I erf U ad! NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWER» KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 61« Jaargang FEUILLETON. DE GENEZER No. 14986 W«SZZB== BUITENLAND. millioen) Vrijdag 21 Juli 1922. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen IÉ )MTREK NTIëN: hef ik ongelijk een beetje voor hem zorgen.’ door ROBERT HERRICK. Tur- vol» ver- ABONNEMENTSPRUSt per kwartaal ƒ235, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geachiedU Franco per post per kwartaal ƒ8.10, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA* m onze agenten en loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur.} Administratie Tel. Int 82} Redactie TeL 640. Een den." Vera glimlachte maar eens (Wordt vervolgd.) voor het viaag^luk koestert hij de :r muziekvereenigin» aangeboden door, itigny, welke door de rd aanvaard. man moet thuis ontspanning vin- fa stad, niet waar?" i toen ze van haar jonge „Als de dokter me roepen, waarvan Moskou, als definitief resul taat, de instelling van de radenheerschappij ver- Generaal Ludendorff beschouwt den po- »ken moord als zóó dwaas en acht dien voor de levensbelangen van heel het Duitsche volk zóó schadelijk, de misdaad jegens Walter Ra- thenau voor de plannen der Moskousche sovjet- regeering echter zed voordeel ig, dat hij zich, in veiband met het rapport van von Freyberg, den moord slechts kan verklaren, als voortge komen uit bolsjewistisch initiatief. 2. Gen. Ludendorff weet heel goed, dat zoo wel de Duitsche meerderheidssocielisten als de onafhankelijken tegenstanders van het bolsje wisme «u de Moskousche sovjetregeering zijn. Hij gelooft echter, dat de partijen, bevangen door verbittering, die haar oorzaak vindt in den moord, de machtsmiddelen van den staat der mate verzwakken, dat*het weerstandsvermogen van den Staat ten aanzien van de bolsjewisti- sche revolutie ondermijnd wordt. Beide partijen 1 ik U franco postwissel a egarandeerd. SWERI8, Leiderdorp. 61 „Je komt toch van den winter een heelö poos zei mevrouw Farrington, J gastvrouw afscheid nam. ...j laat gaan," antwoordde vroolijk. «Breng hem mee, het zal hem goed doen. Je Webt het is niets gedaan om lang achter elkaar ©P zoon eenzame plaats te leven als hier. De mensthen vergeten je zoo gemakkelijk," waar schuwde de practisch vrouw. «Dat weet ik," zuchtte Helen. «In ieder geval komt ze een maand met de e baby’s bij mij,” zei Vera, terwijl ze haar Pnendin goeden dag zegde. twee vrouwen hadden genoten van hun bezoek, ze waren verrukt van de Genezende bron, waar juist een paar aardige halve zieken Waren. Ze vonden de Eyrie alleraardigst voor •en zomerverblijf en ze wenschten hun gast vrouw geluk met haar prettig huis, „Je hebt •r eer van, lieve 1" zei mevrouw Farrington. Den eersten keer, dat ze het steenen huisje de rots gezien had, had ze uitgeroepen »Wat een grappige kleine hut I En heb je daar •Werkelijk het eerste jaar in gewoond?" .Ja zeker.’ Jk kan me begrijpen, dat je liever wat ver- af was van de patiënten. Zieke menschen •uuen je zenuwachtig als je ze aldoor om je been hebt Ik ga nooit naar het ziekenhui* zijn I" Dan vluchtte de dokter naar zijn hut bij de bron. Hij was overwonnen. Dat was de vrou welijke aanval, waar de Idealist het minst tegen bestand was. Hij werd er door getroffen in zijn zwak. Na al de opwinding van de crisis, die in de slaapkamer van het hotel had plaats gehad, vond de jonge vrouw dat er, zoover het 't ma- terieele betrof, niets tusschen haar en haar man veranderd was. Toen ze uit de stad terug kwam, vond ze hem hard aan het werk in zijn praktijk en Dr. Percy verklaarde telkens, dat het met da bron uitstekend ging, ze kreeg steeds meer naam en het water werd steeds meer aange vraagd. In den laatsten tijd verdiepte de dok ter zich in de nieuwe denkbeelden, die de me dische wereld ontwikkelde over psychotherapie. Hij kreeg meer en meer gevallen op zenuwge- bied, eigenlijk uitsluitend zenuwpatiënten, om dat de bron haar aanhangers uit de groote ste den tot zich riep, uit de hoogere klassen der maatschappij. En om hen te kunnen helpen moest de dokter op zijn eigen manier de ver schillende vormen bestudeeren, die in deze rus- telooze eeuw gewoonlijk voorkwamen, als de menschen, na hun echt vroom geloof verloren te hebben, een basis van geloof zoeken in het physieke leven om hen heen, trachten een krach tig lichaam te krijgen, en geld te maken door middel van hun geest en altijd zoeken den talisman, het toovermiddel, dat hen zal opwek ken. Dit alles sprak tot den Genezer in hem. Zijn werk, zooals hij zijn vrouw vroeger gezegd had, had voornamelijk betrekking op den wil, de bron van alle menschelijke kracht. Om dien wil op te wekken, dien te voeden, te oefenen, te volmaken, de kracht te vermeerderen, dat was de taak, die hij bij elke nieuwe patiënt voor Zich zag. Eerst moest hii uitmaken wat het was. (HHIISIIÏE (III II t\T. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behooranda tot den baznrgkrtRg)| 16 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.26. Van buiten Gouda en den bazorgknngi 15 regels ƒ1.65, elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummzr 80 bijslag op don prijs. Liefd&dighelds-advertentiën de helft van den prjjn. INGEZONDEN MEDEDEELINGENt 1—4 regels ƒ2.06, elke regel meer ƒ0.60. Op de voorpagina 50 hoogcr. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bil contract tot zeer gm-ednewm» den prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van •oliede boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zün ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. wes ondernomen op verzoek of namens de regeeiing, daarmede de belofto was geschon den, die was afgelegd, vooidat het paspoort verstrek} was aan Townshend. Een motie van de Brilsche Kamers van Koophandel. Do verceniging van Britsche Kamers van Koophande’ heeft Woensdag een resolutie aan genomen, waarin gewezen wordt op de nood zaak om spoedig een rijksconferentie te beleg gen, waarop de regeering, de dominions, de han del en de industrie zouden moeten vertegen woordigd rijn om de ontwikkeling van de in- komensbronren van het rijk na te gaan. De millioencn van de „Laurentic". Het bergingsschlp Racer van de admiraliteit heeft opnieuw een vondst gedaan van verschel- Bovendien ligt het voor de hand, dat niets de plannen van de Moskousche sovjetregeering - - zoozeer moest bevorderen, dat» wanneer het ge- Alvorens het vraagst lukte fanatieke jonge menschen in Duitschland devergoeding geheel za wachten zou staan, van wte-de laatste over levenden juist nu, met miskenning van alle recht, veroordeeld worden. 3. Een uitlating van generaal Ludendorff, inhoudend», dat de bespreking van de kwestie, of voor Duitschland de monarrfiistische of re- publikeinsche staatsvorm te prefereeren is, moest wijken voor de noodzakelijkheid om heel het Duitsche volk te beschermen, heeft de cor respondent van de Daily Express, naar schijnt, verzuimd te publiceeren. Tot zoover de verklaringen in de Vossische van den „vertrouwensman", dien Ludendorff machtigde het vorenstaande te publiceeren. Morgen hopen wij weer te geven op welke wijze de Voss. Ztg. van repliek dient. tot het vermoorden van leidende Duitsche poli tici, met name ook van de linksche partijen, over te halen. Het kan handigen Duitschen agenten der sovjetregeering, die zich hunner zijds voordoen als Duitsche nationalisten, hee- lemaal niet moeilijk vallen „onrijpe" Duitsche fanatici tot politieke moorden te provoceeren. Dergelijke dwepers, meest voorkomend uit de, door de gevolgen van den oorlog ontredderde en verbitterde, standen in Duitschland, beseffen niet, dat zulke moorden de Duitsche linksche partijen opzetten, dat zoodoende aanleiding wordt gegeven tot het nemen van maatregelen, die de oneenigheid in Duitschland verscherpen en dat voortdurende politieke daden van ge weld tenslotte den burgeroorlog in ’t leven roepen taat, d< wacht. litteken SCHT. Sparta I een vriend- met het Goudaeh, rta won met 2—0. ENGELAND Het bezoek van den president van Argentinië. Dr. M. de Alvaer, president van de Argentijn- scha republiek, w gisteren te Londen op schit terende wijze ontvangen. Vanaf het kasteel van Dover werd een saluutschot gelost, toen do hooge bezoeker voet aan land zette. Hij ging onmiddellijk door naar Londen, waar de prins van Wales als vertegenwoordiger van den ko» ning, vergezeld door graaf Bnlfour, admiraal Beatty, den chef van den genenden staf en nn» deren, hem ontvingen. Na inspectie van de eere- wacht stapte dr. De Alvear, vergezeld van den prins, in een rijtuig en reed, geëscorteerd door cavalerie, naar zijn hótel. Langs heel den weg stond een groote menschenmenigte en de pre sident werd hartelifk toegejuicht. Kort nn rijn aankomst bezocht de president de Westminster Abbey en legde oen krans op het grof van den „onbekenden soldaat". De reis van generaal Townshend. In de Lagerhuiszitting van gisteren zou do rek van generaal Townshend in het Nabije Oos ten ter sprake komen. Enkele mearrien geleden werd aen generaal Townshend de toegang tot Turkije geweigerd en toen hij Engeland verliet, werd op zijn pas, die alleen geldig was voo» de landen van West-Europa, Italië en Tsjecho- Slowakije, aangeteekond: „Niet geldig voor Tun. kije". Hij heeft daarna Egypte bezocht en gens de laatste berichten heeft hij Beiroet laten om zich naar Angorn te begeven. In antwoord op een vraag in het Lagerhui» aangaande het bezoek, dat geniaal Townshend aan Angora zou gebracht hebben, zeide Harmsworth, onderstaatssecretaris voor bul» tenlandsche zaken, dat wel ve te dot de rek Eén ding had Helen, na haar bezoek in de stad, vast besloten, en dat was om haar omge ving zoo prettig mogelijk te maken. Ze had een kok meegebracht en zijn vrouw, die uit den El zas kwam, bewees haar diensten als kamenier. „Als je je leven nu eenmaal wilt slijten in de wildernis, kan je het je er toch wel wat be hagelijker maken,” had mevrouw Goodnow ge zegd. Vera had een ideaal gouvernante voor haar gevonden. Werkelijk, op en top een dame, beschaafd en ontwikkeld en goed op de hoogte van talenen je kunt niet te jong beginnen met talen bij kinderen. Holden, die op dit tijdstip van zijn loopbaan zijn patiënten, de rijke net zoo goed als de ar- me, hard liet werken met hun handen en ze zelfs zooveel mogelijk liet doen, omdat hij hard werken zoowel moreel als physiek uitstekend vond, kon niet laten min of meer spottend te praten over den weelderigen voet waarop zijn eigen huishouden was ingericht. Maar Helen, die zich sterk voelde, door de voorbeelden, die ze gezien had, verklaarde vastberaden, dat ze niet „fatsoenlijk" in de bossohen konden leven met minder bediening. „Wel een verschil met de dagen van den dam penden koffieketel op het vuur van blokken en Oude Jade 8 gebakken visdi I” spotte Dr. Percy Maar hij en de andere heeren uit de buurt kwa men graag op de Eyrie en prezen den kok en de wijnen, die van het bekende huis in de stad kwamen, dat mevrouw Goodnow altijd begun stigd had. Helen, die nu wist hoe ze het heb ben wilde, was trotsch op haar inrichting. Als er bezwaren werden geopperd, zei ze Jk vind het allemaal hr«* als wo heusch arm OVERZICHT 1 Generaal Ludendorff heeft tegenover een cor respondent van de Daily Express een zonder linge verklaring afgelegd. Te anderer plaatse in Ons blad kan men daar enkele bizonderheden Over lezen. In dit door de Daily Express weer gegeven interview had generaal Ludendorff zich in dier voege uitgelaten, dat de verklaring yen den moord op Rathenau in ’t feit was ge legen, «dat tot het ve moorden van Duitsche minister} meer dan een jaar geleden door com munistische organisaties was besloten. In ern stige politieke kringen bestaan geen moorde- ttaars-organisaties”. De Voss. Ztg. en verschillende andere Duit sche bladen zijn Ludendorff wegens zijn uitla tingen te lijf gegaan. Thans ontvangt eerstge noemd blad van een vertrouwensman van ge neraal Ludendorff in opdracht van dezen uit München de volgende verklaring 1. Wanneer generaal Ludendorff de opvat ting is toegedaan, dat de moord op Rathenau terug te brengen is tot bolsjewistisch Initiatief, dan is zulks gebaseerd op de volgende feiten Naar generaal Ludendorff door een publicatie in de Münchener Zeitung en door aanvullende mededeelingen van mij vernomen heeft, was het aan den sinds lengen tijd te Berlijn wonenden Russisohen kolonel v. Freyberg, een tegenstan der van de Moskousche sovjetregeering, gelukt «ich authentieke rapporten over gemeenschap pelijke vergaderingen der Berlijnsche bolsjewis tische vertegenwoordigers met Duitsche com munisten en schriftelijk materiaal over de werk zaamheden aer Berlijnsche sovjet-delegatie over *t algemeen te verschaffen. De communisten- hebben daarna op eenigerlei wijze vernomen, dat kolonel v. Freyberg materiaal had verkre gen, dat de Berlijnsche sovjet-delegatie com promitteerde. Daarop heeft een communistische aanval op de woning van den kolonel plaats ge had, die indertijd in de pers druk is besproken. Bij d^zen overval werd het materiaal van kolonel v. Freyberg, met uitzondering van maar een paar documenten, gestolen. Onder de beschei den, die kolonel v. Freyberg overhield, bevindt zich een op 6 April 1921 afgesloten rapport, waarvan de voornaamste inhoud op 5 Juli 1922 in de Münchener Zeitung gepubliceerd werd, volgens hetwelk de sovjet-regeering toentertijd an haar Berlijnsche vertegenwoordigers de in structie had gegeven Duitsche bolsjewistische agenten onder den mom van Duitsche natio nalisten in de z.g. viterst-nationalistische Duit sche organisaties binnen te loodsen. Deze agen ten moesten daarna fanatieke leden van der gelijke organisaties tot moord op leden der rijksregeering aanzetten, maar daarbij zoo han ig te werk gaan, dat niemand de werkelijke iaders van den moord op het spoor kon komen. Het voornaamste van dit rapport is het feit, lat het rapport meer dan een jaar oud is, ietgeen kolonel von Freyberg te allen tijde »ereid is onder eede te bevestigen. Ook heeft kolonel v. Freyberg al sinds langen tijd Duit- tche Autoriteiten gewaarschuwd. Daar de in t rapport voorspelde gebeurtenissen (o.a. de moord op leden der Duitsche regeering) onder- ‘tusschen hebben plaats gehad, moet aan het rapport in elk geval dit gewicht worden ge hecht, dat het aanwijzingen van beteekenis (er- hebliches Indizium) geeft. De politieke toestand in Zuid-Duitschland. München, 20 Juli. (W. B.). Naar de Bayerische Staatszeitung meldt, zijn de Beier- sdhe troepen, die oefeningen hielden in het Wurtembergsche kamp van Misingen en de Wurtemborgsche rijksweer, die oefeningen hield in het kamp van Ohrshof in Thuringen, met toe stemming van het ministerie van rijksverdedi- ging naar hun standplaatsen teruggeroepen. Onderhandelingen met Polen. Wolff meldt d.d. gisteren uit Warschau: Gisteren werd door den Duitschen gevol machtigde, Ministerialdirektor von Stockham- mern, alsmede den Poolschen gevolmachtigde, minister Olzewski, het programma vastgesteld voor de Duitsoh-Poolsche onderhandelingen op grond van lijsten, die door beide partijen wa ren ingediend. Het omvat politieke, financieele en economische kwesties. Tevens is men thans reed$ overeengekomen, dat Polen het transito- verkeer naar Rusland voor Duitschland vrij geeft en dat Duitschland, wat betreft den in voer van goederen, Polen op d»nzelfden voet behandelt als de andere landen met een zwakke valuta. De onderhandelingen in de commissie beginnen waarschijnlijk Maandag. Calender te Berlijn. Men meldt uit Berlijn aan de N. R. Ct Calonder heeft aan een medewerker van het Berliner Tageblatt gezegd, dat hij van zijn be zoek aan Warschau een uitstekenden indruk heeft ontvangen„De Poolsche autoriteiten toonen zich bereid mij in mlin moeilijke taak te ondersteunen. De hartelijke ontvangst te Berlijn heeft mijn optimesme versterkt. Ik hoop dat de talrijke moeilijkheden die thans nog in Opper-Sileziö bestaan, door onpartijdige en rechtvaardige behandeling geleidelijk zullen worden uit den weg geruimd. Van belde zijden ontving ik het volledigste vertrouwen en ik zal, gesteund door de gemengde commissie, trach ten dit vertrouwen waard te zijn. Ik onderschat de groote moeilijkheden welke aan het Opper» Silezische vraagstuk zijn verbonden overigens in het geheel niet. Sinds O Juli werd de souvereiniteft in Op- per-Silezië door de entente-commissie weer aan Duitschland en Polen toevertrouwd. De po litiemaatregelen der bezettingstroepen waren onvoldoende om overal voor de orde en rust te waken. Benden zijn gevormd en ook heden is de rust nog niet hersteld. De bevolking aan beide zijden der grens moet worden ontwapend, terwijl een versterking der politie dringend noodig is. Zoowel in Polen als in Duitschland heeft men mij verzekerd hier krachtig tusschen- beide te zullen komen. Als Zwitser kan ik den taalstrijd in Opper-Silezië moeilijk begrijpen. Het is onloochenbaar dat er een groot ver schil tusschen het Duitsche en het Poolsche element bestaat. Dit contrast is ten gevolge van de groote agitatie, die aan de volksstem ming voorafging, aanmerkelijk toegenomen en het zal nog wel eenigen tijd duran, voor de gemoederen weer tot bedaren zullen zi|n ge komen." Calonder beschouwt het ook als zijn plicht beide partijen met elkaar te verzoenen. Hij heeft dus ook een moreele taak te vervullen. Hij heeft voorloopig voor een jaar zijn ambt aanvaard en woont te Pless, omdat hij te Kat- towitz geen woning heeft kunnen krijgen. Het verhuizen van Zwitserland naar Opper-Silezië is hem nnders niet makkelijk gevallenmaar de toekomstige ontwikkeling van Opper-Silezië in loof het niet. Als ze van h«m wegloopt en als ze hem terugvoert naar die oude omgeving, welnu, dan hebt u gelijk gehad en ik ongelijk Dan laat u hom scheiden. Maar ik geloof, da* ze vol zal houden en hem’zal helpen om eer nieuw leven te maken probeer het I" Met tegenzin volgde Elport den raad op, om dat zich op dat oogenblik geen andere oplossing voondeed. In ieder geval kwam er op deze ma nier geen schandaal van. Een jnar later, toen hij de vrouw van den dokter in de stad ontmoette, zei hij tegen haar„U moet eens aan uw man vertellen, dat ik geloof, dat hij gelijk heeft ge had. Hij heeft een waar wonder verricht en mijn jongen gered Ik ben net terug van de boer» derij. Harry wondt eindelijk een man." In dien tijd opende Elport een krediet op HoV dens naam. gedreven door dankbaarheid voo» wat de dokter voor hem gedaan had. „Het staat gelijk met wat elke andere dokter me zou hebben laten betalen,” sei bij tegen Helen. „Misschien komt het hem den een of anderen dag te pas ik hdop het. Hij is er net de man naar om op een vliering te sterven, als we niet een beetje voor hem zorgen.'* Helen vond het heerijkze was nu| gerustgesteld over de reke» ningen, die ze pas gemaakt had. Elport was eet man van de wereld; hij wist de dingen naat waarde te schatten. Ze was blij, dat ze zoon hulpvaardigen vriend hadden, en dat hij nie4 afgeschrikt was door haar mans vreemde mas nier van doen. House, waar leidende financiers en kooplieden aanzaten, zeide spr. o.a. het volgende stuk der Duitsche scha- -- zal zijn opgelost, zal het noodzakelijk zijn een conferentie van leidende bankiers uit Europa en ook uit Amerika te be leggen. Het geeft niet veel zich langer bezig te houden met kunstmatige schema’s, die enkel een tijdelijk karakter dragen. De eenige manier om de kern van de zaak te treffen bestaat daar in, dat tezamen met de geallieerden een samen vattend plan wordt opgezet, waarin de geheele zaak meer of min in haar eindtoestand wordt voorgetrteld. Berlijn, 20 JulL (N. T. A. Draadloos.) Volgens een officieele Duitsche mededeeling is het resultaat der onderhandelingen met de garantiecommissie geweest, dat de vertegen woordigers daarvan voortaan van het rijksmi- nisterie van financiën, volgens nadere overeen komst, regelmatig inlichtingen ontvangen over de inkomsten en uitgaven en hun de gelegen heid wordt gegeven zich voortdurend op de hoogte te stellen van belangrijke bepalingen omtrent het gebruik der gelden. Het rijksminis- terie van financiën zal een centralen contróle- dienst instellen en de garantiecommissie zal ge legenheid krijgen zich op de hoogte te stellen van de werkzaamheid van dezen dienst. De ga rantiecommissie heeft het resultaat harer werk zaamheden samengevat in een memorandum, dat in de laatste zitting van 18 JuH aan de Duit sche regeering is overhandigd. Aangezien over eengekomen was, dat geen der maatregelen, in het memorandum voorzien, de souvereiniteit van het rijk mocht aanranden, heeft de Duitsche regeering laten meedeelen, onder voorbehoud van schriftelij& beantwoording, dat zij zich aansluit bij den inhoud van het memorandum. sdre revolutie ondermijnd wordt. Beide partijen De bescherming van de republiek, mogen niel.vergeten, An haar bj| e«t overt*- NaK vernomen ning van het bolsjewisme in Duitschland het J lot dor Rtmiaoho aod.al-revolution.iren te V? J-1 van ,dm oppm-pr.atdent .n wekten aou .m.m ran wK-d. I..We Over- v-v.rmw.iamgen over het voortbe- staan van den bond van oprechte Duitscners, die volgens de verordening van den rijks- president verboden was, een huiszoeking bij genoemden bond gedaan. De Duitsche belastingen. Wolff meldt d.d. 20 Juli uit Berlijn: De rijksraad heeft heden de door den rijks dag aangenomen nieuwe belastingontwerpen en de met de bescherming vasf de republiek in verband staande wetten goedgekeurd. Namens Thuringen werden bezwaren geop perd tegen zekere aangenomen verminderingen van den belastingdruk, omdat hierdoor voor den staat Thüringen aan inkomsten 300 millioen verloren gaan, terwijl de Thüringsche gemeen ten daardoor in de toekomst eenzelfde bedrag moeten missen. Het deficit op de spoorwegen. De officieele begrooting van het bestuur der Rijksspoorwegen over 1921 wijst een deficit aan van 6, 9 milliard. Socialistische demonstratie. Berlijn, 2 0 Juli. (W. B.) De meerder- heidssocinlisten en onafhankelijken hebben, naar de Vorwërts meldt, tezamen met dé socia listische bestuurdersbonden tegen Zondag een betooging voor den vrede beraamd, waarop ook verschillende Engelsche arbeiders en parle mentsleden zullen spreken. ndeiyke opmerking te t zal praten wat m0. genoemd lid niet vol- egd. tie willen wy wel dit die naast ons staan, anneer er meenings- n tlie niet bedekt En treft, onze verslagen :hte steeds objectief, of te nimmer van gezegd. zen wti naar het ver- DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. P a r ij s, 2 0 Juli. (Havas). De commissie van herstel spreekt het bericht tegen, volgens hetwelk de commissie van herstel met toestem ming van Frankrijk besloten zou hebben om bij wijze van proef een moratorium voor de beta lingen in baar voor den tijd van 3 h 6 maanden aan Duitschland toe te staan, onder voorwaar de, dat een streng toezicht op de Duitsche fi nanciën zou worden ingesteld. Londen, 20 Juli. (R.) In een rede door Home gehouden aan een banket in Mansion teresscert hem zeer. Ook der nationale minderheden grootste belangstelling. Toeristen verongelukt Berlijn, 20 Juli. (N. T. A. Draadtooz.) Volgens een bericht uit München zijn geduren de een zworen sneeuwstorm op de Zugspitze (een bergtop aan de zuidgrens van Weren) twee groepen toeristen verongelukt. Vijf men» schan vonden daarbij den dood. Een lek stoomschip. Stettin, 20,Ju 11. (W. B.) Het Hamburg» sche stoomschip Theo werd door den kapiteii 3 mijlen ten O. van Te ba op het strand gezet door het tengevolge van een in zee ontvangen lek niet verder kon varen. De bemanning werd door een reddingssloep van de Teba aan land) gebracht dat den wil aantastte of verlamde, of hem zijn functie ontnam, om dnn gelukkig door physieke of door psychische middelen te ontdekken, hoe die beletselen zouden kunnen worden wegge nomen, hoe hij de patiënten tot hun normalen wilstoestand zou kunnen terugbrengen en hun kracht vergrooten. De manier, waarop hij El port's zwakken doordraaier van een zoon behandelde was ty pisch. Hij haalde den jongen over om zijn vrouw mee te nemen naar de bosschen, zeer tot ontevredenheid en woede van den vader. Toen ging hij het paar bestudeeren, hij nam ze mee op een tocht naar een niouw stuk van de wil dernis, kampeerde met ze en liet ze ten slotte een poos aan Zichzelf over. Al gauw kreeg hij meer van den zoon te weten, dan de "ader ooit geweten had. Geen van de gouden vruchten der beschaving, die do jongen waren aangeboden, waren in overeenstemming geweest met zijn na tuur. Het was een geval van een volmaakt ge noeg hebben van alles, en daardoor kwam hij tot allerlei uitspattingen, die geëindigd waren met dit twijfelacbtig huwelijk. Als er ieta van hem terecht zou komen, moest hij opnieuw be ginnen, eigenlijk van den aanvang af,, en wel samen met de vrouw, aan wie hij nu eenmaal do zwakheid gehad had, zich te binden. Dit alles begon Elport onwillig in to zien toen hij eindelijk liet dringend voorstel van den dokter aanr.nm om ook eens aan het meer te komen. „Koop ze de boerderij, die de jongen graag hebben wil,” raadde Holden aan. „Stuur ze daarheen en laat ze het samen uitvechten. Harry heeft nooit ren kans gehad, en zij evenmin „Maar je weet stribbelde Elport tegen. ,Ja, ik weet alles wat er van haar te vertellen Is. Misschien valt Sa t»gen maar Ik ge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1