I PES Jp aande NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT; MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER* KERK a. d. U„ OUDERKERK a. d. LJ., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOENHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 14994 61* Jaarrsng Woensdag 19 JuH 1922. Dit nummer bestaat nit 2 hladsn- EERSTE BLAD. BUITENLAND. i nar. FEUILLETON. irberioht, morgea veai UDA, uit". DE GENEZER door ROBERT HERRICK. lie moi- callirti ibardli, Dames- terdloht fabriek. VOLKENBOND. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ‘Sfe’ D’TTSCHLAND. li. ingezonden Medodeelingen. Rotterdam, vertrolf ran Amsterdam te van Java te New Rotterdam, pass. in Rotterdam naar 97tt «8 f 50.- 69 ze (Wordt vervolgd.)' IG j vóór de plsatung te eün. enhnis >000.—; >palen. tiekan- ij aan- Koop* Postre- De zitting van den raad. Londen, 18 Juli. (R.). De Volkenbonds- raad heeft vanmorgen na het gedetailleerde rapport van burggraaf Isjii te hebben aange hooid, in een openbare zitting de ontwerpen van alle mandaten-B aangenomen cnder voor- olste is 15 125 ir West Indië, verx Hamburg (uitrei»), r Rotterdam, voet n. op 40 mijl va® van Rotterdam s Batavia naar Anw Singapore. naar Hamburg, van hartstocht op zijn helderst had gezien, koesterde ook ai wantrouwen en zei misschien in zichzelf„Ze kunnen niet goed altijd bij elkaar zijn, hun opvoeding, hun gewoonten, hun aard zijn te verschillend. De waarheid was echter, dat deze twee niet minder opgewassen waren voor de taak dan de meeste hoogaangelegde mannen en vrouwen. Misschien als Vera zelf de proef gewaagd had om te gaan wonen met een onhan- delbaren Idealist zou ze er beter in geslaagd zijn dan haar meer eenvoudig aangelegde vrien din. Maar Vera zou zulk een proef nooit ge waagd hebben. Het scheen ten slotte, dat de natuur ze een poets bakte. Met haar spotlustige onverschillig heid voor persoonlijke belangen, hield ze deze twee weerlooze wezens gevangen de man en het meisje, door het lot in eikaars armen ge voerd onder de meest romantische omstandig heden juist op het rechte oogenblik. En trouw aan haar gewoonte had ze hun het gouden stof der illusie in de oogen gestrooid, zoodat ze niet meer duidelijk konden onderscheiden. In die korte twee jaar was de stof hun uit de oogen gewasschen, door de tranen van de vrouw, he laas en nu zagen zij elkander in het koude licht van geestelijke naaktheid. De jonge vrouw, dat licht van een goddelijke vlam, aanbeden en verheerlijkt door den man in zijn behoefte om te verheerlijken, was gebleken nadat zij vrouw en moeder was geworden, een gewoon mensch van vleesch en bloed te zijn, gevormd naar het beeld van haar moeder, op wie zij niets scheen te lijken. Van die moeder had ze geërfd haar instinct en haar inzicht, over wat het leven voor haar zijn zou. En de man, vurig min naar en aanbidder van het goddelijke in haar en hemzelf t het Ideaal heeft helderder w blik dan zij. De innerlijke kracht van zijn na oordeel, Vera f Travers zelf, die de witte vlam tuur moet overwiniwn door op te offeren haar beweringen den eisch af te leiden, dat de geallieerden dienovereenkomstige maatre gelen tegen het Duitsche particuliere kapi taal moeten nemen. De Parijsche vertegen woordiger van de Times meent te kunnen berichten, dat de Fransche regeering voor nemens is bij eventueele nieuwe overeen komsten de ondertetfcenirg te eischen van de leiders van Duitsehfand’s economisch leven. Andere berichten wijzen op bedoe lingen van Frankrijk in dezen geest van nog ruimer strekking. Hoe de verantwoordelijke Engelsche persoonlijkheden staan tegen over deze kwestie, Valt tot dusver nog niet met zekerheid op te maken. De bewering van de Northcliffe-bladen, dat ook het ka binet ervan overtuigd is, dat de daling van de mark het werk is van de Duitschers zelf, is echter gedecideerd onjuist. Lloyd George persoonlijk staat veeleer op het standpunt, dat alle dergelijke beweringen onzinnig zijn, omdat zulke manoeuvres van de leiders van Duitschland’s economisch leven niets dan zelfmoord zouden beteeke- nen. Juist daarentegen schijnt te zijn, dat enkele andere leden van 't kabinet van deze opvatting van den premier meer of minder afwijken en wel schijnt het hier bovenal te gaan om den kanselier van de schatkist, Sir Robert Home. GülIIS( HE (III RANT. 16 regel» 1.55, elke regal meer 0.30. Advertentiën in hst Zaten) ignummer 20 beslag op den prijs. Lief<ladigheid»-advertsntjita de helft van den prys. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bf) contract tot zeer gerednceen> den prüa. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusechenkomst van noliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daag» aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd t Q xulf Hef overvloedige zacHtë schuim, aangenaam vinden .maar*! U zult LIFEBUOY zeep nog meer] Svaapdeenen.wanneer U weethoe' hei reinigt. LIFEBUOY^ <fe gezondheidszeep ,winf iHltiBiMll dagelijks meen in populariteit. Kjjga óe ueveU’S zeep rn.vLMRomceH zBwj fainkaohnvnSunkqhlJjuK enftvink die hij lief heeft, of iets dat grooter is dan hij zelf diep in zijn ziel. Dan is er ook geen pleats voor een tot elkaar komen. De zachte armen om zijn hals verstikken niet hem maar iets dat meer is in hem zelf. Zij voeren hem zacht naar die gladde paden van het leven, die vrouwen zoo goed kennen en die zij instinctmatig kiezen voor zelfbehoud. Hij moet een Farrington worden of nog erger. In de dagen, die gelukkig voor de beschaafde wereld voorbij zijn, zou de man, die in zulk een dilemma was geraakt zijn vrouw ongetwij feld geslagen hebben tot wreede ver nedering en afhankelijkheid. Hij zou een twjjfel- achtige overwinning van zijn wil hebben be haald, ten koste van iets dat voor altijd vemie- tigd zou zijn. Mogelijk zou de vrouw in kwestie een gelukkiger leven hebben geleid na de bru tale triomf. Maar de wereld is langzaam voor- uit gegaan sinds den tijd van slavernij en moet meer en meer rechten toekennen aan de draag- ster van een volgend geslacht, hoe ongeschikt t zij ook moge zijn voor vrijheid en zelfbestuur. De traditie heeft hen geslachten lang geleerd om te werken met bedrog en Hst en hun instinct waarschuwt ze tegen het ideaal. Elke langdurige strijd zal eindigen met de ontaarding van den man. Hij moet of de knoop doodlakken, of zich zoo genadig als. hij kan onderwerpen aan hun opvatting van beschaving. En zoo moet ook deze „Wilde” dadelijk be sluiten wat hij wil. Als hij iets groots in zijn leven te vervullen heeft, als hij in waarheid en Genezer is moet hij zich losrukken hief in deze hotelkamer uit de armen, die binden en liefkoozen, en voortgaan met zijn werk in plaats van het doodend pad van geven en nc 1 men te volgen. Het zou de vrouw zonder twijfel I doodelijk kwetsen, maar ten alotte zou het totaal van menschsllike smart er minder door n Buenos Ayr»» t 10 Juli 12 ^1 i. nam. van Jaqp van Rotterdam 1 ins naar Rotterda|| Zorunna. i Amsterdam, pass. H van Amsterdam i v^iv&isbaM nat® voorin'>an RotteJ naar Java, vertnjj naar Batavia, vets ABONNEMENTSPRIJSi per kwartaal 2^5, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar do bezorging per looper geschiedt, franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 11, GOUDA» bfj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux rijn dagelijks geopend van #-4 uur.} Administratie TeL int 82| Redactie T«L 541. ydisfjord. mei. van 19 Juli 1922j tot N.-W. wind, en, waarschijnlijk ig verandering ia Elk toeschouwer met een helderen blik kon zien, dat het tusschen deze twee tot een schip breuk zou komen. Zelfs buitenstaanders, die alleen op een oppervlakkigen indruk af gingen, zouden zeggen: Ze zijn niet voor elkaar ge schikt, dat is alles. Het was een gemakkelijk i naar Rotterdam, aan. van West Indië te „Tracht die dan hoog te houden!" riep hij uit en ging naar de deur. Maar ze wilde hem niet laten gaan. Zoo zou het niet eindigen, nog uren lang niet, niet voor zij beiden in de stilte van den vroegen morgen diep in hun harten hadden gekeken en nieuwe angels ontdekt hadden in het verwarde bestaan van twee menschelijke wezens, die hoe dan ook, hun tegenstrijdigen wil in deze wereld van werkelijkheid met elkaar in overeenstemming moesten brengen. Telkens en telkens weer zei ze, met een steeds grooter wordende wanhoop in haar stem „Hef is het bewijs, dat je niet meer van me houdt. Ik moest maar dadelijk van je weggaan dan zou je vrij zijn om altijd net te doen wat je wilt.” Een wanhopige bedrei ging, die ze toch nooit zou vervullen, en die ze alleen uitte om het steenen gemoed van haar man op het opgewonden peil van het hare te brengen. Liefde was het oplossend element van alle tweedracht, dat voelde ze wel. Ze moest haar onhandelbaren echtgenoot den minnedrank schenken, zijn meedoogenlooze oogen verblin den, hem kalmeeren. Toen ze voor een tweeden en voor een derden keer op dat punt terugkwam ze scheen er niet van. af te kunnen stappen riep hij geprikkeld „Goed dan, lant het dan maar het eind zijn, als dat dan is wat je wilt 1" en meteen vloog hij de kamer uit. Ze bleef verpletterd staan, en keek met ver schrikte oogen in den spiegel. Had ze de betoo- vering gebroken Ze voelde zich diep ellendig. worden en veel menschclijk ongeluk vermede» worden. In zulk een dilemma zijn traditie «I conventie geheel aan de zijde van de vrou< en het h goed, dat zij dat zijn. Want het doel waar ze blindelings voor strijdt beschaving» de maatschappij zooals ze is, succès in we^ reld, voor haar zelf en haar kinderen, noemt het wat je wilt zijn dingen, die de man vari gewonen aanleg kan begrijpen en bewonderen^ Vroeg in den morgen kwam Helen in zijw kamer, haar mooi haar los neerhangend ovef haar blanken hals. Ze sloeg zacht haar armfl« om hem heen. Jk ga met je mee terug," fluisterde ze gex broken. „Het kan me hier allemaal niets meel schelen, als jij weg bent... Erik, je moét vani me houden een klein beetje maar.” En de man zag haar betraand gezicht, hua» teer lichaam, dat reeds even vertoonde de spox ren van haar aanstaand moederschap, haar in zijn armen, bracht haar tot bedu.en alsaf zij een kind was, troostte haar en trec'.itta haar over te halen nog wat te blijven bij haat, vrienden. Maar het vreeselijke was om haar ta houden in rijn armen en in zijn hart niets ta voelen voor dit teere kinderlijke wezen dan mex delijden, medelijden voor het jonge schepsel, waarover zijn wil gezegevierd had. Geen trilling van liefde, geen vuur van toewijding I den gereduceerd, dat de eisch der Parijsche fi- nandeele conferentie vervuld zou zijn en de mo bilisatie van een Duitsche leening niets meer in den weg zou staan. Hoe de Ver. St. hier tegenover staan aldus de correspondent is tot nog toe niet bekend en nog minder valt voorloopig te voorspellen op welke wijze Frankrijk positie zal kiezen. Hij vervolgt zijn brief In het tegenwoordige stadium der ontwik keling zijn de meeningsverschillen tusschen Parijs en Londen ongetwijfeld groot. Zoo- als uit het resultaat van den Engelschen ministerraad op 13 Juli is gebleken, zal En geland het ten eenen male vermijden om, ter oplossing van deze tegenstelling, een druk op Frankrijk uit te oefenen. Het En- gelsche kabinet beschouwt den toestand stellig als zeer ernstig en als een dreigend gevaar voor Europa, maar men geeft toch te verstaan, dat in de eerste plaats Frank rijk bij de oplossing v^n het vraagstuk be lang heeft. Men laat het aan den heer Poin caré over het tijdstip van zijn bezoek aan Londen zelf te bepalen en hoopt overigens naar het schijnt dat het volledig be grip van de bestaande moeilijkheden het meest er toe zei bijdragen de Franschen er toe te brengen een redelijker houding aan te nemen. Het lijdt geen twijfel, of bij deze overwegingen spelen mede zuiver politieke vraagstukken een rol. De regeling van den toestand in 't Nabije Oosten is een bran dende kwestie en nadat de besprekingen te Londen tusschen Lloyd George en Schanzer zonder resultaat zijn verloopen, is, wanneer de Entente niet een emstigen knauw zal krijgen, een snelle en directe overeenstem ming tusschen Frankrijk en Engeland nood zakelijk. De correspondent wijst er dan nog op, dat intusschen de Northcliffepers met man en macht zich beijvert om de publieke opinie in Enge land wijs te maken, dat de plotselinge daling Van de mark geweten moet worden aan invloe den van Duitsche zijde. Het spreekt van zelf - aldns de briefschrijver dat deze campagne slechts moet dienen om de stemming der Engel schen in Franschen geest te beïnvloedende aanvallen wqren overigens niet alleen gericht op de kopstukken van de Duitsche industrie en de Duitsche banken, maar ook tegen den Duit- schen uitvoerhandel in 't algemeen, die ervan wordt beschuldigd de opbrengsten van zijn ex porten in 't buitenland op te hoopen. De Ber- lünsche correspondent van de Daily Mayl zegt vernomen te hebben, dat Rathenau, kort voor dat hij werd vermoord, tegenover een lid van de intergeallieerde commissie als bedrag van het naar het buitenland gebrachte Duitsche ka- 1 pitaal een som van 400 millioen nond zou heb ben genoemd. Staatssecretaris Bergmann zou naar het heette deze kapitalen op 250 millioen hebben geschet. Nog bonter ma^kt de financieele medewerker van de Daily Telegraph het echtervolgens hem bedraagt het Duitsche tegoed in 't buitenland niet minder dan één milliard pond. En hetzelfde blad beweert tevens, dat in den tijd voor de crisis bij de Londensche banken opvallend veel verkoops-opdrnchten in Duitsche valuta voor een deel in bedragen van 10 millioen binnengekomen waren. De correspondent besluit zijn interessanten brief Natuurlijk verzuimen de bladen van 't slag als de Daily Mail niet uit dergelijke mentë en Zuid-Sloviè over gewapende inval* len van Bulgaaischa bennen Londen, 1 8 Juli. (R.). De Raad van den) Volkenbond besloot burggraaf Isjii te verzoex ken een rapport op ie stellen inzake de kwestie der Bulgaarsche benden en rlaatbij in contact te blijven me: de ve tegenwooriigei» der vie® betrokken naties. De Raad zal lijden» deze zit» ting een definitieve beslissing nemen. DE SCHADELOOSSTELLING. De conventies van Wiesbaden. Berlijn, 18 Juli. (W. B.) Van officieel* zijde wordt medegedeeld: De overeenkomst van) Wiesbaden van 6 Oct. 1921 en de Ruppel-Gilx let overeenkomsten van 15 Maart eft 3 Juni 1922 zullen volgen» afspraak der Duitsche en Fransche regeering op 20 Juli in werking tres den. Pa rij», 18 Juli (Hnvas). De diplomatieke medewerker van Hava» verneemt van weüngex lichte zijde, dat Poincaré hedenavond officieel t< kennen heeft gegeven aan de Engclsche regeex ring, dat nog geen nadere datum voor zijn onta mooting met Lloyd George te Londen kan wow den bepaald, voordat hij kennis hoeft gekregen van het rapport vni^ de garanuie-commissieij waarin wellicht een basfa zal «ijn vervat voor de ematige besprekingen, die met betrekking tot de schadeloosstelling zullen worden gex voerd. De nota, die aan den Engelschen zaakgex lastigde te Pari]» fa overhandigd, sluit dut geenszins de mogelijkheid vnn een samenkomst der beid» premiers uit. De garanticcommfasie nau» 1(1 Parijs terug. B e r 1 ij n18 J u 1 i. (W. B.) De garantiecow missie is na de eindzitting, die onder voorziM terschap ven den rijksminfater van finendëa met de vertegenwoordiger» der Duitsche regeer ring is gehouden, naar Parijs teruggekeerd. De Amerikaanschc bsMttingstroegsn. Volgens de Chicago Tribune hebben de ges allieerde regeeringen besloten gemeen«chapp»< lijk te antwoorden op de nota der Amerikaan* scha regeering, waarin deze de prioriteit eiscM voor de Amerikaansche bezettingstroepen. De presidentsverkiezing. Berlijn, 18 JuH. (W. B.) Nu tegen he( uitechrijven van de verkiezing van een nieuwe® president geen wettelijke en feitelijke bezwaïél meer bestaan en de Opper-Silezfache kwestie W afgedaan, heeft de president den rijkskanselie® verzocht den rijksdag te verzoeken een da^ voor de verkiezing vost te stellen, gelijk de wel voorschrijft. De kanselier heeft hierover met d< partijleiders gesproken, die eenstemmig vast oordeel waren, dat men hiermee wachten moes! tot de nieuwe zitting. Dnn zal de zaak dadelijlf aan de orde komen, zoodat de verkiezing waaf( schijnlijk in Dec. of Jan. plaats zal vinden. De socialistische arbeidsgemeenschap. B e r 1 ij n, 18 Juli. (N. T. A. Draadloos). De socialistische bladen hopen, dat vóór den herfst een definitief front van het proletariaat zal zijn gevormd. De Freiheit zegt, dat het gex heels socialistische proletariaat uit de gebeur» tonissen van den laatsten tijd de les kan trek* ken, dat de tegenwoordige gezamenlijke strijd blijvend moet worden gemaakt. De Vorwërts schrijftWanneer de Rijksdag rjk kan die dingen wel zelf betalen," zei totsch, „van mijn eigen geld.” ^Je moeders geld,” verbeterde hij. „Waarom maak je toch altijd zoo’n drukte Wver geld," zei ze verachtelijk. Ze vond het een teeken van zijn mindere af komst, dat hij alles altijd terug bracht tot dol- Jers en centen. 2e vergat, dat haar vader en haar moeder hetzelfde hadden gedaan, hun hee- Je leven lang en nog wel met de meeste nauw keurigheid; zij hoorde echter tot de tweede i generatie van den voorspoed en was opgevoed ün een aristocratische onverschilligheid op het t>unt van geld. ,?Je bederft alles door je kinderachtigen trots tnn mijn geld niet te willen gébruiken," zei ze. >We konden zooveel doen we konden zoo gelukkig zijn, als je maar een beetje meer was kis andere mensdien „Zooals Gerard Travers of als de Farring- *°ns Zijn we daarom getrouwd Jk ben uit liefde getrouwd,” zei ze haastig, was ontzettend trotsch op haar daad van komantischen moed en koesterde nog steeds dat sentimenteele ideaal. Ze wilde, dat hij iets voelde voor de opoffering, die ze gedaan had, •«ar hij trok alleen even zijn schouders op. behoud van kleine wijzigingen in den tekst, die moeten worden goedgekeurd door de aub-com- missie voor het opstellen d»r mandaten, ten einde de bewoordingen in overeenstemming te brengen met die van de mandaten-C, die In December 1920 werden goedgekeurd. Londen, 18 Juli. (N. T. A DraadloosJ. In de heden gehouden bijeenkomst van den Volkenbondsraad verklaarde lord Balfour na mens Engeland, dat tusschen Engeland en da Ver. St. volledige overeenstemming was be reikt nopens de Britsche mandater oier Pale stina en Oost-Afrika. In het officieele communiqué van de zitting van vandaag wordt verklaard, dat de Raad he den de Britsche mandaten over Engelsch Togo- hnd en Kamercen, alsmede het Belgisch» mandaat over Belgisch Oost-Afrika heefi goedgekeurd. Londen, 18 JuH. (R.). Overeenkomstig het verzoek der Fransche regeering heeft de Volkenbondsrand besloten de nadere meening fn te winnen van het permanente hof van inter nationale justitie inzake de bevoegdheid van het internation-jal arbeidsbureau in landbouwaan- gelegenhedcn. Albert Thomas, de voorzitter van het internationaal arbeidsbureau, bestreed het voorste! krachtig. De Raad keurde vervolgens het rapport der commissie inzake de instelling van een perma nent verzoeningsromité goed, welk rapport voor dit doel de instelling aanbeval van comi té'» krachtens conventies, die vrijwillig tus schen de staten zullen worden gesloten, De Raad besprak vervolgens het verzoek der Bulgaaische regeering om een commissie te benoemen voor het instellen van een onder zoek naar de klachten van Griekenland, Roe- OVKRZICHT De Londensche correspondent van de D. Allg. ftg. maakt de opmerking, dat het Londensche Cabinet pas definitief zijn houding waarschijn lijk zal kunnen bepalen ten aanzien van de drei gende ineenstorting van de Duitsche financiën, wanneer te beschikken valt over het rapport der garantieconunissie, wanneer Lloyd George en Poincaré van gedachten hebben gewisseld en jranneer bovenal duidelijk is, welke houding de (Vereenigde Staten denken aan te nemen. Inzon- Iparheid dit laatste punt wordt door den cor respondent van beslissende beteekenis geacht, omdat nu al uit verschillende dingen kan wor- Öan opgemaakt, dat Engeland de regeling van t(jn schulden aan de Ver. St. als eenig krach tig uitgangspunt voor de regeling van Europa's IBnancieelen chaos beschouwt Engeland is Amerika 858.093.000 pond schul dig. Formeel kan dit bedrag te allen tijde door Üe Ver. St. worden opgeëischt. En al wordt na tuurlijk niet aangenomen, dat Washington van dit recht gebruik zal maken, niettemin acht En geland een dergelijken staat van zaken op den duur onhoudbaar. Vandaar aldus de corres pondent wordt van Engelsche zijde een plan Overwogen om deze schuld derwijze in een vas ten vorm te brengen, dat, precies zooals gv- pdiiedde met de binnenlandsche Engelsche oor- logsèchuld, verhandelbare schatkistbiljetten gorden uitgegeven, die na een bepaald aantal |aren terugbetaald kunnen worden. Om deze transactie ten uitvo»r te leggen, wordt het uit- geven van een gemeenschappelijke Engelsch- Amerikaansche leening voorgesteld. Dit plan is het, dat tegenwoordig in 't Engelsche kabinet fri ’t centrum der aandacht staat en dat men len allen kant van groote beteekenis acht. De desbetreffende onderhandelingen met do Vér. St. zijn al ingeleid en zullen door een bizondere Engelsche missie, die dezer dagen te Washing ton aankomt, verder worden gevoerd. Wanneer de besprekingen met succes ten einde worden gebracht, kunnen de onderhandelingen waar schijnlijk worden uitgedijd tot een algemeene in ternationale financieele en economische confe rentie. Volgens dan correspondent is men in Enge land van oordeel, dat aan dit plan heel wat voor- deelen vast zitten. In de eerste plaats zullen daardoor de economische betrekkingen tot de Ver. St. versterkt worden. Voorts verwacht men er een gunstigen invloed van met betrekking to» 'de stabilisatie van de Europeesche wisselkoer, •en. Bovenal echter moet op deze wijze de voor waarde voor een vermindering van de Duitsche schadeloosstellings-schuld geschapen worden. De in dit verband ontwikkelde gedachtengang is niet nieuw en werd bij vroegere crises al meer malen besproken. Engeland zou diénsvolgens (voor de vereffening van zijn Fransche en Ita- liannsche tegoeden Duitsche obligaties der serie- C in betaling nemen en ten overvloede nog zijn aandeel aan de C-obligaties, ten bedrage der 'door Frankrijk en Italië gedane betalingen, ver minderen. De Duitsche schuld zou door deze maatregelen in zoo’n aanmerkelijke mate wor- lië naar Rotterdam, lombo. m Java te Rotten an Rotterdam naaf

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1