HE enkele >r onze morme WU. 'ON uutlOl :O°lo PUIEN Maandag 17 Julli922. S [lllïtl Cirsetlm BUITENLAND. FEUILLETON. j tprUzsn. trage voor prijs, cent. te deken» rijt. slinj gerei ING 93 185 - O| !0 DE GENEZER door ROBERT HERRICK. Wlldstr. 31 DWING I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestd^fb te) (M 14982 61. Jaargang 1 ING 2086 50 de leger» n 268f 660 ex B 2712 27 hem in het algemeen CARLYLE. (Wordt vervolgd.) r EKRKN 'KOOPEN Mussol in.. Geheime iets vuil g** n kostenden AH oa I II- I PELU'P een M>r ll ot !u.oooci3TenJ| len/xae^ Ingezonden Msdedoelingen. Vereeniging ontbonden. De afdeel ing Hamburg van den Rijksbond van vroegere kadetten is volgen» Wolff door de politie-autoriteiten ontbonden. Wulle. De Duitsche blden melden, dat de rijksdag- afgevaardigde der ultra-nationalisten, Wulle, voornemens is een nieuwe Duitsche Volkspartij rgoedin- ordt \wHounr op mis uw iuoahceX FAöttrJ F kamtkhmm» «RHJOHT Z1U> met breeds paar breeds )or urt 2t kor- i mooi Corset vooi 1.40, >n voorradig. MJ: 3*Expeller moi in verpakking. 2674 91 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waak de bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA; Mj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.j Administratie Tel. Int. B2j Redactie TeL 545. tusschen meer en onaf- 1 57 (Manieren en persoonlijkheid, zei Dr. Farring- wn dikwijls, hadden den meesten invloed op het "JCCes van een modernen dokter. En Dr. Far- ïWlons persoon oefende groot© aantrekking Hij Het geen van zijn patiënten ooit voelen, ff* zij hun kwalen te danken hadden aan hun Wh toegevendheid of dwaasheid. De therapie Fden dokter was kalmeerend en troostrijk *r zeer kostbaar. Er was al heel weinig in E* Van den man van wetenschap, nog min- I -Van den ziener en niets van den puritein ^G.FarTWtons hun gastvrouw begroet **erpen ze instinctmatig een vluggen ltinw°JW ^et menscihelijk menu, dat de gerou- L Wrde urtgaansmenschen dadelijk naar waar- „Weten te ochatten. L e dokter knikte tegen Jenks, met wi«\ hij C^^istelumden voet was, schudde Travers de E/' <“g hij van morgen, vóór hij den trein F. n®“r Washington, nog had opgeheld over 01 maakte een diepe buiging, toen hij ■kom V«)r?es<e,<l aan kleine onbekende me- CJJ Hold«b die hit dadelijk raadde, dat zijn 20u .wuwtwwi vr «*a.w W' leveU'5 V'0""’1"’1 ru*^||XaoeMI’S Helden, dat zijn onfce eigenlijke menschen, de leiders der domme menigte, die hen door een «inerroepelijike beschikking van het noodlot ralgt. GOIIDSCHE COrnraT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDLAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. A U„ OUDERKERK a. A IJ., OUDEWATER, REEUWIJK^CHOONHUVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, ;cn groots P étaleeren geworden* eiken prijg En Helen was, toen hij haar arm zacht op den zijnen legde, en zich met een vriendelijk lachje tot haar over boog dadelijk onder den indruk van dien knappen vreemdeling, zooals vrouwen meestal waren. Ze zag dat alles aan hem even correct was, van af de kleine paarlen knoopjes tot zijn das toe. Ze kon niet laten zijn uiterlijk te vergelijken met het verweerde ge zicht van haar man aan den anderen kant van de tafel. Farrington’s voorkomen toonde wat zorg en nauwkeurigheid en de details van Hee ding kunnen doen, hoe conventioneel, die te genwoordig ook is. Iedereen zou dadelijk zeg gen, dat deze man altijd gewoon was geweest om zich good te kleeden en in goede kringen te verkeeren, terwijl de Wilde in zijn ouder- wetsch pak en met zijn das slordig gestrikt om het hooge boord, dadelijk verried, dat hij niet gewend was om te gaan met de hoogere krin gen. Zijn vrouw had haar best gedaan om hem net jes te maken voor dit diner, wat in haar oog nog allerlei gevolgen zou hebben maar hij had ge weigerd om een ander pak te bestellen en hij was zoo laat thuisgekomen uit het ziekenhuis, dat hij nog maar net tijd gehad had om het pak aan te trekken, dat ze voor hem had klaar gelegd. Ze wist wel, dat het er niet <oo veel toe deed, maar toch was ze met recht ontstemd geweest omdat haar man nu hij bij haar vrien den ging eten zijn uiterlijk niet beter had wil len verzorgen, terwijl die vreemden hen juist allebei zoo goed van dienst zouden kunnen zijn. Haar moeder zou in de taal van haar jeugd gezegd hebben „Je kunt geen zijden beurs ma ken uit het oor van een varken," en de jonge vrouw zou de waarheid van die opmerking ge voeld hebben. De gedachte, die haar op dat oogenblik bezig hield was van hetielfde gehal te- Ze keek naar haar „Wftde” die met een ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behooreuda tot den bezorgkring)» 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zatcnlagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertontiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MF.DEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ245, elk» regel meer ƒ0.50, Og de voorpagina 50 honger. Gewone ailveitentiön en ingezonden mededeelingen bfl contract tot teer gereduceer* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Ad verten tiën kunnen worden Ingezonden door tusschenkomst van soiled» boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing aan hat Bureau zün ingekomen, teneinde van opnam» verzekerd te zijn. Gerand Travers over effecten was gaan praten. Toen was Holden gaan redetwisten met den grooten Jenks over da laatste theorieën van do Duitsche psychotherapie de socratische me-, thode van het „verborgen leed" van zenuwpa tiënten te ontdekken. De plattelandadokter toonde zich zoo op de hoogte van dat onder werp en wist zijn overtuiging met zulke krach tige bewijzen te staven, en het psychologisch web van den slimmen Duitsrher zoozeer ta ont warren, dat ten slotte Farrington ook weer aan dat eind van de tafel kwam, en toen hun gast heer, die slaperig zat te gapen bij al die dok» terswijsheid eindelijk opstond, moesten de twei stadsdokters, niettegenstaande hun nfkeer va: dien ruwen vreemdeling erkennen, dat hij cc» man was, die er wezen mocht. „Uw man mag me niet lijden!* zei Porring* ton tegen Helen toen hij na het rooken in d» salon terugkwam, „maar ik vind hem hoogs merkwaardig, een sterke persoonlijkheid! W» zullen gauw meer van hem hooren, daar twijfel Ik niet aan. Hij moest in tijdschriften scMfc ven." Toen ze naar het hotel terug reden, bracht Helen haar man deze atreelende loftuitingen da* delijk over. „Hij is een ezel,” zei Holden houd er geen theorieën op na en dat is de reden, dat ik de menschen genezen kan in plants va» hun ziekten bij den juisten naarn te noemen. „Ik vond dien Dr. Farrington een interessan te man,” stribbelde zijn vrouw tegen „en zo* wel opgevoed.” „Ja, hij is netjes In de kleeren, gaf Hokte*, ten antwoord en sloot zijn oogen- sies 900 millioen francs zou verliezen, waarvan Elzas-Lotharingen4300 millioen. De Temps stelt ten slotte „volkomen onafhankelijk” het volgen de voor Frankrijk moet Engeland terstond mededee- len, dat het van zijn oorlogsschuld aan Enge land noch de rente kan betalen, noch de schuld zalf regelen, zoolang het zelf niet betaald wordt in een mate, die een equivalent vormt voor de schadeloosstellingskosten. De Fransche regeering moest haar vertegenwoordigers in de commissie van herstel de instructie geven aan geen discussie over het Duitsche verzoek om uitstel deel te nemen, zoolang niet valt te be schikken over een voorstel, dat de betaling van de sommen, veredscht voor den wederopbouw, door crediet-operaties op zekere wijze in uit zicht stelt. En wanneer de commissie van her stel zou trachten om Frankrijk’s positie zich niet te bekommeren, dan moest Frankrijk aldus raadt de Temps zijn vrijheid van han delen hernemen. DE MOORD OP RA THEN AU. B e r I ij n, 15 Juli. (N. T. A. Draadloos). Volgens officicleel© mededeeling zijn in zake den moord op Rathevau 23 personen gearres teerd. D© beide moordenaars zijn nog steeds voortvluchtig. BaUllu 15 J v l L (WB.) De Bert. Ztg. a. M. 4e.lt tn«, d»t d. Mept™ der moerde- naars van Rafhenatf, dte »CTt tot Antwut «Ge strekte, op een dood punt gekomen i». De po litieorganisaties zijn weer ontbonden en terug- geroepen. H»t arbeidsconflict in ’t Ruhr-gebfed. Uit Berlijn d.d. 15 Juli: Volgen» bericht uit Essen heeft Vrijdag de conferentie van de vrij© vakvereenigingen uit het Roer-gebied zich on der leiding van den rijksminister van arbeid bij na eenstemmig uitgesproken voor het tot etand senkomsten over de hangende :(|n geprUid prys, pui norsch gezicht zijn soep zat te eten, terwijl Ver a al haar best deed om gesprek te mengen. „En is dat uw man?" vroeg Dr. Farrington terwijl hij Holden scherp en onderzoekend ann- keek. „Ik ben blij kennis met hem te maken. Ik heb van mijn vrouw zooveel over u beiden ge hoord. U weeft, Vera Travers is een oude vrien din van ons Men zegt, dat hij prachtig werk doet!” Zonder twijfel had hij van Jenk’s het verhaal gehoord van de operatieiop het meisje, dat zijn vrouw werd. Maar hij klledde zijn gezegde zoo complimenteus in, dat Be jonge vrouw den indruk zou krijgen, dat hakr man zoo knap was, dat hij algemeen bekendAvas. Als Erik nu maar eens aardig wilde zijn, /acht ze bii zichzelf en een goeden indruk wilde maken s^^uj een ge sprek begon met dezer/ wellevenden hoogst be schaafden man. V.... „Vertelt u me eens wat van uw leven 2aBr in de bosschen. Het lijkt heerlijk .Het is net de plek, waarvan ik altijd gedroomd heb, waar je doen kon net wat je graagw ilde," zuchtte hij sentimenteel. Op die manier liet hij Helen een beschrijving geven van de Genezende bron en het eenvou dige leven, dat ze daar leidde. „Heerlijk I’’ zei hij met een zucht toen het verhaal ten einde was. „Ik begrijp, dat uw man daar een groot succes kan hebben Hij moet me eens vertellen van zijn kuur. Ik moet er eens meer van weten voor een paar geval len, die ik heb." Er was niets oneerlijks in dat alles, want Far rington was een te goed dokter en een te be redeneerd man om de gelegenheid voorbij te laten gaan als hij iets te hooren kon krijgen van „wat er al zoo om ging” of van „de een of andere nieuwurheid'’ het deed er niet toe of op t» richten in den gee4t van de Italinnnsche fasefttenpartij. Naar gemeld wordt, zal Wulle m de komende dngen besprekingen voeren met documenten inzake voorraden.* B e r 1 ij n, 16 Juli, (Havas.). De Freiheit weet mede te deelen, dat de Intergeallieerde controlecommissie een klacht tegen de Duit sche regecring heeft ingediend. Ben Engelsch officier, lid van de commissie, ontdekte onlangs in een ai chief ie Spandau documenten betref fende de Duitsche legervoorraden, die in for- meele tegenspraak waren mgt de tot heden toe bekende gegevens. Een Duitsche officier, die aan het archief verbonden waj, verbond zich op zijn eerewoord er zorg voor te dragen, dat de docurnenien ongeschonden tot den volgen den dag bewaard zouden blijven Den volgen den dag waren de papieren echtei verdwenen; zij zouden des nachts in twee automobielen zijn weggebracht. De commissie eisebt thans d» teruggave der papieren. Een verzoek der Fransche regetring. B e r 1 ij n, 15 Juli. (N. T. A. Draadloos.). De Fransche regeering gaf aan de Duitsche den wenscb te kennen, dat de lijken van Fransche krijgsgevangenen en burgerlijke geint©meer den, die in Duitschlnnd zullen worden begra ven, naar Frankrijk zullen worden gebracht De Duitsche regeering zal zooveel, als mogelijk is, aan 't verzoek voldoen. De besprekingen over do kwestie hebben nog niet haar beslag gekre gen. OVERZICHT WfJ hebben al meegedeeld, dat de commis- van herstel op 13 Juli, den dag, nadat de *ota van de Duitsche regeering betreffende het verzoek om uitstel van betaling werd overhan- ttigd aan de commission des reparations, een Toorloopig antwoord heeft gegeven; het Duit- Vohe memorandum zal tot in de puntjes worden onderzocht met den ernst, die de daarin ge- •chetste toestand veneischt. Maar de commissie Van herstel is de opvatting toegedaan, dat de schadeloosstellingsbetolingen slechts één en niet de voornaamste oorzaak zijn van de tegen woordige waardevermindering der mark. Defi nitief kan de toestand pas stabiel worden in deze lijn redeneert ze wanneer Duitschland over gaat tot de financieel© hervormingen, die door genoemde commissie voor de verf ten reeds lang werden geëischt. Er wordt nu gewacht op het rapport van de garantie-com- nrissie over de tenuitvoerlegging dezer finan ciële maatregelen; zoolang dit Verslag hij de commissie van herstel niet is binnengekomen, kan zij geen besluit nemen. Maar omdat de kwestie urgent is, meent zij voor 15 Aug. een besluit te moeten nemen en dat aan de Duitsche rapeering mede te deelen. Maar wat de som be treft, die op 15 Juli gestort moet worden, deze wordt gereduceerd tot 32.107.297 goudmark 70 pfennig wegens verschillende vroeger© prestaties. Maar dit overblijvende bedrag van ruim 52 millioen de commissie van herstel staat er instanfelijk op moest zonder - kreren op 15 Juli, worden betaald. De Juli-termijn dus, waarvan de Duitsche e- geering had gezegd, dat zij dit bedrag ter be schikking van de commissie van herstel hield, mear het graag zeH wou houden, omdat zij de eerstvolgende maanden nog buitenlandsche 3-aajdsoopen had te betalen, zoodat zij deze som men zich dan tn het birftenlwtt! opnieuw zon moeten verschaffen volgens de tegenwoordige koersen, moest dus stellig worden betaald. Dpt is een teleurstelling voor Duitschland. Want het beteekent, det met betrekking tot de Juli-stor- ting het standpunt van Dubois, den Franwhen gedelegeerde in de commissie van herstel, heeft gezegevierd over dat van zifn Engelsche<n colle- ga Sir John Bradbury, die er vonr "nt te zifn opgekomen, dat Duitschland het g op de rijksbank ter beschikking van de 's«rie van heretel mocht houden. Naar uit de Temps blijkt, heeft Frankrijk te dezer zake ©ongevoerd, dat de Reichsschntzver- waltung sinds begin April deviezen van min stens 278 millioen goudmark heeft opgekocht cn maar 98 millioen goudmark deviezen voor «chadeloosstellings-doeleinden heeft uitgege- vpn. Trouwens: genoemd blad bestrijdt zoo scherp mogelijk het denkbeeld van een moratorium ▼oor alle betalingen in baar tot ultimo 1024: het ziet heel erge spoken op den weg, want het beweert, dat door dergelijke concessies slechts «en oorlog voor 1925 zou worden voorbereid, want het inmiddels versterkte Duitschland zou liever naar de wapens grijpen, dan met betalin gen in baar opnieuw te beginnen. Het blad noemt verder de bevrijding van Duitschland van de z.g. Ausgleichs-betalingen onaannemelijk en berekent, dat Frankrijk door dergelijke conces- D’’ITSCHLAND. DE POLITIEKE CRISIS. 1 ij n, 15 Juli. (W. B.) De rijkspresl- dent heeft met den rijkskanselier en den vice- kanselier Bauer langdurig gesproken over den politieker» toestand. Aaneensluiting drheidssocialisl en hjrkelijken. Berlijn, 15 Juli. (N. T. A. Draadloos). De fracties uit den rijksdag der meerderheids- socialisten en van de onafhankelijke socialisten hebben Vrijdagavond besloten zich aaneen te sluiten tot een „Arbeitsgemeinschaft'' der so ciaal-democratische rijksdagfracties. Volgens de Vorwörts is het doet der „Ar beitsgemeinschaft'' zooveel mogelijk eenheid te brengen tusschen de beide fracties; de zelfstan digheid der fracties en der achter hen staande orgwrfwBtitjv wijtt e»eivwM' W818M. B e r I ij n, 15 Juli. (W. B.) De vorming van een arbeidsgemeenschap tusschen de sociaal democraten en de onafhankelifken, wordt in politieke kringen uitgelegd als een nieuwe orënteering van de onafhankelijke partij. Zelfs in socialistische kringen wordt van een „Bntre- --- ---- volutionierung" der onafhankelifken gesproken, schadeloosstellingen verschuldigd waren, die bij de tegenwoordige buitengewone situatie door het de onmiddellijke crisis afwendde noodzakelijk was geworden. Berlijn,16JuIi. (W. B.) De parlementaire arbeidsgemeenschap tusschen de meender- heidssocialisten en de onefhankélijken leidde in het burgerlijke kamp tot reactie; tusschen cen trum en D. V. P. hadden volgens de bladen, met het doel spoedig de democraten en de Beiersche volkspartij te doen toetreden, besprekingen plaats, die het in het leven roepen van een bur gerlijke arbeidsgemeenschap der middenpartijen ten doel hebben. Voor het gevel van een rijks- dagontbinding moeten deze vier politieke par tijen een eenheidsfront in den verkiezingsstrijd vormen. Berlijn, 16 JuH. (W. B.) Volgens het 1 ageblatt stelden de parlementsleden, die giste ren aan de besprekingen met den rijkskanselier deelnamen, vast, dat de toestand in zifn geheel eerder verscherpt was in de richting van een rijksdogontbinding, dan opheldering en ontspan ning had gebracht. DE SCHADELOOSSTELLING. B e r 1 ij n, 15 Juli. (N. T. A. Draadloos). Volgens de Deutsche Allg. Zeitung is de Juli- termijn der schadeloosstelling van iets meer dan 32 millioen goudmarkenafgedragen aan de commissie van herstel. Volkans het blad zijn sedert het begin van 't jaat, ongerekend de leveringen in natura, in ’t geheel bijna 400 millioen goudmarken betaald. B e r 1 ij n, 1 5 J u H. (N. T. A. Draadloos.). Volgens de Voss. Ztg. heeft het garantle-comité zijn arbeid te Berlijn geëindigd. Zondag keert de commissie naar Parij» terug oq» er de vol gende week rapport uit t» brefigwc VcAgón» 's blad «Mij» «emfW den fndmlc gekregen, dat de Duitsche* regeering al haar best doet om de noodzakelijke maatregelen te nemen voor de saneerlng van de Duitsche financiën. De Engelsche bladen geven hun voldoening te kennen, dat Duitschland Zaterdag den termijn van 1600 millioen pond heeft betaald, die als waar- i en de commissie van herstel vrijliet om het Duitsche verzoek om uitstel voor de toekomstige ver plichtingen in overweging te nemen Uit den Rijksdag. B e r 1 ij n, 15 Juli. (N. T. A. Draadloos). De rijksdag besloot Vrijdag in de haven van Kiel een vrijhavengebied in het leven te roepen. Verder nam de rijksdag in tweede lezing het wetsontwerp aan, waarin scherpe bepalingen worden aangekondigd tegen prijsopdrijving en woeker. Het seniorenconvent besloot het zomer reces na de zitting van Dinsdag te doen intre den. tegen de excessen jegen» de PooiSche bevolking in het Duitsche deel van Opper-Silexië. In een resolutie eischen de deelnemer», dat j»lle mid delen zullen worden aangewend tegen de wan daden der Duftscheis. Eiken dag komen be- richten in over Je vermoording ven Polen en de verwoesting van huizen door handgranaten FRANKRIJK. De aanslag op Millerand. Havas seint d.d. 15 Juli uit Parijs: Talrijke persoonlijkheden kwamen Millerand gelukwenschen met het mislukken van den op hem gepleegden aanslag. Eveneens kwamen tal van telegrammen met gelukwenschen binnen uit de provincie en het buitenland. De binden ver heugen zich alle, dat de president is ontsnapt aan den misdadigen aanslag en stellen vast, dat de dader Iemand Is, die zijn geestelijk evenwicht heeft verloren, maar wiens hoofd zeker gemak* kelijk moet zijn op hol gebracht door de ora torische en journalistieke propaganda de com munisten, zooals blijkt uit zijn verleden en uit hot resultaat van de in zijn woning verricht» huiszoeking. Verscheidene binden in Parijs en de provin cie eischen krachtige maatregelen om een ein de te maken aan de bolsjewistische ophitserijen» die het publiek ontoelaatbaar vindt en wijzen in dit verband op de spontaniteit, waarmede de me nigte Millerand omringde om hem te bescher men en zich op den misdadiger wierp met het doel om hem te lynchen. Barthou. Parijs, 16 Juli. (Havas). De minister va» justitie Barthou is tot senator voor het departe ment Basses Pyrenées bij enkele candidaatstei* ling benoemd. De positie van den Elias. Berlijn, 16 Juli. (W. B.) Volgens de Bert, Ztg. a. M. beeft de Neue ElsAsslsche Partei" ee» bijeenkomst te Straatsburg gehouden, waari» dat zijn partij noch de neutrale, noclTr^^SuÖi ache propaganda dient. Het is de partij der Bl< zassers, die teruggezet zjjn. Haar voornaamst* eisch is volkomen gelijkheid van rechten voor de Duitsche en Fransche taal In het bestuur De voomnnmste betrekkingen in den Elzas moe« ten door Elzassers bezet worden. Ernstig vliegongeluk. Zabern, 16 Juli. (B. T. A.). Het vlieg* tuig, dat den dienst Parijs—Straatsburg waar neemt on dat vanmorgen kort voor 4 uit Straat»* burg vertrok, is hier tengevolge van het slipper van een der vleugels neergestort. De bestuur* der en 4 reizigers werden gedood- ENGELAND. Een diner ter eere van den prins van Wales. Londen, 15 Juli. (N. T. A. Draadloos). De Britsche premier jseeft gisteravond een offi cieel diner gegeven (er eere van den terugkeer van den prins van Wales van zijn reis naar hit Oosten. Er waren ongeveer zeventig gasten, voornamelijk minister», vertegenwoordiger» der ‘overzeeache dominions, departementale onder» staatssecretarissen en de particuliere sccretari», sen van den premier. Lloyd George hield een rede waarin hij de prins van Wales hartelijk be groette. Hij xeide, dat de houding vnn Britsch- Indië in den. grooten oorlog de vijanden had teleurgesteld wi de vrienden hnd verbaasd. De komen van overe< loongeschillen. Hevige brand te Berlijn. T De Tel. meldt uit Berlijn In de te Spandau gevestigde rijtuig- en wagen fabriek van de firma Orenstein und Koppel is in den nacht van Zaterdag op Zondag door nog onbekende oorzaak brand uitgebroken. Reeds bij aankomst van de brandweer ter plaatse stond r„ de wagonafdeeling der fabriek in lichterlaaie, zoodat noch de aanwezige voorraden noch de machines of de wagons konden worden gered. Twintig bijna voltooide wagons werden een prooi der vlammen. De fabriek is geheel uitgebrand. De firma kan de orders echter over haar andere fabrieken verdeelen, zoodat do arbeid niet be hoeft te worden stop gezet. (TeL) Opper-Silezië. Beujhen, 14 Juli. (P. T. A.) Te Rybnik heeft een groote protestbetooging plaats gehad het een effect, een geneesmiddel of een mensch was. Hij wijdde zich op zijn aangenaamste ma nier aan de jonge vrouw van den onbekenden plattelandsdokter. Hij vond haar wel „aardig" en „ontwikkeld” hij gaf haar een beschrijving van een beroemde kuur in de Beiersche Alpen, dio naar hij vermoedde wel wat op d© kinrr van de Genezende bron leek, toen vertelde hij een vermakelijke anecdote van de familie waar hij juist geweest was. „De vrouwen waren allemaal Christian scien- tisten ziet u ik moest mij letterlijk een weg banen naar het bed van den armen kereL" Toen ging hij over op do opera en op vliegmadiinea entoen hij zijn arm aanbood om haar terug te leiden naar de salon, was ze in een echt geluk kige stemming en wierp haar man en Vera een stralenden blik toe. Dit was de atmosfeer, die ze gemist had en waar ze onbewust al die maanden naar verlangd had do atmosfeer van een prettig gczelschaps weven, van menschen, „waar men mee om be- poort te gann” en zo bewonderde Vera's han- Uigheid omdat ze zooveel wist te maken van mar huwelijk, terwijl zij daarin zoo slecht ge staagd was. En Gerard Travers, die aan tafel ndp haar anderen kant had gezeten, was eigen lijk maar een doodgewone man, en dat was haar man toch niet, neen, dat zeker niet 1 Wat de heeren verhandelden toen de dames weg waren, kwam zij niet te weten, want Hol den liet nooit veel los over wat hij vervelend vond en Vera was te goedhartig om haar vrien din te vertellen -wat ze van haar man geh*sord had. Maar Holden had kennelijk niet zijn best gedaan om zich aangenaam te maken. Hij had d<« eerste vriendelifke tegemoetkomingen van zijn beroemden collega met ijzige koelheid ontvangen, die zelf» Farrington uit het veld had geslagen en gemaakt had, dat hij met

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1