Groot Htïtel FIGI Zeist I 1 AMra tel VeiiooM - L ’WW vacantie. I M WODTÉRLOOD, LEIDEN '53 m—MM IH—KBBSMMklMUmJMTt s 1 HUNTLEY MINERS NÏEUA ..NURSERY” JfïrMAB. SÏANDEfB ez^ W DE HEEST IIWlIlMSE Hlftöïl r f ’buite UIT DEN OMTREK. Advertentlën Café-Resiaurant EM BERGAMBA ‘r EEN FLINKE DIENSTBODE Brieven onder No 2676 het bureau Goudsche Con o. 14é$ paxe - Z?/?OOn \FEU1L DE GE 8ro?kman’s Commissiehsnk wor Incourantè Fondsen HEERENGRACHT 444, AMSTERDAM, LET OP ONS tTSKEf 1 WACHT U VOOR NAMAAK De vraag y j „VULKAAN” WARM ETEN ZONDER VflüR 1 36 I E op- zicn Dit blad den invloed ■74. Bonden 1 832 1239 114 2 A. Z. t i 4 S I K TLErooN^i6ö,taif’9eóf>‘5e0' 0-992-33451563 2 <V Tar: HEPKRLAVDICa FABRIKAAT 1 ft, M* 2* en Vrijdag. Volgens de ten dienste staande Btond de veestapel uit: 65 29 684 2 |27 12 10 692 137 145 3 15 9 't Fa. B. SANDERS Ezn. Amsterdam. ABONNEB per kwartaal Franco per p Ahannemer bö onze aget Onze burei Radactie Tel 2 f en J. Mau~ vin W. A. De ring, Zeer ruim en lommerrijk Terrai. Gevraagd In klelu gezin EEN MEIë-HlüSHOUOSTER et 10 <*en bedrag voorschotten. In het vorig ct., pyretn Veel vrfi lederen dag middag- en avond. *- concert in den theetulix- redelijk.' 200-/ 300. Vette varkens. Grc-ote Aanvoer. Handel B vcutiwcisü H fi MCtr.nKV» u.-JAM fj I «4 ttMTWÓLI'MW T y 3 s«cretarlaatDn Haar, Mariaatr. ?5 WWBOB99BRMM9 De wereld is ee ftbt leven groote dran (Jan de heldenrollen vi ïhensdhen worden ges; Reeuwijk. Op de voordracht vAtr onderwijzer aan de openbare school K konSn voor de heeren H. J. C. v. d. Snoeck, Oostvoorne, 2e C. H. A. Hullemond, Hekendorp, 3e G. A. v.d. Tempel van Willemstad. naar de weide en WIE ItEDEnUNDSCHE GOEDEREN KOOPT. DIERT HET VADERLAND ■41 «mUlBEAU.t'M«WCrei.f Gouderak. Ds. M. B. Verkerk heeft bedankt voor het beroep bij de Ned. Herv. Kerk te St AnnaFand, Ouderkerk a.d. 1-Js’el. Ds. B. v. d. Wal te Barneveld heeft be dankt voor het beroep naar de Ned. Herv. Ge meente alhier. M. Th. de Bont12 J. van der Pool en H. W. MesG. J. Verheul en M. P. van Wijk; M. J. van' Jaarsveld en G. van Hamert; J. H. Stölker en F. VerwaalB. N. Brn^khttiscn en B. <k Kramer; H. van Vliet en M. Quwersloot; /W. J. de Haan en J. P. den Hei top. Overleden 9 JuliB.'cndina J de Koster, wed. van K. A. van den Heuvel, 72 j.; 10 Adrionus Vertroef, 76 j. AGENDA. 13 Juli. 7—9 uur n.m. Remonst. kerk. Stem ming voor de leden. 14 Juli. 10 uur. Stolwijk Gemeenteraad. 16 Juli. 10 uur. Roei- en Zeilvereeniging „Gouda." Onderlinge wedstrijden. 23 Juli. 1 uur. Stedelijke Zweminrichting, Houtmansgrncht Nationale Zwemwedstrijd. 25 Juli. 7 >5 uur. St. Jansketk Ori-eiconcert. d ROBERT ÉsAqi w maar een Be bosschen," e.ntwoor jJ'icht maar geen sar Je Graham, ernstig, Fan medische prostitut „Zoover zijn-we nog bensdhen werkelijk bc fckt het Kom mak „Misschien kom 'ik w afgeloopen en ik der Hfj deed het groene ging met een knikji Holden liep langzaan facKt na over zijn di jtaldschheid ëh o verfje! Fn bed opgewekt dooi fver rijn verwaarloosd pn dat „schepsel" kwfj ach had ingeli |por het tien van Grab rje jonge geleerde rfte slecht verborger hebbende mm ZAL OP 25 JULI A.S. EENE Effecten vei ling hon„.n Bijvoegingen worden Ingo^acbt tot Juli a.s. De beste Beschuit voorn kinderen.en.voor zieken C«rr>».kk«lijk^t«4>«r»id»n .0 Kokende *m«lk cf.wctvn OVEf Nu de typogravensl het verleden behoort Jcranten weer uitkomei ben de burgelijke bla< nen en kwamen in d lalleen maar de bladen tische partijen. Dit ir >W.n een hard gelag 'twaalf dagen gebeurd jgen, die van groote potcekenis waren. WS jt>p den morgen vai\ 3< schenen, liet de mooi pirecten terugslag ge Van de Berlijnsche 1 Ache Allgemeine Zeiti het ,/die zwölf Tage” (Seis de bloedige gebe iffovolgen heeft geha patio de ergste gevi tKTok tusschen de part He parlementen van 't beteugelde wijze en IHcze gebeurtenissen, ir fcenlandsche politiek, 1 JBestond er voor de T ipndsche politiek?" Zc Wiet den indruk, die Heke gebeurtenissen o; bale buitenland moest boh tengevolge van pche ontreddering de Hade der Duitsche po flakkerde de wederzij: Duitsche rijksdag maal jeagst» behooren, die heelt een te wijzen ei ffesulteat zoekt van Htrfjd, van deze onond Mvam men tot de gev< %at ni’ets was: nocï hlpnkeiijken noch der 1 ■fe/rd oen feit Alles l Jwdt verder uit: jenrit het dat ook hot dreigend aan d raar der, of beter ge» phgverkiezingen het ia m elk geval heeft het Woof achter al het h boste verkiezingsleuze Het blad wijst er da Partijen vooral noodlot politiek opzicht, de c Van doze gevolgen was De depreciatie van 't fbrongon piaste als ze pet viel te constateer er do aande Issen weer di It, dat het vertrouwe ssdhokt In de herstel* rhe economische 1ev< oln Zullen de Duitse tkenochap van gever lethode van onzen bi rijd Is, die de houding its bepaalt en dat de; Kwfjrigd, wanneer er in van opbouw van Moordrecht In de plaats van den heer Boerkool, die onze gemeente heeft verlaten, is tot voorzitter van do afdeeling van „Het Groene Kruis" alhier be noemd de heer Dr. van Westendorp. Reeuwijk. In de j.l. Vrijdagavond gehouden vergadering van het pestuur van de afd. Reeuwijk der Zuid- Holl. Vereen. „Het Groene Kruis" is stot wijk verpleegster der afdeeling benoemd zuster A. C. Kreef te Amsterdam. Door B. en W. is in de plants van den heer P. van Leeuwen (60 jaar) tot kommandeur bij d* slang van spuit no. 1 benoemd de heer D. D. Paul en tot kommandeur bij de pijp van spuit no. 6 in de plaats van den heer N. Ver- beij, eveneens 60 jaar, d© heer G. de Jong Johsz-, :o»l h.t m4|. ik „n™ TIONA^t KA8RE0ISTÏB aiinsohaf? keen voor do hand liggende vraag, die iedereen -doet. W»i kot h.t mil, >1. ik nEEN NATIONAAL KASREGISTER nAiiKohaf? doet alleen hij, die vorder kijkt dgn zijn neus lang is.* Rin nu l in M uininuii l iintmt lilii)%- Hl Iht, JM 31. IÖW1 SMN1 AcnUehappea Maar («heel Xa««rlaa< ▼••r lITRFQHT, 8eIseoletraat 18. )UW otuigon djdscho 1v»k van be- huwelijk onaervondeny' L677 15 Gouda, 13 Juli 1022. 3 Vraagt Uw Winkelier snortvernakking /Gewon wd? C. M. SCHILT en LINE JONKEH. De Heer en Mevroi SCHILT-JONKER^ betuig ook namens woflerztJ-- Ouders hun hartpujken di le vele blUken vr~ piling bij/hun hu ronden/ 2€, «EUERLANDSCH ACUUliiirANTSlflNTOOR onder leiding: van K A. /C H. PALS Lid van de Ne^Jlond van Accountants AMSTERDAM, R<WTERI>AM, UTRECHT. Tel. Z «178. .Kantoor Hlreeht. Toleteegi TELEFOON af A ccnimfantgyiirkzaainhaden Waddingsveen. Burgerlijke Stand. OndertrouwdM. Schouten en M. M. Hogen doorn. L. Rops en M. v. d. Hengst. GetrouwdH. v. Kersbergen en M. Blom. M. Huizer en A. Sliezendrecht. W. v. Dorp en G. M. Rogjtarr Geboren Aaltje, d. van G. J. Versi^fr Noomen. Apolonja Cornelia, d. vty^ (/f. rits en J. C. Alkemade. Teunis, z. van Sliedrecht en J. Staat. Nut van t Algemeen. Spaatbenk, d« laajste rekening waren er 2631 Welnemers pf crediteuren, tegen 2590 in 1920. -BWdogd werd gedurer.de 1021 ƒ337,116.91, BW Mfreec^rfVe^ rente bedroeg ƒ26,275.18, i •I*ttkwer^ terugixrtaald, zoo voor opgevraag- f9 inlagen al^voór interest 251,011.49)4. f In 1920 wa» mgelegd 33^,262.98ytr voor kante bijgeschrevèn 22,945.14 en ongevraagd V 260/485 87 S. De uitgekwde rente bedroeg 3 pCt. F De Hulpbank. k Zif fpif in het afgeloopen jaar kan, 12,401.20 aan v.- Jaar baücp dit bedrag ƒ9835.30. Landbouw en veeteelt. I De toestand van dim landbouw en de veeteelt Wua wederom gunstig, als gevolg van de hooge prijzen der producten. A-De toestand van den tuinbouw was door de |ecr hooge prijzen aanmerkelijk beter dan in £orige jaren. i De hoedanigheid van het hooi was goed, l jttowel wat* de egrste als »le tweede snede be treft. De opbrengst van het hooi was luetfcgen- Itaande de enorme droogte groot, grooter zelfs dan in andere jaren. Het vee ging zeer vroeg leer laat naar d^n stal. Mond- en klauwzeer deed zich slechts spo radisch vcor. I De prijzen van het hoornvee waren buitei> gewoon hoog; -’e prijzen der paarden waren lager dan in 1920. Deprijzcn van boter en kans waren, mede l tengevolge van de geringe melkopbrengst, zeer Mm* De warmoezerij werd niet uitgebreid. Er was weinig uitvoer van groenten naar het buiten land en andere gemeenten; daardoor waren de prijzen^ voorqj van de groenten, welke langs de huizen werden verkocht, zeer hoog. De uitkomsten van de boomkweekerij waren O’.er het afgeloopen jaar re^lijk; die van de bloomenkweekerij bevredigend. De vruchtenoogst was vjlj goed; de prijzen d« r vruchten waren normaal. Do aanvoer ter markt waa vrij goed. Door de coöperatieve tuiniersvereerdging werd koor 532,919.90 aan versche groenten ver handeld op 115 veilingsdagen. I 1 Het overgroots gedeelte der producten werd door koopers^exporteurs naar het buitenland Verbonden, voornamelijk, naar Duitschlarid en Engeland. De veilingsdagen waran Maandag,' Woensdag gegeveas be- 1920 \l921 138 I' 9 f 663 111 25 1 42 13 520 Flmtieil Wsöfcoverzlcht. Een scherpe reactie op de wisselmarkt voor alle deviezen van het vasteland van Europa hoef» een sterk gevoel van-cnbehagelijkhei< in het loven geroepen, met het gevolg, dat dc effectenbeurzen over de gebee>e we old een gedtukte tendenz verkregen en de neiging tor zaken doen thans geheel eri'nl 'Ot F-ct nulpunt is gedaald .Begrijpelijk is dit verschijnsel alleszins, want EffectenCoupons. lA Beheer van Vermogen». I £658 30 AM5TBROAM dekhengsten reulenmerriën, reulens en jong^ paarden werkpaarden hitten ■pringatieren melkkoeien en meevaarzen kalve/en en pinken nestvea »chapen citen en bokkei^ /arkiuis en net pluimvee uit* hoenders kalkoenen eenden ganzen zwanen e Aantal bijenkorven fit l wanneer wij nagaan, wèt van de flauwe item- ming vom de valuta de redenen zijn, dan dient ta «o den tcegegeven, dat ct anuleiding ge- i noeg bestaat om een groote voorzichtigheid te beirochten. Eerstens zijn er de politieke moeilijkheden in Duitschlcnd. Met den moord op dr. Rathenau 1 is er in het land onzer oosi •lijke hu-en een periode van politieke bewogenheid ingeluid, wunrv'j» de draagwijdte op geen stukken na te ovc’.zen is, doch die daaraan twijfelt me- rnehd tot de meest ongcwenschte conse quenties zal kunnen voeren. Verder is er het vraagstuk van de schade** lonsstelb’ngen. Onomwonden verklaart de Duit sche regeering, niet in staat te zijn, de Aeta- lingen in baar te blijven handhaven, aangezien zij de daapvoor benoodigde* deviesenreserves heeft aangewend om den koers van de mark op te houden. Of dit motief zuiver is, dan wel of het „pour besoin de la cause" wordt aange voerd, doet in wezen weinig ter zake, het feit blijft bestaan, dat Frankrijk en België veel kans hebben om Van de betalingen verstoken te blij ven en oef een nieUw moratorium noodzake lijk zal z. Aen den anderen kant drinkt Ame rika aan c staling der schulden zoodat, sum ma sunur urn, de positie der Entente landen uitgezonderd dan misschien Engeland alles behalve aangenaam is. Dat de effectenmArkt hiervan onderging is begrijpelijk. Daarbij kwam nog, dat de Steat der Nederlanden een beroep op de geldmarkt kwam doen voor een bedrag van 150 millioen ,iets wat de stemming in het algemeen nooit beter maakt. Er was dan ook, zooals reeds gezegd, niet de minste animo om zaken te doen en in alle afdeelingen was de neiging tot reactie sterk overwegend. De baissier heeft in deze dagen moer weinig risico. Ieder aanbod heeft koersdaling tot ge volg erf waar er zoo goed als geen vraag tegen over staat, is zijn kan op ver’Jes zeer klein. De Cultuurafdeeling maakte in zooverre eej> gunstige uitzondering dat de stijgende suik/r- Drijzen het koersniveau ten goede kwamen, doch geheel' zonder een veer te laten kwamen ook hier de voornaamste fondsen er niet af, dank zij de energie, waarmede de contramine hare aanvallen herhaalde. De bankaandeelen hielden zich beter en vooral Indische Handels bank yas wat gunstiger gedisponeerd, fn ver band met de medevallende jaarcijfers in het onlangs gepubliceerd verslag. Zwak gestemd waren Scheepvaartforfdsen, Tabakken en Rubbers. De eerste hebbfen nog steeds te lijden owier de ernstige malaise vai\ het reedersbedrijf; terwijl Tabakswaarden de gevolgen van de teleurstellende dividenden niet ontgaan konden en dankbare baisse objecten vormden. Koninklijke Olie miste iedeien prikkel uit New-ïork en Bonden en behield dientengevol ge een kalm voorkomen, l'oen echter Wall street lagere koersen afzond, ble^f ook hier eene daling niet uit, te meer waar van de Mexicaansche olieterreinen weder ongunstige jnededeelingcta aangaande het binnendringer» van zout water ontvangen worden, mededeelin- gen, die er Jnderdaad vrij ernstig uitzien. Consols bewogen zich evenwijdig aan het koersvefloop waAhet hoofdfonds. Op de StaatsfondN^nmaikt was de stemming voor N W.S. fondsen wat doomer, toen bekend werd, dat de nieuwe leening op onze mnrkt ge plaatst' zou worden, zij het dan ook, dat fn New-York de Inschrijving eveneens zal worden cpengesteld. Prolongatie 2—3 Openbare les le Burgerschool voor Meisjes. Woensdag 12 Juli had in de le Burgerschool voor Meisjes N. Haven. Hoofd mej. Bak, een ouder-ochtcnd plaats, welke door vele belang stellende ouders werd bijgewoond. Kwnrt voor tien uur werden de ouders tot de school toege-^ laten, en werden ze in het gymnastieklokaal all lereerst door 't Hoofd der school toegesprokenl dfe een uiteenzetting gaf van de bedoeling va» dezen ouder-ochtend. Er zouden in iedere klryrte lessen van een half uur gegeven worden, waarbij de ouders dan tegenwoordig konden zijn. Na afloop hiervan konden de ouders het werk van de kinderen bezichtigen, terwijl de kinderen op de speelplaats zich zouden vermaken, 't Was Voor de ouders een belangwekkende ochtend, en men dcon het den ouders aanzien dat ze op- gingen in wat ze van hunne kinderen te zien en te hooren 'kregen, 't Geheel was een succes voor 't Hoofd en de onderwijzeressen, y Vergadering Central* Ouderraad. De centrale ouderraad alhier houdt Maandag avond 24 Juli een vergadering in de 2e burger- sdrool voor jongens aan den Burgemeester Mar-, tfcnssingel. agenda vermeldt o.m.bestuursverlne- bespreking concept reglement, idem over het houden van lezingen over tandhygiëne, beroepskeuze, paedagogiek, financiën en benoe ming penningmeester en de herfstvacantie. Assisten t-accountant. De heer H. M. van Triet alhier, is toegelaten als assistent bij het Nederlandsch Instituut van Accountants. Gemeentel ij ke Arbeidsbeurs. In de afgeloopen week kwamen bij de Gem. Arbeidsbeurs de volgende aanvragen in 2 dj>mes of heeren (pl.ïh. 23 jaar) voor ver zekering, 1 banketbakker, 1 reiziger in limonade (agentuur), 10 jongens 14—17 jaar, 3 zakken- stoppers of -stopstfcrs, 2 ringsters (sigaren), agenten gevraagd plaatse lijk (allen voor Gou da. Er boden zich aan26 aardewerkers (potten- bakkers, pijpmakers, afwerkers en gieters), 2 boekdrukkers, I boekbinder, 13 letterzetters, 2 drukkers, 4 grondwerkers, 1 opperman, 3 heiers, 2 pekhakkers, 3 kistenmakers, 1 metselaar, 9 timmerlieden, 1 meubelbijtser, 1 beeldhouwer (hout), 1 witwerker, 2 houtbewerkers, 1 fraiser, 1 meubelmaker, 1 bleekersknecht, 2 schoenma kers, 2 bankwerkers, 1 metaalbewerker, 1 elec- tricien, 4 scheepskl., 3 ijzerwerken», 1 metatal- draaier, 1 keteimaker, 1 blikslager, 2 smed^p, 5 stokeis, 1 bode, 1 politoerder, 2 ovenisten, 1 hekelaar, 2 machinisten, 5 broodbakkers, 1 beschuitbakker, 1 banketbakker, 4 magazijn bedienden, 14 pakhuisknechten^ 4 expeditie- knechten, 1 suikerwerker, '4 schippersknech ten, 2 werkmeesters textiel, 2 koetsiers, 3 touwslagers, 9 kantoorbedienden, boekhou ders, schrijvers enz., 74 transportarbeiders en fabrieksarbeiders, 1 lakker, 1 telegrnafwerker, 108 sigarenmakers (sorteerders, bosjesmakers, enz.), 1 meesterkn sigarenfabriek, 1 kopergie ter, 1 halfwas koperslager, 1 werktuigkundig en I aank. bouwkundig teekenaar, 1, trappersdruk ker, 1 magazijnjuffrouw, 1 steendrukker, 1 stan- zpr, 1 werkster, 1 zaalopzichteres, 2 boekbind- sters, 1 dienstbode. Burg, stand van Gouda. Geboren 9 Ju!i: Johannes, z. van C. Nieuw- veld eft J. NieuwveldComelis Leónardus, z. van N. de Korte en de Vos 11 Abraham, z. van A. Burghoorn en F. Boom. Getrouwd 11 JuH E. H. Erdelmann en A. Angel O.E. 15 a n«Iastinnzakan - Marktberichten. Gööp. Tuiniers vereen. „Gouda en OnwtwA^f Veiling van 12 JuK 1922. Komkommers le soort 2.40-^3.30 f ld. 2t 3oort 1.60—2.30; id. halve 0.90-1.60 id. gele 1.50—12bloemkool le soort IC —19id. 2e soort 6—12 id. 3e aecrt 3- 7id. uitschot 0.50—4spitskool le soor 3—5.10id. 2e soort 2.60andijvie 1< soort 2.40—4.00id. 2» soort 0.20-2 kropsla 0.101.80 alles per 100 stuks snijboonen le soort 58—69; id. 2e soon 41—51stokboonen 7782 stambooner 56—76id. Wagenaars 41pronkbooner J ƒ40; tuinboonen 2—5.70; peulen 11- 31 doperwten 13—21id. krombek 11 —25 tapucijhers 16—23 postelein 2.2(1 —6.40; peen 2—3; alles'per TOO K.G. peen 1.30—3.10; Aharber 0.80—3.20 j kroten 1.50—4.10T^radijs f 3.20—4.90 selderie 0.20—ï.20tf peterselie 1—3.10; sjalotten 2.20—4-80boonenkruid 0.90-t 1.20alles per 100 bosframbozen 0.25—1 0.40aardbeien 0.18—0.39zwarte bessen 0.40—0.53roode bessen 0.25—0.35; kruisbessen 0.15—0.19 palles per pond (bnw to)perziken per stuk 0.02—0.30eieregf 5 per 100 stuks 7.—. 1 '-3 Gouda, 13 Juli 1922. GranenVrijwel onveranderd. Tarwe 13.75-/14.75.1 Rogge f 11.25-/12.25. Gerst i 1314. id. chev f 15-/ 15.75. Haver f 14ƒ14.75, all°s per 100 Kg. 1 Kaas. Aangevoerd 226 partijen handeN rpatig. le kwal, 42—45, 2e kwal, 38-/ ;41. Zwaardere f 52^, 40-/48. Boter. Groote aanvoer. 'Handel matig. Wel/ boter f 115-f 125. 1 Veemarkt. Melkvee Redelijk)N*aanvoer. tyindel redelijk.' f 200-f 300. Vette varkens. Grc-ote Aanvoer. Handel vivfgJ 47-50 ct. per half Kg. Magere varken. Redelijke aanvoer, vhig. 50—55 ct. per half Kg. Magere biggen. Redelijke aanvoer. Handef vlug, 2.50—3 per week. Zeuglammeren led. aanvoer. Handel redelijk? /I8-/22. Nudhtere kalveren. Red. aanvoer. Handel Rrf delijk. 10—22. Eieren. Groote aanvoer. Handel matig. pe< 100 stuks /6K-/7K. Kaasmarkt Woerden, 't 12 Juli IQ22. Aangevoerd 405 partijpn. le soort van f 44 tot 47; 2e soort van 38 tot f 48; gestempdf de les oort 44 tot 45, 2e soort 4547| zwaardere f 47—f 48. Handel traag. Gemeentelijke Kweekersvereehiging. 12 Juli, dahlia’s* 2—4, gladiolen 3—6, pef 1 stukrozen 6—40 ct. per 10 stukslathyrug 1022 ct, babyrozen 510 ct., groen 15—5Q rijm 6—7 ct. per bos. raag en aanbod Telefonisch Weerbericht. ■Maar waarneming in den morgen van 1 - 18 Juli 1922, s Hoogste stand 766.5 te Haparanda. 'd Laagste 'stand748.0 te Seydlsfjord. -m Verwachting tot den avond van 14 Juli t Zwakke tot matige Zuidelijke (ot WesteljjW wind, zwaar bewolkt,! waarschijnlijk eenige regen met kans op onweer Jweinig verandering in tenw peratuur. DAMRAK 37-38 ^EiOtt-N MJNlIiM -KÜF C7. ur.LisJïi.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 3