mn w ist Liiiymj NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht,lmoercapeuje, nieuwer. Berk a. d. u,, feuilleton* 1 ill 1922. BUITENLAND. to. king Vrijdag 14 61« Jaargangj ■MB \w<wl>"Sta<r raL Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen DE GENEZER OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, JR rdt - rberioht. r; '4 e r d e n. 't buitenland jegens »nd. WAU.B. suit v 4 (Word* vm’.'-*lg4|b M W| tOEDEHEH D^RLUD i ten. I» Onwtrefcsrf (922. lerd. I» plomp besloot ■"met Duitsche ver- aken zonder eenig leb Jij met |e a toot mijn Een opgelost geschil. Het geschil tuMchen Engeland en de Ship ping Board d»r Vereevtigde Staten omtrent scheepvanrttransacties gedurende den qorlog ia opgelost. Engeland zal 12 millioen doller be talen. erwijl M revers in fen. JU- \etg«n de UHiMt öp Verss opm«* „Bent u van plan om Halen daar nog langer ar der, of beter gezegd, voor de nieuwe rijks- g^stkiezingen b—.tV.1.* elk geval heeft het te dezer zal rof achter al het luide geschrd ste verkiezingsleuze maar weinig. wil tot Japan. haar voldoening uit nsche regeering door ichtingen in Tsihgtau |s getoond heeft den overwonnen, betrek- daze manier onzen tijd door en we zijn nta allemaal swak en kinderachtig.* „Dat zeg ik niet" „Maar a dacht het," Travers en Helet^ hadden het druk samen i zekere versnapering, neerzatte. De morlek nieuwe opera. Ben iruwte de «aal om ze voort. Och, eorügingen; deze toes temming kan 15 Jcrii tege moet worden gezien. DE MOORD OP RATHENAU De Berlijnsche correspondent dor N. R. C. meldt d d. gister De moordenaars van Rathenau zijn vandaag terzelfdertjjd in verschillende plaatsen gesig naleerd, hetgeen vermoedrlijk bèwijs. dat de politie het spoor bijster Is. Een officieel be- vcht zegt, dat Fischer en Kern naar Ttadngen zijn gevlucht en zich te Apolda nebben laten scheten. Volgens een ander bericht zouden zij luim het he togdom Anhalt getrokken zijn, ter wijl een Berlijnsch blad het raadzaam acht de moordenaars van Rathenau te B-rlijn te zoe ken. u dat niet meer 1.40*8.30 f *d 2< ve 0.90-1.60; ooi le soort U ld. Se «eert 3-< spitskool le soor 2.60; andijvie 1< soort 0.20—2 i per 100 stuks; •69id. 2e soorl —82 stamhooner 41pronkbooner peulen II- d. krombek 17 postelein 2.2C s'per 100 K.G.; •r 0.80-3.20; s 3.20—4.90] rselie 1—3.10] lenkruid 0.00-, unbozen 0.25—i 9; zwarte bessen! n 0.25—0.35; es per pond (bruJ 020.30 eicretd -i up, ui-- De wereld is een schouwburg, waarvoor leven noote drama's schrijft, maar waar- 8e heldenrollen vaak door ach zoo kleine fttenschen worden gespeeld. volkomen overtuigd van wat hij aan zijn vrouw verschuldigd was. Dus deed hij zijn best om zich aangenaam te maken bij zijn vjouw’s vrien den, wie zij dan ook zijn mochten. Ijverig wees hij Helen de grootheden van de stad, die aan andere tafeltjes zaten, zs heel precies van etiketten vóórziende, zooals hij dat geleerd had IBH1IUT ■riastr. Z5 fiOlME (01 KAM gxAOte stilte van zijn wildernis, - dig» rechte pad van 1 2..„ was niets voor hem, dat eerzuchtig den geleerde naar een ver verwij- trotsch doel, evenmin als die roes van succes, waarin de mannen zich stuk voor stuk verkochten in een dommen strijd om de eerste te zijn. Hij zou Elport vanmorgen het besluit meededen, dat langzaam in hem rijpte, i en dan zou hij terugkeeren naar zijn zieken bij de oude bron. Zoo loste hij kalm voor zichzelf het raadsel op van het leven. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, me* Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 830. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaut MARKT 11. GOUDA* 10 onze agenten en loopers, den boekhandel sn da postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—4 uur.] Administratie TeL Int 82; ïledactis TeL 545. „Maar a dadw het/ en Helen I over het lekkers vadS die de kellner voor h speelde luid «tukken |«it heels massa menschen een tafeltje te zoeken. „Vrouwen kunnen niet altijd op hun hoogte punt blijven," ging Ver* voort, „trouwens man nen eigenlijk ook Met.** De dokter bedankt» voor voor hem neer wilde zetten, king gaf hij geen «ntwodrd. „Bent u vnn pion w» ««u, >«>5 in de wildernis te houden vroeg 14 „Wéaroin niet V ^.J.e hoeft hier zooveel vrienden zo hoort hier." „En hoor daar." „Kunt u niet tot oen vergelijk komen F Holden haalde veelbetekenend zijn schoudert op en «ei al* terloops „Ik denk, dat ik morgen naaF Itt meer terjgh ga on dan voor goed.” JU," riep Vera Traven mét <d schrik, „bn mijn dinertje dan I toch niet dnan," Hot tweetal keek elkaar een, oogenblik uitda gend aan. den steun ondervindt van de herstel. Do Duftsche regeerifl aan, dat voor het horstel van --zoo spoedig mogelijk maatregelen voor lange ^enlandschen politieken \lan 1922 noodig zijn. De Diritsche -17. *-,77- acht het daarom onvermj' dat deze methode moet worden \nd ook voor 1923 en 19. zal wo rd Al gespro- voortvloeiende uit het bet al 5en Mei 1921, bevrijd De bescherming der republiek. Berlijn, 13 Juli (N." T. A. Draadloos). Het optreden der vakverenigingen verscherpte weer de binnenlandsche.tfrisis, die reeds begon te verzwakken. Het ce^rm «n de dsmoeraton laten echter merken, dat zij zich niet zullen schikken near den druk van bulten het parle ment. De Vorwtirts meent dat door den stap der vakvereenigingen klaarheid is gekomen in den toestand. I -er 100 Kg. i 6 partijen handeH 2e kwal, 38-4 >-/48. idel matig. Wei-i 0*tianvoer. hjnnde^ oer. Handel aanvoer. Hopdn 'l -I’S aanvoer. Handef Handel redelijk voer. Hanclel Ref inde! matig, pel soort van ƒ44 f 48; gestempei? ioort f 45-/ 47} traag. 4 'ereeniging. - lioten 3—6, pel 1 stukslathyrutf :t., groen 15—3Q s. - den lagen kant vart» dis wereld. De stad prikkel de den honger van den menschcn en scherpte hun nagels naar het scheen. Zonder twijfel was er ook esn beteren kant aan, maar Holden, toen hij die drukke straat overstak door den stroom van zich voortreppende menschen heen, verlang de naar de gjfipte stijte van zijn wildernis, naar het eenvolidigp rechte pad van het dagelijksch leven. F 1 streven derd hc door, ROBERT HERRICK. f.-,>A<NTzoo maar een gewoon kamp midden in Be bosSchen,” antwoordde Holden. **Rk$it maar geen sanatorium op,” waarschuw de Graham, ernstig, „dat is de laatste phase ►on medische prostitutie.'' „Zoover zijn we nog niet. We probeeren de jfeenschen werkelijk beter te mtitym Soms fckt het Kom mahr eens kijken „Misschien kom 'ik wel eens als de proef hier N afgeloopen en ik den tijd heb om vacantie te Hü deed het groens scherm voo$ zijn oogen met waar «jw Ihboratorium- Holden liep langzaam terug" naar het hotel en over z*’n indruk van we- pdacKhtid A» overbeschaving, die Elport bij jam had opgewekt door den zelfzuchtigen angst gver zijn verwaarloosden zoon en zijn wensch pn dat „schepsel” kwijt te raken Waarmee zijn zirf\ had ingelaten, was nog versterkt |por het zien van Graham in zijn laboratorium. Die jonge geleerde met' zijn wreede kritiek en Bln «lecht verborgen jaloezie op zijn meer Het blad wijst er dan op, dat het getwist der fiartijen vooral noodlottig was in bultenlandsch- politiek opzicht, de onbedrieglijke barometer van deze gevolgen was de stand van den dollar. De depreciatie van 't geld had dermate met wrongen plaats als zelfs in 't najaar van 1921 jpet viel te constateeren. Met name vestigt de P. A. Z. er de aandacht op, dat de politieke Gebeurtenissen weer de oorzaak waren van het Kt, dat het vertrouwen van 't buitenland werd Besdhokt in de herstsl^nogeüjkheid van 't Dult- Krhs economische leven. Het blad vraagt dan pokr Zullen de Duitsche politici er zich thans pkenschap van geven, dat het inderdaad de Ibethode van onzen bij^e gtrijd h, die de houdingWan fans bepaalt en fcwljtlBd, wanneer er nog ■An van opbouw van den Duitschen staat? Mijnongeluk. Londen, 13 JuII. (R.) Twaalf pesaen^ «Ijn gedood en 5 gewond dooAeen ontploffing van mijnga* ia een Wcenkolerenijn bij Stirling, Het reddingswerk wordt zeer bemoeilijkt doos het uitstroomende gas'en de versperringen, door de ontploffing veroorzaakt. Te nacht weren 6 lijken opgahaaUL IERLAND. HET IFRSCHE VRAAGSTUK. Craig te Londen. De premier van Ulster, «ir James Cralg, le uit Belfast te Londen aangekomen, vergezeld val lord Londonderry. Hij confereerde op het de partement van koloniën met Churchill ever de Ulstersche grenscommlssie. K Het lersche legerbestuiw. Michael Collins is benoemd tot oppedbevek hebber van het lersche leger. Te semM met Richard Mulcahy, minister van verdediging, air mede generaal Owen O’DuHy, bevelhebber <W Z.W. divisie, zal hij den Oppersten InradMi Oorlogsraad vormen. Mulcahy wordt Wvm chef van den staf. Voor de Ubtersche industrie. De Iflstersche bond voor een eervollen vrede heeft te Belfast en Londen bureaux geopend ten doel hebbende de Sinn Frln-propagands tegen Ulster te fnuiken. De bond verklaart* dal Sinn Pain-prppegnnthaten in Europa, het Ver» Oosten, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en elder» aan het werk «ijn geweest om de gedachte in gang te doen vinden, dat de industrieën van Belfast primitief «ija, ten einde aldus den trite voer te benadeelen van bepaalde artikelen uit Ulster, dia ook door Dublin kunnen worden ge* leverd. De Ulstersche firma’s, soo verklaart d« bond, ontvangrn reeds weer nieuwe ordecu, di< het bewijs zullen leverëh van de onjubtheid vs» de beweringen der Slnn-Feiners. In hinderlaag gevallen. Driehonderd jrepublikeinen hebben bikken» Reuter's bizonderen dienst gisterochtend ee< aldeeling Vrijstaten bij Ballingtogher (graaft schap Sligo) fn een hinderlaag gelokt, drie hunr nar gedood, tien gewond, vijf gevangen genor men en oen pantserauto buitgemaakt. Da Fngelsche draftdlooze dienst meldt d.d, gister De laatste berichten ul« lerl-md zeggen, dat ten N. van de rechte lijn, vsa Oost naar Weet deer Dublin getrokken, dA ongeregelde troe pen ve. «lagen zijn, wat Htrtft de georgani seerde nriliiairen, hoewel er nog «wervende WEBHKrJ' De nota eirtUigtff „De ontwikkeling van den markenkoers in den laats'en tijd, welke met de verdaging van de besprekingen der leenbgscommissie begon, maakt een zoo spoedig mogelijke voorloopige regeling der betalingen jn baar noodzakelijk, daar steun door een b^kenlandsche leening niet plaats had.” De Duitsche rogeering wrzoekt ten slotte do beslissing zoo spoedig mogelijk te nemen. De kosten der contTÖle-commissie. Berlijn, 13 Juli. (N. T. A Draadloos). De financieele commissie Ban den raad der ge zanten te Parijs besloot om de bediager, die Duitschlond moet betalerv'oan de leden dor in- tet geallieerde militaire crtagröle-commissie aan zienlijk 'e verhoogen. Dfcnsvolgens ontvangen van 1 Juli af de voorzittermaandalijks 104,000 mark en een soldaat 15JJ00 mark. De Duitsche bezittingen in België. B e r 1 ij n, 1 3 J u 11 (N. T. A. Draadloos). Volgens een bericht uit Parijs heeft de Belgi sche regeering besloten tot In-heslag-neming. van de Duitsche eigendommen in België, daar de onderhandelingen hie tegenwoordigers zijn af resultaat. De verhoudin De Duitsche pars dm over het feit, dat de Ja teruggave der Duitsche aan het Duitsche onder geest van Versailles te hebben zooals ook Duitschland oude nauwe kingan tot het intellecttwelo Japan heeft her steld. OVERZICHT N« de typogravenstaking te Berlijn weer tot liet verledien behoort, kunnen de Berlijnsche kranten weer uitkomen. Twaalf dagen lang heb ben de burgelijke bladen niet kunnen verschij nen en kwamen in de hoofdstad van het rijk alleen maar de bladen uit van de drie socialis tische partijen. Dit moet voor de burgelijke |>laden een hard gelag zijn geweest, want in die 'twaalf dagen gebeurden, ar in Duitschland din- pen, die van groote politieke en economische peteekenls waren. Wen de Berlijnsche kranten jbp den morgen vai^ 30 Juni voor het laatst ver schenen, liet de moord, bp Rathenau nog zijn jjirecten terugslag gevoelen. Van de Berlijnsche bladen is het oji. de Deut sche Allgemeine Zeitung, die zich bezig houdt pet ^die zwölf Tage” en vaststelt, dat inmid dels de bloedige gebeurtenis in de Köni^sallee .gevolgen heeft gehad, die voor de Duitsche patio de ergste gevaren meebrengt: haat en Hvrok tusschen de partijen kwamen tot uiting in He parlementen van 't rijk en de landen op on» beteugelde wijze en bij de beschouwing van peze gebeurtenissen, ingesteld op primitieve bin- benlandsche politiek, moest men zich afvragen: ÏBestond er voor de Duitschers nog een buiten- Üsndsche politidc?” Zonder rekening te houden Iet den indruk, die deze binnenlandsche poli- Joke gebeurtenissen op het vijandelijke en neu- [ale buitenland moesten maken, dat meer dan oh tengevolge van de Europeesche economi- che ontreddering de binnenlandsche consoli- latie der Duitsche politieke toestanden nagaat, lakkerde de wederzijdsche partijhaat op. De Juitsche rijksdag maakte scènes mee, die tot de pagste behooren, die de historie van dit huis jeeït aan te wijzen en waiineer men thans het tteUhuet zoekt van dezen binnenlandschen trijd, van deze ononderbroken woordduelj, drih wam men tot de gevolgtrekking, dat dit reem ist niets was: noch het toetreden der onaf- hnlNifjken noch der D.' V. P. tot de regeering e/rd oen feit Alles bleef bij 't oude. Het blad Jriidt verder uit: ^En zij het dat ook thans nog niet vaststaat, het dreigend aan den wand geschilderde ge rest der, of beter gezegd, voor de nieuwe rijks- Bhgverkiezingen het land bespaardjblijft of niet, |e den schijn pw naar de aanwe- ADVERTENTIEPRIJSj Uit Gouda omstreken (bahoorsodo tot dan tmorgknugji 1—5 regels L80, elke regel mem' ƒ0.25. Van biriten Gouds en den bazorgkringt 1—5 regels 1.55, elke regel moor 0.30. Ad verten tiën in hat fksterriagnununnr SO bijlag «p den pry’s, l.lafdadigheids-advertantiën de helft riöjea prV» INGEZONDEN MF.DEDEELlNGENi 1—4 regels 2J)RI»e regel MO. Oj de r qrpsgins 50 booger. t.nwnne sdvertentien en ingezonden msdedeelingen b(J eontrset tot «eer gwrerfuMS» drif prijs. Groots letters en randen worden berekend trnsr plsstsruimte. Advertenttën kunnen worden ingezonden door tUMchenkomzt van «oliede boekhiute delaicn. Advertentiebureaus en ohm Agenten sn moeten daags vóór da plaatsing aan bet Bureau «ijn inMcomen, teneinde van opnam^ verzekerd te zijn. In de vestibule groote hotel ont moette hij zijn vrouw met Vera Travers. Helen had een kleur. Ze had den heelen dag bood schappen gedaan met haar moeder en het ge not van die vrouwensport, waarvan ze twee jaar lang verstoteir-was geweest, en al de drukte en het lawaai van de stad werkten op haar als champagne. Elk zenuw in haar reageerde op dien voortdurenden prikkel van zien 91 hooren en ze praatte druk. „Weggaan juist thee drinken,” zei ze tegen haar man. ,4e moet nu niet weer weghollen.” Ze zag hoe de scherpe oogen van haar vrien- Hij was echter een welwillend echtgenoot en dfn het zonderlinge voorkome» van dén dokter opnamen, van af de zachte vilten Voed tot den slecht zittenden wijden pantalon. M3p eens werd zij zelf getroffen door dat sombere gezicht onder dat lange haar. Ze zag Hbr in de weel derige vestibule van het groote hotel en boerseh haar man eigenlek was. In moreel opzicht aldus wordt in 't artikel vastgesteld staat het politieke leven van Duitschland in de oogen der wereld op de hoog te van den Balkan. Politieke moorden, onlus ten, straatrevoluties, demonstraties, stakingen en parlementaire gevechten, waarin van de ont zettende buitenlandsch-politieke bedreiging geen sprake is, dat was het schouwspel, dat het politieke Duitschlc^id den buitenstaander bood„Wie verbaast er zich nog over, dat de wereld feoel en berekend haar politieke en eco- mische consequenties trekt in een land, dat zich iri broederstrijd vernietigt en van buitenlandsch- politieke zelf-hardhaving niets meer bezit, aan zich zelf enFrankrijk overlaat?” Opper-Silezië ging verloren. De Fransche propaganda in 't Rijnland stuurde het er met meer energie dan ooit op aan den linker Rijn oever te verwerven. De commissie van herstel en de garantiecommissie werkten gemeenschap pelijk fantastische plannen uit voor het exploi teer en van het Duitsche economische leven. Er is, zegt het blad, in Duitschland geen plaats meer voor illusies, die met politiek niets hebben te makenkogels der moordenaars heb- men niet alleen het lichaam van Rathenau uit ééngerukt, zij hebben ook door en door deze illusies vernietigd, welke men zich misschien in sommige kringen van 't Duitsche vdlk nog heeft gemaakt. Slechts met felle onverbidde lijkheid jegens zich zelf zullen de Duitsche bur gers in staat zijn de strenge les uit de voorbij gegane 14 dagen te trekken, een les, die zeer duidelijk zegt, dat, wie het met zijn volk goed meent, de Spielereien met de gedachte aan een onmogelijk geworden restauratie moet opgeven. De bodem, waarop wij staan, is de Duitsche republiek. Wie den burgeroorlog en de algeheels economische vernieling van Duitschland en zoodoende de definitieve over winning van Frankrijk over de triteenvallende Duitsche eenheid wil voorkomen, zal zich deze situatie met meelijdenlooze scherpte moeten resllseeren." 'DUITSCHLAND. HÉT VERZOEK OM EEN MORATORIUM. B e r 1 ij n, 1 3 J u 1 i. (V. D.) De voorzitter der Duitsche Kriegslastencommissie overhandig da Woensdag te Parijs aan de commissie vm herstel een no>, bevattende een moratoriam- verzoek der Duitsche regeering. In de nota wordt o.a. gezegd, dat de Duitsche regeering zich niet in staat acht onder de tegenwoordige omstandigheden verdere betalingen in uitzicht te steHeni De Duitsche regeering stek daarom voor op grond van art. 234 van het verdrag van Versailles haar voor de nog in 1922 ver vallende bedragen uitstel van betaling toe te staan. Verder heet het in dg nota*: „Bij den buitengewonen ernst van den hul digen toestatvl zal het voor dAjJuitsohe re geering slechts dan mogelijk het even wicht in de sociale verhoudingen en de finan ciën van Ehiitschland te herstellen, wanneer zij commissie van j twijfelt er niet do markenkoeis reri regeering rjjdelijk, dat Duitsch- [924 van de betaling, -jtaUngsSchexua van den wor^tJ Arrestatie van valsche munters. De Breslauer Zeitung deelt mee, dat de poli tie te Breslau een bende van 6 5 7 valsche munters gearresteerd heeft. Zij wilden dollars- banknoten drukken. De cliché’a werden in be slag genómen. Opper-Silezië. P a r ij s, 13 Juli. (Havas). De geaantencon- ferentie besloot tot ontbinding der hoogs com missie voor de volksstemming in Opper-Silezië, wter volmacht is geëindigd. Dantiig. Berlijn, 13 Juli. XN- T. A. Draadloos). De president van den vrijstaat Dantzig heeft een krachtig -protest naar Parijs gezonden tegen de Polsch-Fransche overeenkomst, die Dantzig maakt tot een steunpunt der Poolsche vloot. ENGELAND. De Luchtvloot B e r I ij n13 Juli. (N. T. A. Draad!*)*). Volgens de Evening News is de Britsche regee ring niet tevreden met haar model voor bestuur bare luchtschepenzij geeft aan het Duitsche model de voorkeur. De Britsche admiraliteit eischt, dat Engeland een even groote luchtvloot bouwt als Amerika het volgend jaar van plan is. Amerika wil tien mHlioon dollars uitgeven voor den bouw van 213 vliegtuigen en bestuur bare luchtballons. Het Britsche economische leven. Londen, 13 Juli. (N. T. A. Diaadloos). JJe spoqrwegmaatechappijen hebben een be langrijke verlaging van do tarieven ingevoerd Dal is de eerste al gemeen e tariefverlaging sinds oen oorlog en men meent, dat dit een'gunstige uitwerking op het handelsverkeer «al hebben; ofschoon een vergelijking van de handelscijfers over da vorige maand met die van Juni 1921 wijzen op een vermeerderden uitvoer van circa 14 millioen pd. sterling, «ijn <te cijfers over 't gehee’ nog teleurstellend. De fluctuatie tus- •chen Januari en Juni we» echter dit jaar min der hevig dan het vorige jaar. Ben geleidelijk herstel van den handel na de deptessio van verleren jaar blijkt ook tMt de registratie van nieuwe maatschappijen, n.1. 4041 met een totaal kapitaal van 65 millioen pond in de eerste «es maanden van dit Jaar tegen 3125 met een ge zamenlijk kapitaal van 52 millioen pond ove- dezelfde periode in 1921. De nüjnwerkersstaking in South Shield*. De «takende mijnwerkers In het district South Shields hebben het werk hervat, nadat een voor loopse oveieenstemming woa bereikt, waarbij werd bepaald, dat de geschilpunten «uilen wor- nleuwe manier van thee en gat blijk ven een buitengewone kennis van taartje», die hij ook al in den dienst van zijn land veroverd had. Holden keek hem een paar maal scherp «an alsof hff zich afvroeg hoe Vera, die xeker het minst dwaas was van alle vrouwrrc^rulk een kennelijke parasiet ,had kunnen n^nen. De vrouw leak met haar mooie oogen haar con- ventioneelen man stralend aan. Ze was slim genoeg om te raden wat de dokter van Gerard Travers-vond, maar ze wat Gerard voor haar was als man. Haar huwelijk was geen roman, maar een uiting van gezond verstand. Ze was tevreden. Z» vestigde nu haar blik op Hokbm en scheen hem uit te dagen met haar oogen, alsof ze zeggen wilde moolen roman iet» meer gedAn kleine Ne! F „Heten schijnt echt blij t* zijn, dat »e teiug 1* in de stad. Ze Is net een W»«L dat vacaanr tie heeft,"‘zei ze zacht. ^Jn,” gaf de dokter ten anfwoor neer zijn vrouw keek, dia. Grahan het minst ntet vervelend scheen te ten houdt van teven en drukte." HIJ keek dë groote zaal rond met haar opge smukte pracht, haar vatsdve pilaren van stuc, haar broncen prnamenien, dfiike kteeden en imi- tatie-behang. M keek naar'de menschen, die «aten te eten en te praten, opeengepakt tn <He warme atmosfeer, aan kleine tafeltjes. Hij sloeg die arme, menschelijke wezens gade taet den ernstigen ksnnersbük van den dokter, die ge- j hehne ondeugden en klrine verborrtrn toege- vendheden ontdekte die de sporen wn een verwoest gestel kón lesen onder de lijnen van i het vleesch. „U moet ons niet te hard beoordeafen,* sci Trsvm, «WR br.n*«> I*u «I morgen va» 1 - aparancteu ’jd aydisfjord. iran 14 Juli t :e Jot WesteljjM nlijk eenigerege» rendering in teoM den' onderzocht door een gemengde comnüasi^ bestaande uit werkgever» en arbeiders. Staking in de Schotse he textielnijverheid. Londen, 13 Juli. (R. B. D.), In de textieW fabrieken te Peebles en Galashiels (Z.-Schotl land) is een staking uitgebroken onder de wm vers als protest ‘egen de voorgeètelde loonei verlaging. Men vreest, dat zij ematige gevow gen zal hebben voor de textielnijverheid in desé streek. of een kleermaker moest hem onderhanden nenwiL Vera Traver» zocht den man onder het wei nig flatteerend omhulsel. „Het is een heel verschil met den laatster keer, dat we elkaar ontmoetten." Hit begreep haar en glimlachte. „Toen hadt u zoo’n haasfe,” ging „Had ik „Herinnert u mannen vergeten zoo gauw 1” Zij liepen de volle gangen door naar een groote, vrij opzichtige th^e-salon „de Ver sailles salon”, waar een uitstekend klein orkest speelde en pans honderd menschen zaten thee te drinketi|en te eten, terwijl ze probeerden tegen elkaar te «j^aten of zich amuseerden door hun buren te bexijken. Een lange, knappe, keu rig gékteede man stond op> van een klein, ta feltje, dat hij voor het gezelschap bewaard had. „Gérard," zei Vera Travers zacht, „hier heb je nu dfen beroemden dokter, waar Nel mee getrouwd Is F ,Jk ben blij eena kennis met u te maken 1” Eigenlijk Het de ontmoeting Mr. Gerard Tra vers, „die iets aan een bank was", vofbóWSm koud. Hij stak den dokter een goedgerorroie Manke hand toe> terwijl op zijn rustig geeiefit duidelijk tfi lezen stond: „Wet een gekke menachsn brengt Vera nu mee F De amnestie-weL B e r I ij n, 13 Juli. (N. T. A. Draadloos). De Rijksdag is heden begonnen met de tweede le zing van het wetsontwerp op de opheffing dor straffen voor politieke misdrijven. Volgens het ontwerp strekj/de amnestia zich uit tot per sonen, die na (4 Aug. 1920 en in 1921 deel heb ben genomen vtan daden van hoogverraad tegen het rijk en veroordeeld waren door de in 1921 opgerichle buitengewone rechtbanken. Ontbonden organisaties. Berlijn, 13 Juli. (W. B.). Tot nu toe wer den in Pruisen de volgende organisaties ontbon den Verband nationalgesinnter Soldaten und der Aufrechten, deutsch-voelkischer Schuts- und Trutzbund, der Stahlhelm. De staking in he< Roergebied. Essen, 13 Juli. (W. B.) De onderhande lingen over de kwestie van he loortarief voor de mijnwerkers ir het Roergebied, die tot een staking heeft gek id en welke jonderhandelingen 11 Juli alhier order leidinjd9^£drn rijksminis- ter v^n arbeid zijn begonn^KBjben heden ge leid tot volkomen overeenstc^iing. TJe getrof fen overeenkomsten hebben nog de definitieve toestemming noodig. van de wederzijdsche ver-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1