP RATHENAU Berlijn, II JuH. (N. T. A. Draadloos). In een officieele mededeeling wordt verklaard, dat de arrestatie van de beide moordenaars van Rathenau eiken dag is te verwachten. De geering heeft de to.ale belooning voor de restatie verhoogd tot 2 millioen mark. Wismar, 11 JuH. (W. B.) In verband met den moord op Rathenau zijn hier twee jonge lieden gearresteerd. B e r 1 ij n, II Juli. (W. B.) Officieel wordt meegedeeld: De Berlijnsche politie is de beide voortvluchtige moordenaars van Rathenau, den 2.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1