O j J al b3 «mcML zn. UDA Dr de O NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Donderdag 13 Juli 192$. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen .5 BUITENLAND. weer VMN tCt EN oorlog. SI» Jaargang1 DE GENEZER door ROBERT HERRICK. In- ECK BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLH, NIEUWER» - -- -- ---«wm.w nr m\T*TX'tznniT wnimmrmron»» virzoriM FEUILLETON. KERK a. d. IJ-.OUDERKERKa. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, VV A DDI NX VEEN, ZEVENHUIZEN. OOWHE COURANT botterdam. V kwam 10 Juli erdam, vertrok Batavia te Soe- Zork, kwam 9 vaar Rotterdam ra te Rangoon atavia, vertrok t Oost London lavia, pass. 9 i Bremerhaven via naar Am- r Java, kwant lam, pass. 11 louth; laagste In 1914 is het stelsel van het moratorium vrouwen zijn demonen, die kippen," nkhuizen. i' !630 50 (Wordt «crvolgd| 2640 44 a 13 Juli: ind, licht tot g weer, iet* itta naar Java, van Rotterdam «rloht. nat otterdam, voet mijl Oost van fel meer dan je van de meeete mannen zeggen I kunt.” „Ach, daar weet ik niets van 1" antwoordde Graham met een ongeloovig glimlachje. „An deren loepen met den 'rits wegmenschen zoo- i ens» an^bngetrouwd, kloon van den een >or zulk weten-' ging hij, zon door de drukke den door klein- zielige eerzucht en alleen vervuld van het ide- ol, of met idpaata. i reinigt do omen, werl fecteerend, j dagelijkse r, het geel t der tanden aakt boven» heerltyk. 2644 8k n Batavia naar De Engeleche schulden aan Amerika. T. o n d e n, 12 J u 11. (V. D.);D« kwwH* schulden van f Madras naar en de geleerde ging weer voort met zijn uitleggingen. Holden wist, dat vijf jaar lang, van het oogenblik af, dat hij gepromoveerd was, deze kleine, stille man alleen maar geleeefd had voor het ééne doel, het vinden van een tegengif tegen longontsteking. Al die jaren lang had hij ge werkt in deze kamer op een bovenverdieping van het laboratorium, ongestoord door het la waai van het drukke stadsleven, en door de jacht naar roem en eer. Het was de zuiverste uiting van hartstocht, die in den tegenwoordigen tijd iemand'kan bezielen; de toewijding van den medicus op zoek haar ziekte-oorzaken en hare bestrijding. sche school.” Zijn smal gezicht drukte nfl begon te vertellen van de acac die een anderen blik geven op geleerde wereld. *t Was de o OEMs or Rotterdam, Java, pass. TO als Farrington, die munt weten te slaan uit het weinige dat rif weten.” „Wie is Farrington?” „O, een van de beschermelingen van Jenks, hij is dit jaar docent geworden aan de medi teer uit toen hij tonische intriges, set loven van de - - -.wwenouda strijd tusschen de mannen der „praytljk", zooals Dr. Jenks, die tot nog toe de school had beheerscht, en de jongere medici, voorjfet meerendeel ijve rige onderzoekers, dfe^mnachting koesterden voor die „practjci” en hen voor het meerendeel verdachten van „het om het geld te doen.” Die genen, die In de laboratoria werkten en ge noodzaakt waren van een mager inkomen te leven, zonder dat ze door de groote menigte werden erkend, oefenden scherpe kritiek uit op hun collega’s, die ruime inkomsten hpdden en door het publiek op de hand*n gedrageii wen den. „Het moest verboden zijn, dat ze voor hoog -23 naar den ander gaan als zij in de school moeten les geven, terwijl ze hun academische aanstelling gebruiken als middel om geld te maken,” mopperde Graham. Holden wist, dat de anderen zich zouden kunnen ver dedigen met een „onze ondervinding* b nattig voor de studenten Iemand, die nlleen maar onderwijzer of onderzoeker is heeft geen me schenkennis en geen ondervinding van '.ie’ gevallen enz.” Zoo gaat het altijd in de were 1 is de strijd tusschen de twee Idealen, eigenlijk meer de botsing tusschen het ide.-r! het gemakkelijk genieten van het pence- succes. En zoo zal het al|ijd blijven zooien door hot twaeslacW«<t <n do merwuheHik* „Geeft u mij het adres maar,” antwoordde Hólden. „Ik zal hem gaan opzoeken, en die (trouw ook, dat schepsel,” zei hij beteekenis- M>l, „en als ik u helpen kan, zal ik het u later reien weten.” „Goed!” zei de vader opgelucht. „Wij moe- gauw handelen, weet je, voor dat de zaak Mtlekt en er in de kranten een schandaal.van ;<wnankt wordt 1” Holden keek den ouden man na toen hij in zijn ®Uto stapte en 4!fde veeren kussens achterover Itónkop z|jn gezicht weren weer nieuwe zor- Bsn te lezen, terwijl hij den chauffeur een an- |br adres opgaf. De jonge dokter liet het kaartje Jton Elport In zijn zak glijden en ging den kent fep van de medische school. Rieder ander onbekend jong dokter van buiten T» verrukt zijn geweest over de gelegenheid, iiera geboden werd om een man als Hora- Eiport van dienst te zijn. Het zou een brug nnan worden, die veel waard kon zijn bij zijn ipbadre We» bijna cooveel waard als om bij i bekend persoon, die zwaar ziek was geroe- te worden en eiken dag bulletins in de m|pn «ver de patiënt te kunnen onderteeke- U Magr Holden dacht nis* ann eerie voor- ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.60, per week 2?. cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» Franco per poet per kwartaal ƒ3.15, net Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA* b|j onze agentes en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.; Administratie Tel. Int 82; Redactie TeL 648. OVERZICHT JA! moge dan thans te Berlijn de typografen- liking zijn geëindigd, al moge de Juli-etorting |B Dultschland met een zeker bedrag zijn ver- itndsrd en al mogen ten slotte de moordenaars Ra Rathen au zijn gevat, deze feiten zijn hoe tfangrtfk op zich zelf ook van te geringe rsagwfjdto dan dat de toestand in Dultschland f plotseling door wordt veranderd. Hoe ernstig toestand wordt beschouwd door den rijkskan- itter, dr. Wirth, wondt ons duidelijk, wanneer kennis nemen van een Interview, dat de par- iöuliere correspondent van de Excelsior te Ber in heeft gehad roet den rijkskanselier. Om de toenbare meening In Frankrijk in te lichten over moeilijke situatie waarin het Duitsche rijk zich p het oogenblik bevindt, gaf dr. Wirth het vol- ende antwoord: Heel de wereld moet de tegenwoordige re seating mot alle middelen steunen op dat Tiet Duitsche volk het gevoel heeft, dat het •indelijk aan het ongeluk ontsnapt. De sta ten van Dultschland beschouwen de bezet ting van de Roersteden als een groote on rechtvaardigheid. Wij kunnen niet begrijpen, Waarom men ons deze bezetting verder laat terduren, aangezien wij toch Weeds met alle nlddelen hebben getracht het verdrag van Versailles te vervullen. Wij kunnen bijge- rolg ook onzen tegenstanders geen bevredi gend antwoord verstrekken, wanneer zij ons Kragen, wat wij voor Duitschland hebben gedaan. Onder deze omstandigheden stijgt de dollar tot 520 mark Het uur van 't ge weer is gekomen. Bovendien wees rijkskanselier Wirth erop, dat iberetd is en steeds bereid zal zijn met Fran- flfc lot overeenstemming te komen. Hij' is de -iMoing toegedaon, dat Duitschers en Franschen ifeeen moeten komen om onder <Je tegenwoordi- niet alleen voor Dultschland, maar ook voor rrnhkr(jk gevaarlijke, financieele omstandighe- vraagstuk der schadeloosstelling deel terwijl hij langzaam en opmerkzaam door de drukke straat liep. Nog nooit had hij Elport zoo van zijn wereldechen kant leeren kennen als dezen middag en er was veel, dat hem tot na denken stemde. „Hij moet het zelf doen,” mom pelde hij, ^als er tenminste iets gedaan kan worden I” Na eenigen tijd sloeg hij een*stille zijstraat in en bleef staap voor een leelijk, steenen huis één uit een kleine groep vuile, kazemeach- tige gebouwen. Binnen deze muren had hij veel jaren van zijn jeugd doorgebracht en toen hij zijn oogen er langs liet gaan, kwam een stroom van oude herinnneringen bij hem boven, van oude eerzucht, wensriien, hoop en ontgooche lingen. De eigenaardige lucht van medicijnen in de gangen wakkerde die visioenen uit het verleden nog aap. Hij duwde een deur van een bovenkamer open, waar een kleine, kaalhoofdige man over een laboratoriumtafel stond gebogen, waarop een verzameling kleine glazen scho tels stond verspreid. „Waar in 's hemelsnaam kom vandaan riep de man aan de tafel uit, terwijl hij een groe ne kap van zijn oogen lichtte. „Uit de bosschen, Graham,” antwoordde Hol den. „Heb je die luis al gevonden „Nog niet I” zei de jonge geleerde bedaard met al het zelfvertrouwen van den grondigen on derzoeker. „Maar ik ben er niet ver meer af!” en hij begon dadelijk met een beschrijving van zijn onderzoekingen en proeven. Uit de kamer daar naast kwam een vreemd geluid eb -uit een mi niatuur boerenerf, het zwakke gepiep van gui- ncesche biggetje» en het zachte gekakel van kippen. ^Zijn daar je patiënten?” vroeg Holden. Ja, ik gefafvik voor de proeven •’oornameiük Holden luisterde naar de opgewonden be~ sdirtfving van zijn geliefd onderwerp. De hem uit zijn studietijd bekende instrumenten herid# nerden hem aan zijn eigen jeugd toen hij nog vol hoop en gooden wil washij voelde zich voor het eerst weer tbais in de stad. Zulk ren leven was nooit zijn ideaal geweest, maar hij begreep dezen man en achtte hem hoog. Tevre den met zijn eenvoudig beetar~ J met het kleine salaris, dat vo schappelijk werk werd gegeveiy der van zijn weg af te wijkem wereld, zonder afgeleid te won aal van zijn wetenschap, met zijn scherp be grensd doel. JIu,” zei Holden eindelijk, „je doet iets wat DUITSCHLAND. DE MORATORIUMKWESm Een Fransch oordeeL De Matin bevat naar aanleiding van Duitsch- lands verzoek om uitstel van betaling, blijkens de N. R. C, een bitter artikel onder het op schrift „De failliet-vrede. Van moratorium tot moiatorium tot aanden volgenden oor log”. Eenige weken geleden, zoo schrijft het blad, vernam men, dat het waarborg-comité naar Ber’ijn vertrokken was met de bedoeling daar, eindelijk, waarborgen te gaan zoeken. Dezer dagen is er gemeld, dat twee Duit sche staats-secretarissen uit Berlijn naar Pa rijs vertrokken waren om te zien of ze er een moratorium konden krijgen. Aldus blijkt, dat, wanneer de commissie voor de vergoeding geen 1 vergoeding verkrijgt, het Waarborg-comité ons geen waarborgen geeft. Dat bereikt men wan-j neer men commissies benoemt in stede van vraagstukken op te lossen. Daar de bondgenoo- ten sedert den wapenstilstand geen andere po lities gehad hebben, zullen wij van moratorium lot moratorium gean tot op bet oogenblik. waarop Duitschland, na verklaard te hebben niet in staat te zijn om te bet-ilen zich in staat zal verklaren niet te betalen. Naar alle waar- schtfrlijkheid zal dat uur in 1930 slaan. Waar om Omdat het verdrag van Versailles aan de commissie voor de vergoeding de bevoegdheid J geeft bij meerderheid van stemmen de belalin- «mw* viruii «a.jfCMvai *C‘l uc I gen van Duitschland tot 1930 uit te stellen. 2. oorlogsmisdadigers te vonnissen, omdat de I Tegen die meerderheid vermag Frankrijk niets. Die vrouwen zijn demonen, die ons de ftel laten ingaan, door de poorten van het pa- op het verzet van het Duitsche volk zou ■tuiten, wanneer zij aan de Entente haar militaire leiders zou uitleveren Hebben wij niet 12 milliard laten schieten, die op 1 Mei 1921 hadden moeten worden betaald Is het betalingsplan zelf niet door uitstel- termijnen verzacht Hoe kan men ons dan nog ervan betichten, dat wij niet toegefelijk zijn Bainville herinnert er dan verder aan, dat Frankrijk in 1871 veel meer heeft betaald zon der de franc te deprecieeren. Wirth had het er over de verplichtingen inzake de schadeloosstel ling te voldoen door een Duitsch-Fransche over eenkomst. Noch de‘goede wil, noch het inven tief vermogen, vindt Bainville, zou aan Fransche zijde ontbreken om de leveringen in natura te organiseeren. Hij besluit Maar waarmee Frankrijk nog meer zou zijn gebaat, dat zijn kolenen Duitschland verklaart niet in staat te zijn ons de hoe veelheden te leveren, waartoe het zich heeft verplicht. Wanneer Wirth ons zegt, dat de openbare meening hem in Duitsch land voot de voeten werpt, dat hij niet de ontruiming van Dusseldprp, Ruhrort en Duisburg door zijn politiek van partieele Vervulling heeft weten te bereiken, vergeet hij, dat ook de openbare miening in Frank rijk aanspraken en wel zier gerechtvaar digde kan laten gelden, dRar wij niet be taald worden. De publieke opinie ten onzent »ou de ontruiming der kolenhavens niet be grijpen op een oogenblik, det wij gevaar loopen niet meer de Duitsche kolen te krij gen, die wij noodig hebben. 4 Wirth aan 't woord. Ber 1 Ijn, 12 Ju 11. (W. B.). Dr. Wlrth heeft I heden in den Rijksdag bij de beraadslaging over de wet ter bMchermifig’ der republiek o.a. ge zegd, dat deze wet zoo spoedig mogelijk be krachtigd diende te worden. De gedachte der rijkseenheid mocht derhalve niet in discussie gebracht worden. Het werk van de redding van Duitschland mocht niet het werk van een partij zijn, ook niet van de arbeidersklasse, maar do samenwerking van alle deelen van het volk en vnn alle landen, aldus Wirth, ook Beieren kan ons helpen. Wij zijn het werk begonnen. De kwestie van het herstel drukt ons op geweldige wijze. De po litieke spanning verzwakt het volk. De moeilijk heden van het geldprobleem rukken de klassen uiteen. Was ooit een volk zóó in nood, nis thans hot Duitsche volk De politieke atmosfeer is oververhitdaarom heeft men snel en vastbe raden ingegrepen DE MOORD OP RATHENAU De daders nog niet gevat. Berlijn, 12 Jul. (W.-B.). Volgens de Vorwërts en de Freiheit zal de vroegere kapl- tein-luitonant ter zee Killinger, de door de Ber- lijnsche politie wegens verdenking van deelne ming ann den moord op Rathenau gearresteerd is, voor den rechter vnn instructie van destaats rechtbank verschijnen. Berlijn, 1 2 Juli. (N. T. A. Draadloos). Uit de tot heden namiddag alhier Ingekomen be richten is op te maken, dat de politie er nog niet in is geslaagd de beide andere moordenaars sten minister en graaf Balfour, den waamcmen den minister vnn buitcnlandsche «aken. Deskun digen achten de besprekingen over de Amerf- kaansch» schuld vnn het hoogste belang voor den algemeenen financieren toestand. De Duitsche mark onderging heden (12 Juli) op de Londensche beurs opnieuw een aanmer kelijke verbetering. Na opening op ongeveer 2050, tegen 2160 ais laatst- koers vnn gisteren, steeg zij tot 1930 in het pond. Do Fransche en nndero koersen van het vasteland ondergingen in verband daarmee eveneens een verbetering De schadeloosstelling. B e r 1 ij n, 12 Juli. (N. T. A. Draadloos). Volgens het Petit Journal heeft het Britsche lid van do commissie van herstel, Bradbury, die vun het Britsche ministcrire fopneele instructies ontving, de aanneming voorgesteld van een t moratorium aan Duitschland, dat niet slechts de opheffing van alle betalingen in goud voor twee of drie jaren toestant, maar ook voor hetzelfde tijdperk een aanzienlijke vermindering der leveringen in natura. Het blad bericht ver der, dat de gedelegeerden van België en Italië zich hebben aangesloten bij het Britsche voor stel, beide met meer of minder belangrijk voor behoud. DE BESCHERMING DER REPUBLIEK. Berlijn, 12 Juli. (ft. T.'A. Draadloos) De rijksdag is vandaag begonnen met de be raadslaging over de afzonderlijke artikelen van het wetsontwerp op de bescherming der repu bliek hij nam met groote meerderheid do eer ste en belangrijkste artikelen aan in de redactie der regeering. Het artikel bedreigt met strenge straffen de‘ leden van verponigingen, die ten doel hebben leden der regeeringen uit den weg te ruimen. j ingevoerd, dat evenlang moest duren als de oorlog en ophouden bij den vrede. D vrede 13 gekomen en niet andenrdtn -en nieuw morato rium geweest. Onze endefhandcha-j hebben 'de bepaling van de Duitsche schuld tot 1921 uhguteld en Europa ♦vergegeven enn com missies. Het kenmerk van commissie», zegt de Maiin. h nooit tot *»er. resul'aat te komen en altijd te „moratorieere»’. Wanneer mon' ni-Jt meer weet noch wat een mark, noch wat een frank waard is, hoe znl men dan begrdbtingen opmaken? Naar mate fienk en mark feailden, namen on*e schulden tegenover de oondgerooten toe, onte kansen om vergoedingdh te verkrijgen vermin de» den. Om in het begin vaw-1919 een millioen pond sterling te betalen, hadden w’t ongeveer vijf- en-twrntig millioen nowg. Ve-leden week had den wij er zes-en-vijftjg nood'g. Om een mil- ,eu* lioen frank te storten fee iden df Duitschers in 1019 1.250.000 mark nooJlg. Vandaag heb ben zij daarvoor me« dan 41 millioen mark noodig. Dat is hun eigen schuld, zal men zeggen. Ze ker. Mnar het is ookf onze schuld, omdat *ij aliijd oplossingen tot den volgenden dag om stellen. Moratorium »n 1910, moratorium in Mei 1921, moratoriums in Mei 19221 Thnns vraagt Duitschland e<n algeheel moratorium voor 1923 en 1924. Ge?n betahng in geld ge durende die twee jagt. vraagt zij met het ver drag in d» hand. j. Wij wachten, zegt de Matin ann 'het eind van haar artikel, het antwoord van de commis sie van herstel Zal Èbincaré, wanneer zij op eenigerlei wijze toegeèft aan het verzoek van Duitschland, nog gal^bven dat de strikte en integrale toepassing Vnn het vredesverdrag voldoende is voor Frankrijks heil? DE DALING VAN DE MARK. Londen, 12 Julii (R.). In het Lagerhuis werden verschillende vragen tot de regeering gericht nopens de daling van de mark en de schadevergoedingskwestie Home weigerde even wel onder de tegenwoordige omstandigheden een verilfJflring af te leggen. Hij wees er na drukkelijk op, dat de commissie vnn herstel voortdurend vnn den toestand op de hoogte bleef en het Britsche lid dier commissie hield nauwe voeling met de Fransche regeering. Hor ne zegde toe een verklaring te zullen afleggen, zoodra eenige wijziging in den toestand zou in- treden. De draadlooze Enpelsche dienst meldt nog' d.d. gisteren uit Londen In antwoord op een vraag in het Lagerhuis, of in verband met de daling van de Duitsche mark de mogendheden zich bezig houden met een herziening van da schadeloosstelling heeft sir-Robert Horne, de kanselier van de schatkist, ineegedeeld, dat de zaak de aandacht hpeit van de commissie van herstel. De bladen vernemen, dat, zoolang het verslag van de commissie van herstel niet is ontvan gen en in overweging genomen, de regeering geenerlei stappen zal doen. Hoewel Lloyd Geor ge Poincaré niet verzocht heeft zijn komst te vervroegen, acht men het mogelijk, dat deze, nu do Fransche Knmer op reces is, zal besluiten eerder te komen dan aanvankelijk was vastge steld. Sir Auckland Geddes, de Engelsche gezant te Washington, blijft in nauwe voeling met den eer- ‘raAkr(fk gev( «n over het o--- esprekingen te voeren, waarbij zij elke politie- 4e kwestie buiten bespreking zouden moeten la- Örn. Ten besluite vestigde de kanselier de aan- >/acl»t op den emstigen toestand van Duitsch land, wanneer, tengevolge van gebrek aan töun, Ó9 democratische regeering omver werd F^worpsn. Dat zou het sein wezen voor de so ciale revolutie en den burgeroorlog in Duitsch land met al de gevolgen daarvan. De uitlatingen van den rijkskanselier zijn voor Jacques Bainville aanleiding geweest aan de Verklaringen over den ernstigen toestand in Pultschland een aantal opmerkingen vastknoopt. Het is hem duidelijk, dat onder deze omstandig heden, die telkens meer gelijkenis gaan vertoo- fien met die van Oostenrijk, het leven voor de Duitschers nog moeilijker moet worden, maar hij vraagt, wie de schuld daarvan is. Wirth, al- pus Bainville, geeft te verstaan, dat zijn regee- rtng niet voldoende wordt ontzien en dat Prank- irijk de oorzaak van alle ellende is. Hier komt j&e schrijver in de Excelsior tegen op en ten be- Jpoge gewaagthij van tal van concessies, die ban Duitschland werden verleend, zonder dat de jpestanden er ook maar een haar beter door wer- ®en. Hij vraagt Hebben wij niet ervan afgezien zelf de IO VOIluiissen, otnuni ae Berlijnsche regeering verklaard heeft, dat zij ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gnuda en omstreken (behoorond» tot den beznrgkringh 16 regels ƒ4.30; elke regel meer 0.25. Vun buiten Gouda en den hexorgkriujn 15 regels LM.TnWTTVRnLmeer 0.30. Advertentiën in bet ZntordcigttMnMc 80 bU«lag op den prjjs. LlefdadifrUefdfi-advetJentiën <ie helft van dan prij». INGEZONDEN MEDEDELINGEN! 1-4 regels 24)6, elke regel meer /OJTO. O* dr voorpagina 50 honger. Gewone ndverlentiën en ingezonden mededeel in gen hij contract tot zeer ceredneee» den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar p I An tsrui rule Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusacbenkomst vun noliede boekhan delaren, Advortentiebureuux en onze Agenten en moeten .daag» v«>ór dè plaaUing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinds van opname verzekerd tn zi,n. trouwen je een soort hetsteBintooord. try van Ra'i cniu te Murt frx Het schijnt z>lf^ dat de beido bij Gardelegen vervolgden aan dg omsingeling door dr politie xijn ontsnapt, J De nei*»Iag op Harden, Berlijn, 12 Juli. (N. T. A. Draadlos). D< bclooning voor de arrestatie van den tWeede» dader vnn den aanslag op Harden is verhoog^ van 10,000 mark tot 100,000. Hoewel de toe^ stand van Harden iets verbeterife ei oogenblito kelijk levensgevaar niet hestnat, is de toestan^ toch nog steeds 'hedcnkellfk. De geneesheer ducht nog steeds complicaties. De verhouding tot Polen. Berlijn, 12 Juli. (N. T. A. DraadtoosJ Morgen, Donderdag, vertrekt de Duitsche de legatie met den rcf?rendaris van het depart» ment vnn bultenfandsctoe zaken Von Stockharrv mem naar Warschau om voorafgaande beepr» kingen te hpuden over een algemeens Duitschl Pooladie overeenkomst. De officieels onder* handelingen hierover beginnen over enkele dse gen. Gunstige keer In ’t dreigend milnwerkersconflicb B e r 1 Ij n, 1 2 J u I i. (N. T, A. Drnadloosk Volgens een bericht uit Essen, hebben de sprekmgen tusschen de mijndirecties en de mijns kers onder voorritterschap van den ministed van arbeid een gunstig verloop; overeenstem** m’ng in do loonkwcsties schijnt eerstdaags t«' verwachten. De kranten komen weer uit. De Beriijnsche bladen zijn gisteravond wee< alle verschenen. ERNSTIGE ONTPLOFFING BU HAMBURGj Verer heidens doodhn gewonden, D.d. 12 Juni wordt ann de Tel. gemeld! Hedenmorgen had in de fabriek van oei maatschappij voor het omwerken van legergo» deren te ZwedoH een ernstige ontploffinfl plaats. Een aanzienlijk deel vnn de fabriek la i» de lucht gevlogen. Ttot dusverre zijn roods itf dooden geborgen. Drie personen werden zwaafl gewond, terwijl een groot aantal personen llchl tere verwondingen opliep. Men vermoedt, dat de oorzaak van de ontploffing is gelegen in dg veistopping van een afvoerbuis. DE ONTPLOFFING BIJ CUXHAVEN. Wolff seint dxL 2 Juli uit Cuxhaven: Op d< eerste explosie in het mijnendepot GrodS volgde een nantal verdere zware ontploffingen Het aantal dooden en gewonden wordt tot dus ver op 32 geschat. Ten tljdp van ongrlul waren ongeveer 200 arbeiders In hèt depot aan wezig. Ook te Coshaven werd een asntal pon tonen door glasscherven gewond. Er bestaal nog steeds gevaar voor verdere ontpIcliingMI FRANKRIJK. De Fransche schulden aan Amerika, Berlijn, 12 Juli. (N. T. A. Draadk Volgent een telegram uit New-York is Washington de Fransche mhsie aangekoin.'id die met de Amerikaanse!* regeering zal bed raadslagen over do consolidatie der TronsclML schuld. ENGELAND. De Engeleche l I. V» Ttri/* -- Europa aan de Vereenigde Stad die strijd kM ontstaan. En wat nu de zlm ken betrof, die Wnezing zochten voor hus kwae len Zij gingephoe langer boe meer naar kwnM solve is, genezers op^^bed, mn>rrt»ni en han<M opleggers. Onwetendofnarnen en vouwen keend den zich af zoowel van den gele-rdo als vaw den geldnajager. on geen enkele genexew »H< waarlijk knap was en wctensrhappelijk onderd legd was, werd in de scholen gevormd. „IM» nieuwe inrichtingen vcor onderzoekingen ‘I* I uitstekend voor de geneeskunde tegenwoordig maar de staat moest zulk werk steunen en menseden niet noodzaken hun brood aan te n« j men uit den sak van c'en een of ap.lrtwn rijlq •ard,” besloot de j<»ge geleerd*. „Binnrnkof zal de staat de opleiding van doktors beke^’.k gen en de onderzoekingen betalen. Dn* zuIIm we menschen als Parrfr.gton en Jenks raken en de heele bende ptunri'Nrn er bij.” Zooals bijna alle mannen van z*» n soert waa hij een overtuigd sodali tt, met h~t vcrJ trouwen in het sociale kMon1, dot ri' ard’g heid In, en verwarring u’tide wereld rel 1» Ip'W Jij ï..bi Ut Gr.S^ ten laatste. JHoe is het jelg*lukt T< hoorde, ’.til je een soort herstellintooord ergens in l noorden hebt ©pgencht. T>ie l'eine erel P*'r»J Farrold is hier dezen winder gev 'est en vci| telde een bo?l over wat J' in he'. kamp uitroei de hoe ziet het er uit T*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1