INS EIN mg nar een G, dnn nemen RDAli k hoiukw misram Veertisndaagsoh Blad voor do Huishouding. iptar- NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORIiRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. fcERK a. d. U„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Zaterdag IS Juli 1822. r Gouda DE GENEZER door ROBERT HERRICK. 61. Jaargang MMMMMSraBHnsMr ^BUITENLAND?" duitschland. L EERSTE BLAD. - - _r --- ^FEUILLETON. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen It iinnur uit 2 b.a.ian- in Tjflatjap naad De msterdam, v. V Amsterdam val na naar Amsterq •ar Batavia, arr« im naar Buenoet - triijven, ruitende op 3 kerkelijke partijen. 60—2884 o (Wwdk wrrUr» VL mbons bakjes rbarloM. morgen Niettegenstaande alles, verscheen ,3» Vil de,” die volgens Vera nog niet voldoende ge- tejnd was, dien Vrijdagavond met zijn mooie vrouwtje in haar salon. De oplossing ven het probleem, dat zijn vriend Elport hem had °P" gegeven ra niet zoo makkelijk al» hjj gedacht had. Sr was een kort uitstapje voor noodig ge weest naar een andere stad waar do sirene van den jongen Elport verblijf hield en er hadden MAmbMontiwMU alhier wsMKht e roulozen. Dit fon steun noodig c eiken. De bes:*i tt dus tot welzi ië naar Amstent en zette 12 Jtdl ir Rotterdam, arr« naar Rotterdam^ «ness. a o (iOllkSIH E courant. ABONNEMENTSPRIJS i per kwartaal ƒ235, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ230, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad ƒ830. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT M. GOUDA* Mj onze agenten en loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux rijn dagelijks geopend vaa 9—4 uurj Administratie Tal. Int Radactie Tel 50. ar Batavia, v. 10 ar Bng.4ndië, p, tteand. =k, a»way, van 15 JttMt te tot Zuidelijk^ en, met tijdeiyk^ e regen, weinig naar Batavia, p» an Buenos-Ay re» naar Rotterdam ■w-Toric, arr. If ling van 't verdrag van Versailles met in totaal jaarlijks 600 millioen (ouden ol 66 milliard papieren marken. De nota consta eert in verband met het vo- revs‘aande dan ook t „Wanneer de Dultsche regeering onder dere omstandigheden zich in den vervolge bui.enlandsch- betaalmiddelen zou moeten verschaften voor de verpljchtingen die zij moet vei vullen krach,fns het verdrag van Versailles, in een omvang ah tot dusverre, dan zou de ieg -woordig- vermindering van de waarde der Duitsrbe papiermafk spoedig en zonder ophouden .voortduren en lelden tot de algeheels ontreddering van ’t financieele, economische en aeclr te leven van Duitschland. Do Duitsche regeering acht zich bijgevolg niet In staat onder de tegenwoordige omstandighe den do verdere be.•‘.ling in beer op grond van besluit der commissie sar herstel van 21—3 —22 In uitzicht te s'elhn. De Duitsche regeo- ring doet daarom in verband met art. 234 van *t verd-ng van Ve.seiHes het voorstel haar ui ttel van betaling te verleenen voor de betaal- te<mijnen in ’t kntenderjnn' 1022". Wat het bedrag betreft, dat 15 Juli moet worden betaald, deze son wordt verminderd mot minstens 17 millioen goudmark, die Duitschland in verband met vroegere presta ties in mindering kan worden gebracht. Over het resteerend bedrag van ongeveer 33 millioen kan de Duitsche regeering wcl-!s-waar beschik ken, omdat zij o.a. de afgeloopen maanden deviezen heeft kunnen aankoopen; maar het genoemde bedrag zou de Duitsche regeering ontbreken en zij zou het volgens de tegen woordige koersen zich opnieuw moeten ver- «chaffert, zoodra zij het koren heeft te betalen, dat de eerstvolgende maanden uit het buiten land wordt geïmporteerd. De Duitsche rejec ting zegt op dezen toestand temeer te moeten wijzen, daar zij de laatste weken met de rijks bank aanzienlijke bedragen heeft besteed pm de daling der mark tegen te houden. Gezien den geweldigen ernst van den tegenwoordigen iBMtahcb acht de Duitsche regeering het al leen dan mogelijk het evenwicht der sociale toestanden en in de Duitsche finan ciën te herstellen, wanneer zij den steun er langt van de commissie van herstel. Het staat bij de regeering te Berlijn vast, da' voor het herstel ven den markenkoeni spoedige maatre gelen noodig zijn, die genomen moeten worden over een langer ‘ijdperk dan het jaa,‘ 1922 h.1. is het onvermijdelijk, dat DuOschtend ook voor de jnren 1923 en 1924 van betalingen in baar volgens het betalingsplan vajf 5 Mei 1921, ont slagen wordt. De door de Duitsche regeering gevraagde beslissing, aldus de Duitsche regeev ring, zal slechts dan hnnr doel bereiken, wan neer daarin ook behoorlijk rekening wordt ge houden met de lasten uit het verdrag van Ver sailles, die buiten de eigenlijke reparatiever- plichtingen liggen, voor zoover zij in buiten- Inndsche betaalmiddelen vervallen. De nota indigt met op te merken, dat de ontwikkeling van den markenkoers in den laatsten tijd, die met de verdaging van de be sprekingen den leeninfcscommissie begonnen is, een spoedige voarloopige regeling der betalin- g.*B in baar nc otwakelijk maakt, daar de steun door een buiten'andsche leening niet heeft plaats gehad. De Duitsche rege’ripg veizoekt daarom over hntfr verzoek om uitstel zoo spoe dig mogelijk een besparing ,e nemen en tij hoopt, dit een dergcl.'jke beslissing bevorder- mengeling, rite zijn vrouw hem liet genieten op haaf J»ui*nnissige diners. Dat te zeker, Dr. Farrington kon uitstekend omgaan met “k«n- mmKlwn rn M| kon «elf. d» 100.1. >1] het deden. Ht| .peculeerd. ifrarl, n- behulp »m> Traven en jewoonlijk met Zell, Holden bekeek hem met een telera nieuw» trleriffheld. De nnam ven dlra men vmv ttmn He lijd op leden lippen. In den befrekkfH|k kortiw termijn na tljn terackeer uit Weenen had bij veel Invloedrijke vrienden .maakt «t had vla, een vermaardheid optebouwd In het Melltm var diauno» en het geven ven conauh. Hlf waa o» hm oogenblft onuwwljkld do .rijvende .tof In lijn vak. Mannen van we.enachap. tooa^ Graham, noemden lijn prestatie, „boebenge- Irardheld,- maar het publiek kon het .«nebll niet beoordeelen lumdwn boekengeleerdheid an laborntoriumwijsheid, en al had het dot gekund, dan «9M het er «kh toch niet veel van sang*» trokken hebben. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorande tot d«a basaieliiliurlt 15 regels 130, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beurgkringa 15 regels L65, elke regel meer 0.80. Advertenttën in bet Zaterdagnuxnmse 10 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertantiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDKDRELLNGfcNi lr-4 regels ƒ2.05. elka ngal maar WOL On de voorpagina 60 hooger. Gewons advertsntiën en ingezonden roededaalingen bij contract tot star gwrattacaan» den prijs. Groots letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkorost van soliada bnekhaa» dclaren, Advertentieburcaux en onza Agenten sa moeten daags vóór da plaatsinf aaa het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te ajjn. Daarom aldus Cólijn een financieel program met herstel van evenwicht van 's lands geldmiddelen als doel en de geheele rechterzijde daarop vastgelegd. „Berst dan kan men verder gaan." Noodzakelijk is „niet een halve, maar volkomen eensge zindheid”, aldus de heer Colijn, die er aan toevoegt, dat aarzeling mislukking betee- kent. Zal de coalitie hierin slagen? Wij staan er als belangstellende bij. En eenigszins als lachende derde. Vrijheidsbond beeft nooit anders gewild; het mes er in, besnoeiing, bezuiniging, ver sobering, een sluitende begrootipg was wat wij wenschten. Wij zijn er om uftgekreten voor reaction- nair, conservatieven, Wiammondienaars zon der beginsel en wat niet al 1 En nauwelijks beeft de coalitie gewonnen, of een harer beste koppen stelt als abso- luten eisch den hoofdeisch van den Vrij heidsbond 1 In zooverre kunnen wil tevreden zijn. Wij zijn nu reeds in het gelijk gesteld. En wen- s©hen den heeren veal succes bij de uit voering van ONS program inperking van de vrijheid van lijkverbran ding enz.) óp het regeeringsprogram zou den ontbreken. Maar voorloopig staat vast: de drie groe pen, die fezamen regeerden en nu aMe versterkt uit de stembus te voorschijn kwa men, zullen trachten tot een compromis te komen, waardoor zij het Kabinet zullen kun nen steunen. Het merkwaardige in de politieke constel latie is, dat het nog een open vraag is, of de coalitie-partijen na hun doorslaande overwinning in staat zullen zijn den boedel te redderen. Wie het hoofdartikel van „De Standaard" (kennelijk van den heer Co lijn) gelezen heeft, vraagt rich af, of het kiezersvolk, dat zich in zoo grooten getale voor de regeerende partijen heeft uitgespro ken, niet recht had te voren te weten, of de coalitie in stand zou blijven en het Kabinet bij een rechtsche overwinning op den steun van zijn drie partijen zou kunnen rekenen. In dat artikel belangrijk door het feit, dat‘het uit de pen komt van een der mannen, die in staat is over de wijze waar op ons land de volgende jaren zal worden geregeerd, te beslissen wordt vooropge steld, dat de moeilijkheden eerst recht aan vangen, nu een flinke meerderheid voor rechts vaststaat I Volgt de weinige harte lijke opmerking, dat de drie coalitie-partij- en „los van elkaar staan" evengoed als „de drie gezamen 1 ijk los staan van het zittend Kabl- ne t.” Nieuw overleg is dus volgens Co lijn noodig, zelfs als het Kabinet onveran derd zou blijven zitten^ hetgeen Colijn in- tusschen niet verwacht (zachte wenk aan enkele Excellenties om heen te gaan?) Dan wordt gezegd, dat de taak voor de drie recht sche partij „een zoo zware is, dat het hart er bij beeft.” En dan gaat het voort: Zeer diep ingrijpende maatregelen zullen noodig zijn, een deel van de lading moet overboord om zinken van het schip van Staat te voor komen. De financieele quaestie over- heerscht alles, zoo wordt vervolgens uiteen gezet. Wij vernemen zulks met instemming, maar hoe denken de broeders en zusters hierover, die op kookhitte zijn gebracht voor het b e g i n s e 1 en die nu hoonen, dat de financiën alles overheersohen, precies alsde Vrijheidsbond heeft vooropge steld? De Deputatenvergadering der qnti- revolutionnairen heeft wel uitgesproken, dat alle samenwerking met een recbtsch Ka binet voor de a. rev. vereischt, dat het Kabi- netsprogram niets bevatten mag wat te gen de a. rev. beginselen ingaat en dat het in ruime mate bij de a. rev. wenschen moet aansluiten, maar déérvoor vreest Colijn niet. Dat komt Jn orde”, indien overeenstem ming in het financieele mogelijk blijkt. Dat de coalitie-heeren zei ven deze .e zware lading aan boord hebben gebracht, wordt er natuurlijk niet bij vermeld en hebben velen op 5 Juli niet beseft. OVCRZICHT Inderdaad heeft Duitschland den geallieerden om een moratorium vtrfocht: de Entente heeft dus opnieuw te doen mót een <51 u n d u n g s- antrag van Duitsche zijde. Donderdag n.l. heeft de voorzitter v«t de z.g. Kriegslasien- kommission aan de commissie van herstel te Parijs een nota van de rijksregeering overhan digd, waarin deze vi ttrtelt, dot zij tot dusver ondanks de ernstige oConomtecha bezwaren, die zij reeds heeft uiteengezet in haar nota van 28 Jan. j.l. de betalingen heeft verricht, die vastgesteld wmen in de besluiten van de commissie van herstel ven 13 Jan. en 21 Maart j.l. Terwijl in Mei 1921 voor do vervulling dei Duitsche reparaue-ve.p'ichtingcn een koers van 60 papieren marken v«or den dollar als grond slag werd genomen, was de koers von den dol lar in Maart 1922 tot 285 en op 7 Juli 1922 tot 500 mark gestegen. Wanneer men er van uitging nidus de icdeneering van de Duit sche regeering dat van de verplichtingen volgens het Londensche betalingsplan van 5 Mei 1921 volgens de toenmalige overeenkom sten een bedrag van ongeveer 2 milliard maik in goud door levenngen in baar zou worden gedekt, dan had dit bedrag; wanneer de toen malige koers zich had bestendigd, een binnen- landsche dekking vnn 28 milliard van de beta lingen vereischt. Ier vervulling van de beta lingen in baar overeenkomstig het besluit der commissie van herstel van 21—322 tot 720 millioen gouduuwk gereduceerd zou volgens den koerstocstand vnn 51.4 milliaid papieren mark zijn geweest dat rekening houdende me: de icgerwoordige valuta-toe- standen thans tot 80 milliard is gestegen. Bij deze 3pm komcr neg d* overige deviezen verplichtingen vim ’t rijk kiachtens de vervub don om zijn naam op te houden bij het publiek. Zijn vijanden zeiden, dat zijn secretaris de journalisten van al zi|n daden op de hoogte hield, maar een man van Farringtons bekwaam heid had zulke grove middelen natuurlijk niet noodig. „Ik ben nog blij, dat ik er ben I” ging hij voort met een innemenden glimlach. „Er was iets met de auto, Vera,” riep me vrouw Farrington met een luide doordringen de stem. „We kropen langs den weg.” Dr. Far rington met zijn mooien kop pet zwart haar, dat even grijs begon te worden was een voorbeeld ,van wereldsche elegance, maar zijp vrouw daar entegen was een zwaar plomp mensch met een onbeteekenend gezicht, een leelijk teint en onbe vallige manieren. Toch hoorde ze tot een goe de familie veel beter dan die van haar man en ze had haar sociale positie gebruikt om haar man zoo vlug en zoo ver mogelijk voor uit te brengen. Haar groote persoonlijke energie deed het hare om den familie-wagen voort te duwenze was een van die vrouw^p, die te ken nelijk vervuld zijn vjm de loopbaan van hun man. Wat Dr. Eliot Farrington zelf aangaat, hij was een goed voorbeeld van den nieuwen dok ter, zooals die misschien alleen in Amerika tot volle ontwikkeling komt Er was bij hem geen spoor meer over van de barbier-heelmeester- perfode van het vak geen slaafsche onder worpenheid, geen spoor van zich minder voelen, tegenover wie ook. Hij was ook niet het gewo- - - - ne type van den huisdokter, ofschoon hij geen Pr|j» JMMT kwartaal tr. specialiteit was. Zijn keurig uiterlijk, rijn on- berispelijke manieren vooral tegenover vrouwen maakten, dat Gerard Travers hem noerpde op en top een man van de wereld en hem be- uMzondering op <b grilüga De handen van een gedegenereerde. Als er op die vrouw niet gelet wordt, dan begaat ze den een of anderen dag een misdaad. Als ze er niet al een begaan heeft.” ^Dat is mevrouw Noble Setton, de jongste dochter van den ouden Bernard Lashman," zei mevrouw Travers op een toon, die berisj>end moest verbeelden. „Wie i%, dat vroeg de dokter onverschil lig Dit keer was het mevrouw Travers, dia haar schouders optrok. Ze gaf geen antwoord. Op eens stond Holden op en met een haasti gen groet ging hij de volle zaal doorhij trok zijn ouden vilten hoed over zijn oogen nog voor hij de deur bereikt had. De menschen aan de Verschillende tafeltjes keken op toen hij voor bijging en begonnen tegen elkaar te praten. Stellig een moeilijke man om mee getrouwd te zijn, dacht Vera Travers (bij zichaelf. Ze keek peinzend naar het kalme gezicht van haar Ge rard en wenschte zichzelf geluk. „Arme Nel,” mompelde ze en schudde haar hoofd. t> En toch mocht ze dien mai\ wel. Hij was voor alles goed behalve voor echtgenoot l Misschien ook had de opmerking van Vera Travers over het geJuk van de vrouw een snaar bij „den Wilde” aangeroerd en hij probeerde nu tastend te ontdekken, wat zijn jonge vrouw nu twee jaar zijn metgezel eigenlijk wensch te. In ieder geval had hij er de laatste dagen fuet meer over gesproken om naar het meer terug te gaan, en had zijn tijd op allerlei ma nieren besteed, terwijl zijn vrouw boodschappen deed en zich amuseerde met haar oude vrien den en hij was haar onderdanig gevolgd waar zij graag heen wilde zoo ook dezen avond. Hij zat norsch voor zich uit te kijken in een hoek van de mooie salon op een van de kleine gouden stoeltjes, die dreigden te breken on der het gewicht van zijn zwaar lichaam en sloeg het gezelschap gade. Ze waren al een tijd bij elkaar en onder het twaalftal gasten zag m«n de teekpnen van het vervelende oogenblik van voor het aan tafel gaan de schrik var» .de gastvrouw. Er werd op „Iemand gewacht en ten slotte verscheen die „Iemand.” De knecht kondigde met luide stem aan, die ate een elec- trische schok door het saaie gezelschap ging: Dr. en mevrotew Farrington I Een donkere man met een grooten baard en kleine doordringende oogen boog diep voor de gastvrouw en zei, terwijl zijn oogen langs haar heen de volte kamer opnamen „Het spijt ons erg! Heeft Nina u getelefo neerd?” „O, dat hoefde niet, fk bat van morgen fa de courant gezien." De pers had er melding van gemaakt, dat Dr. Blot Farrington naar Washington fa consult was geroepen bij een „groot" man, die ziek wee geworden na een fee»tmaaltijd..Zulke kleine byrondethedm aangaande zijn persoonlijke er- a»»tt wri™. «rraW tSMI» I.»*—M lijk mug zijn voor het het vatten der teeniAgM besprekingen. De commissie van herstel «egt in antwoord op de Duitsche nota te erkennen, dat da rapa^ ratlo-bctalingen een, zij 't niet de voornaamste^ oorzaak vormen van de tegenwoordig» daling der mark. Maat tevens wordt Maan toaa geroegd, dat on middellijke toepassing van ft« nancicele hervorrr>ngen alleen den toestand kan verbeteren. Een delinidef antwoord geeft da commissie van heistel nog niet) sij wacht eerst het rapport af vnn de te Berlijn vertoe vende garantiecommhste. Waarschijnlijk «al «Ij voor 15 Aug. nader art fwoorden. Maar Duitsche hnd wordt vetpllchi den gereduceerden Jidfa termijn in elk geval t< betalen. HET VERZOEK OM EEN MORATORIUM. Londen, 14 Juli (V. D.) Het Ie onweara schijnlijk, dat er zich een wijziging in den toestand, ontstaan door het verzoek om een moratorium door Duitschland, zal voordoen, voordat de intergeallieerde garantle-commteatei rapport aan de comm taste van herstel zal heb ben uitgebracht. Dit zal waarschijnlijk niet ge schieden voor de volgende week, daar de com missie, naar verwacht wordt, tot morgen te Berlijn hnnr bezigheden «al hebben. De Daily Telegraph meldt, dat de comnjfasie steeds onderhandelt met de Duitsche redering over de contröle-ihaatregelen, welke noodig schijnen /óbr de onmiddellljke toekomst en heeft thans In studie het wetsontwerp, samen gesteld door kanselier Wnth en zijn collega beoogend de verdere vlucht van het Duitsche kapitaal naar het buitenland 1e beletten. Verwacht wordt dnt hot bezoek van den Frarw schan premier aan Londen op den oorspronke lijk vastgeetelden tijd zal plaats hebben en da^ wnnneer hij zal aankomen, de geheele Dukachs kwestie onder de oogen «al worden gezien, De Timet meldt, dat aangenomen wordt, da de annuleering der intergeallieerde achuWen met uitzondering van do annuleering der Brit- sche schulden aan de Verwnlgde Staten, wel ke Brlttannië voorstelt af te doen volgen» «ij» verplichtingen grondig «al worden onder zocht en gehoopt wordt, dat een bevredigend» oplossing zal worden gevonden. De Times voegt er aan toe, dat het bestek der besprekingen, die voor een dergelijke rege ling zouden noodig «ijn, zoo groot I» en va» zoo verre strekking, dnt de aanstaande bijeen komst door velen wordt beschouwd «te «i|nd» even belangrijk nis elke conferentie, welke sinds het tot stand komen van het verdrag ran Ver sailles is gehouden. DE SCHADELOOSSTELIJNG Vrijdagvoormiddag heelt rijksknnseüer d: Wlrlh ongeveer 50 Amerikaanncha studente» ontvangen, die een rondrete door Europa ma» ken. In zijn toespraak behandelde da rijkaltan»»» lier voornamelijk het vraagstuk der schadeloos stelling; hit wees er op, dat gelukkigerwijze 1» Engeland en Amerika steeds meer wordt er kend, dot de kwestie der schadeloosstelling een Europee<sch probleem te, een wereldprobleem. Thans klopte de erkenning van dit feit ook reeds aan do poorten van Frankrijk. Economic sche vraagstukken kunnen niet met ultimatum» of met filt zwaard, worden opgclost. Een oven» wonnen volk, «eida dr. Wirth ten slotte, heeft ook aanspraak op gerechtigheid; men kan va» naar New-Tori^ «n Meden naaf item ÏT. i 1922. 'evoerd 188 v.'a?<ji 03 K.G. kwalitati 82.00 f B5.fi D« politieks tosstaDü- v t)e politieke constellatie door den uitslag |kan de Kamerverkiezingen op 5 Juli ge schapen, is betrekkeiijk eenvoudig, doch htiet zóó -eenvoudig als zij op het eerste ge licht schijnt. Op den voorgrond sta, dat de siembus- JUkslag voor het Kabinet-Ruys de Beeren- Ibrouck alle reden geeft om aan te blijven. Mocht -een enkel Minister, gelijk wij hoor- Ben om persoonlijke redenen, genoeg van het ministerambt hebben, dan ga dit buiten 1de politieke situatie om. Hoe gaarne wij het róomschrgetinte Kabinet met rijn Aalber- gianisme tot heengaan hadden zien genoopt, uit den afloop van den stembusstrijd is geen «nkele aanwijzing te putten, dat reconstruc tie noodig is. Hoe gaarne wij voor ons eeni- ge reconstructie zouden zien, wij achten het onbillijk om uit de stembuscijfers iets 4e willen lezen wat er niet in ligt. Indien l&e christelijik-htstorischen het meest geste gen rijn (door de hulp van beginsellooze en ivericeerd geleide liberalen) kan hieruit moei lijk iets worden afgeleid t. a. v. reconstructie bn het Kabinet Bij de Christelijk-histori- behen was ook bezuiniging het parool. Hun jrersterkfag kan den c. hist.Minister van Fi nanciën slechts een spoorslag rijn om zich «Lerker te doen gelden en dat de Christ,-his torische partij in het Kabinet onvoldoende koude rijn vertegenwoordigd kan niemand hl ernst volhouden. Het Kabinet kan dus blijven, moet dus rkm meerderheid is grooter dan ooit tevo- »jn (in beide Kamer») de volle veiantwoor- Welljkheid rust dus op de coalitie. Zij is het geweest, die den stembusstrijd heeft ge wonnen onder de bewering, dat alleen de Coalitie een krachtige, parlementaire regee- ing kan leveren; zij heeft nu alle gelegen heid te toon en wat zij kan. Ware er m i s- ichien reden voor den Vrijheidsbond ge- Veest, om samenwerking te overwegen, fa llen de coalitie het tot 40 of 50 zetels had gebracht, nu de coalitie-partijen het tot een )ok door henzelven niet verwachte overwin- ring hebben gebracht, ligt het voor de hand, lat rij hun eigen, min of meer faillieten, kiedel redderen. Eerst fadien ’wat wij riet verwachten, doch zekerheid bestaat rieromtnent nog niet de regeeringsméek- lenheid er n i e t in slagen zou, zich op een program voor vier jaar te vereenigen (een t>iograin, dat uiteraard een scherp bezuini- gjig»- en versoberingsprogram zal moeten Irijn) zou er voor den Vrijheidsbond reden kunnen rijn om in die richting als regee- tingspartij mede te werken, waarbij dan ui teraard al» voorwaarde zou worden gesteld Bat anti«-vrijzfanige wenschen (Zondagswet, INGEN. tli van WalviscKK am. Rotterdam, pasa^ jfpool naar Hayr»1 i naar O.-Afrik^ ndam naar Bata» lampton. Batavia, vertroB rseille. naar Hamburg^ Hamburg van Roft „Vindt u niet," zei Vera zacht, „dat een man pe een vrouw trouwt een vrouw ate Helen *- iets aan zijn vrouw verschuldigd te „Wat verschuldigd is?” vroeg Holden kort. i „Zooveel I Achting rekening houden met pear geluk haar wenschen." i „Als ze van eeh man houdt, moet haar geluk pok het zijne weien." „Of rijn geluk liet hare wat bedoelt u Eigenlijk vroe^pze met een weifelend lachj& bent allemaal egoïsten I” Weer haalde de dokter zijn zware schouder» Pp alsof hij een minachting had voor dit onbe- pddende woordenspel, maar op zijn gezicht was Pen uitdrukking van twijfel. Haar aanval was gelukt „In elk geval,” mi Vera bazig, „komt u Vrij- Fag bjj onupten en zult u eenige aardige men- Pchen on gilton, dte u bepaald moet leeren pennen r Met «n fachj» vol mMaid wendde rfj rich fat de andenen, toen de dokter op een» vroeg u dte vrouw aan dat tafeltje hiernaast, Ke'nwt de lange veeren op haar hoedt Kijk Wibw teridjp Ast rifa nriJiteiMWlljMurti Het kost een moeder twintig jaar om haar |oon tot een man te maken en in minder dan twintig minuten kan een andere vrouw hem tot ten dwaas maken. DO O nXhuJilZt b^de™ A ZOON, GOUDA. 40

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1