lurant NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 14988 Maandag 24 Juli 1922. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen BUITENLAND. FEUILLETON. kelen S eeren DE GENEZER BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. d. D„ OUDERKERK a. d. IX, OUDEWATER, REEUWDK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. L. De val TAND. Koster en A. ie, d. v. G. Blok veer zes weken voor. IX. n dat de n (Wordt vervoifa verdraf ven sc, Lo thans een «n l»oc»üian- plaataing ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal 225, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.00, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per pose per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA* bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 8—6 uur.; Administratie TeL Int, 821 Redactie TeL 648. door ROBERT HERRICK. Giustlzla beweert, dnt gesteld, toen hei dng IT. i. Wouden en J. 'el en M. Duhen. P. Vermaat en lillllKI.Hl Iffllll', loos aangegeven Borsje. Holden knikte ongeduldig. Hij wist wat de andere bedoeldehij zelf zag de eerste teekenen, dat het geld een rol begon te spelen. Sommige menschen vertelden, dat de inrichting enorme winsten opleverde, anderen zeiden weer, dat de dokter arm was. Helen, die langzamerhartdl veel meer geld noodig had, wist het 't best. Na tuurlijk verdiende hij veel I IERLAND. DE BURGER STRIJD. Castle Reagh gevallen, en, 2 2 Juli. (R.) Castte Reagh is handen der nationale troepen. Ver wacht #ordt dat de rebellen, het laatst in Cork stand zulten houden. C. van Tongerloo wa Martina Ma an Vliet. iraaijenbrink eenkamer en H. SPANJE. Het parlement verdaagd. Madrid, 22 Juli. (B. T. A.). De premier deed in Kamer en Senaat voorlezing van een decreet, waarbij de Cortes voor onbepaalden tijd wordt verdaagd, nadat het budget definitief door de beide Kamers was aangenomen. Helen had zich langzamerhand uitstekend ge schikt in het leven, dat het lot haar had toebe deeld. doordat zij dikwijls naar de stad ging om haar moeder en vrienden te bezoeken. Nu had zij echter nieuwe zorgen. Wat moest er van haar kleine meisjes worden? Hoe moesten zij hun opvoeding krijgen niet alleen wat het onderwijs betrof, dat Mme Veme hun kon ge ven, maar hoe zouden zij kennissen en vrienden krijgen „De meisjes kunqpn niet veel langer hier blijven voor hun opvoeding," cei zij tot haar man op beslisten toon. „Waarom niet?" „'t Is geen leven voor jonge meisjes," ant woordde zij ongeduldig. „Zij hebben toch volop te eten en genoeg - r wat fcl eeren, versdhe lucht en beweging hebben ze nog meer noodig „Zij moeten opgevoed worden." „Maar er is toch een heel goede school hier over in Blakely," zei de vader onverschillig. ^Ben school in Blakely I Wees nu alsjeblieft eens ernstig, Erik I Wat hebben ze voor omgang De wilde beesten soms „Er zijn toch kinderen in Blakely en we hebben er hier aan de bron ook eenige." „Dat zijn zieken I" Dr. Wieufeldt te Berlijn aangekomen. B e r I ij n, 2 2 Juli. De Duitsche gezant in de Ver. Staten geheimrnt dr. Wiedfeldt is Za terdag uit Hamburg te Berlijn aangekomen. an, z. v. L. van Anna Adriana, rte. Leendert A. van Dyk. I. Willik en M. ndina, d. v. T. Aart, z. v. Jacoba Ca en T. de Bruin. ;ejan en J. de meche schoenen. ste Amerikaan^che sneden en n.et h>o- nen zijn smal. Voer s schoenen van twee Ie suède met zwart leer en zwart ver- i gespen gedragen, t brocaat gebruikt ie hakken het lage’ Do Daily Telegraph vindt, dat de instructie, die Poincaré aan den Franschen gedelegeerde in de commissie van herstel heeft gegeven. Poïn- caré’s vroegere opvatting schijnt terzijde te stel len, dat die commissie een onafhankelijk en als het ware souverein lichaam was, dat oordeel vellingen zou geven zonder inmenging van de onderscheiden regeeringen. De Times zegt: De voornaamste eisch is thans eendracht en een billijke geest van geven en nemen tegen over een noodtoestand, die reëel er en dringender is dan het publiek aan weerskanten van het Ka naal merkt. De Westminster Gazette vindt, dat Poincaré’s voorstel weinig of niets zou doen om aan de crisis een einde te maken. Wat blijkbaar noodig is, is een vermindering van Duitschland’s totale verplichtingen tot een som, vallende binnen zijn economisch vermogen om te betalen en zoo duidelijk binnen dat vermogen, dat de finan cieel© wereld bereid is het met een leening over zijn onmiddellijke moeilijkheden heen te helpen. De uitkomst van de bankiersconferentie heeft bewezen, dat geen zoodanige hulp kan verleend worden, vóór de geallieerden het be sluit hebben genomen' net totaal te verminde ren, DB BESCHERMING DER REPUBLIEK. De houding van Beieren. München, 22 Juli. (W. B.) De commis sie uit de Beiersche Volkspartij heeft, in tegen- van den minister-president grnaf Lerchenfeld en de andere vier Beiersche minis ters, die tot de partij behooren, besloten met alle wettige en parlementaire middelen het standpunt van Beieren ten aanzien van de he sluiten van den Rijksdag inzake de bescherming der republiek te handheven. Den minister-pre sident en den overigen leden van de rijksdag- en landdagfracties werd het volste vertrouwen betuigd van Limerick en Waterford. Londen, 2 2 Juli (N. T. A. Draadloos). De troenen van den lerschen lerschen Vrijstaat zijn nu in het bezit van de steden Waterford en Limerick en zoodoende de flanken van de re bellen in den Zuid-Westelijken hoek van Ier land omgetrokken. Npar gemeld wordt trekken de rebellen zich thans op Cork terug. Alvorens Limerick te ontruimen, staken de rebellen tal rijke gebouwen in brand en haalden zij de goe deren uit de voornaamste winkels weg. Londen, 23 Juli (V. D.) Nu Limerick en Waterford zijn genomen door de strijdkrach ten van den lerschen Vrijstaat, zal Cork naar alle waarschijnlijkheid het tooneel zijn van den volgenden en wellicht laatsten tegenstand der insurgenten. Castle Reagh in Roscommon werd Vrijdag door de nationale troepen ge nomen na een kleine schermutseling. De in» surgenten werden omsingeld in een kasteel en genoodzaakt dit te ontruimen. Een groot aan tal werd gevangen genomen, toen zij overijld vluchtten naar het Westen door de bosch- achtige heuvels. Ook worden fn dit gebied ver» scheldone leiders gevangen genomen en 1 aanzienlijke hoeveelheid wapenen, munitie eenig belangrijke papieren buitgemaakt. ren I Een waschvrouw gewoon wat een non sens Zij werd op een goeden dag uit het kamp ge zet, omdat zij in haar bed bleef liggen en Jack omkocht om haar ontbijt te halen. 't Leek wel of de lust tot heerschen bij den dokter steeds grooter werd, hoe meer hij bé- roemd werd. Hij was zacht voor, de zwakken en hulpeloozen, medelijdend, vriendelijk en hulp vaardig. Zij noemden hem ook nog altijd hun „Genezer," geloofden in de kracht van zijn aan raking, van zijn enkele tegenwoordigheid als hij hun kamers binnenkwam op zijn ronde. „Hij ziet je door en door," zeiden zij. „Zijn blik doorhoort je en kijkt in de geheimste plaatsen van je ziel.” 't Waren deze overdreven en buitensporige verhalen van zijn bewonderaars waaruit zelfs in deze nuchtere dagen de legenden over hem ont stonden. Hoorde de man zelf ze ooit Hadden zij invloed op hem, maakten zij hem overmoe dig of werd hij er trotsch op Was hij streng voor zijn patiënten, zeker was hij het ook voor zich zelf. Hij zwoegde dag en nacht en vluchtte met meer ais vroeger naar de bosschen, maar was den heelen dag met zijn patiënten bezig. Graham, de eenvoudige geleerde, die zijn le ven sleet in zijn laboratorium, kwam op een va- cantiereis naar het noorden en toefde een dag aan het meer om de beroemde inrichting van zijn vriend te zien. Holden leidde hem bij de Genezende bron rond. Het was nu een gezellig, druk kamp geworden, met een aantal kleine, houten huizen onder de hoornen, een badhuis, een ziekenhuis, een clubhuis voor de pleegzus ters, een operatiekamer en al de kenteekenen van de moderne geneeskunde. „’t Is prachtig in orde hier," sei zijn vriend, toen hij afscheid nam. „'t Moet een massa op brengen r vrouwen. ■nal” bevat eenige omtrent het roo- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboorende tot dan beioigkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den Ixiznrgkring: 1—-5 regels 1.65, elke regel meer f 0.30. Advertentiën in hot Zaterdagnununer 20 bftslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prtja INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewon© advertentiën en ingezonden mededeelingen hij contract tot sear gemduceo den prü& Groote tetters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soiled© delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten en moetnn daags vóór de aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname vni 'pknrd te xiin. en dat hij zich minder wijden kon aan elk geva' in het bijzonder. Hij wist het. En hij wist ook, dat hoe hij anders het ook voorstelde, de ware oorzaak was, dat hij h*t voor grid deed. Omdat hij de zieken minder vnn zijn persoon gaf, ga! hij hun meer medicijnen, hij was gekomen tot datgene wat hij vroeger de bedriegerij van het vak noemdehet voorschrijven van dieet, massage, verdoovende middelen; uitvindingen die op het oog directe resultaten opleveren es die den dokter het vertrouwen van den ziek» verzekeren. Daarom was hij stil, in gedachten verdiept, somber in den laatsten tijd, zei rij» vrouw. Voor haar was de zomer ook moeilijk go* weest. Na een zeer warm voorjaar was er een tijd van ontzettende droogte gekomende bo* schen zagen er uit alsof zijn verschroeid of v'n brand waren en de lucht scheen nl haar opwoks kende kracht verloren te hebben. Bovendien was er aan de bron ook nog iets onaangenaams voor gevallen. Een van de patiënten had haar betee* digd, een deftige dame uit de eerste kringen, die zij nog wel geholpen had, door haar ma» over te halen haar in het kemp op te nemen* Mevrouw Laforge had haar uit de hoogte be handeld, haar beschermend toegeeproken en de dok te rsv rouw, die gewend was te edelmoedigs te spelen, de vriéndelijke gastvrouw onder de zieken, die haar kennissen uitzocht en haar uit nood! ging en naar de „Eyrie" op prijs hield, had den strijd aangebonden met de aanmatigends vreemdelinge en was vemlagen. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. Het antwoord van de garantie- commissie. B e r I ij n2 2 Juli. (N. T. A. Draadloos). o«T z.| van N“' h«t aekrlltalljk nnt- en zal het binnenkort gepubliceerd worden. De houding van Poincaré. Par ij s, 22 Juli. (Havas). De nota, die Poincaré op 19 Juli aan Dubois zond vóór de ontvangst van het rapport der garantie-com- missi? geeft het standpunt der Fransche regee- ring slechts gedeeltelijk weer. Poincaré staat schriftelijk en mondeling met de Fransche dele gatie in de commissie van herstel in verbin ding. Het standpunt der Fransche regeering blijkt uit deze geheele gedachtenwisseling en niet van de afzonderlijke nota, die onvolledig geanalyseerd is. Havas meent te weten, dat Poincaré er in zal toestemmen begin Augustus naar Londen te gaan om met Lloyd George te confereeren na het onderzoek van het rapport der garanfiecomniissie cn zonder te wachten, totdat de commissie van herstel zich zal hebben uitgesproken over het verzoek om een mora torium. De Britsche pers over Poincaré’s nota. Londen, 22 Juli. (N. T. A. Draadloos), digde Bazil De bladen deelen mede, hoe het hier verbazing heeft gewekt, dat Poincaré opmerkingen of in structies heeft gezonden aan den Franschen vertegenwoordiger in de commissie van herstel en aan dezen heeft gevraagd öm te wijzen op «h—v, -- het met °Pzet in gebreke blijven van Duitsch- bezwaren heeft, tend; hij stelt evens een moratorium van onge let! rfargriet! Men weet ksmond aan de na. jrheid aan het al op 20 Juli, hecht, dan regent het ft onderdag St. Mar- niet! «3 r „Heb ik het niet gezegd!" riep Dr. Percy, die ïen persmuskiet ontvangen had. „Je kunt je licht Mu eenmaal niet onder een korenmaat zetten of de bosschen verbergen. Zelfs in de Sahara X>f aan de noordpool zou men den dokter vroeg of laat ontdekt hebben, ’t Eenige wat hij te J8oen heeft is zijn tenten ergens op te slaan |Kn uithangbord heefthij niet noodig I" De strenge levenswijze, die hij hun ■chreef en ITALIË. De ministercriids. i Berlijn, 22 Juli. (N. T. A Draadloos), Volgens belichten uit Rome zijn gisteren <lea geheelen dag conferenties gehouden tusschea den koning en de partijleider», Ten slotte werd aan Orlando de vorming van een kabinet opgei dragen- Naar verluidt, zou hij zich alleen wem den tot do democraten en de volkspartijde rechterzijde en do socialisten zouden geen pon teieuiltes krijgen. Een „ultimatum" van de fascisten. D.d. 21 Juli wordt uit Milaan aan de Tel. g« meld De toestand heeft zich in den loop van <Icfi dag verscherpt. De fn.scisten-telder Mussolini is hedenmorgen te Milaan aangekomen en heeft rich onmiddellijk danrop nnnr den prefect bes geven, die hem de verzekering gaf, dat de sta* kingsleiding had beloofd do staking nog in <lea loop van den dng te zulten doen eindigen. Aam gezien zulks echter niet geschiedde, heeft Mux sollni om half drie een extrn-editle van de „Po* polo d’Itnlia’’ doen verschijnen, wnnrin hij it een artikel schrijftOf de staking moet ónmids del lijk worden opgeheven o! 30 (XX) fascisten zulten morgen Milaan bezetten. Het extra-blad bevat voorts een oproop tot de fascistische tilleristen, vliegeniers en reservisten om zich on» middellijk bij de leiders vnn hun troep te mekt den. Van de Milaneesche fascisten wordt «eëisch^ dnt ook zij tijdens den duur van de staking hut 1 burgerlijke bezigheden zullen neerleggen. Het commando van het legioen verklaart in een op roep, dat het fascistische mobilise lie-bevel alt ten militaire mobilisatte-order is te beschot* wen. Het ultimatum der fascisten heeft groot» beroering teweeg gebracht. Ta! van voornam staande personen verlaten <te stad. Ondanks <U nnn 4en prefect gedane toezeggingen h<;bhet de socaltaten heden toch «m viertal volksver» gaderlngen gehouden, die echter geen btzonder» j. Het vakverbond htelti idering, waar ook de vak» rijn en een aantal ander» waren vertegenwoot» Zaterdagmorgen weet OVERZICHT Op grond van de nota»*wisselmg in Maart, April en Mei j.l. tusschen de commissie van herstel en de Duitsche regeering heeft zich het garantie-comité op 20 Juni naar Berlijn be geven om met de Duitsche regeering te beraad slagen en de vraagstukken te bestudeeren, die betrekking hebben op het controleeren van 't budgét (uitkomsten en uitgaven), de bestrijding van den exodus van 't kapitaal (Kapitalflucht) en de statistiek. Voor deze beraadslagingen werden vier sub-commissies gevormd: één voor de inkomsten, één voor de uitgaven, één voor den exodus van 't kapitaal en één voor de sta tistiek. De leden van 't garantie-comité hebben met de Duitsche vertegenwoordigers in tal van zittingen de verschillende aangelegenheden besproken. In de commissies voor de inkomsten en uitgaven hebben de Duitsche vertegenwoor digers uitsluitsel gegeven over den omslag en 't heffen van verschillende belastingen, ovei het opstellen van 't budget, over de maatrege len der regeering ter controleering van den ar beid der belasting-administratie en om te voor komen, dat de grenzen der begrooting werd overschreden. Zij hebben hierbij ook de in 't oegrootingsplan opgenomen uitgaven nader toegelicht. Men is het er over eens geworden, dat de ver tegenwoordigers van ’t garantie-comité in den vervolge van het rijksministerie van financiën geregeld inlichtingen zullen ontvangen over de inkomsten en uitgaven en dat zij in staat zulten worden gesteld zich omtrent de desbe treffende bepalingen en de toepassing ervan voortdurend op de hoogte te stellen. Het rijks ministerie van financiën stelt een centralen mo bielen contróle-dienst in enzal het de waarborg- commissie mogelijk maken, dat zij zich van tijd tot overttrftrt,- -- tróte-dieftst effectief is. In de sub-commissle ter bestrijding van het wegvloeien van 't kapitaal werd eerst een ©verzicht gegeven van de bepalingen, die te dezer zake al bestaan. In den loop der beraad slagingen werden de grondslagen voor verdere maatregelen ter sprake gebracht om de exo dus van 't kapitaal in de verschillende vor men. die hij kan aannemen, te treffen. Het ga- xantie-comfté (waarborg-commissie) heeft het resultaat dezer werkzaamheden neergelegd in een memorandum, dat op 18 Juli aan de Duit- scher regeering ter hand is gesteld. Daar men het er over eens is geworden, dat geen der in ’t memorandum voorziene maatregelen de soe vereiniteit van 't Duitche rijk aantast, noch den geregelden gang der Duitsche administratie stoort en evenmin het geheim der Duitsche be lastingplichtigen mag schenden, heeft de Duit sche regeering, onder voorbehoud van een na dere schriftelijke beantwoording, laten mede- 'deelen, dat zij zich vereenigt met den inhoud van 't memorandum. M. a. w. Duitschland aan vaardt de voorstellen van 't garantie-comité. Daar bedoeld memorandum nog niet is gepu bliceerd, is nog niet in zijn geheel te over men, waartoe de Duitsche regeering zich heeft Verplicht. Maar hoewel de Duitsche regeering relf bij monde vnn den minister van financiën heeft gezegd, dat zij tegen de maatregelen, ver wet in ’t memorandum, geen bezwaren h..-.., heeft de Duitsche pers nog al pessimistisch Het presidentisctiap. Berlijn,22 Juli. (N. T. A.) Naar verluidt zal de democratische rijksdaggroep voorstellen om den zittingstijd van den rijkspresident met twee jaar te verlengen. Er is kans, dat dit voor stel, ondersteund door Centrum en Duitsche Volkspartij, aangenomen wordt. Het incident Bazille-Keil in den Rijksdag. S t u 11 g a r t, 2 2 Juli. (W. B.) Naar aan leiding van het incident tusschen de afgevaar digden Bazille en Keil in de rijksdagzitting van 18 dezer hebben de fracties der burgerlijke par tijen en van den boerenbond bij den landdag een met redenen omkleede motie ingediend om krachtens art. 28 van de Württembergsche grondwet minister Keil te ontslaan wegens mis bruik maken van zijn ambt en ernstige verza king van zijn plicht als minister, om de eer van anderen niet aan te randen, zoolang bij een wettelijk voorgeschreven procedure geen te kortkomingen zijn geconstateerd. De nfgevanr- Zazilte heeft bovendien afstand gedaan van zijn immuniteit als rijksdag- en landdag- afgevaardigde en in verband met de door den afgevaardigde Keil tegen hem geuite beschuldi gingen tegen zich zelven een aanklacht inge- diend bij de Staatsanwaltschafthin Württémbcrg, terwijl hij bij 't Württembergsche slaatsminis» terie de inleiding van een disciplinaire proce dure heeft aanhangig gemaakt. ames thans overal, en voor dames en ik de dames in de teren. Nauwkeurig hoeveel sigaretten ikt, maar in 19H etten verkocht, fa 2 sigaretten ver- ii verbruik, dus 75 onnen de vrouwen is er een vermeer- n 300 pCt. el sigaren en p#p- rendeel sigaretten, eskundigen het er de vrouwen stel. e omdat zy geen Igens omdat juist der beweging ne- in auto’s rtfden en rooken zenuwaeh- door het rooken. Ie en deze gevoe- n versterkt. Voor- ■en is de gewoonte lew-York Medical jken geen bijzon- ft voor vrouwen, is, zooals zy zich orschijnende kou- i beweging tegen georganiseerd, ereld rookt en zjj iparaten bij zich, t. In East Fifty- werd een winkel ritend voor vrou- npijpjes zijn hier is der dames, bij pijpje, en een si- tukje. De pijpjee i den dames aan- ri en ieder kiest iet haar costuum. voor dames heb- maar tegenwoor- tnes geen lichter e heeren. Alleen voor de meesten >en, dat ook deze 1 ophouden. ‘IN. Ct.) gaderlngen gehouden, d belangstelling trokken, om vier uur een vergaó vereenigingen vnn Turi, Lombardijnsrhe steden digd. Er werd besloten den nrbeld te hervatten. Het socialistische blad Mussolini het ultimatum heeft reeds zeker was, dat de staking tou worden opgeheven. OOSTENRIJK. Uit den Nalionnlen Rand W e e n e n 2 2 J u IL (W. B.) De Nationale Raad heeft de belastingwet, behoorende tot het financieel program der regeering, afgedaan: de wet is aangenomen in overeenstemming met hef ag van Snint Germain; de daarin aangege ichcopsruimlc wordt afgestaan. De Oostenrijksche goudprijs Weenen, 2 2 Juli. (W. B.) Het beetum vnn de Oostcnriiksoh-Hongnararhe Bank deelt mede, dnt de goudpnriteit voor de week van 24 tot 31 Juli is vnstgesteld op kr. 7300 (v. w< 6100). De ophclfing vim hot pandrecht Weenen, 22 Juli. (\V. B.) Het mlnlste Ie van buitenlendsche zaken heeft gistermiddag oen telegram ontvangen vnn den Oostenrijksche» DENEMARKEN. De Deensche koningin naar Engeland. Kopenhagen, 22 Juli. (N. T. A. Draad loos). Na vernomen te hebben, dat de ziekte van prins Knud geen bijzonder ernstig karakter draagt, Is koningin Alexandrine gisteravond uit Denemarken via Hamburg en Nederland naar Londen vertrokken. Zij zal Zonde" aldaar aan komen en onmiddellijk doorgaan naar het ma- rinehospitaal te Tarmouth, waar haar zoon ziek ligt. De toestand van de koningin-moeder. Kopenhagen, 22 Juli. (N. T. A. Draad loos). Er is heden geen officieel bulletin uitge geven omtrent den toestand van de koningin- moeder van Denemarken. Uit het jongste bul letin, dot gisteravond werd gepubliceerd, blijkt dat de verbetering aanhoudt. De temperatuur was opnieuw lager. De koning is hedenmorgen uit Jutland teruggekeerd om afscheid van ko ningin Alexandrine (e nemen, die naar Engeland vertrekt, zich uitgelaten omtrent de overeenkomst, die tusschen 't rijk en de garantie-commissie is ge sloten. Het wachten is nu op het officieele ant woord van de Duitsche regeering, alsmede op het rapport, dat de garantie-commissie aan de commissie van herstel zal aanbieden. Inmiddels voelt de leidende persoonlijkheid in Frankrijk, Poincaré, er weinig voor Duitsch land een moratorium aan te bieden, waarvan de termijn lang is. Dit "blijkt uit de nota, die hij nan Dubois, den Franschen vertegenwoordiger in de commissie van herstel heeft aangeboden. De Duitsche argumentatie, die het moratorium- verzoek van 12 Juli motiveerde, kan hom moei lijk behagen. Tot 15 Augustus of tot 15 Sept, wil Frankrijk, wil Poincaré, nog wel uitstel verleenen, maar dezen gunst laat hij bo vendien nog vergezeld gan van 't dreigement dat, wanneer genoemde korte termijn mocht verloopen, zondordat Duitschland de nieuwe voorwanrden vervulde, door de commissie een opzettelijk in gebreke blijven zou worden vast gesteld. En dan Dan zou 't noodig zijn, dat de geallieerden, hetzij collectief, hetzij afzonderlijk dwangmaatregelen gingen toepassen. De sanc- tie-stok wordt dus gereed gehouden Ter kas tijding van een onwilligen hond? Zoo zien de Franschen Duitschlandde Duitschers zelf kla gen, dat zij au bout de leur latin zijn, de grens van ’t betaalvermogen hebben overschreden. Zal het Engelsche standpunt sterker blijken te zijn op den duur dan het Fransche Het ware voor den economischen gezondheidstoestand van Europa meer dan wenschelijk. woordigheid voor de harde tucht, waaraan zij zich moesten onderwerpen, hielpen mede om zwak ken en zieken naar hem toe te brengen. Som migen vonden hem ruw, maar zelfs de meest Verwende zieken, die door hun dokters altijd m-t kruiperige onderdanigheid waren behan deld, ihielden van de geeseling en opwekking, 'die hij hun toediende, in den vorm van eenige harde waarheden. Misschien was het ook wel het aangename gevoel van martelaarschap^ dat Vooral de vrouwen aantrok, want meer en meer froeide het aantal vrouwelijke patiënten aan de bron. Eans was het een rijke, deftige dame gekikt door veel smeeken, aanbevelingen en kruiperijen .tot het kamp toegelaten te worden. Zij vertelde 'later aan haar kennissen, dat zij een veldbed ®P den smerigen vloer van een hut had gekre ten, en dat haar bevolen was om haar eigen hleeren in het meer te wasachen. „Verbeeld En nog wel terwijl alle Ar bij wa- hier vragen er zijn er een massa, die dol- grnng zouden komen." „De kinderen van Jan en alleman zeker 1" i De woede en minachting in den toon, de blik In de oogen en de onwillekeurige beweging met do armen als om de kleintjes beschermend naar zich toe te ttekken, toonden genoeg hoe zij, met haar aristocratische neigingen, over het ge* val dacht. De kleindochters van den president van de Bank zouden hun jeugd hier in dete wil dernis moeten doorbrengen met een enkele toe» 1 val life kennis als eeeigen omgang I „Wees alsjeblieft eens ernstig, Erik! Man en vrouw waren uitgegaan samen, al leen, om «ie helling van den Macatawa te be- klimmen. 't Was een plan van haar geweest, een lang gekoesterde wensch, om eens met haar man in de bosschen te overnachten, zooals zij zoo dikwijls in den eersten tijd van hun huwe lijk gedaan hadden. Zij wilde kampeeren op de zelfde plaats bij het „Rendier Meer" waar zij elkaar voor het eerst in de armen gesloten had den. Een vrouw houdt er van zulke weemoe dige herinneringen op te rvekken. 1 De dokter hnd het plan steeds uitgesteld, dan orp de eene dan om de endere reden, totdat de zomer al op zijn eind Hep en hij ten laatste voor haar nandringen zwichtte. Het zomersei zoen, dat bijzonder druk geweeet was, daar de patiënten nu eerder de reis aanvaardden, had Holden zwaar vermoeid. Hij had dit jaar vóór het eerst eenige patiënten buiten het kamp wil len bezoeken, in de hotels in de „Nederzetting en de dagelijksche rei» over het meer had veel van zijn krachten geëischt. Hij was genood zaakt geweest meer en meer over te laten aan zijn assistenten, Dr. Percy en nog een anderen jongen man, dien hij van de medische school had meegebrachL Dat wilde met andere woor- „We kunnen er. zooveel als Ie wilt, ui» de stad den zeggen, dat zijn taak omvangrirk*»- —•rd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1