DE NOUU HUISVROUW. Vaertlsndaagsoh Blad voor do Huishouding. (NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 'BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT. MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDÏNXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. 61. Jaargang Dit lommer bestaat uit 2 bladen. BUITENLAND. FEUILLETON. DE GENEZER JIS” kZ 11721, 40 2738 (deeding /erbou- as mot ocht. a'1telt. Zaterdag 22 Juli 1922. ids 10 uur ds 8 uur. 1.27 Juli Moffen EERSTE BLADL Onw vacantlc. Jto. 14987 Rotterdam, Amsterdam, terdam, vertrok 11 van Amsterdam an Havre naar K. es begreep i- ZOON (Wordt vervolgd). - Kt Mi UDA. :n, N, W. door, ROBERT HERRICK. ume« la ruin, ne erlatten 3.50, bloew Weenen. "V lorshavn. I van Zaterdag 29 :e tot Zuid~Weste>? Ikt, weinig of geef temperatuur. srberioht, morgen vaat ABONNEMENTSPRIJSper kwartaal ƒ2.25, per week Tl cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI* GOUDA* 1>Ü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux xyn dagelijks geopend van 9—4 uur.| Administratie TeL Int, 82; Redactie Tel 646. i! 3 30 Krult" n prlmt ING, EN. (walltelt ■V- Man Boekhandel of by A ZOON. GOUD». duidelijkst in en anderen hieromtrent heldere denkbeelden doen ontstaan, maar 00.- 110.- 50.- 55.- 0.— 100.- 2.50 25b- 8BBI, i JE8. ÏT. II 1922. evoerd 157 wagens 518 K.G. i kwaliteit f 89.00 84.00 A f 88.00 o o o PrUa per kwartaal fr. p. 1 *-* O O kan zich abenneeren bü den >jfde Uitgaven A. B RIN KM Af Hen. Coöp. Tuinbouw}’ en Omstreken. Spie 2.40-4 40, peu«‘ A-ten f 7—23.20jr‘ jboonen 33—35. ippelen 3—8.20! dito C TI, augurk 2 per 100 K.G- f 0.40- 1.40, tm 1.403.60, krotest kropsla 1—HOL [4, 2e srt. 5—fijj 8, eieren 7.30— en 25—41, roov 1 bessen 49—54^ jond, Aardappelen Java, pen. i van Rotterdam ij rtrok 16 Juli vaj naar Japen, pasgj ir Amsterdam, verj ir Java, page. IQ De krisis, die de jonge vrouw een jaar ge leden zoo gewichtig had toegeschenen, was nu gelukkig voorbij, haar scheepje dreef bedaard en rustig op de kalme wateren van het alle- daagsche leven. Zij was vast overtuigd, dat zij het in het vervolg, met haar grootere onder vinding gemakkelijk over alle hindernissen zou kunnen heen sturen. Nu keerde zij tevreden terug naar haar huis in het noorden om er weer een zomer door te brengen. Zelfs in haar oogen lag het niet meer zoover aan de uiterste grens der samenleving. De houthakkers waren voor het meerendeel verdwenen; zij Heten de ber gen bijna kaal achter, zonder boomen met al leen hier en daar een groen plekje, dat de ver woesting nog sterker deed uitkomen. Verschei dene zomerverblijven waren aan de oevers van het meer opgeslagen en er was een soort van gezelschapsleven ontstaan. De beschaving had ten laatste de overhand op de wildernis ge kregen. Er was een telegraaf- en een telefoon verbinding evenals een spoorlijn. Zelfs me vrouw Goodnow zou tevreden kunnen zijn. 60UD8CHE COURANT. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen dien armen kerel, speurde hij het soort materi aal, dat hij kon bewerken. Het scheen zijn trots te zijn om zjch te wijden aan „mensdien, die de moeite waard waren” mannen en vrouwen, die het karakter en het vermogen hadden om zich zelf te helpen om weer gezond te worden. Als de omstandigheden hem dwongen om een sanatorium te hebben, dan moest het een toe vlucht voor de allerbesten zijn. Uk vind het ontzettend overdreven,” zei Dr. Percy spijtig, toen hij dit nieuwe bewijs van de excentriciteit van den dokter met zijn vrouw bepraatte, „Payson gooit hij overboord en den leeraar neemt hij. Wat een opvatting I” De jonge vrouw vond het ook meer dan dwaas. Payson was heel rijk en kon goed be talen voor wat hij kreeg. Als ze nu toch een maal een zaak hadden, dan konden ze zich ook wel laten betalen. Den laatsten tijd begon ze be lang te stellen in de geldzijde van het leven, want ze had haar kinderen, waar ze aan denken moest Dien winter bracht het dokterevrouwtje een lang bezoek aan de stad en liet haar man alleen in de eenzaamheid, omringd van sneeuw en ber gen. Al vroeg in het voorjaar kwam hij naar het zuiden om haar en de kinderen naar huis te halen, maar dezen keer bleef hij verscheidene weken in de stad, hij bezocht ziekenhuizen en doktoren en onderzocht nieuwe en oude patiën ten. „Hij wordt werkelijk wat menschelijker," verklaarde Vera Travers. „Hij is bijna een „ge woon mensch.” Je zult zien. Nel, hij zal nog eens een modedokter worden dat is immers je vurigste wensch?” De vraag klonk wel wat hatelijk, maar Nel antwoordde vlug: „Ik wil alleen, dat hij wordt als Dr. Farrington.” „Neen! dat niet F dacht Vera, JZoo zal hij pooit wonden.** ••w- po. We voeten ons vwaic als voortgejaogd. En het is niét aMeen de arbeid, die aan 'ons zenuwleven. veel zwaarder efechen stelt. De snelle gang van dat leven zelf, de vaak dui zelingwekkende drukte der steden, de tal- looze materieele en andere zorgen. de ver hoogde inteltectueete belangstelling, de groei van ons verantwoordelijkheidsbesef, dat alles werkt zenuwuitputtend. En ons ze nuwgestel, eenmaal vermoeid, herstelt zich veel langzamer dan onze spieren en lichaamsorganen. Dat herstel kunnen we niet bereiken door een enkelen rustdag. We moeten er eens uit, heelemaal eruit. We moeten niet 's morgens wakker worden met de gedachte aan ons werk nog in het hoofd. En Zondag, die ons gelegenheid geeft onze werkplannen voor de week vast te stel ten, is niet voldoende. Alleen een langere rustpoos, waarin we slapen gaan met niets dan de gedachte aan de zon en den wind en de blauwe luchten in ons hoofd en wakker worden met het verlangen opnieuw door de bosschen te dwalen of ons te koesteren in het duinzand, kan ons geheel tot ons aelf brengen en verfrisschen met nieuwe kracht. We moeten er in den volsten zin eens uit zijn, dat wil zeggen niet uit den arbeid alleen, maar uit den vermoedenden De boog kan niet alleen gespannen zijn. Dat is te meer waar naarmate de span ning strakker is. En waar in onzen moder nen tijd die spanning overal een bedenke- fjke hoogte bereikt heeft, doet zich ook duidelijker en nadrukkelijker dan vroeger de behoefte gevoelen aan ontspanning in den zin niet van vermaak, maar van een uitspannen uit het gareel van den dage- h'jk schen arbeid. Natuurlijk is er ook hier onderscheid. Over *t algemeen eisoht het stadsleven meer inspanning van den geheelen mensch, speciaal van zijn zenuwgestel, dan het le ven op het platteland. En ook is de ar beid in de meeste intellectueele beroepen en in zaken, zoo al niet inspannender voor de lichamelijk kracht, dan toch fnuikender voor de gezondheid döor zijn zenuwinspan- riing dan de landarbeid. Maar onverschib Hg, welke arbeid iemand verricht, ieder heeft de ontspanning van den boog noo dig. En de nachtrust en wekelijksche Zon dagsrust schenken die niet in voldoende mate. Men moet althans eenmaal ieder jaar eens dagen, liever nog weken, uitgespannen zijn uit het gareel van den arbeid om niet alleen hét lichaam, maar ook den geest en vooral het zenuwgesteld geheel tot rust te laten komen. Dit laatste vooral is het, dat die rust in onzen tijd zoo dringend behoeft, fjeel ons leven gaat in steeds sneller tem- nnnven en zich ovwrvoedden, anderen krege» de Genezende bron heelemaal nooit te zien. De vermaardheid van den dokter steeg mef de beroemdheid van de bron. Men zeide val hem over het algemeen, dat hij ren r*tr<\, vreemde kerel was, een ruw, onbeschaafd mensch, maar een genie. Op aBe mogelijk^, onverklaarbare manieren werd zijn naam over do wereld bekend; zijn naam ging van mond lot mond, niet alleen door degenen die hij genes zen had, maar zelfs door hen, die hij geweigerd! had op te nemen. Overal hoorde men over de* „Genezer” «preken, dien Wilde uit het noons den met zijn ziekenkamp op den oever van het prachtige meer. Ongelooflijke verhaten were den er van hem verteld, van hem en van d< wonderen, die hij deed. Zijn roem bereikte hel toppunt toen een van de grootste bladen uit da hoofdstnd zijn besten verslaggever naar d* bron zond om zich van alles op de hoogte UI «tellen. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behuorfnda tot den bezorgfcrinff)| 1—6 regel» f 1.80, elke regel meer 0.26. Van bulten Gouda an dan bezorgkringi 15 regel» 1.66. elke regel meer ƒ0,80. Advertentiën in het Zatenlagnnmmsr SO bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertnntiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEKLINGENi 1—4 regels ƒ2.06. alk» regal moer /OM Op de voorpagina 50 hooger. Gewoh» advertentiën en ingezonden mededeeltagen bü contract tot zeer gwreduceu* den prijs. Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tUMichenkoinst van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór ds plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd ta sjjn. men. Het is niet goed, aldus Horne, de kwestie der schadevergoeding langer met kunstmatige plannen van een zuiver lijdelijk karakter te be handelen. De eenige manier om et de werkelijk heid van het probleem rekening te houden, is het opmaken, tezamen met de geallieerden, van een of andere uitgebreid plan, dat de geheele aangelegenheid in een of meer of minder dsffy hitief stadium brengt. Een onderhoud met Frank Vanderiip. De Benijnsche correspondent van 't Hbl. te- lefór.eetde gisteravond Heden had ik gelegenheid den bekenden Amerikaanschen financier Piank Vanderiip te spreken, die een reis door Fut opa maakt, waar bij hij ook Nederland zal bezoeken. Vunderl os mcening omtrent den economi scher en rinnncieelen toestand van Europa is uiterst pessimistisch. Hij verklaarde, dat men kon helpen, als het plotseling ver- den. Zuip een hulp kon even- een kleine, maar moest door i>, groote schaal geschieden, zoo- laatste weken is besproken. Eerst wor- Ver- t zou VOLKENBOND. De nood in Rusland. Londen, 21 Juli. (N. T. A. Diaadloos.). De Raad van den Volkenbond heeft ih zijn zitting van gisteren de door dr. Nansen uit naam der Noorsche zegeering ingediende reso lutie besproken, nuter niet aangenomen. De resolutie noodigt'den Raad uit een commissie naar Rusland te zenden om een ui (gebreid on derzoek naar den Rusaischen hongei snood in te stellen. De Raad besloot echter het secre tariaat van den Bond op te diagen alle ver krijgbare inlichtingen van de hulpusganisaties, de regeeringen en alle andere bronnen te ver- zamelei en fe rangschikken en het resultaat aan den Raad voor te leggen, waarna een be sluit betreffende het uitzenden der commissie zal worden genomen. Bestrijding van epidemieën. Londen, 21 Juli. (R.) De Volkenbonds raad keurde de benoeming van een Duitscb.cn vertegenwoordiger in de commissie voor de epidemieën goed. De Raad besloot opnieuw ce" cproep te doen om bijdragen In vi end mot de te Warschau gehouden conferentie ter ba- strijding Van de epidemieën. De Britsche Jtprte- genwoordiger verklaarde, dat een beperkter ns plan dan te Warsch^i» vpocgssteld, beter uit- ’hro4roèaT*Hjkt, Engeland zal htertoe bijdragen. D’TTSCHLAND. DE SCHADBLOOSSTBU.ING. Home aan het woord. Londen, 21 Juli. (N. T. A. Draadloos). Sir Robert Home, kanselier van de schatkist, die gisteravond in de ambtswoning van den Lord-Mayor een bijeenkomst van vooraanstaan de bankiers en handelslioden heeft toegespro ken, besprak den stand der Duitsche schadever goeding en zeide, dat het noodig is overleg' met de leidende bankiers van Europa en die der Ver. Staten te plegen, alvorens een eindoplos sing van het probleem te verkrijgen. Er zijn per sonen, die zeggen, dat de toestand van Duitsch- land geheel te wijten is aan het feit, dat de ge allieerden van Dliitschland een schadevergoe ding eischen, die Duitschland krachtens het ver drag van Versailles genoopt is te betalen. Dit is een onjuist standpunt: Diritechland’s toestand is tot op zekere hoogte te wijten aan het feit, dat het groote schulden heeft, die het rechtvaar digheidshalve dient te betalen. Maar hij is even zeer te wijten aan veel dat het zichzelf sedert den oorlog heeft aangedaan. In plaats een dui- delijken koers in te slaan, is Duitschland voort gegaan op het gemakkelijk pad van geringer weerstand bieden en het heeft aldus groote ver plichtingen op zich geladen met het subsidiee- ren van spoorwegen en levensmiddelen, die het mocht zijn, slechts door middel van papiergeld kon nako- brengt de verhoogd^ Hchaams- en levens kracht die meerdere-kosten wel op. We hebben de goede géwoonte in het volle van den zomer onze vacanties te nemen en te krijgen. Laten we er al het voordeel uitha len, dat eruit te h.i«U is door een rustig verblijf buiten. Het zal ons en onze omge ving tot voordeel zijn. Europa wc. standig zo wel niet een leenii.p als zij de h echter zou het succes verzekerd moeten den door een r-visie van het verdrag van 1 sail’es. Onder de hudige omstandigheden met evenwel een fout zijn, zulk een leening uit te schrijven. Men kan Europa niet helpen, zoo lang "het trr •«- drag in zijn huddgen vorm blijf, bestaan. De -dingen hebben lich precies zoo treurig ontwik! eld als ilc heb voorspeld, zeide Van deriip, maar in één opzicht vaït een zekere vooruitgang te bespeuren, n.l. dat men einde lijk in hel kamp der geallieetden openlijk met ieder verstandig mensch over de noodzake lijkheid erner wijziging I van het verdrag van Ve-sKtlles kan spreken' en dat men zelfs in Frankrijk deze noodzakelijkheid inziet. Het ver stand wordt echter door de vreeselijke angst der rFsnachen voor een Duitsche revanche krnchflg tei uggedrongen. In Europa ziet Engeland den toestand het het tracht daarom ook bij ts wat de Pranschen be treft zijn die pogingen tot dusver af gestuit op dit bij hen overheerschende denkbeeldLaten wij Duitschland op adem komen, dan zal het spoedig weer een industrieele mogendheid zijn. Is Duitschland weer zoo sterk, dat het rijn schadevei gording prompt kan betalen, dan zal het ook gauw zoo sterk zijn, dat het zs niet meer zal betalen. Di’ is naar de meening van Vanderiip de klip, waarop alle pogingen om in de schade- vergoedtnosquaestie een vergelijk tot stand te brengen, stianden. Een antwoord op de argumenten der rFan- schen is volgens Vanderiip moeilijk te geven. Hij weet er geen, maar één ding weet hij dat deze houding van Frankrijk een vreeselijk tweesnijdend zwaard is, want wanneer men Duhschland in een toestand houdt die het dit land onmogelijk maakt zijn verplichtingen na te komen, dan is ook de Ineenstorting van PrAnkrijk niet tegen te houden, want hetgeen Frankrijk thans nog overeind houdt, is alleen de hoop op de Duitsche betalingen. Blijkt ech ter en dat moet zeer spoedig het geval zijn! dat Duitschland zijn verplichtingen niet kan nakomen, dan zal Frankrijk teeenstorten als een kaartenhuis. gave verkocht wordt voor dertig zilverlingen. Hoe het ook zij,dcze ruwe waarheid was tot nog toe verborgen voor de oogen van allen, die hun heil aan de Genezende bron zochten. Het weren dagen van glorie, dagen wnerin de vermaardheid van haar heelende kracht steeds grooter wérd, ofschoon het geldelijk succes nog niet zijn toppunt bereikt had. De beroemdheid, die de kleine dokter met zooveel vertrouwen had voorspeld, was het deel van Holden, den „Genezer” geworden. Hij deed „iets anders dan alle anderen”, iets dat geheimzinnig leek of tooverkiacht bezat. Hij schreef zoo min moge lijk medicijnen voor hij beschouwde ze als nutteloos en in een tijd, dat Iedereen genoeg had van de aanmatigingen en mislukkingen van de zoogenaamde wetenschap, bood hij aan de menschhcid een andere, geheimzinnige ma nier van genezing voor haar kwalen. Patiënten stroomden naar de hotels van de nederzetting en werden met een boot overgezet naar het kamp van Holden nu die plaats eenmaal bekend was, om den dokter op te zoeken, die hen op nam of wepzond, naar willekeur, zooal« het m zijn kraam te pas kwam, zeiden sommigen. Die genen, die hij onder zijn hoede nam, moesten hem onvoorwaardelijk gehoorzamen ze moes ten hun eigen wil thuislaten, zooals men zeide, hij eischte allerlei werk van hen, k^ek soms niet meer naar ze om en gebruikte ze dan op eens weer voor allerlei, maar bijna nooit werd er een teruggezonden zonder dat hij geholpen wa«. Sommigen vertelden, dat hij ongeloofe lijke sommen in rekenin# bracht en anderen be klaagden zich weer, dat ze niet van hem konden te weten krijgen, hoeveel ze hm schuldig wa ren. Eenigen zeiden, dnt ze gingen omdat het water goed deed voor „chronische rhewmatiek, neuritis, uitslag, suikerziekte enz. allemaal kwalen van menschar die te weinig beweging Na deze verkittnngen kan men zich voorstellen hoe Vanderiip denkt over ds toM komst, let wel, de allernare toekomst Wt Europa. Maar zeide, hij zoo diep als de OostenrtyHl sche kroon zal de Duitsche mark niet zink«R| danr de revolutie, welke Vanderiip als gevolf der toekomstige ellende onvermijdelijk acb^ het zopver niet zal laten komen. Jn een paar woorden zou nten de verklarift gen van Vanderiip aldus kunnen samenvatten Europa is m.i. niet meer te redden, ik althsM zie de mogelijkheid daartoe niet mserf Naar de Daily Chronicle opmerkt, zal ge0 internationale leening aan Duitschland worde* toegestaan, tenzij het crediet van Duitedilam van te voren geregeld is en dit kan alleen g* «chieden wanneer de betalingen voor de echre deloosstelling zijn geregeld op een redelijke* grondslag. Een moratorium zou een eerste «taf in deze richting zijn. Hierbij komt ter sprak» de annuleering der intergeallieetde schulden hetgeen de regeling van de schadelooesteHin* zeet zou vergemakkelijken. De Britsche sdhul* aau de Ver. St e”hter moet afgescheiden wo*t den gehouden van alle kwesties van annulere ring der Europeesche schulden. De Britsd»* «dtuld aan de Ver. St. zal worden voldaan De financieele crisis. Uit Berlijn wordt bericht: Hoewel de binnenlandsche crisis is bijPM blijft de daling der mark op schrikwekkends wijze voortduren, zoo dat onverwijld maatrege» len genomen zouden moeten worden om den to»s stand van den wisselkoers te verbeteren. Dit i* op *t oogenblik de belangrijkste kwestie} alge» meen heerscht de opvatting, dat een onmiddeli lijke actie moet worden ondernomen, daar «kU anders cntaitrophale gevolgen zouden voon doen, die Duitschland in den toestand van Oo* tenrijk of Rusland zouden brengen. t Minister Braun ongesteld. 1 Berlijn, 21 JnlL(W. B) Braun, rtftxmhdre ter van arbeid, is heden om gezondheidsrede» nen voor geruimen tijd met verlof gagas*» Staatssecretaris dr. Geib vervangt hem. DE MOORD OP RATHENAU Naar de Duitsche bladen uit Naumburg be< richten, hebben de nauwkeurige onderzoekirw gen in de burchtruine Saaleek en de sectie der lijken van de moordenaars van Rathenaa eiken twijfel weggenomen, dat Kern, toen hij aan hst venster van den toren stond, door een schot van een politie-bcambte is gedood. Het onderv zoek heeft verder uitgewezen, dat zoowel Hf scher als Kern niet de kledingstukken droe» gen, die zij tijdens de vlucht hadden weten tt krijgen, maar costuums van den bewoner de» burchtruine dr. Stein die zij in diens afwezige heid uit de kasten hadden gehaald, hetgeen er op wijst, dat zij zich reeds erop hadde* voorbereid hun vlucht voort te zetten. Dr Stein is na een langdurig verhoor te Nauim burg gistermiddag op verzoek van den Berlijn» schen Polizei-prüsident naar Berlijn overges bracht. Het onderzoek naar de hagel-verwondingen van Kern moet aan het licht hebben gebracht dat in het district Lüchow op de moordenaars is geschoten, waarschijnlijk bij een diefstal va» veldvruchten. DE GBHEfME ORGANISATIES. Hamburg, 21 JdH (W. B.) De public* tleafdeelmg van het Hamburgsche politiebus sleurgang van one eigen leven, die immers telkens weer onze gedachten naar ons werk naar onze zorgen, naar het geheele warnet onzer persoonlijke omstandigheden, waar in we als 't ware ons zelf hebben ingewe ven. We moeien trachten eens even een hn- der te worden. En om dat te kunnen, moe ten we niet alleen onzen arbeid, een tijdlang laten rusten, maar ook uit onze dagelijk- sche omgeving los te raken. Onze vacantie zal ze het volle effect hebben, dat we er van hopen, moeten we niet in eigen huis, niet In eigen dorp of stad, maar zoo eenigs- ztns mogelijk buiten uitvieren. Hoe vreem der de omgeving, des te beter, want des te meer zullen we buiten den engen cirkel van ons eigen dagelijksch teven raken, des te volkomener zullen we alle gedachten aan dagelijkschen arbeid en zorgen uit ons hoofd kunnen zetten en als 't ware een ander wor den door de sterkere indrukken en het vele nieuwe, dat we zien en ervaren. Maar die omgeving moet rustig zijn. Geen vermoeie nis door vermoeiend zware en enerveeren- de reizen en geen geestelijke vermoeienis ook door een snelle bioscoopaóhtige opeen volging van telkens nieuwe indrukken. De indrukken kunnen sterk en machtig zijn, wanneer ze maar niet in verbijsterende snel heid elkaar opvolgen, zooals dat b.v. voor den buitenman veelal het geval zal zijn bij een verblijf in groote, drukke steden. Ook dit buitenman zoeke dus zijn rust op het land, brenge rijn vacantie in landelijke om geving door. Maar hij kieze daarvoor een omgeving, die afwijkt van de zijne. Juist omdat een eenigszins vreemde omgeving, mits we er ons rustig in begeven, ons het verst buiten ons öigen leven brengt en ons 't bwt IttWttlHnónth.W f. in een vreemd land gedurende onze v*acan- tie het verkieslijkst, tenzij dan dat onbe- reisdheid en gebrekkige talenkennis daar aan weer te veel vermoeiends verbindt. Maar niet ieder kan het zoo nemen. Het vacantiekrijgen is geep voorrecht meer van schoolkinderen, studenten, ambtenaren en enkele bevoorrechtigden. Ook in het par ticulier bedrijf wordt aan de employé’s en veelal ook aan de arbeiders een, rij het wat kortere vacantie toegestaan. Toch moeten nog vele duizenden dag aan dag vooruit. Maar naast die duizenden staan nog weer andere duizenden, die hun vacantie in ei gen huis moeten doorbrengen en niet ver der komen dan een dagje naar Schevenin- gen of Nijmegen of nog dichter bij huis. En betrekkelijk maar enkelen brengen het tot over de grenzen. Dit laatste is ook niet be paald noodig. In ons land zijn nog mooie, onbekende, rustige plekjes genoeg. Nu de zomervacantie voor de meesten gaat begin nen, moeten ze zich dat maar herinneren. Een verblijf van enkele dagen op een een voudig dorp kost zooveel meer niet dan een daagje uit en werkt heel wat verfris schen der. Zelfs als het duurder vm Het doet er weinig met welk filantro pisch doel een sanatorium opgericht wordt, vroeg of laat moet het ontaarden in ^eldma- kerij”, zooals Dr. Graham tot Holden had ge zegd. 't Moge in het brein van een geniaal dok ter ontstaan zijn, 't moge te danken zijn aan de ruiverste idealen van mensdienliefde, eer lijkheid en waarheid, zooals de Genezende bron, maar onvermijdelijk moet het meer of minder snel afdalcn tot een gewone handels- zaak. Het draagt in zich de Hem van zede lijk verval, omdat het gebouwd is op de minder waardige basis van gezondheid koopen voor geld. Het ia het verkoophui*, waar de goddeliike Ze begreep volstrekt niet, waarom pij na het groote sfucces met den jongen plport een anderen patiënt weigerde, die aan het meer kwam met een brief van Dr. Farring- waarin deze Holden vroeg, of hij hem wil ds opnemen. Farrington schreef, dat deze Pay- *°b tot een zeer goede familie hoorde, dat hij selfs een goede positie had met pi achtige voor uitzichten, maar nu ongelukkig verslaafd was geraakt aan morfine. De dokter wilde hem niet *®«s den nacht aan de bron laten overblijven, tnaar stuurde hem het meer weer over na een kort onderhoud. Helen, die den knappen, ge- distingeerden vreemdeling gezien had, vond hei Jreeselijk; ze was bang, dat de Farringtons beos zouden zijn over zulk een korte behan deling van hun protégé. «Farrington moet goed begrijpen, dat er hier geen inrichting voor morfinisten op na houtV* zei de dokter kort. JJIet ia een man »an niets en voor dat soort kan ik niets doen.” En een arme onderwijzer, die van den dokter gehoord had en den weg naar hem toe had we- •en te vinden, werd wel aangenomen, en hij was half krankzinnig en leed aan zware medan- reolie* Onder het onaantrekkelijk uiterljjk van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1