u BINNENLAND. «jen t <r° tïïïï" en ft STADSNIEUWS. 1 hm Is «gtdoreocht wan buitenland&che *c: Robert Home, kanselier natste ward bijtjestaon door Ster Baa. corteroleur van financiën op het 'miniate.i» er. Sic Auckland Geddes, Brit* eb cmbassadeur te Washington, die thans in Qngeland vertoeft. Oe Britsche regeering heeft geen den aanvang af da bedoeling gehad, dnt <V} verplichtingen Iran Brittannië aan Amerika roo spoedig mo gelijk als dit mogelijk is, zuilen worden ge fundeerd. Verwacht wordt, dat de besprekingen tusschen Engelsche en Amerikaensche deokim- Rgen binnenkort sullen beginnen. Intreechen worden maatregelen genomen «oor de betaling der rente verschuldigd in den ierfet van dit Jaar. Deze bedraagt 25 miUioen pond en loopt slechts over een halt jaar. Het ia waarschijnlijk dat een groot gedeelte in goud zal worden voldaan. Cyprus. Berlijn, 12 Juli. (N. T. A. Draadloos). De onder-staatssecretaris van Het departement van koloniën Wood heeft in het Lagerhuis mee gedeeld, dat de Britsche regeering niet in het ninst van plan was om Cyprus aan Griekenland terug te geve*; ook de bevolking van het eiland wenacht dit niet. Mesopotamia. Londen, 12 Juli. (N. T. A. Draadloos), hl het Lagerhuis ^heeft Winston Churchill ge jogd, dat de bepalingen van het verdrag met 4e rageering van Mesopotamia ter regeling van Ie betrekkingen tusschen de Britsche en de Arabische regeering nog niet definitief zijn vastgesteld, mnar dat de onderhandelingen op weg zfjn om tot een goed einde te worden ge bracht. Zoodia het verdrag is ondertekend, cal de tekst ervan aan het parlement worden voorgelegd en zal het worden medegedeeld aan den Raad van den Volkenbond. Later zeide Churchill nog bij het debet over koloniale aan gelegenheden, dat Engelard het mandaat niet wil verwarpen, maar dat het den Arabischen staat erkent. Het heeft een onafhankelijken Ara- V|rt$chen staat geschapen en. sluit nu een verdrog met dien staat. Lamfer rtndzing naar Australië. 1 Londen, 12 Juli. (N. T, A. Draadloos). De premier van Weet-Australië heeft tfjderu» lifn jongste bezoek aan Engeland een over eenkomst aangegaan met de emigratie-autori teiten. Volgens die overeenkomst zullen de Brfteche regeering, de regeering van het Auatro- tfsche gemeenebest en die van den West- AustraHschen staat samenwerken om 75000 Britsche landverhuizers te vestigen in het zuid- wcetelijk district van West-Australië, naar den maatstaf van 25000 per jaar. Deze overeen- komst is de eerste, die gesloten is krachtens de nieuwe rfjkskolonteten-wet. f IERLAND. V7 DE BURCERSTRUD. T«•revolve van den burgeroorlog zijn, vofe fens Reuter, de telegraafverbindingen fn de fraafechappen Cork, Kerry, Tlpperary, Water- lord en Limerick volkomen verbroken. Dubffn, 12 JuIf. (R.). De opening ven hel nieuwe Zuid-Iersche parlement, aanvankelijk be- pnold op T JuH, daarna uitgesteld tet 15 Juli met het oog op den strijd te DubHn is ht ver band met het voortduren van den ongeregel- den toestand, opnieuw verschoven, ditmaal voor onbepaalden tijd. Meer dah 100.000 Oranjemannen uit Ulster Vierden gisteren den jaardag van den slag aan de Boyno50.000 hunndr begaven zich Én op tocht door Belfast naar An vergaderplaats bui ten de stad, waar zij door den eersten minister Cmig en andere Ulstersche autoriteiten werden toegesproken. Een groot aantal politieagenten, bi 'pantserauto's gezeten, woonden de demon- •tratfes btiwanordelijkheden kwamen niet *ootC f „DENEMARKEN. V De Deensche Landtaambbanh. Draadloos^ wordt uit Kopenhagen geme^ Het te Stockholm verschijnende dagblad Da- ges Nyhetcr publiceerde gisteren een onderhoud met Mnrtiuz Wallenberg, directeur van do Zweodsche Fnskilda Bank, die o.a. zeide, da* •edert langen tijd geruchten do ronde hebben gedaan betreffende da aanzienlijke verliezen, welke de Deensche Landmandsbank had geleden «n dat zulke geruchten gevaarlijk worden voor elko bank, wonnecr hun niet onmiddellijk de kop wordt ingedrukt, aangezien zij aangroeiden a's een rollende sneeuwbal. Ten einde dit te Voorkomen, heeft de directie van do Landmands bank het dienstig geoordeeld^ do positie der benk aan het publiek bekend te nuften. Wan neer e«m crisis van zulk een sterk karakter als ITALIË. D# verhouding tet ZeftMRpri». &T' Berlijn, 12 Juli (N. T. A. Draadloos). Het te Rome verschijnend bied II Mendo deelt made, dat de Zuld-Slavteriie minister van bui- tenlandtche zaken op vertos* van koning Alexander den tegenstand va* den minister president Pasitsj tegen de Italia*nsch-ZuJd»Sla- vische overeenkomst heeft overwonnen, zoo- dat een spoedige ratificatie nu niets meer den weg staat. 'Variteisging der spoorwegtarieven. Officieus wordt bericht, dat de Duiteche spoorwegadmmistrntie van plan is met ingang van 1 Oct. het poreonentertef met 50 pet. te verhoogen. Grieken lend TSJECHO-SLOWAKIJE. Tsjechen contra Duitschers. Betreffende een annalag, dien Tsjechen Ze- terdagnadit gepleegd hebben op een trein met Duitsche turners schrijft de correspondent te Praag van de N. R. O. De blijkbaar naar voornfberriamd plan uit gevoerde aanval op den extra-trein met Duit sche turners uit het Reuzengebergte, die naar een turnfeest te Komotau gingen, is wel de meest brutale en meest laffe van de aanslagen, dfe den iaatsten tijd aan de orde van den dag zijn. Enkele weken geleden mishandeling van Duitsche schoolkinderen in Leittnerltz, thans bij Wiesa, twee stations voor het eindpunt der reis, een nachtelijke overval op slapende tur ners en turnsters. De trein was door het gebied met Tsjechische meerderheid volkomen onge hinderd gekomen; om 11 uur 's avonds vertrok men van Bodenbach. Tegen één uur, bij Wiesa, werd de trein nog voor hij stilstond besprongen door een Tsejchische bende van ongeveer 120 man, gewapend met knuppels, steenen, messen enz. Den slaapdronken turners, die in de goe derenwagens meest op den grond lagen, werden de Duitsche kokardes van de borst gerukt; zij zelf werden de meisjes en vrouwen niet uit gezonderd mishandeld en geslagen. De loco motief werd afgekoppeld, soodat het treinper soneel den trein niet kon laten doorrijden. Na den overval verdwenen de aanvallers in het duister, onder medeneming van een aantal ran sels en dekens. Drie vaandels worden vermist «aarvan de waarde op 70,000 kronen wordt geschat. Te Komotau aangekomen werden 21 turners in het ziekenhuis opgenomen. De Duitsche pers toont zich over het voor gevallene fn de hoogste mate verontwaardigd en verklaart zich niet te zullen tevreden stellen met de gewone verzekering van de autoriteiten, dat een streng onderzoek sa! worden ingesteld -W VEREENIGDE STATEN. W T DE ARBEIDSCONFLICTEN. Chicago; 12 JBÜL (R.) De onderhande lingen tot bijleggfc^f aer spoorwegstaking zijn foopend op den grondslag van een voorstel ven den voorzitter van de Labour Board bij de spoorwegen, r Van <i Reuter's bijzon Were dienst meldt uit' San Francisco Aangezien m«n verwacht, dat door de mijn- werkersataking tekort aan kolen in do Ver. Sl sal ontstaan, d|n meer den twaalf schepen Mc&artecd voor rebefttTtg van firma's te aan Francisco, teneinde kolen te importeeren uit Australië, Glasgow en C -déff. ir.acht bij het wapen der artffleiie, bff het 5* regiment veld-arrillorie, tot reserve-kapitein, da kapitein C. van den Bent voornoemd. aw mr. P. H. A. Tv«fomazi «CC va* Lkhh ar Jende, beiden te Tiel, err fcun verzoek, eer vol ontslag verleend als lid van de commissie van toezicht op de Riikslandbouwwiatcrschool aldaar, onder dnnlbteuiging en zffn, met dien datum, benoemd tot lid mr. A. G. A. ridder van Rappord, to Tiel, en G. Cootermnns, te Eht (Geld.). op zijn verzoek eervol ontslagen bij het Hoofdbestuur de commies D. Veenman, met bepaling, dat dit ontslag gerekend wordt to zijn mgegaan op 20 November 1921; eik end en toegelaten respectievelijk als con sul-generaal en als consul vaj\ Monaco, resp. te sGravenhage en te Rotterdam de heeren H. E. Rey en mr. A. J. Hankes Driclsma; wegens opheffing hunner betrekking, de di recteur van het Weduwen- en Weezenfonds der mil'tnire officieren bij de zeemacht, de gpp. schout-bij-nacht titulair P. S. R. Wolterbeek, de administrateur van het fonds, de gewezen luite nant ter zee 2de klasse H. van der Slooten, zoo mede de leden van het bestuur van het fonds, kapitein ter zee jhr. H. K. B. Rendorp, officier van edministratie To klasse P. A. Kempen en de id. ld. J. Jongepier, eervol ontheven van hunne functie bij het fonds. benoemd tot rech ter-plaatsvervanger te: Zn«- phen mr. G. J. H. Wagener, te Zutphen; Mid delburg mr. B. D. H. Teilegen, hoofdcommies ter provinciale griffie van Zeeland, te Middel burg; Geldermateen, W. F. F. baron van Ver- schuer, burgemeester te Beesd; benoemd met 16 JuH tot plaatsvervangend secretaris der scheidsgerechten voor spoorweg personeel W. A. F. Aarts, commies bij den Raad van Toezicht op do Spoorwegdiensten. MINISTER VAN DUK. Noar het „Vod." verneemt, zal minister Van Dijk in geen geval bereid gevonden worden ook langer de leiding vari het Marine-departe ment op zich te nemen en kon dus de benoe ming van een minister van Marine tegemoet wort'en gezien. 'P AFTREDEN VAN MINISTER *(2 VAN IJSSELSTEIN? In een gisteravond aan een diner van het Comité voor het Stemboek vim het Nederland- sche Trekpaard gehouden tafelrede Heeft de Minister van Landbouw, N. en H., de heer Van LJsselsteijn, gezegd, dat het mogelijk, ja waar schijnlijk was, dat het de laatste maal was, dat hij tot de aanwezigen het woord zou voeren in deze kwaliteit. DE HAAGSCHÉ CONFERENTIE. Do reb-comnrisste voor de parti culiere eigendommen. In de gisterochtend gehouden vergadering ven de subcommissie voor de particuliere eigen dommen met de Russen heeft de president Lloyd Greeme, naar aanleiding van het ant woord van Litvfoof op de positieve vragen, ver klaard dat het zijn inziens geen zin had de be sprekingen in deze sub-commissie voort te zet ten en dat hij met zijn collega's zou beraden wat nu te doen staat. Een correspondent va* het Hbld. meldt nog do-commissie voor de* privaten eigendom Is gisterochtend in verg. bijeen geweest met de Russen, onder leiding van Sir Philip Lloyd w m Greame, die voorlesing heeft gedaan van de vra- L iv Ie<,n' door de ««»»*-'» ITeformukerd. Do Ru- um\ anmracietmi|nen hobbw, p«eroi« Hurdrnf. M hebben op rechwwots go- •ra'trBg.-—>ors—llen .ongenom-,. Nwr men mtmOTd> mo„ Kro„!„ hooit een niteoraetting «nwemt httbeni r? .lecht. de eoorwtwrde g^ gogo,e„ het eigen -nndpunt, «eoralt ttf.lfl tint n— n ntltrn (Tn.mmenteoi. .leent. Mn 1 •♦«ld, dat de arbitrage-commissie slechts een bepaalden termijn zal hebben tot vaststelling •ener nieuwe loonschaal. De president neemt bfijkhear genoegen met deze voorstellen. De mijneigenaars hebben nog verzocht, dat een af zonderlijke commissural worden benoemd voor onderzoek van het conflict in de anthraciet- mfjnen, omdat deze commissie zal worden be last met het vaststellen van «n nieuwe loon schaal voor 10 Augustus. Leowis, de voorzitter van den mijmverkersbond, verklaarde, dat het aanvaarden van het arbi trage-voorstel door de mijneigenaren zal wor den behandeld Zaterdag a.s. door de politieke commissie to zamen met de arbitragc-conv* missie inzake het conflict in de mijnindustrie. kon opmaken, dat de Russische regeering resti tutie practisch onbnogelijk acht, zoodat men er ook niet over behoefde te praten. In zake de te- ruggave van goederen aan oorspronkelijke be zitters, kon de regeering ook geen toezeggingen doen. Zij zou wel den voormaligen beziters voor- prasfdent hoo-de zeggen, dat de lijst, welke wij hebben aangeboden, voor de niet-Russi- srhe commissie onaannemelijk was. Ik vraag me si of welke inUchtmg ook voor haar aaiv awaelijk zou kunnen zijn". De president: „Laat om volkomen duidelijk rijn. Ik zeide, dat indien de lijst het laatste woord beteekende van de Russische regeering betreffende de eigendommen welke rij voorne mens is terug te geven, dat dan dace lijst vol komen onaannemelijk ware en dat geen schik king zou kunnen worde* verkregen". Litwinof zette hierop uiteen, dat, zooals hij reed» had opgemerkt de lijst er e eigendommen, welke de Russische bereid was aan vreemde kapitalisten te ver strekken, zonder daarbij de bijzondere om standigheden van die eigendommen, in aanmer king te nemen, of de vraag of deze behooiden aan Russische or buitenlandsche exploitanten. Daarop kwam Krassln aan het woord om op de vragen te antwoorden, grootendeels op de wijze van Litwinof. Hij deelde o.a. mede, dat concessies voor irrigatie voor 99 jaar zouden kunnen worden verleend, voor den landbouw gedurende korter termijn. Cattier (België) vatte den toestand duidelijk samen. Hij zeiddede regeering moet de eigendommen teruggeven öf er schadeloosstel ling voor geven. Dit is noodzakelijk. De over gelegde lijst was niet een lijst van eigendom men, welke de Russen bereid waren terug te geven, maar alleen een lijst van eigendommen, welke zij wilden uitgeven in den vorm var concessies. De Russische regeering erkende dus bl:jk- banr niet het beginsel van schadevergoeding. De Russische regeering is niet bereid het be- ginsii' van teruggaaf te aanvaarden en even min aanvaardt zij het beginsel van schadever goeding. Men heeft niet het recht de Russi sche regeering te dwingen tot teruggaaf van eigendommen of schadevergoeding, maar het een of het ander moet geschieden. Ik vraag LitwinofIndien er schadevergoe ding zal worden gegeven, in wellen vorm zal dit dan geschieden? Hoe denkt gij behoorlijks schadevergoeding te geven aan eigenaars die hun eigendommen niet terug krijgen? Litwinof antwoordde in hoofdzaak: Wij kun nen niet in discussies tieden over een derge lijke hypothetische vraag. Wij kunnen de kwes tie van schadevergoeding niet bespreken vóór wij weten wat wij van andere regeeringen kun nen verwachten. De president en Litwinof hielden daarna nog een uitvoerige gedachtenwisseling, waarna de president constateerde dat het aan ledereen volkomen duidelijk was, dat de eetiige doeltref fende wijze van schadeloosstelling welke de Russische regeering op dit oogenblik bij machte is te verleenen, bestond in de terug gave van dien eigendom, waar zulks mogelijk was. De Russen hadden echter niets anders gedaan dan een lipt over te leggen van eigen dommen, welke op den grondslag van conces sie zouden kunnen worden uitgegeven. Nadat Litwinof weder aan het woord was geweest, zeide de president ten slotte: Wij zijn allen volkomen bereid om de feiten voor zichzelf te laten spreken. Gfj zijt uitgenoodigd geworden om mede te deelen welke schadever goedingen gij bereid zift te geve»; gij hebt ge weigerd eenige verplichting te aanvaarden om schadevergoeding te geven en gij hebt zfelfs geweigerd om ons den vorm aan te geven van eenige schadevergoeding welke gij zoudt kun nen verstrekken indien gfj| schadevergoeding wildet geven. Wij moeten de feilen voor zich zelf laten spreken. aanvaardt geen enkele verplichting soolanr niet absoluut zeker is dat zij deze kan bete Daarom wil zij er niet fn toestemmen termijn voor zoodanige betaling vast te stel totdat rij er zeker van is, dat wanneer oogenblik gekomen is, rij in staat zal zijn verplichtingen te honoraeren. Alphand weee er op dat de regeei zich itiet kunnen mengen in de overeenkoi door de obügatiefcouders met de Jëussische geering afgesloten, cm dat zij (feh obUgntieh. ders niet kunnen verzoeken eén deel van ht rechten prijs te geven. Dnnrcnn zouden cru was van handelingen noodig kunnen fcijn tusschen regeer mg tegenwoordigers van de oblijatiehouders en Russische regeering. Indien doze onderham gen niet mochten leiden tot den oplossing zou de kwestie kunnen wordenWoorgelegd i een gemeenschappelijke gemengde organise™ welke zou kunnen beslissen omtrekt een mori torium en de noodzakelijke waarhol Gedurende vrij geruimen tijd daarop bespreking voortgezet over het aakwijzen v« een gemeenschappelijke autoriteit^ ortt dete kwestie te regelen. Litwinof gaf hierbij als zijn meening kennen dat het niet mogelfjk zal zijn iemand vinden die ken optreden als opperste scheidt* rechter tusschen partijen. Toen men' hem vroegi of hij dan meent dat op de geheele wereld geen onafhankelijk kan warrlpn mmui/Un Ji. .1. lijk men uit 'het gesprokene kon opmaken^ Rus land zelf daarbij het meeste baat gaf. Over compensatie zou pas te praten zijn, wanneer het vraagstf®, van de ere dieten opgelost was. De president stelde vast, dat deze uiteenzet ting volstrekt onbevredigend was. Hij zeide, dat Na afloop van de ochtendvergadering heeft hel bureau voor de niet-Russische Commissie voorgesteld om te spreken over de vraag of het nog wel nut kan hebben weder met de Russen te onderhandelen. Dat de vraag bevestigend is beantwoord kan worden opgemaakt uit het feit dat de ver gadering van de commissie voor de schulden t_ -,oit v»c lAJiunussiB vuur ue scnuiaen door,«1 -V^UUU, tegenwoordige prijsdaling een land treft, •Preekt het vsnzeW, dat de bnnke* verk ujc'en en dit is vooral het geval met een ven den rang der* Lardmandsbank. De steun, ffl* desa bank aan den Deenschen handel en in dustrie heeft verleend, werd zelden overtroffen. Het was een vanzelf sprekend feit, dot, toen de crisia kwam, de bank er toe bereid werd gevon den cm haar cliënten zoolang als mogelffk was te steunen, Toen de crisis steeds ernstiger om »fch heen greep, moest de benk natuurlijk voor de ruime opvatting van haar teak bloeden. In «u'k een gevel is het 't beste «schoon schip" te tanken. D t nu is hetgeen do Landnvandabank kerft gedaan, terwijl de Drfwsche Nationale Bank zich bij de bonk geïnteresseerd h^eft ten Stede haar vertrouwen te de bank tot uitdruk king te brengen. SPANJE. De Kamer over de Moroklo^miitVIr. Madrid, 12 Juli. (B. T. A.) Tijdens de interpellaties in de Kamer over da verant woordelijkheid voor het échec bij M-hll ver- Blaarde de oud-minister van oorlog, Laderva, dat het e enige, wat men generaal Berenguer zou kunnen verwijten is, dat hij zich te goedmoe- «Rf getoond hoeft tegenover de bevelhebbers «e Melfl la. Burggraaf Ezn, dé voorganger van Laderva, rioeg een parlementaire enquAte over de aan- sbrakeUJldxeid der achtereenvolgende ministers Van oorlog. De minister-president geloofde •venwel niet aan 't nut van een dergelijke en- midte. HjJ gaf de Kamer de verzekering, dot Net rapport van generaal Pivasso zoo spoedig feogwiffk aan de Kamer zal worden voorgelegd. Het spoorwegongeluk. Madrid, I 2 J u 11. (B. T. A.) Officieel woftdt femeld, dat bij do trèinbotsinj bij Paredes $0 ^rrssncin atn^gedood m 10 gewon* Edmund Weil, f Op 42-jarigen leeftijd is de bekende bacte- rfoloog-seroloog prof. Edmund Weil, hooglee raar aan do Duitsche universiteit te Praag over- Ie<fen. In zijn korte wetenschappelijke loopbaan, aldus de N. R. Ct, heeft deze eminente geleer de zfch bizonder verdienstelijk gemaakt door de bestudeering va* verschillende imraunlteits- vraagstukken, de reactie van Wessermann en die van Widal en niet het minst door samen met zijn leerling Felix 'een reactie door vlek- typhus te ontdekken (reactie van Weil en Fe lix). Gedurende den oorlog arbeidde hij als of ficier van gezondheid aan de bestrijding der meest gevreesde besmettelijks ziekten, meer te het bizonder aan cholera «n vlektyphus. Merk waardig was dat hij in een persoon de goede eigenschoppen van den Inborstoriumwerker en den clinicus vere-'nigde, om nog te zwijgen van het feit, dat zijn veelzijdigheid nog vee! ver der ging en hij zich niet alleen voor de schoo- ne letteren, en de natuur Interesseerde, maar ook een ijverig jager en een hartstochtelijk kunstverzamelaar was. Iemand, die Napoleon nog heeft gekend. >»'1* Te Sidney f# volgens de Daily Mail een ze kere Conduit overl-cnm, die indertijd kapitein fs geweest rr.n het jacnl van Koningin Victo ria vnn Engeland Dertig jbsf jnng heeft hij het vertrouwen van deze vorstin geheten. Als kind heeft hij Napoleon op St. Helena gezien en later is hij erbff geweest, toen het stofMffk overschot van den Pranschen Keizer near Europa werd overgebracht. Conduft is 104 jaar oud geworden. hij nu niet meer het nut ervan kon inzien, T u c 4 In commissie verder te onderhendelei 6 <Iel?g"tl? W S,ew"d dezen grondslag. De correspondent meldt nader s De stemming onderde gedelegeerden na de beëindigipg der zitting was over het algemeen hopeloos. Men gelooft, dat de zitting van heden het einde der conferentie zal beteekenen. Van andere zijde verneem ik echter dat niet tegenstaande in het algemeen gezegd kan wor den, dat men geen verwachtingen meer behoeft te koesteren, er toch belangrijke personen zijn, die den moed nog niet geheel opgeven. In de wandelgangen werden als zoodanig de EngeS- schen genoemd. Nog wordt gemeld, dot het bureau der prési- dence der niet-Riówische commissie nè de ritting van gisterochtend in verg. bijeen was, om ie vraag te bespreken, in hoeverre het nog wel nut heeft onderhandelingen met de Rusaen voort te zetten. l^ssi Sub-commissie voor de schulden. Omtrent de gistermiddag gehouden bijeen komst ven de sub-commissie voor de schulden onder voorzitterschap van den heer Alphand met De Sfhatscourant va* 12 Jgll ff ff - bovat OJk de volgende kon. besluhen op zijne asnvrage en met behoud van rijn recht,op pe-s'oen een eervol ontsiag uk den militairen dicn-t verleend aim den kapitein J. C. van de* Bent, van het 2de regiment vesting- •rtilJ» rlc i l>e; otakd hij het reserve-personeel der land- Sub-comm. Particuliere eigendom. Omtrent de gisterochtend gehouden bijeen komst van de sub-commisNie voor den perti- culieren eigendom onder voorzitterschap van Sir Philip Lloyd Greame met de Rusrische "delegetie heeft de heer Steward verslag gege ven ann de journalisten, waaraan het volgende is ontlr-end De president deelde mede^ dat de snb-com- rrtesie than* gelegenheid had grhod de Hjs; ▼■in eigendommen, welke Litwinof in de vorigs ver gadering had overgelegd, te bes' ideeren. Hij mankte e»»»it op, dat deze lijst slechts een voor- loopige lijst kon zij*. JFndien deze liist niet roorloopig ware, maar Indien zij bedoeld was •lx een definitieve lijst, dan zou ik a! dadelijk nom*p» de geheele niet-Russische sub-corrmis sie wenarlen te zeggen, dn z'| volkomen'on- nnnn'tm lijk was". De Hjst bevat slecht» een De oogst ofschoon in sommige districten slecht is buitengewoon goed in andere en kutten het was geweest dit Jaar graan in te voeren, zuilen er omgekeerd het volgend Jaar uitvoeren van graan zijn. Wel is waar is de hongersnood nog niet geëindigd, maar men heeft thans andera zaken dan groendig. Hij eindigde met te zeggen, dat wat de houding van de Russische regeèrir.g betrof met te-trekking tot het begin sel van de schulden, zi| Rnsfand niet beschouwt als verbonden door de tsaristische regeering. Russische regeerijjg heeft haar eigen verbin tenissen gesloten met het Russische volk om geen schulden te erkennen welke waren aange gaan door tsaristische regeeringen. Indien zij deze verbintenissen wijzigde door er In tee te stemmen schalden enz. te erkennen, zou tij daartoe vóór alles de toestemming van het volk noodig hebben. Het wax duidelijk dot de erken- het volgende medegedeeld: Sokolnikof beantwoordde een groot aan tal vragen, welke op vorige bijeenkomsten wa ren gesteld. De algemeene strekking van rijn opmerkingen en statistieke* was, dot Rusland in een voortdurend beteren toestand verkeert, zoowel wat betreft de opbrengst der belastingen g als met betrekking tot den oogst van dit jaar./ 'Een korts geografische les over ons koloniaal man kan worden gevonden, die als zoodanig kan optreden, antwoordde hij: „dat is teer' moeilijk, want er zijn twee wereldende Son, jetwereld en de kapitalistische wereld. De onaf hankeüjke man zou dus uit een derde w< moeten komen, en die is er niet". Verder i hij dat de Sovjetregeering zoo vaak bedrc.. was uitgekomen, dat slechts een Engel dnpai tijdig kon zijn en hij had nooit een Engel moet De Russen gaven tegenover"'het denkbeeld van de niet-Russische commissie in ovei weging dat men zou trachten te komen tot een global* rege'fng van de geheele schuld. In een uur zou. n.en kunne* beoordeelen of de schatting van' het bedrag mis was. Wanneer men het dan er was geworden over het bedrag, zou daarna kwestie aan de orde komen van den dah waxsop dt dienst van de coupons zou wori hei vat. Gommander Hilton Toung, denkbeeld van een globale schikking spreken^ zeide dat Litwinof blijkbaar er geen groot ver* trouwen in 'had dat men cp de Haagsche colU f eren tie ooit zou komen tot een nauwkeurig* regefing wat betreft de bijzonderheden van d* voorwaarden voor deze regeling. Hij was het fuei roede eens. Er waren nu twee mogelijkhè^ den de oi afhankelijke autoriteit en de global* 1 schuldregeling. Naar zijn meening zou zulk eert globale regeling geen werkeüjken feitelijken grondslag kunnen hebben en er zou geen waar., borg kunnen zij» dat een dergelijke regeling zoj* overeenkomen met de billijke eisdken en dff rechten van de obligatiehouders. Men raoqst een willekeurige regeling, die niet op de rede gegrond was, vervangen door eene die zich' •enigszins aansloot Mj de feiten. De houding we.ke de Russische delegatie gedurende de on derhandelingen had aangenomen, deed hem geen hoop koesteren dat bet moge'ijk was eer» aanzienlijke autoriteit te vinden wier beslissing door belde partijen kon worden aanvaard. Inderdaad scheen het Russische standpunt, waar de Russen iederen onafhankelijken rechter of- wezen te rijn. dat de eenige autoriteit fn luw Tm de Sovjetregeering was. (twinof verklaarde hierop fen slotte dot hij dit niet had bedoeld te zeggen. Hij wefischte det de conferentie het eens zou worden over een schikking gebaseerd op globale cijfers. Er scheen echter niet veel hoop op te bestaan dat zulk een schikking zou tot stond komen ondanks de cijfers, door Sokolnikof overgelegd; aantje zien men den datum niet kon vaststellen wn-'- op de betaling der coupons zou kurmen wer den hervat. Hiermede was de zitting geëindigd. Voor de journalisten. M|n meldt ons uit Den Haag Doet de Commissie voor Ontspanning en Tourisme alles om het verblijf van'de buiten landsche journalisten, die hij de conferentie betrokken zijn, zoo aangenaam mogelijk te ma ken en om hen zooveel mogelijk van Neder land te laten zien, toch kan zij de buitenland sche collega's niet naar Intiië brengen. Onder auspiciën van de wreeniging „Oost en West' heeft echter Willy Mullens Dinsdagmidd. In de Residentiebioscoop een filmvertooning ge ge*?* van de belangrijke Kim „Ons mooie Insulirde". De aanwezigen waren opgetogen over he*rbe?kv von Indië, det hun voor oogen werd getoovord. nteg van scklUden van vroegere regeeringen en de betaling «m interest alleen kon worden aan vaard op den grondslag van schikkingen, welks zekere voordcelen aan de Russische regeering verschaften te bespoedigen. 1 fn de tweede wederopbouw van Rusland its had Rustend een mora torium noodig om de Russische regeering in staat te stellen de door haar te teekenen ver bintenissen na te komen. A 1 p h a n d zeide^ dat deze verklaring het on- noodig maakte besliste vragen te stellen om- tient de erkenning van schulden. Hij vroeg den Metn per ren lage .en d« WenWedie eigen- j R,,,^ of hel eanyenoraen we» del lij uit rfgwi dammen van ieder tend. (vrijen wil er in toestemden schulden te erken- De p'evident stelde daarop e» vintal pflti- 'nen, voor hen aannemelijk zou zijn deze kwestie tteve vagen. 1 ra brengen voor een gemengde rechtbank dte de I.itwincf antwoordde, dnt op sommige vra- verplichting zo* hebben den datum vast te stel- gen d-óelijk een antwoord kon worden gepe-1 waarop de dienst der obupons zou worden ven, maar dat het antwoord op <fe andere in hf|vat en het bedrag vast te stellen, petto moet worden gebonden aangezien de be-1 Litwinof verklaarde dat wanneer de Ruw raadslagingcn nog niet het stadium hadden be- I sische regeering schulden erkent, zjj dan saf na reikt, hetwelk eem antwoord daarop kon recht- gaan wanneer en hoe deze kunnen worden ho vaardige*. Hij was immer» van meening, dst taald. Het is inderdaad in Europa gebruikelijk do centerend* nog steeds in het stadium was schulden en interesten te erkennen en zo den van het gryen van wederkeer!?? inlichtingen.in 't geheel niet te betalen. De Russische re- -Hot verwonderd» mii dan ook. toen ik den weering wenscht dit voorbeeld te volgen en bezit, voorgedragen in de Fransche taal door den president van „Oost en Weet", gmg vooraf. Franseh-Duftseh Arbitrage-Hof. Op 11 dezer zijn voor het bovengenoemd Arbitrage-Hof de pleidooien geMbuden irf eene zaak, waarin door de Fransjhe Maat schappij ,JLe Nickel" eene vordering tot Schadevergoeding is ingesteld tegen hef Duitsche Rijk ten bedrage van ruim fr. 20.000.000 in hoofdzaak wegens in besla.»- neming van eene hoeveelheid nickel, dte zich bij het uitbreken van den oorlog bij del Succursale der Mij. Le Nickel te Iserlohn bd- vond. Voor de elschende Maatschappij traden 0R de heeren Me. Bckard, Fransen senator eir deken der advocaten te Straatsburg en Mfc Buchholtz, advocaat te Straatsburg, die Mb toogden dat ten deze requisitie van het nickn had plaats gehad ten behoeve der fabrieken van Krupp en van andere Duitsche inrich tingen die voor den oorlog werkten, zoodalj do Mfl, Nickel bevoegd is op grond van ark 297 e van het Tractaat van Versailles tèf goeding var» de waarde van het Nickel irf Januarn 1920 to vorderen; daartegen werd door den heer Bolts, vertegenwoordiger van, het Duitsche Rijk, aangevoerd dat wei li waar de Snccursale der Mij. Nickel onder, regeeringstoezicht was geplaatst doch die succursale niettemin de vrijheid had behou den het nickel te leveren aan de fabrieken, Jegena wie zij zich contractueel tot die leve ring had verbonden. Vervolgens verkrSkg de heer Jautintv agent-Général der Franecha regsering het woord tot het uitbrengen van zijn advies, waarop namerflTde Duitsche regeering dof? haren vertegenwoordiger werd geartfwconl. De zitting werd daarna gesloten. De rruKls fmranl ts Haarfsm H Naar wij vernemen sal de Fransohé gezaqfl te 'i Gravenhags, de heer ChartM Béoollf zijn studiereis door Nederland voortrsttelg en Maandag eh Dinsdag ma Haartera eeg - beeoek brengen. jJL Te dien einde zal 'dé gezant MilrfdapmoBL gen om half tien bil den CaneuLplt Affdi 9MIE9 en De Haagsche BimiEHAOEI. ie fiijAiën. hiet Consulaat uit ^jn bezoeken aan ver schillende industrieelo en particuliere instel lingen beginnen. Gedurende rijn twee- /dsagseh verblijf te Haartem zullen o.a. wor den bezocht do fabriek der Firma Enschede, 'da werf Coniad en de Figee-fabrieken. ver der de Groote Kerk, waar Mr.andagraid<)ag itaa drie uur aan den Gezant door het Ge meentebestuur epn orgelconcert zal worri<-n j aangeboden, het Frans Hals-Museum en hetWEBSUlite (jj uxoiBtn Naer het V a d. verneemt, te/e.t de rt ke- ning van de gemeente den Haag over 1921 een batig 3aldo van tusschen de 3)4 en 4 mii- liocn gulden op. Tevler-Museum. Maandagavond zijn de heer Benoist cn dc hciu vergezellende heeren de gasten van Burgemeester en Wethouders en Dinsdag avond zal aan Z. ExL door het Bestuur dor Alliance Franeaise een diner worden aango- ociden in hotel Romen. Dinsdagmiddag te half vijf zal door den Bezant een receptie worden gehouden ten stadhuize, waaraan o.a. door de Kamer van Koophandel, de Alliance Franeaise en an dere Haarlemsche Instellingen wordt deel genomen. Deze receptie is overigens toegan kelijk voor iedereen, die van zijn belangstel ling wenscht blijk te geven. De Heer Benoist zul op zijn bezoeken worden vergezeld door clen Attaché Commeicial, den heer Georges Glas er, den Consul van Frankrijk te Amster dam, baron A. Pallu do la Barrière cn den Consulair Agent van Frankrijk te Haarlem, deu heer J. H. Sauvcui. DE POLITIEKE. TOESTAND. /ergndcring van Chr. o f ge vaardigden. Verccniging van Gasfabrik.-iitec- Do Vereenigiivg van Goriabrikanten houdt haar 50e algemeene vergadering te Arnhem in het gebouw Musis .Sacrum. Gisternforgen hoeft de voorzitter, de heer V/. Niermeyer, directeur der Arnhemsche Öfcmeente-Gasicbriek, in zijn openingsrede gememoreerd dat men na 10 ja ren weder in Arnhem bijeenkwam. Spreker hêrdacht, terwijl de afgevaardigden zich van haar zetels verhieven, de overleden le den, do heeren J. de Koek te Hilversum en George Wi'son te 'sGravenhage, om vervolgens te wijzen op de al dan niet gevierde jubilea in het afgeloopcn jaar van de heeren J. E. H. Bak huis (25 jaar directeur te 's Gravenh.ve), -L Romijn, (40 jaar gasteehniciis te Utrecht), W. Niermwjer (25 jaar directeur te Arnhem) en W. P. Payens (50 jaar verbonden aan het Nijmeeg- sche gasbedrijf). D* voorzitter wees voorts op de in beginsel genomen besluiten tot opheffing vnn gnsfabrie- ken te 's Gravenhage en Rotterdam en de reeds vast geworden sluiting van de Ooatorgaafabriek M te Amsterdam. Dat overigen» nog wel geloofI De Christelijk-Historische leden van <le Eer- j aan het bestaande recht der goafabrie- .teen Tweede Runer hfbhra ,isteem:lit. een lolv kM1 bl|jlcn ui, hc, M(f dot ïct, ten groote bedragen in hun gasfabrieken steken. bijeenkomst gehouden in het gebouw der Ka mer, waaraan ook deelgenomen werd door de ministers de Visser en de Geer. ftE KAMERVERKIEZINGEN. De kleine partijen weggewerkt. Tot voor kort bestond de bepaling, dit aan lijsten, die ten minste 50 van den kiesdeeler op zich vereenigd hadden, een overschot-zetel kon wordetn toegewezen. Dit cijfer van 50 is echter veranderd in 75 met het doel de kleine partijen uit de Kamer te houden. Het doel is bereikt zegt de Tel. Ten koste van wien? De kiesdeeler bedroeg 29.288. Hiervan 50 in 14.644. En 75 is 21.666. Welnu, de vol gende partijen hebben wél de 50 maar niet de 75 bereikt Chisten-Democraten 20.760 Hervormde Staatspartij 20.431 Christel! jk~Socialen 19.540 Socialistische Partij x 16.422 Lijst-arts 15.812 Belastingbetalers 15.727 Onafhankelijken 15.227 Wanneer men dan verder riet, dat aan de groote partijen overschat-zetels zijp toegeweien voor overschotten die beduidend kleiner z(to dsn bovengenoemds cijfers, dan ziet men ook dat in ieder gevol de heeren A. P. Staal man, mr. dr. A. R. van de Laar, H. Kok* t he k en A. H. A. A r t s in de Kamer zouden. gebleven zijn als. de 50% niet in 75 was veranderd. Zij hebben het gelag betaald. - f' ONTSLAG AAN AMBTENAREN. bemanningen van do booten, die in Nijmegen U. id. Evang. Luth. gem.; 5. id. Hij memoreerde het overgaan van de gemeen te-gasfabrieken te Gorinchem in concessie aan de Ned.-ImKsch3 Gns-Maatschappij en vroeg of misschien om sommige voordeelen van par ticuliere exploitatie boven gemeentelijke in de richting een oplossing ligt voor gemeenten, die aarzelen ove* te gaan tot vernieuwingen en uit breidingen, d e noodsg zijn. Vervolg-ns gaf de voorzitter een uitvoerige uiteenzetting van den aard, de werkwijze en de reeds verkregen wetenschappelijke resultaten van het Kaiser Wilhelm Institut für Kohlen- faischung te Miihlheim, het wetenschappelijk middelpunt van al wat betreft het voornnamste product van deze streek, van geheel Duitsch- tend, van de geheele wereld, tie steenkool. Daarbij wees spreker er o. a. op dat daar de methode vtm Ozonisatie het te Mühlhcim Is ge fokt om alle kolensoorten om te zetten In or ganische verbindingen, welke in water oplos baar zijn., Het woeien van die verbindingen is niet verder onderzocht, omdat de «kosten van ozon voor dit doel te hoog waren en omdat de oxydatie onder druk een goed middel voor hetzelfde doel werd gevonden, x Uitvoerig werd het onderzoek van brandstof fen op d» geschiktheid voor teerbereidtngen het onderzoek van oerteer behandeld. Stilgestaan werd ook bij de verwerking van oerteer op ver schillende technisch bruikbare producten. Vermeld werd hei procédé van de Tehalfn Maatschappij, wnarli' ryclohexanol wordt ver kregen, dat geschikt is voor motorolie en de te Muhlheim aangetoojjde mogelijkheid om ben zol en toluol in groot rendement te verkrijgen. Een langdurige dis^ssie ontstond over het voorstel van het bestuur, het salaris van den directeur van het centraal bureau te bepalen op lik verband met het ontslag van enkele vaste f 5000 tot 6000 erf aan den secretaris een tijdelijke ambtenaren aan het departementtoelage van 1000 toe te kennen. Het bleek yan Diguibouw, nijverheid en handel had ht*dat zoowel het bestuur als de leden ontevreden hoofdbestuur van den Centralen Nederland- waren over den gang van zaken aan het bureau, schen Amfjter.aarsbond een audiëntie aange-Men achtte verbetering dringend noodig en men vraagd bij den minister van binnenlandschemeende dat het werk van den directeur niet mag •eken. Daor deze voorloopig geen audiëntie^ tijden door het*waarncmen van het secretariraat verleent, heeft men nu dezen bewindsman in van verschillende commissies uit de vereeni- ecn uitvoerig adres verzocht, wel te willen be- ging. tr wcristelligen, dat de bijzondere commissie van J Besloten werd, dat de1 secretaris voorloopig georganiseerd overleg voor de departementen Rls gedelegeerd lid uit het bestuur zal toezien van algemeen bestuur onverwijld haar werk- op den gang van zaken aan het centraal bureau taaiabeden kan aamrangen. Werkloosheid-verzekering. MCXfenigmg werd ge ts. F? Rotterdam. De voorstellem van het bestuur werden daarna aangenomen. In de voortgezette vergadering, die o a. werd ,.r ut.» bijgewoond door de wethouders H. Goedhart Jr. —-In een brief van den mmfstet van Arbeid i JS Q D r ju. M. j i en B. Bakker, hield de heer C. Mtchenfelder, «t inga** ven 10 detter geen .Steering uit Co" eenJMmiï over d» traraportentvriHelieg. werldoozenkassen meer' mag v.-orden verstrekt I Tot voorzitter van dt Aan minderjarige leden, die in het bedrijf van kozen de heer O. S. Knottnerus,"$ hun vader werkzaam zijn. i In de commissie van beheer Van het onder- Indien in de werkloozenkas personen zijn op-steuningsfoncls werd gekozen de heer J. B. genomen, die bij hun vader in diens eigen be-Bok; in de kolencommissie dr. L. J. Ternede; drijf werkzaam en meerderjarig zijn, kupnen die in de commissie vor het fitfrrsexnmen de hbs- personen slechts dan als lid der<. kas worden ren S. H. Bonthuis, A. H. Hildsrnisse en C. L. gehandhaafd, indien vaststaat, dat zij bij hun Philips; in de commissie van edvies in rake het vader in loondienst arbeiden en derhalve, kun-propagandavraagstuk de heer J. Diephuis. nen worden aangemerkt als werkman of te-| Daarna kwam aan de orde het vraagstuk; diende in den zin van het werkloosheidsbesluit we|ke weffen moeten directies der gasfabrieken inslaan om het gasdehiet te verhoogen en hier-, door den kostepden prijs van jmt 8^3 te vct- lagen.' Bij de discussie v/erden da verschillende maatregelen, welke in toepassing zijn: het be schikbaarstellen vnn gastoestcllen, gas! achels, en/., behandeld. Na de discussie concludeerde HERDENKING VAN L EN GULDEN- SPORENSLAG. De Vlamingen, die r.n den wapenstilstand «en wijkplaais in Nederland gezocht hebben, hti- dachten Dinsdagav. te Den Haag voor de viei- de maal in ons '.and den dag der Gulden Spo ren. Het fesst had plaats in de groote zaal van Pulchri. D- opkomst was echter naar wij in het Vad. lezen niet zeer groot, kleiner dan <ie vorige) jaren. Nadg» men staande het Wilhelmuslied ge- zongetWftad, wérden er een paar flaming anten- gedichten voorgedragen door mej. E. Jóuchse, dio dit alleraardigst de id. Daarna sprak mr. F. heuv timans een waar ijz zeer weinig bemoe- d.gr J woorcfWij mogei» op dezen dag geen feest vieren; er is voor Vlaanderen geen hoop meer; er b'ijft niets anders meer over dan wan- IlQf.r. De spreker uit Vlaanderen was echter niet zoo pessimistisch. Men had mej. Rosa de Guch- tenaere uitgenoodigd en dezo door velen zoo zeer bewonderde vrouw had inderdaad ook beloofd naar Den Haag te komen. Ziekte heeft dit echter verhinderd en op haar verzoek is dan het oud-Kamerlid voor Gent, de heer B. Mnes, bij te uitgeweken Vlamingen komen spreken. Hij wilde hun, zeide hij, een riem onder 't hart steken. De toestand is niet zoo slcftpHt als som migen hier wel den-ken. Het zaad dot de activis ten hebben uitgestrooid begint op te schieten. Er wacht ons een schoono oogst van krachtig ncticnalismc! Na Maes' rede werden er nog een aantal ge dichten gedeclameerd en tot slot zong de ver gadering den Vlaamschen Leeuw. Er waren verschoidon telegrammen binnen gekomen, welks van eensgezihdheid met hot streven der uitgeweken activisten getuigden. De hier vergaderde Vlamingen zonden zelf een telegram aan een paar Vlaamschgezinde ver- eenigingen in België cn besloten het volgende adres aan de Koningin te zenden „De Vlamingen, alhior vereenigd ter gele genheid van de Gulden-Sporenherdenking, een terugblik werpende op de geschiedenis van het Nederlandsche volk, stellen vast dat Noord- en Zuid-Nederland steels elkander hebben ge steund in den strijd tegen vreemde dwingelan dij en overrompelingszucht. Zoo de Zeeuwen in 1302 den Vlamingen; zoo do Vlamingen in de XVIde eeuw, toen zij ann de Nederlandsche bevrijdingsvloot 12 bekende aanvoerders schonken, waaronder verschillene den een werkdadig aandeel namen aan de inne ming van den Briel, dit jaar door geheel Noord- Nederland zoo grootsch gevierd. Op die deelnam»' der koenè Vlaam-.che vrij hei df/minnaars, afstammelingen der gemeente naren, die in hun eeuwenouden kamp tegen vreemde verdrukking een Breidel en de Co» ninck, en Jacob en oen Filiep van Artevelde, oen Zannckin en Ja Hyoens, een Frans Arker- man en zoovele andere helden hebben gekend, werd in 1872, tijdens het'feest der 300ste ver jaring van deze inneming, ,door wijlen uw doorluchtigee vader, Willem lil, bijzander na druk gelegd. De geest onzer gemeenschappelijke voor ouders, doorzinderd door een gelijken aandrang near vrijheid en recht, in 't Noorden en in t Zuiden, leeft nog st#ed» in de harten van geheel het Dietsche volk: getuige het nog niet gebro ken verzet on—i Zod-Afriknansehe broeders Ugen wie ze berooven wil van eigen bestaan; getuige den laaiende kreet om zelfstandigheid in Vlaanderen; getuige da hardnekkigheid waar mede het Noord-Nederlandscho Volk rioh té weer stelt tegen iedere poging tot moreeie ef staatkundige knotting; getuige eindelijk «Ut ge voel van innerlijke saamhporigheid, die moer en meer vaardig worcf in de ziel vnn geheel het Dietache volkf Moge onder de gezond-nationenl vociende ra- geering van Uwe Majesteit dnt bewustzijn van eenheid immer levendiger efr sterker worden, tot giooter bloei en groei van Nedëvtend zelf, tot h^il van de Diet—he gemeenschap!** zijn blijven ligg«n, zijn te Rotterdam aangeko men. Von den Centrale* Bond- is een hoofdbe stuurslid naar Duisburg vertrekken, om met da Duitsche vakorganisaties besprekingen te voe ren in veybond met het stilligjrerf von Duitsche ■ieepbooten in Holland en von Nederlandsche in het Ruhrgebicd. Glsteimiddng werd te Rotterdam een druk bezochte vergadering van sleepboot: ceders en transportondernemers gehouden, in verband met «te staking in het slee praai tbedr'jf naa' den Rijn en elgië. Na ultvoerigo discussies werd met algemeene stemmen een motie asn- genomrjvwaarin het besluit van de commissie tot regeling der loonen en arbeidsvoorwaarden in het Rijn-sleep- en scheepvaartbedrijf en de vanrt op België, alsmcdo von belanghebbenden bij de Rijnvaart, om den eiach von den Cen tralen Bond van Transportarbeiders te ver wei pee, werd goedgekeurd daar deze onaan neembaar lijn. Voorts werd besloten om niet ie laten varen, voor jat de voorstellen der commissie door den Centralen Bond zijn ingewilligd en «leze bij contract zijn vastgesteld tot 1 April 1023. De vergadering besloot rich in nüe opzichten als één man afhter de commissie to schaven en door deze genomen besluiten te ondersteunen. Men seint uit Duisburg aan de Tel t Het op Nederlandsche Rijnsleepbooten dienst doend? Duitsche personeel heeft evenals de Hollmidschs bemanningen, sedert gistermiddag het we-k gestaakt. Het personeel der Duitsche ateepboote* wei gert jie door de staking stfflfgimde Holland* sche sleepen mede te voeren. Ernst!#: storing in de Rijnscheepvnart op het traject Di^jsburg—Mainz is nog niet ingetre den, dear de Hofiandsdie vaartuigen dio door Duitsche sleepbcoten gesleept worden, gere geld vctvoerd worden. jfcor B. en belast n *jteoamheden, die ve Inra^ng van een Girc Aanbieding portret jhr. Van Karnehcek. Naar men ons mpldt 'zal Zaterdag bij da aanbieding aan Zfjne Excellentie jhr. mr. dr. H. A. van Karnebeek van het portret, gesohil- derdl dcor Flor. Arntzenius, het Koor van de voorzitter, dat hét wel duidelijk is, dnt het Koninklijke Nationnlj' aZngschool eenige lie-,™*1 gemakkelijk zal zijn maatregelen tot ver- J grooting van het gasdebiet in algemeene*» »fn aan te geven$daer de pard van de Se nemen maatregelen geheel afhangt van' plaatselijks om standigheden. Tof leden van het hoofdbestuur werd-n geko zen de heeren A. van deJStel en J. Bolt. DE BEDREIGING VAN HET GOOI. Het Bestuur ven ce Ornithologische Vjreenf- ging heeft een adres geioivfen sar» dpn Minister van Waterstaat, waarip 'het dezen verzonk t ziji» medewerking niet te verleenen aan he tot or stand, komen van d® pterraet» tot aonleg van de eleo triscfie spoorbaan Amsterdam't Gooi. Meer in het bijzonder wordt de nadruk gelegd op het gevaar, hetwelk daaruit vöortvlccit voor het Naerdermeer, dat een groote verm-nrt8l»fd bezit zoowel in 't binnen- als in het' buitenland, wegens het .voorkomen aldeer van vogelsoor ten, welke in Europa tot de grootste zeldzaam heden behooren. Na <ien awkoop van ket Nnar« «termeer door de Vereer.bring tot Beho A van Natuurmonumenten in Nederland; heeft men in de overtuigirvg geleefd; dat het Meer ongerept zcu blijven voortbestaan; indien «Je bedoelde plannen worden uitgevoerd, zal het Naarder* m"cr onherroepelijk geschonden worden, ter wijl gevreesd moet worden dat ie zeldzame vogelsoortep «ter. zullen verdytinen. Het Bestuur wil dsorom t*t klem teget» elke verminking van bet! Nanrdermeer opkomen en gevoelt bet al* een schande voor ons land, ka deren zingen. De plechtigheid, die voor belangstellenden toegankelijk Is, vindt plaats in het Gebouw Pulrhxi des njn. te 4 uren. I- Directeur Girokantoor Amsterdam. 1 De heer H. Keegstra, insp. gemeentebelas tingen te Amsterdam, werd op 2 Nov. 1916 J n t met de vooibCTei<knde verband houden met da Girokantoor. Sedert is hij Vis fungeerend «licecteur dier instelling ws:k- kaam gebleven. f B. en W. stellen thans voor tot definitieve tauooning van een directeur van het Girokan toor ever te gaan en genoemden heer Keegstra douitoe te benoemen. F" P. J. LAGERWE7. f "7, -Op een feestavond van een. Katholieke vet- raniging to Schiedam trad Dinsdagavond o. a. spreker op dte heer P. J. Lagerwey, oud- ffUl^owder van ScMednm en voorzitter van «ten Vatfojlieken Kieskring te Posdrecht. Toe*J na zqh rede een «laverend t^plaps. los- >rak, verhaalt de Maasb., zakte de Sfcer Lageo fey ptetsslsng meen; mes» snelde* hem ijlings e hulp, bracht hem in een aangrenzend lokaal, toch taert ecu geneesheer verscheen bleek «te jeer Lsgwwey te zijn overieden. Te Schiedam (éeft, sok ia niet-Kstholieke kringen, deze totselkqpp dood vsn een hooggeacht sta^go* ^9', groot opzien gewekt. Hst pznees tegen de ss-tiaahrtvorsdonairsii in Rusland. Het Volk maldt, dat onderstaand telegram Dinsdagmidda»* aan de Sowjet-regeering te Moskou is gezonden: De groote vergadering van Amsterdamsen® sociaal-dertiokraten, gtjhoujlan op 10 Juli in het Concertgebouw, bezocht door ongeveer 2000 personen, gehoord de uiteenzettingen van partijgenoot Vauderveldo over het pro ces to Moskou, waarin een aantal verdienste lijke vsociulihlen met een gcrechtelijkcn moor»l worden bedreigd, protesteert m« alle kracht tegen deze misdadige voorne mens en el acht in naam vai\ het interna tionaal eocialisme, zoowel als in dien van de gewone mcnschelijkheid, da vrijheid von de beklaagden in dat mensclionteerend'pro* Opening R.-K. Poütievokschool. In l»et fViiVcntiusgebouw te 's Hertegenbosch 13 Dinsdagmiddag de vakschool voor den Ned. R. K. Politielwnd ,St. Michaël" geopend. Onder cc* officieel genoodigden wertten o.m. opgemerkt de heeren mr. W. L. A. Collard, nd- mjnistrnteur, hoofd der 2e nfdeeling ven het <ie- partement van justitie, als vertegenwoordiger van den ministermr. A. E. J. baron Van Voorst tot Voorat,•Cammissaris der Koningin; mr. F. J. vnn Lenschot, burgemeester aer gemeente, mr. del Cnmpo, advocnut-generna! bij het ge rechtshof en verachilelnde ondcre autoriteiten. Het woord werd gevoerd door «ten voorzitter van het schoolbestuur, mr. L. J. C. vssv Gor- kom, waarna de burgemeester, mr. FaV. von Lonschot, <le openingsredd uitsprak, wamin hij er op wees hoe deze school leiden zal tot ver heffing von het politiecorps op geestelijke, we~ tenschnppeli'k en practtófch gebied. Vervo^fenwerd nog het woord gevoerd dota tion heer P. ver» Dom; ccminiszaria von politie, als directeur dsr school; «Vn bancfetvooriitter den heer E. Duin te Rotterdam, mr. dei' Campo en pastoor Morsen. Legaat Door wijlen mr. C. P. D. Pape is aan de Alg. Haagschs Polikliniek 5000 vermaakt. Brutale «UefstaL Dfnxdag werd uit den Hnng voor man L. S. te Amsterdam, per vrachtauto twee balen itfanufncturen, elk van 350 K.G. ver voerd naar den Goudschen Singel te Rotter dam waar S. zou markten. Om half vijf wer den ze bij de kramer afgeladen, terwijl een 17 'jarige jongen achterbleef om de goederen te bewaken. Toen om half negen de koopman bij jijn kraam kwam' waren de twee balen inhou dende wollen stoffen en een waarde vertegen woordigende wan ruim 7000 spoorloos ver dwenen. De bewaker verklaarde, steeds bij «le goode- rart to rijn gebleven, maar heeft vermoedelijk geslapen. De diefstal moet gepleegd zijn door vier personen, die «le balen op een sleperswa gen hebben geladen. Van hen is «chter gsen spoor te ontdekken. Ontpioffltf in hst Vrsdcspstefe Gistermorgen te in het Vredespaleis In ssn afvoerbuis ven een goyssr vei* een der toiletten opn gasontploffing voorf*vaf'«n, die «eiv ga ring* schade heeft aangericht aan de linker- zij«!e vsn de hoofdtrap. Schoot- en.Kerkeéeewe. GKMEENTKVERS AC. vul Het cenfllct In het Rijnsleepvanrtbedrijf. Men meldt ons uit Rotterdam In den stand van de staking in de Rijnsfeep- vcart te tot he«tenmorgen geen wijzifcing geko men. Aan de bememtingen zijn ontslagbrieven gezonden. De «leepbooteigeru. ten hebben beslo- ten niet m te gaan op de eischen van den Can-woorchgert» der navolgende instvIKngen ven wel-4 in 1591 itgebcacht 6205 dien dit Mtimmam^nt niet vriHg" zou kunnen I trelen Bondzij wriilA eerj collectief contract of- tejjghèlV vorige jaar dooi 653 pcmone?. bljfeen bewnard, zoowel voer het tegenwoordige] sluiten tot 1 April 1923, doch daar» vastleg-T? het B trgerüjk Armbestuur; 2. het Ned. i Da Spoor- en liulpjfemk, opgerirhi doer geslacht ob roór hel gwi» d* geldende vcrloagdo W*en. De ter. Ata»5éai^iia^ 5. de dteco*8» -% 1 i Df gemeenteraad ven Lonneker voteerde een bedrag van 11Ü0J)00 voor het bouwen ven een r.«ft. school in het dorp Lonaoker. Ne«i Herv. kerk Ds. C. Hattink, Ned, Herv. pred. ts Apel- doorn, hoöpt 6 Aug. ®ji. den dag te her<Lmken, «tet hij vóór 40 jaren in «is ambtsbediening te Nieuw-Vjennep bevestigd werd. Beroerten te Oude Tonge ds. A. M. dm Oud sten te |Dinteloord; te Zevsnbergen ds. G. Venema te Koucum. Aangenomen het beroep te Ntmepeet «te. J. M. Lammer^, te Wijk bij Duurste«te. Grref. kerken Beroepen te Axel «te. J. Jansen te Ten Boer. WISSELKOERSEN. Ott. Net ITM (til. Il ls Juli 18 Juli lil mfr r.en«.n11.17» lt.19» 0.56» 0.83, P».(i.2095 ÏIJ7) l'r>»l. .V 30.— 30.35 Zwits.rl.nd <050 »M0 We.n.n J. 0,0i.» b.'ll.D» 'Cepenli.rta f'85 6% 55.5» 05ri.ti.ni..",,; «180 43.5« Stockholm t«.«0 ,«6 80 New-York 158»/, 2.5S ~38» Hinderwet; BurgemVstcr cn Wethouders van Goudte; Brengen r algemeene kennis, «lat op de Secretarie ter visie te gelegd een versoek met bijlage vu* P. J. FUN, te Gouda, om vergun ning tot ufrfireiding zijner seeppoederfabrieb, in perceel Utppcnerstceg no. 13, kad. bekend sectio C. no. 26J3, door bijtrekking van het aangrenzende,perceel en verplaatsing van «ten «leotromot«?r, van 5 P.K., naar het perceel gelegen Cappenersteeg no. 17, kadastraal b«- Jrgnd sectie C. no. 654, voor bevraging brengen der malerij, brekerij, lifterif en pan het roertoesteL Op Dinsdag den 25ea Juli 1922, des na^nid- «iags ten 1u®e,znl,op het raa«lluiis gelegen- hetdrfijiT om bezwor«u» tegen dc gevraagde ver gunning in t» brengen, gedurende «We dogen vóór dien ><!ag knp op de Secretarie der ge meente van de'(er zak® ingekomen schriituren worden l^ennte genomen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat j voigeno de fcrataamie jurisprudentie niet» tot beroep gerechtigd zijn tij, d:e niet ov<»r$enk«n- sjig artikel 7 der Hinderwet voor bet Gemeen tebestuur of een of riieer zijner ledm zijn ver schenen ten einde hunne beswaren mondeling toe te lichten. luipvnp eiaM* urd. T.VnéB ubmdlüe j», emdiMtSt^m 6. ld. gerei, kerk; 7 het srmUmtuur gemeente «ter Qnd*Btenyhoppsg|>f (-Tet? yj het R.-K. Psrotdilaal Amhostitw; fl do L da<ttghoiftrè«Tecniging „5t. PisabfWt TO Ver. van «ten H. VkicoMn t Paulo; It. <te" IntefHng yan Weldidi^ieM van wijlen P. Pauw; 12. de vereenigihg Jkffnensorg"; tÜ Gouda ran het L'cjW des (feil». Het bestuur te 4r*toHfd Sj>ieringnir*at alwaar do sscretarte géwooplijk eiken w< te spreken wn» tunprhen 9N--4 uur lam. Aan het óver 1921 afzonderlijk «itgogi gedtöftt vsralag van den Armenrad om!«< wi> de volger tl* gegearsn* t dubbele door ééne instelling werden bedeeld 621, twee teetelliri'jon 22 en door drie 9 g«.' In den regel was ds uftkeerlng der giften bij ig. dubbele bedoeling door de instet!' zelve gedaan. Het gé tal bedeelden nam niet nosmensws^Êf toe, zoodot hst eindcijfer «ter bedeettngseom <S», gereer gelijk is an* «tot ren het vorige jadk. Zeer dikwijls moest gsldeHjke hulp wor«len Iweigord, omdat b» hist gerin van den hulp'trfkhi ger vsel meer inkwam, «ten In morag burg» ge^; «iit gold vooral bij aanvraag om bij riekte, verlossingen, versterkends r' wiz. De voor idRsnhtg dsr geenasnte vallende I Iten van den Rand bedroegen h» 1914 f 217,2 in 1918 ,f 276, te 1919 f 768.90, tel \t 364,51 b ioai 317.43. Volgens de laatst goedgeksurds tekst (disnotjmr 1990) bedroegen de subskÜën de gemoenie aan godehuizen en i Ivarisand M13.960.37N. CZ Yiet Vereenigd Wem en Aeiamn Op 1 Januari 1991 waren te dit gesticht gp* genomen 59 kinderen, 25 jongens en 34 rrwlte I jes. In den loop ven het jaar verlieten 3 jotte getut en 1 meisje het gesticht. Do joogenr «flf I meisje wwrdm in verband met het bereAM van den gestelden leeftijd ontslagen; aan 1 jongen, oud 19 je ar, werd op versoek tosgp». staan het huia te verlaten te,verbond met voornemen om een huwelijk aan «e gaan. Gedurende hst jaar werden opgenomen A jongens en 2 meisje* Haf St. Catherine Gaste Bij dm aanvang van b aantal verpleegden 44, namelijk 3d raaemsn? A vrouwen, waaronder 1 gehuwd paar. te den loop van het jaar werden 9 mannen T vrouw opgenomen, terwijl 1 man sft>f viouw vertrokken én 5 mannen overleden, so»* «jat op 31 December rich 45 verpieegden In het gesticht bswumten en wel 34 mannen, 9 vrouwen, waaronder 1 gehuwd paar. De gesondhsidztoestand In het collage van rs| kwam. geen verandering. H De uitgaven bedroegen 19,971 MN, ft» ontvangsten f 8263,901*. Het Sint Elisabeths G«Ao< Onfts VrouwerJn* Dsn lea Januari 192roestond het aantal var- pleegden uit T3 kostkoopetera en 10' preuve» besitetera, tezamen 25 personen, in den loop va* bet jaaaftvermeerdarde dte aantel aast 3 fcostfcoopate&H ^et *emlag deser inrichting wordt de «m* merUng gemmftr, det het gebouw ge ■win» ai» «ie behoerhe voldoet. Do uitgeven bedroegen f 10,72281 N, onjvengsten 15005.50. Hef aantel der voor rekening «Ier gumiMftg verpleegde armlastige krankzinnigen te verschil lend* gestichten bedroeg op 1 Jen 1921 27 op 31 Dee. 1021 35. Totaal uitgeven der gemeente een Amiemg over het jaar 1921. De gezamenlijke eitgnveo over 1921 daar ftg gemeente ten behoeve der armen gedaan, balie. pen: e. de koeten van de f 11,418.23 N; b. de jaarwedden van genees-, heel- en vet* loskundigen met de praktijk der armen belast (hierin rijn begynpen de jaarwedden van «J ije«4 narsbgetili fan bet Van herson-zieksv»huis 7W29.21N; j' c. de koeten van verpleging van 70 »rm« kr®nkzinntgen f T7.238.17; d. subaidië* aan iMtelliapen ren Wfldadf» h«d 1175,746.9ft, Totaal 257,745.62. Middelen tot Ikslg-iwi; verwureterteg ven armoede, b>x«m«lt»heiil doer werkverach-iflteg. Verkverschaffteg tot leniging van armoede gqpehiedt 'door tussfihrnkotnet van :rwt*Jj.oqen, dte van bijsondera vereenigingen uitgaan. Hi«s toe behoortde Werkinrichting (ot wajteg ff B«rdelarij, welke te'Mand gehouden woédt doftI] bijdragen van partleutieren en vnrder ukt opbrengst van het gemaakte werk of van aft door hare verplaegden verrichte diensten. De inrichting bevindt rich te een gebeowj dat door «Je gemeente is verhuurd en dat v*A harentwege wordt onderhouden. Zij, die ondersteuning behoeven, kunnen dene met het verrichte™ van bet hun aarvgewegefe y^-L i- MS« ei vei —ww— looning bekoWn. In het afgeioopen ter bedroef het aontSl vast opgenotiton tteden 53, die over 9207 wem dagen tegen «en geringe bijdrage ren arffte vtuu-n hutefj?»ting, veedteg en kleedteg ontvtt- gen, eerwftl buiten de testollfgf «en beboete tiggp 'over 2179 werkdagen iiwhpauite'WI j werden 'opgedregen. Den eersten Januari beakani ft? voor deze gemcento in«teetclde Armenraad uit ve.tegen- a. Del Bank van Leening, waarvan beheer administratie beruste» bij are lijken directeur, gnder costcole i raisaie va»i toericbi beetaendb Uit drie led*»^ de semensteiNng «ter cjititnlaele kwam vf derteg door do betvoemteg sa», dan hear J. Vos, in do vacaturs ontstaan dte het Ifjdre ren «ten beer Ck Weee. te het afgrioopre jaar 21,994 panden tegre 3MM een geeamenltjk voarackot va» 7 52,1 tegen 52,2ft%35 In 1920. Getost 1 21,924 panden tegen 29,279 In 1990, me waarde van f 50,449.20 tegen 150^152.4 1920. Verkocht warden 300 panden t te 1920, waarvan de opbangat 2827.80 tegen f 2616.86 te 1920. Het bankkapitaal bleef onveren f 18,000. Da rekening sluit met «en ^verlies 3399.42J., tegen f 3338.95 te 1900. Het wesig k^ptiaat op 31 Decarabet/1920 bad b. Dte Spaarkas onder boboer] ren het Vff geriijk oi*nbc*t«tur. Door 5*3 Wisunn wet# - t téirtiTwx) In Sft# U ob' rerég et aaij edrojf

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 2