NIÉUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKE" 61» Jaargang Donderdag 20 Juli K ;K a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REELWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. EUWS. Dit nnmmir bestaat uit 2 bladen. EERSTE BLAD. BUITENLAND. hen Raad TTo, 1498B BERGAMBACHT. BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP; GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT. MOERCAPEU.E, NTEUWI Dit blad verschijnt dagelijks behalve op,Zon-en Feestdagen -- FEUILLETON. DE GENEZER door 4 HTEN. het om klaar te IëN: VIJS (Wordt vervolgd.) L mi 18 i het rijk, de Tel. ge- an behandeld: kohier plaatselijke tselyke inkomsten- en 1921. are vergadering ge- nieuw be- on- boekhsn- plaatxing ORN, erzjjdsche k zeggen ijk onder- tusschen Beieren en het rijk is aanneming van de wet voor de (illlINJiE Külil'T. en mede gens trie naam s. eerbied, di TStnnnden mai nemer oekhouden. houden examen in slaagde de heer ng van den heer houden a. d. Han- van der Bjjl van en heer H. Sluyter ing van de tjjde- er L. van Liem.pt i leeraar aan het opnieuw de vraag Gymnasium, dat neente, niet moet •mbineerd met de i begrooting vorig egenheid gewezen naders van B. en heeren Koemans i W. ©enigermate el tot combinatie b komen. En daar- I om aan deze be ing te onttrekken lad. ouden vergadering de plaats van den zoodanig ontslag •vangend bestuurs- r. de Moree. Li 1922. i fabriek. •ouw M. E. Signer O jaren bij de Ko- ifabriek Gouda in e, die haar met dit haar een geschenk gesteld, terwjjl zjj langstelling mocht VOLKENBOND. De vergadering van den Raad. Een draadloos bericht over de zitting van den Volkenbond meldt o. a. nog, gevolge van die bezwaar rking van de igen volgens taling te dier i in een itie Gymnasium et middel dat de Koltfn gebruikten laartoe toch zeker i zoodanig middel tming, zooals zeer opgemerkt, niet jke beslissing in- een allesbehalve wijze van critiek jok het standpunt omen en ook door Idigd, dat men er houden, dat het de gemeente de in het onderwijs e de heer Kolijn, umentatie van B. leeraar toch wel at Goudsche Gym- bewering mist el- noest zelf verkla- mderstelde! Een oo’n hypothese is i er eenige notitie weest. Het is aardig dat het allebei meisjes zijn, en dat ze zoo weinig schelen. Ze zullen goed gezelschap zijn voor elkaar en voor mij. Ik zal ze samen tegelijk in de wereld brengen Terwijl ze in het bed lag, stelde haar leven dige geest zich voor hoe ze eenmaal de plaats, die haar toekwam in de uitgaande wereld zou bekleeden met haar dochters aan haar zij. Het kwam geen oogenblik bij haar op, dat deze twee kleine afstammelingen zelf wel eens in opstand zouden kunnen komen en een ander leven kiezen, dan zij zich voor hen voorstelde. Volgens haar was er maar een weg, en dat was, als de omstandigheden het toelieten, om voor ze te doen wat haar moeder voor haar had gedaan en wat al de vrouwen, met wie ze bevriend was, nu deden. Echte vrouw die ze was, had ze een hekel aan verzet, aan alle verandering. Ik wil, dat mijn meisjes net zijn af» andere, schreef ze aan Vera, en dat ze een leven zullen hebben zooals andere meisjes. Onbewust werd ze ontrouw aan den roman, dien ze zelf had aangedurfd. De non met de witte japon, die haar diensten bewees in plaats van de oude Schotsche Nan, bewoog zich zacht door de kamer en maakte dat het te sterke licht van den Octobermorgen niet in haar oogen scheen. Op het kleurlooze gezicht van de non, omgeven door de stijf ge steven kap, was geen spoor van verzet te ont dekken. Zij droeg het stempel van een volmaakt godsdienstig, zichzelf vergetende zuster. Monica was al lang de groote stilte ingegaan. De jonge moeder pestnsde soms over zuster Monica’s levensopvatting en vond die omatuurlijk. Ze wilde, dat haar dochters, moeders werden al» zij zelve, alleen met een vastere positie fn de wereld. ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal 2.25. per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31* GOUDA» lij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur.j Administratie TeL Int 82j Redactie TeL 545. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. L o n d e n, 1 9 J u 1 i. (N. T. A. Draadloos). De Daily Telegraph, de voorgestelde ontmoeting van Poincaré en Lloyd George besprekende, zegt, dat Poincaré de kwestie van Tanger, het nabije Oosten en Oostenrijk van ondergeschikt belang beschouwt in vergelijking met die van het herstel en dat hij iedere intergeallieerde conferentie als waardeloos beschouwt, zoolang niet de rappor ten van de commissie van garantie en van die voot het herstel behoorlijk zijn ingediend en on derzocht. Daarom wil Poincaré liever nog geen datum van zijn bezoek vaststellen, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dat op 5 Augustus worden bepaald. De commssie van zal, na hetgeen de •gemerkt, dat een it kan geschieden ringen der autori- i de mededeeling b behandeling der k onder de oogen iding zijn tot een loor velen met be- gemoet gezien, iedeeling, dat wat ouda de beste op- t besluit tot com- n, heeft geen zin. Kampen, zonder sekt ten opzichte n kwalijk worden a-en Omstreken. Juli. lozen ƒ0.10—0.50, laars 0.200.25, dums ƒ0.160.25, k ƒ0.100.15, per 15, Groen 0.30 -0.25, Goudsbloem 0.06—0.08, Spirea ).O4—0.06, Kooltje Zoo lag zij gemakkelijk in haar zacht bed, rustend tegen de zachtste kussens, gewikkeld in de fijnste lakens, te peinzen over het leven. Ze voelde een groote energie na die laatste beval ling, net alsof heel haar kracht van vrouw nu eerst ontwaakt was. Ze maakte een heel plan hoe ze haar leven in het vervolg zou in richten, stuk voor stuk zette ze het in elkaar en vulde het met de levens van die twee kleine wezens, over wie zij nu voorzienigheid moest spelen. Het middenpunt van haar eigen wezen, was al eenmaal veranderd r— het was gegaan van haarzelf naar haar geliefde, en dat was eigenlijk ternauwernood een verandering ge weest maar nu verwisselde het voor den tweeden keer. Maar het ging over op haar kinderen. Voortaan zou ze alles uitsluitend be kijken uit him oogpunt, en zoover ze kon zou ze haar kleine wereld inridhten naar hun be hoeften. Dat was haar instinct als vrouw en immers haar plicht. Het beeld vap den geliefde was vervaagd met de nevelen van haar jeugdhaar man bleef voor haar als een maatschappelijk werktuig, waar zij niet buiten kon. Toen hij haar op dien lentemorgen in de stad verlaten had na him hevige woordenwisseling, had ze er ernstig over gedacht om nooit naar hem terug te keeren, haar dwaling aan haar vrienden te bekennen en te trachten haar leven alleen te leven zoo goed als het ging, opgaande in haar kind of in haar kinderen. Zo had haar verdriet getoond toen ze haar mans haratiR vertrek aan haar moeder ver klaarde en de lastige oude vrouw had veront waardigd uitgeroepen„Zoo’n krankzinnige bruut. Nu zie je een» Nel, wat het is om een man beneden je stand te trouwen.” Maar ze had hem moedig verdedigd, beschaamd, dat ing en het voort- nasium. ïpavond geruimen aantal benoemin- heel wat stof tot ;egd gingen deze laar toch was ze ms ze werd daar- wordt het voorstel 1 voor (de heeren nd waren niet meer ze iets had laten merken en onaangenaam ge troffen door ‘haar moeders ruwen uitval. Met haar oude vriendin Vera echter, was ze den noodlottigen oever van bekentenissen van vrou- welijke teleurstelling dichter genaderd. Ze zei dat haar man „een gek” was, dat hij geen en kele reden had om zoo gauw weg te gaan en zij verraadde duidelijk dat ze haar vriendin’s geluk met den dommen Gerard benijdde. Maar Vera verstandig als ze was, wilde die zwak ke bui niet aanwakkeren. Waarschijnlijk wist de dokter wat het beste voor hem was en zij troostte de jonge vrouw dat als zich later de gelegenheid eens voordeed om in de wereld vooruit te komen, hij die wel zou aangrijpen. Ze had vertrouwen in den Wilde als man. In ieder geval moest de vrouw er het beste van maken als ze tot de ontdekking kwam, dat haar huwelijk niet precies was wat zij wenschte en geduld hebben het zekerste wapen van de vrouw tegen het noodlot. In haar hart wilde ze zich eigenlijk niet be kennen hoe gegriefd ze zich ook voelde dat haar romantisch ideaal ten einde zou zijn. Ze schreef bijna dagelijks aan haar man over alles wat ze deed en naarmate de weken ver liepen er» het kind in haar meer tot ontwikke ling kwam, werd het bewustzijn van den band, die haar/bond aan haar man steeds grooter. Hoever fuj ook van haar af was, hoe wreed en ruw hij ook zijn mocht, hij was de vader van dat leven in haar, en als een echte vrouw werd zij heimelijk getrokken tot haar man. Want ze wns normaal monogamisch, ze was eens en voor al met hem getrouwd, zei ze tot zichzelf met innerlijken trots. Na Nora’s trouwen begin Juni, was ze teruggegaan naar het Noorden niettegenstaande haar moeder alles gedaan had wat een moeder doen kon om haar d«-hter bil ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (bslioorands tot den bezorgfcringh 1—5 regels 1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van bulten Gouda en den bezorgkringt 1—5 regels 1.55, elke regel meor 0.80. Advertentiën In het Zatenlagnummar 20 bijslag op don prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prtfa. INGEZONDEN MEDEDEELLNGENt 1regels ƒ2.05, elks regal meer ƒ0.50. Op de voorpagina Bö honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel in gen bij contract tot zeer gereduceex* den prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomrt van Bollede delaren. Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten daag» vóór do aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekert t» zijn --U— W*' den Raad van dat Balfour mededeelde, dat ten onderhandelingen met de Ver. St., maakten tegen de te sterke beperl reehten en privilegiën van zendeling het oorsponkelijke ontwerp, de bepaling zake voor het eiland ïnp gewijzigd is door de Ver. St. goedgekeurden vonp. Inzake het mandaat voor Palestina zegt het bericht, dat de vooruitzichten voor de afdoening dezer kwestie zijn verbeterd. Markies Imperiali, de Italiaansche vertegenwoordiger in den Raad, zou een onderhoud hebben gehad met kardinaal Bqume. Men weet niet, of dit iets te maken heeft p|*t een verandering in de houding van het Vatikaan, maar het lijkt waarschijnlijk, dat dit zijn verzet tegen het herziene artikel 14 van het mandaat niet zal handhaven, daar nu be paald is, dat de Christelijke vertegenwoordiger in de commissie voor de bescherming der heilige plaatsen, een lid van den Latijnschen stam zal zijn. Londen, 19 Juli. (R.) De Raad besloot de kwestie betreffende de invallen der Bulgaarsche benden over te laten aan onderhandelingen tusschen de betrokken staten, terwijl hij zich Duitsche blad wijst et op, dat Montenegio stra tegisch een sleufel-stelling voor den Balkan is groote economische rijkdommen bezit, als- groote bosschen, waterkrachten, die vol- Montenegrijnsche opgaven voor de Indus- en de spoorwegen van Zuid-Slavië voldoen die zijn, kolen, ijzer, zilver en petroleum. De op de vredesconferentie gevraagde volksstemming in Montenegrö werd geweigerd met behulp der Franschcn, wien de Serviërs groote economische concessies in Montenegro in uitzicht stelden. Het land werd tot een deel van ZuiÖ-Slavië ver klaard. Bij een on-offideel op touw gezette volksstemming werden maar 5 der stemmen op Servië uitgebracht. De D. A. Z. besluit Niet alleen wegens familierelaties tus schen het huis Njegosj en den Italiaan- schen koning, maar ook wegens zeer reëele belangen, verband houdende met zijn Adriaüsche politiek, heeft Italië ook sinds den wapenstilstand Montenegro's streven naar onafhankelijkheid in zekere mate gesteund. De overblijfselen van het Montenegrijnsche leger vonden bijna drie jaren na den wapenstilstand in Gaeta in Italië een toevluchtsoord. De regentes, ko ningin Milena, die zich met haar kleinzoon, den minderjarigen koning Michaël, in Frankrijk bevindt, erkent de politieke wijzi ging van haar land niet Italië beschouwt de inlijving van Montenegro als een verderen stap der Servische suprematie-politiek in de Adria en geeft zijn bezorgdheid te ken nen ook wegens de onafhankelijkheid van Albanië. De verbitterde guerillh-oorlog, die door Montenegrijnsche benden sinds de Servische bezetting van het land tegen de nieuwe meesters werd gevoerd, is op het oogenblik, naar het schijnt, prijs ge geven. Thans richten de Montenegrijnen memoranda en petities tot den Volkenbond om hun onafhankelijkheid weder te erlan gen. Zelfbeschikkingsrecht der voDftren. bond van Vlaamsche vroedvrouwen aan iainJte ter Hubert gezonden, waaruit de volgende zin» sneden zijn gelicht: De Vlaamsche vroedvrouw wen gevoelen zich gedreven in zake de red» door den heer Daels, uitgesproken op het Knth, Vlnnmsch congres te Gent, hulde te brengen nat» hom, wien zij zooveel te danken hebben. Prof» Daels stichtte do verschilHge vroedvrouwen- beroopsvereenigingon. Door hem word het vroedvrouwenvak wetenschappelijk en stoffelijk hervormd. Zijn nnam spreken wij vroedvrouwen uit met den eerbied, die wij verschuldigd zijn aan den hoogstnnnden man, die buiten alle politiek dl beschermer is der zwakken, der verdrukten, dor verlatenen. Hooggeachte heer minister, wij hopen, dat het besluit door U.Ed. do verheerlij king zal zijn vnn den heer prof. Daels, een ver heerlijking, die hem toekomt, die hij als mensch door zijn groote naastenliefde en wetenschap pelijke kennissen verdient. Aan UEd. schrijven de, hooggeachte hoer minister, vervullen wij een plicht van dankbaarheid jegens professor Dnell en wij hopen, dat onze bede zoo innig en diep uit onzo ziel komend bij UEd. een gunstig onte haal moge verwerven.” De Dernière Hcure schrijft over het geval- x Daels, dat minister Hubert nan don koning den uitslag van het onderzoek, door hom ingos'elA uiteenzette. Do lezing van de Dornière Hour» •ver dit onderhoud kan slechts met het grootst» voorbehoud worden aangenomen, des te meet t waar het prof. Daels op sommige oogenblikken een bijna onwaardige rol Inat spelen. Minlstot’ Hubert zou aan den koning hebben verklaard dnt Dncls op de verklaringen van generaal Drubbeï zijn woorden zegde te willen intrekken en verontschuldigingen aanbood. Daels*zou dan •rnstige berisping nog bekend hebben nooit eenigerlei scheiding, die België kon schaden, te hebben bedoeld, wnn- neer hij in zijn rede te Gent zei, dat de Vla mingen zich tegenover België zouden gedragen zooals België zich tegenover hen gedraagt, De qpinle van do regeering it dan ook, dat Duel» geen bestuurlijke scheiding hierbij op het oog hnd, maar veeleer blijk wilde geven van wan trouwen tegenover de leiders dor Vlaamsche be weging. Het rapport, dat Hubert den koning voorlas, erkent dnt Daels z.ich prachrig gedroeg aan het front, doch hbeging een fout. In ven band met zijn belangrijke positie als hoogleer- aar heeft hij lichtzinnig gesproken en moet dan ook een strenge berisping oploopen. Tot zoover de Dornière Heure. Te half zeven vanavond kwam hot geval- Daels ter sprake Sn den ministerraad bijeenge komen om een beslissing in deze te treffen Op rapport van minister Hubert wórd inderdaad een besluit genomen, doch aan de por» werd geen mededeeling gedaan, daar de betrokken nerso- nen vooreerst dienen op de hoogte gebracht. In de wandelgangen ging echter het gerurh', dat de ministers met algemeene stemmen een een voudige berisping hadden goedgekeurd. Een voorstol tot schorsing word ingediond, doch da raad meende rekening te moeten houden met d« diensten tijdens den oorlog door Daels bewe zen en anderzijds met het feit, dnt hij zou heb ben erkend een verkeerde opvatting Ie hebben gehad over do vroeger door generaal Drabbel uitgesproken woorden. Wat er van zit ministei Vandovijvere, die bij het eindigen van den mi nisterraad het geheim niet wilde ontsluieren, verklaarde toch dat degenen, die tegen Dael» de campagne hebben op toirw gezet, evenmin echter als het kamp, dat Daels genegen is, zou- OVKRZICHT Terwijl de gebeurtenissen bij onze Oosterbu ren een goed deel van de aandacht hebben ge absorbeerd op Maandag 17 Juli zijn de moor- flenaars van Rathenau ontdekt (zij pleegden, tiaar men weet, vóór hun arrestatie zelfmoord) gisteren is die wet ter bescherming van de •epubliek aangenomen, dank zij de tot stand gekomen arbeidsgemeenschap tüsschen onaf- fenkelijken en meerderheidssodalisten heeft '«en feit plaats gehad, dat niet al te veel aan Hacht heeft getrokken: het einde van een staat, Van Montenegro. Heel nuchter meldde een tele- yram, dat de raad van gezanten op een vraag der met de grensbepaling in Albanië belaste commissie heeft verklaard, dat het koninkrijk Montenegro van de Europeesche kaart is ver dwenen en het vroegere Montenegrijnsche ge bied is ingedeeld bij den Zuid-Slavischen staat. De D. Allg. Ztg. verwijlt een oogenblik bij het lot van Montenegro, omdat het, naar het blad ppmerkt, een klein veelbeteekenend onderdeel Van in den ?^e<rt van „gerechtigheid”, ^vryheid en „vrede” afgeperste dictaat van Nikita, toentertijd vorst van Montenegro, be gint in 1876 den oorlog tegen Turkije, die irit- Bep op den Russisdh-Turkschen oorlog. Bij den trede van San Stefano wordt Montenegro bene pens Servië en Roemenië onafhankelijk ver- klaard en door Turksdh gebied aanmerkelijk uit- gebreid. Op het Berlijnsche congres beperken 3e mogendheden de gebiedsuitbreidingen. Dank Mij de traditioneel e betrekkingen tot Rusland, treedt het in 1912 toe tot - den Balkanbond, waaitij het Skoetari erlangt, maar op aandrin gen van Oostenrijk en Italië weer moet ouaui- anen. In den wereldoorlog vinden wij Montene gro aan de zijde der Entente. Doordien het Mackensen lukte door Servië heen te breken en dank zij de bestorming van de Lovcen, die leiden #ot de verovering van de hoofdstad Cettinje, pverd Montenegro gedwongen een afzonderlijk Vredesaanbod te doen en onvoorwaardelijk de (Wapens neer te leggen (17 Jan. 1916). De ko rting (sinds 1916) gaat naar Italië en daarna <tóar Frankrijk; het Oostenrijksch-Hongaarsch |rrilitaire bewind neemt in Febr. de heerschap pij op zich. Op 26 Nov. 1918 rukken Servische poepen Montenegro binnen. Op dat oogenblik pegint de tragiek van het Montenegrijnsche ipolk, die heeft geleid tot het algeheel verlies jVan zijn zelfstandigheid als staat. Het kleine I ■and telt zoo’n 300.000 inwoners, die volgens pe D. A. Z. een Servischen stam vormen, maar pterk met Albaneezen zijn gemengd en in elk fievnl van de Servische soevereiniteit niets wil ton weten. De eerste bommen uit het arsenaal pragoejewats,. later „Lieferstelle”, voor den toöord in Serqjewo, moesten voor een aanslag Kp Nikita gebniikt worden, die toentertijd van Servische zijde werd beschuldigd van vriend- pchap voor Oostenrijk. De politieke ontwikke- [Jtog leidde daarop tot een bondgenootschap f16* Servië, dat ten slotte den vroegeren bond genoot van zijn onafhankelijkheid beroofde. Het t<uh een crisis-stemming, welke zich uit in ver schillende berichten en geruchten. Bijzonder ha dnekkig gaat het gerucht, dnt men rekening moet houden met het aftreden van den minis ter-president graaf Lerchenfeld. Andere be richten melden, dat de arbeiders bereid zijn om in geval van pen conflict met het rijk een alge meene staking te proclameeren. Intusschen blijkt uit de jongste erichten der MÜnchensrhe bieden, dat men pogingen schijnt te dom om den ontketenden storm weer te kalmeeren. Zilveruitvoer naar de Ver. Staten. B e r 1 ij n, 19 Juli. (N. T. A. Draadloos). Duilschland heeft in 1921 en de eerste vier maanden van 1022 negen millioen onzen zil ver uitgevoerd naar de Ver. Staten, vertegen woordigend een waarde van zes millioen dol lars in goud. Groote wnpenvondst. Door de intergeallieerde eontröle-com- missie moeten in een politiekazerne te Stutt gart 500 mitrailleurs zijn ontdek'. Bovendien werden op een landgoed bij Halberstadt en kele geweren gevonden, alsmede een twaalftal kisten met patroonbanden voor mitrailleurs. BELGIE. a HET GEVAL DAELS. De leden van het kabinet zijn Dinsdagavond na de Kamerzitting bijeengekomen en hebben besloten geenerlei mededeeling inzake het ge- val-Daels te verstrekken, alvorens den Senaat van de Gentsche universiteit op de hoogte te hebben gebracht van de oplossing die te wach ten is. Volgens de inlichtingen, verstrekt aan den Brusselschen correspondent der N.R.C., zal inderdaad aan prof. Daels een er’'‘’,:'’“ k~-i-"' worden toegediend. Dezelfde correspondent meldt d.d. 18 Juli nader Een meerderheid van 48 leden uit den Ant- werpschen provincialen raad heeft bij dien raad een motie ingediend, waarbij hulde wordt ge bracht aan prof. Daels en waarin verder lucht wordt gegeven aan de verontwaardiging over het perskabaai, da* tegen Daels wordt gevoerd en waardoor men niet slecht» den Vlaamsohen leider wil treffen, maar ook het vrije Vlaamsche woord wil onderdrukken. De onderteekenaars drukken vervolgens hun verbazing uit over het feit, dat herhaaldelijk Belgische hoogleeraaren op openbare vergaderingen, belegd tot de be strijding van het Vlaamsche recht, ministers hebben aangevallen en zelfs gehoond, zonder dat men het in dit geval noodig achtte hun vrij heid van het woord door disciplinaire maatre gelen te beteugelen. De motie drukt dan ook bij voorhaaf de afkeuring van den Raad uit over eiken strafmaatregel, die de regeering ter on derdrukking van de anti-Vlaamsche kaste op prof. Daels zou meenen te moeten toepassen. Het liberale Laatste Nieuws wijdt een uit voerig artikel aan prof. Daels. Vooreerst wijst er op, dat de hoogeschoolcommissie in haar motie heeft gedoeld op wat Daels te Gent kan hebben gesproken, doch enkel de vrijheid van het woord heeft willen opoischen voor hem, zoo als de commissie nooit protesteerde tegen zelfs de felst anti-Vlaamschgezinde uitlatingen van andere professoren. Vervolgen» schetst het ar tikel Daels’ actie van verzedelijking aan het om daarna te wijzen op zijn faam als geleerde. Roerend van eenvoud is de motie door den zich te houden. Vóór Helen de groote stad vaarwel zei, liet ze Vera en Nina Farringto» (met wie al gauw intiem was geworden) be loven om in den nazomer te komen logeeren zonder hun lastige mannen. Haar omgang met deze twee voorbeelden van goed getrouwd» vrouwen had haar denkbeelden ontwikkeld» Vooral de domme bij-de-handte mevrouw Faf“ rington toonde haar de plaste, die een goed» vrouw kan veroveren de aanvoerende macht in het huwelijksverbond. „Ik liet Eliot dat doen* of „Dat zal ik Eliot laten doen” of „Ik zo» nooit willen, dat mijn man dat deed!’’ Zulk» zinnen had ze steeds op de lippen. Ben ande» van haar opmerkingen was ook schitterend i „We kunnen dat niet doen, zie je om onz» positie, of, een beroemd man als EHot moet den schijn vermijden.” Dat was het wat Brik HoIm den hanr eens beschreven had als maatschappen lijke schijn, een spel, dat de Farringtons naar het scheen met groot succes speelden. Zij strooiden de wereld zand in de oogen door zich voor meer te laten aanzien, dan zij eigens lijk waren, op het gebied van geld, invloed en naam. En de wereld, die er nu eenmaal van houdt om bedrogen te worden, beschouwde ze, zooals ze wenschte! Helen bewonderde dl» kracht. nbouwer P. Schou- Bokhoven (vj>.) lerover in geheime eerdere behandeling ir.b.) ontraadt aan- in verband met de an de voorgestelde oog op de blijvende ter beschikking houdt in geval een roep op hem wordt gedaan of wanneer de derhandelingen mochten falen. L o n d en, 19 iru 1 i. (R.) De Raad heeft over de kwestie der Oostenrijksch-Hongaarsche grens beraadslaagd en kennis genomen van de verklaringen der Oostenrijksche en Honganr- sche vertegenwoordigers. Hij besloot de aan gelegenheid tot de volgende zitting einde I Augustus, aan te houden, opdat zij in bijzon derheden tezamen met de Oostenrijksche en Hongaarsche vertegenwoordigers kan worden bestudeerd. buitenlandsche zaken uit den Rijksdag. De commissie van den Rijksdag voor buiten landsche zaken, aan welker zitting gisteren ook de rijkskanselier deelnam, werd verdaagd tot Vrijdag, op welken dag gedrukte verslagen be schikbaar zijn over de onderhandelingen en overeenkomsten met de garantle-commissie. Naar verluidt, besprak men ook de Amerikaan- sche eischen aan Diritschland en stemde men toe in de oprichting eener scheidsrechterlijke commissie, uit een Duitsrher en een Amerikaan bestaande. Oök"cï* kwestie van de Rijnstreek moet L^snroken zijn. Uittreding van een afgevaardigde uit de Duitsch-nationale volkspartij. De rijksdagafgevaardigde en vroegere minis ter van justitie van aden Büringer, gaf den pre sident van den Rijksdag Loebe kennis van zijn uittreden uit de Duitsch-nationale volksnarti De spanning tusschen Beieren en Uit Berlijn wordt d.d. 19 Juli aan meld De spanning thans door de bescherming van de republiek en voornamelijk van de wet betreffende de instelling van een Reichskriminalpolizeiamt acuut geworden en is nog niet uit den weg geruimd. De Beiersche mi nisterraad heeft heden een zitting gehouden om den in het leven geroepen toestand te bespre ken. De Beiersche minister van Justitie heeft een rapport opgesteld, dat de kwestie behandelde, in hoeverre door de nieuwe wetten inbreuk wordt gemaakt op de souvereiniteit van Beie ren. Hoewel de burgerlijke pers in Beieren zich wat heeft ingebonden bij hanr hetze tegen de rijkswetten en thans er den nadruk op legt, dat de bestrijding dezer wetten in ieder geval moet geschieden langs grondwettelijken weg en dat front, Beieren er niet aan denkt zich af te scheiden 1- van het overig deel van het rijk, bestaat er ROBERT HERRICK. 60 v zij, eenvoudig van begrip als zij was welde vaag den trotschen wil van den man om lp vechten voor de redding van zijn ziel, om P ontsnappen aan de zijden koorden, waarmede M^hem binden wilde. Hij vluchtte naar het worden, zooals de wilde vogel» vluchten naar le wildernis, omdat hij moest leven, omdat Uj vreesde, dat als hij aan haar wensch toegaf tn trachtte te zijn ab de Farringtons, hij min- jer zou worden dan zjj -4 niets dan een groote a^r^ieen, zal mijn best doen pomen en piet je mee te gaan y »Dat meen je toch niet je moest nog een poosje hier blijven om te genieten.” a,S ,*ever ^at bUff leidde haar zacht de Ramer uit. Een uur I Bier nam hij alleen den Expres naar het Noor den. Het was bijna twee jaar geleden, dat hij ff» groote stad verlaten had met do vrouw fijner droomen aan zijn zijde. p VIL op tijd kwam het tweede kind. X.Het was weer een meisje, een donker», klein pHng met een hoog voorhoofd en groote ernstige bopen, wop en top haar vader/' atei de vere was het de moeder geen teleur*» falling, dat het een meisje was sooals ze aan Vera Travers schreef, die met Nina Farrington «en zomer een heel© poos bij haar was ge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1